X
تبلیغات
رایتل

خلاصه فصل پنجم و ششم کتاب «نظریه‌های علوم انسانی»

شنبه 29 آبان 1395

خلاصه فصل پنجم و ششم کتاب «نظریه‌های علوم انسانی»


فصل پنجم

دیلتای (1911-1833)

Ž ویلهلم دیلتای نظریه پرداز مسلم علوم انسانی بود و همواره خواهد بود.

Ž نخستین کسی است که در علوم انسانی معرفت شناسی مستقلی را بوجود آورد.

Ž پیرو مکتب تاریخی است و مسأله نقد عقل تاریخی را مطرح می‌کند.

Ž او شاگرد بوکه و نویسنده شرح احوال شلایر ماخر است.

Ž او طرفدار روش تأویل و از فلسفة تحصلی سخت متأثر است.

Ž در جوانی به عضویت حلقه برلن (که باشگاه خودکشی کرده ها نامیده می‎شود) درمی‌آید.

Ž او برای روان شناسی تقدم قائل است و با فلسفة اصالت طبیعت مبارزه می‌کند بدون اینکه در دام روش درون نگری گرفتار شود.

Ž اندیشه او مانند هر اندیشة دیگری به اوضاع و احوال تاریخی وابسته است.

Ž برای عقل و نظامهای عقلانی یعنی علوم اهمیت فراوان قائل است اما از ناتوانی تبیین علمی در غلبه کامل بر نیروهای غیرمعقول هیچگاه غافل نیست.

Ž به نظر دیلتای گذشته ما در مقایسه با امر معقول محض غیر قابل اندازه گیری است و این امر مبین توجه او به تجربه شاعرانه ای است که نظم و نسق منطق را درهم می‌شکند.

Ž «آرون» خاطرنشان می سازد در نظریة دیلتای «نقد عقل تاریخی»، نقد تاریخی عقل نیز هست و در حقیقت ضرورت عقل هیچگاه قائم به ذات یا مستقل نیست چون با موانع ناشی از تجربة زندگی شخصی برخورد می‌کند.

تحصلی بودن علوم انسانی:

Ž سعی دیلتای این است که نشان دهد علوم انسانی از دید آگوست کنت و استوارت میل علومی تحصلی هستند و میل با طرح مساله روش شناسی مخصوص علوم مربوط به ذهن (روح) به تلاش قابل ملاحظه ای دست زده است.

Ž دقیقاً به نام فلسفه تحصلی و علمی است که دیلتای به ناهمگونی روشهای علوم طبیعی و علوم فرهنگی معتقد می‎شود که نتیجه نوعی دوگانگی معرفت شناختی است.

Ž موضوع آنچه دیلتای «نقد عقل تاریخی» می نامد قطع رابطه با مذهب اصالت طبیعت است و فایدة فلسفی آن کمک به فروپاشی فلسفة قرون وسطایی به صورت حق طبیعی، دین طبیعی یا اخلاق طبیعی است.

Ž علوم ذهنی (روحی) مستقل از علوم طبیعی است.

Ž دیلتای علوم روحی را قائم به ذات و مستقل می داند.

Ž دیلتای به مساله روش ها چندان توجه ندارد، او به درک شرایط معقول بودن که مختص علوم روحی است و بنابراین به سهم تحصلی آنها در شناخت بهتر اشخاص و اشیا دلبستگی خاص دارد.

Ž بیشتر آثار او در زمینه معرفت شناسی است.

Ž علوم روحی در گیرودار عمل زندگی رشد کرده اند و موضوع آنها مجموعه ای از اثرها و پیمان هایی است که انسان پیش از آنکه از آنها علمی بسازد می بایستی آنها را آفریده باشد.

Ž بشر آفرینندة طبیعت نیست ولی آفرینندة عالم اجتماعی است. برای مثال سیارات مستقل از ارادة بشر وجود دارد اما حقوق جدا از این اراده وجود ندارد.

Ž بیان مهم دیلتای:

- علوم انسانی از مجموعه ای که بنا بر منطق تشکیل شده باشد و ساخت آن به ساخت معرفت ما از طبیعت شبیه باشد، پدید نیامده اند.

- این علوم را باید به صورتی که در طی تاریخ رشد کرده است مطالعه کنیم.

- علوم روحی دارای اصالت ذاتی هستند.

Ž واقعیت روح و واقعیت ماده دو نوع واقعیت نیست. واقعیت یکی بیش نیست.

Ž برخلاف ادعای طبیعی مذهبان این واقعیت به یک شیوه قابل درک نیست هم از طزریق تجربه بیرونی و هم از طریق تجربه درونی می‎توان به آن دست یافت و هر دو صورت رواست.

Ž عالم روح یا ذهن منحصراً موضوعی تصوری یا آزمایشی نیست، بلکه زیسته نیز هست.

Ž پدیده های اجتماعی و روانی با شیوه های علوم طبیعی به تمامی مفهوم نیستند و باید توجه داشت که «علمی خاص امور روح» وجود دارد که علم مستقلی است.

Ž معرفتی که مختص علوم طبیعی است حدودی دارد «دیلتای» تأکید می‌کند «این حدود» حدودی بسته به شرایط قدرت تجربی هستند و در علوم طبیعی هر آن به آنها برمی‌خوریم. این حدود بیرونی نیستند بلکه شرایط درون ذاتی معرفت و از آن جدایی ناپذیرند.

Ž میان قلمرو طبیعت و قلمرو تاریخ خط فاصلی وجود دارد.

Ž دایرة معرفت عقلی به دو نیمدایره تقسیم می‎شود که هر یک از آنها یک دسته از علوم را در مجموعة اصلی از مناسبات از همه نوع گرد می‎آورد و نظامی از علوم اصیل و تحصلی را سبب می‎شود.

Ž «نقد عقل تاریخی» به ما می آموزد که علم مانند حقوق و سیاست، خود اثری انسانی است و چون علوم روحی علوم تاریخی هستند صرفاً موضوع بیرون از انسان را مورد بررسی قرار نمی دهند. بلکه دانشمند از این حیث که آثار انسانی را به شیوة علمی تجزیه و تحلیل می‌کند «خود» را موضوع بحث می یابد.

Ž به عقیدة «دیلتای» معقولیت تاریخی در وهله اول، به موجودیت متفرد و متشخص مربوط می‎شود و موضوع علوم انسانی وقوف به واقعیت تاریخی به اعتبار فرد و تشخص آن و تعیین قواعد و غایات رشد فرد معین و نیز دانستن اینکه در تکوین فرد معین چه ملازماتی نقش فعال دارند.

این جنبة شخصی و خاص را باید چنانکه هست محترم شمرد و دستاویزی برای انتزاعات غیرعلمی قرار نداد.

Ž و در وهلة دوم معقولیت تاریخی به این معنی است؛ موضوعاتی که باید به وسیلة علوم مربوط به روح تحلیل شوند افعال یا نهادهایی هستند که بوسیله نیات هدایت می‎شوند بنابراین به ارزش ها بستگی دارد.

تاریخ و روان شناسی

Ž دیلتای تاریخی بودن را به دو طریق درک می‌کند.

1- نسبیت پدیده ها در زمان گذشته و معرفت این گذشته

2- حضور صیرورت در هر عمل انسانی، عملی که ما در حال انجام دادن آن هستیم.

Ž تاریخ، هم تحقیق راجع به امر انجام شده است و هم، بافت حیاتی مدام نیز هست.

Ž هر موضوع علوم انسانی تاریخی است چون در حال شدن است.

Ž چون علوم انسانی با رشد روح و عمل انسانی گسترش می یابند معرفت تاریخی معرفت به انسان است.

Ž پس عقل تاریخی است زیرا هرگز ساخته نشده است. بلکه به طور نامحدود در تاریخ نامحدود تشکیل می‎شود.

Ž بین معرفت تاریخی و معرفت طبیعی تمایز وجود دارد.

Ž علوم مربوط به طبیعت ما را به سوی نگرشی مبتنی بر موجبیت عالم رهبری می‌کنند.

Ž علوم انسانی، عالمی شاعرانه را که به دست انسان ساخته شده است نمودار می‌سازند.

خصایص مذهب اصالت طبیعت:

1- علوم طبیعی الگوی هرگونه علمیت است. هر رشته ای که مدعی عنوان علم باشد باید از فنون و روش های این علم تقلید کند و علوم انسانی قواعد و روش های خود را از بیرون اخذ می‌کند.

2- این مذهب بدون توجه به جنبه های خاص افراد و بی اعتنا نسبت به اهداف و غایات، همه موضوعات را یکسان می شمارد.

3- از آنجا که این مذهب را ملاک هرگونه علمیت می دانند علوم انسانی را به جهت نارسایی همپایه علوم طبیعی نمی دانند. و قایل به دو نوع علوم هستند، علوم برتر و علوم فروتر.

4- با هرگونه متا فیزیک مخالف است اما مزورانه از راه اصالت ماده یا تطور یا تفاهم اخلاقی و سیاسی متافیزیک را دوباره مدخلیت می‎دهد.

5- برای فعالیت علمی امتیاز در خوری قائل است و معنای دیگر این مذهب، مذهب اصالت علم است.

انواع مختلف مذهب اصالت طبیعت:

1- مذاهب اصالت طبیعی که عموماً مذهب اصالت ماده را اساس فلسفه خود قرار می دهند. این مذهب ممکن است به اعتقاد شیوه های مکانیکی و دیالتیکی ، انسان را توده‌ای از ماده و انرژی حیاتی و ماده ای جاندار می دید به صورت اصالت ارگانیسم یا اصالت حیات تصور شده باشد.

Ž این مذاهب با ضدیت دین همراه است.

Ž صرفاً اصالت فایده را پایه فرض می‌کنند.

2- علوم طبیعی و علوم خاص و حتی روان شناسی را الگو قرار می‎دهد. در حقیقت میان مذهب طبیعی ووگت "Vogt" جانورشناس و مذهب طبیعی انسان شناسانی مانند فری "Ferri" و لومبروزو "Lombroso" یا مذهب طبیعی ماخ که علم فیزیک و زیست شناسی را با یکدیگر ترکیب کرد تفاوتهایی علاوه بر تفاوت سبک دیده می‎شود.

3- مذهب اصالت طبیعی که مبدأ تفکر را اصل یا نظریه یا مفهومی از علوم طبیعی فرض می‌کنند با این همه حتی زمانی که دانشمندان به اصل واحدی از انرژی متمسک می‎شوند گاه جهت گیریشان ناهمگراست.

4- به پیروی از روش اصالت عمل به روش آزمایش در علوم اکتفا می‌کنند بدون هیچگونه توجیه فلسفی.

گوسدورف Gusdorf متوجه شده است: مذهب اصالت طبیعت سرانجام به موضعی خلاف عقل منتهی می‎شود. نه تنها می‌خواهد بر علوم انسانی حکومت کند در تبیین و هدایت فعالیت های انسانی از لحاظ معیارها نیز در صدد جانشین شدن این علوم است.

نظریه هیپولیت تن Hippolyte Taine : نمونه ای از مذهب اصالت طبیعت

Ž تن (1893- 1828) عصر خود را تحت تأثیر قرار داد.

Ž در افکار زمان خود چه در فرانسه و چه در خارج نفوذ فوق العاده ای داشت.

Ž مکتب او، مذهب اصالت طبیعتی که بر پایه طبیعت مبتنی است از دیدگاه تبیین مکانیکی مورد بررسی قرار می‎گیرد «تن» در تفاوت امور اخلاقی (انسانی) از امور مادی می نویسد: هر چند در امور اخلاقی مانند امور مادی فقط مسأله مکانیک در میان است و معلول تام امر مرکبی است که موجب آن کلاً مقدار و جهت نیروهای مولد است اما تفاوتها عبارتند از:

Ž جهت ها و مقدارها در امور اخلاقی قابل ارزیابی و تصریح نیستند. وسایل یادداشت وقایع یکسان نیست. اما چون در هر دو ماده یکی است و از نیرو، جهت و مقدار ترکیب می‎شوند همانند شمردن آنها امکان‌پذیر است.

Ž مذهب اصالت طبیعت «تن» بیشتر جنبة روان شناسی دارد.

Ž تن مانند اغلب نظریه پردازان عصر خود روان شناسی را اساس علوم اجتماعی و از جمله تاریخ می شمارد.

Ž

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل پنجم: دیلتای................................................................................................. 2

1- تحصلی بودن علوم انسانی.............................................................................. 3

2- تاریخ روان شناسی......................................................................................... 6

3- روش تأویل در نظر دیلتای............................................................................. 8خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت هواپیماهای جنگنده نسل پنجم

پنج‌شنبه 15 مهر 1395برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات امتحانی درس مطالعات اجتماعی سال پنجم ابتدایی

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
این نمونه سوالات در قالب  4  PDF بوده و از هر بخش این کتاب نمونه سوال هایی تستی و تشریحی همراه با پاسخ سوالات تستی امتحانی از درس مطالعات اجتماعی سال پنجم ابتدایی  آورده شده است. درس مطاعات اجتماعی یکی از دروس بسیار شیرین و دلچسب در دوران ابتدایی میباشد که تاثیرات فراوانی در ذهن و کردار دانش آموزان به جای میگذارد و... امید به آنکه این نمونه سوالات به بهتر یادگیری شما کمک شایانی بکند و .. ..   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

امار قد دانش آموزان کلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
              فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :10 فهرست موضوع………………………………  1 جدول فراوانی………………………    2 نمودار مستطیلی………………………  3 نمودار چند بر…………………………  4 نمودار میله ای………………………… 5 نمودار فراوانی تراکمی………………… 6 نمودار دایره ای………………………&hel ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحلیل محتوای علوم چهارم و پنجم بر اساس اهداف آموزشی مریل

شنبه 3 مهر 1395
دانلود تحلیل محتوای علوم چهارم و پنجم بر اساس اهداف آموزشی مریل  بافرمت pdf  تعدادصفحات 18   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کتاب کمیاب استاندارد برق دلمار ویرایش پنجم

جمعه 2 مهر 1395
رشته برق یکی از رشته های رگولاتوری در کانادا می باشد و هرکسی نمی تواند در این حوزه کار و فعالیت کند . اگر کسی از ابتدا تصمیم بگیرد برقکار شود تا دریافت لایسنس راه درازی در پیش خواهد داشت . در کانادا برای اخذ لایسنس برق مراحل و قوانینی وجود دارد که یکی از موارد آن امتحان کتاب استاندارد دلمار می باشد که بسیار جامع و کامل الفبای برق را توضیح داده است و مرجع کامل و فوق العاده ای برای مهندسین و متخصصین و مجریان صنعت برق می باشد. این کتاب کمیاب که از منابع اصلی امتحانی جهت اخذ لایسنس مهندسی برق کشور کانادا می باشد به صورت فایل PDF و شامل 1153 صفحه می باشد.       ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش کارورزی سوم چهارم و پنجم

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
دانلود گزارش کارورزی سوم چهارم و پنجم فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 9             بخشی از گزارش: «کلاس سوم رازی- ساعت 8:53 صبح سر کلاس ...» با نام خدا قلم را می چرخانیم و گزارش دومین جلسه کارورزی خود را به رشته تحریر در می آوریم. به همراه دوستم «حامد علیپور» وارد کلاس سوم در مدرسه شهدای فرهنگیان شدیم. خانم ... معلم کلاس سوم هم تشریف آوردند. زنگ علوم بود. معلم برگه های امتحان جلسه قبل را که تصحیح کرده بود به بچه ها تحویل داد تا در کار پوشه خود قرار دهند. خانم .... پس از این که برگه را به بچه ها برگرداند، سه برگ اضاف دستش بود که اسم نداشتند. سه نفری که اتسم خود را روی برگه امتحانی ننوشته بودند شناسایی شد. به این که همیشه قبل شروع امتحان اسم خود را روی برگه امتحانی بنویسید تأکید کرد و یک سوال از برگ امتحانی که مربوط به کتاب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: گزارش، کارورزی، چهارم، پنجم

دانلود کتاب تست خاک شناسی عمومی رشت زراعت(فصل پنجم بیولوژی خاک)

پنج‌شنبه 1 مهر 1395برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

چهارشنبه 31 شهریور 1395
تعداد صفحات : 14 صفحه فرمت فایل : Word and PDF کد فایل : 001004 ***تخفیف برای مدت محدود*** کامل ترین را برایتان برگزیده ایم پشتیبانی 24 ساعته از طریق تلگرام : 09904652258 فهرست مطالب مقدمه 3 توصیف وضعیت موجود : 3 گردآوری اطلاعات (شواهد 1) : 4 خلاصه یافته های اولیه : 5 نکاتی چند در باره آموزش ریاضی : 6 راه های پیشنهادی برای تدریس ریاضی : 9 چگونگی اجرای راه های جدید : 10 گردآوری اطلاعات ( شواهد2 ) : 11 نتایج : 12 نتیجه گیری : 13 فهرست منابع و مآخذ 14   مقدمه  تجربه ی طولانی تدریس من و سایرهمکاران در مقطع ابتدایی نشانگر آن است که هر ساله تعدادی از دانش آموزان نه تنها به اهداف کلی درس ریاضی دست نمی یابند بلکه در یادگیری بیشتر مباحث درس ریاضی نیز با مشکل روبرو هستند .کلاس پر جمعیت من در دبستان دخترانه محدثه که من در آن مشغول به تدریس می باشم نیز ازاین قا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف املای دانش آموزان پایه پنجم آموزشگاه..... را برطرف کنم ؟

دوشنبه 29 شهریور 1395
              فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 32 اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف املای دانش آموزان پایه پنجم آموزشگاه..... را برطرف کنم ؟   مقدمه همه‌ی ما دوران تحصیل و مدرسه‌ی خود را خوب به یاد داریم. کلاس‌های پرجمعیّتی که هر نیمکت با زحمت سه دانش‌آموز را در خود جای می‌داد. زمانی که زنگ املا فرا می‌رسید، معلم می‌گفت: «بچّه‌ها! نفرات وسط هر نیمکت بیرون بیایند و روی زمین بنشینند. بچًه‌هایی هم که در نیمکت‌ نشسته‌اند، کیف‌هایشان را روی نیمکت بگذارند. سرمیزی‌ها سر میز. ته میزی‌ها هم ته‌میز» کوهی از کیف بر روی میزها قرار می‌گرفت تا مبادا دانش‌آموزی سرخود را حرکت دهد و چشمش به املای دیگری بیفتد. سپس معلم با حالت دستوری و کلمه به کلمه، م ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد جذاب نمودن درس انشا برای دانش آموزان در پایه ی پنجم

دوشنبه 29 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه5 جذاب نمودن درس انشا برای دانش آموزان در پایه ی پنجم     مقدمه   انشا در لغت به معنی سخن آفریدن و نشو نما دادن و بزرگ گردانیدن است. و در اصطلاح ادبیات عبارت از نگارش جمله ها و عبارتهایی است که افکار و اندیشه نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند تا خواننده آنها را به آسانی بفهمد و برای او خوشایند باشد.   یکی از عوامل متعدد ناموفق بودن درس انشا نداشتن روش مناسب است. لزوم به کارگیری روش مطلوب در تدریس به اندازه ای است که بعضی از دست اندرکاران علوم تربیتی بهره گیری از روش های مناسب را مهم تر از دانش آن درس دانسته اند.   تلاش برای تدریس انشا امری ضروری و لازم است. در سر کلاس های ما تدریس به همان شیوه های سنتی تکرار مطالب گذشته است. و از دیدگاه علوم تربیتی هر کا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

یکشنبه 28 شهریور 1395
دانلود اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 13         فهرست مطالب مقدمه  توصیف وضعیت موجود : گردآوری اطلاعات (شواهد 1) : خلاصه یافته های اولیه : نکاتی چند در باره آموزش ریاضی : راه های پیشنهادی برای تدریس ریاضی : چگونگی اجرای راه های جدید : گردآوری اطلاعات ( شواهد2 ) : نتایج : نتیجه گیری : فهرست منابع و مآخذ    مقدمه توصیف وضعیت موجود :  تجربه ی طولانی تدریس من و سایرهمکاران در مقطع ابتدایی نشانگر آن است که هر ساله تعدادی از دانش آموزان نه تنها به اهداف کلی درس ریاضی دست نمی یابند بلکه در یادگیری بیشتر مباحث درس ریاضی نیز با مشکل روبرو هستند .کلاس پر جمعیت من در دبستان دخترانه محدثه که من در آن مشغول به تدریس می باشم نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ودانش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آموزش جامع برنامه نویسی به زبان php - بخش پنجم - آرایه ها

یکشنبه 28 شهریور 1395
آرایه ها در زبان های برنامه نویسی مکانیزمی برای تعریف چندین متغییر با یک نام واحد هستن و برای دسترسی به هر یک از متغییر ها در بک آرایه به صورت جداگانه از اندیسی که به آنها اختصاص داده میشود استفاده می کنند... آنچه که قرار هست در این فیلم آموزشی یاد بگیرید: ۱ - آرایه چیست و شکل آرایه ها در حافظه اصلی. ۲ - انواع آرایه ها . ۳ - نحوه تعریف آرایه ها در زبان php. ۴ - ارایه هایی با اندیس های عددی . ۵ - آرایه هایی با اندیس های رشته ایی. ۶ - کار با آرایه ها در زبان php و مفاهیم دیگر در این مورد. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت مبانی برنامه ریزی (فصل پنجم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

شنبه 27 شهریور 1395
عنوان: دانلود پاورپوینت مبانی برنامه ریزی (فصل پنجم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 39 اسلاید دسته: مدیریت( مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت- مدیریت عمومی) طراحی با سالایدهای بسیار زیبا کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان از جمله ی  مهمترین منابع درس مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت و مدیریت عمومی در سطح کارشناسی برای رشته های مدیریت- حسابداری و اقتصاد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل پنجم این کتاب با عنوان " مبانی برنامه ریزی " در حجم 39 اسلاید همراه با توضیحات و تصاویر کامل می باشد که میتوان از آن به عنوان سمینار کلاسی(کنفرانس) برای درسهای مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت و مدیریت عمومی برای رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد استفاده کرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است: مقدمه اهمیت و ضرورت برنامه ری ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت هواپیماهای جنگنده نسل پنجم

جمعه 26 شهریور 1395
نسل های هواپیماهای جنگنده از ظهور تا به امروز : •جنگ جهانی اول •جنگ جهانی دوم •نسل اول MiG15,F 86)) •نسل دوم (F 100,MiG 21) •نسل سوم (صاعقه,آذرخش(F4,F5,MiG 25, •نسل چهارم (F14,MiG 29) •نسل چهارونیم(4++) (F15 eagle,Su30,Su37,F/ A18 SH) •نسل پنجم F22 Raptor,F35,PAK FA)) • پلاسما چیست ؟   یک گاز یونیزه شده و از لحاظ الکتریکی خنثی است که متشکل از یون ها، الکترون ها و ذرات خنثی است. در واقع پلاسما یک شبهه خنثی است و هادی الکتریسیته است. •ارتقای مانورپذیری بوسیله استفاده از پره هایی برای انحراف جریان جت • • • • SU 30MKI اولین هواپیمای با قابلیت تغییر بردار رانش دو بعدی •ارتقای مانورپذیری بوسیله استفاده از پره هایی برای انحراف جریان جت • • • • SU 30MKI اولین هواپیمای با قابلیت تغییر بردار رانش دو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 28 )
   1       2    >>