X
تبلیغات
رایتل

جزوه پاسخ فعالیت های زیست شناسی -آزمایشگاه سوم تجربی

شنبه 29 آبان 1395

جزوه پاسخ فعالیت های زیست شناسی -آزمایشگاه سوم تجربی


در صورت خرید این فایل یک فایل هدیه بنام سوالات متداول در مورد تست زنی را نیز دریافت خواهید کرد *

فصل اول

پاسخ خود آزمایی های فصل اول

11 ، صفحه ی 1-1خودآزمایی

1- لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به بدن می شوند ، چربی پوست و عرق با اسیدی کردن سطح پوست از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری می کنند.لیزوزیم عرق دیواره ی سلولی باکتری ها را تخریب می کند.مایع مترشحه از لایه های مخاطی علاوه بر داشتن لیزوزوم میکروب ها را به دام انداخته مانع نفوذ آن ها به بخش ها ی عمیق تر می شود.

2 - نوتروفیل ها و ماکروفاژها با عمل فاگوسیتوز ، عوامل بیماری زا را می بلعند و آن ها را از بین می برند.

3- پروتئین های مکمل با ایجاد منفذ موجب از بین رفتن میکروب می شوند؛ ولی اینتر فرون ها بر سلول های سالم تأثیر می کنند، سپس این سلول ها آنزیم هایی تولید کرده، از تکثیر ویروس جلوگیری می کنند و به عبارتی فعالیت ویروس را متوقف می کنند.

4- پلک ها، مژه ها و عرق حاصل از غدد مولد عرق مژه ها از چشم محافظت می کنند و لیزوزیم موجود 4 در اشک میکروب ها را از بین می برد.

5-....

نوع فایل:Pdf

سایز: 2.07 MB

تعداد صفحه:75خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی تاثیر زمان تمرین بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون

جمعه 28 آبان 1395

بررسی تاثیر زمان تمرین بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون


چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولینهای سرم شامل IgM,IgG و IgA و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول بوده است. بدین منظور 28 دانشجوی مرد به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند: گــــــروه تمرینی صبح ) 14 = n ، وزن = 8/9 ± 2/68 کیلوگـــرم ، سن = 16/1± 5/19 سال و زمان تمرین = 30 : 7 دقیقه ) و گروه تمرینی عصر ( 14 = n ، وزن = 4/8 ± 8/63 کیلوگرم ، سن = 24/1±. 8/19 سال و زمان تمرین ± 30 : 16 دقیقه ) . آزمودنیها به مدت 2 ماه ( 16 جلسه ) تحت یک برنامه دوی تداومی فزاینده با شدت ضربان قلب معین قرار گرفتند . برای اندازه گیری ایمونوگلوبولینهای سرم و هورمونهای کورتیزول و تستوسترون ، نمونه خونی آزمودنیها 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. بلافاصله پس از هر مرحله خونگیری ( در پیش آزمون و پس آزمون ) ، آزمون 12 دقیقه دویدن – راه رفتن برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی ، استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از آنالیز واریانس نشان داد : مقادیر IgG, IgM , IgA ، سرم دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین تفاوتی بین میزان ترشح هورمون تستوسترون در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مشاهده نشد ، در حالی که غلظت هورمون کورتیزول دو گروه در پیش آزمون ( 006/0=P ) و پس آزمون ( 0001/0= P ) تفاوت معنی داری داشتند . همچنین ، بین پیش آزمون گروه تمرینی صبح و پس آزمون گروه تمرینی عصر نیز تفاوت معنی داری وجود داشت ( 0001/0 =P ) . نتایج این پژوهش تاثیر پذیری هورمون کورتیزول را از زمان تمرین نشان می دهد که ناشی از چرخه شبانه روزی آن است.

کلید واژه ها : ریتم شبانه روزی ، ایمونوگلوبولین ، تستوسترون ، کورتیزول ، دوی هوازی تداومی .


فهرست مطالب


عنوان صفحه

فصل اول- طرح پژوهش............................................................................................................... 1

1-1. مقدمه.............................................................................................................................................. 2

1-2. بیان مساله..................................................................................................................................... 10

1-3. ضرورت پژوهش.......................................................................................................................... 14

1-4. هدفهای پژوهش......................................................................................................................... 17

1-4-1. هدف کلی...................................................................................................................... 17

1-4-2. هدفهای ویژه................................................................................................................ 17

1-5 . فرضیه های پژوهش................................................................................................................ 18

1-6 . محدودیتهای پژوهش............................................................................................................. 18

1-6-1. محدودیتهای محقق خواسته................................................................................ 18

1-6-2. محدودیتهای خارج از کنترل محقق................................................................. 19

1-7. تعریف واژه های عملیاتی........................................................................................................ 19

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش...................................................................... 22

2-1. مقدمه.............................................................................................................................................. 23

2-2. مبانی نظری................................................................................................................................... 23

2-2-1. تعریف دستگاه ایمنی................................................................................................ 23

2-2-2. نمای کلی دستگاه ایمنی........................................................................................ 24

2-2-3. وظایف دستگاه ایمنی............................................................................................... 26

2-2-4. ایمونوگلوبولین و آنتی بادی................................................................................... 27

2-2-5. تغذیه و دستگاه ایمنی............................................................................................. 28

2-2-6. تغذیه و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول................................... 31

2-2-7. ایمنی ذاتی و اکتسابی.............................................................................................. 33

2-2-8. انواع ایمنی اکتسابی................................................................................................... 34

2-2-9. عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی......................................................................... 34

2-2-10. سازوکارهای احتمالی در ایجاد عفونتهای مجاری تنفسی

فوقانی ورزشکاران....................................................................................................... 36

2-2-11. ریتم شبانه روزی.................................................................................................... 36

2-2-12. سازوکار تنظیم و ترشح هورمون تستوسترون........................................... 37

2-2-13. آثار فیزیولوژیکی ترشح تستوسترون.............................................................. 39

2-2-14. سازوکار تنظیم و ترشح هورمون کورتیزول................................................ 40

2-2-15. آثار فیزیولوژیکی ترشح کورتیزول................................................................... 41

2-3. پیشینه پژوهش........................................................................................................................... 42

2-3-1. پیشینه پژوهش درباره ایمونوگلوبولینها........................................................... 42

2-3-2. پاسخ دستگاه ایمنی به تمرینهای کوتاه مدت و شدید............................. 52

2-3-3. پیشینه پژوهش درباره تستوسترون و کورتیزول......................................... 532-3-4. پاسخ تستوسترون و کورتیزول به تمرینهای مقاومتی و

کوتاه مدت شدید......................................................................................................... 66

2-4. نتیجه گیری.................................................................................................................................. 69

فصل سوم- روش شناسی پژوهش........................................................................................ 70

3-1. مقدمه.............................................................................................................................................. 71

3-2 . روش پژوهش.............................................................................................................................. 71

3-3. جامعه و نمونه آماری................................................................................................................ 71

3-3-1. متغیر مستقل............................................................................................................... 72

3-3-2. متغیرهای وابسته........................................................................................................ 72

3-4. روشهای جمع آوری اطلاعات............................................................................................... 72

3-4-1. وسایل مورد استفاده برای سنجش متغیرها.................................................. 72

3-4-2. روش سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی........................................................... 73

3-4-3. روش اجرای پروتکل پژوهش............................................................................... 74

3-5. روش سنجش متغیرهای وابسته.......................................................................................... 75

3-6. روش آماری................................................................................................................................... 76

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل یافته ها .............................................................................. 77

4-1. مقدمه.............................................................................................................................................. 78

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها........................................................................................ 78


4-3. آزمون فرضیه های پژوهش................................................................................................... 83

4-3-1. آزمون فرضیه اول....................................................................................................... 83

4-3-2. آزمون فرضیه دوم...................................................................................................... 84

4-3-3. آزمون فرضیه سوم..................................................................................................... 86

4-3-4. آزمون فرضیه چهارم................................................................................................. 87

4-3-5. آزمون فرضیه پنجم.................................................................................................. 89

فصل پنجم- بحث و بررسی و نتیجه گیری..................................................................... 91

5-1. مقدمه.............................................................................................................................................. 92

5-2. خلاصه............................................................................................................................................. 92

5-3. بحث و نتیجه گیری.................................................................................................................. 94

5-3-1. بحث و بررسی ایمونوگلوبولینها............................................................................ 96

5-3-2. بحث و بررسی تستوسترون و کورتیزول.......................................................... 98

5-4. نتیجه گیری.................................................................................................................................. 102

5-5. پیشنهادها....................................................................................................................................... 102

منابع............................................................................................................................................................ 104

پیوستها..................................................................................................................................................... 120

پرسشنامه همسان کردن گروه ها و مشخصات فردی......................................................... 121

اطلاعیه تحقیق ورزشی....................................................................................................................... 122

خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای صبح.............................................................................. 123

خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای عصر............................................................................... 124

روش اندازه گیری متغیرهای وابسته.............................................................................................. 125

چکیده انگلیسی

صفحه عنوان انگلیسی


فهرست جدولها

عنوان صفحه

جدول 3-1. برنامه تمرینهای دوی تداومی فزاینده آزمودنیها........................................... 75

جدول 4-1. ویژگیهای مورد سنجش آزمودنیهای گروه صبح (14= n) و

آزمودنیهای گروه عصر (14= n)............................................................................. 79

جدول 4-2. مقایسه Vo2 max و مسافت دویدن آزمون 12 دقیقه دویدن

در دو گروه ...................................................................................................................... 80

جدول 4-3. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته تحقیق در

دو گروه صبح (14=n) و عصر (14= n).............................................................. 82

جدول 4-4. تحلیل واریانس یک طرفه متغیر IgA................................................................ 83

جدول 4-5. تحلیل واریانس یک طرفه متغیر IgM................................................................ 85

جدول 4-6. تحلیل واریانس یک طرفه متغیر IgG................................................................ 86

جدول 4-7. تحلیل واریانس یک طرفه متغیر کورتیزول سرم........................................... 88

جدول 4-8. نتایج آزمون تعقیبی شفه‌ در مورد متغیر کورتیزول..................................... 88

جدول 4-9. تحلیل واریانس یک طرفه متغیر تستوسترون سرم...................................... 90
دوازده


فهرست شکلها

عنوان صفحه

شکل 2-1. سدهای فیزیکی و بیوشیمیایی که عوامل عفونی با آنها

روبرو هستند........................................................................................................................ 25

شکل 2-2. ساختمان کلی ایمونوگلوبولین................................................................................. 28

شکل 2-3. مدل J ارتباط بین خطر آسیب مجاری تنفسی فوقانی

(URTI) و حجم تمرین................................................................................................... 35

شکل 2-4. تغییرات روزانه درجه حرارت، فشار خون سیستولیک و

ترشح هورمون کورتیزول.............................................................................................. 36

شکل 2-5. میانگین غلظت تستوسترون 18 آزمودنی مرد (59-25 سال)............... 38

نمودار 4-1. تغییرات آزمون دویدن راه رفتن آزمودنیهای صبح وعصر......................... 81

نمودار 4-2. تغییرات حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنیهای صبح و عصر..................... 81

نمودار 4-3. مقادیر IgA سرم آزمودنیهای صبح وعصر در حالت استراحت................ 84

نمودار 4-4. مقادیر IgM سرم آزمودنیهای صبح و عصر در حالت استراحت............. 85

نمودار 4-5. مقادیر IgG سرم آزمودنیهای صبح و عصر در حالت استراحت.............. 87

نمودار 4-6. مقادیر کورتیزول سرم آزمودنیهای صبح وعصر در حالت استراحت..... 89

نمودار 4-7.مقادیرتستوسترون سرم آزمودنیهای صبح وعصر درحالت استراحت... 901. مقدمه

توجه به ایمونولوژی ورزشی در اثر علاقه و نیاز جامعه به ارتقای سلامتی به وجود آمده است. در حال حاضر پذیرفته شده است که عدم فعالیت بدنی عامل خطرزای مهمی برای ابتلا به بیماریها است. ظاهراً تمرینهای ورزشی با شدت متوسط و منظم، یک راه کار اساسی برای جلوگیری از برخی بیماریها است. دستگاه ایمنی در برخی بیماریها شدیداً درگیر می‌شود، لذا علاقه به مطالعه پاسخهای ایمنی به فعالیت ورزشی برای شناخت آثار فعالیت ورزشی و نیز جلوگیری از برخی بیماریها است. استرس به عنوان عامل تحریک کننده عملکرد ایمنی شناخته شده است. ممکن است فعالیت ورزشی مدل مناسبی برای مطالعه نحوه سازگاری با استرس باشد، زیرا فعالیت ورزشی به آسانی اندازه گیری شده و به میزان زیادی قابل تکرار است. عقیده بر این است که دستگاه ایمنی[1] به عنوان ابزاری برای بازشناسی سلولهای خودی از مواد بیگانه و حفظ هموستاز[2] بدن تکامل پیدا کرده است. توانائیهای بدن برای بازشناسی عوامل بی شمار مهاجم و مبارزه با آنها فوق العاده پیچیده است. در واقع، در دستگاه ایمنی، تمام پاسخهای دفاعی بدن بر علیه مولکولهای بیگانه و نوظهور به وقوع می‌پیوندد. بیشتر اجزای دستگاه ایمنی تغییرات ریتمیک دارند (30).

گلیسون[3] و همکارانش (2006) تغییرات روزانه غلظت IgA بزاقی را نشان دادند. آنها بیشترین غلظت IgA بزاقی را در ساعت هشت صبح مشاهده کردند. بعد از آن غلظت IgA رو به کاهش نهاده و در ساعت 12 ظهر ثابت مانده است (30). دیمترو[4] و همکارانش (2002) نشان دادند که تفاوت معنی داری در غلظت IgA بزاقی،‌ میزان IgA ترشحی و میزان جریان بزاق در ساعت شش صبح در مقایسه با ساعت 6 عصر وجود دارد (21).

اسمیت و همکارانش (2006) گزارش کرده اند غلظت ایمونوگلوبولینهای موجود در خون ورزشکاران پس از فعالیت ورزشی در حد مقادیر استراحتی ثابت می‌ماند و یا فقط اندکی افزایش می‌یابند (30). پس از دویدن مسافت 18 مایل (8/28 کیلومتر) و 13 مایل (21 کیلومتر) در مقادیر استراحتی تغییری در ایمونوگلوبولینهای دوندگان مرد استقامتی بلافاصله یا حتی پس از گذشت 24 ساعت از فعالیت ورزشی دیده نشده است. همین نتایج در دوچرخه سواران پس از یک جلسه فعالیت ورزشی دوساعته گزارش شده است. از طرف دیگر، تغییرات ناشی از فعالیتهای شدید بدنی می‌تواند تا 24 ساعت ادامه داشته باشد و حتی فعالیت ورزشی سبک نیز می‌تواند باعث تحریک چشمگیر دستگاه ایمنی برای چندین ساعت شود. ورزشکاران را نمی‌توان به آسانی وادار کرد تا از برنامه تمرینی روزانه خود حتی برای یک روز دست بردارند. به همین دلیل، حالت استراحتی واقعی به دست نمی‌آید و در مطالعات بیشتر از مدلهای حیوانی استفاده می‌کنند (104).

ایمنی مخاطی اولین خط دفاعی بدن در مقابل آسیب دستگاه تنفسی فوقانی[5] (URTI) است. غلظت ایمونوگلوبولین بزاقی در پاسخ به دوره های تمرینی شدید تغییر می‌کند (28). با هدف مطالعه تغییرات ایمونوگلوبولینها در افراد ورزشکار، لی نن فرانسیس[6] و همکارانش (2005) تعداد 14 شناگر زبده و 21 فرد فعال و 18 فرد غیرفعال را در یک دوره 30 روزه کنترل کردند. شناگران هفته ای 20 ساعت تمرین می‌کردند، افراد فعال 3 الی 10 ساعت در هفته به فعالیتهای گوناگون ورزشی می‌پرداختند و افراد غیرفعال 1 الی 3 ساعت فعالیت متوسطی را انجام می‌دادند. از افراد شرکت کننده مجموعاً 12 بار نمونه بزاق اخذ و IgA ، IgG و IgM بزاقی اندازه گیری شد. شناگران ورزیده در مقایسه با افراد فعال و غیرفعال از غلظت IgA بزاقی بیشتر و تغییرپذیری بیشتری در غلظت IgA نسبت به دو گروه دیگر برخوردار بودند. تغییرپذیری IgA شناگران دوبرابر گروههای فعال و غیرفعال بود. نتیجه نهایی تحقیق نشان داد، شناگران ماهر از غلظتهای IgA و IgM بزاقی و تغییرپذیری غلظت IgA و IgG بیشتری نسبت به افراد فعال و غیرفعال برخوردارند. تفاوتها در تغییرپذیری پارامترهای ایمنی مخاطی می‌تواند ریشه در متغیرهایی مثل محیط و آثار آب و هوا، تغذیه و عادات غذایی، توالی و تناوبهای حرکتی، فشارهای روانی و نیز میزان تفاوت در پاسخ دستگاه ایمنی در افراد و یا ورزشکاران به عنوان سازگاری به تمرین اتفاق افتاده باشد (61).

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهند بیشتر متغیرهای فیزیولوژیکی و روانی تغییرات دوره ای (24 ساعته) دارند و بسیاری از پاسخهای فیزیولوژیکی فعالیتهای ورزشی، متأثر از زمان و ساعت روز می‌باشند. با وجود این، آثار زمان روز (چرخه شبانه روزی)[7] بر پاسخهای هورمونهای درون ریز و پاسخ دستگاه ایمنی نسبت به تمرین به روشنی مشخص نشده است. مطالعات انجام شده درباره کورتیزول بزاقی (هورمون نقص دستگاه ایمنی) و IgA (اولین خط دفاعی بدن در مقابل آسیب مجاری تنفسی فوقانی) در پاسخ به فعالیت ورزشی، ابهامات فراوانی دارد. بیشتر ابهامات ناشی از زمان نمونه برداری و شدت فعالیت ورزشی است. تاثیر ریتم شبانه روزی بر نقص دستگاه ایمنی می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی باشد. برای مثال، فعالیت ورزشی در صبح هنگام، احتمال نقص دستگاه ایمنی را در مقایسه با تمرین عصر افزایش می‌دهد. شواهد موجود نشان می‌دهد ترشح کورتیزول در ابتدای صبح به اوج خود می‌رسد و برعکس مقدار ترشح IgA بزاقی به حداقل خود می‌رسد (21، 82). غدد فوق کلیوی، هورمونهای استروئیدی خود را به میزان یکسان در طول شبانه روز ترشح نمی‌کنند. چرخه شبانه روزی غیرطبیعی هورمونهای فوق کلیوی می‌تواند تاثیر معکوسی بر اعمال حیاتی مثل تولید انرژی و دستگاه ایمنی در بدن داشته باشد (21، 82). افرادی که حالت رخوت و سستی در بدن خود احساس می‌کنند و در طول شبانه روز خسته به نظر می‌رسند احتمالاً دلیل آن ترشح غیرطبیعی دوره شبانه روزی هورمونهای فوق کلیوی می‌باشد (82). هنگامی‌که مقادیر کورتیزول افزایش می‌یابد، دستگاه ایمنی که شامل پاسخ ایمنی غشای مخاطی سرتاسر بدن می‌شود سرکوب می‌شود. کورتیزول زیاد، غشای مخاطی بدن را که شامل IgA ترشحی می‌شود کاهش و سرکوب می‌کند (82). IgA ترشحی، دستگاه ایمنی را در مقابل باکتریها، ویروسها، سموم و … محافظت می‌کند. افزایش کورتیزول باعث عفونت و کاهش آن دستگاه ایمنی را به مخاطره می‌اندزاد (21، 28، 68). هنگام خواب نیز مقدار مشخصی کورتیزول نیاز می‌باشد. افزایش کورتیزول هنگام خواب دوره خواب را مختل می‌کند (82). در صورت وقوع هر نوع استرسی، نظم شبانه‌روزی ترشح کورتیزول مختل و غلظت آن در پلاسما تا حد بسیار زیادی افزایش می‌یابد. مهم‌ترین تأثیر کورتیزول کمک به مقاومت بدن در مواقع استرس و ایجاد شرایط مناسب برای ادامه حیات است که سازوکار دقیق آن هنوز شناخته نشده است (68).


-2. خلاصه

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول در دانشجویان مرد ورزشکار بوده است. بدین منظور پس از انجام مطالعه مقدماتی و همچنین نحوه آشنایی آزمودنیهای شرکت کننده درپژوهش تعداد 28 دانشجوی مرد ورزشکار به صورت هدفمند به دو گروه 14 نفری- صبح و عصر- تقسیم شدند.

آزمودنیهای گروه صبح به مدت 2 ماه و هفته ای 2 جلسه تمرینات دوی تداومی فزاینده با شدت ضربان قلب معین تمرینات خود را انجام دادند. آزمودنیهای گروه عصر نیز همان برنامه آزمودنیهای صبح را در ساعت 5 عصر اجرا کردند (فصل سوم را ببینید). آزمون دویدن- راه رفتن 12 دقیقه برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنیها (Vo2 max)، قبل از اولین جلسه تمرین و بعد از آخرین جلسه تمرین توسط آزمودنیها انجام شد. نمونه‌گیری خون اولیه قبل از اجرای آزمون دویدن- راه‌رفتن در پیش‌آزمون و 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین آزمودنیها برای سنجش ایمونوگلوبولینهای IgA، IgG، IgM و پاسخ هورمونهای کورتیزول و تستوسترون گرفته شد. پس از آنالیز نمونه های خونی و آزمون فرضیه‌های پژوهش نتایج نشان داد:

1- تحلیل واریانس یک طرفه میانگین IgA سرم گروه‌ها در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون در زمانهای صبح و عصر در چهار مرحله مختلف تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (جدول 4-4).

2- تحلیل واریانس یک طرفه میانگین IgM سرم گروه‌ها در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون در زمانهای صبح و عصر در چهار مرحله مختلف، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (جدول 4-5).

3- تحلیل واریانس یک طرفه میانگین IgG سرم گروه‌ها در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون در زمانهای صبح و عصر در چهار مرحله مختلف تفاوت معنی داری وجود ندارد (جدول 4-6).

4- تحلیل واریانس یک طرفه میانگین کورتیزول سرم گروه‌ها در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون در زمانهای صبح و عصر نشان داد، تفاوت معنی‌داری در متغیر کورتیزول سرم در چهار مرحله وجود دارد. به منظور تعیین اختلاف بین گروه‌ها از آزمون شفه استفاده شد. نتیجه نشان داد اختلاف معنی‌ داری بین کورتیزول سرم پیش آزمون صبح و کورتیزول پیش‌آزمون عصر وجود دارد. به علاوه، تفاوت معنی‌داری بین کورتیزول پیش‌آزمون صبح و کورتیزول پس‌آزمون عصر وجود دارد. همچنین، نتیجه تحلیل نشان داد تفاوت معنی داری بین کورتیزول پس‌آزمون صبح و پس‌آزمون عصر وجود دارد (جدول 4-7).

5- تحلیل واریانس یک طرفه میانگین گروه‌ها در مراحل پیش‌آزمون و پس‌‌آزمون تستوسترون سرم در زمانهای صبح و عصر بین متغیر تستوسترون در چهار مرحله مختلف، تفاوت معنی داری وجود ندارد (جدول 4-8).

همچنین میانگین اجرا برای متغیر 12 دقیقه دویدن و راه رفتن هنگام پیش ‌آزمون و پس‌آزمون آزمودنیهای صبح و عصر (هر دو گروه)، نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین اجرای این دو مرحله وجود دارد. مقایسه میانگین اجرا برای متغیر حداکثر اکسیژن مصرفی (Vo2 max)، پیش‌آزمون و پس‌آزمون آزمودنیهای صبح و عصر نشان داد تفاوت معنی‌داری بین اجرای این دو مرحله وجود دارد (جدول 4-2).

5-3. بحث و نتیجه‌گیری

شواهد روز‌افزون علمی نشان می‌دهند ورزشکارانی که در برنامه‌های تمرینی و مسابقه‌ای سنگین درگیر هستند، استعداد بیشتری برای ابتلا به عفونتهای گوناگون دارند. در حمایت از این دیدگاه، مطالعات زیادی نشان داده‌اند جنبه های مختلف عملکرد دستگاه ایمنی به دنبال فعالیت شدید به صورت موقتی مختل می‌شوند (78، 62، 66، 64، 49، 2، 4). از جهت دیگر اعتقاد بر این است عدم تحرک موجب می‌شود تا افراد غیر فعال دارای کمترین میزان IgA و در معرض بیشترین خطر ابتلا به آسیب مجاری تنفسی فوقانی [1](URTI) شوند (49). کمبود تغذیه عامل دیگری است که عمل دستگاه ایمنی را سرکوب می‌کند. شواهدی وجود دارد که نشان می‌ دهد بسیاری از عفونتها با کمبود مواد غذایی شیوع پیدا می‌کنند (69). زمان و ساعت انجام فعالیت ورزشی و تمرین بدنی نیز عامل دیگری است که می‌تواند تا حدودی بر دستگاه ایمنی اثر گذار باشد. توجه به عامل مهم درونی موسوم به ساعت زیستی[2]و تأثیر آ‎ن بر وضعیت فیزیولوژیک و در نتیجه بر عملکرد بدنی به ویژه در اوقات مختلف شبانه روز ضروری است. یافته‌های اخیر علم زیست شناسی زمانی[3](شناخت تاثیرات زمان بر متغیرهای فیزیولوژیک) نشان می‌دهد، بدن انسان در طول شبانه روز متحمل تغییرات زیادی می‌شود و در هر ساعت توانایی خاصی دارد (85). ریلی[4] و همکارانش (2000)، نشان دادند زمان عکس‌العمل ساده، قدرت عضلانی، توان بی‌هوازی و میزان انعطاف‌پذیری، عصر هنگام در مقایسه با صبح هنگام برتری معنی‌داری دارد که احتمالاً ناشی از بیشتر بودن دمای بدن و ترشحات هورمونی در عصر هنگام است (86).

خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کتاب پاسخ معادله لاپلاس

دوشنبه 24 آبان 1395
کتاب پاسخ معادله لاپلاس نویسنده: BLAND فایل PDF و DJVU به صورت اسکن با کیفیت است. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: کتاب، پاسخ، معادله، لاپلاس

185 موضوع رایتینگ تافل به همراه پاسخ

سه‌شنبه 18 آبان 1395
بخش رایتینگ تافل یکی از بخش های بسیار مهم این ازمون است که نقش بسیار چشمگیری در نمره نهایی شرکت کنندگان دارد. به همین دلیل ETS به منظور اشنایی بیشتر شرکت کنندگان با سوالات این بخش از آزمون، 185 موضوع مورد استفاده در بخش Essay این آزمون را منتشر کرده است. در این کتاب تمامی این 185 موضوع به همراه نمونه پاسخ هایی برای هر کدام گردآوری شده است. تکنیک مطالعه نمونه پاسخ ها یکی از تکنیک های شناخته شده به منظور افزایش نمره این بخش است. با مطالعه این کتاب دیگر نیازی به فکر کردن برای یافتن ایده های مناسب که باید در رایتینگ خود به آن اشاره کنید نیست و می توانید از ایده های مطرح شده در کتاب برای هرکدام از موضوعات استفاده کنید. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

سوالات استخدامی اقتصاد خرد با پاسخ تشریحی

دوشنبه 10 آبان 1395
سوالات استخدامی اقتصاد خرد با پاسخ تشریحی

سوالات-استخدامی-اقتصاد-خرد-با-پاسخ-تشریحینمونه سوالات آزمون استخدامی اقتصاد خرد شامل 120 تست با پاسخ کاملاً تشریحی در قالب فایل PDF در 32 صفحهدانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی پاسخ لرزه ای دیوارهای برشی فولادی با توجه به تعامل خاک- سازه

دوشنبه 10 آبان 1395
بررسی پاسخ لرزه ای دیوارهای برشی فولادی با توجه به تعامل خاک- سازه

بررسی-پاسخ-لرزه-ای-دیوارهای-برشی-فولادی-با-توجه-به-تعامل-خاک-سازهمقاله ترجمه شده به همراه متن اصلی با عنوان Seismic response of steel plate shear walls considering soil-structure interaction، چکیده: با توجه به بهره وری ساختاری، پلیت های فلزی برشی دیوار (SPSW) به طور گسترده ای در ساختمان به عنوان یک سیستم اصلی برای مقاومت در برابر بارهای جانبی به علت باد و ...دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاسخ تشریحی سؤالات (صحیح- غلط) آخر هر فصل کتاب اقتصاد خرد محسن نظری

یکشنبه 9 آبان 1395
پاسخ تشریحی سؤالات (صحیح- غلط) آخر هر فصل کتاب اقتصاد خرد محسن نظری

پاسخ-تشریحی-سؤالات-(صحیح-غلط)-آخر-هر-فصل-کتاب-اقتصاد-خرد-محسن-نظریپاسخ تشریحی سؤالات (صحیح- غلط) آخر هر فصل کتاب اقتصاد خرد محسن نظری (با پاسخ کاملاً تشریحی) که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 15 صفحه فایل pdf تهیه شده و جزوه شخصی ایشان می باشد.دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی 1395 همراه با پاسخ

یکشنبه 18 مهر 1395
دانلود نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی 1395 مجموعه نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی سال  1395  که این نمونه سوالات همراه با پاسخ می باشد  تمامی سوالات به صورت چهارگزینه ای و همراه با تصاویر مربوطه بوده مجموعه بی نظیر از نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی با بیش از 500 سوال همراه با پاسخ این مجموعه سوالات در یک فایل  pdf می باشد . ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با پاسخ

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
169 صفحه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب به همراه جزوات آموزشی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

سوالات تستی قانون مالیاتها 94 با پاسخ

پنج‌شنبه 15 مهر 1395برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد پاسخ به برخی از پرسشهای جوجه کشی با استفاده از تحقیقات

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه45 عنوان : پاسخ به برخی از پرسشهای جوجه کشی با استفاده از تحقیقات نویسندگان : مهندس احمد صلاحی – سرپرست کارخانه جوجه کشی ماهان ورامین (اشراق ) مهندس مژده موسی نژاد – عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد کهنوج مقدمه : همیشه در ذهن کارکنان و مدیران جوجه کشی سوالاتی مطرح می شود و همواره یک علاقه مندی در مورد داشتن جواب آنها وجود دارد فلذا سعی گردید تعدادی از سوالات را با استفاده از تحقیقات محققان جواب داد که این مقاله به این صورت به خوانندگان محترم نشریه و دست اندرکاران صنعت طیور تقدیم می شود . سوال اول : طول بدن جوجه چه تاثیری در عملکرد جوجه ها دارد ؟ در سالهای اخیر تاکید زیادی بر اندازه گیری طول بدن جوجه در جوجه کشی ها می شود . به طوریکه شرکت hatch tech ملاک ارزیابی کیفی خود را بر انداز ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

185 موضوع رایتینگ تافل به همراه پاسخ

چهارشنبه 7 مهر 1395
بخش رایتینگ تافل یکی از بخش های بسیار مهم این ازمون است که نقش بسیار چشمگیری در نمره نهایی شرکت کنندگان دارد. به همین دلیل ETS به منظور اشنایی بیشتر شرکت کنندگان با سوالات این بخش از آزمون، 185 موضوع مورد استفاده در بخش Essay این آزمون را منتشر کرده است. در این کتاب تمامی این 185 موضوع به همراه نمونه پاسخ هایی برای هر کدام گردآوری شده است. تکنیک مطالعه نمونه پاسخ ها یکی از تکنیک های شناخته شده به منظور افزایش نمره این بخش است. با مطالعه این کتاب دیگر نیازی به فکر کردن برای یافتن ایده های مناسب که باید در رایتینگ خود به آن اشاره کنید نیست و می توانید از ایده های مطرح شده در کتاب برای هرکدام از موضوعات استفاده کنید. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاسخ آزمون قلم چی 15 مرداد 95 (رشته تجربی)

یکشنبه 4 مهر 1395
در این آزمون بخش فیزیک پیش دانشگاهی و فیزیک سال سوم به روش کاملا مفهومی و با ارائه روشهای مناسب و بی نظیری تستی پاسخ داده شده است. شما کنکوری عزیز با دیدن این فیلم آموزشی می توانید تمام این روشها را فرا گیرید به طوری که نیاز به حفظ فرمولهای اضافی و بسیار فرار را ندارید. در بخش فیزیک سوم فصل مدار الکتریکی موضوع امتحان بوده است.با ارائه روشهای مفهومی و تستی بی نظیر در این فایل آموزشی سوالاتی که در ابر فصل مدار مطرح می شود را به راحتی می توانید پاسخگو باشید. در بخش فیزیک پیش دانشگاهی، از مبحث حرکت شتاب ثابت و سقوط آزاد سوال مطرح شده است. این بخش را با روشهایی پاسخ داده ایم که نیاز به فرمولهای اضافه در این فصل ندارید به طوری فقط با فراگیری فرمولهای اصلی کتاب درسی و مفاهیم آن و روشهای ارائه شده تمام سوالات این بخش را در کمترین زمان ممکن پاسخ می دهید. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: پاسخ، آزمون، مرداد، (رشته، تجربی)

تحقیق در مورد نجواهای شیطانی، پاسخ های عقلانی

یکشنبه 4 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *  فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:12   فهرست مطالب   نجواهای شیطانی، پاسخ های عقلانی   مقدمه :   اولین شبهه :   جواب :   دومین شبهه :   سومین شبهه :   وآخرین شبهه :    پاورقی:     هرگاه دشمنان اسلام دررسیدن به اهداف شوم خود،از رزم میدانی نا امید شده واحساس شکست می کنند ؛ با ایجاد جنگ روانی ،افکار وعقاید مسلمین را مورد هجوم قرار می دهند واز سلاح های مخربی درراه شکست مسلمین بهره می گیرند. یکی ازآن حربه های نیرومند وویرانگر اندیشه ها ،«ایجاد شبهات » مختلف در زمینه های اعتقادی ،سیاسی ،اجتماعی ، فرهنگی و... می باشد . به کارگیری این شیوه مخرب ، چون نجوا و وسوسه شیاطنی ، روح و جان وفکر انسان معتقد را می آزارد واگر پاسخی برآن نیابد تسلیم مک ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آنالیز حساسیت پاسخ سازه های شبه خرپایی با استفاده از نمودار تورنادو در برابر زلزله

شنبه 3 مهر 1395
• مقاله با عنوان: آنالیز حساسیت پاسخ سازه های شبه خرپایی با استفاده از نمودار تورنادو در برابر زلزله   • نویسندگان: حسن مقدم ، افشین محمدی   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 5 صفحه می باشد.       چکیــــده: در این مقاله حساسیت پاسخ سازه های شبه خرپایی (truss like structures)  تحت زلزله های محتمل نسبت به پارامترهای موثر در طراحی، سنجیده شده است. به منظور دستیابی به این هدف پارامترهای موثر در طراحی مانند پروفیل شتابنگاشت ها، تنش تسلیم فولاد، مدول الاستیسیته، جرم مشارکت یافته، نسبت میرایی سازه، به عنوان متغیرهای تصادفی در نظر گرفته شده اند. بعد از آن سازه تحت زلزله های محتمل با استفاده از تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی با مدلسازی در نرم افزار OpenSees ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 78 )
   1       2       3       4       5       6    >>