X
تبلیغات
رایتل

بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان


چکیده

سطح زیر کشت پنبه در کشور در سالهای اخیر به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است. با توجه به این کاهش سطح زیر کشت پنبه بعنوان کشت اول در استان گلستان جهت جبران آن و استفاده بهینه از نیروی کارگری و کارخانجات مرتبط با آن، توجه به کشت دوم پنبه در استفاده بهینه از زمین پس از برخی از محصولات زراعی از قبیل کلزا ضروری به نظر میرسد. این آزمایش به منظور بررسی اثر مدیریت بقایای کاه و کلش کلزا، عملیات خاک ورزی و مصرف کود نیتروژن مازاد بر نیاز کودی، در کشت دوم پنبه پس از کلزا، در سال 1384 در ایستگاه تحقیقات پنبۀ هاشم آباد گرگان انجام پذیرفت. آزمایش بصورت بلوکهای خرد شده نواری (strip split plot) با چهار تکرار شامل عوامل خاک ورزی دیسک و شخم بعلاوه دیسک و سه نوع مدیریت بقایای کاه و کلش کلزا شامل باقی گذاردن بقایا، خرد کردن بقایا با دستگاه چاپر و جمع آوری و خارج کردن بقایا از مزرعه که به ترتیب بصورت افقی و عمودی تصادفی در هر بلوک قرار گرفتند. سپس هر یک از کرتهای حاصل به دو قسمت مساوی تقسیم شده و مصرف کود نیتروژن به مقدار توصیه کودی و 20 کیلو گرم در هکتار مازاد براین مقدار بعنوان کرتهای فرعی در آن اعمال گردید. نتایج نشان داد که افزایش کود نیتروژن در ابتدای فصل رشد، در بهبود استقرار گیاهچه های پنبه موثر بوده است و باقی گذاردن بقایا سبب افزایش تعداد شاخه های رویا شده ولی بر شاخه های زایا تاثیر معنی داری نداشته است. همچنین وجود بقایا سبب بهم زدن تعادل نیتروژن خاک شده بطوریکه افزودن نیتروژن اضافه به خاک اجتناب ناپذیر است و اثر کود نیتروژنه حتی تا چین اول محسوس بود. اثر کود مازاد در هر دو عملیات خاک ورزی دیسک و شخم و دیسک نسبت به شاهد (مقدار توصیه شده) بر عملکرد چین اول معنی دار بود. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که بهترین ترکیب تیماری موثر بر عملکرد پنبه در کشت دوم پس از کلزا شامل جمع آوری بقایا، اعمال دیسک و استفاده از کود نیتروژن مازاد می باشد ولی بررسی بیشتر در مدیریت بقایا و کود نیتروژن مصرفی می تواند در راستای عدم حذف بقایای کلزا در تحقیقات آتی مدنظر قرار گیرد.فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.......................................................................................................................................... 1

فصل اول

کلیات................................................................................................... 7

1-1- کلزا............................................................................................ 7

1-2- پنبه............................................................................................ 9

1-3- آللوپاتی......................................................................................................................... 11

1-4- سیستمهای کشت............................................................................. 15

فصل دوم

بررسی منابع............................................................................................................................. 19

2-1- کشت دوم پنبه پس از کلزا............................................................................................. 19

2-2 – مراحل نمو پنبه...............................................................................................................23

2-3- مدیریت بقایای گیاهی در کشت دوم پنبه....................................................................... 24

2-3-1- نقش بقایای گیاهی بر مواد آلی خاک......................................................................... 29

2-3-2- اثر شخم بر بقایا در کشت دوم پنبه........................................................................... 31

2-3-3- اثر آللوپاتیک بقایای گیاهی بر کشت دوم پنبه پس از کلزا........................................ 32

2-4- نیتروژن در پنبه................................................................................ 32

2-4-1- نقش نیتروژن درگیاه...................................................................................................... 32

2-4-2- تاثیر بیش بود و کمبود نیتروژن در پنبه.......................................................................... 34

2-4-3- نقش آب در کارائی نیتروژن در پنبه.............................................................................. 36

2-4-4- مصرف کود نیتروژن در پنبه.......................................................................................... 36

فصل سوم

مواد و روشها.............................................................................................................................. 40

3-1- محل و موقعیت اجرای طرح............................................................................................. 40

3-2- نحوه اجرای طرح............................................................................... 40

3-3- مراحل اجرا........................................................................................................................ 41

3-4- رقم پنبه مورد کشت...........................................................................43

3-5- صفات مورد بررسی........................................................................... 43

3-6- تجزیه و تحلیل آماری......................................................................... 44

فصل چهارم

نتایج........................................................................................................................................... 50

4-1- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر استقرار پنبه.................................50 4-2- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد رویشی پنبه.......................53.

4-3- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد زایشی پنبه...........59

4-4- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر چینهای برداشت .........67

و وزن تک غوزه و عملکرد کل

بحث.............................................................................................................................................76

نتیجه گیری کلی...........................................................................................................................85

پیشنهادات................................................................................................................................... 86

منابع مورد استفاده....................................................................................................................... 87فهرست جداول

عنوان صفحه

3-1- آمار 20 ساله ایستگاه هوا شناسی هاشم آباد گرگان در ماههای مورد کشت .................... 45

از سال 1363 تا 1383

3-2- آمار ایستگاه هواشناسی هاشم آباد گرگان در ماههای مورد کشت در .......................... 46

سال آزمایش (1384)

3-3- علامات اختصاری بکار گرفته شده در طرح...................................................................47

3-4- نقشه طرح آزمایشی در مزرعه....................................................................................... 48

3-5- نتایج آزمون خاک قطعه آزمایشی....................................................................................48

4-1- میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در بررسی اثر............. 74

بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه

4-2- مقایسه میانگین اثرات اصلی صفات مورد بررسی در بررسی اثر بقایای گیاهی............. 75

کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه به روش دانکن

4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل صفات مورد بررسی در بررسی اثر بقایای گیاهی............ 76

کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه به روش دانکنفهرست اشکال

عنوان صفحه

4-1- تاثیر عملیات خاک ورزی بر در صد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا............................ 51

4-2- تاثیر بقایای گیاهی بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا........................................ 51

4-3- تاثیر کود نیتروژن بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا.......................................... 51

4-4- اثر بقایای گیاهی و عملیلات خاک ورزی بر درصد استقرار........................................ 51

4-5- اثر کود نیتروژن و عملیلات خاک ورزی بر درصد استقرار......................................... 52

4-6- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا............................. 52

4-7- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا..................................56

4-8- تاثیر بقایای گیاهی بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا...................................................56

4-9- تاثیر کود نیتروژن بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا.............................................. 56

4-10- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا................. 56

4-11- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا................... 57

4-12- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا.............................. 57

4-13- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه رویا................................................ 57

4-14- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه رویا................................................. 57

4-15- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد شاخه رویا پنبه در کشت دوم پس از کلزا............ 58

4-16- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه زایا................................................ 58

4-17- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه زایا.................................................. 58

4-18- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد شاخه زایا پنبه در کشت دوم پس از کلزا............. 58

4-19- تاثیر عملیات خاک ورزی برروند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا.................................. 62

4-20- تاثیر بقایای گیاهی بر روند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا................................... 62

4-21- تاثیر کود نیتروژن بر روند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا.................................... 62

4-22- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر اوج غنچه دهی.................................................. 62

4-23- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر اوج غنچه دهی................................................... 63

4-24- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر اوج غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا.......................... 63

4-25- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا............................. 63

4-26- تاثیر بقایای گیاهی بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا......................................... 63

4-27- تاثیر کود نیتروژن بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا.......................................... 64

4-28- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر اوج گلدهی........................................................ 64

4-29- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر اوج گلدهی......................................................... 64

4-30- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر اوج گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا.................... 64

4-31- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا...................... 65

4-32- تاثیر بقایای گیاهی بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا....................................65

4-33- تاثیرکود نیتروژن بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا......................................65

4-34- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد غوزه........................................................ 65

4-35- کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا.............. 66

4-36- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا......................66

4-37- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر وزن تک غوزه................................................... 70

4-38- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر وزن تک غوزه.................................................... 70

4-39- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر وزن تک غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا................ 70

4-40- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین اول.............................................. 70

4-41- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین اول............................................... 71

4-42- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد چین اول پنبه در کشت دوم پس از کلزا........... 71

4-43- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین دوم.............................................. 71

4-44- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین دوم............................................... 71

4-45- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد چین دوم........................................................... 72

4-46- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد کل....................................................... 72

4-47- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد کل......................................................... 72

4-48- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد کل پنبه در کشت دوم پس از کلزا.................... 72

خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کتاب زیست گیاهی تخته سیاه

شنبه 29 آبان 1395

کتاب زیست گیاهی تخته سیاه


در صورت خرید این فایل یک فایل هدیه بنام سوالات متداول در مورد تست زنی را نیز دریافت خواهید کرد

-آموزش

-نکته

-پرسش های چهار گزینه ای

-پاسخ تشریحی


برای مطالعه این کتاب اول بخش آموزش رو خوب مطالعه کنید بعد تستهای بخش بانک تست رو بزنید

و سپس با حوصله پاسخ های تشریحی مربوط به انها رو بزنید.

از این کتاب برای آمادگی در کنکور سراسری در مبحث گیاهی می توانید بهره ببرید.

نوع فایل:Pdf

سایز: 10.6 MB

تعداد صفحه:133خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: کتاب، زیست، گیاهی، تخته، سیاه

مقاله اهمیت و کاربرد کند کننده‌های رشد گیاهی در کشاورزی

شنبه 29 آبان 1395

مقاله اهمیت و کاربرد کند کننده‌های رشد گیاهی در کشاورزی


بسمه تعالی

اهمیت و کابرد کند کننده های رشد گیاهی در کشاورزی:

کند کننده های رشد گیاهی[1] گروهی از ترکیبات شیمیائی یا مصنوعی هستند که بدون اینکه تغییری در شکل ظاهری گیاه و یا تعداد برگ ها و شاخه ها و سایر اندام های آن به وجود آورد،از رشد گیاه می کاهند.این مواد از تقسیم رشد یاخته ای درناحیه زیر مرسیتمی[2] انتهای شاخه ها جلوگیری به عمل می آورد ولی بر روی خود مریستم تأثیری ندارد و در نتیجه، گیاه در عین حال که به تعداد طبیعی شاخه و برگ و میوه تولید می کند. به اندازه معمول رشد نمی کند و کوتاه می ماند. همین باعث می شود که سال بعد، از سوئی تعدا گل های تولید شده به میزان قابل توجهی بیشتر گردد، و از دگر سو نیاز به هرس تا حد زیادی کاهش می یابد. مطالعات بافت شناسی روی قسمت های مختلف ساقه گیاهچه های آفتابگردان،سویا و ذرت که با تتسی کلاسیس[3] تیمار شده بودند نشان داد که نوع اثر کننده ها روی رشد طولانی به غلظت به کار برده شده بستگی دارد.بنابراین،کوتاه شدن گیاهانی که در غلظت پائین کند کننده ها رخ می دهد،عمدتاً به دلیل جلوگیری از بزرگ شدن سلول هاست،ولی در غلظت های بالا، این کوتاه شدن قسمتهای ساقه،عمدتاً به دلیل کاهش تقسیم سلولی است.در نتیجه،فرآیند بزرگ شدن سلول نسبت به تقسیم سلولی در واکنش به کند کننده های رشد از حساسیت بیشتری برخوردار است. در مقایسه با ساقه، کند کننده های رشد، اندازه ریشه را حفظ کرد، یا تا اندازه ای افزایش می دهند، بنابراین همان طور که ملاحظه می شود نسبت ریشه به ساقه به نفع ریشه تغییر می کند. این ترکیبات، مصارف و اثرات مفید زیادی دارند که در زیر به نمونه هائی از آنها اشاره می شودو اثرات دیگر و مکانیزم آنها در بخش های بعدی ذکر می شود.

1-کنترل درس در غلات و محصولات دانه ای به خصوص گندم، تحت شرایط کود زیاد و در آب و هوای مرطوب، نظیر اروپای غربی،بار گندم اغلب سنگین بود. و می خوابد که قابل درو کردن با ماشین نیست. کابرد کلرمکوات کلراید(سایکوسل،سی سی سی،کلروکلین کلراید)[4] با فرمول2-کلرو اتیل-تری متیل-آمونیم کلراید[5] سبب تولید ساقه کوتاه و محکم می شود به طوری که خوابیدن بوته جلوگیری می گردد.

2-کاهش ارتفاع گیاهان زینتی از قبیل داوودی. بنت القنسول و سوین. از نظر تجاری، ارتفاع گیاه گلدار زینتی به طور مطلوب.40-35 سانتی متر است، در صورتی که ارتفاع طبیعی آنها به یک متر یا بیشتر می رسد. مصرف مواد کند کننده رشد روی برگ ها یا در خاک وقتی گیاه جوان است، تأثیر روی اندازه گل ندارد ولی منجر به ساقه خیلی کوتاه می شود.اشرفی«cireopsis verticillata »از گیاهان چند ساله است که برا ی گلدهی به فتو پریودهای طولانی بالاتر از 14 ساعت احتیاج دارد.اشرفی در لدانهای کوچک تحت شرایط گلخانه، خیلی دراز می شود. طی آزمایشی دوکند کننده رشد یعنی دامینزید (الار.اس ای دی اچ ، بی-ناین،بی-995،بی-9ای)[6] وفلور پریمیدول (کاتلس)[7] ، بهترین کند کننده ها برای ایجاد بازارپسندی در این گیاه تشخیص داده شدند.

3-کنترل رشد درختچه ها: این امر مخصوصاً در طول جاده ها حتی اگر گیاهان کشت شده تزئینی باشند و در زیر کابل های فشار قوی مهم است.پاشیدن مواد کند کننده رشد بعد از باز شدن جوانه ولی قبل از طویل شدن ساقه منتهی به همان تعداد برگ می شود لی ساقه کوتاه، کوتاه می ماند و نیاز به هرس کردن کاهش می یابد.

4-اثرت ویژه روی کمیت، کیفیت یا رسیدن میوه: انواع زیادی از این اثرات مواد کند کننده رشد ملاحظه شده است. پژوهش ها نشان می دهند که مصرف آلار(بیشترین مصرف را در باغبانی دارد) بر روی درختانی مانند انجیر، گلابی و بعضی از انواع سیب که میوه های نرم تولید می کنند که ترابری (حمل و نقل)آنها دشوار است،باعث می شود که میوه رسیده بدون آنکه فرایندهای رسیدنش آسیبی ببیند، از بافت محکم تری برخوردار شود و قابلیت نگهداری و حمل و نقل آن افزوده گردد. برای میوه های هسته دار (مانند هلو، گیلاس و آلبالو)، مصرف آلار با غلظت های 8-2 در هزار، در اوایل تابستان باعث می شود که رسیدن میوه از سوئی 14-6روز زودتر انجام می شود و از سوئی دیگر یکنواخت گردد از اثرات بسیار مهم محلول پاشی آلار(پس از شکفتن گل ها) بر گیاهانی مانند گوجه فرنگی و انگور، بالا رفتن تعداد میوه های تشکیل شده می باشد. غلظت محلولی که بدین منظور به کار برده می شود،بر حسب نوع گیاه،5%الی 5/2در هزار است که گاهی تعداد میوه های بعضی از ارقام انگور به راحتی به 2 برابر تعداد میوه گیاهان شاهد می رساند. همچنین، سایکوسل باعث افزایش عملکرد در سیب و گلابی می شود و این عمدتاً به دلیل کاهش دادن ریزش میوه می باشد.

5- افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی: بسیاری از گیاهان باغی و زراعی که با مواد کند کننده رشد محلول پاشی شده اند، در برابر تنش های محیطی مقاومت بیشتری نشان داده اند. آزمایشات زیادی در مورد کند کننده های رشد گیاهی تا به حال انجام گرفته است. در آزمایشی واکنش های نهال های اوکالیپتوس(eucayptus nitens) را به سه کند کننده رشد سایکوسل، پاکلوبوترازول(بنزی)[8] و پروهگزادیون[9] کلسیم مورد بررسی قرار دارند. پاکلوبوترازول بالاترین تاثیر را در کاهش رشد و نسبت های GA20 و GA1 داشت و سپس سایکوسل و پروهگزادیون دارای کمترین تاثیر بودند. هیچ کدام از این کند کننده ها در تحریک گل تاثیر نداشتند.

ترکیبات کند کننده رشد گیاهی که دخالتی در بیوسنتز جیبرلین ندارند.

از این گروه می توان مور فکتین ها را نام برد که از مشتقات ماده ای به نام 9-کربو کسیلیکاسید فلورین می باشند.مور فکتین های موجود،آیتی-3456 وآیتی-3233 نام دارند ودر غلظت های زیاد برای از بین بردن علفهای هرز و جلوگیری از رشد گیاهان چوبی به کار می روند. علاوه بر این، چون این ماده در سوخت و ساز و ساخته شدن اکسین ایجاد اختلال می کنند باعث نابسامانی واکنش های گرایشی(تروپلیسم)گیاهان،به ویژه نور گرائی و زمین گرائی می گردند.از اثرت دیگر مور فکتین ها اثر بر انگیزش گل دهی ومیوه دهی است.این مواد می توانند با سست کردن میوه های رسیده بر شاخه ها به برداشت مکانیکی محصول کمک موثری بنماید.در انگور هایی که خوشه های متراکم دارند مصرف مور فکتین ها با غلظت 10-5/.قسمت در میلیون،باعث ریزش حبه های اضافی و تنک شدن خوشه می گردد که این امر در بالابردن کیفیت محصول مهم است.در گیاهان چوبی زنیتی،مور فکتین ها می تونند از طریق خنثی کردن غالبیت انتهایی جوانه انتها یی،باعث رشد جوانه های جانبی شوند واین امر در بسیاری مواردیکه در حالت پر شاخساره وبوته ای مطلوب باشد،می تواند موثر افتد.

از دیگر گروهها از این ترکیبات می توتن به کیگولاک (آتریممک)را نام برد که اولین عکس اعمل برای این ترکیب کاهش غالبیت انتهایی است که منجربه باز شدن جوانه های جانبی در گیاه می شود.اگر چه نحوه عمل دی کیگو لاک نامشخص است،نشان داده شده است مه موجب کاهش مواد شبه جیبرلینی و تحریک مواد شبه آلبنریک و اتیلن می گردد.ترکیبات آزاد کننده اتیلن می توانند از نظر کندکردن رشد گیاه مورد توجه باشند ،چرا که اتیلن باعث کوتاهی و کلفت شدن ساقه می شود.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد سیستماتیک گیاهی 1

چهارشنبه 26 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه27 فهرست مطالب ترکیبات شیمیایی   خواص داروئی:   خواص داروئی:       ذرت                 Corn    نام علمی           Zea mays   ترکیبات شیمیایی خواص داروئی طرز استفاده مضرات کلیات گیاه شناسی ذرت که بفارسی بلال نیز نامیده می شود گیاهی است یکساله و یک پایه دارای ساقه ای راست که ارتفاع آن تا چهارمتر می رسد. ذرت گیاه بومی آمریکای مرکزی و مکزیک است و از آنجا به نقاط دیگر دنیا راه یافته است . برگهای ذرت متناوب و دراز می باشد . گلهای نر ذرت بصورت خوشه ای بوده که مرکب از سنبل های قرمز روشن می باشد . گلهای ماده آن از 2تا 4 گل تشکیل ش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، سیستماتیک، گیاهی، 1

دانلود مقاله هرمون های گیاهی و کاربرد آن

سه‌شنبه 18 آبان 1395
بازدارنده ها: دسته ای ازهورمون های گیاهی هستند که به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می گردند . گروه طبیعی تنها شامل اسید آبسیزیک است که در تمام گیاهان وجود دارد و گروه مصنوعی خود به چهار دسته گروه:1- بازدارنده های رشد 2- موادکند کننده رشد 3- مورفکتین 4- مواد شاخه زا 1- اسید آبسیزیک : حدود دهه 1960 دو ماده بنام های طور همزمان بنام های دورمین و آبسایزین از بافتهای مختلف گیاهی استخراج گشت بررسی های نشان داد که اولاً هر دو آنها در حقیقت یکی هستند که اسید آبسیزیک نامیده شد ثانیاً مهمترین قسمت بازدارنده های بتا را تشکیل می دهند. اسید آبسیزیک از سایر بازدارنده های طبیعی گیاهان حدود یکصد مرتبه قویتر است و فرآیند هایی مانند رکود بذرها، جوانه ها و نیز ریزش اندام ها را کنترل می کند . این اعمال مشخصاً به همراهی سایر هورمون ها انجام می پذیرد . بدین معنا که عوامل محیطی مانند کمبود مواد معدنی ، خشکی خاک ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله ای کامل در مورد رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی

پنج‌شنبه 13 آبان 1395
این مقاله 10 صفحه ای در قالب  word  همراه با پس زمینه صفحات و حاشیه صفحات بوده و قابل ویرایش میباشد و به معرفی کامل این رشته به همراه دروس دانشگاهی و بازار کار آن در ایران پرداخته است. نتیجه 12 سال درس خواندن ورود به دانشگاه است که رشته ای را انتخاب کنیم و آینده شغلیمان را تضمین کنیم پس خیلی مهم است که قبل از انتخاب رشته در دانشگاه هر رشته را به طور کامل بشناسیم و ببینیم آیا مناسب ما است یا خیرچون انتخاب رشته مسیری  در زندگی ما به وجود می آورد پس سعی کنیم که به بهترین صورت این مسیر انتخاب شود و این امر ممکن نیست مگر با شناخت کامل هر رشته در دانشگاه. یکی از رشته های شاخه علوم پزشکی رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی  است که در زیر به شرح کامل این رشته از قبیل (توانایی‌های‌ لازم فرد برای موفق شدن در این رشته و درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ ت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد فیزیولوژی گیاهی

پنج‌شنبه 13 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه12 فهرست مطالب پدیده تعرق Transpiration 3               دفع آب 1 – نیروی کشش یا مکش برگ   2 – نیروی اسمزی تارهای کشنده ریشه 3               جذب آب     3 – جذب متابولیسمی یا فعال: 3               جذب مواد معدنی 3               انتقال 2 – تنظیم کننده های رشد در گیاه   فیزیولوژی گیاهی علم مطالعه اعمال گیاه و بخش های مختلف آن است. دامنه این علم بسیار وسیع است. برخی از مطا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد جغرافیای گیاهی

پنج‌شنبه 13 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه41 فهرست مطالب «منبع انسانی»   3-10  sidebar:   «محرکهای مالی» - مساعدت مالی:   «مالیات گذاری جنگل»   4-10 sidebar   «مساعدت فنی و تحصیلی و آموزشی»   «5-10 Sidebar»   «پیدایش روزها و موضوعات»   «حقوق ومسئولیت های مالکین nipf »   «مکانیسم های غیر نظارتی برای حمایت محیطی»   «تغییر الگو های مالکیت جنگل»   «تغییر بازارها»   «پیدایش نمونه های جنگلداری»   «نتیجه گیری گزارش»   آنچه که NLPFs از جنگل های صنعتی و عمومی تشخیص میدهد، اختلاف مالکان Nlpf اهداف مدیریتشان، توا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، جغرافیای، گیاهی

دانلود مقاله هرمون های گیاهی و کاربرد آن

چهارشنبه 7 مهر 1395
بازدارنده ها: دسته ای ازهورمون های گیاهی هستند که به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می گردند . گروه طبیعی تنها شامل اسید آبسیزیک است که در تمام گیاهان وجود دارد و گروه مصنوعی خود به چهار دسته گروه:1- بازدارنده های رشد 2- موادکند کننده رشد 3- مورفکتین 4- مواد شاخه زا 1- اسید آبسیزیک : حدود دهه 1960 دو ماده بنام های طور همزمان بنام های دورمین و آبسایزین از بافتهای مختلف گیاهی استخراج گشت بررسی های نشان داد که اولاً هر دو آنها در حقیقت یکی هستند که اسید آبسیزیک نامیده شد ثانیاً مهمترین قسمت بازدارنده های بتا را تشکیل می دهند. اسید آبسیزیک از سایر بازدارنده های طبیعی گیاهان حدود یکصد مرتبه قویتر است و فرآیند هایی مانند رکود بذرها، جوانه ها و نیز ریزش اندام ها را کنترل می کند . این اعمال مشخصاً به همراهی سایر هورمون ها انجام می پذیرد . بدین معنا که عوامل محیطی مانند کمبود مواد معدنی ، خشکی خاک ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

چهارشنبه 7 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه22 فهرست مطالب مقـــدمــه       اکسیـــن ها[1]   آزمــون یــولاف   اختصـاصـات فیـزیـولوژیک اکسیـن ها   ریشــه دار کــردن قلمــه ها   7- 6 خـلاصة دخـالتهـای اکسیـن   جیبــرلیـن هـا   تاریخچـه و انـواع جبـرلیـن   اثـرات فیـزیولـوژیکـی جیبـرلیـن هـا   2-    افـزایش محصـول در انگـور   3-    افـزایـش تولیـد میـوه هـای پـارتنـوکـارپ   کـاربـرد تجـارتـی جیبـرلیـن هـا   تـأخیـر در رسیـدگـی میـوه هـا   تمام گیاهان عالی و بسیاری از گیاهان پست از تعداد زیادی یاخته تشکیل شده‌اند . این یاخته ها پس از تخصصی شدن و قرار گرفتن در بافتهای مختلف ، نخست اندامها و نهایتاً گیاه را بوجو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله ای کامل در مورد رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی

سه‌شنبه 6 مهر 1395
این مقاله 10 صفحه ای در قالب  word  همراه با پس زمینه صفحات و حاشیه صفحات بوده و قابل ویرایش میباشد و به معرفی کامل این رشته به همراه دروس دانشگاهی و بازار کار آن در ایران پرداخته است. نتیجه 12 سال درس خواندن ورود به دانشگاه است که رشته ای را انتخاب کنیم و آینده شغلیمان را تضمین کنیم پس خیلی مهم است که قبل از انتخاب رشته در دانشگاه هر رشته را به طور کامل بشناسیم و ببینیم آیا مناسب ما است یا خیرچون انتخاب رشته مسیری  در زندگی ما به وجود می آورد پس سعی کنیم که به بهترین صورت این مسیر انتخاب شود و این امر ممکن نیست مگر با شناخت کامل هر رشته در دانشگاه. یکی از رشته های شاخه علوم پزشکی رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی  است که در زیر به شرح کامل این رشته از قبیل (توانایی‌های‌ لازم فرد برای موفق شدن در این رشته و درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ ت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحریک سیستم های دفاعی گیاه در برابر عوامل بیماریزای گیاهی

یکشنبه 4 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات36 مقدمهپدیده القاء مقاومت در گیاهان از طریق پاتوژنها اولین باردر سال 1901 توسط ری و بواری شناخته و در دهه 1960 شواهد متقاعد کننده ای پیرامون این موضوع با بررسی القا مقاومت توسط ویروس TMV درگیاه توتون ارایه شد. امروزه این تحقیقات طیف گسترده تری یافته است. القاء مقاومت به مفهوم بیشتر شدن مقاومت گیاهانی است که در حالت عادی حساس به بیماری هستند، بدون اینکه ساختار ژنتیکی این گیاهان از طریق اصلاح نژاد یا مهندسی ژنتیک تغییر کند. مقاومت القایی یک روش محافظت بیولوژیک محسوب می شود که هدف آن محدود کردن بیمارگر نیست، بلکه فعال کردن گیاه می باشد. ایده اصلی مربوط به بیان ژنهایی است که ایجاد مقاومت کرده ، ولی بطور معمول بیان نمی شوند. مگر اینکه یک تیمار القاء کننده مقاومت آنها را فعال کند و یا بیان آنها را افزایش دهد . القاء مقاومت در گیاه شدیداً تحت تأثیر شرایط م ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت هورمون های گیاهی وکاربرد آن در گیاه وباغبانی

یکشنبه 4 مهر 1395
واژه هورمون به موادمعینی اطلاق می شود که در بخشی از موجود زنده ساخته شده و پس از انتقال اثرات فیزیولوژیکی محسوسی در دیگر قسمتهای آن به جا می گذارد و در تراکم های بسیار کم فعالند.این تصور کلی در اصل در قلمرو فیزیولوژیکی حیوانی بوجود آمده و این واژه هورمون از ریشه یونانی به معنی تهیج کردن گرفته شده است در حال حاضر در دنیا پنج گروه مختلف هورمون های گیاهی شناخته شده که بسیاری از آنها دارای کاربرد های عملی متعددو مهمی در کشاورزی بویژه باغبانی هستند این گروه ها عبارتند از .1 آکسین ها .2 جیبرلین ها .3 سایتو کنین ها 4 .اتیلن 5 .گاماها( مواد بازدارنده) شامل 28 اسلاید powerpoint ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گونه های گیاهی سازگار با شرایط آب و هوایی تهران

شنبه 3 مهر 1395
این کتاب به معرفی و توضیح در ارتباط با گونه هایی از درختچه های زینتی که با شرایط آب و هوایی تهران سازگار است میپردازد ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله سلول گیاهی

جمعه 2 مهر 1395
مقدمه سلول واحد ساختاری مشترک در تمام موجودات زنده است. سلول عنصری مستقل ، کوچک و دارای اندازه میکروسکوپی است. محتویات سلولی مجموعه‌ای از اجزا با ساختاری بسیار پیچیده و ترکیبات خاص است. تمام ظواهر و پدیده‌های حیاتی و واکنشهای موجود ، ناشی از فعالیت محتویات پروتوپلاست درون سلولی است. سلولهای گیاهی نسبت به سلولهای جانوری دارای اشکال متنوعتری هستند. سلول‌های گیاهی دارای اشکال چند ضلعی با اقطار مساوی و منظم و یا کشیده هستند و علاوه بر آن سلولهای گیاهی ، محصور در غشای شکل دهنده نسبتا سخت و محکم و مقاوم هستند که گاه نازک و گاهی ضخیم است. در یک توده سلولی همگن سازنده یک بافت ، همه سلولها دارای یک اندازه و یک شکل و معمولا چند وجهی‌اند. در گیاهان آلی اندازه سلولها متناسب با کار آنهاست و بر حسب ماهیت بافت و نقشی که در گیاه دارند اندازه آنها متفاوت است. اندازه و طول سلولهای ساز ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، مقاله، سلول، گیاهی
( تعداد کل: 62 )
   1       2       3       4       5    >>