X
تبلیغات
رایتل

پروژه کاربرد نرم‌افزار Swedge

سه‌شنبه 18 آبان 1395
فهرست مطالب این پروژه مطابق زیر است: فهرست مطالب بخش اول : اصول مکانیک سنگی شکست....... 1 فصل اول: کلیات..................... 1 1-1-شکست............... 2 1-2- شکست پله .................................2 1-3- نحوه شکست.............. 2 1-4- مکانیزم شکست............ 3 1-5- انواع شکست از نظر اندازه......................................... 3 1- 5-1- شکست موضعی..................... 4     1-5-2- شکست های گوه ای بزرگ.......... 4 1-5-3- شکست در مناطق گسل زد(سست).... 5 فصل دوم: اصول اولیه در محاسبات پایداری شیب.......................... 6 2-1- تاثیر نیروی ثقل.................................... 7 2-2 -تاثیر یروی آب منافذ طبقات در پایداری......... 10 2-3 -تاثیر فشار آب داخل ترک کششی در پایداری شیب.......... 10  تاثیر مهار سنگی در پایداری.... 11 -4-2   بخش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پروژه کاربرد نرم‌افزار Swedge

چهارشنبه 7 مهر 1395
فهرست مطالب این پروژه مطابق زیر است: فهرست مطالب بخش اول : اصول مکانیک سنگی شکست....... 1 فصل اول: کلیات..................... 1 1-1-شکست............... 2 1-2- شکست پله .................................2 1-3- نحوه شکست.............. 2 1-4- مکانیزم شکست............ 3 1-5- انواع شکست از نظر اندازه......................................... 3 1- 5-1- شکست موضعی..................... 4     1-5-2- شکست های گوه ای بزرگ.......... 4 1-5-3- شکست در مناطق گسل زد(سست).... 5 فصل دوم: اصول اولیه در محاسبات پایداری شیب.......................... 6 2-1- تاثیر نیروی ثقل.................................... 7 2-2 -تاثیر یروی آب منافذ طبقات در پایداری......... 10 2-3 -تاثیر فشار آب داخل ترک کششی در پایداری شیب.......... 10  تاثیر مهار سنگی در پایداری.... 11 -4-2   بخش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پروژه کاربرد نرم‌افزار Swedge

شنبه 27 شهریور 1395
فهرست مطالب این پروژه مطابق زیر است: فهرست مطالب بخش اول : اصول مکانیک سنگی شکست....... 1 فصل اول: کلیات..................... 1 1-1-شکست............... 2 1-2- شکست پله .................................2 1-3- نحوه شکست.............. 2 1-4- مکانیزم شکست............ 3 1-5- انواع شکست از نظر اندازه......................................... 3 1- 5-1- شکست موضعی..................... 4     1-5-2- شکست های گوه ای بزرگ.......... 4 1-5-3- شکست در مناطق گسل زد(سست).... 5 فصل دوم: اصول اولیه در محاسبات پایداری شیب.......................... 6 2-1- تاثیر نیروی ثقل.................................... 7 2-2 -تاثیر یروی آب منافذ طبقات در پایداری......... 10 2-3 -تاثیر فشار آب داخل ترک کششی در پایداری شیب.......... 10  تاثیر مهار سنگی در پایداری.... 11 -4-2   بخش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید