X
تبلیغات
رایتل

جستاری در گرایش و پیدایش شیعه

شنبه 29 آبان 1395

جستاری در گرایش و پیدایش شیعه


سخن نخست

انسان زنده و پویا و تلاشگر با تکیه بر اندیشه هایش هویت می یابد و شناخته می شود نگرشی با تکیه بر کنش ها و واکنش ها و راه و رسم های انسان برتر . الگو، اسوه بی تردید راهگشا و راهنماست . و دوسوی یک مرز همراه درمقابل با یکدیگر صف آرائی کرده اند .

سمت و سوی حق و جبهه باطل ، پرچم ایمان و بیرق کفر، و بدون تقابل این دو که زندگی شاید تحمل و روزمرگی باشد و خورد و پوش و چه و چها .

سرنوشت شیعه دردوران تلخ و شیرین تاریخ پرماجرایش عبرت آمیز پند آموز است ازتشکیل نخستین هسته مقاومت درمقابل بدعت گذارها ، پوست خز پوشها ، رانت خواران و …

تا امروز که نگرش دنیای غارتگر درمقابل شیعه جر تحریف حقایق و برخورد حذفی فیزیکی نیست . تشیع همواره برپای ایستاده است .

و دشمنان این مکتب پس از یأس از مبارزه منطقی و رویاروی و اصولی بسیار کوشیده اند با تحریف اصول تشیع و پیرایه بستن به آن تا مرز خرافه و گزافه از تلالو انوار درخشان ارزشهای آن بکاهند .

اما دراوج آوازه گری دشمنان شیعه ، مکتب تشیع همواره توانسته است جایگاه تاریخی خود را حفظ کند . جستار حاضر کنکاشی به تعجیل و تلمیح است و مشتی است نمونه خروار که بیشتر از زبان دشمنان شیعه آورده شده امید که بینان اندیشه سترگ باخواندن این صفحات استحکامی بیشتر یابد .

شیعه

بعداز رحلت پیامبر اکرم ، درباره جانشینی حضرت درمیان مسلمانان اختلاف شدیدی پدید آمد و همین نظرات مختلف سبب بوجود آمدن فرق مختلفی نیز شد . ازسوی دیگر لزوم صدور قوانین جدید برای مسائل دینی و سیاسی و اجتماعی سبب شد که دانشمندان اسلامی با توجه و بهره گیری ازقرآن و سنت رسول اکرم و احادیث و اعمال جانشینان رسول خدا ، علم جدیدی به نام فقه را به وجود آورند ، که دراین علم به اعمال و رفتار روزمره انسان درجامعه اسلامی پرداخته شده و قوانینی صادر می شود .

ازقرن دوم و سوم هجری و مخصوص دردوره عباسیان و زمان مأمون خلفه عباسی جدلها و بحثهای مذهبی فرق مختلف شدت گرفت . عیسوی و یهودی و زرتشتی و سایر ادیان به آزادی هریک دلایلی را جهت اثبات حقانیت خویش عرضه می کردند و با مدعیان سایر ادیان به مباحث و مجادله می نشستند . دراین میان دانشمندان اسلامی جهت دفاع از اسلام ، علمی به نام علم کلام را پدید آورند. علم کلام درباره حقانیت دین اسلام و اصول دین بحث می نمود و وظیفه پاسداری از دین را برعهده داشت .

فرقه شیعه نیز عقاید و نظرات خاصی درباره علم فقه و کلام دارد . می دانیم که شیعیان کسانی هستند که تنها حضرت علی (ع) را به جانشینی حضرت رسول اکرم سزاوار می دانند و حضرت علی (ع) را امام اول خویش می شمارند . ازنخستین شیعیان می توان مقداد بن ای سود ، سلمان فارسی ، ابوذر غفاری و عماربن یاسر را نام ببریم . اماگروندگان به حضرت علی درقرون بعدی به چندین فرقه مختلف تقسیم شدند که مشهورترین آنها عبارتند از امامیه ، اسماعیلیه و علویه . درزیر به توضیح هریک خواهیم پرداخت ولیکن لازم به ذکر است که همگی فرق زیر با نام شیع نامیده می شوند .

غلاة یا غالیه : این گروه کسانی بودند که درحق حضرت علی و فرزندانیش غلو می کردند و اعمال ما فوق تصور بشر و الوهیت الهی بدیشان قایل می شدند و به این سبب ایشان را با جمع کلمه غلو کنندگان یا غلیه نامیده اند . این دسته درواقع شیعه محسوب نمی شوند ، اما مورخان و ملل و نحل معمولاً ایشان را جزو فرق شیعه می آورند .

امامیه : ایشان حضرت علی (ع) راامام می دانند و بیعت کنندگان با ابوبکر و خلافت ابوبکر و عمررا گمراه می دانند . مخالفین و دشمنان شیعه چون این فرقه خلافت ابوبکر و عمر را در کرده اند به ایشان نام رافضه داده اند . امامیه نام عمومی شیعه وشیعیان دوازده امامی نیز می باشد .

مسئولیت شیعه بودن

شیعه بودن ، مسئولیتی ایجاد می کند ، اخص از انسان بودن و متفکر بودن و مسلمان بودن که خاک شیعه ، مسئولیت خیز است . اما شیعه علوی ، نه شیعه صفوی که عامل سلب مسئولیت و نفی همه امر و نهی هایی است که به انسان و مسلمان خطاب شده است . تشیع صفوی ، مذهب راه حل یابی است برای گریز از مسئولیتها مذهب تجلید و تذهیب و تجلیل قرآن : نه تحقیق و تفسیر قرآن . تقدیس قرآن امانه برای بازکردن و خواندن قرآن .توسل یکسره به کتاب دعا ، برای بستن قرآن ، چرا که گشودن قرآن سخت است و مسئولیت آور ، کتابی که چنان حساب و کتاب دقیقی دارد که می گوید : نتیجه یک ذره کار نیک را می بینی ، وکیفر ذره ای کار بد را می چشی (فمن یعمل مثقال ذره خیرایره و من یعمل مثقال ذره شرایره )قیامت ، روزی است که دستاورد خویش را می نگری (یوم ینظر المرءما قدمت یداه ) . همین !

وانفاق ، ازدست گذاشتن همه چیز است ، انفاق جان ، مال ، زندگی ، زن و فرزند است . چه ، درراه عقیده در راه مردم این ها همه فتنه اند . باید دنیا را پلید بشماری و شب وروزت را وقف کنی . آن هم نه درگوشه تنبلی و بی مسئولیتی زهد و ریاضت و عبادت و اعتکاف … بلکه درمتن جهاد و اجتهاد و مردم و عقیده و عمل . اینهمه مسئولیت ؟ اینهمه سنگینی ؟ خیلی سخت می گیرد .

اما شیعه صوفی نگران نیست ، زیرا برایش راه حلهای ساده ای دارد : کتاب دعا را می گشاید ، نوشته است که فلان چهار کلمه را اگر درپله چهارم صفا و مروه بایستی و بخوانی ، پولدار می شوی ! این مال دنیا – و اگر همین دعا را بنویسی ، یا رو به قبله بایستی و بخوانی . ویا با آب انار روی کاسه آب ندیده بنویسی و بخوری تمام گناهات – افزونتر ازستاره های آسمان و ریگهای بیابان و قطرات باران بخشوده می شود . پاک همچون روز اولی که از مادرزاده زائیده شدی – اینهم آخرت-پس مؤمن زرنگ به این ، رو می آورد که هم راحت تر است و هم کم خرج تر و هم پردرآمد تر ! او لای قرآن را باز نمی کند . که را ه حلش را درکتاب دعا یافته است !

علی (ع) دربرابرمان ایستاده است ، اگر بشناسیمش – که همه مصالح خویش و سرنوشت خود و خانواده و فامیل و گروهش را فدای حق و ناس می کند و لحظه ای میدان جهاد و مبارزه راخالی نمی گذارد و با این همه دربرابر مسئولیت عظیمی که بردوش دارد ، چنان مضطرب و وحشتزده است ، اضطراب و وحشتش را به دوستدار و آشنای خویش نیز منتقل می کند – بار مسئولیت بر دوشمان می افتد پیامبر پیش رویمان ایستاده است – و به دختر عزیر دردانه اش می گوید : فاطمه ! کارکن کار. که من برای تو هیچ کاری نمی توانم کرد – شناختنش از مسئولیت سرشارمان می کند .


فهرست مطالب


عنوان شماره صفحه

سخن نخست.................................................................................................................. 1

شیعه.............................................................................................................................. 2

ادوار تاریخی تشیع........................................................................................................ 6

غیبت............................................................................................................................... 7

نیابت.............................................................................................................................. 7

اجتهاد............................................................................................................................ 7

مسئولیت شیعه بودن..................................................................................................... 9

مصلحت – حقیقت........................................................................................................ 14

منابع و مآخذ............................................................................................................... 24
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: جستاری، گرایش، پیدایش، شیعه

بررسی دلایل عدم گرایش افراد به بیمه ‌آتش‌سوزی

شنبه 29 آبان 1395

بررسی دلایل عدم گرایش افراد به بیمه ‌آتش‌سوزی

مقدمه

داشتن زندگی عاری از خطر همواره آرزو و هدف مردم بوده است زیر میل به ایمنی و امنیت، بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همه انسانها راتشکیل داده و آنها همواره درتلاش برای بهبود شرایط زندگی و آسایش بیشتر سعی کرده اند با ایجاد تغییر درطبیعت، آن را به خدمت خود درآورند. بشر دراین راه همزمان با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاه ها و به عبارتی به خدمت گرفتن فن آوری نوین، به همان اندازه با خطرات و مخاطرات بیشتر و جدیدتر و پیچیده تری مواجه گردیده است.

با ظهور انقلاب صنعتی درقرن هیجدهم که تحول عظیمی درپیشرفت و تبدیل کارگاههای کوچک خانگی و منطقه ای به کارخانجات بزرگ وعظیم به شمار می رود. مخاطرات ازحالت ساده و سنتی به مخاطرات پیچیده خاص صنایع و فرایند های پیچیده تبدیل گردید.

درهمین راستا درفرایند پیشرفت و تکامل، انسان ناچار ازبه کارگیری برخی مواد و ابزار خطرناک و ایجاد تغییر درآنها شده است. علاوه بر مخاطرات خاص و پیچیده عصر فوق تکنولوژیک قرن بیست و یکم، تجمع و تراکم سرمایه بالاخص درمناطق کلان شهرها خود برشدت گرفتن مخاطرات و ریسک های پیرامون زندگی بشر که بقاء مهم ترین هدف آن است می افزاید. براساس همین نگرش، رویکرد جدیدی درمباحث ریسک علی الخصوص مدیریت ریسک حریق در ادبیات بیمه ای جهان متولد شد.

بیمه آتش سوزی سابقه ای بیش از 300 سال درجهان دارد و پیشینه آن درایران به حدود یک قرن می رسد. دراین تحقیق پس از ذکر کلیاتی درمورد آتش سوزی و بیمه نامه های مربوط به آن و نحوه محاسبه و ارزیابی خسارت و تعیین نرخ و حق بیمه پرداخته و درپایان با بررسی فرضیه های تحقیق سعی می شود با توجه به مطالعات و بررسیهای آماری عوامل موثر بربیمه های آتش سوزی درایران را شناخته و ضمن معرفی آنها پیشنهاداتی جهت توسعه مطلوب این بیمه نامه ها درایران ارائه داد.

اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع:

همه روزه بعلت وقوع آتش سوزی های کوچک و بزرگ درگوشه و کنار این کشور و عدم وجود استطاعت مالی کافی ازسوی افراد و یا سازمانها بمنظور جبران این خسارتها، متاسفانه شاهد نابودی بسیاری از خانواده ها (بعلت عدم وجود تمکین مالی) و یا سازمانها (علیرغم مفید بودنشان برای جامعه) می باشیم، درحالیکه که باهزینه نمودن مبلغ نسبتاً اندکی این افراد و سازمانها قادر به تحت پوشش قرار دادن اموال خود می باشند.

هدف از انجام این تحقیق شناسایی علت و یا عللی می باشند که با وجود ارائه پوششهای نسبتاً کافی بیمه ای توسط شرکتهای بیمه، افراد و سازمانها استقبال مناسب را از این پوششها نمی نمایند ازآن پس نه تنها عنصر فعالی درجامعه به شمار نمی روند بلکه خود محتاج کمک دیگران میشوندو این موضوع چه بسا می تواند منشاء ایجاد مشکلات و نابسامانی های زیاد شوند.

فرضیه های تحقیق

جهت تببین عوامل موثر درتوسعه مطلوب بیمه های آتش سوزی فرضیه های زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

فرضیه یک: رابطه مستقیمی بین میزان درآمد مردم و میزان خرید بیمه نامه های آتش سوزی وجود دارد.

فرضیه دوم: رابطه مستقیمی بین میزان شناخت مردم و میزان خرید بیمه نامه های آتش سوزی وجوددارد .

فرضیه سوم: رابطه مستقیمی بین میزان تبلیغات موثر توسط بیمه گران و خرید بیمه نامه های آتش سوزی توسط اقشار مختلف جامعه وجود دارد.

فرضیه چهارم: رابطه مستقیمی بین اعتقادات مذهبی مردم درزمینه قضا و قدر و میزان استقبال آنان از بیمه های آتش سوزی وجود دارد.

فرضیه پنجم: میزان حق بیمه صادره شرکتهای بیمه نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا کرده و به همان نسبت میزان ضریب خسارت کاهش یافته است.

قلمروتحقیق:

شرکتهی بیمه ایران و همچنین استفاده از کتابخانه بیمه مرکزی ایران و کتب و نشریات بیمه ای موجود درآن و پژوهشهای مرتبط با موضوع و گزارشهای آماری.


روش تحقیق:

مطالعه و بررسی کتب و نشریات بیمه ای و استفاده ازپایان نامه ها و پژوهشهای بعمل آمده دراین زمینه و استفاده از پرسشنامه و آمار موجود دربیمه مرکزی ایران.

محدودیتهای تحقیق:

کمبود مقالات علمی و تحقیقات انجام شده درزمینه بیمه (به خصوص بیمه آتش سوزی) و همچنین همکاری نکردن شرکتهای بیمه در زمینه ارائه آمار و گزارشهای آماری مورد نیاز.

تعریف واژه های بکار رفته درتحقیق :

بیمه:

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند درازای پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر در صورت یا بروز حادثه خسارت وارده بر او جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. متعهد رابیمه گر و طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می‌نامند».

بیمه آتش سوزی :

دربیمه آتش سوزی بیمه گر درچارچوب شرایط بیمه نامه تعهد می‌کند خسارت هایی راکه علت وقوع آتش سوزی، انفجار و صاعقه به اموال بیمه شده بیمه گذار وارد می شود، جبران کند. دراین بیمه نامه می توان خطرهای دیگری مثل زمین لرزه، سیل، طوفان، نشست و ترکیدگی لوله، شکست شیشه و سقوط هواپیما برروی اموال و اماکن رانیز با پرداخت بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.

تاریخچه بیمه درجهان و ایران

نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مود عمل قرارگفته، بیمه باربری دریایی است. بقیه رشته ها کم و بیش بعد از انقلاب صنعتی به تدریج از این زمان به بعد شروع شده است. دومین رشته، بیمه آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید. عموماً با پیشرفت تکونولوژی و ورود فراورده های صنعتی، با وجود رفاهی که برای بشر به ارمغان می آورند، بالقوه خطرهای جانبی و مالی نیز درپی دارند.

بیمه گران مدام درفکر ارائه تأمین بیمه ای برای این دسته ازخطرها هستند. اینکه کدامین قوم یا ملت، نخستین بار با بیمه آشناشد معلوم نیست. برخی دریانوردان فینیقی را مبتکر بیمه دریایی می دانند. بدین صورت که دریانوردان ازبازرگانان وام دریافت می کردند و هرگاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایا می برد، موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به بازرگانان طلب کار بپردازند. درطی این مدت کالای دریانورد درگرو بازرگانان بود و اگر به موقع موفق به پرداخت طلب خود نمی شد می توانست کالا را حراج کند ولی اگر کشتی دریا با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می‌رفت وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت. این نوع وامها را در تاریخ و پیدایش بیمه، بیمه وامهایی دریایی نامیده اند. که درسده های پنجم و ششم قبل ازمیلاد مسیح درمدیترانه شرقی که مرکز تجارت اروپایی آن زمان بود رواج داشت. برخی معقتدند که تقسیم ریسک را که امروزه یکی از ویژگیهای مهم حرفه بیمه گری محسوب می شود، چینها درسه هزار سال قبل ازمیلاد رعایت می‌کرده اند. به نظر بسیاری از مولفان، بیمه به مفهوم واقعی و امروزی آن درسده چهاردهم به وجود آمده است. ازسده پانزدهم، شماری ازبازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه نامه منحصر کردند و حرفه بیمه گری اهمیتی خاص یافت.

درسال 1310 خورشیدی فعالیت جدی ایران درزمینه بیمه آغاز شد. دراین سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها درایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی ازجمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال ، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و … به تاسیس شعبه یا نمایندگی درایران پرداختند.

تاریخچه بیمه آتش سوزی

قدیمترین رشته بیمه، بیمه باربری است درحالی که بیمه آتش سوزی، به تدریج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است. آتش سوزی بزرگ لندن درسال 1666 زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز درمراحل ابتدایی بود و هیچ گونه پوشش بیمه آتش سوزی درجامعه به چشم نمی خورد. نخستین اداره آتش سوزی در انگلستان درسال 1680 تاسیسی شدو متعاقب آن شرکت هند این هند درسال 1696 و اداره آتش سوزی سان درسال 1710 پدید آمد. سرانجام آتش سوزی بزرگ لندن باعث ایجاد شرکت بیمه هامبرگر جنرال شد که این شرکت و شرکت سان، دو شرکت بیمه ای هستند که هنوز وجوددارند و فعالیت می‌کنند در نتیجه وقوع انقلاب صنعتی درسده هیجدهم که به پیدایش کارخانه ها، انبارها، کشتیها، ماشین آلات و غیره انجامید، شرکتهای بیمه آتش سوزی متعددی ازجمله لویدزلندن تاسیس شدند.

آتش سوزی بزرگ لندن

درساعت 2 بامداد یکشنبه اول سپتامبر 1666 میلادی، درمعبر باریکی کنار رودخانه تامیز حریقی رخ داد وقیر و کنف و زغال سنگ انباشته درمحل، آتش را گسترش داد. سهل انگاری درمهار آتش و خاموش نکردن بهنگام آن، سبب شد که آتش لحظه به لحظه و با سرعت دامنه پیدا کند و هرچه را درمسیرش قراردارد بسوزاند و با خاکستر یکسان کند. هنگامی که آتش به پل بزرگ لندن (تنها محل عبور مردم) رسید بندهای پل از هم گسست و الوارهای نیم سوخته و مشتعل بناها به داخل رودخانه و روی پمپهای دستی که تنها وسیله برای خاموش کردن آتش محسوب می شد ریخته شد و آنها را بی استفاده ساخت. بدین قرار، مردم ناگریز شدند که با سطلهای پر از آب که دست به دست می دادند به خاموش کردن آتش مبادرت ورزند رفته به رفته که آتش گسترش می یافت، اضطراب مردم هم بالا می گرفت زیرا شعله های آتش، به امواج وسیعی، ساختمانها راگروه به گروه دربر میگرفت و باد شدیدی خاوری نیز باعث شد که قطعات مشتعل به مسافتهای دور پرتاب و هرلحظه بردامنه حریق افزوده شود: آتش همچنان پیش می تاخت و مردم وحشت زده را پس می راند. جمعیت، مبهوت و متوحش، هرچه ازاثاث خانه که به دستشان می رسید و حمل کردنی بود، برمی داشتند و به کوچه ها و خیابانها و درنهایت به صحرا گریختند.

سرانجام، پس از سه شبانه روز، بارانهای سیل آسای فصلی به داد مردم رسیدند؛ 4360 جریب زمین سوخته و 400 کوچه و خیابان لندن فروریخته بود؛ 13200 ساختمان؛ 92 کلیسا، 52 انبار بزرگ کالا و تعداد زیادی بیمارستان، کتابخانه ، بناهای دولتی و چندین دروازه و پل با خاک یکسان شده بودند، خسارت وارده به پول آن زمان، از 11 میلیون لیره انگلیسی تجاوز کرده بود که به پول امروزی متجاوز از یک میلیارد لیره می شود.

بیمه مشترک

یکی دیگر از روشهای صدور بیمه نامه های اموال صدور بیمه به صورت مشترک است. دراین بیمه، چند بیمه گر مورد بیمه ای را به طور مشترک بیمه می‌کنند. تعهد هربیمه گر درصد مشخصی است که براساس توافق طرفین تعیین می گردد بیمه گری که درصدی ازریسک را قبول کرده درصورت وقوع خسارت نیز به همان نسبت مسئول جبران خسارت وارده است. دربیمه مشترک معمولاً بیمه گری که بیشترین سهم را دارد بیمه گر راهبر تعیین می شود که وظیفه تنظیم قراردادهای بیمه، رسیدگی به خسارتها وسایر امور را به عهده میگیرد. اما درهر صورت سایر بیمه گران نیز می توانند دراین زمینه دخالت و مشارکت داشته باشند و معمولاً هر بیمه گر به نسبت سهم خود بیمه نامه ای صادر کرده و به درصد تعهد خود به بیمه گران دیگر اشاره می‌کند.

بیمه مشترک بیشتر برای مواردی است که سرمایه بیمه بسیاربزرگ است و یک شرکت بیمه به تنهایی نمی تواند آن را بیمه کرده وتعهد خسارت را بپردازد.

بیمه نامه اظهار نامه ای

یکی از روشهای صدور بیمه نامه های آتش سوزی صدور آن به شکل اظهار نامه ای است. این نوع ازبیمه ها معمولاً برای انبارها صادر می شود. دربیمه نامه اظهار نامه ای بیمه گر براساس حداکثر موجودی انبار بیمه گذار درسال قبل یا حداکثر برآوردی بیمه گذار نرخ حق بیمه را محاسبه می‌کند که اصطلاحاً به آن حق بیمه اولیه گفته می شود و 75 درصد آن به عنوان علی الحساب ازبیمه گذار اخذ می گردد. پس از آن بیمه گذار موظف است که موجودی هرماه انبار را تا 15 ماه بعد به بیمه گذار اعلام کند.

براین اساس بیمه گذار باید 12 اظهارنامه برای بیمه گر ارسال کند. بیمه گر پس از دریافت کلیه اظهار نامه ها میانگین آنها را بدست آورده ودر نرخ بیمه ضرب می‌کند.

دراین حالت حق بیمه واقعی مشخص می شود اگر حق بیمه واقعی ازحق بیمه علی الحساب کمتر باشد بیمه گر مبلغ اضافه دریافتی رابه بیمه گذار برمی گرداند و اگر بیشتر باشد بیمه گذار مابقی را به بیمه گر می‌دهد.

لازم به ذکراست که درهرحالت حداقل حق بیمه از 50 درصد حق بیمه کل کمتر نخواهدبود. ضمناً چنانچه بیمه گذار دریک ماه موجودی را به موقع اعلام نکند، بیمه گر ممکن است برای آن ماه حداکثر موجودی یا موجودی ماه قبل را درنظر بگیرد. درهر صورت بیمه نامه اظهار نامه ای ازیک طرف مانع کم بیمه شدن می شود واز طرف دیگر بیمه گذار نیزحق بیمه بی جهت به بیمه گر نمی پردازد.

خسارت آتش سوزی

تعهد بیمه گر برای پراخت خسارت آتش سوزی درصورتیکه شیء بیمه شده به ارزش واقعی بیمه شده و درلحظه خسارت نیز همان ارزش را داشته باشد عبارتست از مابه التفاوت ارزش اموال درلحظه قبل ازوقوع حادثه با ارزش آن بلا فاصله بعد از وقوع حادثه منجر به خسارت درصورتیکه اموال به ارزش واقعی بیمه نشده باشند قاعده نسبی اعمال می گردد. قاعده نسبی برای تک تک اموال با مقایسه سرمایه بیمه شده با ارزش واقعی آنها اعمال می گردد دربرخی موارد تعهد بیمه گر تعویض یا تعمیر به جای پرداخت خسارت نقدی است که باید طبق مفاد قرارداد انجام شود.

الف-پرداخت خسارت :

شرکتهای بیمه اغلب با استخدام متخصصین، کارشناسان و آرشیتکتها ازخدمات ارزیابان و کارشناسان مستقل برای تعیین میزان خسارت استفاده می نمایند. تنها شرکتهای کوچک و یا در شرکتهای بزرگ خسارات جزئی توسط اداره خسارت تعیین و تسویه می گردد.

حق بیمه صادره

در سال 1381 حق بیمه‌های صادره در رشته آتش‌سوزی 4/859 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل 7/52 درصد افزایش داشته است و 5/9 درصد از مجموع حق بیمه‌های صنعت بیمه را تشکیل می‌دهد. از لحاظ نقش شرکتهای بیمه در تولید حق بیمه آتش‌سوزی، بیمه ایران با 4/54 درصد سهم، بیش از نیمی از بازار این رشته را دراختیار دارد. به دنبال آن، شرکت‌های بیمه آسیا، البرز و دانا به ترتیب با 7/4، 27/10 و 4/7 درصد سهم قرار دارند. شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری در چهارمین سال فعالیت خود در این رشته 4/1 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده و فقط 2/01 درصد از حق بیمه‌های این رشته را در اختیار دارد. در مقایسه با سال قبل حدود 9/2 واحد به سهم شرکت‌های بیمه آسیا و دانا در حق بیمه‌های دریافتی رشته آتش‌سوزی افزوده شده و به همین میزان از سهم شرکت‌های بیمه ایران، البرز و صادرات و سرمایه‌گذاری کاسته شده است.

در سال 1381 سهم شرکت‌های بیمه آسیا و دانا از حق بیمه‌های صادره رشته آتش‌سوزی به بالاترین مقدار خود طی پنج سال اخیر رسیده است. این وضعیت در شرکت بیمه البرز معکوس است و سهم این شرکت با کاهش اندکی در مقایسه با سال قبل به پایین‌ترین میزان خود طی پنج سال اخیر رسیده است. سهم شرکت بیمه ایران از حق بیمه‌های صادره رشته آتش‌سوزی طی پنج سال اخیر در نوسان بوده است. فعالیت شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری در این رشته برخلاف روند سال‌های پیش نزولی داشته است.

از لحاظ رشد حق بیمه صادره، شرکت‌های بیمه دانا و آسیا به ترتیب با 2/105 و 5/58 درصد، رشدی بیش از رشد بازار این رشته (7/52 درصد) دارند. رشد حق بیمه آتش‌سوزی در شرکت‌های بیمه ایران و البرز به ترتیب 8/45 و 9/49 درصد است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل یک- کلیات تحقیق.........................................................................................

مقدمه.....................................................................................................................

اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع....................................................................

فرضیه های تحقیق................................................................................................

قلمرو تحقیق...........................................................................................................

روش تحقیق...........................................................................................................

تعریف واژه های بکار رفته در تحقیق...................................................................

فصل دو- کلیات بیمه.............................................................................................

تاریخچه بیمه در جهان و ایران.............................................................................

مبانی تئوریک بیمه.................................................................................................

بررسی فقهی مساله بیمه.......................................................................................

تقسیم بندی انواع بیمه...........................................................................................

فصل سه- کلیات بیمه های آتش سوزی...............................................................

تاریخچه بیمه آتش سوزی....................................................................................
فهرست مطالب

عنوان صفحه

بیمه آتش سوزی در ایران....................................................................................

مفاهیم آتش سوزی...............................................................................................

طریقه بوجود آمدن آتش سوزی...........................................................................

طبقه بندی آتش سوزیها........................................................................................

عوامل گسترش آتش سوزی.................................................................................

قدرت توسعه و گسترش آتش سوزی...................................................................

قرارداد بیمه آتش سوزی......................................................................................

مراحل صدور بیمه نامه آتش سوزی....................................................................

کارشناسی و بازدید اولیه......................................................................................

نحوه تعیین نرخ و محاسبه حق بیمه......................................................................

قیمت تمام شده در بیمه آتش سوزی....................................................................

خطرات تحت پوشش در بیمه آتش سوزی............................................................

- انفجار.................................................................................................................

- صاعقه................................................................................................................

خطرات اضافی بیمه نامه های آتش سوزی..........................................................

- بیمه شکست شیشه............................................................................................

فهرست مطالب

عنوان صفحه

- بیمه سرقت با شکست حرز................................................................................

- بیمه طوفان.........................................................................................................

- بیمه ضایعات......................................................................................................

- بیمه سیل............................................................................................................

- بیمه زلزله...........................................................................................................

- بیمه سقوط هواپیما............................................................................................

انواع بیمه های آتش سوزی..................................................................................

- بیمه منازل مسکونی...........................................................................................

- بیمه تمام خطر....................................................................................................

- بیمه نامه آتش سوزی بر مبنای اولین خسارت.................................................

- بیمه مشترک.......................................................................................................

- بیمه نامه اظهارنامه ای......................................................................................

خسارت آتش سوزی.............................................................................................

پرداخت خسارت....................................................................................................

حدود تعهدات بیمه گر در صورت وقوع حادثه و ارزیابی خسارت......................
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل چهار- نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................

عوامل مؤثر بر بیمه های آتش سوزی .................................................................

- عوامل اجتماعی..................................................................................................

- عوامل مربوط به برنامه ریزی...........................................................................

- عوامل آموزشی..................................................................................................

- عوامل بازاریابی.................................................................................................

- عوامل اقتصادی.................................................................................................

- عوامل مذهبی.....................................................................................................

- عوامل ساختاری................................................................................................

بررسی آمار و عملکرد شرکتهای بیمه ایران از سال 1379 الی 1382...............

نتیجه بررسیهای بعمل آمده در آمار شرکتها تا سال 82.....................................

پیشنهادات..............................................................................................................

منابع......................................................................................................................

خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه

جمعه 28 آبان 1395

بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه

فکرت آموخت

«خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین فرهنگ آموزنده اسلامی- ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه ها و درسطح کشور، آنچنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق و ریشه دار غرب مبارزه کرد»

(امام خمینی (ره)، صحیفه نور، 19/9/63)

فرهنگ محصول پیشرفته و پیچیده عقل وذهن انسان فرآورده نیروی خلاقیت و آفرینندگی و «تفکر انتزاعی» و ادراک و یادگیری است فرهنگ کلید ارتباط عمیق و ثمربخش و حیات آفرین هم[1]ه آدمیان ، همه علماء و دانشمندان همه مخترعان و همه مختصصان و همگان و همگان است برای برقراری ارتباط با زندگی، جامعه ، با والدین، فرزند، همسر، با دوست، با استاد و معلم و مربی، با هستی ، با دیگران حتی خود. لذا اگر فرهنگ حذف شود و اگر هرکس از فرهنگ و تحلی فرهنگی، محروم شود همانند گل و گیاهی خواهد بود که از نور آفتاب و آب به عنوان مایه حیات دور مانده است. گل و گیاه بدون آب و روشنایی، یعنی هیچ، یعنی تهیه شده از خود مساله ی گرایش به فرهنگ بیگانه امروزه افکار عده زیادی را در کشورهای مختلف جهان به خود مشغول کرده است. و هم اکنون در بعضی از کشورها به عنوان یک معضل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، در آمده است. دانشمندان علوم روان شناسی و ترتبیتی و علوم اجتماعی، رهبران جوامع، والدین، بیان و معلمان، هر کدام از جهتی علاقمند به شناخت علت ها و عامل های ایجاد کننده این مساله هستند. در کشور ما سابقه این مساله به گذشته اهی بسیار دور بر میگردد. ولی شدت مساله ی گرایش به فرهنگ بیگانه به آغاز مشروطیت و تاسیس دار الفنون و موسسات دیگر غربی برمی گردد.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، استکبار جهانی به سرکردگی امریکا، مبارزات جدی و سازمان یافته خود را به اشکال گوناگون، از قبیل محاصره اقتصادی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و نیز حمله و هجوم تمام عیار فرهنگی، بر علیه انقلاب اسلامی و ارزشهای معنوی آن آغاز کرده است، و ثمره این شبیخون فرهنگی را در احیای فرنگی مآبی، گرایش به ارزشهای غیراسلامی و غیرمعنوی و … در بین افراد جامعه اسلامیمان، شاهد هستیم.

بنابراین، در برخورد با مساله ی گرایش به فرهنگ بیگانه، علمای روان شناسی تربیتی و اجتماعی باید از راه حلهای مناسب و سازنده ای را به منظور پیشگیری و ایمن سازی ارائه نمایند، و به تدریج فرهنگ اسلامی - ملی را جانشین فرهنگ بیگانه کرده، از صدمات آن بر قشر فعال و آسیب پذیر جامعه، یعنی نوجوانان و جوانان جلوگیری کنند زیرا از جمله پیامدهای گرایش به فرهنگ بیگانه ، فاجعه غربزدگی و بی هویتی نوجوانان است که در جوامع شرقی به صورت های مختلف در قرنهای اخیر، بروز و ظهور کرده است.

بنابراین قبل از هر چیز باید دامنه تحقیقات و مطالعات در این زمینه، افزایش یابد، زیرا با کمال تاسف باید گفته شود که تحقیق در این زمینه سابقه چندانی ندارد، و علی رغم اهمیت مساله، فعالیتهایی که در این رابطه قبل از انقلاب انجام شده است، هر چند ظاهران علمی اند ولی ترجمه کتابهای غربی بوده و راه حلهای جوامع غربی را دارند و یا متناسب بافت فرهنگی اجتماعی زمان طاغوت می باشند.

پس از انقلاب اسلامی نیز، کمتر تحقیق جامعی درباره مسایل و مشکلات نوجوانان و جوانان مخصوصاً در بعد فکری و فرهنگی انجام گرفته است. و حال آکه مساله گرایش به فرهنگ بیگانه و تهاجم فرهنگی، اکنون بعد سیاسی نیز پیدا کرده است، و تا آنجا که ما به تحقیقات انجام شده دست یافته ایم، تا کنون سه تحقیق در این زمینه انجام شده است محدود بودن تعداد پژوهشها موید آنست که باید تحقیقهای متعددی در این زمینه صورت گیرد، تحقییق حاضر نیز در راستای این منظور انجام شده است.

1-1- بیان مساله

مادر عصر انقلاب ارتباطات قرار داریم ، عصری که در آن «دهکده جهانی[2] مک لوهان[3]» ، تحقق یافته است. امروزه برخلاف گذشته، وقتی حادثه ای اتفاق می افتد، انعکاس و حوزه انتشار آن به محل وقوع حادثه محدود نیست. بلکه فراگیر و جهانی است و نتایج «دهکده جهانی» کوچک شدن دنیا و پیدایش تعلق جهانی داده های خبری و حوزه انتشار و پیدایش همسایگی در بین ملتها، مانند همسایه های دیوار به دیوار است. به علت تماس مستقیم و غیرمستقیم افراد جوامهع مختلف انسانها به سادگی در برابر الگوهای فرهنگی مختلف قرار می گیرند.

در عصر امواج، فرهنگ ها و ارزشها، به جای حمل به وسیله کتابها و نشریات سوار بر امواج در اختیار بشر قرار می گیرند. امواجی که بدون وقفه وبدون هیچ اذنی مرزهای جغرافیایی و کشوری و خانوادگی را در هم می شکنند و به درون زندگی انسانها وارد می‎شوند و بسته بودن مرزهای کشور، و دربهای منازل مانع و رادعی برای ورود به درون و اندرون خانه ها محسوب نمی‎شود.

(نامه فرهنگ شماره 1-1369) و (رفیع، 1373)

مک لوهان می گوید:

« این تلویزیون است … این رادیو است … که ماره به دوران قبیله نشینی باز می گرداند. یک قبیله بزرگ جهانی … آنها بار دیگر تمام مرزها را تغییر داده اند این دهکده جهانی من است»

(رشید پور، 1352، ص 135)

پیش بینی مک لوهان جالب است زیرا او در زمانی از دهکده جهانی صحبت کرده است که هنوز ماهواره وجود نداشته است.

در عصر انقلاب ارتباطات و حاکمیت ماهواره قدرتهای برتر اقتصادی و تکنولوژی فرهنگ خود را به سراسر دنیا انتقال می دهند. « در حال حاضر آرایش کلی ارتباطات در سطح جهانی و وسایل تکنولوژیکی توزیع کننده این اطلاعات با خود ارزشها و آداب و رسوم و نهادهای فرهنگ مسلط غربی را توزیع می کننند».

(نامه فرهنگ شماره 1، 1369، ص 12)

و چون یکی از راههای حصول الگوهای رفتاری، یادگیری مشاهده ای است و نیز یکی از ویژگیهای مهم نوجوانان، الگوجویی است، نقش الگوهای ارائه شده از اهمیت ویژه ای برخوردار می‎شود و در شخصیت و فرهنگ نوجوانان و جوانان تاثیرات مهمی می گذارد.

حال اگر فرهنگ و الگوهای فرهنگی ارائه شده، توسط امواج ماهواره ای رادیویی و تلویزیونی، با ارزشها و الگوهای فرهنگ خودی تضاد داشته باشند و در جامعه نیز خلاء فرهنگی وجو داشته باشد و ارزشهای حاکم بر جامعه نیز با ارزشهای اسلامی - ملی، هماهنگی نداشته باشند، این عوامل موجب تعارض[4] و سردرگمی افراد جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان گشته، زمینه فرهنگ پذیری[5] و تحول فرهنگی[6] و گرایش به فرهنگ بیگانه و غربگرایی[7] فراهم گشته که در صورت تشدید آن، به بیگانگی[8] از خود و غربزدگی[9] منجر می گردد.

ماهیت نگرش:

درمورد ماهیت نگرش می‎توان گفت که غالباً درک ما از نگرش (نسبت به یک شئی یا موضوع و …) خط مستقمی است که از احساسات مثبت شروع شده، به بی تفاوتی و بالاخره به احساسات منفی ختم می شود، از این رو موقع اندازه گیری نگرش، سعی براین است که نگرش سعی بر این است که نگرش افراد را بر روی یک خط مستقیم یا یک پاره خط معیار، به گونه ای قرار دهیم که با منظور داشتن نمره برای آن و یا نوعی ربته بندی، می‎توان از آن تعاریف تقریباً مثبت، شدیدا منفی و مانند آن به عمل آورد.

(اوپنهایم، 1369)

ابعاد نگرش:

نگرشها دارای ابعاد مختلفی هستند که عبارتند از:

  1. نگرشها با توجه به ویژگیهای موضوع بر مفاهیم ارزیابی کننده مبتنی هستند و رفتار فرد را بر می انگیزند.

(Anderson and Fishbein, 1965)

  1. نگرشها در کیفیت و شدت در پیوستاری از مثبت خنثی از خنثی تا منفی در تغییر هستند.

(Kerch et al, 1962 , Mc Grath, 1964)

  1. نگرشها ، دارای جنبه فطری یا رشد سرشتی یا بلوغ نیستند بلکه اکتسابی می باشند.

(Sherif and sherif , 1956)

  1. نگرشها دارای موضوع خاص هستند.

(Sherif and sherif, 1956, Newcomfd et al , 1965)

  1. نگرشها به صورتهای مختلف دارای ارتباط درونی، با یکدیگر می باشند.

(Krech et f al 1962, Mc Grath, 1964)

  1. نگرشها نسبتاً ثابت و پایدار هستند.

(New comb et al 1965, sherif and sherif, 1956)

2- مقایسه بین نگرش و مفاهیم مشابه

بین نگرش و ارزش و عقیده و علاقه ، تفاوتها و شباهتهایی وجود دارد که به اختصار عبارتند از:

تفاوت عقیده و نگرش:

عقیده در ساده ترین سطح عبارت از چیزی است که شخص بر مبنای واقعیتها، درست می پندارد. برای مثال - شخص عقیده دارد که رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از وقوع سوانح اتومبیل جلوگیری می‎کند. ولی عقیده ای که دارای یک جزء ارزیابی کنند و یک جزء هیجانی باشد نگرش نامیده می‎شود.

نگرشها، در مقایسه با عقاید، خیلی به دشواری قابل تغییر هستند، در صورتی که عقاید به سادگی تغییر می یابند.

(ارونسون، 1369)

تفاوت نگرش و علاقه:

علاقه و نگرش با یکدیگر تفاوتها و شباهتهایی دارند هر دو به دوست داشتن یا دوست نداشتن مربوط می‎شوند هر دوی آنها به ترجیح دادن ها در مورد گروهها، نهادهای اجتماعی و فعالیتها مربوطند و هر دو شامل احساسهای شخصی درباره چیزی هستند و همنی چیزی موجب تمایز و تفاوت علائق از نگرشها می گردد. یعنی در نگرش احساس فرد نسبت به یک گروه یا یک شی، یا یک نهاد اجتماعی مربوط می شود، اما در علائق احساس فرد نسبت به یک کار یا فعالیت مربوط است.

(کریمی ، 1370)

به طور خلاصه ، نگرش عبارت از مجموعه ای از شناختها، باورها، عقاید واقعیت ها است که حاوی ارزشیابیهای مثبت و منفی (احساسات) می‎باشد و همه آنها به یک موضوع مرکزی مربوط اند و این موضوع مرکزی همان موضوع یا شی مربوط به نگرش است.

(کریمی، 1370، ص 238-239)

3- تاریخچه گرایش به فرهنگ بیگانه (غربگرایی) در کشورهای اسلامی :

سیر تاریخی روند گرایش به غرب و غربزدگی، در کشورهای اسلامی را می‎توان به 3 دوره تقسیم نمود:

الف- گرایش آگاهانه به غرب

به منور اقتباس از شیوه های غربی جهت ستیز با قدرت غرب که به تدریج موجب علاقه و دلبستگی به غرب گردید که می‎توان آن را «غربگرایی» نامید.

ب- دوره خود باختگی و تسلیم و تقلید بی چون و چرا

چشم بسته از غرب یا دوره «غربزدگی»

ج- دوره مقابله و غرب ستیزی یا «طرد عناصر بیگانه و غربی» یا دوره «بازگشت به خویشتن»

(نقوی، 1361)

لازم به یاد آوری است که هدف از تقسیم بندی جریان گرایش به غرب، نشان دادن روال عادی آنها نسبت به این جریان است، نه این که تمام ممالک اسلامی در برابر این پدیده در زمان مشخصی عکس المعل یکسانی داشته اند. آغاز و پایان این جریان نیز در کشورهای اسلامی متفاوت است.

اکثر جامعه شناسان، تنها مرحله اول و دوم را در جریان غربگرایی مورد توجه قرار داده اند و مرحله سوم را که مرحله مقاومت و طرد بیگانه و بازگشت به خویش و فرهنگ ملی - اسلامی است نادیده گرفته اند. و تقسیم بندی آنها «اقتصادی» است و نه «فرهنگی» زیرا اقتصاد را زیر بنا تصور کرده اند. ولی مطالعات بیانگر این واقعیت است که بینش ، اعتقادات ، طرز تفکر، حتی در وضع اقتصادی نیز تحول ایجاد می‎کند و عقیده زیر بنا است و نه اقتصاد لذا این تقسیم بندی با بافته های علوم اجتماعی و سیاسی در مورد جهان اسلام مطابقت دارد.

(نقوی، 1361)

3-1- دوره های غربگرایی در کشورهای اسلامی :

در کشورهای اسلامی شروع غربگرایی ، ناشی از «غربزدگی» و دلبستگی شدید به غرب نبوده، بلکه دلیل غربگرایی، شناخت ضعف خود در برابر غرب و علاقه شدید آنها، برای تجدید عظمت و شکوه و جلال گذشته اسلام و ستیز با غرب و شکست دادن آن بوده است. یعنی مسلمانان می خواستند با سلاح خود دشمن، او را شکست دهند. ولی به تدریج خود قربانی آن سلاح گردیدند و به صورت یک انسان مقلد و چشم و گوش بسته در آمدند.

(نقدی، 1361)

در جامعه شناسی اسلامی، وقتی بحث «تحول» به میان می آید، آنچه که مهمترین مساله محسوب می‎شود «ایده آل» است. و تحول 2 نوع است:

الف- یا جامعه از ایده آل، دور می‎شود که این روند، موجب فساد و تباهی و انحطاط می گردد.

ب- یا جامعه تلاش می‎کند که مجدداً به ایده آل، نزدیک شد و آن را بدست آورد که این را اصلاح یا تجدید گویند.

(نقوی ، 1361)

لازم به یاد آوری است که در دوره ی اول گرایش به غرب، زمامداران و رهبران کشورهای اسلامی آغازگر آن بودند ولی در مرحله بعدی، استعمار ، رهبری این جریان را بدست گرفت.

ولی مجدداً استعمار گران بطور نامستقیم از طریق روشنفکران وطبقه ی اشراف، اهدافشان را دنبال کردند و بطور مستقیم وارد میدان نشدند.

(نقوی، 1361)

نقوی (1361) از «برنارد لیویس» نقل می کند، در کشورهایی مانند الجزایر و هندوستان که مستقیما توسط استعمارگران غربی اداره می شدند، جریان غربگرایی به آرامی و با احتیاط جلو رفت، زیرا این جریان موجبات نا آرامی و بر افروخته شدن خشم مردم و شورش برعلیه آنها را به دنبال داشت ولی در کشورهای نیمه مستعمره مانند ایران، ترکیه و مصر که در راس آنها زمامداران وابسته به غرب و ظاهراً مسلمان حکومت داشتند جریان غربگرایی به شدت تمام ادامه پیدا کرد و موجب غربزدگی گردید. زیرا دراین کشورها افراد به ظاهر مسلمان حکومت می کردند. لذا خطر شورش مردم و ایجاد مقاومت کمتر وجود داشت.

الف- غربگرایی، در ترکیه (عثمانی سابق)

عوامل گرایش به غرب در ترکیه را می‎توان نتیجه شکستهای امپراتوری عثمانی و ناکامی در فتح «وین» در سال (1095 هـ. ق. 1683 میلادی) و فتح منطقه آزوف توسط روسها در سال (1111هـ.ق- 1699 م) و واگذاری شبه جزیره مسلمان کریمه به روسها دانست. زیرا پس از شکستهای پی در پی دولت عثمانی از بیگانگان نتیجه گرفتند که علت غلبه دشمن، برتری شیوه ها و ابزار نظامی آنها است و لذا به اقتباس شیوه ها و ابزار نظامی از غرب تصمیم گرفتند .

کاریترین ضربه، که موجب شناخت ضعف مسلمانان در برابر غرب شد، اشغال مصر، توسط ناپلئون در سال (1213 هـ. ق. - 1798 م) است در آن زمان مصر جزیی از امپراتوری عثمانی محسوب می گردید.

در قرن 19 میلادی نیز امپراتوری عثمانی، میدان مبارزه قدرتهای استعماری و دولت عثمانی تشویق انگلیسیها، در زمینه شیوه های اداری و نظامی، دست به اصلاحاتی به شیوه غربی زد که این مساله یکی از عوامل مهم آغاز گرایش به غرب در ترکیه محسوب می‎شود.

(نقوی، 1361)

ب- غربگرایی و غربزدگی در مصر

غربگرایی در مصر، همزمان با ترکیه آغاز شد.

« … حمله ناپلئون به مصر در سال (1213 هـ.ق- 1798 م) بی گمان آغاز غربرگایی مصریان بود، اگر درابره تاثیر تمدن و فرهنگ فرانسه بر اصلاحات اجتماعی محمد علی تردیدی وجود داشته باشد، در تاثیر تمدن و فرهنگ فرانسه بر زندگی فرهنگی و گرایش مصر به غرب مجال تردید نیست»

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ...................................................................................................................

تشکر و قدر دانی ..................................................................................................

تقدیم .....................................................................................................................

فصل اول: مقدمه...................................................................................................

1-1- بیان مساله .................................................................................................

2-1- اهداف تحقیق..............................................................................................

3-1- اهمیت مساله ..............................................................................................

4-1- تعاریف اصلاحات مهم ...............................................................................

5-1- تعریف عملیاتی اصلاحات............................................................................

6-1- خلاصه .......................................................................................................

فصل دوم: پیشینه تحقیق.......................................................................................

پیشگفتار ...............................................................................................................

1- تعریف، ابعاد و اجزای نگرش .........................................................................

2- مقایسه بین نگرش و مفاهیم مشابه ................................................................

3- تاریخچه گرایش به فرهنگ بیگانه در کشورهای اسلامی ..............................

3-1- دوره غربگرایی در کشورهای اسلامی ......................................................

الف- دوره غربگرایی در ترکیه ............................................................................

ب- دوره غربگرایی و غربزدگی در مصر............................................................

ج- دوره غربگرایی در ایران ................................................................................

4- دوره غربزدگی ...............................................................................................

الف- دوره غربزدگی در ترکیه ............................................................................

ب- دوره غربزدگی در ایران (رضا شاه، محمدرضا شاه) و اقدامات آنها ..........

5- دوره نهضت بازگشت به خویشتن..................................................................

نهضت بازگشت به اسلام در بعضی از کشورهای اسلامی .................................

نهضت بازگشت به اسلام در ترکیه .....................................................................

نهضت بازگشت به اسلام در ایران ......................................................................

آثار و پیامدهای گرایش به فرهنگ بیگانه .............................................................

ریشه ها و زمینه های گرایش به فرهنگ بیگانه ...................................................

نیازها و ویژگیهای نوجوانا ..................................................................................

ویژگیهای نوجوانان ..............................................................................................

تاثیرات محیط اجتماعی در رشد و شخصیت........................................................

تاثیر دوستان و همسالان بر رفتار نوجوانان........................................................

عوامل گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه براساس مطالعات و تحقیقات انجام شد ه

خلاصه...................................................................................................................

فصل سوم: روش شناسی ....................................................................................

3-1- روش تحقیق ...............................................................................................

3-2- جامعه تحقیق و نمونه ................................................................................

3-3- ابزار تحقیق ................................................................................................

3-4- نحوه تهیه مقیاس و نمره گذاری آن ..........................................................

3-5- روش اجرا: (الف- مطالعه مقدماتی ب- اجرای نهایی) ..............................

روایی و پایایی ......................................................................................................

3-6- روشهای آماری .........................................................................................

خلاصه .................................................................................................................

فصل چهارم: یافته های تحقیق وتجزیه و تحلیل اطلاعات ....................................

پیشگفتار ...............................................................................................................

1- آزمون سوال یک ............................................................................................

2- آزمون سوال دو .............................................................................................

3- آزمون سوال سه ............................................................................................

4- آزمون سوال چهار .........................................................................................

5- آزمون سوال پنج ............................................................................................

6- آزمون سوال شش..........................................................................................

7- آزمون سوال هفت .........................................................................................

8- آزمون سوال هشت ........................................................................................

9- یافته های دیگر ...............................................................................................

خلاصه و نتیجه گیری ..........................................................................................

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و بحث .............................................................

پیشگفتار ...............................................................................................................

1- خلاصه و نتیجه گیری.....................................................................................

2- بحث ................................................................................................................

3- محدودیت های تحقیق .....................................................................................

4- رهنمودهای تحقیق...........................................................................................

الف- توصیه به والدین، معلمان و مربیان در رابطه با کودکان و نوجوانان ........

ب- توصیه به کارگزاران عالی کشور و متولیان امور آموزشی و پروشی و فره نگی

5- پیشنهادها.........................................................................................................

6- منابع................................................................................................................

7- پیوست ها (پرسشنامه )...................................................................................

فهرست جدولها......................................................................................................

عنوان صفحه

جدول الف - جدول گروه نمونه به تفکیک دبیرستان و ناحیه ..............................

جدول ب- ضریب آلفای گرانباخ محاسبه شده برای تحقیق حاضر......................

جدول شماره 1- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران..................................

جدول شماره 2- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب وضعیت اعتقادی .....

جدول شماره 3- مقایسه میانگین نگرش پسران بر حسب وضعیت اعتقادی ......

جدول شماره 4- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اعتقادی خانواده

جدول شماره 5- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی خانواده

جدول شماره 6- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب شیوه تربیتی خانواده

جدول شماره 7- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی .......

جدول شماره 8- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان

جدول شماره 9- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان

جدول شماره 10- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب میزان استفاده از رسانه های گروهی

جدول شماره 11- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب میزان استفاده از رسانه های گروهی

جدول شماره 12- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب چگونگی گذران اوقات
فراغت ...................................................................................................................

جدول شماره 13- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب چگونگی گذران اوقات
فراغت ..................................................................................................................

جدول شمراه 14 و 15- تحلیل واریانس مقایسه نگرش دختران و پسران برحسب وضعیت اقتصادی خانواده

جدول شماره 16- آزمون «توکی» مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اقتصادی

جدول شماره 17 و 18- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب میزان تحصیلات مادر

جدول شماره 19- آزمون «توکی» مقایسه میانگین دختران برحسب میزان تحصیلات مادر

جدول شماره 20 و 21- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب سطح تحصیلات مادر

جدول شماره 22- آزمون «توکی» مقایسه نگرش دختران برحسب تحصیلات پدر

جدول شماره 23 و 24- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب سن ....

جدول مشاره 25 و 26- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب
دبیرستانها ............................................................................................................

جدول شماره 27- آزمون «توکی» مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب
دبیرستانها ............................................................................................................

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

نمودار شماره 1- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران در کل نمونه ..........

نمودار شماره 2- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب وضعیت اعتقادی ...

نمودار شماره 3- مقایسه میانگین نگرش پسران بر حسب وضعیت اعتقادی ....

نمودار شماره 4- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اعتقادی
خانواده .................................................................................................................

نمودار شماره 5- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی
خانواده .................................................................................................................

نمودار شماره 6- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب شیوه ی تربیتی
خانواده .................................................................................................................

نمودار شماره 7- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب شیوه ی تربیتی
خانواده .................................................................................................................

نمودار شماره 8- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان

نمودار شماره 9- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان

نمودار شماره 10- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب میزان استفاده از رسانه های گروهی

نمودار شماره 11- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب میزان استفاده از رسانه های گروهی

نمودار شماره 12- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب چگونگی گذران اوقات
فراغت....................................................................................................................

نمودار مشاره 13- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب چگونگی گذران اوقات
فراغت....................................................................................................................

نمودار شماره 14- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران برحسب سطح تحصیلات مادر

نمودار شماره 15- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران برحسب سطح تحصیلات پدر

نمودار شماره 16- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب سن........................

نمودار شماره 17- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب سن..........................

نمودار شماره 18- مقایسه میانگین نگرش دختران در دبیرستانهای مختلف .....

نمودار شماره 19- مقایسه میانگین نگرش پسران در دبیرستانهای مختلف .......

نمودار شماره 20- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران در دبیرستانهای
مختلف ..................................................................................................................خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

عوامل گرایش جوانان به اعتیاد

جمعه 28 آبان 1395

عوامل گرایش جوانان به اعتیاد

ما اگر بخواهیم در مورد مساله ی اعتیاد یک دید کلی داشته باشیم و یا اگر بخواهیم آن را بررسی و یا تجزیه و تحلیل بکنیم ابتدا تعریفی از خود مساله أی اعتیاد داشته باشیم و یا اینکه اصلاً اعتیاد چیست ؟

واژه ی اعتیاد که در منابع علمی به جای آن از کلمه ی «وابستگی» استفاده می شود به معنی «عادت کردن» یا « خود پیدا کردن» است . کودکی که هر روز مثلاً بعد از ظهر ساعت 3 عادت دارد برنامه ی کودک و نوجوان را تماشا کند. این کودک مدتی مانده به شروع برنامه عادت دارد که خود را آماده ی تماشای تلویزیون کند. مثلاً از خوابیدن ، درس خواندن و انجام تکلیف دست بر می دارد و در صورتیکه کسی مانع شود ممکن است شروع به بداخلاقی ، عصبانیت و غیره بکند و اگر نتواند برنامه را ببیند ناراحت ، بی حوصله و خشمگین شده و حتی تکالیف خود را انجام نخواهد داد.

این مثال می تواند توصیف کننده ی همان «عادت» یا «اعتیاد» باشد ، یعنی یکنوع وابستگی در اعتیاد به مواد مخدر نیز وضعیتی به مراتب شدید تر از مثال فوق رخ می دهد و فرد برای بدست آوردن مواد ممکن است به کارهای خلاف روی آورد و هر بار ساعاتی را برای مصرف آن تمهید می کند که نهایتاً منجر به آسیب های روحی ، جسمی و مالی فرد و اطرافیان خواهد شد. اعتیاد یک مساله ی نیست که خود به خود بوجود آید بلکه عوامل گوناگون وجود دارند که اعتیاد از این عوامل گوناگون به وجود می آید . مثلاً عوامل اجتماعی می تواند زمینه ساز اعتیاد باشد . یکی از عوامل اجتماعی همان خانواده است. خانواده ناسازگار ، نابسامانی و گسیختگی و اختلاف خانوادگی ، فقر مادی ، کمبودهای عاطفی ، معتاد بودن افراد خانواده ، بی سوادی و ناآگاهی والدین نسبت به مسائل اجتماعی ، عدم احساس والدین و غیره میتواند زمینه ساز اعتیاد باشند . یکی دیگر از عوامل اجتماعی مدرسه می باشد . مانند بی توجهی به نیازهای دانش آموزان عدم وجود مدیریت درست ، عدم وجود مربیان واقعی و آگاه به مسائل کودکان و نوجوانان و جوانان و یا گروه همسالان که یکی دیگر از عوامل اجتماعی می باشد می تواند زمینه ساز اعتیاد باشد مانند معاشرت با رفقای معتاد و منحرف که باعث سرایت به افراد می شود.

و یا رسانه های گروهی هم می توانند زمینه ای برای اعتیاد باشند. مانند عدم و یا کمبود برنامه و کتابها و مجلات آموزشی که مطابق با نیازهای کودکان و نوجوانان و یا برعکس وجود فیلمها و برنامه ها و مطبوعاتی که می تواند برای کودکان و نوجوانان مضر و منحرف کننده باشد. یکی دیگر از عوامل اجتماعی اوقات فراغت است. یعنی عدم وجود امکانات و تجهیزات کافی برای گذراندن اوقات فراغت بطور سالم و یا برعکس وجود تفریحات ناسالم هم می تواند زمینه أی برای اعتیاد شوند. و فساد اجتماعی (در دسترس بودن مواد مخدر ، تجمل پرستی ، رقابتهای بیهوده و غیره( هم می توانند زمینه ای برای اعتیاد باشند. گذشته از عوامل اجتماعی که ممکن است باعث اعتیاد شوند برخی از عوامل دیگر هم می توانند زمینه ای برای اعتیاد باشند. مانند عوامل اقتصادی (بیکاری ، بحران های اقتصادی( تورم و گرسنگی و یا یکی دیگر از این عوامل ، عوامل سیاسی می باشد که می تواند منجر به اعتیاد افراد جامعه باشد مانند جنگ و آوارگی حاصل از آن و یا خود سیاست مثلاً سیاست استعماری دول خارجی و سرمایه داران بزرگ بین المللی و یا فشارهای ناشی از جانب حکومت و یا عوامل فرهنگی می تواند پیش زمینه ای برای اعتیاد باشد از عوامل فرهنگی که باعث اعتیاد می شوند بیسوادی نقش مهمی را دارد. و خیلی از عوامل متعدد و گوناگون هستند که منجر به اعتیاد افراد یک جامعه می شوند ولی در میان همه عواملی که ذکر شد عوامل اجتماعی مهمترین تاثیر را دارا هستند. زیرا افراد یا فرد بیشتر از همه با اجتماع خود سروکار دارد و در میان خود عوامل اجتماعی هم خانواده مهمتر از دیگر عوامل اجتماعی می باشد . چرا که نقش خانواده در تربیت فرزندان بسیار مهم و ارزنده است و بیش از 80 درصد شخصیت یک فرد در خانواده اش پی ریزی می شود. اعتیاد کم و بیش در همه ی کشورهای جهان وجود دارد اما این پدیده در کشور ما ایران فاجعه است. ریزش باران مواد مخدر در کشور ما به علت نزدیکی به ابرهای سیاهی که در کنارمان (افغانستان و پاکستان) است می باشد.

در دو دهه ی گذشته اگر چه در فهرست موفقترین کشورها در امر مبارزه با مواد مخدر قرار داشته ایم ولی بیشترین آلودگی را هم داشته ایم زیرا تلاشها در جهت کاهش عرضه بوده است نه کاهش تقاضا. هفتصد میلیارد تومان برای جلوگیری از عرضه ی مواد مخدر خرج شده ولی برای کاهش تقاضا کاری انجام نشده است. واقعیت این است که ما بر روی انسان ها سرمایه گذاری نمی کنیم و یا اگر هم سرمایه گذاری می کنیم آن هم کمتر می باشد. ما به کار فرهنگی نیاز داریم. اکنون 9% افراد مبتلا به این درد در کشورمان را معتادان تشکیل می دهند

نوع فایل:word

سایز :9.60 KB

تعداد صفحه : 8خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: عوامل، گرایش، جوانان، اعتیاد

نقش عوامل روانشناختی در گرایش به مواد روانگردان

جمعه 28 آبان 1395

نقش عوامل روانشناختی در گرایش به مواد روانگردان


مقدمه

مسئله مربوط به آسیبهای اجتماعی از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیها ، محرومیتهای ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواستها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه‌دار فساد ، عصیان ، تبهکاری ، سرگردانی ، دزدی و انحراف جنسی و دیگر آسیبها شده است.

هر چند اکثر مشکلات اجتماعی انواعی تکراری در طول نسلهای مختلف هستند، اما چنانکه مشاهده می‌شود برخی از این انواع در برخی نسلها اهمیت بیشتری پیدا کرده است و حتی برخی انواع این آسیبها در نسلهای بعدی زاده شده‌اند. از سوی دیگر از آنجایی که یکسری علل غالب در هر جامعه وجود دارند که نسبت به سایر علل اهمیت بیشتری در بروز آسیبها دارند، هر چند از انواع متمایز آسیبها سخن می‌رود، اما عمدتا همپوشیهایی بین آنها دیده می‌شود.

وابستگی دارویی یا اعتیاد

اعتیاد به معنی تمایل به مصرف مستمر یا متناوب یک ماده برای کسب لذت یا رفع احساس ناراحتی اطلاق می‌شود که قطع آن ناراحتیهای روانی یا اختلالات جسمانی ایجاد می‌کند. در گرایش به اعتیاد عوامل مختلفی شناسایی و مطرح شده‌اند. این عوامل هر چه باشند (که البته در مباحث مربوط به علت شناسی حائز اهمیت هستند.) سرچشمه بسیاری مشکلات فردی ، خانوادگی و اجتماعی هستند. اعتیاد به سبب ویژگیهای ذاتی خود ، اغلب با سایر آسیبها همراه می‌شود و موجب هدر رفتن نیروهای ثمربخش جامعه می‌شود.

انحرافات جنسی

غریزه جنسی هم می‌تواند منشأ بروز عالیترین نمودارهای ذوقی و هنری باشد و هم منشأ تشکیل بنیاد یک خانواده و هم منشأ بسیاری از جرائم. عوامل مختلف محیطی و خانوادگی و اجتماعی سر منشأ بروز انواع انحرافات جنسی هستند. هر چند برخی از این نوع انحرافات مشکلاتی فردی هستند، ولی اکثر آنها به آن جهت که در ارتباط با فرد دیگر معنی پیدا می‌کنند عوارض اجتماعی را در بر خواهند داشت.

از سوی دیگر مبارزه با این دسته از آسیبها در برخی موارد نیازمند تغییرات اساسی اجتماعی است و لازم است تحولاتی کلی و برنامه ریزی‌های دقیقی جهت رفع آنها صورت گیرد و این تغییرات با ارائه آموزشهای وسیع اجتماعی برای افراد و خانواده‌ها و رفع عوامل بنیادی امکانپذیر خواهد بود. این دسته از انحرافات نیز اغلب با سایر آسیبها در ارتباط نزدیک هستند و گاهی حتی موجب بروز مشکلات جدی می‌شوند. مثل بیماری ایدز که با انحرافات جنسی ارتباط نزدیک دارد.

سرقت و دزدی

بطور کلی سرقت و دزدی هم از لحاظ عرفی و هم از لحاظ قانونی به عنوان یک آسیب جدی محسوب می‌شوند. هر چند عوامل متعددی در بروز این مشکل شناخته شده‌اند، مثل فقر و بیکاری ، اعتیاد و شیوه‌های تربیتی ، اما باید توجه داشت مبانی شخصیت اهمیت ویژه در ارتکاب دزدی دارند. این افراد معمولا از لحاظ رشد اخلاقی در سطح خیلی پایین و ضعیف هستند و بطور کلی ثبات و استواری و قدرت تحلیل و تفکر درباره پیامدهای رفتار خود را به قدر کافی ندارند. در مباحث مربوط به علل زردی به علل تربیتی تأکید فراوان می‌شود. الگوهای رفتاری خود والدین ، واکنشهای آنها درباره دزدیهای کوچک دوران کودکی ، مسأله پول توجیهی و کمک به شناخت مسأله مالکیت در دوره کودکی در ارتباط نزدیک با رفتارهای دزدی بزرگسالی و نوجوانی دارند.

خودکشی

خودکشی هر چند در وهله اول یک مشکل فردی به شمار می‌رود ولی از آنجایی که فرد در اجتماع زندگی می‌کند و تأثیرات متقابلی همواره بین آنها برقرار است، به عنوان یک معضل اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. آمار خودکشی معمولا با سایر جرایم و آسیبها ارتباط پیدا می‌کند، بطوری که در میان گروههای مبتلا به اعتیاد خودکشی بیشتر دیده می‌شود. همچنین در آسیبهای مربوط به انحرافات جسمانی بویژه در میان قربانیان این انحراف خودکشی پدیده شایعی است. در میان بیماران روانی بویژه افسردگیهای شدید نیز اغلب خودکشی مسأله قابل توجهی است.

به هر حال خودکشی پیوندهایی با متغیرهای اجتماعی دارد بطوری که علاوه بر تأثیری که از شرایط اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. ارائه راهکارهای مناسب در بررسی مشکلات گروههای در معرض خطر مثل معتادین و خانواده‌های آن ، بیماران روانی و خانواده‌های آنها ، خانواده‌های نابسامان و آموزشهای فردی در مواجهه با تغییرات اساسی روشهایی سودمند خواهد بود. در این راستا توجه به گروههای سنی که در معرض خطر بیشتری هستند و خودکشی در میان آنها رواج بیشتری نسبت به سایر گروههای سنی دارد، مثل نوجوانان و جوانان اهمیت زیادی دارد.

مهاجرت


نوع فایل:word

سایز :39.7 KB

تعداد صفحه : 28خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

علـــل گرایش جوانــان و نوجوانــان به سوء مصرف مـــواد اعتیـــاد آور

جمعه 28 آبان 1395

علـــل گرایش جوانــان و نوجوانــان به سوء مصرف مـــواد اعتیـــاد آور

- عوامـل فردی

- عوامـل خانوادگی

- عوامـل اجتماعی

- اوقـات فراغت و فعالیتـهای جایگزین

عـلل گرایش جوانان و نوجوانان به سؤ مصرف مواد اعتیاد آور (ویژه نوجوانان و جوانان )

تا به حال به این مسئله فکر کردین که چطور یک نفر به مواد مخدر معتاد می شه؟ آیا به نتیجه خاصی هم رسیدین یا نه؟ در اینجا علل مختلف گرایش جوانها را به مواد اعتیادآور بررسی می کنیم. بسیاری از جوانها و حتی پدر و مادرها فکر می کنن که دلیل اعتیاد فرد، اصرار دوستان بوده است. در حالی که این تنها انگیزه سوء مصرف مواد در جوانان نیست. اگر بخواهیم انگیزه های مصرف مواد مخدر جوانها را بشناسیم، فهرست بلند بالایی میشه، نگاه کنین:

کنجکاوی، کسب لذت، تسکین درد، فراموش کردن مشکلات، شوخی و خنده، هیجان طلبی یا میل به خطر کردن، احساس بزرگ شدن، پیوستن به گروهی خاص، و . . . این علل با وجود این که چندان مهم به نظر نمی رسند، باعث اعتیاد میلیونها انسان شده اند. بیشترین لذت اعتیاد جوان در ایران دو عامل کنجکاوی و کسب لذت است.امروزه متخصصین، یک عامل را زمینه اعتیاد نمی دانند و معتقدند عوامل مختلف دست به دست هم میدن و فرد را معتاد می کنن. این عوامل تشکیل شدن از عوامل فردی ( عوامل روانی، زیستی و بیولوژیک )، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی. هر کدام از این سه عامل به تنهایی نیز قادرند تا موجب گرایش فرد به اعتیاد شوند.

یکــی از مهمتــرین عوامــل گرایــش جوانــان و نوجوانــان به مصــرف مـواد اعتیــاد آور کنجــکاوی و هیجــان طلبــی است .

عوامـل فـردی

فشــارهای عصبــی و بیــماریــهای روحــی :

کسانی که دائماً در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار دارن، بیشتر از دیگران در معرض خطر گرایش به اعتیاد هستن. موقعیت هایی همانند کنکور، از دست دادن نزدیکان، شکستهای عاطفی، مالی، شغلی، تحصیلی، انتخاب همسر، و . . . ممکن است در زندگی هر جوانی پیش آید و اگر شما راه صحیح مقابله با آن ها را ندانید، امکان دارد برای دستیابی به تسکین و آرامش مقطعی، به مواد اعتیادآور روی آورید. از آن جایی که امروزه رابطه بین بیماریهای روانی و اعتیاد به اثبات رسیده، خیلی خوب است که جوانها به جای راه حلهای مقطعی و نادرست (توسل به مواد اعتیادآور و . . .) به فکر یافتن راه حل های مناسب برای رفع مشکلات خود باشند.

ســن بحـرانی :

سنین شانزده تا بیست و چهار سال، سنین پر خطر برای جوانان محسوب میشوند.

شخصیـت هـای خـاص :

بعضی از افراد با خصوصیات شخصیتی خاص خودشان، بیشتر در معرض خطر اعتیاد قرار

می گیرن. به طور مثال کسی که به خاطر خجالت و رودربایستی، توان نه گفتن به دوشتش را نداره، ممکنه با هر تعارف ساده به مصرف مواد، آلوده بشه. ممکنه یک نفر در نتیجه کمبود اعتماد به نفس سراغ مواد بره و یا برعکس اعتماد به نفس بالایی داشته باشه و فکر کنه که با مصرف مواد به هیچ وجه معتاد نمی شه . حالا فردی را تصور کنین که دائماً تو خودشه و با کسی حرف نمی زنه. این فرد بدنبال مصرف مواد، اخلاقش عوض میشه و فکر میکنه می تونه مشکل رفتاری خودش را تا آخر عمر با مصرف مواد برطرف کنه، در صورتیکه اعتیاد به مرور زمان مشکلات او را چندین و چند برابر خواهد کرد. جوانی که دائماً نظرش عوض میشه و در تصمیم گیری ضعیفه، در آن لحظه خاص که باید برای یک عمر زندگیش تصمیم بگیره، اشتباه می کنه و همه چیز خراب میشه.

مشـکلات جسمـانی :

بعضی ها برای تسکین درد از مواد مخدر استفاده می کنن، در صورتیکه پزشکان با بهره گیری از داروهای مسکن می تونن طوری درد رو کنترل کنن که فرد به آن داروها وابسته نشه.

عـدم آگاهـی از خطـرات مصـرف مـواد مخـدر :

گروهی دائماً در حال تبلیغ برای مواد مخدر هستن، برای اینکه یا رفتار خودشون رو توجیه کنن

و یا مواد شون رو بفروش برسونن. ولی اگر جوانها از خطرات و عوارض مصرف مواد واقعاً اطلاع درستی داشته باشن، محاله که هر گونه ماده اعتیادآوری را مصرف کنن.

نگـرش مثـبت به مـواد مخـدر :

مجموع اطلاعات غلط و باورهای نادرست، موجب میشه که فرد، نگرش و دیدگاه مثبتی نسبت به مصرف مواد مخدر پیدا کنه و زشتی مصرف برایش از بین بره، اینکه ببینم اطلاعات درست را از کجا بگیریم و از کی بشنویم، اهمیت زیادی داره.

مشاغـل خـاص :

بعضی از مشاغل خاص که فعالیت جسمی سنگین و تغییر ساعتهای خواب و بیداری را بدنبال دارن، فرد را مستعد ابتلا به اعتیاد می کنن. کسانی که این مشاغل رو دارن، باید بیشتر مراقب خودشان باشند.(1)

« اضطراب، افسردگی شدید، پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی، زمینه ساز بروز اعتیاد هستند.»

1- مجموعه مهارتهای زندگی – فصل 9

عوامــل خــانوادگی

ممکنه، همه خانواده ها، در همه زمینه ها، کاملاً موفق نباشن. ساختار خانواده ها همیشه یکسان نیست. بعضی خانوادها، بی پرسرپرست یا تک سرپرست هستن. این چنین خانواده هایی، معمولاً با مشکلاتی مواجه می شوند. مشکلات و دشواریهای خانوادگی، در شرایطی دیگری نیز پیش می آید. مثلاً وقتی که در بین افراد خانواده، فردی معتاد است، تعداد اعضاء خانواده زیاد هستن و یا روابط خانوادگی متشنج است. اگر چه همه این عوامل، مشکل آفرین هستن، اما باید بدانی که برای هر مشکلی، یک راه حل درست و منطقی وجود دارد. استفاده از مواد اعتیادآور، قطعاً راه حل رفع این مشکلات نیست و در این دشواری ها خواهد افزود.

چنانچه تو با یکی از این مشکلات مواجه هستی، به چگونگی رفع آنها فکر کن، با مشاور مدرسه یا یک بزرگتر مورد اعتماد، مشورت کن. مطمئناً راه حل مناسبی برای حل مشکلات خودت پیدا میکنی.(2)

« اعتیاد راه حل رفع مشکلات نیست »

« در خانواده هایی پر تنش روابط عاطفی بین اعضاء کاهش می یابد و احتمال گرایش آنان به اعمال بزه کارانه و مواد اعتیادآور بسیار بیشتر است.»

عوامـل اجتمـاعی

در دستـرس بودن مـواد مـخدر :

یک از عوامل اعتیاد در میان جوانان در دسترس بودن مواد است. اما سؤال اینه که مگر قند و شکر در دسترس بیماران مبتلا به مرض قند نیست؟ پس چرا آن را مصرف نمی کنند؟

2- راهنمای آموزش مهارت زندگی

زنــدگی در محــله های آلــوده :

خواه ناخواه همنشینی با آدمهای معتاد و محله هایی که افراد معتاد و بی بند و بار در آنها زندگی می کنند، انسان را تحت تاثیر قرار میده. ساکنین این محله ها بیشتر از سایرین در معرض خطر هستن اما در این محله ها هم، جوانهایی هستند که معتاد نمیشن !!! آنها چکار می کنن؟

نوع فایل:word

سایز :38.0 KB

تعداد صفحه : 27خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مجموعه کامل لغات زبان تخصصی مدیریت (کلیه گرایش ها)

یکشنبه 9 آبان 1395
مجموعه کامل لغات زبان تخصصی مدیریت (کلیه گرایش ها)

مجموعه-کامل-لغات-زبان-تخصصی-مدیریت-(کلیه-گرایش-ها)کاملترین مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت ( کلیه گرایش ها)، این مجموعه کاملترین مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت (کلیه گرایش ها) برای آزمون کارشناسی ارشد و دکترا در 105 صفحه و فایل pdf توسط رتبه برتر کشوری در رشته مدیریت بازرگانی در طی چندین سال جمع آوری شده که تمامی منابع موجود در بازار و 10 سال لغات ...دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ارزش‌های دینی خانواده و نقش آن در پیشگیری از گرایش به مواد مخدر

یکشنبه 18 مهر 1395
پروپوزال  روانشناسی با تمامی پارامتر های استاندارد  بیان  مسئله  اهداف  فرضیه  مبانی نظری و ادبیات  تحقیق  روش   ارجاع نویسی APA   قابل استفاده در پایان نامه های ارشد   مقالات   و رساله دکتری ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد گرایش مکانیک در طراحی جامدات

یکشنبه 18 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه13 فهرست مطالب گرایش مکانیک در طراحی جامدات   گرایش‌های مقطع لیسانس:   گرایش حرارت و سیالات   گرایش مهندسی دریا   هدف تربیت آزمایشگاهی متخصصانی است که بتوانند در مراکز تولید و کارخانه‌ها اجزاء و مکانیزم ماشین‌آلات مختلف را طراحی کنند. دروس این دوره شامل دروس نظری، آزمایشگاهی، کارگاه و پروژه و کارآموزی است. فارغ‌التحصیلان می‌توانند در کارخانجات مختلف نظیر خودروسازی ، صنایع نفت، ذوب فلزات و صنایع غذایی و غیره مشغول شوند و برای این دوره امکان ادامه تحصیل تا سطح کارشناسی ارشد و دکتری در داخل یا خارج از کشور وجود دارد. موفقیت داوطلبان به آگاهی آنها در دروس جبر و مثلثات، هندسه ، فیزیک و مکانیک همچنین آشنایی و تسلط آنان به زبان خارجی بستگی فراوان دا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
            فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :51 چکیده یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی  شهرستان داراب)می باشد.  چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی  می باشد که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود گزارش کار کاراموزی رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار با موضوع فعالیت در شرکت اینترنتی رسپینا.doc

سه‌شنبه 6 مهر 1395
دانلود گزارش کار کاراموزی رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار با موضوع  فعالیت در شرکت اینترنتی رسپینا   نوع فایل : Word  تعداد صفحات : 95 فهرست محتوا مقدمه چکیده کارهای انجام شده در شرکت ISP چیست؟ خدمات یک ISP چیست ؟ سیستم عامل سرور خصوصیات یک سرور ISP چیست ؟ آنچه در یک شرکت ISP خواهید دید شبکه شبکه اینترنت شبکه اترنت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

روش تحقیق - علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان

یکشنبه 4 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات40   هدف من از تحقیق درباره ی این موضوع است که بدانم علل گرایش جوانان به اعتیاد، بخصوص قرص های روان گردان در کشورچیست؟ درباره ی آگاهی افراد از این موضوع اقداماتی صورت گرفته اما به نظر من کافی نبوده است.لذا من با ارائه ی این تحقیق می خواهم تا جوانان ونوجوانان را درباره ی اثرات مخرب این قرص ها آگاه کنم. این تحقیق یک تحقیق کتابخانه ای است و حوزه ی آماری آن در محدوده ی کشورمان ایران و تحقیقی توصیفی است.در این مورد نیز چند سوال تنظیم شده است که پاسخ آن ها را می توانید در دنباله ی مطالب بیابید1- علل گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد چیست؟2- دوستان ناباب چه نقشی در اعتیاد افراد دارند؟3- قرص های روان گردان چگونه عمل می کنند؟4- مسئولان برای کنترل اعتیاد به مواد روان گردان چه اقداماتی انجام داده اند؟5- مواد شادی آور(اکس) چه اَشکالی دارند؟و همچنین فرضیه ها ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

علـــل گرایش جوانــان و نوجوانــان به سوء مصرف مواد اعتیاد آور

شنبه 3 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات50 تا به حال به این مسئله فکر کردین که چطور یک نفر به مواد مخدر معتاد می شه؟ آیا به نتیجه خاصی هم رسیدین یا نه؟ در اینجا علل مختلف گرایش جوانها را به مواد اعتیادآور بررسی می کنیم. بسیاری از جوانها و حتی پدر و مادرها فکر می کنن که دلیل اعتیاد فرد، اصرار دوستان بوده است. در حالی که این تنها انگیزه سوء مصرف مواد در جوانان نیست. اگر بخواهیم انگیزه های مصرف مواد مخدر جوانها را بشناسیم، فهرست بلند بالایی میشه، نگاه کنین:کنجکاوی، کسب لذت، تسکین درد، فراموش کردن مشکلات، شوخی و خنده، هیجان طلبی یا میل به خطر کردن، احساس بزرگ شدن، پیوستن به گروهی خاص، و . . . این علل با وجود این که چندان مهم به نظر نمی رسند، باعث اعتیاد میلیونها انسان شده اند. بیشترین لذت اعتیاد جوان در ایران دو عامل کنجکاوی و کسب لذت است.امروزه متخصصین، یک عامل را زمینه اعتیاد نمی دانند و معت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله بررسی عوامل درون آموزشگاهی مؤثر در گرایش دانش‌آموزان به امورتربیتی

جمعه 2 مهر 1395
دانلود مقاله بررسی عوامل درون آموزشگاهی مؤثر در گرایش دانش‌آموزان به امورتربیتی 12 ص با فرمت WORD                 فهرست مطالب:  چکیده                                                              3          مقدمه                                                              4 بازنگری پیشینه تاریخی                           ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش کارورزی در رشته کامپیوتر گرایش نرم‌افزار

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
دانلود گزارش کارورزی در رشته کامپیوتر گرایش نرم‌افزار  فعالیت در شرکت اینترنتی رسپینا فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 92         فهرست عنوان مقدمه چکیده کارهای انجام شده در شرکت ISP چیست؟ خدمات یک ISP چیست ؟ سیستم عامل سرور خصوصیات یک سرور ISP چیست ؟ آنچه در یک شرکت ISP خواهید دید شبکه شبکه اینترنت شبکه اترنت مقدمه : ظهور کامپیوتر انقلابی در اجتماع امروزی پدید آورده است که برخی اهمیت آن را به مراتب بیش از انقلاب صنعتی که در قرن هیجدهم میلادی در اروپا آغاز گردیده می دانند زیرا اختراع ماشین بخار و سایر ماشینهایی به دست بشر ساخته شده و به وسیله او به خدمت گرفته شده اند جایگزین کار بدنی یا به عبارتی مکمل نیروی بازوان انسان شده اند ، در حالی که کامپیوتر به مدد مغز انسان شتافته است . امروزه ، کامپیوترها اعمالی را انجام می دهند که در گذشته ف ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 39 )
   1       2       3    >>