X
تبلیغات
رایتل

بررسی پدیده شهرنشینی

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی پدیده شهرنشینی

فصل اول

مقدمه :

شهر و شهر نشینی ایران که در طول سالهای متمادی دچار دگرگونی و تغییر بنیادی نشده بود ، همزمان با درگیری در روابط جدید سرمایه داری جهانی وارد دوره ای از تغییرات و دگرگونیهایی شد که اگر چه ریشه در زیر ساخت های اقتصادی ( تولیدی و صنعتی ) جامعه ایران نداشت اما به هر حال متأثر از شیوه ها و روشهای نوین تولید و توزیع ، مبادله و مصرف و نیز تحت تأثیر عوامل خارجی و داخلی رشد ، چالش های جدیدی را ایجاد کرد تکامل نیافتن نظام سرمایه داری در ایران به دلیل موانع متعدد ساختاری درونی ، افزایش بهای نفت در دهه پنجاه و اصلاحات ارزی که خود حاصل پایان عمر هم نشینی نظام سرمایه داری با نظامات آن پیشین بود تأثیرات دامنه داری بر الگوی شهرنشینی و شهر در ایران داشتند . از یک سو استقرار صنایع و کارخانجات در محدودة بلافصل شهرها و عمدتاً کلان شهرها و رواج نسبی روابط سرمایه داری سوداگر و وابسته در آن و از طرف دیگر بی نیاز شدن شهرها از بازار روستاها و قطع ارتباط تاریخی شهر و روستا موجب تقویت نقش و جایگاه شهرها شده و از سوی دیگر اصلاحات ارضی موجب تخریب بنیانهای زیست و معیشت روستاییان گردیده و اینها بر روی هم نامعادله ای ساختند که حاصلش مهاجرت گسترده روستائیان به شهرهای بود که بنیانهای تولید آن به درجه ای از کمال نرسیده بود که قدرت جذب انبوه مهاجران را داشته باشد . انبوه مهاجرین جذب شده به شهرها نیاز به سر پناه و مسکنی داشتند که با توجه به وضعیت درآمدی خود قادر به تأمین آن نبوده و در عمر کمتر طرح و برنامه ای نیز به تأمین مسکن برای آنها توجه می شود . آنها که نمی توانستند در بازار رسمی زمین و مسکن نیاز خود را برآورده سازند ، در بازار غیر رسمی زمین و مسکن گونه ای متفاوتی از سرپناه را تقاضا می کردند که در سالهای دهه پنجاه آلونک نشینی ، زاغه نشینی و حاشیه نشینی را شکل دادند . این مجموعه های سکونتی حاشیه ای که در بافت درونی یا حاشیه ای شهرها به ویژه کلان شهرها ایجاد می شوند . به تدریج جای خود را به مجموعه های سکونتی جدیدی دادند که در خارج از محدوده قانونی کلان شهر و در حریم استحفاظی آن شکل گرفته و در عین مشابهت با آنها متفاوت بودند ؛ امنیت در تصرف و فقدان خطر و تهدید تخریب ، مکان گزینی در حوزه عمل کلان شهر و در طول محورهای عمده منشعب از کلان شهر و نیز در نزدیکی مکانهای عمده صنعتی و اشتغال عملاً بستری را فراهم ساخت که جمعیت انبوه مهاجر ساکن در محدوده کلان شهری به سمت آنان سرازیر شده و پدیده ای جدید را در نظام و مکان کلان شهری شکل دهنده این پدیدة جدید که با مشخصه هایی چون خودرو بودن و بی اعتنایی به ضوابط و مقررات شهر سازی و ساختمانی ، اتکاء به حریم وارده خود جوش مردمی تأثیر ناپذیری از مدیریت و کنترل های دولتی و رسمی و امثال آنها شناخته می شوند ، « سکونت گاههای خودرو » نامیده شده اند . آنها نه جزئی وابسته به کلان شهر که سکونتی گاهی با استقلال نسبی از آن هستند که حداقل در ابتدا پایه های شغلی و معیشتی خود را در کارخانجات و صنایع پیرامون جستجو کرده و سپس و با تأمین خدمات و زیر ساخت ها در مراحل بعدی رشد به درجه ای از استقلال خدماتی می رسند و توسط نهادهای رسمی به عنوان شهر به رسمیت شناخته می شوند و در هر حال در سالهای اخیر به عنوان نوعی الگوی سکونت جدید ، ما بین شهر و روستا ـ در منطقه کلان شهری مطرح شده اند که در مورد تهران حدود 20 درصد جمعیت منطقه شهری را در خود جای داده اند .

این پدیده رو به گسترش که با چالشهای نظری ـ کارشناسی و اجرایی متفاوتی مواجه بوده و هست ، نیازمند بازشناسی و کالبد شکافی است تا با شناخت ساز و کارهای شکل گیری و تحول و عوامل مؤثر در آن تحت مدیریت هدایت و نظارت در آید و تا جایی که امکان دارد بسامان شده و برنامه دار گردد .

بیان مسئله

افزایش سریع و گسترده جمعیت شهرهای جهان سوم که غالباً در حوزه مناطق کلان شهری به وقوع پیوسته است طی سه دهه گذشته موجب بروز عوارض متعدد شهری شده است که از آن میان پدیده سکونت گاههای بی ضابطه و حاشیه ای به دلیل ارتباط مستقیم با یکی از نیازهای پایه ای انسان ( مسکن ) اهمیت خاصی دارد که برابر اطلاعات موجود بین نصف تا جمعیت شهرهای جهان سوم را در خود جای داده اند . این در حالتی است که بخش قابل توجهی از جمعیت شهری اضافه شده جهان سوم نیز در سکونت گاههای غیر رسمی اسکان می گزینند .

در 1985 بیش از 000/1000 نفر در قاهره ، 000/500 نفر در بانگوی افریقای مرکزی و 000/740 نفر در لوزاکای زامبیا در سکونت گاههای غیر رسمی و مناطق حاشیه ای ساکن بوده اند .

بر مبنای بررسی های طرح مجموعه شهری تهران در طول سه دهه گذشته جمعیت شهر تهران 3/2 برابر اما جمعیت منطقه شهری 8/7 برابر شده است که خود به مفهوم اسکان جمعیت به مراتب بیشتر در حوزه کلان شهری ( منطقه پیرامون تهران ) است .

ضرورت ، اهمیت و اهداف پژوهش

با توجه به روند رو به رشد پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ ایران به ویژه تهران که مشکلات متعددی را در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی باعث شده است و از آنجا که این پدیده به قدر کافی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و اتخاذ شیوه های درست برخورد با این پدیده مستلزم تحقیقات جامع و فراگیری است که کلیه ابعاد و جنبه های پدیده حاشیه نشینی را مورد بررسی و دقت نظر قرار دهد ، تحقیق حاضر در راستای ارائه شناخت دقیق و درست از این پدیده و در نتیجه برخورد صحیح با آن ضرورت می یابد . طرحهای شهری و شهرسازی و به ویژه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی آنها هنگامی که با ویژگیها و مشخصات این سکونت گاهها در مراحل مختلف رشد انطباق نداشته موجب ایجاد بحران و اختلال در روند دگرگونی آنها شده ضمن اینکه از سازماندهی مطلوب آنها بازمانده ، پتانسیل ها و ظرافیت های موجود در آنها را نیز به محدویت و تنگنا تبدیل کرده است و در بهترین حالت به تکثیر آنها در گسترش در پهنه منطقه کلان شهری منجر شده است .

بر این اساس به نظر می رسد تحقق حاضر بتواند فرایند شکل گیری ، دگرگونی و تغییرات پدپده و نیز عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر آن را تبین نماید و بستر لازم را برای ارزیابی عینی نتایج و برخوردهای سیاست ها و روش های برخورد با پدیده فراهم آورد .

2 ـ نقش ، عملکرد و ویژگیهای عام سکونت گاههای خودرو در ایران و منطقه شهری تهران در مراحل شکل گیری و گذار

اگر چه بر مبنای نظریات پیشین سکونت گاههای حاشیه ای و حاشیه نشینی مصارف فقر و نداری ، جرم و جنایت و آسیب های فراوان اجتماعی و فردی ، جرم خیزی و …. تلقی می شود و آنها حتی در برخی نظریات رادیکال مظهر رشد لمپنیسم و طبقات فرو دست معرفی شده اند اما رویکرد نظری دو دهه اخیر اصولاً به کارکردهای مثبت و نقش قابل تأمل این سکونت گاهها در اسکان کم درآمد ها ، نقطه شروع و تجربه آغازین زندگی شهری ، ضربه گیری در مقابل صدمات و آسیب های احتمالی به کلانشهرها ، کمک به تقسیم کار با شهر مادر و مشارکت فضایی با مادر شهر و …. جلب توجه کرده و جلب توجه کرده و راهبردهای توانمند سازی و کمک به ساکنین جهت ارتقاء وضعیت محیط مسکونی خودشان را در دستور کار قرار داده اند .

این سکونت گاهها که زمانی آلونک نشینان درون کلانشهرها را تشکیل می دادند امروزه به صورت مجموعه های زیستی به فعالیتی مستقل از شهر مادر در منطقه کلانشهری نقش و جایگاه خود را تثبیت کرده و به رسمیت شناخته شده اند . آنها به تدریج سازمان اداری ـ سیاسی مستقل خود را پیدا کرده ، عناصر شهری را جذب کرده و نهایتاً به مرحله ای از رشد می رسند که در تقسیم کار با شهر مادر شرکت کرده و در منطقه کلانشهری نقش و جایگاه خود را تثبیت می کنند . سکونت گاههای خودروی پیرامون کلانشهری ایران و بویژه تهران دارای مشخصات و ویژگیهای متمایز از سایر کشورهای توسعه نیافته هستند . رشد آنها پس از طی مراحلی و با تهیه طرحهای رسمی شهری و شهرسازی و حاکمیت نسبی ضوابط و مقرارت که کمتر هم با شرایط و ویژگیهای زیر ساختی این سکونت گاهها سازگاری دارد متوقف شده و از آن پس سکونت گاههای اقماری آنها در جرگة رشد سریع وارد می شوند و گاه حتی نوعی تقسیم کار حوزه ای بین این مجموعه های سکونتی خودرو برقرار می شود که برخی از پژوهشگران اطلاق واژه منطقه شهر را مجاز دانسته و بر این باورند که کانونهای زیستی حاشیه ای گونه ای از نوشهرهای هستند که در روندی غیر کلاسیک کارکرد نوشهرهای کلاسیک کلاشهر توسعه یافته را بر عهده گرفته اند .

اما در تحلیل نهایی به دلیل ضعف های ساختاری و بنیادی چون هم نواختی و عدم تنوع کافی اجتماعی شغلی ، عدم اتکاء بر مبانی رشد اقتصادی منسجم و مبنای مصرفی دکتر تولیدی این سکونت گاهها در جایی بین شهر و روستا می مانند . میزان گرایش آنها به هر یک از ایندو ( شهر یا روستا ) تابعی از مرحله رشد ، سابقه قبلی سکونت گاه و مشخصات ساکنین است . به هر حال آنچه در حاشیه کلانشهر تهران اتفاق افتاده است پدیده ای جدید در نظام اسکان در کشور است که خود ریشه ای عمیق در زیر ساخت های شهرنشینی و شهرگرایی و روند شهری شدن در ایران دارد .

سید محسن حبیبی در تبیین نظری چگونگی دگرگونی مجموعه های زیستی پیرامون کلانشهر به این نکته توجه می دهد که دگرگونی این مجموعه ها نه بر مبنای تحول در سازمان تولیدی جامعه و تعریف اجتماعی ـ اقتصادی آن که بر مبنای استحاله به یک جامعه مصرفی رخ داده است . اگر چه دگرگونیهای مقدماتی و شکل گیری این مجموعه های ناشی از ایجاد بازار کار در محورهای منتهی به شهر بزرگ بوده است اما در سالهای بعد ( بویژه دهه پنجاه به بعد ) آنها ناشی از وجود پول و روابط سودگرانه ناشی از آن در شهر بوده است . حبیبی و دیگران کارکردهای عام مجموعه های زیست پیرامون کلانشهرها نکات زیر را مورد تأکید قرار داده اند :

¨ این مجموع ها از نظر اسکان جمعیت نقش خود را به خوبی ایفا کرده ند . آنها ضربه گیر اصلی سیل مهاجرتها به شهر مادر هستند و در بسیای موارد در عین مجاورت با آن توانسته اند هویتی خاص برای خود و ساکنان فراهم آورند .

¨ مجموعه اسلامشهر با کانونهای زیستی خود در حال مشارکت قضایی با شهر تهران است . هر یک از این کانونها می توانند نقشی با معنا چه در پذیرش مهاجر در چه در توزیع فضایی فعالیتها و جمعیت باز می کند .

¨ شکل گیری و ظهور این کانونهای زیستی نه برای تشکیل کلان شهر دیگر ، بلکه در امتداد نیازهای کلانشهر اصلی رخ ماده است .

¨ کانونهای زیستی متشکله اسلامشهر به گونه ای خود بخودی در خدمات رسانی . به نقاط زیستی تحت نفوذ مستقیم خود با تهران شریک شده ند . شاید به اعتباری بتوان گفت که این کانونها نوشهرهایی هستند که از طریق فرایندی کلاً غیر کلاسیک در شرایط کشور ما ظهور کرده اند .

3 ـ انطباق چارچوب نظری عام پژوهش بر شرایط ایران و منطقه شهری تهران

3 ـ 1 ـ تبیین سکونتگاههای خودروی ایران از دیدگاه کلان نظری

¨ چنانکه در ارتباط با دیدگاه مسئله گرا اشاره شد ، نظریات مبتنی بر این دیدگاه در ایران نیز اصولاً با ریشه ها و بنیادهای پدپده درگیر نشده و عمده مباحث خود را بر روی عوارض و پیامدهای آن متمرکز کرده اند : آنها در تحلیل نهایی اختلاف از توسعه شهری و روستایی و فاصله درآمدی زیاد شهر و روستا را و تفاوت فاصله درآمدی خانوارها با هزینه مسکن مهمترین عامل در شکل گیری آنچه که آنها حاشیه نشینی اش می نامند معرفی می کنند و به شکل گیری جرم و جنایت ، فساد اجتماعی و عوارض مشابه ناشی از تمرکز فرهنگ فقر در این سکونتگاهها اشاره می کنند و در هر حال اینگونه محلات و بخش های جدایی گزیده شهری را عارضه طبیعی شهرهای جهان از جمله ایران می دانند . ( شکویی 1356 ، قلعه گلابی و کازروئی 1360 …. )

چنانکه ملاحظه می کنیم مجموعه مباحث این دیدگاه در ایران نیز نکته اضافه ای بر ادبیات جهانی ندارند .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، پدیده، شهرنشینی

جدید ترین پدیده های خودرو

جمعه 28 آبان 1395

جدید ترین پدیده های خودرو

این بار BMW با در نظر گرفتن سلیقه خریداران و حفظ محیط زیست، BMW سری 1 را به بازار عرضه می کند.

BMW تلاش می کند که خودروها و تولیداتش را با بیشترین توجه به سازگاری و حفاظت محیطی تولید کند. از موارد حائز اهمیت انتخاب مسئول و پاسخگو در زمینه مواد است و دوباره به گردش در آوردن در طول تولید خودرو و مواد خطرناک را در تولید حذف کندو از نظر محیطی به تحقیقش در مورد خودروهای سازگار با محیط زیست در کنار منابع قدرتمند ادامه دهد. پوشش دهی و استقامت سپر در جلو اجزاء خودروهای دیگر از نتایج مشخص این کوشش های به شمار می رود. طراحی متفاوت و متنوع و عوامل مهندسی کمک می کند که BMW خیلی آسان تر در انتهای زندگی خدماتی شما پیاده شود.

BMW سری 1 Coupe که یک خودروی نمایشی مدرن و اسپرت است از مدل های iconic 2002 مربوط به 40 سال قبل پیروی می کند. افسانه آینده BMW با تولید سری 1 که نشانگر نظریه فلسفی BMW را از اجرای کامل و بی عیب و طراحی ممتاز آن نمایش می دهد. ترکیب چرخ های عقب به صورت اسپرت و فرمان گیری چابک و تیز و موتورهای قدرتمند و طراحی اتاق برای 4 نفره، آن را متمایز می کند.

BMW در نظر دارد که با تولید سری 1 کوپه دوباره افسانه 2002 را خلق کند.

سری 1 Coupe در بهار 2008 در مدل 128i و 135i در دسترس عموم خواهد بود. سری 1 با موتور 6 سیلندر 3.0 لیتر و قدرت 230 اسب بخار و گشتاور 200 پوند ـ فوت ساخته شده است. خودروی 125i مدیریت و کنترل مکانیسم محرک سوپاپ و عوامل شبکه آلومینیوم/منیزیوم را از خودروی فعال و پر بازده BMW تقلید می کند. ویژگی خودوی قدرتمند 135i با به همراه داشتن توربو شارژ و موتور 3.0 لیتر6 سیلندر که 300 اسب بخار و گشتاور 300 پوند ـ فوت را تولید می کند با سیستم سوخت رسانی انژ کتوری و سردکن موتور و مساعدترین و بهترین اجرا وبا کمترین زیان و ضرر موتور به انجام رسانده. برای خودروی 135i دو درب،شتاب گیری از 0 تا 62 مایل در 5.3 ثانیه انجام شده که به طور الکترونیکی در 155 مایل محدود شده است.

طراحی زیبا با در نظر گرفتن حالت های اسپرت

سری 1 جدیدطراحی سازه های پویا وغیر قابل اشتباه را با یک بدنه قوی و نیرومند ترکیب می کند. برآمدگی ها و برجستگی های کوتاه، فاصله بلند دو محور، درب های بدون قاب بزرگ برای یک نمایش مدرن از ویژگی ها و هویت های BMW است. در مدل 135i یک کیت آیرودینامیک استاندارد است.

در صندوق عقب یک باد شکن طراحی شده که به قسمت کوتاه عقب ماشین تاکید دارد.بخش های انفرادی در شکل چراغهای عقب یک دید و منظره اسپرت تر و کوتاه تر و خوابیده تر به خودرو می دهد. چراغهای افقی و مسطح که در قسمت عقب خودرو کار شده یک روشنایی یک دست را ایجاد می کند،همانطور که در مدلهای دیگر BMW است طراحی شده که این خودرو را در شب مشخص و متمایز می کند. همچنین به کار انداختن چراغهای ترمز در دو مرحله در رابطه با اجبار کاربرد ترمز هنوز یکی از ویژگی های مخصوص BMW است با یک سود که شما از ایمنی بیشتری در جاده برخوردارید.

چراغهای جلوی استاندارد با چراغهای کناری روی گل گیر رانندگی را در تاریکی امن تر از همیشه ساخته است. در روز عملکرد چراغهای جلو در BMW با دو حلقه corona در هر چراغ بزرگ، برداشت و تعبیر از یک ماشین را در حالت های چراغ murky و نرمال بالا می برد، زیاد می کند.

طراحی داخلی لوکس با تکنولوژی روز

طراحی داخلی به روز جدید، کیفیت بالا و عوامل آذین بندی شده پیشرفته را با تودوزی لوکس و رنگ های انتخابی یکپارچه می کند. دستگاه کنترل برای سرگرمی و عملکرد (تهویه هوا) به طور ملایم و هماهنگ با داشبورد کامل و تکمیل شده است و مشخصه دستگاه کنترل در سیستم iDrive با سیستم رهیاب انتخابی در دستگاه مرکزی کامل شده است. سطوح براق گالوانیزه شده، دستگیره های درب داخلی و دستگیره های چرخشی رادیو و کنترل iDrive و باندهای تزئینی را در چرخهای فرمان گیر اسپرت تزئین کرده. سری 1 دو درب با دو نوع تودوزی اسپرت در دسترس است چرم گران قیمت بستون و leatherette به عنوان یک ویژگی تجربی و عملی، جیپ های نقشه در قسمتهای پایین تر درب ها واقع شده.

نوع فایل:word

سایز : 38.1 KB

تعداد صفحه :13خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: جدید، ترین، پدیده، خودرو

آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

جمعه 28 آبان 1395

آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

چکیده :

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است ؛ اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست . بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است . دورکهیم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می کند :

" هر عملی وقتی جرم محسوب می شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی ( گروهی ) را جریحه دار سازد . "

روش تحقیق اینجانب کتابخانه ای و پیمایشی است و بر اساس داده های آماری استان گلستان و سالنامه آماری جمعیتی اقتصادی اجتماعی به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است .

در این تحقیق از مقاله "پدیده بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان و راههای پیشگیری خانم شهرزاد بذرافشان" کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمولهای آماری ، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان گلستان می باشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده می شود . بنابراین مهم ترین منبع این تحقیق مقاله مزبور می باشد .

مقدمه :

بزه ، اولین پدیده ای بود که با تجمع افراد به دور یکدیگر و شکل گرفتن جامعه ، تظاهرپیدارکرد ، زیرا گردهم آمدن افراد موجب سرپیچی از برخوردهای گوناگونی بین آنها گردید و به همین دلیل دستورات ومقرراتی پدیدآمد تاقدری آزادی افراد رابه سودجامعه مقید گرداند و حدودهریک ازافراد جامعه مشخص گردد . بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هرمعلولی ،علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید بنابراین هرجرمی هم دارای علل سازنده ای است که برروی فرد اثرمی گذارد و او را بسوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد .

بزهکاری اصولا ازمجموعه ای ازجرائمی به وجودمی آید که دریک زمان ومکان معین به رقوع می پیوندد وبه همین جهت زمانی که مورد بررسی قرار می گیرند ، درحقیقت کلیه پدیده های اقتصاد ، فرهنگی ، بهداشتی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی و . . . یک جامعه عمیقا موردمطالعه واقع می شوند .

در وحله اول بزهکاران ازجهات مختلف ،سن ،میزان تحصیلات ،جرم ،مشکلات خانوادگی و... تقسیم بندی می شوند و بدنبال آن علل و عوامل موثر بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری ازاین عامل را اشاره خواهم کرد.

«لغت نوجوان که معادل کلمه Adolescent انگلیسی می باشد ازلغت لاتین مشتق شده که به معنای رشد کردن می باشد عنوان نوجوانی معمولا به گونه ای مختلف مورداستفاده قرار می گیرد ساده ترین تعریف می توان آنرا به گروه سنی اطلاق کردکه بین دوران کودکی و بزرگسالی است و این خود دامنه وسیعی رادربر می گیرد . حدود و همچنین طول مدت آن چندان مشخص نیست و بسته به افراد و جوامع گوناگون است. دوران نوجوانی ازقدیم دورانی دشوار قلمداد شده است .300سال پیش از تولد مسیح ارسطو چنین اظهار داشت که نوجوانان پرشورند وآماده اندکه خود رابدست غرایز بسپارند بنابراین نوجوانی دوره ای است حد فاصل میان کودکی و بزرگسالی به نظر برخی از دانشمندان نوجوانی یک پدیده فرهنگی است .

در این دوران ، نوجوان بدنبال هویت می باشد زیرا هویتشان در حال شکل گرفتن است چون در حال یافتن پاسخ من کیستم هستند تا برای زندگی د رجامعه مهیا شوند، براساس نظریه اریکسون :

« اگر هویت نوجوان شکل بگیرد و نوجوان بتواند خود رابشناسد تعادل روانی وی تضمین می شود ولی اگر سرخوردگی و عدم اعتماد جاگزین شود و به تماس با مردم نوجوان گوشه گیر شود و به جای تحرک به رکود گراید تعادل روانی وی به هم می خورد و دچار بحران هویت می شود .» (1)

فهرست صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران 3

گفتار اول : مفاهیم ومتغیرهای اساسی تحقیق 4

گفتار دوم : بررسی آماری 5

مبحث اول : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب گروه سنی 5

مبحث دوم : فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سطح سواد 5

مبحث سوم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب نوع جرم 6

مبحث چهارم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب تعداد خانوار 7

مبحث پنجم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مدت تحمل کیفری 7

مبحث ششم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سابقه کیفری 8

مبحث هفتم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مشکل خانوادگی 8

گفتار سوم : نتایج بررسی 9

بخش دوم : علل و عوامل پدیده مجرمانه 10

گفتار اول : تعاریف 11

مبحث اول : عوامل اجتماعی 11

مبحث دوم : طبقه اقتصادی 11

مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان 12

بند اول 12

بند دوم 12

مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان 12

مبحث پنجم : عوامل روان شناختی 13

مبحث ششم : علتهای دیگر بزهکاری 14

بخش سوم : پیشگیری از پدیده مجرمانه 17

گفتار اول : سطوح پیشگیری 18

مبحث اول : پیشگیری اولیه (سطح اول) : ایجادیک محیط سالم 18

مبحث دوم : پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطرزا 19

مبحث سوم : پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر 19

گفتاردوم : استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری 19

پیشنهادات مرکز کنترل بیماری های آمریکا 20

استراتژی های خانواده گرا 20

جدول1- استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری 21

استراتژی جامعه گرا 22

جدول 2 – گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان 22

استراتژی های پایشی 22

گفتار سوم : پیشگیری و بازداری اطفال و نوجوانان درمقابل بزهکاری 23

بند اول : ایجاد محیطی آرام وسالم در خانواده 23

بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان 25

بند سوم : والدین باید در رفتارهای خود به نکات زیر توجه داشته باشند 26

نتایج تحقیق 27

پی نویس ها 28

منابعخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

نگاهى به پدیده پیرى در انسان

جمعه 28 آبان 1395

نگاهى به پدیده پیرى در انسان

کودکى روزگار ویژه اى است. اگر تنها قادر بودیم عملکرد بدنمان را به همان شکل ده سالگى اش حفظ کنیم، مى توانستیم انتظار عمر متوسطى پنج هزار ساله داشته باشیم. اما افسوس که از یازده سالگى به بعد همه چیز در سرازیرى است.

مشکل اینجاست که بدن با افزایش عمر رو به زوال مى گذارد. در بیشتر دوران زندگى مان خطر مرگ به شکل نمایى افزایش مى یابد و هر هشت سال دوبرابر مى شود. بنابراین پرسش اصلى این است که چرا پیر مى شویم و درباره آن چه مى شود کرد؟

بسیارى از دانشمندان معتقدند که امروزه براى اولین بار در تاریخ بشر چنان شناخت کافى و سطح بالایى از ماهیت سالخوردگى انسان به دست آمده که مى توان به طور جدى برنامه ریزى شیوه هاى مقابله با آن را آغاز کرد. در واقع این دانشمندان از اندیشه اى ساده اما محکم شروع به کار کردند: بدن انسان، فراتر از موجودى کامل بودن، ماشینى است مستعد خرابى که طى فرایند تصادفى تکامل زیست شناختى شکل گرفته است. در این دیدگاه ما مى توانیم از طریق مهندسى ژنتیک، پزشکى پیشگیرانه، حیات بخش و ضد پیرى و نیز با تعمیر و تعویض قطعات فرسوده بدن، بیش از پیش اصلاح شویم. به زبان ساده یعنى سرعت پیر شدن ما شاید حتى تا مقدار ناچیزى کاهش خواهد یافت.

تلاش براى درک و کنترل سالخوردگى ما دو زیست شناس را به الهام گرفتن از منابع به ظاهر بعیدى به نام مهندسى قابلیت اعتماد کشاند. این رهیافت مهندسى به درک سالخوردگى براساس ایده ها، روش ها و مدل هاى گرفته شده از تئورى قابلیت اعتماد بنا شده است. این تئورى که در سال هاى پایانى دهه ۱۹۵۰ به منظور تشریح شکست و از کارافتادگى (سالخوردگى) تجهیزات الکترونیکى و الکتریکى پیچیده مطرح شد، طى چند دهه گذشته به طور چشم گیرى بهبود یافته است. این تئورى به محققان اجازه مى دهد تا چگونگى خرابى سیستمى را براساس معمارى خاص و سطح قابلیت اعتماد اجزاى اصلى اش در طول زمان پیش بینى کنند. گستره دید این تئورى به حدى عام است که مى تواند در درک سالخوردگى موجودات زنده نیز مورد استفاده قرار گیرد. ما در شیوه هاى افزایش عمر و مرگ خیلى با ماشین هایى که مى سازیم متفاوت نیستیم. در واقع این اختلاف نیز به حداقل مى رسد، اگر درباره خودمان به این شکل ناخوشایند بیندیشیم: ما بسان ماشین هایى ساخته شده از اجزاى مازادى هستیم که بسیارى از آنها درست از همان ابتدا معیوب اند

نوع فایل:word

سایز :11.3 KB

تعداد صفحه : 12خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: نگاهى، پدیده، پیرى، انسان

مقاله - پدیده شیطان پرستی

دوشنبه 19 مهر 1395
لینک دانلود   "  MIMI file "   پایین همین صفحه     تعداد صفحات :  " 60 " فرمت فایل : "  word   "   فهرست مطالب :   ((مقدمه))   شیطان پرستی در ایران    شیطان پرستی چیست ؟   الف ) شیطان پرستان فلسفی                  ب ) شیطان پرستان دینی   مفاهیم شیطان پرستی    علائم و نشانه های شیطان پرستی    انواع پدیده ی شیطان پرستی    الف ) شیطان پرستی فلسفی    ب) شیطان پرستی لاوی    ج) شیطان پرستی دینی    د) شر پرستان    شیطان در 9 جمله شیطانی منتسب به لاوی خلاصه می شود:   علل پیدایش شیطان پرستی   همه چیز درباره شیطان پرست ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقاله، پدیده، شیطان، پرستی

تحقیق در مورد پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق

یکشنبه 18 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه12 فهرست مطالب چگونگی شکل گیری آذرخش   سمپاشی   پارامترهای مشخص کننده آذرخش   تغذیه و کود رسانی برقگیر تندر آذرخش   پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق ، تخلیه الکتریکی در جو زمین است. همه شما تا به حال غرش آسمان (رعد و برق) و نیز تلاطم ابرها و ایجاد نورهای درخشان لحظه‌ای در آسمان را دیده‌اید. و سؤالات زیادی که ... .   این صدا چه بود؟ این نور چگونه تولید می‌شود؟ چگونه از نور آذرخش استفاده کنیم؟ برق آسمان چه فواید و مضراتی دارد؟ و هزاران سؤال از این قبیل               تاریخچه   تشابه بین آذرخش و جرقه الکتریکی در همان اوایل قرن هجدهم مورد توجه قرار گرفت. تصور می‌شد که ابری طوفانی بار الکتریکی ز ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پروژه مطالعه پارامتریک اثر پدیده ی گسترش جانبی در گروه شمع

جمعه 2 مهر 1395
                پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش مهندسی ژئوتکنیک  مطالعه پارامتریک اثر پدیده ی گسترش جانبی در گروه شمع پدیده گسترش جانبی ناشی از روانگرایی یکی از عوامل شناخته شده آسیب­های شدید به پی­های عمیق است. پدیده گسترش جانبی معمولا در زمین­های با شیب ملایم که دارای خاک اشباع شل و با چسبندگی کم هستند، رخ می­دهد. با وقوع گسترش جانبی سیستم پی­های قرار گرفته در این زمین­ها مثل شمع­های تشکیل دهنده پایه پل­ها، در معرض فشار­های جانبی اضافی قابل توجهی قرار می­گیرد. همچنین این شمع­ها در حالی­که نیرو­های جانبی ناشی از زلزله و خاک جابجا شده را تحمل می­کنند، اتکای جانبی خود را در اثر روانگرایی ایجاد شده در خاک از دست می­دهند. واقعیت ذکر شده نشان می­دهد که چرا گسترش جانبی یکی از عوامل اص ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق درباره پدیده افت تحصیلی

جمعه 2 مهر 1395
آموزش و پرورش زیر بنای توسعه اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است . بررسی عوامل مؤثر بر پیش رفت و ترقی جوامع پیش رفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کار آمد وبرخوردار بوده اند . به تعبیر دیگر آموزش و پرورش را می توان یکی از نهادهای تعیین کننده بنیادهای فرهنگی و اخلاقی یک جامعه دانست . این نهاد از یک سو با کودکان ، نوجوانان و جوانان خلاق ، مبتکر و مستعد و از طرف دیگر با طیف گسترده ای از مردم به عنوان خانواده ها یا اولیای دانش آموزان در ارتباط است و تعلیمات و آموزش های خود را چه مثبت و چه منفی به پیکره جامعه تزریق می کند . بنابراین توجه بیشتر به تعلیم و تربیت ، مهمترین عامل پیشرفت فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جامعه است که اثر های آن متوجه جامعه و خانواده خواهد شد . یکی از آفت های بزرگ آموزش و پرورش و خانواده ها که همه ساله به میزان زیادی امکانات ، منابع و است ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق درباره پدیده افت تحصیلی

جمعه 2 مهر 1395
آموزش و پرورش زیر بنای توسعه اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است . بررسی عوامل مؤثر بر پیش رفت و ترقی جوامع پیش رفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کار آمد وبرخوردار بوده اند . به تعبیر دیگر آموزش و پرورش را می توان یکی از نهادهای تعیین کننده بنیادهای فرهنگی و اخلاقی یک جامعه دانست . این نهاد از یک سو با کودکان ، نوجوانان و جوانان خلاق ، مبتکر و مستعد و از طرف دیگر با طیف گسترده ای از مردم به عنوان خانواده ها یا اولیای دانش آموزان در ارتباط است و تعلیمات و آموزش های خود را چه مثبت و چه منفی به پیکره جامعه تزریق می کند . بنابراین توجه بیشتر به تعلیم و تربیت ، مهمترین عامل پیشرفت فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جامعه است که اثر های آن متوجه جامعه و خانواده خواهد شد . یکی از آفت های بزرگ آموزش و پرورش و خانواده ها که همه ساله به میزان زیادی امکانات ، منابع و است ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد پدیده پیر شدن جمعیت جهان

جمعه 2 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:83 فهرست مطالب:   عنوان بیان مسئله اهمیت موضوع هدف از تحقیق (ادبیات مسئله) چهارچوب تحقیق (چهارچوب نظری ‎- نظریه) فرضیه تعریف مفاهیم روش تحقیق نتیجه‎گیری و پیشنهادات منابع پدیده پیر شدن جمعیت جهان به دلایل: کاهش میزان مرگ و میر ناشی از پیشرفتهای علوم پزشکی، بهداشت، آموزش و پرورش و در نتیجه افزایش نرخ امید به زندگی و طول عمر، از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که عدم توجه به آن جامعه انسانی را در آینده‎ای نزدیک در مقابل مسائل و مشکلات بسیار پیچیده‎تر و چه بسا لاینحل قرار خواهد داد. درصد جمعیت سالمندان تحقیقاً در کلیه کشورها به طور منظم رو به ازدیاد است. امروزه حدود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان را افراد سالمند بالای 60 سال تشکیل می‎دهند. طبق سرشماری جمعیت جمهوری ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، پدیده، جمعیت، جهان

مدلسازی پدیده فرونشست ناشی از تونل سازی، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و دادههای ترازیابی دقیق

چهارشنبه 31 شهریور 1395
عنوان مقاله : مدلسازی پدیده فرونشست ناشی از تونل سازی، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و دادههای ترازیابی دقیق  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره بهزا بلور پدیده ای در شبکه BBC

چهارشنبه 31 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:12 فهرست و توضیحات: بهزا بلور پدیده ای در شبکه BBC بهزاد بلور: پرده پوشی دقیقا به عمل نزدیکی، تجاوز جنسی، بارداری و تولد یک نوزاد تشبیه شده که این قلم از بیان عین کلمات آن شرم دارد. از همین دست جناب آقای بلور در پست روز ششم ماه مه وب سایت شخصی خود، شرح مفصل و مشعشعی برای ارشاد خوانندگان، درباره سایز و دیگر جزییات آلت تناسلی خود را با عنوان "ورود افراد 13 سانت به بالا اکیدا ممنوع است" ارایه کرده که با کمال معذرت و شرمساری از خوانندگان، بخش هایی از آن را با سانسور نقل می کنیم. "... پیش از تکنوازی، به خودم گفتم ببینم که آلت تکنوازیم چند سانتیه؟ من که مطمئن بودم که 15 سانت روشاخشه، با کمال اعتماد به نفس مترو گذاشتم کنارش..." نویسنده ی ماهر، قدرتمند و فرهیخته و تهیه کننده حرفه ای رسانه قدرتمند و صا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق ایده پدیده شناسی یا بررسی اجمالی امهات های پدیده شناسی 24 ص - ورد

دوشنبه 29 شهریور 1395
ایده پدیده شناسی یا بررسی اجمالی امهات های پدیده شناسی: همبستگی میان سخنرانی های گوتینگن (ایده پدیده شناسی و دیگر آثار هوسرل) هر چند که بسیاری از مطالب اساسی پدیدارشناسی بطور مفصل در بخش دوم آمده است،‌در اینجا بیشتر به سخنرانی هایی که در سال 1907 در گوتینگن انجام شد تاکید می شود زیرا این سخنرانی ها که بعدا تحت عنوان کتاب ایده پدیده شناسی به چاپ رسید[1] رشته افکاری را بدست می‌دهد که در تمام آثار بعدی او بسط وتوسعه وگسترش یافتند. هرچند که نوع آوری های او را نمی توان نادیده گرفت اما آنها هیچکدام به معنی نقض آشکار یا ضمنی این سخنرانی نمی باشد بلکه در گسترش و تعمیق آنها است.موهانتی در کتاب توسعه اندیشه هوسرل [2] برخلاف اینگاردن [3] تاکید بر وحدت اندیشه های  هوسرل در دوره گوتینگن و دورهای بعدی آن دارد. به عقید اوگر چه در دوره فرایبورگ مضامین جدیدی در اندیشه های هوسرل ظهور می&z ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پروژه پدیده های نوین فناوری

یکشنبه 28 شهریور 1395
  فایل ورد قابل ویرایش 53 صفحه *     جایگاه فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات در تحولات بنیادین رسانه‌ها و آثار فرهنگی- هنری در دو دهه‌ی اخیر فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات با دگرگون ساختن ابزارها و شیوه‌های داده‌ورزی و همچنان فراهم آوردن بستر تبادل و نشر آسان و گسترده‌ی داده‌ها موجب تحولات بنیادین در رسانه‌ها و آثار فرهنگی- هنری گردیده است.پدیده‌های نوظهور مبتنی بر فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات نیز اگرچه امکان انجام سهل و ساده بسیاری از امور و ارتقای قابل توجه بهره‌وری را فراهم آورده است اما به نوبه‌ی خود با دگرگون ساختن بسیاری از قراردادها و روابط اجتماعی تاًثیر عمیق بر فرهنگ عمومی برجای گذاشته و بستری برای بروز ناهنجاری‌ها و جرایم دیجیتالی را فراهم نموده است. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله نگاهی به پدیده کودک آزاری

یکشنبه 28 شهریور 1395
مقدمه  و امام حق الصغیر:( فرحمته و تثقیفه و تعلیمه العثوعنه و الستو علیه و الرفق به والمعونته له و استر علی جرائر فانه للتوبه و المداراه له و ترک مماحکته فان دالک ادنی له ) ( اما حق کسانی که کوچکترند، آن است که با آنان مهربان باشی. در انتقال صحیح فرهنگ و آداب سازند ه به او کوشا باشی. ارزشها را بشناسی و به او بشناسانی و تعدیلش کنی . آموزشهای لازم و مؤثر در زندگی پاک و سالم را شناخته ، به او تصمیم دهی . با توجه به اینکه کوچکتر و کن تجربه تر و کم طاقت است، در برابر کوتاهی او گذشت سازنده داشته باشی. راز دار او باشی و او راخجلت ندهی . رفتار تو با کوچکتر ها دوستانه (با او را ه بیابی) . در مشکلات یار و کمک کار او باشی . خطاهای ناشی از کودک و کم تجربگی را به رخ او نکشی و او را چری و لجوج بار نیاوری که این نوع عکس العمل سبب می شود که از آن خطاها باز گشت نماید. با او (عاقلانه و ماهرانه ) مدار ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 24 )
   1       2    >>