X
تبلیغات
رایتل

آموزش برنامه سازی پیشرفته c

شنبه 29 آبان 1395

آموزش برنامه سازی پیشرفته c

مقدمه:

در اوایل دهة 1970 میلادی، «دنیس ریچی» در آزمایشگاه کمپانی بل زبان C را برای برنامه‌نویسی سیستمها طراحی کرد. این زبان از دو زبان پیشین به نامهای BCPL و B منتج شده است که ‌این دو نیز در همین آزمایشگاه نوشته شدند. زبان C تا سال 1978 منحصر به استفاده در همین آزمایشگاه بود تا اینکه «ریچی» و «کرنیه» نسخة نهایی این زبان را منتشر کردند. به سرعت مفسرهای متعددی از C تهیه شد، لیکن برای جلوگیری از ناسازگاریهای ایجاد شده و نیز حفظ قابلیت حمل زبان، استاندارد ANSI تعاریف متحدالشکلی مطرح کرد. آنچه در این کتاب مطرح می‌شود بر اساس همین استاندارد است. مفسر خود برنامه‌ای کامپیوتری است که برنامة سطح بالا دادة ورودی آن و برنامة ‌ایجاد شده به زبان ماشین خروجی آن را تشکیل می‌دهد.

به طور کلی ویژگیهای مهم زبان C به اختصار به شرح زیر است:

  • زبان C به طور گسترده‌ای در دسترس است. مفسرهای تجارتی آن در بیشتر کامپیوترهای شخصی، مینی‌‌کامپیوترها و نیز در کامپیوترهای بزرگ قابل استفاده‌اند.
  • C زبانی است همه ‌منظوره، ساخت‌یافته سطح بالا (مانند زبان پاسکال و فورترن) و انعطاف‌پذیر که برخی از خصوصیات زبانهای سطح پایین را نیز که معمولاً در اسمبلی یا زبان ماشین موجود است داراست. در عین حال این زبان برای کاربردهای ویژه طراحی نشده و می‌توان از آن در همة زمینه‌ها، بخصوص به دلیل نزدیکی آن به زبان ماشین در برنامه‌نویسی سیستم، استفاده کرد. بنابراین C بین زبانهای سطح بالا و سطح پایین قرار دارد و در نتیجه اجازه می‌دهد که برنامه‌‌نویس خصوصیات هر دو گروه زبان را به کار برد. از این رو در بسیاری از کاربردهای مهندسی به طور انحصاری زبان C به کار می‌برند. (زبانهای سطح بالا، دستورالعملهایی شبیه زبان انسان و پردازش فکری او دارند، همچنین یک دستورالعمل زبان سطح بالا معادل چند دستورالعمل به زبان ماشین است.)
  • برنامه‌های نوشته شده به زبان C به طور کلی مستقل از ماشین یا نوع کامپیوتر است و تقریباً تحت کنترل هر سیستم عاملی اجرا می‌شود.
  • مفسرهای C معمولاً فشرده و کم ‌حجم‌اند و برنامه‌های هدف ایجاد شده با آنها در مقایسه با سایر زبانهای برنامه‌سازی سطح بالا، خیلی کوچک و کارآمدند.
  • برنامه‌های C در مقایسه با سایر زبانهای برنامه‌سازی سطح بالا، به ‌راحتی قابل انتقال‌‌اند. دلیل آن این است که C خیلی از ویژگیهای وابسته به نوع کامپیوتر را در توابع کتابخانه‌ای خود منظور داشته است. بنابراین هر نسخه از C با مجموعه‌ای از توابع کتابخانه‌ای مخصوص به خود همراه است که براساس ویژگیهای کامپیوتر میزبان مربوط نوشته شده است. این توابع کتابخانه‌ای تا حدودی استاندارد است و معمولاً هر تابع کتابخانه‌ای در نسخه‌های متعدد C به شکل یکسان در دسترس است.
  • C روش برنامه‌سازی ماژولار را پشتیبانی می‌کند. همچنین از نظر عملگرها نیز زبانی قوی است که عملگرهای گوناگونی برای دستکاری روی داده‌ها در سطح بیت داراست.
  • به طور کلی جامعیت، عمومیت، خوانایی، سادگی، کارآیی و پیمانه‌ای بودن که همگی از مشخصات برنامه‌ای ‌ایده‌‌آل‌اند در زبان C پیاده‌‌سازی می‌‌شوند.

ویژگیهای فوق موجب شده زبان C یکی از قوی‌ترین و محبوب‌ترین زبانهای برنامه‌‌سازی در دنیا مطرح شود.


فهرست:

فصل1: کلیات و مفاهیم

هدف کلی........................................................................ 1

هدفهای رفتاری................................................................. 1

مقدمه............................................................................. 1

کاراکترها.......................................................................... 3

شناسه‌ها........................................................................ 4

ساختار برنامه‌های C.......................................................... 6

دستورالعملهای اجرایی...................................................... 7

خودآزمایی 1................................................................... 10


فصل 2: انواع داده‌ها

هدف کلی...................................................................... 11

هدفهای رفتاری............................................................... 11

مقدمه........................................................................... 12

اعلان متغیرها................................................................. 13

داده‌های صحیح............................................................... 14

مقادیر ثابت صحیح........................................................... 16

داده‌های اعشاری............................................................ 18

داده‌های کاراکتری............................................................ 19

ثابتهای رشته‌ای.............................................................. 21

مقداردهی اولیة متغیرها................................................... 23

عملگر cast..................................................................... 23

نوع void........................................................................ 25

پیش‌پردازنده................................................................... 26

فرمان #include.............................................................. 26

فرمان #define................................................................ 27

خودآزمایی 2................................................................... 29


فصل 3: توابع ورودی و خروجی

هدف کلی...................................................................... 31

هدفهای رفتاری............................................................... 31

مقدمه........................................................................... 31

تابع printf ().................................................................. 32

تابع scanf ().................................................................. 40

تابع getchar ()............................................................... 45

تابع putchar ()............................................................... 46

تابع getche ()................................................................ 50

تابع getch ().................................................................. 50

توابع puts () و gets ()..................................................... 50

خودآزمایی 3................................................................... 52


فصل 4: عبارت، دستور، عملگر

هدف کلی...................................................................... 53

هدفهای رفتاری............................................................... 53

عبارت............................................................................ 54

عبارت محاسباتی............................................................ 54

عبارت قیاسی................................................................. 54

عبارت منطقی................................................................ 55

دستور........................................................................... 56

دستورهای ساده............................................................ 56

دستورهای ساخت‌یافته.................................................... 56

عملگر............................................................................ 57

عملگرهای محاسباتی..................................................... 57


عملگرهای انتساب.......................................................... 61

عملگرهای یکانی............................................................ 63

عملگرهای رابطه‌ای (مقایسه‌ای)....................................... 65

عملگرهای منطقی.......................................................... 68

عملگر شرطی................................................................ 70

عملگر کاما..................................................................... 72

عملگرهای حافظه............................................................ 73

خودآزمایی 4................................................................... 73


فصل 5: دستورهای کلی

هدف کلی...................................................................... 75

هدفهای رفتاری............................................................... 75

مقدمه........................................................................... 75

دستور while.................................................................. 76

دستور do -while............................................................ 79

دستور for...................................................................... 81

عملگر کاما..................................................................... 85

دستور if و if - else ......................................................... 86

دستور switch ............................................................... 89

دستور break.................................................................. 94

دستور continue............................................................. 95

دستور goto.................................................................... 97

تابع exit......................................................................... 98

خودآزمایی 5................................................................... 99


فصل 6: توابع و کلاس حافظه

هدف کلی.................................................................... 101

هدفهای رفتاری............................................................. 101

مقدمه......................................................................... 102

نحوة تعریف تابع............................................................. 103

دستور return............................................................... 104

فراخوانی تابع................................................................ 109


انتقال آرایه به تابع......................................................... 113

توابع بازگشتی.............................................................. 114

پارامترهای خط فرمان..................................................... 117

استفاده از چند تابع........................................................ 120

قلمرو متغیرها............................................................... 121

کلاس حافظه................................................................ 125

حافظة خودکار.......................................................... 126

حافظة خارجی.......................................................... 127

حافظة ایستا............................................................ 129

حافظة ثبات.............................................................. 131

خودآزمایی 6................................................................. 132


فصل 7: آرایه‌ها

هدف کلی.................................................................... 135

هدفهای رفتاری............................................................. 135

مقدمه......................................................................... 135

تعریف آرایه‌ها................................................................ 136

آرایه‌های یک‌بعدی.......................................................... 136

مراجعه به عناصر آرایه.................................................... 137

کلاسهای حافظه در آرایه................................................ 138

آرایه‌های چندبعدی......................................................... 140

انتقال آرایه به تابع......................................................... 142

آرایه‌ها و رشته‌ها........................................................... 146

روشهای مرتب‌سازی..................................................... 148

روش مرتب‌سازی حبابی............................................ 148

روش مرتب‌سازی انتخابی.......................................... 149

روشهای جستجو.......................................................... 150

جستجو به روش خطی.............................................. 151

جستجو به روش دودویی........................................... 151

توابع کتابخانه‌ای............................................................ 152

خودآزمایی 7................................................................. 154


فصل 8: اشاره‌گرها

هدف کلی.................................................................... 159

هدفهای رفتاری............................................................. 159

مقدمه......................................................................... 160

نحوة معرفی اشاره‌گر..................................................... 160

آدرس داده‌ها................................................................. 162

مقداردهی اولیسه به اشاره‌گر......................................... 164

اشاره‌گر تهی................................................................ 165

عملیات روی اشاره‌گرها.................................................. 166

انتقال مقادیر به تابع....................................................... 168

انتقال اشاره‌گر به تابع.................................................... 169

انتقال دوطرفة اطلاعات................................................... 172

اشاره‌گرها و آرایه‌ها........................................................ 174

اشاره‌گرها و آرایه‌های چندبعدی....................................... 180

انتقال آرایه به تابع......................................................... 180

آرایه‌هایی از اشاره‌گرها................................................... 182

اشاره‌گر به اشاره‌گر....................................................... 182

ارسال تابعی به تابع دیگر................................................ 184

نتیجه‌گیری................................................................... 185

خودآزمایی 8................................................................. 185


فصل 9: نوعهای تعریف‌شده

هدف کلی.................................................................... 187

هدفهای رفتاری............................................................. 187

مقدمه......................................................................... 187

ساختار........................................................................ 188

اختصاص مقادیر اولیه..................................................... 192

آرایه‌ای از ساختارها....................................................... 194

پردازش ساختار............................................................. 196

انتقال ساختار به تابع..................................................... 199

بازگشت اشاره‌گر به ساختار............................................ 201


نوع داده کاربر................................................................ 205

ساختار داده‌ها و اشاره‌گرها............................................. 207

عضو ساختار................................................................. 211

اجتماع......................................................................... 211

شمارشی.................................................................... 216

خودآزمایی 9................................................................. 221


فصل 10: فایلها

هدف کلی.................................................................... 223

هدفهای رفتاری............................................................. 223

مقدمه......................................................................... 224

انواع فایل..................................................................... 225

بازکردن و بستن فایل...................................................... 226

توابع putc و getc.......................................................... 229

توابع putw و getw........................................................ 232

توابع fputs و fgets ....................................................... 233

فایل وسیلة ورودی ـ خروجی........................................... 234

تابع ferror.................................................................... 236

تابع remove................................................................. 238

توابع fscanf و fprintf..................................................... 239

توابع fwrite و fread....................................................... 240

تابع fseek.................................................................... 242

دستگاههای ورودی ـ خروجی استاندارد............................ 243

خودآزمایی 10............................................................... 244
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: آموزش، برنامه، سازی، پیشرفته، C

پاورپوینت ساختمان داده ها به زبان C

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت ساختمان داده ها به زبان C


فصل اول : مفاهیم اساسی

اهداف:

آشنایی با سیکل زندگی نرم افزار

آشنایی با الگوریتم


1-1 سیکل زندگی نرم افزار-نیازمندی ها:

نیازمندیها

تمام پروژه های بزرگ برنامه نویسی با مجموعه ای از مشخصات و خصوصیاتی که اهداف پروژه را مشخص می کند، شروع می شود.

این نیازمندیها اطلاعاتی را به برنامه نویسان می دهند(ورودی) و نیز نتایجی را که باید ایجاد گردد(خروجی) تعیین می کنند.


فهرست:

فصل اول : مفاهیم اساسی

فصل دوم : آرایه ها

فصل سوم : صف و پشته

فصل چهارم: لیست ها

فصل پنجم : درخت

فصل ششم: گراف ها

فصل هفتم: مرتب سازیخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: پاورپوینت، ساختمان، داده، زبان، C

پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته C

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته C

برنامه نویسی:

lیک برنامه در واقع مجموعه ای از دستورات است که در حافظه ذخیره می شود و سپس کامپیوتر آنها را اجرا می کند.

چگونگی شکل گیری برنامه نویسی:

در کامپیوترهای اولیه برای انجام یک دستور خاص(مثلا جمع) ورودی ها به فرم مبنای 2 به دستگاه داده می شد و سپس خروجی به صورت مبنای 2 مشاهده می شد و بعد از آن دستورات بعدی انجام می شد.

با استفاده ساختار فون نیومن کامپیوترهایی تولید شدند که قادر بودند دستورات را در حافظه ذخیره کنند و سپس آنها به طور خودکار و متوالیا اجرا شوند.

به یک مجموعه دستورات که توسط کامپیوتر اجرا می شود برنامه گفته می شود.

فهرست مطالب:

منظور از برنامه نویسی کامپیوتر

lتاریخچه مختصر برنامه نویسی

مراحل نوشتن یک برنامه

قالب کلی برنامه ها در زبان C

انواع خطاهای برنامه نویسی

نمایش متن, دستور printf و کاراکترهای کنترلی

آشنایی با مفهوم متغیرها و عملگرها

چاپ مقدار متغیرها

دستورات ورودی: scanf, getche, getch

فرمت بندی خروجی

تبدیل انواع

تقدم عملگرها

تعیین طول میدان در دستورات scanf, printf

تبدیل انواع داده ای به یکدیگر

عملگرهای ++, --

دستورات شرطی: if, if-else, switch-case

دستور break

حلقه ها: while, for, do-while

حلقه های تودرتو

توابع ( مفهوم, طرز تعریف)

توابع کاربر- توابع کتابخانه ای

متغیرهای محلی و سراسری

توابع بازگشتی

خوانایی برنامه

آرایه ها

دستور define

آرایه های چندبعدی

رشته ها
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله در مورد هپاتیت C

شنبه 3 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 3 فهرست مطالب: هپاتیت C آیا هپاتیت C مانند سایر انواع هپاتیت است؟ علائم بیماری هپاتیت ویروس هپاتیت C هپاتیت C چگونه انتشار می یابد؟ هپاتیت C به کندی پیشرفت می‏کند بطور منظم پیگیر بیماریتان باشید آزمایش کبدی درمان هپاتیت C برای رهایی از بعضی عوارض جانبی اینترفرون آلفا از دستورات زیر پیروی کنید. فقط شما می‏توانید جلوی انتشار را بگیرید ریباویرین   آیا هپاتیت C مانند سایر انواع هپاتیت است؟ هپاتیت به معنی التهاب کبد است. انواع مختلفی از هپاتیت وجود دارد. بعضی از آنها قابل سرایت هستند و برخی مسری نیستند. ابتلا به هپاتیت C می تواند منجر به بیماری مزمن کبدی و در صورت پیشرفت نمودن باعث سیروز (فرسودگی کبد) و در گروه بسیار کوچکیباعث سرطان کبد گردد. علائم بیماری هپاتیت & ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقاله، مورد، هپاتیت، C

دانلود مقاله مقدمه ای بر زبان C

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
پس از نوشتن یک الگوریتم باید آن را با استفاده از یک زبان برنامه نویسی تبدیل به یک برنامه قابل اجرا برای کامپیوتر نماییم. این زبانها به سه دسته کلی تقسیم میگردند : زبان ماشین (سطح پایین) : این زبان مستقیما با صفر و یک نوشته می شود و بدون هیچ واسطه ای برروی کامپیوتر قابل اجرا است. طراحان سخت افزار هر کامپیوتر، زبان ماشین خاص خود را برای آن ماشین طراحی می نمایند. به همین دلیل هر برنامه ای که به زبان ماشین نوشته شود، فقط برروی همان ماشین خاص کار می کند، بهمین دلیل برنامه های نوشته شده به زبان ماشین را غیر قابل حمل می نامند. از طرف دیگر یادگیری این زبان بسیار مشکل بوده و برنامه نویسی با آن نیز بسیار سخت است و همچنین احتمال بروز خطا نیز در آن زیاد است. زبان اسمبلی : این زبان شکل ساده تر زبان ماشین است، بدین صورت که برای هر دستورالعمل زبان ماشین، یک اسم نمادین انتخاب شده است (مانند دستور ADD بج ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، مقاله، مقدمه، زبان، C

دانلود تحقیق مقدمات زبان C

دوشنبه 29 شهریور 1395
مقدمات زبان C زبان C در سال 1970 توسط دنیس ریچی طراحی گردید. این زبان تکامل یافته زبان BCPLمیباشد که طراح آن مارتین ریچاردز است ،و زبان BCPL از زبان B که طراح آن کن تامپسون می باشد ، نتیجه شده است . زبان C معمولا" یک زبان میانی نامیده می شود . این بدان معنی نیست که آموزش این زبان مشکل است ، یا قدرت آن از زبان های برنامه سازی مثل پاسکال و بیسیک کمتر است و یا این که مشکلاتی مشابه زبان اسمبلی برای برنامه نویس ایجاد می کند. علت میانی بودن زبان C این است که عناصر زبان های سطح بالا را با خصیصه تابعی زبان اسمبلی درهم آمیخته است .برای پی بردن به جایگاه زبان C درمقایسه با سایر زبان های برنامه سازی به جدول (1) مراجعه نمایید . جدول (1) . سطوح زبان های برنامه سازی زبان C همانند سایر زبانهای میانی با مفاهیم بیت ، بایت و آدرس که از عناصر ابتدایی ماشین هستند سر و کار دارد . یعنی در این زبان می توان محتوی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، مقدمات، زبان، C

دانلود تحقیق مقدمات زبان C

شنبه 27 شهریور 1395
مقدمات زبان C زبان C در سال 1970 توسط دنیس ریچی طراحی گردید. این زبان تکامل یافته زبان BCPLمیباشد که طراح آن مارتین ریچاردز است ،و زبان BCPL از زبان B که طراح آن کن تامپسون می باشد ، نتیجه شده است . زبان C معمولا" یک زبان میانی نامیده می شود . این بدان معنی نیست که آموزش این زبان مشکل است ، یا قدرت آن از زبان های برنامه سازی مثل پاسکال و بیسیک کمتر است و یا این که مشکلاتی مشابه زبان اسمبلی برای برنامه نویس ایجاد می کند. علت میانی بودن زبان C این است که عناصر زبان های سطح بالا را با خصیصه تابعی زبان اسمبلی درهم آمیخته است .برای پی بردن به جایگاه زبان C درمقایسه با سایر زبان های برنامه سازی به جدول (1) مراجعه نمایید . جدول (1) . سطوح زبان های برنامه سازی زبان C همانند سایر زبانهای میانی با مفاهیم بیت ، بایت و آدرس که از عناصر ابتدایی ماشین هستند سر و کار دارد . یعنی در این زبان می توان محتوی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، مقدمات، زبان، C

تحقیق در مورد برنامه c

شنبه 27 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه9 فهرست مطالب برنامه نویسی ساخت یافته   مراحل اجرای یک برنامه C   خطاهای برنامه نویسی   می‌شود.   یک برنامه نمونه   سی (زبان برنامه‌نویسی)   از ویکی‌پدیا، دانشنامه ٔ آزاد   (تغییر مسیر از زبان برنامه‌نویسی C )   پرش به: ناوبری , جستجو   زبان برنامه‌نویسی C ، زبانی همه منظوره، ساخت یافته و روندگرا می باشد که در سال ۱۹۷۲ توسط دنیس ریچی در آزمایشگاه بل ساخته شد.[۱]   تاریخچه   برای بررسی تاریخچه زبان C باید به سال ۱۹۶۷ بازگردیم که مارتین ریچاردز زبان BCPL را برای نوشتن نرم افزارهای سیستم عامل و کامپایلر در دانشگاه کمبریج ابداع کرد. سپس در سال ۱۹۷۰ کن تامپسون زبان B را بر مبنای ویژگی‌ه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، برنامه، C

دانلود پاورپوینت واکسن مننژیت مننگوکوکی c

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
بیماری مننژیت مننگو کوکی c( تحریک پذیری مایع مغزی )عفونت نادر و خطر ناکی است که با عث ان باکتری های هستند که در پشت گلو یا بینی تقریبا 10% اعضای جامعه در هرزمان زندگی میکند بیماری مننژیت مننگوکوکی می تواند در هر زمان از سال ولی بیشتر در ماههای زمستان وبهار ظاهر شود .بیش از نیمی از مرگهای ناشی از مننژیت مننگوکوکی ناشی از بیماری مننگوکوکی cمیباشد ودوره نهفتگی ان10روز است. شروع ناگهانی تب سر درد شدید خواب الودگی گیجی یا کما کهیری از جوشهای سرخ-ارغوانی رنگ یا کبود دوست نداشتن نور های درخشان استفراغ خشکی گردن ودرد مفاصل                   فایل پاورپوینت 14 اسلاید ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله معرفی اجمالی دستورات ansi c

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
توضیحات : این ضمیمه به معرفی اجمالی دستورات ANSI C اختصاص دارد. هدف از ارائه این ضمیمه، دو مسأله می باشد. نخست آنکه کمکی هر چند کوچک به یادگیری دستورات ANSI C برای کسانی که آشنایی مختصری با این دستورات دارند باشد. دوم آنکه خلاصه ای از این دستورات در کنار کامپایلر Coodevison AVR موجود باشد تا خواننده بتواند در مواقع ضروری به جای استفاده از کُتب مرجع، از همین کتاب برای رفع مشکلات خود در زمینه دستورات ANSI C سود بَرد.   فهرست مطالب : مقدمهعملگر کاماتعریف متغیرهاعملگرهاکلمات کلیدی const و volatileکلاس ذخیره سازی متغیرهاآرایه ها و رشته هامقداردهی اولیه آرایه هااشاره گرهای voidحلقه do-whileحلقه whileدستور gotoدستور switchدستور continueدستور breakمیدان های بیتیشمارش هایونیونها  مشخصات : تعداد صفحات : ۲۵ صفحهنوع فایل : فایل Word  ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقاله، معرفی، اجمالی، دستورات، ansi، C

پروژه نمایش حروف الفبای انگلیسی به زبان برنامه نویسی ++ C

چهارشنبه 24 شهریور 1395
این پروژه با استفاده از زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس نوشته شده است در این پروژه لیست حروف الفبا انگلیسی به شکل سطر و ستون و قطری نمایش داده می شوند که یک فرمت جالبی از نمایش حروف الفبا می باشد. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مدیریت کتابخانه به زبان C

شنبه 20 شهریور 1395
سورس سیستم مدیریت کتابخانه به زبان C یک سورس به زبان قدرتمند برنامه نویسی ++C می باشد که دارای امکانات بسیار زیادی می باشد برای یادگیری و پروژه بسیار مناسب و مفید هست که دارای امکانات زیر می باشد.  جستجوی پیشرفته ویژگی ها: ۱٫ ایجاد کاربر. ۲٫ ورود و خروج از سیستم تاسیسات برای هر دو مدیر و کاربر. ۳٫ کاربر محدود به صدور کتاب اگر هیچ کپی از کتاب موجود نباشد.   ویژگی های بارز برای یک سیستم مدیریت کتابخانه: I. کاربری: ۱٫ مشاهده همه ی کتاب. ۲٫ جستجوی کتاب بر اساس نام کتاب، شماره سریال، نام نویسنده. ۳٫ صدور کتاب و ویرایش. ۴٫ امکان مشاهده مشخصات. II. برای مدیریت: ۱٫ مشاهده همه ی کتاب. ۲٫ اضافه کردن کتاب های جدید. ۳٫ به روز رسانی جزئیات کتاب موجود است. ۴٫ حذف کتاب . ۵٫ مشاهده تمام کاربران. ویژگی های آینده برنامه: ۱٫ به روز رسانی پروفایل کاربر. ۲٫ حذف کاربر از سیستم و غیره. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مدیریت، کتابخانه، زبان، C

برنامه ++turbo c

جمعه 19 شهریور 1395
قابل استفاده بر روی ویندوز7 و8 بدون نیاز به نصب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: برنامه، ++turbo، C

برنامه تبدیل عبارت perfix به عبارت postfix و بلعکس به زبان #C و C

پنج‌شنبه 18 شهریور 1395
سورس کد برنامه  تبدیل عبارت perfix به عبارت postfix و بلعکس به زبان #C و C به همراه توضیح تک تک خط کد ها.  ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پروژه سیستم حقوق و دستمزد با + + C

سه‌شنبه 16 شهریور 1395
عنوان پروژه : سیستم حقوق و دستمزد زبان برنامه نویسی :+ +C /  C شرح مختصر : این برنامه ساده و کم نشان می دهد که خواندن و نوشتن داده ها با استفاده از فایل های متنی، جستجوی اطلاعات کارکنان و محاسبه حقوق و دستمزد با استفاده از آرایه. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، پروژه، سیستم، حقوق، دستمزد، C