X
تبلیغات
رایتل

مقاله کامل اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها( و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک )

شنبه 29 آبان 1395

مقاله کامل اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها( و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک )


چکیده :

توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود.

این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه، پایداری سیستم در نقطه کار جدید تهدید شود.

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری
سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یک روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار کننده مقاوم به مسئله پایدار کردن
مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط کار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یک مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام کارایی روش فوق در طراحی پایدار کننده های مقاوم برای یک سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش کلاسیک به اثبات می رسد.

فصل اول

1-1- پیشگفتار:

افزایش روز افزون مصرف انرژی الکتریکی، توسعه سیستم های قدرت را بدنبال داشته است بطوریکه امروزه برخی از سیستم های قدرت در جغرافیایی به وسعت یک قاره گسترده شده اند. به موازات این توسعه که با مزایای متعددی همراه است، در شاخه دینامیک سیستم های قدرت نیز مانند سایر شاخه ها مسائل جدیدی مطرح شده است. از جمله این مسائل می توان به پدیده نوسانات با فرکانس کم، تشدید زیر سنکرون (SSR)، و سقوط ولتاژ اشاره کرد.

پدیده نوسانات با فرکانس کم در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در بحث پایداری دینامیکی سیستم های قدرت مورد توجه قرار می گیرد. بروز
اغتشاش های مختلف در شبکه، انحراف سیستم از نقطه تعادل پایدار را به دنبال دارد، در چنین وضعیتی به شرط اینکه سنکرونیزم شبکه از دست نرود، سیستم با نوسانات فرکانس کم به نقطه تعادل جدید نزدیک می شود. هنگامی که یک ژنراتور به تنهایی کار می کند، نوسانات با فرکانس کم به دلیل میرایی ذاتی به شکل نسبتاً قابل قبولی میرا می شوند. اما کاربرد برخی از المان ها مانند تحریک کننده های سریع، با اثر دینامیک قسمت های مختلف شبکه ممکن است باعث تزریق میرایی منفی به شبکه شود، به طوریکه نوسانات فرکانس کم شبکه به شکل مطلوبی میرا نشده و یا حتی از میرایی منفی برخوردار شوند. بدیهی است افزایش میرایی مودهای الکترومکانیکی سیستم در چنین وضعیتی می تواند به عنوان یک راه حل مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایت طراحی شده و در محدوده وسیعی به کار گرفته می شوند. از دید تئوری کنترل، پایدار کننده های فوق در واقع یک کنترل کننده کلاسیک با تقدیم فاز[1] می باشد که بر اساس مدل خطی سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند.

همراه با پیشرفت های چشمگیری در تئوری سیستم ها و کنترل، روش های جدید برای طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت ارائه شده است، که به عنوان نمونه می توان به کنترل کنده های طرح شده بر اساس تئوری های کنترل تطبیقی، کنترل مقاوم، شبکه های عصبی مصنوعی و کنترل فازی اشاره کرد [5-1]. در همه این روش ها سعی بر اینست که نقایص موجود در طراحی کلاسیک مرتفع شده به طوریکه کنترل کننده به شکل موثرتری بر پایداری سیستم و بهبود میرایی نوسانات اثر گذارد.

روش های کنترل مقاوم، که در این پایان نامه مورد توجه است به شکل جدی از اوایل دهه هشتاد (1980) مطرح شد و خود به شاخه های متعددی تقسیم می شود. قبل از هر توضیحی درباره کنترل مقاوم نخست به بیان مفهوم عدم قطعیت در مدل
می پردازیم. در کنترل کلاسیک طراحی بر اساس مدل مشخصی از سیستم صورت
می گیرد. مدل سیستم تنها یک تقریب از دینامیک های واقعی سیستم است. حذف دینامیک های سریع به منظور ساده سازی، تغییر مقادیر پارامترهای مدل به دلایل مختلف از منابع ایجاد عدم قطعیت در مدل سیستم ها می باشد. بنابراین بدلیل وجود چنین عدم قطعیت هایی در مدلسازی ، اهداف مورد نظر طراح ممکن است توسط کنترل کننده های طرح شده بر اساس مدل تحقق نیابند.

به منظور رفع این مشکل در کنترل مقاوم بر اینستکه عدم قطعیت های حائز اهمیت موجود در مدل، در طراحی کنترل کننده لحاظ شوند. معمولاً مدلسازی عدم قطعیت در اکثر شاخه های کنترل مقاوم خانواده ای از سیستم ها را بوجود می آورد، حال کنترل کننده مقاوم بایستی چنان طرح شود که برای هر یک از اعضاء این خانواده اهداف مورد نظر در طراحی برآورده شود.

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترها بر پایداری
سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یک روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار کننده مقاوم به مسئله پاردار کردن مجموعه ای از مدل های سیستم در نقاط کار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یک مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام کارایی روش فوق در طراحی پایدار کننده های مقاوم برای یک سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش کلاسیک به اثبات می رسد.فهرست مطالب:

چکیده
فصل اول – مقدمه
1-1- پیشگفتار
1-2- رئوس مطالب
1-3- تاریخچه
فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت
2-1- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت
2-2- نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت
2-3- مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه
2-4- طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS)
2-5- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه
فصل سوم: کنترل مقاوم
3-1-کنترل مقاوم
3-2- مسئله کنترل مقاوم
3-2-1- مدل سیستم
3-2-2- عدم قطعیت در مدلسازی
3-3- تاریخچه کنترل مقاوم
3-3-1- سیر پیشرفت تئوری
3-3-2- معرفی شاخه های کنترل مقاوم
3-4- طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال
3-4-1- بیان مسئله
3-4-2- تعاریف و مقدمات
3-4-4-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick
3-4-5- طراحی کنترل کننده
3-5- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای
3-5-1- مقدمه و تعاریف لازم
2-5-3- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای
3-5-3- طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا
فصل چهارم : طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت
4-1- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت
4-2- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick
برای سیستم های قدرت تک ماشینه
4-2-1- مدل سیستم
4-2-2- طرح یک مثال
4-2-3 – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick
4-2-2- بررسی نتایج
4-2-5- نقدی بر مقاله
4-3- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه
4-3-1- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه
4-3-2- مشخصات یک سیستم چند ماشینه
4-3-3-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت
4-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله
4-4- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه
4-4-1- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی
4-4-2- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای
4-4-3-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی
4-4-4- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم
4-4-5- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم
4-5- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (2)
4-5-1- جمع بندی مطالب
4-5-2-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار
4-5-3- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید
4-5-4- نتیجه گیری
فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله
5-1- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله
5-2- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS ها
5-2-1- تداخل PSS‌ها
5-2-2- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یک سیستم قدرت سه ماشینه
5-2-3- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ
انتخاب مجموعه مدلهای طراحی
5-2-4-‌مقایسه‌عملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری
5-3- طراحی کنترل کننده های بهینه ( فیدبک حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت
5-3-1) طراحی کننده فیدبک حالت بهینه
تنظیم کننده های خطی
5-3-2-کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه
5-3-3-طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم
5-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله
فصل ششم : بیان نتایج
6-1- بیان نتایج
6-2- پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر
مراجعخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شبیه سازی الگوریتم ایمنی مصنوعی مبتنی بر پیش بینی پایداری ولتاژ در سیستم قدرت

شنبه 22 آبان 1395
فایل زیر شبیه سازی در زمینه الگوریتم ایمنی مصنوعی مبتنی بر پیش بینی پایداری ولتاژ در سیستم قدرت می باشد. شبیه سازی ارائه شده برای دو سیستم قدرت چهار ماشینه و تک ماشینه ارائه شده است. در این زمینه مقالات زیادی منتشر شده است که عنوان انگلیسی فوق به صورت زیر می باشد: Artificial Immune-Based For Voltage Stability Prediction In Power System درشکل کنار همگرایی را نشان می دهد. انالیزهای شبیه سازی براساس مقادیر ویژه است. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پروژه کمانش و پایداری ستون های ویسکوالاستیک

شنبه 22 آبان 1395
اگر به یک میله بلند مانند متر فلزی نیرویی فشاری به آرامی و فزاینده وارد کنیم، در آغاز تغییری ایجاد نمی گردد، ولی با افزایش نیرو میله ناگهان خم می شود (کمانه می کند) و سرانجام می شکند. در عوض، اگر همان تجربه روی تکه ی بریده ای از میله به طول پنج میلی متر صورت گیرد، مشاهده می کنیم که پدیده ی شکست به شکل خرد شدن یعنی شکست فشاری ساده بروز می کند. بنابراین، درست آن است که قطعات فشاری بنا به طول و محوری یا غیر محوری بودن بار گروه بندی شوند. این گونه قطعات را ستون می نامند. کمانش پدیده ای ناگهانی است و شکست ناشی از کمانش می تواند دهشتناک باشد، از اینرو بحث در رابطه با کمانش ستون حائز اهمیت می باشد. ریاضیدان مشهور سوئیسی، لئونارد اویلر (1783-1707) اولین شخصی بود که کمانش ستون های باریک را مورد بررسی قرار داد و بار بحرانی آنها را پیدا نمود. اویلر نتایج خود را در سال 1744 منتشر نمود و تا به امروز ب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پایداری و منفعل بودن سیستم های ارتباطی بازخورد در محیط های شبکه

یکشنبه 9 آبان 1395
پایداری و منفعل بودن سیستم های ارتباطی بازخورد در محیط های شبکه

پایداری-و-منفعل-بودن-سیستم-های-ارتباطی-بازخورد-در-محیط-های-شبکهمقاله ترجمه شده به همراه متن اصلی با عنوان Stability and Passivity of Feedback Interconnected Systems in Network Environments، چکیده: این مقاله پایداری و انفعال ارتباطی بازخورد منفی دو سیستم منفعل را بررسی می کند که از طریق شبکه های ارتباطی به هم متصل می شوند. درج شبکه های ارتباطی میان سیستم های ...دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارشکار کلرید مس و پایداری حالت اکسایش

دوشنبه 19 مهر 1395
هدف : انجام این آزمایش تهیه کلرید مس(I) (CuCl ) با استفاده از کلرید مس (II) (CuCl2)                          تئوری آزمایش : کلرید مس (I) (به انگلیسی : Copper(I) chloride) با فرمول شیمیایی CuCl یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۶۲۶۵۲ است. که جرم مولی آن 98.999 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر سفیدجامد قهوه-زرد است. اطلاعات اولیه مس (Cu) از فلزات واسطه در جدول تناوبی به حساب می آید. مس در ترکیبات خود ، دارای عدد اکسایش 1+ است. افزون بر این ، اتم مس تحت شرایط مناسبی با از دست دادن الکترونهای خود..... ادامه ی گزارشکار در فایل دانلود   دو گزارش کار برای این آزمایش در فایل دانلود موجود است ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد پایداری خطوط انتقال در برق

یکشنبه 18 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه10 فهرست مطالب اثبات کارآئی سیستم نصب شده   حد اکثر سازی ظرفیت شبکه موجود   سیستم روشنایی هوشمند SLS (smart lighting system )   نتیجه گیری:   1- میکرو کنترولر های AVR / علی کاهه / انتشارات نص چاپ چهارم 1384   مراجع :   الف) اتصال کوتاه گذرا   1- مبانی نظری:   ب-2) پدیده موجهای انعکاسی در خط :   ب-1) پدیده های مربوط به بارهای الکتریکی باقمیانده در خط :   5- نتیجه گیری :   از ابتدای شروع کار در صنعت برق، تداوم برق رسانی و سرویس دهی به مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تمامی دست اندرکاران این صنعت در تمام جهان پیوسته در جهت نیل به تأمین برق مطمئن و پایدارتر نمودن شبکه برق رسانی کوشیده و سرمایه گ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد پایداری ولتاژ

یکشنبه 18 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه46 فهرست مطالب مقدمه ای بر پایداری ولتاژ پایداری ولتاژ چیست؟   - تحلیل بوسیله پخش بار:   - به کار بردن منحنی های P-V و V-Q   - اندیس های کارایی   - آستانه توان راکتیو:   - آستانه های بارگذاری   ب: چرا ناپایداری ولتاژ بروز کرده است؟   با تغییر ساختار جدیدی که در سالهای اخیر در   اثرات آن.   سیستمهای قدرت پدید آمده که باعث میشود ئاحدهای تولیدی توان الکتریکی هرچه بیشتری را از خطوط انتقال عبور دهند، انتظار می رود شاهد فروپاشی ولتاژ گسترده تر و بیشتر سیستم های قدرت باشیم. برای مثال عبور توان بیش از حد یک خط انتقال باعث افت ولتاژ بیش از حد و کاهش ظرفیت انتقال توان الکتریکی به بخش مشخصی از سیستم قدرت گردد. (برای کمک کرده به واحدهای تولیدی در م ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، پایداری، ولتاژ

دانلود تحقیق پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
پایداری حرارتی پلیمرها از مسائل خاص و جدیدی است که طی بیست و پنج سال گذشته به عنوان موضوعی مستقل و تحت نام پلیمرهای مقاوم در مقابل حرارت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. پلیمرها در طول عمر کاربردی خود در معرض عوامل گوناگونی مثل حرارت، اکسیدکننده ها، حلال ها و غیره قرار می گیرند و پایداری آنها در مقابل این نیروها و عوامل تخریب کننده را می توان با اندازه گیری میزان خواص مکانیکی باقیمانده در شرایط خاص و با انجام آزمایش مشخص کرد. به طور کلی پایدرای یک ماده پلیمری عبارت است از اینکه پلیمر مذکور بتواند در دما و زمان معینی، بدون کاهش چشمگیر خواص، دوام بیاورد. تغییرات حاصله در پلیمر معمولاً به یکی از صور زیر انجام می گیرد: 1- تغییرات فیزیکی (برگشت پذیر) 2- تغییرات شیمیایی (برگشت ناپذیر) تغییرات فیزیکی به طور مشخص شامل تغییرات در دمای انتقال شیشه ای، پدیده های ذوب و بلور شدن و شک شناسی، پلیمر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تاثیر مکش بافتی بر روی پایداری شیروانی های خاکی

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شبیه سازی الگوریتم ایمنی مصنوعی مبتنی بر پیش بینی پایداری ولتاژ در سیستم قدرت

چهارشنبه 7 مهر 1395
فایل زیر شبیه سازی در زمینه الگوریتم ایمنی مصنوعی مبتنی بر پیش بینی پایداری ولتاژ در سیستم قدرت می باشد. شبیه سازی ارائه شده برای دو سیستم قدرت چهار ماشینه و تک ماشینه ارائه شده است. در این زمینه مقالات زیادی منتشر شده است که عنوان انگلیسی فوق به صورت زیر می باشد: Artificial Immune-Based For Voltage Stability Prediction In Power System درشکل کنار همگرایی را نشان می دهد. انالیزهای شبیه سازی براساس مقادیر ویژه است. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پروژه کمانش و پایداری ستون های ویسکوالاستیک

چهارشنبه 7 مهر 1395
اگر به یک میله بلند مانند متر فلزی نیرویی فشاری به آرامی و فزاینده وارد کنیم، در آغاز تغییری ایجاد نمی گردد، ولی با افزایش نیرو میله ناگهان خم می شود (کمانه می کند) و سرانجام می شکند. در عوض، اگر همان تجربه روی تکه ی بریده ای از میله به طول پنج میلی متر صورت گیرد، مشاهده می کنیم که پدیده ی شکست به شکل خرد شدن یعنی شکست فشاری ساده بروز می کند. بنابراین، درست آن است که قطعات فشاری بنا به طول و محوری یا غیر محوری بودن بار گروه بندی شوند. این گونه قطعات را ستون می نامند. کمانش پدیده ای ناگهانی است و شکست ناشی از کمانش می تواند دهشتناک باشد، از اینرو بحث در رابطه با کمانش ستون حائز اهمیت می باشد. ریاضیدان مشهور سوئیسی، لئونارد اویلر (1783-1707) اولین شخصی بود که کمانش ستون های باریک را مورد بررسی قرار داد و بار بحرانی آنها را پیدا نمود. اویلر نتایج خود را در سال 1744 منتشر نمود و تا به امروز ب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب

یکشنبه 4 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه114 مقدمه وقوع تحولات سیاسی در آخرین دهه های قرن بیستم و ظهور     گونه ای جدید از رژیم های سیاسی تحت عنوان " نیمه اقتدارگر" موجب شد علاقه مندان به مباحث نظام های سیاسی اعم از دانشگاهیان و موسسات پژوهشی به بررسی این تحولات بپردازند . در این میان برخی همچون هانتینگون از راه افتادن "موج سومی" سخن گفتند که با دیدگاهی خوش بینانه به تحلیل چگونگی گذار رژیم های سیاسی اقتدارگر به رژیم های لیبرال دموکراسی می پرداخت . این دیدگاه به زودی در محافل دانشگاهی غلبه یافت و آثار زیادی دراین باره نگاشته شد . اما با گذشت بیش از دو دهه از این تحولات آشکار شد موانع بسیاری بر سر راه این "گذار" وجود دارد که نه تنها باعث گذار برخی رژیم ها به دموکراسی نشده است بلکه در عمل موجب شکل گیری نوع جدیدی از ن ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ارزیابی پایداری ولتاژ در سیستم قدرت کنترل با استفاده از ترکیب FACTS معادل شبکه منحصر به فرد

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
    موضوع مقاله به فارسی : ارزیابی پایداری ولتاژ در سیستم قدرت کنترل با استفاده از ترکیب FACTS معادل شبکه منحصر به فرد کلمات کلیدی : مدل معادل دو شین شبکه‌ی پی؛  شاخص پایداری ولتاژ جهانی، OPF، SVC، TCSC تعداد صفحات مقاله انگلیسی :  ۹  صفحه فرمت مقاله  انگلیسی : PDF فایل ترجمه : ندارد نام ژورنال :    elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۳  میلادی —————————– فهرست مقاله انگلیسی :   چکیده       مقدمه مدل‌سازی کنترل‌کننده‌های FACTS ۱٫۲٫ جبران‌کننده‌ی var استاتیک ۲٫۲٫ جبران‌کننده‌ی سری تریستور کنترل‌شده بررسی دو مدل شین پی معادل و تدوین شاخص پایداری ولتاژ جهانی الگوریتم نتایج شبیه‌سازی و بحث نت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پایداری مجانبی جهانی از شبکه های عصبی مرتبه‌ی بالای از نوع هاپفیلد با تاخیر زمانی

چهارشنبه 31 شهریور 1395
    موضوع مقاله به فارسی : پایداری مجانبی جهانی از شبکه های عصبی مرتبه‌ی بالای از نوع هاپفیلد با تاخیر زمانی کلمات کلیدی : تاخیر زمانی، شبکه های عصبی از نوع هاپفیلد مرتبه‌ی بالا، ثبات مجانبی جهانی تعداد صفحات مقاله انگلیسی : ۹  صفحه فرمت مقاله  انگلیسی : PDF فایل ترجمه : ندارد نام ژورنال :    Elsevier سال انتشار مقاله : ۲۰۰۳  میلادی —————————– فهرست مقاله انگلیسی :   چکیده   مقدمه مقدمات پایداری مجانبی جهانی نمونه نتیجه‌گیری مراجع   —————————– برای خرید فایل مقاله انگلیسی  به صورت آنلاین از لینک زیر استفاده نمائید   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحلیل پایداری جهانی در شبکه‌های عصبی هاپ‌فیلد

چهارشنبه 31 شهریور 1395
    موضوع مقاله به فارسی : تحلیل پایداری جهانی در شبکه‌های عصبی هاپ‌فیلد کلمات کلیدی : شبکه‌های عصبی، پایدار مجانبی جهانی، ماتریس M تعداد صفحات مقاله انگلیسی : ۷ صفحه فرمت مقاله  انگلیسی : PDF فایل ترجمه : ندارد نام ژورنال :    elsevier سال انتشار مقاله : ۲۰۰۳  میلادی —————————– فهرست مقاله انگلیسی :  چکیده  مقدمه وجود و یکتایی تعادل پایداری مجانبی جهانی از نقطه‌ی تعادل مراجع   —————————– برای خرید فایل مقاله انگلیسی  به صورت آنلاین از لینک زیر استفاده نمائید   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 34 )
   1       2       3    >>