X
تبلیغات
رایتل

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی نوجوانان

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی نوجوانان

خلاصه

انسان با توجه به پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه‌های گوناگون می‌‌بایست از توانایی لازم و کافی جهت مقابله با موقعیتهای دشوار زندگی و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور پیشرفت همه جانبه برخوردار باشد. بنابراین افراد موفق، تکامل یافته و دارای سلامت روانی کسانی هستند که توانایی و مهارت کافی را در برخورد با شرایط گوناگون زندگی دارند و همواره در صدد تغییر موقعیت خویش در جهت رشد و تکمیل هستند. این ویژگی‌ها نشانگر برخورداری اینگونه افراد از مهارتهای زندگی می‌باشد. در حال که افراد ناموفق و کسانی که به رشد و پیشرفت متعادل در جنبه‌های گوناگون زندگی دست نیافته‌اند از سلامت روانی کمتری برخوردارند و همچنین توانایی حل مؤثر مشکلات و مسائل زندگی را ندارند می‌توان گفت که فاقد مهارتهای زندگی کافی هستند. بدین ترتیب برخورداری از مهارتهای زندگی و به کارگیری آن جهت دستیابی به رشد و کمال می‌تواند بسیاری از مشکلات،‌ ناکامی‌ها و ناهنجاری‌ها را رفع نماید و در عوض یک زندگی با نشاط، پرتلاش، رو به پیشرفت و کمال،‌ مفید و سازنده را به ارمغان آورد و چه بهتر است که کسب این مهارتها از دوران نوجوانی آغاز گردد. با توجه به اینکه تحقیقات بسیاری موضوع فوق را مورد تأیید قرار داده‌اند و همچنین باور و اعتقاد پژوهشگر به اینکه لازمه موفقیت و تکامل همه جانبه در زندگی، برخورداری از سلامت روانی و آگاهی از شیوه صحیح و مناسب زندگی و در نتیجه سبک زندگی سالم می‌باشد، به همین جهت،‌ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان پرداخته است.

در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل. که به شیوه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون- با گروه کنترل انجام گردید،‌ چنین فرض شد که آموزش مهارتهای زندگی موجب افزایش یا بهبود سلامت روان و درونی‌تر شدن منبع کنترل در نوجوانان می شود. به همین منظور از بین 191 دانش آموز دختر مقطع دبیرستان، 30 دانش‌آموز که بالاترین نمرات را از پیش آزمون (پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه منبع کنترل) به دست آوردند، انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم گردیدند که هر گروه شامل 15 دانش آموز بود.

پس از اجرای پیش آزمون در گروه آزمایشی و کنترل، گروه آزمایشی آموزش مهارتهای زندگی را در هشت جلسه دو ساعته دو بار در هفته دریافت نمود. پس از یک ماه، پس آزمون (پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه منبع کنترل) در دو گروه آزمایشی و کنترل اجرا گردید.

پس از نمره‌گذاری، تفاوت میانگین بین دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده «از آزمون t دو گروه مستقل» مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میانگین دو گروه در «پرسشنامه سلامت عمومی» تفاوت معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه پژوهش تأیید گردید. بنابراین، آموزش مهارتهای زندگی می‌تواند سلامت روان را افزایش دهد یا بهبود بخشد. همچنین نتایج نشان می دهد که تفاوت بین میانگین های دو گروه در کلیه مقیاسهای پرسشنامه سلامت عمومی به جز مقیاس C (نارسا کنش وری اجتماعی) کاملاً معنادار است. نکته دیگر اینکه بیشترین میزان کاهش در نمرات مقیاس D (نشانگان افسردگی)‌ پرسشنامه مذکور می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که آموزش مهارتهای زندگی بیشترین تأثیر را بر کاهش میزان افسردگی آزمودنی‌ها داشته است. اما در مورد میانگین دو گروه در پرسشنامه منبع کنترل، علیرغم کاهش اندک در نمرات تفاوت معناداری وجود ندارد. در کل می‌توان گفت،‌ با توجه به کاهش اندک نمرات، آموزش مهارتهای زندگی تا حدودی بر درونی‌تر شدن منبع کنترل در گروه آزمایشی مؤثر بوده است.

همچنین در این پژوهش، رابطه بین متغیرهای پژوهش با استفاده از «ضریب همبستگی پیرسون» به دست آمد. این نتایج نشانگر آن است که بین سلامت روان و شیوه مقابله‌ای و بین منبع کنترل و شیوه مقابله‌ای ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین متغیر (سلامت روان و منبع کنترل) ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. یافته‌های جانبی این پژوهش نشانگر رابطه معنادار بین سطح تحصیلات مادر، اشتغال مادر و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با سلامت روان و شیوه مقابله‌ای آنان می‌‌باشد.

مشاهدات کیفی نیز در طول جلسات دوره آموزشی با نتایج کمی حاصل از داده‌ها مطابقت و هماهنگی دارد. بطوریکه آزمودنی‌هایی که در طول جلسات فعالیت گروهی بیشتری داشتند، انگیزه و تمایل بیشتری جهت شرکت در این دوره آموزشی داشتند، نظم گروهی بیشتری را رعایت می‌نمودند. در انجام تمرینات و فعالیتهای عملی علاقمندی و انگیزة بیشتری نشان می دادند،‌ توجه و دقت کافی نسبت به مطالب و محتویات آموزشی داشتند و خواهان تداوم این دوره آموزشی در طول سال تحصیلی بودند، در میزان نمرات سلامت عمومی و منبع کنترل آنان کاهش بیشتری ایجاد شده است. در واقع می‌توان گفت که آموزش مهارتهای زندگی در مورد این آزمودنی‌ها منجر به افزایش سلامت روان و درونی‌تر شدن منبع کنترل آنان شده است. بدین ترتیب مشاهدات کیفی دال بر تأثیر مثبت آموزش مهارتهای زندگی می‌باشد.

مقدمه

پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی در سال‌های اخیر، انسان‌ها را با انبوهی فزاینده از مسائل گوناگون مواجه ساخته است. کار، تحصیل و فشارهای روانی- اجتماعی از جمله مسائلی هستند که اغلب نوجوانان و جوانان با آنها روبرو هستند. توانایی حل مؤثر مسائل مذکور و مشکلات مشابه از جمله مهارت‌‌های مهم و مفیدی هستند که نقش تعیین کننده‌ای در تأمین سلامت روانی و موفقیت فرد و در نتیجه زندگی سالم و اثر بخش دارند.

همه انسان‌ها به طور فطری توانایی حل مشکلات زندگی را دارند، ولیکن این توانایی باید مطابق با شرایط و موقعیت فرد پرورش یابد بطوریکه به عنوان مهارت‌های کارآمد در آنان درونی شود. متأسفانه طبق بررسی‌های انجام شده توانایی‌ها و مهارت‌های عملی و سازشی بسیاری از نوجوانان و جوانان کشور ما برای حل مؤثر مسائل زندگی فردی و اجتماعی آنان کفایت نمی‌کند. بنابراین آموزش مهارت‌های زندگی با تأکید بر مهمترین مسائل فردی و اجتماعی نوجوانان به عنوان اصلی مهم و انکار ناپذیر است که تاکنون علیرغم توجه خاص بسیاری از کشورهای جهان و تأکید خاص «سازمان بهداشت جهانی» . جای آن در برنامه‌های تحصیلی مدارس کشورمان خالی مانده است. البته اخیراً گامهایی برداشته شده است که نیازمند توجه علمی و تخصصی بیشتری می‌باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه در سراسر جهان بر اهمیت بهداشت روانی تأکید می‌شود و روز به روز با انجام تحقیقات وسیع و گوناگون، اهمیت و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی آشکارتر می‌گردد. بطوریکه سال 2001 میلادی از طرف سازمان بهداشت جهانی،‌ تحت عنوان سال جهانی «بهداشت روانی» اعلام گردید. سازمان مذکور در این سال شعار «غفلت بس است،‌ مراقبت کنیم.» را جهت آشکارتر ساختن اهمیت موضوع،‌ مطرح نمود.

این امر نشان دهنده آن است که بهداشت روانی موضوعی است که باید در سطح جهان مورد توجه قرار گیرد. یکی از دلایلی که در اهمیت این موضوع مطرح است، شیوع روزافزون ابتلاء به انواع اختلالات روانی در سطح جهان است و دلیل مهم دیگر آن، اهمیت و ضرورت پیشگیری از بیماری‌های روانی است. در واقع می‌توان گفت، عمده‌ترین هدف بهداشت روانی، پیشگیری است و از سه نوع پیشگیری که در بهداشت روانی مطرح می‌شود،‌ پیشگیری اولیه مورد توجه بیشتری قرار می‌‌گیرد. در پیشگیری اولیه جمعیت سالم در جامعه مورد نظر هستند و تمام اقداماتی که در این حیطه صورت می‌گیرد، در جهت آماده سازی افراد و فراهم نمودن شرایط مناسب برای زندگی سالم از تمامی جنبه های جسمانی، روانی و اجتماعی می‌باشد. بنابراین هدف، افزایش آگاهی و توانایی افراد در برخورد صحیح و مناسب با رویدادهای زندگی می‌‌باشد.

حسینی (1378) معتقد است، آموزش، اساسی‌‌ترین روش پیشگیری اولیه است. از طرفی دیگر مهم‌ترین و مؤثرترین دوره سنی جهت آموزش پیشگیرانه،‌ دوره نوجوانی است. به همین دلیل متخصصین بهداشت روانی، آموزش پیشگیرانه در دوره نوجوانی را مورد توجه بسیار قرار می دهند. و همچنین پژوهش‌ها نشان می‌دهند که آموزش مهارت‌های زندگی به ارتقاء‌ بهداشت روانی کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف زندگی کمک می‌‌کند و از اساسی‌ترین برنامه‌های پیشگیرانه در سطح اولیه به شمار می‌رود. سلامتی بخش اصلی یک زندگی شاد است و مدارس نقش مهمی در آگاه ساختن نوجوانان پیرامون مسائل بهداشتی و سلامتی و آموزش علوم زندگی به آنان دارند.

با توجه به مطالب فوق و اهمیت و نقش ارزنده آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان افراد بخصوص نوجوانان و با توجه به تأثیر مثبت برنامه‌های پیشگیرانه در مدارس، پژوهش حاضر به بررسی تأُثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان نوجوانان می‌پردازد. از طرفی به دلیل ارتباط مستقیم و مثبت بین سلامت روان،‌ منبع کنترل درونی و شیوه مقابله‌ای مسأله مدار، تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر درونی‌تر شدن منبع کنترل نوجوانان و شیوه‌های مقابله‌ای آنان نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

متغیرهای پژوهش

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل دانش‌آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران می‌‌پردازد. بنابراین متغیرهای پژوهش عبارتند از:

- متغیر مستقل

در این پژوهش، آموزش مهارت‌های زندگی، متغیر مستقل می‌باشد،‌ که تأثیر آن بر متغیرهای وابسته پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

- متغیرهای وابسته

دو متغیر سلامت روان و منبع کنترل،‌ متغیرهای وابسته پژوهش حاضر می‌باشند،‌‌ که تأثیر متغیر مستقل بر آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

- متغیرهای کنترل

سن، جنس و مقطع تحصیلی از متغیرهای کنترل پژوهش هستند. به این صورت که دانش‌آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه که حدود سنی 16-15 ساله داشتند به عنوان جامعه و نمونه پژوهش انتخاب شدند.

مشاهدات کیفی در طول جلسات دوره آموزشی با نتایج کمی حاصل از داده‌‌ها، مطابقت و هماهنگی دارد. به طوری که ویژگیهای رفتاری آزمودنی‌ها در طول دوره تا حدودی نشان دهنده میزان نمرات آنان در آزمونها می‌باشد. بدین معنا که آزمودنیهایی که در طول جلسات، فعالیت گروهی بیشتری داشتند، انگیزه و تمایل بیشتری جهت شرکت در این دوره آموزشی داشتند، نظم گروهی بیشتری را رعایت می‌نمودند، در انجام تمرینات و فعالیتهای عملی علاقمندی و انگیزه بیشتری نشان می‌دادند،‌ توجه و دقت کافی نسبت به مطالب و محتویات آموزشی داشتند و خواهان تداوم این دوره آموزشی در طول سال تحصیلی بودند، در میزان نمرات سلامت عمومی و منبع کنترل آنان کاهش بیشتری ایجاد شده است. در واقع می‌توان گفت که آموزش مهارت‌های زندگی در مورد این آزمودنیها منجر به افزایش سلامت روان و درونی تر شدن منبع کنترل آنان شده است. در حالیکه در نمرات آزمودنیهایی که انگیزه و رغبت کافی برای حضور در جلسات آموزشی نداشتند،‌ فعالیتهای گروهی آنان بخصوص در بحثهای گروهی ضعیف‌تر بود و نسبت به انجام تمرینات و فعالیتهای عملی انگیزه کمتری داشتند، چندان تغییر محسوسی ایجاد نشده است. بدین صورت که یا کاهش اندکی در میزان نمرات سلامت عمومی ایجاد شده است و یا آنکه منجر به افزایش میزان نمرات در آزمون منبع کنترل آنان شده است.

در ارزیابی نهایی از دوره آموزشی، اکثر آزمودنیها، برخورداری از مهارتهای زندگی را برای همه افراد مفید و لازم قلمداد نمودند و معتقد بودند که آنچه به عنوان مهارتهای زندگی در این دوره آموزشی آموختند و پیرامون آن، تمرین و فعالیت گروهی انجام دادند، توانسته است تا حدود نسبتاً زیادی بر جنبه های گوناگون زندگی آنان به ویژه بر زندگی تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی آنان اثر گذار باشد.

همچنین علاوه بر گروه آزمایشی،‌ طی مصاحبه‌ای که با افراد گروه کنترل نیز صورت گرفت،‌ پیرامون اهمیت و نقش مهارتهای زندگی و نحوه تأثیر آن نظر خواهی شد. اکثریت آنان نسبت به کسب مهارتهای زندگی و برگزاری این دوره آموزشی تمایل و رغبت فراوانی نشان دادند و معتقد بودند که این نوع جلسات می‌تواند بسیار مفید،‌ آموزنده و جالب باشد. بخصوص اینکه با فعالیتهای گروهی، شور و هیجان بیشتری ایجاد خواهد شد.

بدین ترتیب مشاهدات کیفی دال بر تأثیر مثبت آموزش مهارتهای زندگی می‌باشد.

از نتایج ضرایب همبستگی بین مقیاسهای سلامت روان، منبع کنترل و شیوه مقابله‌ای چنین بر می‌آید که بین اکثر مقیاسها همبستگی معناداری وجود دارد، بطوریکه بین مقیاسهای سلامت روان و شیوه های مقابله‌ای همبستگی معناداری وجود دارد. این بدان معناست که بین دو متغیر مذکور ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر بین دو متغیر سلامت روان و شیوه مقابله‌ای همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین بین مقیاسهای منبع کنترل و انواع شیوه‌های مقابله‌ای همبستگی معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر بین دو متغیر منبع کنترل و شیوه مقابله‌ای ارتباط معناداری وجود دارد. در ضمن بین مقیاسهای آزمون سلامت عمومی (نشانگان جسمانی، نشانگان اضطرابی، کارکرد و کنش اجتماعی و نشانگان افسردگی) نیز ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شده است. بطوریکه ضرایب همبستگی بین مقیاسها اکثراً بالای 60/0 = r می‌باشد. همین طور بین مقیاسهای آزمون منبع کنترل (توانایی درونی، اعتقاد به شانس و تأثیر دیدگاه افراد قدرتمند) نیز ارتباط معناداری مشاهده گردید. همانگونه که ملاحظه می شود بین شیوه جسمانی‌سازی مقابله، شیوه‌های هیجانی مقابله و جمع کل مقیاس شیوه مقابله‌ای نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین نتایج نشانگر ارتباط مستقیم و مثبت بین متغیرهای پژوهش سلامت روان و شیوه مقابله‌ای ، منبع کنترل و شیوه مقابله‌ای) می‌باشد، که البته علیرغم انتظار پژوهش، بین دو متغیر سلامت روان و منبع کنترل، ارتباط معناداری مشاهده نشده است.

بدین ترتیب فرضیه (2) پژوهش مور د تأیید قرار نگرفت. نکته قابل توجه دیگر این بود که در هر دو پرسشنامه، بین مقیاسها ارتباط کاملاً معناداری مشاهده گردید، بطوریکه ضرایب همبستگی قابل قبول و رضایت بخشی بخصوص در آزمون سلامت عمومی، بدست آمده است. در ضمن با توجه به نتایج همبستگی این آزمون می‌توان نتیجه گرفت که درجه همبستگی بین هر زیر مقیاس آزمون سلامت عمومی با نمره کل مقیاسهای آزمون بیشتر از درجه همبستگی بین زیر مقیاسها می‌باشد. این موضوع بخصوص در مورد مقیاسهای نشانگان افسردگی نشانگان اضطرابی نشانگان جسمانی صدق می کند. این امر نشان دهنده اهمیت افسردگی و اضطراب در تشخیص نشانگان اختلالهای روانی است.

در ضمن ملاحظه شد که نتایج یافته‌هالی جانبی نشان دهنده ارتباط منفی و معنادار عملکرد تحصیلی (معدل کتبی) دانش‌آموزان با شیوه جسمانی سازی مقابله و جمع کل مقیاس شیوه مقابله‌ای می‌باشد. بدین معنا که دانش‌آموزانی که معدل کتبی بالاتری داشتند در شیوه جسمانی‌سازی مقابله و جمع کل مقیاس شیوه مقابله نمرات پایین‌تری کسب کردند، یعنی در مقابله با مشکلات کمتر دچار علائم جسمانی مانند سردرد، احساس تهوع ، تپش قلب، بی خوابی و . . . می‌شوند و بیشتر از مقابله مسأله مدار استفاده می‌کنند. همچنین نتایج تحلیل واریانس یکراهه (ANOVA)، حاکی از آن است که تحصیلات مادر در گروه بی‌سواد و زیر دیپلم با شیوه هیجانی مقابله ارتباط معناداری دارد. بدین معنا که دانش‌آموزان دارای مادران بی‌سواد و زیر دیپلم در مقابله با مشکلات بیشتر دچار حالات هیجانی مانند، خشم، عصبانیت و . . . می‌‌شوند. لازم به ذکر است که بین میانگینهای تحصیلات پدر با مقیاسهای سلامت روان، منبع کنترل و شیوه مقابله‌ای، ارتباط معناداری مشاهده نشد. در ضمن بین نوع شغل پدر و مقیاسهای مذکور نیز ارتباط معناداری حاصل نگردید. ولیکن بین وضعیت اشتغال مادر و مقیاسهای اضطراب ، نارسا کنش وری اجتماعی، افسردگی و جمع کل مقیاسهای سلامت عمومی و همچنین شیوه مقابله‌ای مسأله مدار ارتباط معناداری بدست آمد. بدین معنا که دانش‌آموزان دارای مادران شاغل، نمرات پایین‌تری در مقیاسهای مذکور کسب نمودند، یعنی به عبارت دیگر، اضطراب، نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی کمتری در مقایسه با دانش‌آموزان دارای مادران خانه‌دار، نشان دادند و در کل از سلامت روان بالاتری برخوردار هستند. در ضمن در هنگام مقابله با مشکلات بیشتر از شیوه مقابله‌ای مسأله مدار استفاده می‌کردند.

جداول 4 و 5و 6 و 7 و 8 و 9 که بیانگر توضیحات فوق می‌باشند به ترتیب در صفحات بعدی ترسیم شده‌اند.
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بلوغ و هویت یابی نوجوانان

شنبه 29 آبان 1395

بلوغ و هویت یابی نوجوانان

«بلوغ و هویت یابی»

«نوجوانان را می‎توان به مرغان دور پروازی تشبیه کرد که وجودشان پیدایش سرزمین های ناپیدایی را در افق به دریانورد نوید می‎دهد.

ما که دریاهای ژرف را به پیش می رانیم و نمی دانیم کی و کجا به خشکی می رسیم، باید این نوید را گرامی داریم و پیام ها و اشارات نوجوان را تفسیر و درک کنیم.»

فهرست :

خصوصیات عمومی دوران بلوغ...........................................................................

خواهش های فطری و خواهش های اکتسابی در دوره جوانی.............................

فراهم کردن غرایز در این دوره (تکالیف نوجوان)................................................

چگونگی رشد شخصیت در این دوره...................................................................

اظهار وجود و اثبات شخصیت..............................................................................

چگونگی دستیابی به استقلال.................................................................................

انتخاب دوست........................................................................................................

چگونگی رشد و تکامل جسمانی از تولد تا پایان دوره جوانی...............................

عکس العمل های روانی دختران نسبت به تغییرات بدنی.......................................

رابطه ی بلوغ جسمی با بلوغ روانی.......................................................................

خود دوستی و دگردوستی در این دوره ..............................................................

بلوغ........................................................................................................................

مقدمه

هدف از تهیه ی این تحقیق شناسایی بلوغ و هویت یابی است . این که نوجوانی چه دوره ای است؟ ‌خصوصیات شخصیتی، جسمانی، روحی و روانی نوجوان در این دوره چگونه است؟ او باید چگونه در برابر تغییرات حاصل از این دوره عکس العمل نشان دهد؟ …

در این دوره نوجوان در یک تبدیل شخصیتی قرار دارد افکار و حالات وی به سوی بلوغ و در مسیر کامل تر شدن حرکت کند. در این تحقیق از مواردی چون خصوصیات عمومی دروان بلوغ، خواهش های فطری و اکتسابی ، رام کردن غرایز، تفریحات سالم، تفریحات زیان بخش، رشد و اظهار وجود، استقلال و دوست یابی نوجوانان، بلوغ جنسی که خود یکی از عامل های تشویش و نگرانی در دختران و پسران است و انحرافات جنسی سخن به میان آمده است.

خصوصیات عمومی دوران بلوغ

- برقرار کردن مناسبات کاملتر با همسالان خود

- کامل کردن نقش اجتماعی خود به عنوان یک مرد یا یک زن

- قبول کردن وضع جسمانی خود و استفاده از آن به طور مؤثر

- به دست آوردن استقلال عاطفی و از میان بردن وابستگیهای عاطفی با والدین و سایر افراد بالغ «فطام روانی»

- اطمینان حاصل کردن درمورد استقلال اقتصادی.

- انتخاب شغل و آماده کردن خود جهت احراز آن.

- آماده نمودن خود جهت انتخاب همسر و تشکیل خانواده.

- پرورش دادن مهارتهای هوشی و مفاهیم لازم جهت شرکت دادن در زندگی اجتماعی.

- کامل کردن رفتار اجتماعی و قبول کردن مسئولیت های مربوط بدان.

- آشنا شدن با یک دسته از ارزشهای اخلاقی و تحصیل یک فلسفه حیاتی ارضاء کننده[1].

از دیگر خصوصیات عمومی دوران بلوغ عبارتند از :

دارا بودن مشکلاتی چون عصبانیت ، ناآرامی، علاقه به تنهایی، رغبت نشان دادن نسبت به امر و نهی کردن، بهانه گیری، ناراضی بودن از وضع زندگی، جرو بحث کردن با اعضای کوچکتر خانواده، لجباز بودن، نداشتن توانایی برای بازگویی وضعیت روحی و علاقه های خود و مسائل خانه و خانوادگی، وضع موقعیت اجتماعی، دینی و اخلاقی، مسائل مربوط به تحصیل و غیره.[2]

رام کردن غرایز در این دوره

- برقراری ارتباط منظم و مستمر با خداوند و تلاش در جهت خودسازی.

- برخورداری از «فلسفة زندگی» روشن و بهره مند شدن از ارزش «معنا» در طی زندگی خویش.

- استفاده از اوقات فراغت در فعالیتهای خلاقه و سازنده ، عنصر، کارهای دستی، فعالیتهای ورزشی،‌ مطالعه جهت دار و …

- تفاهم با والدین به عنوان صمیمی ترین دوستان.

- انتخاب مربی و یا یکی از معلمانی را که بیشتر دوست می دارد به عنوان محرم راز.

- نیاز داشتن به غذا و استراحت کافی و برنامه برای مطالعه و کار .

- برای مخارج خود برنامه ای را اجرا می کنند و از بهداشت بدنی غفلت ننماید.

نوجوان باید بداند که او هم مانند دیگران است یعنی وضع خاصی ندارد.[3]

رام کردن غریزه در این دوره می‎تواند از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد مثل:

جنبه زیستی : در این مورد رشد سریع بدن، آشکار شدن تفاوتهای بدنی نسبت به پسران، برهم خوردن تعادل تن در اثر ترشح غدد، پیدایش تغییراتی در وزن، قد، رنگ چهره، قدرت و قوت بدن، رشد بدن، پیدایش دگرگونیهایی در رفتار و در خوی ها و غریزه جنسی و صفات ثانوی جنسی در او دیده می‎شود. از حدود 12-14 سالگی قاعدگی در او پیدا می‎شود ، مسئله ای که دختران از آن ترس دارند و این حالت ماهانه خود نشان دهنده آمادگی او برای زن شدن و مادر شدن و داشتن فرزند است.

در همین سنین انحرافات غریزی برای برخی از آنها که از آگاهی و ایمان کافی برخوردار نیستند پدید می‎آید مثل حالت همجنسی دوستی، رابطه با دختران معاشر، عاشق شدن نسبت به معلمان، جستجوی محیط خلوت برای ارضای تمنیات جنسی و … تحریکات در آنان در سایه دیدن، شنیدن، لمس کردن شدید است.[4]
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بلوغ، هویت، یابی، نوجوانان

بررسی تربیت دینی در نوجوانان

شنبه 29 آبان 1395

بررسی تربیت دینی در نوجوانان

مقدمه:

از آنجائیکه نظام مقدس جمهوری اسلامی فقط و فقط از طریق اعتماد عمیق اقشار ملت به اسلام عزیز متداوم و پایدار می‌ماند و نظام جمهوری اسلامی چیزی جز ظهور حیات اسلامی در عرصة فعالیتهای فردی و اجتماعی نیست بنابراین لازم است که بیش از پیش در این راستا همت گمارده شود. و به گونه‌ای عمل کرد که در نسل جدید ما و نسلهای بعدی دچار اضطراب و نگرانی و بیم و هرای نشوند و چه بسا یک عملکرد غلط در این زمان از طرف تربیت‌کنندگان از پدر و مادر گرفته تا مربیان مقاطع مختلف تحصیلی یأس و ناامیدی را در روحیة این عزیزان ایجاد کند و روح دین باور و وجدان پاک نوجوانان را پدران و مادران آیندة این مرز و بوم سست و بی‌حاصل نماید پس توجه داشته‌باشیم که وظیفة خطیری بر دوش نهاده شده‌است که با اندکی لغزش در انجام آن در پیشگاه خداوند متعال پاسخگو نخواهیم بود و چه زیباست که در صورت پاسخگویی سربلند و سرافراز بیرون آئیم. پس بیائید عاقلانه عمل کنیم و از خود ستائیهای بی‌مورد دست برداریم و تربیت نسل سالم و صالح را داشته باشیم که این جز در سایة باوراندن باورهای مذهبی در نوجوانان و جوانان و نسل نو نیست البته به طور عاقلانه و استفاده از تکنیک‌های دین‌ باروانه که اگر مربیان ما خود را مجهز به این هنر نباشند و خود را با خواسته‌های پاک جوانان و نوجوانان آشنا نکند و آنرا در جهت صحیح هدایت ننمایند جفای بزرگی به جامعة بشریت از جمله مذهب تشیع نموده‌اند که البته وظیفه‌ای بسیار سنگین است و چه بسا از پیامبراکرم (ص) نقل شده‌است که معلمی شغل انبیاء است پس از این‌جا به ظرافت و مسئولیت خطیر خود با دقت بنگریم و از زیر این مسئولیت با بهانه‌های واهی شانه خالی نکنیم که اگر چنین کنیم لایق انسانیت نیستیم و اگر پدران و مادران در این یعنی در جهت دین‌باوری و تقویت مذهب در فرزندانشان کوتاهی کنند باید این را بدانند که لایق پدر و مادری نیستند و باید خودشان را مواخذه نمایند در پیشگاه خداوند بسی سنگین تر و سخت‌تر است.

و باید همة این سخنان چنین برداشت کرد که:

مسلمانان مسلمانی زسر گیرد که کفر از شرم یار بد مسلمان‌وار می‌آید.

موضوع: راههای مؤثر در تربیت دینی نوجوانان

مسئله: بررسی عوامل مؤثر در تقویت در نوجوانان

بیان مسئله: بسیار مشاهده می‌شود که اولیاء و مربیان از تربیت دینی نوجوانان گله و شکایت می‌کنند و آنها را افرادی لامذهب و فراری از دین می‌پندارند و به هر نحوی در صددند که این وصلة ناهمرنگ را به نوجوانان بچسبانند و به هر طریقی شده خود را از زیر بار مسئولیت بزرگ و خطیر مذهبی بار‌آوردن فرزندان‌شان شانه خالی نمایند که البته شاید بتوان تا اندازه‌ای این مسائل را به نوجوانان نسبت داد ولی اگر ما خود در کار خود دقیق شویم مشاهده می‌کنیم که نوجوان در ابتدای راه است اگر به او جهت داده شود و صحیح برنامه‌ریزی شود او به خوبی می‌تواند خود را دریابد و آنچه را روح پاک و بی‌آلایش او طلب می‌کند به آن دست پیدا کند که در این تحقیق محقق سعی برآن دارد که عوامل مؤثر در تربیت دینی نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و سطح عملکرد تقویت‌کننده‌هایی مثل خانواده و مدرسه و وسایل ارتباط جمعی را شناسایی و معرفی نماید و تا حد امکان برای رفع موانع و نواقص گام بردارد.

تعریف تئوری تربیت دینی

تربیت بدنی مجموعه‌ای از اقدامات و تلاشها و زمینه‌سازیها برای ایجاد دگرگونی در فکر و عمل است که منطبق با آن فکر و عمل دارای جنبه‌های موضع‌گیرانه براساس آن باشد.

تاریخچه دین در ایران

در گذشتة ایران که نظر می‌افکنیم به این نتیجه می‌رسیم که مذهب و تربیت دینی وجود داشته‌است چنان که ایرانیان قدیم خورشید پرست بودند وآتش را نیز به عنوان خدای خود مورد ستایش قرار می‌دادند و هرچندگاه حتی به دلیل اعتقادات سختی که نسبت به مذهب در دین خود داشتند عزیزترین کسان خود را نیز به پای خدایان خود قربانی می‌کردند تا اینکه مذهب بودا در ایران شکل گرفت اما باز به دلیل اینکه ریشه و بنیان محکمی نداشت با ظهور اسلام و فتح قسمتهایی از ایران بدست اعراب در زمان خلافت عمر و ابوبکر ایرانیان نیز اسلام را پذیرفتند و آن را سر منشاء زندگی خود عادات، آداب، … خود قرار دادند تا جائیکه آنها برای تربیت دینی نسل از ائمه (ص) سرمشق گرفته و زندگی این بزرگواران سرلوحة زندگی و تربیت دینی خود قرار دادند و مذهب تشیع را برگزیدند و آن جان خود را فدا کنند و شهادت در راه آن را افتخار می‌دانند.

تربیت دینی از دیدگاه اسلام

در اسلام در هریک از مراحل مختلف رشد دستورالعملهای دقیق و گسترده‌ای برای تربیت افراد وجود دارد از آن جمله نامگذاری، اذان و اقامه گفتن، مراقبتهای لازم در آغاز کودگی چون رضاع، حضانت، بهداشت، تغذیه و به طور کلی پرورش بدنی و عطوفت و محبت، بازی و سرگرمی، احترام به شخصیت کودک، بکارگیری روش کودکان و بالاخره تربیت دینی و اخلاقی و عقلی و عاطفی در ابعاد معنوی همچنین سالهای نخستین عمر مناسبترین موقعیت برای تربیت دینی است زیرا فطرت دست نخورده و زمینه و پذیرش کاملاً مساعد است در این مرحله مسئولیت تربیت و مراقبتهای رفتاری بیش از هرکس برعهدة پدر و مادر است چرا که در قرآن می‌فرماید:

یاأیها الذین آمنوا قولوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجاره

(تحریم آیة 6)

که در روایات به امر و نهی تفسیر شده و اولیاء باید اهل و فرزندان خود را از آنچه سرانجامش آتش دوزخ است حفظ و حراست کنند و در تعلیم و تربیت آنان بکوشند.

در اسلام برای کودکان و نوجوانان و قبل از بلوغ به عبادات تمرینی توصیه شده‌است تا کودکان با آداب و شرایع و اخلاق و تعهد‌پذیری آشنا شوند و در مرحلة تکلیف دچار مشکل نشوند.

امام صادق فرمودند: ما فرزندانمان را در پنج سالگی به نماز وار می‌داریم اما شما در هفت سالگی امر به نماز کنید. و نیز از ایشان نقل شده که پیش از آنکه منحرفان به سراغ فرزندانتان بیایند حدیث ما را برای آنان باز گوئید.

زمینه‌های تشدید تربیت دینی و یا تضعیف آن

رشد افکار مذهبی و علاقه به فضیلت‌های مذهبی در سنین نوجوانی به حداکثر خود می‌رسد تا حدی که گاهی نوجوان گرایش به ریاضت کشیدن، شب‌زنده‌داری انجام عبادات بسیار راز و نیاز کردن با خدا و گریه‌های شبانه در هنگام نماز پیدا می‌نمایند لذائذ را ترک می‌کند و صفا و پاکی و خلوصی در روحشان ایجاد می‌شود آنان تمایل دارند که همة اعمال خود و دیگران براساس خیر و مصلحت دستورهای دین باشد و همین افکار باعث می‌شود از بی‌قیدی و لاابالیگری بر حذر باشند و خود را از فساد دور کنند البته گاهی اوقات در انجام اعمال فوق جنبة افراط به خود می‌گیرند که به هر حال مقید نیست و عوارضی را به دنبال دارد.

آخرت و روز رستاخیز و بر ملاشدن همة اعمال و رفتارهای خوب و بد گذشته در این دوره فکر آنها را مشغول می‌نماید و باعث می‌شود که اعمال در رفتارشان را تحت کنترل درآورده براساس معیارهای شرعی عمل کنند و از این طریق آرامش خاطر کسب نمایند و ناراحتیهای خود را کاهش می‌دهند.

از طرفی پیدایش شکهای مذهبی نیز در همین سنین آغاز می شود شک در همه چیز شک در اعتقادات خود و اعتقادات والدین خود، شک در تعلیمات مذهبی، شک در حقانیت پیامبران، که آیا آنها از سوی خدا آمده‌اند شک در زندگی بعد از مرگ، شرک در آفرینش انسان از طرف خداوند، شک در عدالت خداوند و بالاخره شک در زندگی بعد از مرگ، شک در آفرینش انسان از طرف خدا، شک در عدالت خدا و بالاخره شک در وجود خدا او می‌خواهد مطمئن شود که آیا آنچه را که تا به حال به دست آورده درست بوده یا خیر او می‌خواهد با دلایل عقلی و منطقی همة اینها را قبول یا در نماید. تفسیری نواز جها ن هستی داشته باشد و از طرفی می‌ترسد پیدایش شک را با دیگران مطرح کند چون ممکن است او را به لاقیدی و بی مذهبی متهم کند مشکل از همین‌جا ایجاد می‌گردد که نوجوانان در شکلهای خود باقی بمانند و تثبیت شوند و نتوانند خود را قانع و ارضاء نمایند و یا برای برطرف کردن این شکها به افراد ناصالح و کجرو و بی اطلاع رجوع نموده سر از لامذهبی و بی‌بندوباری وبی‌خدایی درآورند و آن روح پاک و بی‌آلایش و باصفا و صمیمی را که به دست‌آورده بودند از دست داده به انحرافات اخلاقی نیز کشیده می‌شوند زیرا هیچ عامل کنترل را بر خود ناظر نمی‌بینند و اینان به کنترلهای درونی نخواهند رسید و در اثر پیدایش یک خلاء مذهبی اکثراً دچار سرشکستگی و حیرانی می شوند و به پوچ‌گرایی می‌رسند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، تربیت، دینی، نوجوانان

بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه

جمعه 28 آبان 1395

بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه

فکرت آموخت

«خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین فرهنگ آموزنده اسلامی- ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه ها و درسطح کشور، آنچنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق و ریشه دار غرب مبارزه کرد»

(امام خمینی (ره)، صحیفه نور، 19/9/63)

فرهنگ محصول پیشرفته و پیچیده عقل وذهن انسان فرآورده نیروی خلاقیت و آفرینندگی و «تفکر انتزاعی» و ادراک و یادگیری است فرهنگ کلید ارتباط عمیق و ثمربخش و حیات آفرین هم[1]ه آدمیان ، همه علماء و دانشمندان همه مخترعان و همه مختصصان و همگان و همگان است برای برقراری ارتباط با زندگی، جامعه ، با والدین، فرزند، همسر، با دوست، با استاد و معلم و مربی، با هستی ، با دیگران حتی خود. لذا اگر فرهنگ حذف شود و اگر هرکس از فرهنگ و تحلی فرهنگی، محروم شود همانند گل و گیاهی خواهد بود که از نور آفتاب و آب به عنوان مایه حیات دور مانده است. گل و گیاه بدون آب و روشنایی، یعنی هیچ، یعنی تهیه شده از خود مساله ی گرایش به فرهنگ بیگانه امروزه افکار عده زیادی را در کشورهای مختلف جهان به خود مشغول کرده است. و هم اکنون در بعضی از کشورها به عنوان یک معضل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، در آمده است. دانشمندان علوم روان شناسی و ترتبیتی و علوم اجتماعی، رهبران جوامع، والدین، بیان و معلمان، هر کدام از جهتی علاقمند به شناخت علت ها و عامل های ایجاد کننده این مساله هستند. در کشور ما سابقه این مساله به گذشته اهی بسیار دور بر میگردد. ولی شدت مساله ی گرایش به فرهنگ بیگانه به آغاز مشروطیت و تاسیس دار الفنون و موسسات دیگر غربی برمی گردد.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، استکبار جهانی به سرکردگی امریکا، مبارزات جدی و سازمان یافته خود را به اشکال گوناگون، از قبیل محاصره اقتصادی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و نیز حمله و هجوم تمام عیار فرهنگی، بر علیه انقلاب اسلامی و ارزشهای معنوی آن آغاز کرده است، و ثمره این شبیخون فرهنگی را در احیای فرنگی مآبی، گرایش به ارزشهای غیراسلامی و غیرمعنوی و … در بین افراد جامعه اسلامیمان، شاهد هستیم.

بنابراین، در برخورد با مساله ی گرایش به فرهنگ بیگانه، علمای روان شناسی تربیتی و اجتماعی باید از راه حلهای مناسب و سازنده ای را به منظور پیشگیری و ایمن سازی ارائه نمایند، و به تدریج فرهنگ اسلامی - ملی را جانشین فرهنگ بیگانه کرده، از صدمات آن بر قشر فعال و آسیب پذیر جامعه، یعنی نوجوانان و جوانان جلوگیری کنند زیرا از جمله پیامدهای گرایش به فرهنگ بیگانه ، فاجعه غربزدگی و بی هویتی نوجوانان است که در جوامع شرقی به صورت های مختلف در قرنهای اخیر، بروز و ظهور کرده است.

بنابراین قبل از هر چیز باید دامنه تحقیقات و مطالعات در این زمینه، افزایش یابد، زیرا با کمال تاسف باید گفته شود که تحقیق در این زمینه سابقه چندانی ندارد، و علی رغم اهمیت مساله، فعالیتهایی که در این رابطه قبل از انقلاب انجام شده است، هر چند ظاهران علمی اند ولی ترجمه کتابهای غربی بوده و راه حلهای جوامع غربی را دارند و یا متناسب بافت فرهنگی اجتماعی زمان طاغوت می باشند.

پس از انقلاب اسلامی نیز، کمتر تحقیق جامعی درباره مسایل و مشکلات نوجوانان و جوانان مخصوصاً در بعد فکری و فرهنگی انجام گرفته است. و حال آکه مساله گرایش به فرهنگ بیگانه و تهاجم فرهنگی، اکنون بعد سیاسی نیز پیدا کرده است، و تا آنجا که ما به تحقیقات انجام شده دست یافته ایم، تا کنون سه تحقیق در این زمینه انجام شده است محدود بودن تعداد پژوهشها موید آنست که باید تحقیقهای متعددی در این زمینه صورت گیرد، تحقییق حاضر نیز در راستای این منظور انجام شده است.

1-1- بیان مساله

مادر عصر انقلاب ارتباطات قرار داریم ، عصری که در آن «دهکده جهانی[2] مک لوهان[3]» ، تحقق یافته است. امروزه برخلاف گذشته، وقتی حادثه ای اتفاق می افتد، انعکاس و حوزه انتشار آن به محل وقوع حادثه محدود نیست. بلکه فراگیر و جهانی است و نتایج «دهکده جهانی» کوچک شدن دنیا و پیدایش تعلق جهانی داده های خبری و حوزه انتشار و پیدایش همسایگی در بین ملتها، مانند همسایه های دیوار به دیوار است. به علت تماس مستقیم و غیرمستقیم افراد جوامهع مختلف انسانها به سادگی در برابر الگوهای فرهنگی مختلف قرار می گیرند.

در عصر امواج، فرهنگ ها و ارزشها، به جای حمل به وسیله کتابها و نشریات سوار بر امواج در اختیار بشر قرار می گیرند. امواجی که بدون وقفه وبدون هیچ اذنی مرزهای جغرافیایی و کشوری و خانوادگی را در هم می شکنند و به درون زندگی انسانها وارد می‎شوند و بسته بودن مرزهای کشور، و دربهای منازل مانع و رادعی برای ورود به درون و اندرون خانه ها محسوب نمی‎شود.

(نامه فرهنگ شماره 1-1369) و (رفیع، 1373)

مک لوهان می گوید:

« این تلویزیون است … این رادیو است … که ماره به دوران قبیله نشینی باز می گرداند. یک قبیله بزرگ جهانی … آنها بار دیگر تمام مرزها را تغییر داده اند این دهکده جهانی من است»

(رشید پور، 1352، ص 135)

پیش بینی مک لوهان جالب است زیرا او در زمانی از دهکده جهانی صحبت کرده است که هنوز ماهواره وجود نداشته است.

در عصر انقلاب ارتباطات و حاکمیت ماهواره قدرتهای برتر اقتصادی و تکنولوژی فرهنگ خود را به سراسر دنیا انتقال می دهند. « در حال حاضر آرایش کلی ارتباطات در سطح جهانی و وسایل تکنولوژیکی توزیع کننده این اطلاعات با خود ارزشها و آداب و رسوم و نهادهای فرهنگ مسلط غربی را توزیع می کننند».

(نامه فرهنگ شماره 1، 1369، ص 12)

و چون یکی از راههای حصول الگوهای رفتاری، یادگیری مشاهده ای است و نیز یکی از ویژگیهای مهم نوجوانان، الگوجویی است، نقش الگوهای ارائه شده از اهمیت ویژه ای برخوردار می‎شود و در شخصیت و فرهنگ نوجوانان و جوانان تاثیرات مهمی می گذارد.

حال اگر فرهنگ و الگوهای فرهنگی ارائه شده، توسط امواج ماهواره ای رادیویی و تلویزیونی، با ارزشها و الگوهای فرهنگ خودی تضاد داشته باشند و در جامعه نیز خلاء فرهنگی وجو داشته باشد و ارزشهای حاکم بر جامعه نیز با ارزشهای اسلامی - ملی، هماهنگی نداشته باشند، این عوامل موجب تعارض[4] و سردرگمی افراد جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان گشته، زمینه فرهنگ پذیری[5] و تحول فرهنگی[6] و گرایش به فرهنگ بیگانه و غربگرایی[7] فراهم گشته که در صورت تشدید آن، به بیگانگی[8] از خود و غربزدگی[9] منجر می گردد.

ماهیت نگرش:

درمورد ماهیت نگرش می‎توان گفت که غالباً درک ما از نگرش (نسبت به یک شئی یا موضوع و …) خط مستقمی است که از احساسات مثبت شروع شده، به بی تفاوتی و بالاخره به احساسات منفی ختم می شود، از این رو موقع اندازه گیری نگرش، سعی براین است که نگرش سعی بر این است که نگرش افراد را بر روی یک خط مستقیم یا یک پاره خط معیار، به گونه ای قرار دهیم که با منظور داشتن نمره برای آن و یا نوعی ربته بندی، می‎توان از آن تعاریف تقریباً مثبت، شدیدا منفی و مانند آن به عمل آورد.

(اوپنهایم، 1369)

ابعاد نگرش:

نگرشها دارای ابعاد مختلفی هستند که عبارتند از:

  1. نگرشها با توجه به ویژگیهای موضوع بر مفاهیم ارزیابی کننده مبتنی هستند و رفتار فرد را بر می انگیزند.

(Anderson and Fishbein, 1965)

  1. نگرشها در کیفیت و شدت در پیوستاری از مثبت خنثی از خنثی تا منفی در تغییر هستند.

(Kerch et al, 1962 , Mc Grath, 1964)

  1. نگرشها ، دارای جنبه فطری یا رشد سرشتی یا بلوغ نیستند بلکه اکتسابی می باشند.

(Sherif and sherif , 1956)

  1. نگرشها دارای موضوع خاص هستند.

(Sherif and sherif, 1956, Newcomfd et al , 1965)

  1. نگرشها به صورتهای مختلف دارای ارتباط درونی، با یکدیگر می باشند.

(Krech et f al 1962, Mc Grath, 1964)

  1. نگرشها نسبتاً ثابت و پایدار هستند.

(New comb et al 1965, sherif and sherif, 1956)

2- مقایسه بین نگرش و مفاهیم مشابه

بین نگرش و ارزش و عقیده و علاقه ، تفاوتها و شباهتهایی وجود دارد که به اختصار عبارتند از:

تفاوت عقیده و نگرش:

عقیده در ساده ترین سطح عبارت از چیزی است که شخص بر مبنای واقعیتها، درست می پندارد. برای مثال - شخص عقیده دارد که رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از وقوع سوانح اتومبیل جلوگیری می‎کند. ولی عقیده ای که دارای یک جزء ارزیابی کنند و یک جزء هیجانی باشد نگرش نامیده می‎شود.

نگرشها، در مقایسه با عقاید، خیلی به دشواری قابل تغییر هستند، در صورتی که عقاید به سادگی تغییر می یابند.

(ارونسون، 1369)

تفاوت نگرش و علاقه:

علاقه و نگرش با یکدیگر تفاوتها و شباهتهایی دارند هر دو به دوست داشتن یا دوست نداشتن مربوط می‎شوند هر دوی آنها به ترجیح دادن ها در مورد گروهها، نهادهای اجتماعی و فعالیتها مربوطند و هر دو شامل احساسهای شخصی درباره چیزی هستند و همنی چیزی موجب تمایز و تفاوت علائق از نگرشها می گردد. یعنی در نگرش احساس فرد نسبت به یک گروه یا یک شی، یا یک نهاد اجتماعی مربوط می شود، اما در علائق احساس فرد نسبت به یک کار یا فعالیت مربوط است.

(کریمی ، 1370)

به طور خلاصه ، نگرش عبارت از مجموعه ای از شناختها، باورها، عقاید واقعیت ها است که حاوی ارزشیابیهای مثبت و منفی (احساسات) می‎باشد و همه آنها به یک موضوع مرکزی مربوط اند و این موضوع مرکزی همان موضوع یا شی مربوط به نگرش است.

(کریمی، 1370، ص 238-239)

3- تاریخچه گرایش به فرهنگ بیگانه (غربگرایی) در کشورهای اسلامی :

سیر تاریخی روند گرایش به غرب و غربزدگی، در کشورهای اسلامی را می‎توان به 3 دوره تقسیم نمود:

الف- گرایش آگاهانه به غرب

به منور اقتباس از شیوه های غربی جهت ستیز با قدرت غرب که به تدریج موجب علاقه و دلبستگی به غرب گردید که می‎توان آن را «غربگرایی» نامید.

ب- دوره خود باختگی و تسلیم و تقلید بی چون و چرا

چشم بسته از غرب یا دوره «غربزدگی»

ج- دوره مقابله و غرب ستیزی یا «طرد عناصر بیگانه و غربی» یا دوره «بازگشت به خویشتن»

(نقوی، 1361)

لازم به یاد آوری است که هدف از تقسیم بندی جریان گرایش به غرب، نشان دادن روال عادی آنها نسبت به این جریان است، نه این که تمام ممالک اسلامی در برابر این پدیده در زمان مشخصی عکس المعل یکسانی داشته اند. آغاز و پایان این جریان نیز در کشورهای اسلامی متفاوت است.

اکثر جامعه شناسان، تنها مرحله اول و دوم را در جریان غربگرایی مورد توجه قرار داده اند و مرحله سوم را که مرحله مقاومت و طرد بیگانه و بازگشت به خویش و فرهنگ ملی - اسلامی است نادیده گرفته اند. و تقسیم بندی آنها «اقتصادی» است و نه «فرهنگی» زیرا اقتصاد را زیر بنا تصور کرده اند. ولی مطالعات بیانگر این واقعیت است که بینش ، اعتقادات ، طرز تفکر، حتی در وضع اقتصادی نیز تحول ایجاد می‎کند و عقیده زیر بنا است و نه اقتصاد لذا این تقسیم بندی با بافته های علوم اجتماعی و سیاسی در مورد جهان اسلام مطابقت دارد.

(نقوی، 1361)

3-1- دوره های غربگرایی در کشورهای اسلامی :

در کشورهای اسلامی شروع غربگرایی ، ناشی از «غربزدگی» و دلبستگی شدید به غرب نبوده، بلکه دلیل غربگرایی، شناخت ضعف خود در برابر غرب و علاقه شدید آنها، برای تجدید عظمت و شکوه و جلال گذشته اسلام و ستیز با غرب و شکست دادن آن بوده است. یعنی مسلمانان می خواستند با سلاح خود دشمن، او را شکست دهند. ولی به تدریج خود قربانی آن سلاح گردیدند و به صورت یک انسان مقلد و چشم و گوش بسته در آمدند.

(نقدی، 1361)

در جامعه شناسی اسلامی، وقتی بحث «تحول» به میان می آید، آنچه که مهمترین مساله محسوب می‎شود «ایده آل» است. و تحول 2 نوع است:

الف- یا جامعه از ایده آل، دور می‎شود که این روند، موجب فساد و تباهی و انحطاط می گردد.

ب- یا جامعه تلاش می‎کند که مجدداً به ایده آل، نزدیک شد و آن را بدست آورد که این را اصلاح یا تجدید گویند.

(نقوی ، 1361)

لازم به یاد آوری است که در دوره ی اول گرایش به غرب، زمامداران و رهبران کشورهای اسلامی آغازگر آن بودند ولی در مرحله بعدی، استعمار ، رهبری این جریان را بدست گرفت.

ولی مجدداً استعمار گران بطور نامستقیم از طریق روشنفکران وطبقه ی اشراف، اهدافشان را دنبال کردند و بطور مستقیم وارد میدان نشدند.

(نقوی، 1361)

نقوی (1361) از «برنارد لیویس» نقل می کند، در کشورهایی مانند الجزایر و هندوستان که مستقیما توسط استعمارگران غربی اداره می شدند، جریان غربگرایی به آرامی و با احتیاط جلو رفت، زیرا این جریان موجبات نا آرامی و بر افروخته شدن خشم مردم و شورش برعلیه آنها را به دنبال داشت ولی در کشورهای نیمه مستعمره مانند ایران، ترکیه و مصر که در راس آنها زمامداران وابسته به غرب و ظاهراً مسلمان حکومت داشتند جریان غربگرایی به شدت تمام ادامه پیدا کرد و موجب غربزدگی گردید. زیرا دراین کشورها افراد به ظاهر مسلمان حکومت می کردند. لذا خطر شورش مردم و ایجاد مقاومت کمتر وجود داشت.

الف- غربگرایی، در ترکیه (عثمانی سابق)

عوامل گرایش به غرب در ترکیه را می‎توان نتیجه شکستهای امپراتوری عثمانی و ناکامی در فتح «وین» در سال (1095 هـ. ق. 1683 میلادی) و فتح منطقه آزوف توسط روسها در سال (1111هـ.ق- 1699 م) و واگذاری شبه جزیره مسلمان کریمه به روسها دانست. زیرا پس از شکستهای پی در پی دولت عثمانی از بیگانگان نتیجه گرفتند که علت غلبه دشمن، برتری شیوه ها و ابزار نظامی آنها است و لذا به اقتباس شیوه ها و ابزار نظامی از غرب تصمیم گرفتند .

کاریترین ضربه، که موجب شناخت ضعف مسلمانان در برابر غرب شد، اشغال مصر، توسط ناپلئون در سال (1213 هـ. ق. - 1798 م) است در آن زمان مصر جزیی از امپراتوری عثمانی محسوب می گردید.

در قرن 19 میلادی نیز امپراتوری عثمانی، میدان مبارزه قدرتهای استعماری و دولت عثمانی تشویق انگلیسیها، در زمینه شیوه های اداری و نظامی، دست به اصلاحاتی به شیوه غربی زد که این مساله یکی از عوامل مهم آغاز گرایش به غرب در ترکیه محسوب می‎شود.

(نقوی، 1361)

ب- غربگرایی و غربزدگی در مصر

غربگرایی در مصر، همزمان با ترکیه آغاز شد.

« … حمله ناپلئون به مصر در سال (1213 هـ.ق- 1798 م) بی گمان آغاز غربرگایی مصریان بود، اگر درابره تاثیر تمدن و فرهنگ فرانسه بر اصلاحات اجتماعی محمد علی تردیدی وجود داشته باشد، در تاثیر تمدن و فرهنگ فرانسه بر زندگی فرهنگی و گرایش مصر به غرب مجال تردید نیست»

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ...................................................................................................................

تشکر و قدر دانی ..................................................................................................

تقدیم .....................................................................................................................

فصل اول: مقدمه...................................................................................................

1-1- بیان مساله .................................................................................................

2-1- اهداف تحقیق..............................................................................................

3-1- اهمیت مساله ..............................................................................................

4-1- تعاریف اصلاحات مهم ...............................................................................

5-1- تعریف عملیاتی اصلاحات............................................................................

6-1- خلاصه .......................................................................................................

فصل دوم: پیشینه تحقیق.......................................................................................

پیشگفتار ...............................................................................................................

1- تعریف، ابعاد و اجزای نگرش .........................................................................

2- مقایسه بین نگرش و مفاهیم مشابه ................................................................

3- تاریخچه گرایش به فرهنگ بیگانه در کشورهای اسلامی ..............................

3-1- دوره غربگرایی در کشورهای اسلامی ......................................................

الف- دوره غربگرایی در ترکیه ............................................................................

ب- دوره غربگرایی و غربزدگی در مصر............................................................

ج- دوره غربگرایی در ایران ................................................................................

4- دوره غربزدگی ...............................................................................................

الف- دوره غربزدگی در ترکیه ............................................................................

ب- دوره غربزدگی در ایران (رضا شاه، محمدرضا شاه) و اقدامات آنها ..........

5- دوره نهضت بازگشت به خویشتن..................................................................

نهضت بازگشت به اسلام در بعضی از کشورهای اسلامی .................................

نهضت بازگشت به اسلام در ترکیه .....................................................................

نهضت بازگشت به اسلام در ایران ......................................................................

آثار و پیامدهای گرایش به فرهنگ بیگانه .............................................................

ریشه ها و زمینه های گرایش به فرهنگ بیگانه ...................................................

نیازها و ویژگیهای نوجوانا ..................................................................................

ویژگیهای نوجوانان ..............................................................................................

تاثیرات محیط اجتماعی در رشد و شخصیت........................................................

تاثیر دوستان و همسالان بر رفتار نوجوانان........................................................

عوامل گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه براساس مطالعات و تحقیقات انجام شد ه

خلاصه...................................................................................................................

فصل سوم: روش شناسی ....................................................................................

3-1- روش تحقیق ...............................................................................................

3-2- جامعه تحقیق و نمونه ................................................................................

3-3- ابزار تحقیق ................................................................................................

3-4- نحوه تهیه مقیاس و نمره گذاری آن ..........................................................

3-5- روش اجرا: (الف- مطالعه مقدماتی ب- اجرای نهایی) ..............................

روایی و پایایی ......................................................................................................

3-6- روشهای آماری .........................................................................................

خلاصه .................................................................................................................

فصل چهارم: یافته های تحقیق وتجزیه و تحلیل اطلاعات ....................................

پیشگفتار ...............................................................................................................

1- آزمون سوال یک ............................................................................................

2- آزمون سوال دو .............................................................................................

3- آزمون سوال سه ............................................................................................

4- آزمون سوال چهار .........................................................................................

5- آزمون سوال پنج ............................................................................................

6- آزمون سوال شش..........................................................................................

7- آزمون سوال هفت .........................................................................................

8- آزمون سوال هشت ........................................................................................

9- یافته های دیگر ...............................................................................................

خلاصه و نتیجه گیری ..........................................................................................

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و بحث .............................................................

پیشگفتار ...............................................................................................................

1- خلاصه و نتیجه گیری.....................................................................................

2- بحث ................................................................................................................

3- محدودیت های تحقیق .....................................................................................

4- رهنمودهای تحقیق...........................................................................................

الف- توصیه به والدین، معلمان و مربیان در رابطه با کودکان و نوجوانان ........

ب- توصیه به کارگزاران عالی کشور و متولیان امور آموزشی و پروشی و فره نگی

5- پیشنهادها.........................................................................................................

6- منابع................................................................................................................

7- پیوست ها (پرسشنامه )...................................................................................

فهرست جدولها......................................................................................................

عنوان صفحه

جدول الف - جدول گروه نمونه به تفکیک دبیرستان و ناحیه ..............................

جدول ب- ضریب آلفای گرانباخ محاسبه شده برای تحقیق حاضر......................

جدول شماره 1- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران..................................

جدول شماره 2- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب وضعیت اعتقادی .....

جدول شماره 3- مقایسه میانگین نگرش پسران بر حسب وضعیت اعتقادی ......

جدول شماره 4- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اعتقادی خانواده

جدول شماره 5- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی خانواده

جدول شماره 6- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب شیوه تربیتی خانواده

جدول شماره 7- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی .......

جدول شماره 8- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان

جدول شماره 9- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان

جدول شماره 10- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب میزان استفاده از رسانه های گروهی

جدول شماره 11- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب میزان استفاده از رسانه های گروهی

جدول شماره 12- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب چگونگی گذران اوقات
فراغت ...................................................................................................................

جدول شماره 13- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب چگونگی گذران اوقات
فراغت ..................................................................................................................

جدول شمراه 14 و 15- تحلیل واریانس مقایسه نگرش دختران و پسران برحسب وضعیت اقتصادی خانواده

جدول شماره 16- آزمون «توکی» مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اقتصادی

جدول شماره 17 و 18- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب میزان تحصیلات مادر

جدول شماره 19- آزمون «توکی» مقایسه میانگین دختران برحسب میزان تحصیلات مادر

جدول شماره 20 و 21- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب سطح تحصیلات مادر

جدول شماره 22- آزمون «توکی» مقایسه نگرش دختران برحسب تحصیلات پدر

جدول شماره 23 و 24- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب سن ....

جدول مشاره 25 و 26- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب
دبیرستانها ............................................................................................................

جدول شماره 27- آزمون «توکی» مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب
دبیرستانها ............................................................................................................

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

نمودار شماره 1- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران در کل نمونه ..........

نمودار شماره 2- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب وضعیت اعتقادی ...

نمودار شماره 3- مقایسه میانگین نگرش پسران بر حسب وضعیت اعتقادی ....

نمودار شماره 4- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اعتقادی
خانواده .................................................................................................................

نمودار شماره 5- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی
خانواده .................................................................................................................

نمودار شماره 6- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب شیوه ی تربیتی
خانواده .................................................................................................................

نمودار شماره 7- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب شیوه ی تربیتی
خانواده .................................................................................................................

نمودار شماره 8- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان

نمودار شماره 9- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان

نمودار شماره 10- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب میزان استفاده از رسانه های گروهی

نمودار شماره 11- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب میزان استفاده از رسانه های گروهی

نمودار شماره 12- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب چگونگی گذران اوقات
فراغت....................................................................................................................

نمودار مشاره 13- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب چگونگی گذران اوقات
فراغت....................................................................................................................

نمودار شماره 14- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران برحسب سطح تحصیلات مادر

نمودار شماره 15- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران برحسب سطح تحصیلات پدر

نمودار شماره 16- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب سن........................

نمودار شماره 17- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب سن..........................

نمودار شماره 18- مقایسه میانگین نگرش دختران در دبیرستانهای مختلف .....

نمودار شماره 19- مقایسه میانگین نگرش پسران در دبیرستانهای مختلف .......

نمودار شماره 20- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران در دبیرستانهای
مختلف ..................................................................................................................خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

جمعه 28 آبان 1395

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ


لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند. تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است.وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۳۱ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. وی در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»قراچورلو مهمترین چالش موجود در این لایحه را کودک محسوب نکردن افراد زیر ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در این قانون معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس ماده یک این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند.» موسوی بجنوردی؛ سن رشد همان ۱۸ سالگی است

به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است. این در حالی است که جایگزین کردن سن رشد در مجازات های کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ایشان در آخرین نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضایی است و یقین دارم اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صحبت کنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت کیفری لازم بدانیم مشکل حل می شود.»مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد.» قاضی دیوان عالی کشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ویژه در مورد مسوولیت کیفری دختران، اظهار داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه مالی پیدا می کند و سوالی که پیش می آید این است که آیا دختری که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمی شود که بار مالی دارد می توان او را مسوول اعمالش تلقی کرد که متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجریان قانون یعنی همان قضات با مشکل مواجهند.» این تشتت قانونی در مساله ازدواج نیز خودش را نشان می دهد، در حالی که دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همین فرد بالغ چنانکه «احمد نعمتی»، وکیل دادگستری اظهار می دارد اجازه طرح دعوی ندارد و نمی تواند مهریه خود را وصول کند. این مدرس دانشگاه اظهار داشت؛ اگر بخواهیم قانون داخلی را ملاک اجرا قرار داده و پیاده کنیم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب می شوند اما از طرفی این مساله با ماده ۹ قانون مدنی که برابر آن معاهدات بین المللی در حکم قوانین داخلی به شمار می روند تضاد پیدا می کند و سوال این است که در این شرایط چه باید کرد؟ مجلس انتقادات را بررسی می کنداین انتقادات به کمیسیون قضایی مجلس نیز رسیده است و بنا به سخنانی که «هوشنگ حمیدی»، عضو کمیسیون قضایی مجلس هفتم در گفت وگو با اعتماد عنوان کرده است، پیش بینی می شود این لایحه در طول مدت مذاکراتی که پیرامون آن انجام خواهد شد به سمت بهتر شدن رفته و در شور دوم برخی موارد کم و زیاد شوند و تغییراتی در لایحه به وجود بیاید. ملاک قرار دادن سن بلوغ برای مجازات های کیفری، تفکیک سن مجازات کیفری دختران و پسران و سقف مجازات ها از جمله مهمترین مباحث مورد اختلاف در کمیسیون قضایی است. حمیدی که از جمله موافقان مبنا قرار دادن سن رشد برای مجازات کودک است، می گوید؛« در حال حاضر اگر پسر ۱۵ ساله یا دختر ۹ ساله مرتکب قتل شود مجازاتش اعدام است، اما مخالفت هایی در این زمینه وجود دارد که بلوغ جنسی را مبنا قرار ندهیم و بلوغ فکری را ملاک قرار دهیم که همان ۱۸ سال خواهد بود.» وی می افزاید؛ «ما در حال تلاش هستیم که در کمیسیون قضایی این را جا بیندازیم. دلیل مخالفان این مساله این است که این موضع خلاف شرع است در حالی که جزء احکام اولیه نیست و فقها نیز اجماع ندارند که بلوغ مبنای کیفری است. به ویژه اینکه در کشور ما آب و هوا در نقاط مختلف متفاوت است و به تبعیت از آن سن بلوغ نیز تغییر می کند. این در حالی است که یک روز زودتر یا دیرتر به بلوغ رسیدن می تواند جان یک انسان را نجات دهد.» به اعتقاد این نماینده مجلس، اگر سن رشد را جایگزین سن بلوغ کنیم می توان برخی مجازات ها را تعلیق کرد یا حداقل تخفیف داد. نه اینکه مثل حالا با یک نوجوان همانند یک بزرگسال برخورد کنیم و به گونه یی مجازاتش کنیم که هیچ گاه نتواند به جامعه برگردد. حمیدی با اشاره به اینکه ما در زمینه قوانین مربوط به مجازات های کیفری کودکان با کمبود مواجه هستیم، گفت؛«متاسفانه در حال حاضر هیچ قانون خاصی در زمینه حقوق اطفال زیر ۱۸ سال وجود ندارد.» به گفته او اکثر اعضای کمیسیون قضایی مجلس نظر مثبتی نسبت به مفاد کلی این لایحه دارند. با این وجود اما رسیدن این لایحه به کمیسیون قضایی بیش از ۳ سال به طول انجامیده و تا چند ماه آینده نیز به صحن مجلس نخواهد رسید.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

جمعه 28 آبان 1395

آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

چکیده :

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است ؛ اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست . بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است . دورکهیم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می کند :

" هر عملی وقتی جرم محسوب می شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی ( گروهی ) را جریحه دار سازد . "

روش تحقیق اینجانب کتابخانه ای و پیمایشی است و بر اساس داده های آماری استان گلستان و سالنامه آماری جمعیتی اقتصادی اجتماعی به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است .

در این تحقیق از مقاله "پدیده بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان و راههای پیشگیری خانم شهرزاد بذرافشان" کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمولهای آماری ، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان گلستان می باشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده می شود . بنابراین مهم ترین منبع این تحقیق مقاله مزبور می باشد .

مقدمه :

بزه ، اولین پدیده ای بود که با تجمع افراد به دور یکدیگر و شکل گرفتن جامعه ، تظاهرپیدارکرد ، زیرا گردهم آمدن افراد موجب سرپیچی از برخوردهای گوناگونی بین آنها گردید و به همین دلیل دستورات ومقرراتی پدیدآمد تاقدری آزادی افراد رابه سودجامعه مقید گرداند و حدودهریک ازافراد جامعه مشخص گردد . بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هرمعلولی ،علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید بنابراین هرجرمی هم دارای علل سازنده ای است که برروی فرد اثرمی گذارد و او را بسوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد .

بزهکاری اصولا ازمجموعه ای ازجرائمی به وجودمی آید که دریک زمان ومکان معین به رقوع می پیوندد وبه همین جهت زمانی که مورد بررسی قرار می گیرند ، درحقیقت کلیه پدیده های اقتصاد ، فرهنگی ، بهداشتی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی و . . . یک جامعه عمیقا موردمطالعه واقع می شوند .

در وحله اول بزهکاران ازجهات مختلف ،سن ،میزان تحصیلات ،جرم ،مشکلات خانوادگی و... تقسیم بندی می شوند و بدنبال آن علل و عوامل موثر بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری ازاین عامل را اشاره خواهم کرد.

«لغت نوجوان که معادل کلمه Adolescent انگلیسی می باشد ازلغت لاتین مشتق شده که به معنای رشد کردن می باشد عنوان نوجوانی معمولا به گونه ای مختلف مورداستفاده قرار می گیرد ساده ترین تعریف می توان آنرا به گروه سنی اطلاق کردکه بین دوران کودکی و بزرگسالی است و این خود دامنه وسیعی رادربر می گیرد . حدود و همچنین طول مدت آن چندان مشخص نیست و بسته به افراد و جوامع گوناگون است. دوران نوجوانی ازقدیم دورانی دشوار قلمداد شده است .300سال پیش از تولد مسیح ارسطو چنین اظهار داشت که نوجوانان پرشورند وآماده اندکه خود رابدست غرایز بسپارند بنابراین نوجوانی دوره ای است حد فاصل میان کودکی و بزرگسالی به نظر برخی از دانشمندان نوجوانی یک پدیده فرهنگی است .

در این دوران ، نوجوان بدنبال هویت می باشد زیرا هویتشان در حال شکل گرفتن است چون در حال یافتن پاسخ من کیستم هستند تا برای زندگی د رجامعه مهیا شوند، براساس نظریه اریکسون :

« اگر هویت نوجوان شکل بگیرد و نوجوان بتواند خود رابشناسد تعادل روانی وی تضمین می شود ولی اگر سرخوردگی و عدم اعتماد جاگزین شود و به تماس با مردم نوجوان گوشه گیر شود و به جای تحرک به رکود گراید تعادل روانی وی به هم می خورد و دچار بحران هویت می شود .» (1)

فهرست صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران 3

گفتار اول : مفاهیم ومتغیرهای اساسی تحقیق 4

گفتار دوم : بررسی آماری 5

مبحث اول : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب گروه سنی 5

مبحث دوم : فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سطح سواد 5

مبحث سوم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب نوع جرم 6

مبحث چهارم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب تعداد خانوار 7

مبحث پنجم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مدت تحمل کیفری 7

مبحث ششم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سابقه کیفری 8

مبحث هفتم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مشکل خانوادگی 8

گفتار سوم : نتایج بررسی 9

بخش دوم : علل و عوامل پدیده مجرمانه 10

گفتار اول : تعاریف 11

مبحث اول : عوامل اجتماعی 11

مبحث دوم : طبقه اقتصادی 11

مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان 12

بند اول 12

بند دوم 12

مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان 12

مبحث پنجم : عوامل روان شناختی 13

مبحث ششم : علتهای دیگر بزهکاری 14

بخش سوم : پیشگیری از پدیده مجرمانه 17

گفتار اول : سطوح پیشگیری 18

مبحث اول : پیشگیری اولیه (سطح اول) : ایجادیک محیط سالم 18

مبحث دوم : پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطرزا 19

مبحث سوم : پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر 19

گفتاردوم : استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری 19

پیشنهادات مرکز کنترل بیماری های آمریکا 20

استراتژی های خانواده گرا 20

جدول1- استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری 21

استراتژی جامعه گرا 22

جدول 2 – گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان 22

استراتژی های پایشی 22

گفتار سوم : پیشگیری و بازداری اطفال و نوجوانان درمقابل بزهکاری 23

بند اول : ایجاد محیطی آرام وسالم در خانواده 23

بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان 25

بند سوم : والدین باید در رفتارهای خود به نکات زیر توجه داشته باشند 26

نتایج تحقیق 27

پی نویس ها 28

منابعخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان

جمعه 28 آبان 1395

سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان

مقدمه :

صحبت کردن در باره جنسیت برای اغلب والدین کاری دشوار است.والدین یا نگران زیاد گفتن هستند و یا کم گفتن ویا نگران گیج کردن بچه های خود. بسیاری از والدین هم فکر میکنند که اگر در باره مسائل جنسی با کودکان خود صحبت کنند افکار جنسی را در ذهن های کوچک آنها پرورش میدهند و با این کار بچه ها را به تجربه های جنسی تشویق میکنند. بعضی از والدین دیگر نیز فکر میکنند که اگر کودکشان سوال نمی کند یا علاقه خاصی نسبت به موضوع نشان نمیدهد به این علت است که هنوز خیلی کوچک است یا اصلا به موضوع علاقه ندارد. والدین فکر میکنند که اگر کودکشان در ظاهر بیعلاقه است ،لابد هنوز آمادگی لازم را ندارد و یا بدتر از آن شاید نیازی به دانستن ندارد.ولی بچه ها حتما سوال دارند . شاید نمی دانند که چگونه بپرسند و یا شاید بی میلی والدین خود را نسبت به پاسخ گفتن به چنین سوالاتی احساس میکنند. کودکان در چنین موقعیت هایی هنگام برخورد با موضوعات مربوط به جنسیت، از والدین خود رو میگردانند. بنابراین مسئولیت شما این است که حرف بزنید و اجازه ندهید که ناراحتی خودتان یا سکوت فرزندتان مانع باز کردن باب گفت و گو بشود. نزد فرزندتان اعتراف کنید که سخن گفتن در باره جنسیت گاهی با شرم و حیا همراه است چون موضوع خیلی حساس و خصوصی است و همین میتواند زمینه مشترکی باشد تا گفت و گویتان را آغاز کنید. به یاد داشته باشید که لازم نیست همه اطلاعات را یکجا دراختیار او بگذارید. فراگیری آموزش جنسی نیز مانند دروس ریاضی و علوم باید به تدریج و در طی زمان صورت گیرد. از مفاهیم پایه ای شروع کنید و همگام با رشد کودکتان که قدرت درک او نیز برای دریافت جزئیات بیشتر میشود، بر میزان مفاهیم پایه بیفزائید.

شما چه به طور جدی در باره جنسیت با فرزندتان صحبت کرده باشید یا نه ، باید بدانید که روند غیر رسمی آموزش جنسی آنها از همان لحظه تولد آغاز شده است . شما والدین از همان موقع ، جنسیت آنها را با نحوه برخوردتان ، چگونگی پاسخگوئی به نیازهای آنها و با الگوی رفتاری خود پرورش داده اید. توجه به این نکنه مهم است که کودکانتان در تمام این مدت بدون کمک مستقیم شما چیزهائی در باره جنسیت آموخته اند و روند

یادگیری آنها _ چه بخواهید در آن نقش فعالی داشته باشید و چه نخواهید _ در آینده ادامه خواهد یافت.

والدین مسئولیت آموزش جنسی فرزندان خود را بر عهده دارند و نخستین قدم برای آنها در انجام این امر، آموزش دادن به کودکان در زمینه اصول اولیه جنسیت است اما بسیاری از والدین از پیچیدگیهای واژه جنسیت درک روشنی ندارند و اغلب آن را با جنس اشتباه میگیرند. جنسیت چیزی بیش از جنس یا هویت جنسی است و در رشد هر فرد نقشی حیاتی ایفا میکند. درک جنسیت شامل درک چگونگی کارکرد بدن انسان به ویژه چگونگی تولید مثل است .جنسیت علاوه بر آن شامل گستره ای از مفاهیم مربوط به روابط انسانی ،مهارت های زندگی فردی ، هویت جنسی و برخی از مسائل بهداشتی نیز هست .

جنسیت سالم همراه با مجموعه ای از ارزش ها و اخلاقیات به زندگی جهت و هدف میبخشد. بچه ها نیازمند موقعیتهائی هستند که در آن مهارتهای زندگی را بر اساس اصول اخلاقی خود بیاموزند و تمرین کنند. تصمیم گیری مسئولانه ، بیان احساسات و نیازها و مذاکره هنگام اختلاف نظر ، مهارت های ضروری زندگی موفق بزرگسالان است . این مهارتها اساس حفظ و افزایش عزت نفس را در کودکان به وجود میاورد و به تضمین زندگی سالم آنها کمک میکند.

جامعه و خانواده علاوه بر تاثیر بر رفتار کودکان ، به آنها در زمینه نقش جنسی نیز آموزش میدهد. نقش جنسی در برگیرنده حیطه تمام رفتارهائیست که به مرد بودن یا زن بدن فرد مربوط میشود. نقش جنسی دیکته شده از سوی جامعه میتوند بر تصمیم گیریهای کودکان درباره نحوه روابط وسلامت خود در آینده تاثیری عمده و جدی به جا بگذارد. بچه ها در خصوص درک نگرش والدین و جامعه نسبت به ارزشها و عقاید مربوط به جنسیت بسیار تیزبین هستند. والدین هر چه نسبت به خود و هویت جنسی خود احساس بهتری داشته باشند راحت تر میتوانند جنسیت خود را فرافکنی کنند.

عامل دیگری که بر جنسیت کودکان تاثیر میگذارد ، وجود رسانه هاست . تلویزیون ، مجلات و بازیهای ویدئوئی همواره نگرش هایی را ارائه میکند که درون چارچوب ذهنی کودک جا میگیرد. ممکن است این پیامها با ارزشهای خانوادگی افراد مختلف هماهنگ نباشد. والدین باید هم در خانه وهم در سطح اجتماع درباره کیفیت و محتوای رسانه هایی که بچه ها را تحت تاثیر قرار میدهند موضع گیری کنند. برخی رسانه ها به طور کلی بیش از حد بر روابط جنسی تاکید دارند و پیامهای گیج کننده ، متضاد و گوناگونی به بچه ها ارائه میدهند ، لذا تاثیر رسانه ها بر ساختار شخصیتی کودکان بسیار شدید است.

کلیدهای جنسیت سالم عبارتند از :

- همه انسانها با ظرفیت تجربه احساسات جنسی به دنیا میایند.

- بچه ها از لحظه تولد موجوداتی جنسی اند.

- جنسیت سالم بخشی حیاتی از عزت نفس کودک را تشکیل میدهد.

- رفتار شما به عنوان پدر ومادر، الگوئی قابل توجه برای رشد جنسیت فرزندان است.

- ارائه دادن اطلاعات مناسب با مرحله رشد کودک ، برای درک جنسی او از دنیا ضروری است.

- جنسیت هم بر جنبه های جسمی تاثیر دارد و هم بر جنبه های عاطفی همچون روابط ، مهارتهای زندگی و مهارتهای تصمیم گیری.

- کودکان از رسانه ها همسالان خود و به طور کلی از جامعه در باره جنسیت اطلاعات کسب میکنند. اغلب والدین لزوماً با تمام این اطلاعات موافق نیستند اما باید کودکان را برای رویاروئی

با این اطلاعات آماده کنند.

- والدین باید پیامهای روشنی در باره ارزشهای خانوادگی و نگرش های خود در باره جنسیت به فرزندان خویش ارائه دهند.

نوع فایل:word

سایز :17.5 KB

تعداد صفحه : 20خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

نیازهای اجتماعی نوجوانان

جمعه 28 آبان 1395

نیازهای اجتماعی نوجوانان

چنان که اشاره شد نوجوانان به جلب محبت و دوستی همتایان بیش از هر چیزی اهمیت می دهند ؛ می کوشند افراد گروه مورد علاقه شان آنان را بپذیرند یا به اصطلاح قبول داشته باشند. به این جهت غالباً مانند آنان آرایش می نمایند، لباس می پوشند و رفتار می کنند. آنچه برایشان مهم است سازگاری و هماهنگی با رفتار گروه همتایان است. جلب رضایت پدر و مادران گاهی در درجة دوم اهمیت قرار می گیرد.

بر اثر بیداری جنسی ، نوجوانان برای جلب نظر جنس مخالف و ابراز شخصیت نه تنها به حفظ ظاهرشان می پردازند بلکه در رفتار افراد خانواده و در وضع منزلشان نیز اظهار نظر می کنند. همچنین از مقام و منزلت منسوبان و نزدیکان و موفقیتهایشان احساس غرور و سربلندی می کنند .

جامعه ستیزی و بزه کاری

نخستین پدیده های جامعه ستیزی یا رفتار ضد اجتماعی از دورة نوباوگی در کودکان آشکار می شوند پدر و مادران یا معلمانی که بیش از توان و استعداد کودکان انتظار دارند ، یا آنکه آزادی و ابتکارشان را محدود می سازند و مقررات خشک و سختی را به آنان تحمیل می کنند روح پرخاشگری و عصیان را در آنان تقویت می کنند . در این حالت است که کودک کینة پدر و مادر را به دل می گیرد و نه تنها نسبت به مقررات خانواده بلکه به قراردادها و مقامهای اجتماعی نیز بد بین و خرده گیر می شود و در همین دورة کودکی است که پایه های جامعه ستیزی و بزه کاری نوجوانان ریخته می شود.

اینکه بعضی ها اظهار می کنند نوجوانی دورة بزه کاری و رفتارهای ضد اجتماعی است موضوعی قابل بحث است. این نظر را نمی توان دربارة همة نوجوانان نعمیم داد. دلیل افزایش بزه کاری در این دوره شاید آن باشد که چون نفوذ پدر و مادران در نوجوانان کاهش می یابد و نو جوانان به کامجویی و لذت طلبی گرایش دارند دسته هایی بوجود می آورند و رفتارهایی مبنی بر جامعه ستیزی پیشه می کنند. رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان بستگی به نوع محرومیت و جامعة آنان دارد . نوجوانان بزه کار شهری به انواع دزدی ، حتی سرقت اتومبیل ، پخش و مصرف مواد مخدر و جز آن دست می زنند. اگر پدر و مادران نتوانند در رفتار و کردار نوجوانان نظارت کنند و آنان را افرادی سازگار و جامعه پذیر سازند، جامعه از راه قانون آنان را تنبیه خواهد کرد.

در این دوره نوجوانان بهتر از دوره های پیش می توانند آن گونه احساسات و خواستهایی را که قبلا با مخالفت والدینشان روبرو می شد ابراز دارند و به مرحلة اجرا در آورند . بیشتر آنان ارزشها و میراث فرهنگی خودشان را قبول دارند ، چنان که می کوشند دربارة آنها معلومات لازم را کسب کنند و آرزومندند که با تامین آینده اطمینان بخش ، کار ثابت و انتخاب همسر ، خانه و خانواده أی تشکیل دهند . بعضی از آنان در این زمینه موفقیتهای چشمگیری به دست می آورند و برخی به واسطه دوستان نامطلوب ، کجرویهای مستمر و اعتیادهای بنیان کن ، آینده و احیاناً سلامتشان را از دست می دهند . برخی دیگر در حد وسط قرار می گیرند. مختصر آنکه دورة بحرانی نوجوانی نقطة عطفی در زندگی هر کس به شمار می رود نوجوانان را باید با هوشیاری کامل و شیوه های خردمندانه راهنمایی و یاری کرد ، و گر نه هر نوع بی احتیاطی و سهل انگاری برای آنان ، خانواده شان و جامعه زیان بار خواهد بود.

رشد شخصیت نوجوانان

شخصیت عبارت از مجموعه گرایشها و حالتهای رفتاری است که کم و بیش وضع ثابتی دارند و فرد در قبال اوضاع ، مسایل و رویدادهای محیط خود احساسات ، نگرشها و واکنشهای خاصی نشان می دهد. حالت های رفتاری یا به اصطلاح شخصیت ، از راه تقلید و تایید همگان حاصل می شود این حالتها گاهی صفات شخصیت نیز نامیده شده اند و بسیاری از آنها در سن ده سالگی تجلی می کنند. بر اساس صفات و رفتارهای خاص کودکان در ده سالگی می توان پیش بینی نمود که در بزرگسالی دارای چه شخصیتی خواهند بود. شک نیست که فرد در سراسر زندگانی خویش همواره دستخوش دگرگونی های واقع می شود اما صفات اصلی شخصیت و ویژگی های رفتاری او از کودکی یا آغاز نوجوانی طرح ریزی می شوند. اگر جامعه پیوسته در فرد نمایان می گردند و تنها موقعی تغییر می کنند که در نحوة پاداش و معیارهای اجتماعی دگرگونی های فراوانی پدید آمده باشند.

نوع فایل:word

سایز :20.8 KB

تعداد صفحه : 13خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مشکلات درسی نوجوانان در دوران بلوغ

جمعه 28 آبان 1395

مشکلات درسی نوجوانان در دوران بلوغ

مقدمه

دگرگونی ها و پیشرفت جوامع بشری به گونه ای است که اگر نهادهای تعلیمی و تربیتی بازنگری و بهسازی اجزاء خود را مورد توجه جدی قرار ندهند، سیل تحولات سبب تخریب بنیادهای اساسی اندیشه و عمل آنان خواهد گردید. نظام آموزش و پرورش سرزمین اسلامی ایران می تواند با تکیه بر مبانی و اصول متخذه از فرهنگ غنی اسلامی و باز سازی و بهبود مستمر برنامه ها و اقدامات آموزشی و پر ورشی اهتمام نموده و بارش باران تحولات را در مسیرهای سالم زندگی و اصلاح هدایت نماید تا ثمره شیرین آن که ساختن نسلی مومن،اندیشمند و پویا در قرن آینده است،رخ نموده وآثار خوشایند تغییرات بهینه در زوایای مختلف زندگی فردی و اجتماعی مردم به ویژه نسل جوان آشکار گردد.

رویکرد تلفیق و فرآیند پیوند پرورش با آموزش از جمله مسایل و ضروریاتی است که در تغییر و تحولات جدید نظام آموزش و پرورش باید مورد توجه جدی و اساسی قرار گیردتا محاسن و معایب آن با روند پویا در برنامه عمل و محتوی اعمال گردد. آنچه مسلم است جهت دستیابی به آرمان های تلفیق آموزش و پرورش ، در حوزه صف و ستاد باید پیش بینی شود تا ضرورت این امر مورد کارشناسی قرار گیرد و نتیجتا امر تلفیق به شکل بهتر در هر حوزه آموزشی و پرورشی صورت پذیرد. امید است کاستی های نظام آموزش و پرورش ما با نگرش تازه و با تاکید بر سیاستهای تلفیق آموزش و پرورش که اصلاحات در نظام آموزشی و پرورشی را به همراه دارد مرتفع گردد و اهداف تعلیم وتربیت را که بر گرفته از اصول حاکم بر نظام آموزش و پرورش اسلامی است محقق سازد.

بر نامه ساعات پرورشی در این دوره تحصیلی نیز از اقداماتی است که در راستای سیاست ها و اهداف تلفیقی طراحی شده و بر اساس الگوی فرا شناختی و روشهای فعال تدریس شکل گرفته است و انتظار می رود مربیان ومدرسان ارجمند با نگاهی نوین و متناسب با ویژگیهای دوران تحول اجتماعی و خصوصیات دوره نوجوانی و بلوغ دانش آموزان دوره راهنمایی در اجرای آن بیش از پیش اهتمام نمایند. بدون تردید مشارکت و هماهنگی مجموعه عناصر موجود در مدارس و کلاسها ی درس و اجرای موثر این برنامه در تحقق و عملیاتی نمودن سیاستهای نوین آموزش و پرورش گامی موثر بوده و امید آ‎ن است زمینه رشد و شکو فایی دانش آموزان نوجوان کشور را فراهم نماید.

مشکلات درسی در دوره بلوغ

محتوا

همزمان با ورود دانش آموزان به دوره بلوغ ، تغییرات قابل ملاحظه أی از حیث کمیت و کیفیت درسی، واقع می شود به گونه أی که همین امر دشواری ها و نگرانیهایی را برای آنان به ویژه دوره راهنمایی به وجود می آورد و بعضا توان و ظرفیت نوجوانان،پاسخگوی چنین مشکلاتی نمی باشد. این قبیل مشکلات گرچه ماهیت آموزشی و درسی دارند ولیکن آثار و پیامدهای آن به این حوزه محدود نمی شود و به قلمرو مسایل رفتاری و تربیتی،توسعه می یابد که از جمله آنها می توان به رابطه میان افت آموزش و افت رفتاری اشاره نمود، یعنی دانش آموزانی که دچار افت درسی می شوند، زمینه مناسبی برای دست زدن به رفتار های نامطلوب ، می یابند.

تصویری از مشکلات درسی:

برخی از مشکلات درسی و آموزشی این دوره عبارتند از:

- کاهش انگیزه درسی

- ناتوانی در تمرکز حواس

- عدم استفاده از روشهای صحیح مطالعه

- ضعف در برنامه ریزی مطلوب

- ناتوانی در مدیریت زمان

- کاهش دقت

- فلات یادگیری (سرحد یادگیری)

- رویای بیداری هنگام مطالعه

- اتلاف وقت

- ناتوانی در اظهار وجود از راه گفتن یا نوشتن

- احساس کندی در یادگیری

- عدم توانایی در رقابت سالم با دیگران

- ناتوانی در کارهای گروهی کلاس

- بی رغبتی به ادامه تحصیل

- ترک تحصیل

- تکرار پایه(مردودی در یک پایه یا مقطع تحصیلی)

شیوه های حل مشکلات درسی و آموزشی

برخی از پیشنهادهای مربوط به مرتفع ساختن مشکلات مزبور عبارتند از:

1- ارائه تکالیف و برنامه های متنوع و متناسب با توانایی دانش آموزان

2-ایجاد پیوند عاطفی معلمین با دانش آموزان

3-استفاده از روشهایی در آزمونها که زمینه ی اضطراب امتحان را کاهش دهد.

4-ارزش گذاری برای علم و علم آموزی

5-تنوع در ارائه ی مطلب در کلاس و سازماندهی کلاس برای جذابیت بیشتر

نوع فایل:word

سایز :38.0 KB

تعداد صفحه : 18خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی علل ارتکاب سرقت میان کودکان و نوجوانان و راه‌های مقابله با آن

شنبه 22 آبان 1395
سرقت یکی از جرایم مهم و پرتعداد در اکثر جوامع و کشورهای جهان است که در گذشته‌های دور و با اشکال مختلف نیز وجود داشته اما درطول زمان دستخوش دگرگونیها و تغییرات زیادی شده است.گذشت زمان بر این پدیده نظیر تمام امور اثر گذاشته و تحولاتی در آن به وجود آورده ،شکل انجام ، شیوه‌ها، وسایل و ابزار مورد استفاده ،نوع مال و اشیاء مسروقه و همچنین وضعیت سارقین از جهات گوناگون تغییر یافته است ، اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل‌گیری آن تاکنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است.نکته مهم در مورد این جرم این است که در تمام گروه‌های سنی دیده شده و کودک ، نوجوان ، جوان ، میانسال و سالخورده ممکن است مرتکب آن شوند ولی فراوانی آن در گروه‌های سنی مختلف متفاوت است .سارقین کسانی هستند که زمینه‌ها و شرایط لازم برای انحراف (سارق شدن) در آن‌ها وجود دارد و به کسی یا چیزی که او ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحلیل نحوی ‌کلامی دست نوشته‌های داستانی کودکان و نوجوانان

دوشنبه 10 آبان 1395
تحلیل نحوی ‌کلامی دست نوشته‌های داستانی کودکان و نوجوانان

تحلیل-نحوی-‌کلامی-دست-نوشته‌های-داستانی-کودکان-و-نوجوانانپایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات، بخشی از متن: فصل حاضر شامل سه بخش است: بخش نخست، شامل معرفی مفاهیم بنیادی ادبیات،ادبیات کودک، کودک و نوجوان، نحو وکلام و تحلیل کلام می‌باشد. بخش دوم، تاریخچه مختصری از مطالعات غربیان درباره ادبیات کودک به دست می‌دهد. بخش سوم هم شامل پیشینه ادبیات کودک در ...دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان

یکشنبه 9 آبان 1395
تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان

تاثیر-برنامه-های-ماهواره-ای-بررشد-اجتماعی-نوجوانانپایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی گرایش مشاوره، بخشی از چکیده: رشد اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن فرد، آگاهیها، ارزشها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازند که با جامعه وحدت یابد و به نحوی انطباق یافته رفتار کند. (نظیری، 1381) ..دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی علل ارتکاب سرقت میان کودکان و نوجوانان و راه‌های مقابله با آن

چهارشنبه 7 مهر 1395
سرقت یکی از جرایم مهم و پرتعداد در اکثر جوامع و کشورهای جهان است که در گذشته‌های دور و با اشکال مختلف نیز وجود داشته اما درطول زمان دستخوش دگرگونیها و تغییرات زیادی شده است.گذشت زمان بر این پدیده نظیر تمام امور اثر گذاشته و تحولاتی در آن به وجود آورده ،شکل انجام ، شیوه‌ها، وسایل و ابزار مورد استفاده ،نوع مال و اشیاء مسروقه و همچنین وضعیت سارقین از جهات گوناگون تغییر یافته است ، اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل‌گیری آن تاکنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است.نکته مهم در مورد این جرم این است که در تمام گروه‌های سنی دیده شده و کودک ، نوجوان ، جوان ، میانسال و سالخورده ممکن است مرتکب آن شوند ولی فراوانی آن در گروه‌های سنی مختلف متفاوت است .سارقین کسانی هستند که زمینه‌ها و شرایط لازم برای انحراف (سارق شدن) در آن‌ها وجود دارد و به کسی یا چیزی که او ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تاثیر بازی های رایانه ای بر افزایش خشونت در کودکان و نوجوانان

یکشنبه 4 مهر 1395
دانلود تحقیق آماده تاثیر بازی های رایانه ای بر افزایش خشونت در کودکان و نوجوانان با فرمت ورد و قابل ویرایش در 23 صفحه درس بازی های فردی و گروهی خانواده پودمان روانشناسی و سلامت خانواده این مقاله بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد : مقدمه  سوابق تحقیق  متن تحقیق  نتیجه گیری  پیشنهادات   منابع و ماخذ مقدمه  بدیهی است که خشونت نوجوانان یکی از بزرگترین مشکلاتی است که دانشمندان در هزاره جدید با آن مواجه می‌باشند.عوامل مؤثر خشونت در نوجوانان و عامل‌های ذکر شده در این مقاله،ناشی از خشونتی است که کودکان در بازی های رایانه ای نگاه می‌کنند،در نوع خاصی از موسیقی گوش می‌دهند،و با کاربرد نامحدود و کنترل نشده ی اینترنت و بازیهای ویدئویی و بازیهای رایانه ای خشونت آمیز بدان مبتلا می گردند.    گز ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رژیم غذایی در نوجوانان

یکشنبه 4 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات43   رژیم غذایی در نوجواناندوره نوجوانی دوره انتقال از کودکی به جوانی است که با جهش رشد جسمی و بلوغ توام است. بنابراین تغذیه این دوران از نظر رشد اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که یکی از مشکلات عمده تغذیه‌ای در این دوران وجود باورهای غلط غذایی است، لذا اصلاح باورهای غذایی آنها از طریق رسانه‌های گروهی از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای دستیابی به جامعه‌ای سالم و خلاق و پویا باید آموزش تغذیه‌ای در همه ابعاد آن صورت گیرد. در موارد فردی باید از طریق مشاوره با متخصصان تغذیه، رژیم‌های غذایی اصلاح شوند و در موارد گروهی توصیه می‌شود که نوجوانان برای پیشگیری از سوء تغذیه از راهنمای غذایی ذیل که تمامی گروه‌های غذایی را دارد، در برنامه غذایی روزانه خود استفاده نمایند 1 ـ گروه نان و غلات: روزانه 11ـ9 واحد یک واحد نان برابر ا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: رژیم، غذایی، نوجوانان
( تعداد کل: 50 )
   1       2       3       4    >>