X
تبلیغات
رایتل

بررسی رویکردهای هزینه یابی

یکشنبه 30 آبان 1395

بررسی رویکردهای هزینه یابی

مقدمه

قیمت تمام شده یکی از ابعاد مهم در رقابت است. ایجاد تعادل این مؤلفه با سایر ابعاد رقابت یعنی کیفیت و زمان مستلزم اعمال مدیریت بر آن است. برای اینکه بتواند از قیمت تمام شده در رویکردها و تکنیکهای مختلف مدیریت استفاده نمود، لازم است ابتدا قیمت تمام شده را به شکل صحیح و مناسب محاسبه نمود. محاسبه قیمت تمام شده مستلزم تخصیص هزینه های انجام شده به انواع محصولات تولیدی شرکت است که به این فرآیند اصطلاحاً هزینه هابی گفته می شود. در این بخش ابتدا رویکردهای مختلف برای هزینه یابی ( محاسبه قیمت تمام شده) مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار می گیرند. و در ادامه هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مبانی آن تشریح می گردد.

اشکال جدیدی از اطلاعات بهای تمام شده تحت عنوان هزینه یابی برای تحقق اهداف مدیریت هزینه بکار برده می شوند که شناخت روشها و رویکردهای هزینه یابی در محاسبه، درک و تحلیل بهای تمام شده ضروری و سودمند است.

انواع رویکردهای هزینه یابی

1- هزینه یابی چرخه عمر

بهای تمام شده و هزینه های یک محصول را از ابتدای تولد تا مرگ آن ( در چرخه عمر محصول) با استفاده از مراحل عمر یک محصول به عنوان هدف بهای تمام شده، تجمیع و تجزیه و تحلیل می نماید.

2- هزینه یابی زنجیره ارزش

در این رویکرد، اطلاعات بهای تمام شده مربوط به مرزهای سنتی سازمانی گسرترش یافته و عرضه کنندگان معامله گران و مشتریان را نیز در بر می‌گیرد. در این رویکرد برای محاسبه بهای تمام شده هدف و دستیابی به اهداف استراتژیک، بهای تمام شده و سهم هر یک از اعضای زنجیره ارزش مورد توجه و تأکید قرار می گیرد.

3- هزینه یابی ویژگی/کارکرد

در این رویکرد، اهداف کاهش بهای تمام شده بر منبای ارتباط با نیازهای مشتری و اهمیت نسبی این نیازها، به اجزای محصول تجزیه و تخصیص می یابد. به عنوان مثال اگر کاهش 20% بهای تمام شده در سال اول مد نظر باشد به تفکیک اجزای محصول ممکن است کاهش 10% مواد اولیه مصرفی و 10% در سایر هزینه ها به عنوان اهداف کمی معنی شوند.

4- هزینه یابی محرک طراحی

این رویکرد تأثیر طراحی روی بهای تمام شده زنجیره ارزش و چرخه عمر و همچنین اثقر تغییر ویژگیهای محصول روی بهای تمام شده نهایی، را مورد توجه قرار می دهند.

5- هزینه یابی عملیات

اطلاعات بهای تمام شده را در ارتباط با عملیات تولید و ساخت خاص مورد بررس قرار می دهد که مستقیماً در فرآیند عملیاتی دخالت دارند.

6- هزینه یابی استاندارد

یک سیستم حسابداری مدیریتی است که براساس ساعاتی که ماشین آلات و نیروی کار در یک دوره زمانی معین در اختیار بخش تولید بوده است، هزینه ها را به محصولات اختصال می دهد. سیستم هزینه استاندارد مدیران را به ساختن محصولات غیر ضروری یا ترکیب اشتباه محصولات ترغیب می کند چرا که در این صورت مدیران می‌توانند با بهره برداری کامل از ماشین ها و نیروی کار خود، هزینه تمام شده محصول را به حداقل برسانند.

7- هزینه یابی کیفیت

هزینه های صرف شده برای جلوگیری از شکست ها و فعالیتهای ارزیابی به علاوه زیان های ناشی از شکست درونی و برونی، این روش کمک می کند که از هزینه های حصول اطمینان و تضمین کیفیت یا هزینه هایی که در زمان فقدان کیفیت ایجاد می گردد و بر بهای تمام شده مؤثر است، آگاهی یافت. در نمودار زیر مدل اقتصادی هزینه های کیفیت اراه می شود( جواهر دشتی ، 1381)

هزینه یابی کیفیت مزایا و کاربردهای زیر را دارا می باشد:

-شناسایی مراکز هزنیه که موجب کاهش کیفیت هستند.

- کمک به کاهش بهای تمام شده محصول.

- ایجاد توازن رقابتی بیشتر در مقابل رقبا.

- سرمایه گذاری و انجام اقدامات اصلاحی برای رسیدن به شرایط استاندارد ( شرایط هدف).

- امکان بهبود تولید محصول.

- تسهیل سنجش اقامات اجرایی و پارامترکاری.

- مقاصد انگزیشی، طرح ریزی و کنترل هزینه های آتی.

8- هزینه های سفارش کار

در این روش اطلاعات عناصر بهای تمام شده یعنی مواد، دستمزد و سربار مرتبط با هر سفارش کار و تولید محصول خاص جمع آوری و قیمت تمام شده هر سفارش از طریق تقسیم جمع بهای تمام شده بر تعداد واحدهای تولید شده در آن سفارش به دست میآید هدف از اجرای این سیستم، محاسبه سود سفارش است. لازم به ذکر است هزینه سربار در این روش شامل سربار تولیدی و غیر تولیدی است.

9- هزینه یابی مرحله ای

این سیستم نشان می دهد که بهای تمام شده تولید مربوط به یک دوره مالی چگونه بین مراحل مختلف تولید تقسیم شده است.

10- هزینه یابی کایزن

این سیستم، بهای تمام شده محصول را در فرآیند بهبود مستمر محاسبه می نماید. کایزن یعنی بهبود مستمر که نوعی استراتژی رقابتی است و مستلزم صرف هزینه ( مصرف منابع) می‌باشد. بنابراین ارزیابی اقتصادی کایزن، مستلزم محاسبه هزینه های اجرای آن است. نمودگرهای زیر ارتباط هزینه یابی کایزن با هزینه یابی استاندارد را نشان می دهد.

حسابداری مدیریت و اهداف آن

یکی از پیامدهای تکامل حسابداری، توسعه وظایف و نقش حسابداری در اداره امور واحدهای اقتصادی است به نحوی که حسابداری را از نقش سنتی خود که ثبت و گزارش رویدادها و فعالیت های مالی بوده به مبنای اساسی در تصمیم گیری ارتقاء داده است.

حسابداری مدیریت به این جنبه از حسابداری می پردازد. یعنی اطلاعاتی را که توش حسابدرای مالی و حسابداری بهای تمام شده تهیه می شود با کاربرد روش ها و تکنیک های ویژه برای تصمیم گیری های مدیریت آماده و در عین حال با ارائه و توضیح مدل های مقداری، امکان اتخاذ تصمیمات درست را بر اساس اطلاعات داده شده معرفی و تشریح می‌کند. در حسابداری مدیریت برحسب نیاز از مدل های اقتصاد خرد، پژوهش عملیات،‌ آمار و ریاضیات استفاده می شود.

مطابق بیانیه انجمن ملی حسابداران آمریکا، حسابداری مدیریت اینگونه تعریف شده است:

«حسابداری مدیریت عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه گیری، جمع آوری، تجزیه و تحلیل، تدارک، مشارکت و ارتباط با اطلاعات مالی مورد استفاده مدیریت در برنامه ریزی،‌ ارزیابی و کنترل عملیات داخل سازمن»

کارکردهای ABC

به طور کلی کارکردهای ABC عبارتند از :

1- فراهم نمودن اطلاعات لازم جهت اتخاذ تصمیات « ایجاد ارزش» برای مدیران.

2- فراهم نمودن اطلاعات لازم برای هزینه یابی و قیمت گذاری.

3- هزینه یابی بر مبنای فعالیت به بیان ناکارآمدیهای سیستم های حسابداری هزینه سنتی می‌پردازد. این سیستم های موروثی بر مبنای تعدادی عوامل هزینه زا از جمله نیروی کار مستقیم با ساعات کار ماشین آلات قرار دارند و تغیرات اخیر در محیط تجارت را لحاظ نمی‌کنند علی الخصوص در مواردی که هر چه آمیخته محصولی و مشتری یک سازمان متنوع تر باشد، تعیین هزینه های سربار گمراه کننده شده و هزینه های محصولات یا خدمات را نمنحرف می کند.

4- تخصیص بهینه منابع را فراهم می‌کند.

5- ABC هزینه ( یا قیمت تمام شده) یک محصول( یا خدمت یامشتری) را از طریق تحلیل هر فعالیتی که جهت تولید آن نیاز است، فراهم می کند.

6- اعمال مدیریت هزنیه مبتنی بر اطلاعات مربوط، دقیق و قابل اعتماد رافراهم می نماید.

7- ABC جهت تمامی فعالیتها( مستقیم یا غیر مستقیم) و تخصیص دقیق تر هزینه های مرتبط با آن فعالیتها به کار برده می‌شود. ( در هر نوع سازمانی کاربرد دارد

تحقیقات متعددی، کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را تأیید نمودند از جمله:

در آمریکا پژوهشی که در مورد کاربرد سیستم ABC صورت گرفت نشان داد که 26 درصد شرکتهای مورد مطالعه از سیستم مذکور استفاده می کنند. که در حدود 25 درصد آنها سیستم ABC را جایگزین سیستم حسابداری موجود خود کرده و 75 درصد این سیستم را همراه با سیستم فعلی حسابداری صنعتی به کار گرفته اند. در انگلستان نیز تحقیق مشابهی انجام شده و مشخص گردید که در شرکت های انگلیسی استفاده از سیستم ABC در حدود 32 درصد بوده است. در میان شرکتهای کانادایی هم، 14 درصد شرکتهای مورد مطالعه در یک پژوهش، سیستم ABC را کاملاً جانشین سیستم سنتی و 76 درصد باقیمانده از ABC به عنوان مکمل سیستم سنتی استفاده کرده و 10 درصد دیگر فقط از سیستم هزینه یابی سنتی استفاده نموده اند سیستم ABC علاوه بر استفاده در شرکتهای تولیدی در شرکت های خدماتی نیز مورد استفاده وسیع قرار گرفته است که پاره ای از این کاربردها به شرح زیر است:

1- کاربرد در واحدهای صنعتی

ارنست اندیانگ اقدام به استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای شرکتهای بزرگ در صنعت الکترونیک ، تولیدکنندگان نوشابه و عرضه کنندگان وسایل ساختمان کرده است. نتیجه این اقدامات نشان داد که تنها راه موفقیت شرکتها برای کاهش هزینه ها این بود که از سیستم ABC استفاده کنند و منابع مصرفی مربوط به فعالیتهای گوناگون خود را با توجه به علل به وجود آمدن آنها کنترل نمایند تا از صرفه جویی های قابل توجهی برخوردار شوند. علاوه بر این، فعالیتها جنبه اصلی توانایی شرکتها برای ریدن به اهداف ایده آلشان بودند و این موضوع اهمیت داشت که شرکتها با بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت هزینه ها و با تأکید بر فعالیتها ، موقعیت فعلی خود را طوری ارتقاء بخشند که در صحنه رقابت جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. یک شرکت لوله سازی با درآمد سالانه 100 میلیون دلار، دارای هزینه های سربار بالایی بود (تقریباً 60 درصد بهای کالای فروخته شده ) شرکت مذکور طی چند سال عملیات مبلغ هنگفتی سرمایه خود را از دست داد و لذا تصمیم گرفت بازنگری سیستم حسابداری صنعتی و پیاده کردن سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت بود. نتیجه این مطالعه نشان داد که این سیستم، رقابت خارجی شرکت را اصلاح کرد و شرکت توانست با کاهش محصولات بعضی از خطوط تولید و تغییرات در پیچیدگی های محصولات در نهایت سودآوری خود را بهبود بخشد. مثال دیگر مربوط میشود به یک شرکت سازنده موتورهای ماشین، که تحت فشار بود تا محصولات راکیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید نماید. سیستم حسابداری صنعتی آنها بهای تمام شده محصولات را براساس مواد اولیه مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار کارخانه محاسبه می کرد و هزینه های سربار فقط براساس دستمزد به محصولات تسهیم می شد که به مرور این شرکت دچار مشکلات متعددی شد و مجبور شد که سیستم حسابداری سنتی را به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تغییر دهد. در این مورد مراحل اجرایی سیستم انجام و مشکلات عمده شرکت رفع شد. بنا به اظهارات مدیر این شرکت مزایای زیر ناشی از بکارگیری سیستم جدید می باشد:

الف – از نحوه عملکرد شرکت شناخت بهتری حاصل شد.

ب – از هزینه های واقعی شرکت اطلاعات بیشتری کسب شد.

ج – از موقعیتهای موجود جهت کاهش هزینه ها شناخت بیشتری به دست آمد.

شرکت کامپوزیت موتور که وسایل الکترونیکی پیچیده ای را تولید می کند، نیاز زیادی به اطلاعات لاز جهت کنترل عملیات خرید داشت. این شرکت از طریق پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و همکاری حسابداران مدیریت خود توانست به اهداف عملیاتی خویش دست یابد.

نمونه دیگر شرکت سوپر باکری که انواع و اقسام نان و پیراشکی و کیک را تولید می کرد، که برای بهبود گزارشگری عملیاتی و هزینه یابی شرکت از سیستم ABC استفاده نمود. شرکت اورجینال برد فورد سوپ ورکز که از نظر حجم عملیاتی مالی شرکت متوسطی است و به تولید انواع صابون اشتغال دارد، با مشکل رشد فروش و کاهش سودآوری مواجه بود که با استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت وضعیت مالی آن بهبود یافت و بار دیگر سریعاً سودآور شد. سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای دارای فناوری بالا و پیچیده هم به طور موفقیت آمیزی به کار گرفته شده است. همچنین، سخت افزارها و نرم افزارهای رایانه ای متعددی ایجاد شده است که به آسان سازی و تحویل سفارشات در سیستم ABC کمک شایان توجهی می کند.

2- کاربرد در واحدهای مخابراتی

مؤسسه حسابرسی لیندسی و شرکاء به لحاظ مشکلات مالی، سیستم حسابداری شرکت حمل و نقل ترسی ترانسپورت (از شرکتهای متوسط کامیون داری) را مورد بررسی قرار داد و با استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و تمرکز بر روی فعالیتهای شرکت، سیستم حسابداری اصلاح و مشکلات مالی آن را بر طرف نمود.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بلوغ و هویت یابی نوجوانان

شنبه 29 آبان 1395

بلوغ و هویت یابی نوجوانان

«بلوغ و هویت یابی»

«نوجوانان را می‎توان به مرغان دور پروازی تشبیه کرد که وجودشان پیدایش سرزمین های ناپیدایی را در افق به دریانورد نوید می‎دهد.

ما که دریاهای ژرف را به پیش می رانیم و نمی دانیم کی و کجا به خشکی می رسیم، باید این نوید را گرامی داریم و پیام ها و اشارات نوجوان را تفسیر و درک کنیم.»

فهرست :

خصوصیات عمومی دوران بلوغ...........................................................................

خواهش های فطری و خواهش های اکتسابی در دوره جوانی.............................

فراهم کردن غرایز در این دوره (تکالیف نوجوان)................................................

چگونگی رشد شخصیت در این دوره...................................................................

اظهار وجود و اثبات شخصیت..............................................................................

چگونگی دستیابی به استقلال.................................................................................

انتخاب دوست........................................................................................................

چگونگی رشد و تکامل جسمانی از تولد تا پایان دوره جوانی...............................

عکس العمل های روانی دختران نسبت به تغییرات بدنی.......................................

رابطه ی بلوغ جسمی با بلوغ روانی.......................................................................

خود دوستی و دگردوستی در این دوره ..............................................................

بلوغ........................................................................................................................

مقدمه

هدف از تهیه ی این تحقیق شناسایی بلوغ و هویت یابی است . این که نوجوانی چه دوره ای است؟ ‌خصوصیات شخصیتی، جسمانی، روحی و روانی نوجوان در این دوره چگونه است؟ او باید چگونه در برابر تغییرات حاصل از این دوره عکس العمل نشان دهد؟ …

در این دوره نوجوان در یک تبدیل شخصیتی قرار دارد افکار و حالات وی به سوی بلوغ و در مسیر کامل تر شدن حرکت کند. در این تحقیق از مواردی چون خصوصیات عمومی دروان بلوغ، خواهش های فطری و اکتسابی ، رام کردن غرایز، تفریحات سالم، تفریحات زیان بخش، رشد و اظهار وجود، استقلال و دوست یابی نوجوانان، بلوغ جنسی که خود یکی از عامل های تشویش و نگرانی در دختران و پسران است و انحرافات جنسی سخن به میان آمده است.

خصوصیات عمومی دوران بلوغ

- برقرار کردن مناسبات کاملتر با همسالان خود

- کامل کردن نقش اجتماعی خود به عنوان یک مرد یا یک زن

- قبول کردن وضع جسمانی خود و استفاده از آن به طور مؤثر

- به دست آوردن استقلال عاطفی و از میان بردن وابستگیهای عاطفی با والدین و سایر افراد بالغ «فطام روانی»

- اطمینان حاصل کردن درمورد استقلال اقتصادی.

- انتخاب شغل و آماده کردن خود جهت احراز آن.

- آماده نمودن خود جهت انتخاب همسر و تشکیل خانواده.

- پرورش دادن مهارتهای هوشی و مفاهیم لازم جهت شرکت دادن در زندگی اجتماعی.

- کامل کردن رفتار اجتماعی و قبول کردن مسئولیت های مربوط بدان.

- آشنا شدن با یک دسته از ارزشهای اخلاقی و تحصیل یک فلسفه حیاتی ارضاء کننده[1].

از دیگر خصوصیات عمومی دوران بلوغ عبارتند از :

دارا بودن مشکلاتی چون عصبانیت ، ناآرامی، علاقه به تنهایی، رغبت نشان دادن نسبت به امر و نهی کردن، بهانه گیری، ناراضی بودن از وضع زندگی، جرو بحث کردن با اعضای کوچکتر خانواده، لجباز بودن، نداشتن توانایی برای بازگویی وضعیت روحی و علاقه های خود و مسائل خانه و خانوادگی، وضع موقعیت اجتماعی، دینی و اخلاقی، مسائل مربوط به تحصیل و غیره.[2]

رام کردن غرایز در این دوره

- برقراری ارتباط منظم و مستمر با خداوند و تلاش در جهت خودسازی.

- برخورداری از «فلسفة زندگی» روشن و بهره مند شدن از ارزش «معنا» در طی زندگی خویش.

- استفاده از اوقات فراغت در فعالیتهای خلاقه و سازنده ، عنصر، کارهای دستی، فعالیتهای ورزشی،‌ مطالعه جهت دار و …

- تفاهم با والدین به عنوان صمیمی ترین دوستان.

- انتخاب مربی و یا یکی از معلمانی را که بیشتر دوست می دارد به عنوان محرم راز.

- نیاز داشتن به غذا و استراحت کافی و برنامه برای مطالعه و کار .

- برای مخارج خود برنامه ای را اجرا می کنند و از بهداشت بدنی غفلت ننماید.

نوجوان باید بداند که او هم مانند دیگران است یعنی وضع خاصی ندارد.[3]

رام کردن غریزه در این دوره می‎تواند از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد مثل:

جنبه زیستی : در این مورد رشد سریع بدن، آشکار شدن تفاوتهای بدنی نسبت به پسران، برهم خوردن تعادل تن در اثر ترشح غدد، پیدایش تغییراتی در وزن، قد، رنگ چهره، قدرت و قوت بدن، رشد بدن، پیدایش دگرگونیهایی در رفتار و در خوی ها و غریزه جنسی و صفات ثانوی جنسی در او دیده می‎شود. از حدود 12-14 سالگی قاعدگی در او پیدا می‎شود ، مسئله ای که دختران از آن ترس دارند و این حالت ماهانه خود نشان دهنده آمادگی او برای زن شدن و مادر شدن و داشتن فرزند است.

در همین سنین انحرافات غریزی برای برخی از آنها که از آگاهی و ایمان کافی برخوردار نیستند پدید می‎آید مثل حالت همجنسی دوستی، رابطه با دختران معاشر، عاشق شدن نسبت به معلمان، جستجوی محیط خلوت برای ارضای تمنیات جنسی و … تحریکات در آنان در سایه دیدن، شنیدن، لمس کردن شدید است.[4]
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بلوغ، هویت، یابی، نوجوانان

الگوریتم های مسیر یابی

شنبه 29 آبان 1395

الگوریتم های مسیر یابی

خلاصه:

این مقاله به توصیف الگوریتم مسیر یابی Q برای مسیر یابی packet در ماجول تقویت کننده آموزش دهنده که در هر گروه از یک شبکه جابه جا کننده قرار داده شده است می پردازیم. تنها ارتباط های محلی برای هر گیرنده بکار می رود تا آمار آنها را در مرحله تصمیم های جهتیابی دقیق نگاه دارد که منجر به کاهش زمان ارسال می گردد.

در آزمایشهای ساده که حاوی 36 گره است و شبکه بصورت بی قاعده ای متصل گردیده است. جهت یابی Q برتری حضور را نسبت به الگوریتم غیر قابل تطابق مبتنی بر محاسبات کوتاه ترین مسیر ها به اثبات می رساند و قادر خواهد بود تا به میزان کافی جهت یابی انجام دهد حتی زمانی که ویژگیهای بسیار مهم شبیه سازی همانند load کردن شبکه اجازه می یابند تا بطور پویا تغییر پیدا کنند. این مقاله در برگیرنده بحثی در مورد حالت حد وسط بین کشف میان برها و سیاست های با ثبات نگه داشتن می باشد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: الگوریتم، مسیر، یابی

استفاده از مدل احتمالاتی Extended Kalman Filter در موقعیت یابی ربات ها

شنبه 29 آبان 1395

استفاده از مدل احتمالاتی Extended Kalman Filter در موقعیت یابی ربات ها

چکیده:

در این مقاله ابتدا به بررسی متدهای مختلف در مکان یابی ربات ها پرداخته شده است. سپس یکی از متدهای احتمالاتی در موقعیت یابی را که دارای مزایا و قابلیت های متناسب با سیستم مورد نظرمان بود را انتخاب کردیم. پس از انتخاب متد EKF به بررسی ساختاری ربات جهت منطبق کردن با سیستم انتخابی پرداخته شد. بعلاوه از یک سیستم فازی نیز جهت بهینه سازی خروجی و داشتن خروجی متناسب با داده های ورودی استفاده کردیم.

در بخش پایانی نیز به پیاده سازی سیستم و تست آن برروی ربات مورد نظر که در این مقاله یک ربات فوتبالیست سایز متوسط است که در مرکز تحقیقاتی مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ساخته شده و بنام MRL خوانده می شود. محیط مورد نظر، زمین فوتبال خاص این گونه ربات ها می باشد. هدف این مقاله ارائه سیستمی جهت موقعیت یابی مناسب ربات فوتبالیست با توجه به وجود خطا در اطلاعات جمع آوری شده جهت موقعیت یابی می باشد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان (TMQ) در بین مدیران و معاونان دستگاه های دولتی شهر تهران

شنبه 29 آبان 1395

تحقیق بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان (TMQ) در بین مدیران و معاونان دستگاه های دولتی شهر تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان در گروه نمونه‌ای با حجم 400 نفر از مدیران 9 دستگاه دولتی واقع در تهران به روش نمونه‌برداری غیرتصادفی ‌(نمونه در دسترس) انتخاب و پرسشنامه مدیریت زمان بر روی آنها اجرا گردید. ابزار پژوهش، مجموعه 32 سؤالی مدیریت زمان (TMQ) بوده و هر سوال بر پایه طیف لیکرت چهار گزینه‌ای درجه‌بندی شده است. پس از اجرای آن روی یک نمونه 50 نفری و بررسی و تأئید صاحبنظران، شواهد وابسته به روایی محتوایی سیاهه به دست آمد و اجرای آن در سطح وسیع‌تر ممکن گردید. آلفای کرونباخ، پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها، ضریب اعتبار 774/0 را نشان داد. هیچکدام از سوال‌ها از مجموعه 32 سؤالی حذف نشده است. برای بررسی روایی سازه و پاسخ به این پرسش که «مقیاس مدیریت زمان چند عاملی است؟»، از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. مقدار کفایت نمونه‌برداری (KMO) برابر با 772/0و معنادار بودن مشخصه کرویت بارتلت‌ حاکی از وجود شرایط مناسب جهت اجرای تحلیل عاملی بوده است. نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس منجر به استخراج 5 عامل شد که بر روی هم 4/36 درصد واریانس کل را تبیین می‌کند. این عوامل عبارتند از: 1) نظم‌دهی و عمل به موقع، 2) رعایت تعادل و توازن، 3) توجه بر ساعت و زمان، 4) کنترل و نظارت و 5) ساماندهی. در نهایت به منظور تعبیر و تفسیر نمره‌های مدیریت زمان مدیران مورد مطالعه دو نوع نرم درصدی و مقوله‌ای تهیه گردیده است.

مقدمه

سالهاست که شرکت‌ها به این نکته پی برده‌اند برای موفقیت در کارشان چقدر حیاتی است که دو منبع کلیدی یعنی سرمایه و نیروی کار را درست اداره کنند. امروزه سومین منبع که ضرورت آن از دوتای دیگر کمتر نیست به این فهرست نیز اضافه شده است که همان زمان است. پژوهش ده ساله در مورد بسیاری از شرکت‌ها مشخص کرده است که مدیریت زمان[1] یکی از مؤلفه‌های کلیدی در موفقیت مشترک است. آنها دریافته‌اند که زمان از هزینه‌ها، میزان فروش، میزان تولید یا بهبود محصول مهمتر است؛ زمان تقریباً بر تمام جنبه‌های تجارت، از تحویل تا تحقیق و رشد، از شکست دادن رقبا تا پاسخگویی به نیازهای مشتری، اثر می‌گذارد (لوئیس، 1377).

هدف علم مدیریت، جستجوی روش‌های دستیابی مؤثر به اهداف در «زمان کوتاهتر» با «هزینه کمتر» است. با توجه به جایگاه انسان در علم مدیریت، این روش‌ها متأثر از «فرهنگ ملی» است، که سازمان در فضای آن فعالیت می‌کند. یکی از شاخص‌ها و معیارهایی که می‌توان با آن در مورد ماهیت فرهنگ یک اجتماع یا سازمان قضاوت کرد، «مفهوم زمان» است، زیرا استفاده از زمان به عنوان یک «منبع» شاخص، برای کارآمدی «مدیریت» یک ملّت یا افراد سازمان است (خاکی، 1382).

«مدیریت زمان» سابقه خیلی زیادی ندارد،‌ هر چند از اوایل قرن هفدهم جسته و گریخته به این موضع اشاره شد ولی تنها از اوایل قرن هیجدهم است که با دیدی علمی و روندی پیوسته، نظرات و ایده‌هایی از سوی متفکران ارائه شده است که اساس این تکنولوژی زندگی‌ساز، محسوب می‌شود. در میان این دانشمندان، صاحب نظراتی مثل آدام اسمیت[2]، بنجامین فرانکلین[3] (معروف به پدر مدیریت زمان)، اِلی وتینی[4]، فردریک ویسنلور تایلور[5] و اخیراً استفن آر - کاوی[6] موقعیت برجسته‌ای دارند. از سال‌های 1950 به بعد، مدیریت زمان به عنوان رشته با اهمیتی مورد توجه قرار گرفت و از دهه 1970 شکوفا و نقش آن به قدری پررنگ شده است که در دنیای امروز، هیچ فرد یا مدیری بدون تسلط به این فن، نمی‌تواند امید چندانی به موقعیت در کار و گذران زندگی داشته باشد (راس جی، 1384).

مدیران منابع را به کار می‌گیرند ولی زمان منبعی است که برآنان می‌گذرد و مهارش در دست آنان نیست. چون زمان خریداری نمی‌شود و به تملک در نمی‌آید، زمان چرخه نیست و بازگشتی ندارد. مدیران وقت‌شناسی و هدفمند به اتکای دلایل موجّه و درست، به همراهی افرادی شایسته، در زمانی دقیق و مناسب به قصد رسیدن به هدفی صحیح فعالیت‌های خود را آغاز می‌کنند و در طول راه با نظم و ترتیب دست به کارهای درست می‌زنند (بلانچارد و گاتری[7]، 1384).

امروزه متخصصان و دست‌اندرکاران در زمینه مدیریت، بحث جدیدی را تحت عنوان مدیریت مؤثر مطرح می‌کنند، بطوریکه در عصر ما کارآیی بیشتر و نتیجه بخشی بالاتر و بهره‌وری فزونتر و تلاشهایشان در این راستا شکل می‌گیرد. در زمینه مدیریت مؤثر لاکت[8]، استوارت[9] و همکارانش و کوان[10]، مبانی نظری مدیریتی خویش را به ترتیب در کتاب‌های «مدیریت اثربخش»، «راهنمای مهارت‌های مدیریت» و «مدیر خود اتکا» بیان کرده‌اند (کرمی مقدم، 1379).

در این نگرش جدید متخصصان معتقدند که یکی از شرایط لازم برای اثربخشی مدیران اعمال مدیریت زمان است، بطوریکه وقت برای هر مدیریتی که بخواهد در کارش به نتیجه اساسی برسد امری حیاتی می‌شود. الک مکنزی (1993)، خطاب به مدیران می‌گوید: همیشه گفته‌اید وقت کافی نداشتیم، در حالیکه زمان کاملاً در اختیار شما بوده ولی آنچه نداشته‌اید مهارت‌های لازم برای تنظیم اوقات بوده است. اگر درصدد کنترل وقت خود هستید،‌ باید علت وجودی این تمایلات قوی را بشناسید و راه اصلاح خویش را فراگیرید، چرا که قادر به ریشه کن کردن این خصوصیات نخواهید بود، ولی می‌توانید آنها را تحت کنترل درآورید (راس‌جی، 1384).


[1] - time management

[2] - Adam Smit

[3] - Benyamin Franklin

[4] - Eli Vitni

[5] - Fredric visnlor Taylor

[6] - Stefan R.Kavi

[7] - Blanchard & Gattry

[8] - Laket

[9] - Stwart

[10] - Covan

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه................................................................................................................................. 2

1-1 بیان مسأله پژوهش................................................................................................... 4

1-2 اهمیت پژوهش........................................................................................................... 5

1-3 اهداف پژوهش........................................................................................................... 7

1-4 پرسش‌های پژوهش................................................................................................... 7

1-5تعریف و مفاهیم و اصطلاحات................................................................................... 8

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه............................................................................................................................... 13

2-1 ریشه و منشأ نظری مدیریت زمان......................................................................... 14

2-2 تئوری‌های متداول مدیریت زمان............................................................................ 18

2-3چهار حوزه مهم از دیدگاه مکنزی........................................................................... 22

2-4 فرایند هدفگذاری..................................................................................................... 22

2-5 چهار اصل مهم مدیریت زمان از دیدگاه لوئیس دیوید........................................... 24

2-6 دیدگاه‌های مدیریت زمان........................................................................................ 24

2-7 نقش مدیریت زمان بر فشار عصبی ناشی از کار مدیران و کارکنان..................... 28

2-8 عومل مؤثر بر مدیریت زمان................................................................................... 28

2-9 برخی از اصول مدیریت زمان................................................................................. 30

2-10 دیدگاه دراکر......................................................................................................... 30

2-11دیدگاه سنگه........................................................................................................... 31

2-12پژوهش‌های انجام شده در خصوص مدیریت زمان.............................................. 32

2-13 استانداردسازی آزمون‌های روانی - تربیتی........................................................ 41

2-14 مسأله رواسازی ابزار پژوهش............................................................................. 43

2-15 منطق اساسی روش‌های تحلیل عاملی................................................................... 45

2-16روش‌های مختلف تحلیل عاملی............................................................................... 46

2-17 چرخش عامل‌ها..................................................................................................... 49

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه.............................................................. 53

3-2 ابزار پژوهش ......................................................................................................... 54

3-3طرح پژوهشی و شیوه‌های بررسی آماری پژوهش................................................. 54

3-4 روش گردآوری اطلاعات........................................................................................ 55

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها................................................................................... 55

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1 توصیف داده‌ها........................................................................................................ 58

4-2 مشخصه‌های آماری و برآورد ضریب اعتبار پرسشنامه مدیریت زمان................ 60

4-3 تحلیل عاملی مواد پرسشنامه................................................................................... 62

4-4 عامل‌های استخراج شده از مرحله اول تحلیل عاملی............................................... 65

4-5 راه حل پایانی (چرخش یافته‌).................................................................................. 68

4-6 مشخصه‌های نمره‌های مدیریت زمان گروه نمونه مورد مطالعه............................ 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 خلاصه.................................................................................................................... 82

5-2 بحث و نتیجه‌گیری................................................................................................... 84

5-3 محدودیت‌های پژوهش............................................................................................ 86

5-4 پیشنهادهای پژوهش............................................................................................... 87

منابع

منابع فارسی.................................................................................................................... 90

منابع انگلیسی.................................................................................................................. 93

پیوست.......................................................................................................................... 96خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت روند یابی (روندسازی) جریان سیل

سه‌شنبه 25 آبان 1395
              فهرست مطالب مقدمه مفهوم اصلی روند سازی سیل روش های روندیابی سیل روندیابی متمرکز-روش ذخیره ای روش پالس نحوه گام به گام محاسبات روش کنترل مثال روندسازی در رودخانه روش ماسکینگام طرز کار با روش ماسکینگام تعداد اسلاید:45 صفحه با قابلیت ویرایش مناسب جهت ارائه سمینار و گزارش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق دوستی و دوست یابی

پنج‌شنبه 13 آبان 1395
فایل : word قابل ویرایش و آماده چاپ تعداد صفحه :90 مقدمــــه اگر اندکی دقت کنید ، متوجه خواهید شد که شما آگاهانه و یا ناخود آگاه به دنبال دوست هستید. اما آیا تا کنون فکر کرده اید که دوستی چیست و دوستی حقیقی کدام است؟ از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است ، صرف نظر از اینکه در چه جامعه ای زندگی می کند طبعاً به دنبال یافتن یاران و دوستان و همراهانی برای خود است . البته چون این گزینش در میان اقوام و ملل مختلف ، شکل های متنوعی پیدا می کند و با انگیزه های گوناگون یا بر اساس احساسات متفاوت عقلانی ، عاطفی و غیر از آن به وجود می آید ، تعاریف مختلفی نیز از این واژه ارائه شده است. گروهی دوستی را صرفاً به معنای " معاشرت" دانسته اند. گروهی دیگربراین باورند که دوستی عبارت است از یک نوع ارتباط خاص که در مقاطع مختلف و یا در زمانی خاص ، میان افراد پیدا می شود. برخی دیگر نیز معتقدند که دوستی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، دوستی، دوست، یابی

مکان یابی بهینه پست های فشار قوی با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی

یکشنبه 9 آبان 1395
مکان یابی بهینه پست های فشار قوی با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی

مکان-یابی-بهینه-پست-های-فشار-قوی-با-استفاده-از-تکنیک-topsis-فازیمقاله ارایه شده در شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، چکیده: با گسترش روز افزون مصرف انرژی برق و افزایش کاربرد های آن، توسعه و گسترش شبکه برق ضروری می نماید. احداث پست های فشار قوی یکی از اجزای جدایی ناپذیر در تحقق این امر می باشد. در انتخاب مکان مناسب برای احداث پست برق عوامل زیادی ...دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شناسایی و مکان یابی خطای دور به دور در ترانسفورماتورهای توزیع

یکشنبه 9 آبان 1395
شناسایی و مکان یابی خطای دور به دور در ترانسفورماتورهای توزیع

شناسایی-و-مکان-یابی-خطای-دور-به-دور-در-ترانسفورماتورهای-توزیعپروژه و پایان نامه کامل رشته مهندسی برق، مقدمه: ترانسفورماتور یکی از مهمترین تجهیزات شبکه های انتقال انرژی الکتریکی می باشند و خرابی هر یک از ترانسفورماتور باعث کاهش قابلیت اطمینان شبکه و اختلال در برق رسانی و همچنین تحمیل هزینه های زیاد تعمیر و حمل و نقل خواهد شد. به همین دلیل شناسایی خطاهای ...دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه درس مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

دوشنبه 19 مهر 1395
این فایل، جزوه درس  مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری است که به زبان ساده، مفاهیم تصمیم گیری را بیان کرده است و در آن به طور مختصر و مفید همه مباحث کلی این درس پوشش داده شده است . فرمت فایل: PDF‌       تعداد صفحه: 22 مباحث:   مفاهیم اصلی مسئله­ یابی و تصمیم­ گیری فرایند تصمیم ­گیری مهارت­ های حل مسئله در رویکرد عقلانی تکنینک­ های کاربردی تصمیم­ گیری   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: جزوه، مهارت، مسئله، یابی، تصمیم، گیری

تحقیق در مورد عیب یابی خودروهای انژکتوری

یکشنبه 18 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه25 فهرست مطالب عیب یابی خودروهای انژکتوری   منشا عیوب در سیستمهای انژکتوری   کار با دستگاه دیاگ   ۲. کدهای عملکردی موتور   عیب یابی خودرو   فرض کنید تلویزیون منزل شما اصلا روشن نمی شود، شما چه اقدامی می کنید؟ اغلب این تجربه را داشته ایم. ابتدا پشت تلویزیون را باز می کنیم و پلمب گارانتی آنرا می شکنیم. بعد کمی به این طرف و آن طرف نگام می کنیم ، بعد با چند نفر از دوستان و آشنایان مشورت و نهایتا به تعمیرگاه می بریم. آخر از همه متوجه می شویم که دوشاخه یا پریز ایراد داشته!!! اغلب اتفاق می افتد که خانم خانه دوشاخه تلویزوین را از برق کشیده و جاروبرقی را بجای آن وصل می کند و پس از جارو کشیدن فراموش می کند که دوشاخه تلویزیون را نصب کند... پس بهتره&nbs ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد عیب یابی موتور های الکتریکی

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه13 فهرست مطالب شکستگی بدنه و درپوش ها (قالپاق ها) :    خرابی بلبرینگ ها ، بوش ها و یاتاقان ها :   پ : اتصال کوتاه حلقه ها   الف : قطع شدگی   ب : اتصال بدنه   عیب یابی موتور های الکتریکی   تشخیص عیب و رفع آن در ماشینهای الکتریکی اهمیت خاصی دارد . به همین دلیل این مبحث درکتاب حاضر در یک فصل جداگانه آمده است . تشخیص عیب در اولین مرحله کار تعمیراتی است و رفع آن در مرحله بعدی قرار دارد .   یافتن عیب موتورها را می توان به تشخیص نوع بیماری یک فرد توسط پزشک تشبیه کرد تا بیماری را به درستی تشخیص ندهد نمی تواند برای بهبود بیمار قدمی بردارد و تمام نسخه هایی که می نویسد ، تاثیری در بهبود وضع بیمار نخواهد داشت .   به همین ترتیب اگر عیب اصلی ماشین ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد عیب یابی موتور های الکتریکی

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه26 عیب یابی موتور های الکتریکی تشخیص عیب و رفع آن در ماشینهای الکتریکی اهمیت خاصی دارد . به همین دلیل این مبحث درکتاب حاضر در یک فصل جداگانه آمده است . تشخیص عیب در اولین مرحله کار تعمیراتی است و رفع آن در مرحله بعدی قرار دارد . یافتن عیب موتورها را می توان به تشخیص نوع بیماری یک فرد توسط پزشک تشبیه کرد تا بیماری را به درستی تشخیص ندهد نمی تواند برای بهبود بیمار قدمی بردارد و تمام نسخه هایی که می نویسد ، تاثیری در بهبود وضع بیمار نخواهد داشت . به همین ترتیب اگر عیب اصلی ماشین شناخته نشود یا ماشین را نمی توان تعمیر کرد و یا اگر بدلیل وجود آن عیب ، عیب دیگری پیدا شود و ما آن عیب دومی را بر طرف کنیم موتور مجدداً معیوب می شود و به همان حالت اول در می آید ؛ مثلاً اگر محور وتور لنگی داشته باشد ، ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پایان نامه کارشناسی ارشد: مدلسازی و حل مسئله چندهدفه مکان یابی مراکز خدمت دهی با تنوع خدمت در چارچوب صف

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع- صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، شهریور 1391، نوشته فضه پرتوی، استاد راهنما: دکتر مهدی سیف برقی، استاد مشاور: دکتر سیدحمیدرضا پسندیده در این تحقیق مدل جدیدی برای مکان ­یابی مراکزخدمت­ دهی با چند خدمت­ دهنده بیان می­ شود که در آن تنوع خدمت وجود دارد. یعنی در هر مرکز خدمت­ دهی ممکن است، چند نوع خدمت مختلف ارایه شود. تنوع خدمت در اکثر مراکزخدمتدهی مانند پمپ­ بنزین ­ها و درمانگاه ­ها وجود دارد. در یک ایستگاه پمپ­بنزین ممکن است سه نوع سوخت متنوع بنزین معمولی، بنزین سوپر و گازوییل ارایه شود. در یک درمانگاه ممکن است چند پزشک با تخصص ­های مختلف وجود داشته باشد که هر تخصصی بیماران منتظر خود را دارد. این مدل با فرض تنوع خدمت، به سه هدف (1) کاهش زمان سفر و انتظار مشتریان برای دریافت خدمت، (2) برقراری تعادل د ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

عیب یابی خودرو

پنج‌شنبه 15 مهر 1395برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: یابی، خودرو
( تعداد کل: 77 )
   1       2       3       4       5       6    >>