X
تبلیغات
رایتل

گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله‮دار(استان فارس)‬‬‬‬

چهارشنبه 3 آذر 1395

گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله‮دار(استان فارس)‬‬‬‬

اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

مصوب ششصدوبیست و ششمین جلسه شورای عالی(30/7/1377)

کمال انسان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی رسیدن به قرب الهی است.این هدف غایی به اهداف زیر تقسیم می شود:

 • · اهداف اعتقادی:
 1. 1. ایجاد زمینه لازم برای خودشناسی و خداشناسی و تقویت روحیهی حقیقت جویی.
 2. 2. تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسلام و بسط بینش الهی براساس قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع)

با مراعات اصولا 12و 13 قانون اساسی در مورد پیروان مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی.

 1. 3. پرورش روحیهی پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان و اعمالاین حاکمیت در جامعه براساس اصل ولایت فقیه.
 • · اهداف اخلاقی:
 1. 1. ترکیه و تهذیب نفس و رشد فضایل و مکارم اخلاقی براساس ایمان به خدا وتقوای اسلامی.
 2. 2. پرورش روحیهی تعبد الهی والتزام عملی به احکام و آداب اسلامی.
 3. 3. پرورش روحیهی اعتماد به نفس و استقلال شخصیت.
 4. 4. تقویت احساس کرامت اخلاقی و برانگیختن عزت نفس.
 5. 5. پرورش متعادل عواطف انسانی و همزیستی مسالمت آمیز.
 6. 6. پرورش روحیهی نظم و انضباط..
 7. 7. پرورش روحیهی مبارزه با بیکارگی،بطالت و مشاغل کاذب.
 • · اهداف علمی آموزشی:
 1. 1. تقویت روحیهی تحقیق،تعقلوتفکر، بررسیوتعمق، نقد وابتکار.
 2. 2. پرورش روحیهی تعلیم و تعلم و تربیت مستمر.
 3. 3. شناختف پرورش و هدایت استعدادهای افراد در جهت اعتلای فرد و جامعه.
 4. 4. شناخت اسرار جهان آفرینش و قوانین طبییعت به عنوان آیات الهی به منظور پیشبرد دانش و معرفت و تجارب بشری.
 5. 5. ترویج زبان وخط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران وآموزش زبان عربی به منظور آشنایی با قرآن و معارف اسلامی.
 6. 6. توسعه علوم و فنون ومهارتهای مورد نیاز فرد و جامعه.
 7. 7. پرورش روحیهی کتابخوانی و مطالعه.
 8. 8. پرورش روحیهی مشارکت و همکاری در فعالیتهای گروهی.
 • · اهداف فرهنگی هنری:
 1. 1. شناخت، پرورش و هدایت ذوق و اسنعدادهای مختلف هنری و زیبایی شناسی.
 2. 2. شناخت زیباییهای جهان آفرینش به عنوان مظاهر جمال الهی.
 3. 3. شناخت هنر اسلامی و هنرهای ملی و جهانی مناسب.
 4. 4. پرورش روحیهی حفظ میراث فرهنگی هنری و تاریخی.
 5. 5. شناخت ادب فارسی به عنوان جلوهگاه ذوق هنر و مظهر وحدت ملی و اجتماعی کشور.
 6. 6. شناخت فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه اسلامی ایران.
 7. 7. تقویت روحیهی احتراز از رسوم منحط و خرافی.
 8. 8. شناخت تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلام، ایران و جهان با تأکید بر فرهنگ معاصر.
 • · اهداف اجتماعی:
 1. 1. پرورش روحیهی پاسداری از قداست و روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی.
 2. 2. پرورش روحیهی تحقق بخشیدن به قسط اسلامی و پاسداری از آن.
 3. 3. پرورش روحیهی برادری و تعارن اسلامی و همبستگی ملی و فرهنگی و تقویت آن.
 4. 4. پرورش روحیهی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفهای همگانی.
 5. 5. پرورش روحیهی احترام به قانون و التزام به رعایت آن.
 6. 6. پرورش روحیهی نظم در روابط فردی و اجتماعی.
 7. 7. پرورش روحیهی مسئولیت پذیری و مشارکت در فعالیتهای دینی، فرهنگی و اجنماعی.
 8. 8. تقویت روحیهی تولی و تیری.
 9. 9. تقویت روحیهی گذشت ، فداکاری و ایثار در روابط اجتماعی.
 10. 10. پرورش سعهی صدور تحمل آرای دیگران در برخورد اندیشهها.
 11. 11. پرورش روحیهی احترام به شخصیت افراد و مراعات حقوق مادی و معنوی آنان.
 12. 12. پرورش روحیهی مقاومت در برابر تبلیغات سوء.
 • · اهداف زیستی:
 1. 1. تأمین سلامت جسمی و بهداشتی روانی با فراهم ساختن شرایط مناسب.
 2. 2. تقویت روحیهی رعایت بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست.
 3. 3. پرورش روحیهی توجه به عنوان زمینهای برای رشد معنوی انسان.
 • · اهداف سیاسی:
 1. 1. ارتقای بینش براساس اصل ولایت فقیه در زمینه های مختلف جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسی کشور.
 2. 2. پرورش روحیهی اتحاد اسلامی بین مسلمانان و حمایت از حق طلبان، عدالتخواهان،مظلومان و مستضعفان جهان و تقویت روحیهی مبارزه با مستکبران، استثمارگران و ستمکاران براساس ارزشهای اسلامی.
 3. 3. پرورش روحیهی پاسداری از استقلال همه جانبه کشور و نفی هرگونه ستمگری و ستمکشیو سلطهگری و سلطهپذیری.
 4. 4. پرورش روحیهی سلحشوری به منظور حفظ کیان اسلام و تقویت بنیه دفاعی کشور.
 5. 5. تقویت بینش سیاسی نسبت به مسائل ایران و جهان، بخصوص ممالک اسلامی و مللمحروم.
 6. 6. شناخت ترفندهای استعمار و استکبار جهانی و ضرورت مبارزه با آن.
 • · اهداف اقتصادی:
 1. 1. توجه به اهمیت رشد اقتصادی به عنوان وسیلهای برای رسیدن به رشد توسعه اجتماعی.
 2. 2. شناخت ارزش و قداست کار و معاش حلال.
 3. 3. مهارت بخشی و ایجاد آمادگی و علاقه جهت اشتغال مولد در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات.
 4. 4. ایجاد روحیهی ساده زیستی، قناعت و پرهیز از هرگونه اسراف و مصرف زدگی تجمل گرایی.
 5. 5. پرورش روحیهی انفاق و دستگیری از محرومان.
 6. 6. تقویت روحیهی عمل به احکام اقتصادی اسلام.
 7. 7. شناخت حرف و مشاغل مولد جهت افزایش درآمد ملی، رفع بیکاری و وابستگی اقتصادی.
 8. 8. تقویت روحیهی مبارزه با بهرهکشی اقتصادی و مشاغل خلاف مصالحجامعه اسلامی.
 9. 9. شناخت منابع اقتصادی کشور و شیوههای صحیح استفاده از آنها و پرورش روحیهی حراست از اموال عمومی و ثروت ملی.

خط مشی کیفیت اداره آموزش و پرورش

مدیریت آموزش و پرورش با مأموریت تعلیم و تربیت دانشآموزان با در نظر گرفتن الزامات قانونی وزارت آموزش و پرورش و به منظور تحقق چشمانداز و مأموریتهای خود، خط مشی ذیل را با مشارکت کارکنان و در چارچوب استاندارد 0002-1009 OSI تدوین کرده است.

خط مشی کیفیت:

1. تقویت مبانی دینی و هویت ملی در کارکنان و دانشآموزان.

2. نهادینه کردن فرهنگ قانون مداری .

3. ارتقای سطح دانش و مهارتهای کارکنان و دانشآموزان و تقویت رویکردهای پژوهشی در راستای هدفهای آموزش و پرورش.

4. ارتقای سلامت کارکنان و دانشآموزان.

5. ارتقای سطح انگیزه و رضایتمندی کارکنان، دانشآموزان و مراجعان.

6. جلب مشارکت همه جانبهی اولیا در پشتیبانی از فعالیتهای مدارس.

7. ایجاد و استمرار روابط اثر بخش با افراد ،نهادها، سازمانها و مؤسسات.

8. بهیتهسازی تجهیزات و فضای فیزیکی.

9. تلاش برای افزایش مشارکت مسئولان و کارکنان و ایفای نقش الگویی خویش در کیفیت بخشی به فعالیتهای پرورشی.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پروژه کارورزی: انبارداری در تعمیرگاه های مرکزی سایپا

دوشنبه 24 آبان 1395
  پروژه کارورزی با موضوع انبارداری در تعمیرگاه های مرکزی سایپا رشته مهندسی فناوری لجستیک و زنجیره تامین خودرو استاد کارورزی: فضه پرتوی فرمت فایل: Powerpoint (با قابلیت ویرایش) تعداد اسلاید: 94 žاین تحقیق در خصوص انبار ، عملکرد آن در مدت کارورزی و وظایف محوله بوده که بصورت کامل توضیح داده شده است . ž مجموعه انبار در تعمیرگاه مرکزی سایپا واقع در سه راه آذری تهران بوده که کار خدمات پس از فروش خودروهای گروه سایپا یدک را به عهده دارد.   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پروژه کارورزی در محل امور مشتریان گروه خودروسازی سایپا

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
  محل کارآموزی در مدیریت امورمشتریان گروه سایپا می باشد که این مدیریت به عنوان معاونت مستقل زیر مجموعه مدیرعامل شرکت می باشد و دارای سه واحد مجزا بوده که دبیرخانه رسیدگی به شکایات مشتریان و مرکز تماس و واحد نظر سنجی و ارزیابی از مهمترین واحدهای زیرمجموعه این مدیریت است که هر کدام از این واحدها دارای کارشناسان پاسخگو و رسیدگی جهت راهنمایی و حل مشکلات مطرح شده از طرف مشتریان می‏باشند. این سه واحد دارای رئیس و سرپرستان مستقل جهت کنترل و راهنمایی و تعریف فرایندها به کارشناسان و موارد مرتبط به امورمشتریان می باشد. استاد کارورزی: فضه پرتوی فرمت فایل 1: WORD (با قابلیت ویرایش) فرمت فایل 2: PDF تعداد صفحه: 9       ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پروژه کارورزی در شرکت امداد خودرو سایپا

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
  شرکت امداد خودرو سایپا بعنوان حلقه تکمیلی در شبکه خدمات پس از فروش گروه خودرو سازی سایپا، وظیفه تامین و ارائه نیازهای امداد رسانی سیار و خدمات ویژه به خودروهای تولیدی گروه سایپا را بعهده دارد. موقیت استقرار این شرکت در جاده مخصوص ضلع جنوبی چهارراه ایرانخودرو می باشد. این پروژه کارورزی در این شرکت انجام شده است. استاد کارورزی: فضه پرتوی فرمت فایل: WORD (با قابلیت ویرایش) تعداد صفحه: 20   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پروژه کارورزی با موضوع سنکرون در شرکت خودروسازی سایپا

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
  پروژه کارورزی با موضوع سنکرون در شرکت خودروسازی سایپا رشته مهندسی فناوری لجستیک و زنجیره تامین خودرو استاد کارورزی: فضه پرتوی فرمت فایل: PDF تعداد صفحه: 20   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش کارورزی دختران فراری

دوشنبه 5 مهر 1395
  دانلود گزارش کارورزی دختران فراری مرکزمشاوره و خدمات روانشانسی بامداد فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 40         دختران فراری به دخترانی گفته می‌شود که به دلایل مختلفی از خانه و خانواده شان فرار می‌کنند و به جامعه پناه میبرند. به گفتهٔ مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی در ایران حدود ۸۰ درصد دختران در ۲۴ ساعت اول بعد از فرار مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند. در سالهای اخیر، پدیده "دختران فراری" به معضلی اجتماعی در ایران تبدیل شده است. گفتنی است که در کشورهای اروپایی و آمریکا دخترانی که به هر دلیلی از خانه هایشان فرار می‌کنند، به طور اتوماتیک تحت حمایت بنیادهای حمایتی دولتی و نیکوکاری درمیایند و به مکانهایی امن زیر نظر روانکاوان و متخصصان حمایت از زنان منتقل می‌شوند اما در ایران به خاطر جرم بودن اصل قضیه دختران که جایی برای ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کارورزی امور توزیع نیروی برق گرگان

یکشنبه 4 مهر 1395
دانلود کارورزی امور توزیع نیروی برق گرگان فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 24         فصل اول، آشنایی کلی با موضوع کارآموزی مقدمه:    تاریخچه پیدایش برق در منطقه مازندران         در این اداره دو بایگانی وجود دارد:    در دبیرخانه کلاً سه پست شغلی وجود دارد:      فصل دوم، ارزیابی قسمت‌های مختلف نامه‌ها:   ثبت نامه ها در دفتر اندیکاتور:         پیک:     مرخصی‌ها:         کارت مرخصی:    بایگانی مرخصی‌ها:           حکم ماموریت:     استعلام:  ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کارورزی در مهد کودک کیانا

یکشنبه 4 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب: فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحه:16 فهرست مطالب: 1- وضع فیزیکی مهدکودک: 3- وسایل، تجهیزات و اسباب بازیهای مهدکودک 4- نحوه اجرای برنامه های آموزشی مهدکودک توسط مربیان:   5- رفتار مربیان و مسئول مهد با یکدیگر با والدین و به ویژه با کودکان 6- کودکان «واحد کار خانواده» هدف های کلی: - آشنایی بیشتر با خانواده و وظایف هر یک - آشنایی عمیق تر با مفهوم پدربزرگ و مادربزرگ (خانواده هسته ای و گسترده) - آشنایی عمیق تر با مفاهیم دایی، خاله، عمه و عمو - یاد دادن شعری در مورد خانواده هدفهای رفتاری: - کودک در مورد وظایف هر یک از اعضا خانواده توضیح می دهد. - کودک نسبت پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، عمه، دایی، خاله را با استدلال بیان می کند. - کودک شعری در مورد خانواده می خواند. - کودک به خانواده خود علاقمندی نشان داده و عکسهایی از آنه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: کارورزی، کودک، کیانا

پروژه کارورزی رنگ و ترکیب‌ها در گرافیک

یکشنبه 4 مهر 1395
دانلود پروژه کارورزی رنگ و ترکیب‌ها در گرافیک فرمت فایل: ورد قابل ویرایش رشته:گرافیک تعداد صفحات: 33         فهرست: مقدمه    چند رنگ پرکاربرد     بازتاب های رنگ      رنگ‌بندی   قرمز       زرد        سبز         آبی        بنفش      قهوه‌ای سفید       سیاه       رنگ‌های گرم         رنگهای سرد           رنگ‌های زنده         رنگ‌های مرد ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش کارورزی رشته علوم تربیتی

شنبه 3 مهر 1395
                گزارش کارورزی 2 رشته علوم تربیتی در 31 صفحه و قالب Word. فهرست مطالب ارائه شده:  طرح درس مرور مباحث  درگیر نمودن دانش آموزان  طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی تحصیلی  تقویت/بهبود عملکرد های عاطفی دانش آموزان ارزشیابی از آموخته ها درس املا  ارزشیابی از آموخته های درس ریاضی سخن آخر مقدمه : فعالیت های یادگیری فرصتی برای کسب تجارب مستقیم ،ارزیابی وباز اندیشی درباره یادگیری است . در طراحی، اجرا و ارزیابی فعالیت های یادگیری این نکته مهم است که دانشجویان با این حقیقت روبرو شوند که بسیاری از مسایل تعلیم وتربیت، پیچیده و وابسته به زمینه اند. از این رو فرصتهای یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی دو بدنبال این است که دانشجویان را در معرض دانش کاربردی که ترکیبی از انواع مختلف دانش بیانی، رویه ای، موقعیتی و فراشناخ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود گزارش کارورزی آشنایی با شبکه های محلی

شنبه 3 مهر 1395
با این که هر شبکه محلی دارای ویژگی ها و خصایص منحصربفرد مختص به خود می باشد که به نوعی آن را از سایر شبکه ها متمایز می نماید ، ولی در زمان پیاده سازی و اجرای یک شبکه محلی ، اکثر آنان از استانداردها و عناصر شبکه ای مشابه ای استفاده می نمایند . شبکه های WAN نیز دارای وضعیتی مشابه شبکه های محلی بوده و امروزه در این نوع شبکه ها از مجموعه ای گسترده از اتصالات (از Dial-up تا broadband ) استفاده می گردد که بر پهنای باند ، قیمت و تجهیزات مورد نیاز   به منظور برپاسازی این نوع شبکه ها تاثیر می گذارد . در ادامه به برخی از مهمترین ویژگی ها و عناصر شبکه ای استفاده شده در شبکه های محلی اشاره می گردد : رسانه های انتقال داده در شبکه های کامپیوتری ، ستون فقرات یک شبکه را تشکیل می دهند . هر شبکه کامپیوتری می تواند با استفاده از رسانه های انتقال داده متفاوتی ایجاد گردد . وظیفه رسانه های انتقا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کارورزی مدد جویی

جمعه 2 مهر 1395
فرمت فایل word بوده و قابلیت ویرایش دارد   تعداد صفحه:130 فهرست مطالب مقدمه موقعیت جغرافیایی، طبیعی و اقلیمی استان کرمان کروکی محل (مدرسه) گزارش منطقه ای گزارش فیزیکی تحلیل گزارش فیزیکی نحوه ی معرفی مددجو علت مراجعه مددجو تاریخ مراجعه مشخصات فردی مددجو مشخصات خانوادگی مددجو وضعیت محل سکونت مددجو گزارش وضعیت اقتصادی خانواده مددجو اسامی مسولان و مربیان مدرسه شهید روحی مصاحبه با مددجو مشکل مددجو از نظر خود او و خانواده مشکلات به ترتیب اولویت فرم مشاهده مددجو گزارش وضعیت رفتاری مقیاس درجه بندی رفتار عاطفی، اجتماعی،‌جسمانی گروه سنجی بررسی نمرات دانش آموز با توجه به میانگین بررسی شرح حال مددجو بازدید منزل پرسش نامه در رابطه بامددجو و مشکل او انواع دشواریهای رفتاری دانش آموزان نقش مدرسه در تکوین دشواریهای رفتاری علل دشواریهای رفتاری د ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: کارورزی، جویی

تحقیق کارورزی آموزش و پرورش 49ص - ورد

جمعه 2 مهر 1395
مقدمه: هدف و اهمیت آموزش و پرورش در کشور ما تربیت انسانهایی مؤمن و متعهد، دلسوز و از طرفی تربیت افراد با تجربه و دارای سطح علمی بالاتر می‌باشد. چرا که آموزش و پرورش تفکیک ناپذیر از هم دیگری می‌باشد. از آنجا که آدمی از طریق حد مطلوبی از آموزش و پرورش به حد متعارفی از ذوق سلیم قدرت تخیل و تحلیل می‌رسد، همچنین در جامعه همه مسائل و پدیده‌ها بلافاصله به مرزهای تخصص و مهارت نمی‌رسدولی باید قبل از آن در ستون ذوق سلیم و قدرت دریافت انتقادی و تحلیلی افراد قرار گرفته پس بر همه دانشجویان علوم تربیتی و برنامه‌ریزی آموزشی ضروری است که برای شناخت برخی مسائل آموزشی و پرورش خود را بهره‌مند از این حداقل نمایند. امادر  مدیریت آموزش و پرورش هم اصول  خط مشیهای بنیادی و هم سیاستهای اجرائی را مورد نظر قرار می‌دهد . و نباید انسانها را بعنوان یک ابزار تلقی کرد بل ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش کارورزی بهداشت مدارس دبستان دخترانه

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
دانلود گزارش کارورزی بهداشت مدارس دبستان دخترانه  بهداشت مدارس گزارش کارآموزی به همراه جدول و نمودار توزیع فراوانی  مشکلات بهداشتی فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 14           فهرست: مقدمه هدف کلی     هدف رفتاری شرح کارورزی     کنفرانسها آموزش ها  آموزش های گروهی  آموزش های چهره به چهره   معاینات   کمک های اولیه بررسی وضعیت بهداشت محیط مدرسه       آزمایشگاه     کتابخانه     نمازخانه     اتاق بهداشت      بوفه      آبدارخانه      دفتر مدرسه      آبخوری      توالت ها   & ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش کارورزی رفع عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
دانلود گزارش کارورزی رفع عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستان محل کارورزی: آموزشگاه شاهد فرمت فایل: PDF تعداد صفحات: 4       بخشی از مقدمه گزارش دوم کارورزی 2 در مورد رفع عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان و راهکارهایی برای رفع این مشکل است که این عقب ماندگی حالتی از رشد و تحول ذهن است که فرد قادر نیست خود را با محیط و دوستان خود به گونه ای سازش دهد که بی نیاز از کمک دیگران در کارهای خود باشد. هم چنین شخص ناتوان در یادگیری ممکن است دوره ای از شکست تحصیلی و عزت نفس پایین را تجربه کند اما نکته ی مهم این است که افراد مبتلا به اختلال یادگیری و عقب ماندگی از تحصیل می توانند یاد بگیرند...   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 42 )
   1       2       3    >>