X
تبلیغات
رایتل

بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف

شنبه 13 آذر 1395

بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی میزان ضایعات آرد و نان ها در نانوائی ها و در حین مصرف و ارتباط آن با کیفیت ماده اولیه، نوع نان، نحوه تولید، پخت و مصرف در سه استان تهران بدلیل تنوع نان ها، خوزستان بدلیل حداکثر تولید نان بصورت تافتون و در استان گلستان بیشتر بصورت بربری انجام گردید. این بررسی ها از آذرماه 1380 طبق پرسشنامه های مختلف (پرسشنامه مربوط به خانوار مصرف کننده، پرسشنامه عمومی مصرف کننده، پرسشنامه اختصاصی مصرف کننده) با 286 سئوال به اجرا در آمد.

در عمل هم برای یادداشت برداری و آمارگیری از ضایعات نان ها اول هر ماه با تحویل پلاستیک های رنگی به منازل، نان خشک های هر ماه به تفکیک، لواش، بربری، سنگک، تافتون و حجیم جمع آوری و آخر همان ماه با مراجعه مجدد به منازل نان خشک ها با ترازوی سیار توزین، پرسشنامه ها تکمیل و اول ماه بعد همین عملیات در منازل و مناطق دیگر از شهرها تکرار می شدخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، میزان، ضایعات، مختلف

بررسی بیولوژیکی گل و میزان ناسازگاری در دو رقم زیتون

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

بررسی بیولوژیکی گل و میزان ناسازگاری در دو رقم زیتون


چکیده

ازمایش بمنظور بررسی بیولوژیکی گل و میزان خود ناسازگاری و اثرات ان بر کمیت وکیفیت میوه دو رقم زیتون زرد وماری انجام شد. در این ازمایش درصد گل کامل و ناقص در دو رقم، در جهتهای اصلی درخت اندازه گیری شد. همچنین قوه نامیه دانه گرده جهت مشخص نمودن میزان باروری گلها با استفاده از روش رنگ امیزی شیمیایی محاسبه گردید.جهت بررسی میزان خود ناسازگاری، دو تیمار گرده افشانی شامل خود گرده افشانی و گرده افشانی ازاد در درختان زیتون ارقام زرد و ماری اعمال گردید.

نتایج ازمایش نشان داد که بالاترین درصد گل کامل در سمت جنوبی و کمترین ان درسمت شمالی درخت قرار دارد ، افزایش گل کامل در سمت جنوبی درخت باعث افزایش تشکیل میوه اولیه شد، اما بعد ازریزشهای اولیه و ثانویه تفاوت معنی داری در میوه تشکیل شده نهایی مشاهده نگردید.

بالاترین قوه نامیه دانه گرده در سمت شمالی درخت و کمترین ان در سمت جنوبی درخت مشاهده شد. مقایسه قوه نامیه دانه گرده دو رقم زیتون نشان داد که قوه نامیه دانه گرده رقم زرد بیشتر ازرقم ماری است، ولی این دو رقم با داشتن قوه نامیه دانه گرده بالا میتوانند به عنوان ارقام گرده دهنده با ارقام سازگار دیگر در باغ کاشته شوند.

انالیز واریانس ارقام، حاکی از تفاوتهای ژنتیکی بین ارقام از نظر توان تولید محصول بود. در این ازمایش تیمار گرده افشانی ازاد نسبت به خود گرده افشانی باعث افزایش عملکرد محصول در سطح1% در هر دو رقم گردید. کیفیت میوه در تیمار گرده افشانی ازاد از طریق افزایش وزن ، طول و درصد گوشت میوه نیز در سطح 1% افزایش نشان داد. در تیمار خود گرده افشانی تولید میوه های بکرزا و غیرطبیعی افزایش نشان داد که سبب کاهش عملکرد و کیفیت میوه های تشکیل شده نسبت به تیمار گرده افشانی ازاد گردید.

در این ازمایش مشخص شد که رقم ماری، رقمی قسمتی خود سازگار و رقم زرد، رقمی قسمتی خود ناسازگار است زیرا میوه تشکیل شده در تیمار گرده افشانی ازاد در رقم ماری حدود 3 برابر و در رقم زرد کمتر از 2برابر تیمار خود گرده افشانی بود.

لذا توصیه میشود با توجه به میزان خود ناسازگاری این دو رقم، برای افزایش کمی وکیفی محصول، از کاشت تک رقمی ارقام فوق در باغ خودداری شود.

کلمات کلیدی: زیتون ناسازگاری- گرده افشانی.

....................................................................................................................................

* این تحقیق قسمتی از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول می باشد .

مقدمه

زیتون با نام علمیOlea europaeaL.) (درختی همیشه سبز از خانوادهOleaceae) (می باشد. که بعلت میوهای مفید و خوراکی که روغنی بسیار مرغوب و سودمند از ان بدست می ایددر تمام جهان شهرتی بسزا دارد( 1 ).

لازمه تولید میوه در درختان زیتون گرده افشانی و تلقیح مناسب گلهای ان می باشد.از نظر باروری زیتون گیاهی خود گشن و دگر گشن است . بدین معنی که هم میتواند از گرده خودو هم از گرده زیتونهای دیگر بارور شود.مسئله گل دهی و تلقیح گل و یا ریزش گلها در ارقام مختلف زیتون از مسائلی است که در میزان تولید و کیفیت میوه های زیتون موثر است. همچنین مسئله بارورشدن و یا عقیم بودن, خود باروری و دگر گشنی گلهای زیتون از مهمترین مسائلی است که بر کمیت و کیفیت میوه تاثیر داشته و نقش مهمی را در عملکرد محصول ایفا می کند( 16،17 ).

ارقام مختلف زیتون از نظر سازگاری دانه گرده با مادگی گل به چهار دسته تقسیم می شوند که عبارتند از: ارقام خود بارور, ارقام قسمتی خود بارور, ارقام قسمتی خود نا بارور و ارقام خود نابارور که سه گروه اخر برای تولید میوه تجاری نیاز به دگر گرده افشانی ورقم گرده افشان مناسب دارند( 30 ). خود ناسازگاری یکی از مهمترین عواملی است که باعث دگرگشنی در درختان زیتون می گردد( 10 ). وجود خود ناسازگاری در درختان زیتون توسط محققان زیادی از جمله شارما و همکاران, هارتمن, اندرولاکیس, سیبت و همکاران گزارش شده است(2،13،27،28 ).

برای اولین بار مایلر[1] در سال 1895 گزارش کرد که در ارقام زیتون کاشته شده در جنوب کالیفرنیا در صورتیکه چند رقم با هم کاشته شوند، محصول‌دهی بهتری خواهند داشت (19).

بعد از آن کاندیت[2] (1974)، برادلی[3] و هارتمن (1961)، و گریگز[4] و همکاران (1975) میزان میوه‌دهی درختان زیتون را با دگر گرده‌افشانی[5] و خود گرده‌افشانی[6] در ارقام مختلف مقایسه نمودند(4،5،12).

میزان خودگشنی و دگرگشنی در ارقام مختلف متفاوت است. در برخی از ارقام خودگشنی برای تولید میوة اقتصادی کافی نیست و بسیاری از ارقام نیاز به دگرگشنی و گردة ارقام خاص دارند (29).

خودگشنی در درختان زیتون هنگامی مفید است که رقم خودسازگار[7] باشد در غیر این صورت میزان محصول کاهش خواهد یافت (1).

فرارا1 وهمکاران با بررسی بیولوژیکی گل و میزان گرده‌افشانی در 7 رقم زیتون دریافتند که رقم بوتیلن2 یک رقم خود سازگار می‌باشد و می‌توان این رقم را بصورت خالص در باغات کشت کرد (9).

آواستی و سینگ، میزان خود گرده‌افشانی و گرده‌افشانی باز3 را در بین ارقام پندولینو4، کورنیکوبرا5، کراتینا6، آگلاندا7، آسکولانا[8]، کورنیکوبرا آتیکا[9]، لیچینو[10] و فرانتویو11 با استفاده از پاکت‌گذاری مشخص نمودند.

نتایج آزمایشات نشان داد که میزان خودگشنی ارقام پندولینو و کورنیکوبرا به ترتیب با 2/13 و 9/13 بالاتر از سایر ارقام بوده و این در حالی بود که میزان گرده‌افشانی باز در این دو رقم بترتیب 9 و 7/8 درصد بود. ارقام فرانتویو و کراتینا قسمتی خودگرده‌افشان بودند و کمترین میزان میوه‌دهی در ارقام کورنیکوبراآتیکا، لیچینو و آگلاندا با خودگشنی مشاهده گردید. در بررسیهای بعمل آمده مشخص گردید که میزان میوه‌دهی در رقم آسکولانا با خودگشنی صفر می‌باشد و این رقم بایستی با ارقام مناسب و سازگار دیگر کاشته شود (3).

سی‌بت12 و همکاران گزارش کردند که در زیتون رقم مانزانیلا خود گرده‌افشانی بوسیله پاکت‌گذاری باعث تولید میوه‌های کوچک و بد شکل می‌گردد و همچنین تعداد میوه‌های تشکیل شده با خود گرده‌افشانی کمتر از تعداد میوه تشکیل شده با گرده‌افشانی آزاد و دگر گرده‌افشانی است(28).

سینگ13 و کار14 با مطالعه خود گرده‌افشانی در 4 رقم زیتون پندولینو، آسکویترانا15، مورایلو16 و کانینو17 میزان میوه‌دهی را در ارقام فوق محاسبه نمودند. مقدار میوه تشکیل شده با خود گرده‌افشانی بترتیب 41، 53، 62 و 66 درصد گزارش شد. آنها اعلام کردند که رقم کانینو یک رقم خودسازگار است و میتوان آنرا بصورت خالص جهت تولید میوه کشت کرد (30).

آواستی18 و سینگ با مطالعة خود گرده‌افشانی و گرده‌افشانی باز روی ارقام کاشته شده در هندوستان اعلام کردند که میزان محصول‌دهی در ارقام آسکولانا، لیچینو، کورنیکوبراآتیکا و آگلاندا در اثر گرده‌افشانی باز بیشتر از خود گرده‌افشانی می‌باشد (3).

سینگ و کار میزان میوه‌دهی در ارقام پندولینو، آسکویترانا،‌ مورایلو و کانینو را در شرایط طبیعی با گرده‌افشانی باز بترتیب 51، 81، 82 و 45 درصد گزارش کردند. بدین ترتیب مشخص گردید که علت کاهش میوه‌دهی در رقم کانینو نسبت به سایر ارقام در گرده‌افشانی باز بدلیل دگر ناسازگاری این رقم می‌باشد و این در حالی است که میزان خودباروری در رقم کانینو 66 درصد گزارش شده بود که نسبت به دیگر ارقام تحت آزمایش بیشتر بود (30).

عموماً میوه‌دهی در درختان زیتون با دگر گرده‌افشانی بیشتر از خود گرده‌افشانی و گرده‌افشانی باز است. کاروسینگ (1982) اعلام کردند که گرده‌افشانی بین ارقام کراتینا و کورنیکوبرا سبب افزایش میوه‌دهی میشود (14).

در آزمایشی مشابه میزان ریزش میوه در زیتون رقم بیان کولیلا1 در اثر خود گرده‌افشانی محاسبه گردید. نتایج آزمایش نشان داد که میزان ریزش میوه در رقم فوق در اثر خود گرده‌افشانی زیاد است در حالیکه دگرگرده‌افشانی در این رقم سبب افزایش میوه‌دهی و کاهش ریزش میوه می‌گردد (14).

جنتیل2 (1951) و دبرتولدی3 و فیورینتو4 (1968) با آزمایش بر روی 3 رقم زیتون کاشته شده در ایتالیا اعلام کردند که دگر گرده‌افشانی سبب افزایش میوه‌دهی در این ارقام می‌گردد (6،11).

با مطالعه گرده‌افشانی در ارقام مختلف زیتون در شرایط آب و هوایی هند مشخص گردید که ارقام کورنیکوبرا، آگلاندا و فرانتوئیو گرده دهنده‌های مناسبی برای ارقام کراتینا، آگلاندا، ‌کورنیکوبراآتیکا و لیچینو می‌باشند و دگر گرده‌افشانی سبب افزایش میوه‌دهی در ارقام فوق گردید (15).

در آزمایشی رالو5 و همکاران میزان خود گرده‌افشانی و دگر گرده‌افشانی را در درختان زیتون ارقام مورایلو، فرانتوئیو و مانزانیلا محاسبه نمودند. آنها اعلام کردند که تعداد میوة تشکیل شده بعد از 25 روز از تمام گل در خود گرده‌افشانی بیشتر از دگر گرده‌افشانی است، اما شمارش میوه بعد از 45 روز از تمام گل نشان داد که مقدار میوه تشکیل شده در ارقام مختلف متفاوت بوده و میزان میوه تشکیل شده با دگر گرده‌افشانی بیش از خود گرده‌افشانی است. آنها علت این امر را ریزش میوه‌های تازه تشکیل شده در اثر خود گرده‌افشانی اعلام کردند (24).

برادلی و گریگز با انجام آزمایش میزان رشد لوله گرده در خامه را با خود گرده‌افشانی و دگر گرده‌افشانی محاسبه نمودند. آنها اعلام کردند که در دگر گرده‌افشانی رشد لولة گرده در خامه سریعتر بوده و دوره گرده‌افشانی موثر6 کوتاهتر از خود گرده‌افشانی می‌باشد در نتیجه تولید محصول بیشتر خواهد بود (4).

با توجه به توسعه کاشت زیتون در استانهای کشور و طرح طوبی که بصورت یک طرح ملی در سطح یک میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی کشور بعمل امده, لزوم شناخت عوامل موثر بر کمیت وکیفیت میوه این درخت بیش از پیش احساس میگردد.1. Miller

2. Condit

3. Bradley

4. Griggs

5. Cross pollination

6. Self pollination

7. Self compatible

1.Ferrara

2.Bouteilan

3.Open pollination

4.Pendulino

5. Cornicobra

6. Coratina

7.Aglandeau

8. Ascolano

9. Cornicobra attica

10. Leccino

11. Ferantoino

12. Sibbet

13. Singh

14. Kar

15. Ascoiterana

16. Moraiolo

17. Canino

18. Awasthiخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در بیمارستان های تهران

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

تعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در بیمارستان های تهران


مقدمه :

بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی در مقابل آن مصونیت ندارد و این خطری است که بشر را مرتباً تهدید می کند . خوشبختانه نهضت بهداشت روانی در نیم قرن اخیر افکار غلط و خرافات را در مورد بیماری های روانی کنار گذاشته و نشان داده اگر بیماری روانی را مانند سایر بیماریها زود تشخیص داده و درمان کنیم به همان نسبت از مزمن شدن و عوارض آن کاسته خواهد شد . بهداشت و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است ( میلانی فر ، 1378 )

از سلامت روانی تعاریف زیادی به عمل آمده که هر کدام با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه ای با دیگری متفاوت است با این وجود روانشناسان و روانپزشکان فردی را از نظر روانی سالم می دانند که تعادلی بین رفتارها و کنترل او در مواجهه با مشکلات اجتماعی وجود داشته باشد . کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فکر و روان را اینطور تعریف می کنند :

« سلامت فکر عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضاد ها و تمایلات شخصی به طور منطقی ، عادلانه و مناسب».

بیان مسئله :

سلامت روانی به نحوه تفکر، احساس و عمل اشخاص بستگی دارد. به طور کلی افرادی که از سلامت روانی برخوردار هستند، نسبت به زندگی نگرش مثبت دارند. آماده برخورد با مشکلات زندگی هستند. در مورد خود و دیگران احساس خوبی دارند. در محیط کار و روابطشان مسئولیت پذیر می باشند. زیرا وقتی از سلامت روانی برخوردار باشیم انتظار بهترین چیزها را در زندگی داریم و آماده برخورد با هر حادثه ای هستیم. ما با آموختن ویژگی های سلامـت روانی بهتر می توانیم به روح و روان متعادل و شاد دست یابیم. سلامت روانی در بسیاری از موارد مانند سلامت جسمی است و باید به آن توجه کافی داشت. سلامت روانی برای خوشبختی انسان ضروری اند. رسیدن به سلامت روانی به هیچ وجه تصادفی نیست، نیل به این هدف با صرف زمان و زحمت محقق می شود. همچنین نباید فراموش کرد که اعتماد به نفس، کلید سلامت روانی است. ( رحیمی نیا ، 1384 )

برای سلامت روان نیز فاکتورهایی وجود دارد که نداشتن این فاکتورها سلامت فرد را به خطر می اندزد . در جامعه بعضی از مشاغل هستند که فرد باید دارای یک سری توانایی و شرایط خاص باشد که بتواند مسئولیت خود را به نحوه شایسته انجام دهد . پرستاری جز مشاغلی است که نیاز به تقابل فراوانی بین خود و بیماران دارد. آنان باید بیماران را در بهترین شرایط روانی و جسمانی قرار دهند بنابراین برای این امور باید بتوانند شرایط قابل قبولی را در خود حفظ کنند که این امر نیار به اعتماد به نفس و یک سری عواملی است که بعداً به آنها اشاره خواهیم کرد . ( نقش تبریزی ، 1384 )

در کشور ما، پرستاران درصد قابل توجه ای از شاغلین سیستم بهداشت و درمان را تشکیل می دهند که جزء مشاغل سخت و دارای نوبت کاری است . انجمن ملی ایمنی حرفه ای آمریکا، پرستـاری را در رأس 40 حرفه با شیوع بالای بیماری های مربوط به استرس معرفـی کرده و عقیـده بر این است که احتمالاً حرفه پرستاری در رأس مشاغل پر استرس، در میان مشاغل بهداشتی قرار دارد. کـول معتقـد اسـت کـه 93 درصـد پرستـاران مرتبـاً تحت تأثیر عوامـل استرس زای محیط کار قرار مـی گیرند که این مورد مـی تواند سلامت جسمی و روانی آنان را تحت تأثیر قرار دهد . ( همان منبع )

سـلامت شاغلـین به عنوان مهمترین عامل تأثیر گذار بر تولید، در اثر استرس شغلی در معرض خطر قرار می گیرد .احتمال ابتلا به اختلالات روانی خصوصا افسردگی در طول زندگی برای زنان تقریبا 20% و برای مردان 10% است یعنی شیوع این اختلالات در زنان دو برابر مردان است . از انجائی که بخش بزرگی از پرستاران را زنان تشکیل می دهند، بنابراین می توان چنین انتظار داشت که این قبیل مشکلات در بین پرستاران زن از شیوع بالایی برخوردار باشد.( ناصری ، 1384 )

پرستاران تنها نقش مراقبت را ایفا نمی کنند بلکه اداره کنندگان وضعیت مراقبتی بیماران نیز می باشند آنان نقش مشاور و راهنمای افراد در موضوعات بهداشتی را ایفا می کنند و یکی ار اعضا گروه بهداشتی هستند که دانش و مهارتهای حرفه ای لازم را کسب کرده و در انجام وظایف بنیادی خود که همانا اعتلای سلامتی جامعه، پیشگیری از بیماریها، تامین وحفظ سلامتی کلیه افراد خانواده ها وجامعه است فعالیت میکنند . (اسفندیاری 1381).

در حرفه پرستاری، عوامل استرس زای شغلی متعددی وجود دارند که از جمله این عوامل می توان به کار در نظام نوبت کاری، بارکاری، تعارض با همکـاران، تماس مکرر با رنج و مرگ بیماران، کمبود منابع حمایتی و کمبود وقت برای رسیدگی به مشکلات و نیازهای روحی و عاطفی بیماران و مسئولیت های حرفه ای اشاره کرد به علاوه، سطوح استرس و عوامل استرس زا در پرستاران بخش های مختلف، متفـاوت است که علت این تفاوت، در شرایـط کـاری و تکـالیف محـوله به پرستـاران می باشد ( همان منبع )

در پژوهشی نشان داده شد که پرستاران مورد بررسی در مراقبت های ویژه دارای سطوح بالاتری از حالت اضطراب در مقایسه با سایر بخش های پرستاری بوده به طوریکه 6/75% آنان دارای استرس شغلی در حد کم و متوسط بودند (پیامی بوساری1374) .

با توجه به اهمیت سلامت روان پرستاران که حلقه ای از سیستم ارائه خدمات بهداشتی هستند و ضعف پیشینه مطالعاتی در زمینه بررسی وضعیت سلامت روان پرستاران شاغل در سیستم نوبت کاری ما را بر آن داشت تا با انجام چنین پژوهشی ، اطلاعات کاربردی را در اختیار دست اندرکاران نظام سلامت قرار دهیم تا با استفاده از نتایج آن ضمن بالا بردن کارایی ، از دلزدگی ، فرسودگی و افت عملکرد شغلی در پرستاران جلوگیری بعمل آورند. ( همان منبع )

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

- تعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای تهران است

هدف فرعی :

- تعیین میزان سلامت روان پرستاران زن شاغل در بیمارستانهای شهر تهران

- تعیین میزان سلام روان پرستاران مرد شاغل در بیمارستانهای شهر تهران

سوالات تحقیق :

1 – سلامت روانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای تهران چه وضعیتی دارد ؟

2 – آیا بین سلامت روانی پرستاران زنان و مردان شاغل در بیمارستانهای تهران تفاوت وجود دارد ؟

فرضیات تحقیق :

1 – سلامت روانی پرستاران زن شاغل در بیمارستانهای تهران پایین است .

2 – سلامت روانی پرستاران مرد شاغل در بیمارستانهای تهران بالا است .

3 - بین سلامت روانی پرستاران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد .

ضرورت و اهمیت پژوهش :

حفظ سلامت روان یکی از اصلی ترین و مهم ترین اهداف هر جامعه به شمار می رود . در تمام مشاغل به این نکته توجه می شود که باید به نحوی مانع تاثیر گذاری فشارهای کاری روی روان کارکنان خود شود . البته سلامت روانی به نحوه تفکر، احساس و عمل اشخاص بستگی دارد. افرادی که از سلامت روانی برخوردار هستند، نسبت به زندگی نگرش مثبت دارند. آماده برخورد با مشکلات زندگی هستند. در مورد خود و دیگران احساس خوبی دارند. در محیط کار و روابطشان مسئولیت پذیر می باشند. زیرا وقتی از سلامت روانی برخوردار باشیم انتظار بهترین چیزها را در زندگی داریم و آماده برخورد با هر حادثه ای هستیم .

از طرفی کار چه برای تولید باشد یا عرصه خدمات ، در اصل موثر بودن آن مورد نظر است . انجام موثر کار در یک گروه ، خواه این گروه واحدی کوچک باشد یا سازمانی بزرگ ، ساده ترین تا پیچیده ترین آن مستلزم وجود شرایطی از جهات گوناگون می باشد . شرایط مناسب انسانی از جمله عوامل اساسی کار موثر است . استعداد و تواناییهای انسان ، دانش و معلوامت انسان تجربه و مهارت انسان ، خلق و خو ، میل و رغبت ، اعتماد و ایمان و روحیه و رویه روانی انسان ، نیاز ها و انگیزه های انسان و بالاخره ادراک انسان از محیط و روابط او با محیط ، همه در کاری که انسان انجام می دهد و عرصه کاربرد نتایج آن دخالت دارد . بدون وجود شرایط انسانی لازم در هر یک از موارد مزبور نه کار بصورت موثر انجام خواهد شد و نه از حاصل کار نتیجه مثبتی عاید خواهد شد . ( منتظری ، 1381 )

نولز در این راستا اظهار می دارد که مردم مسئولیت اخلاقی و وظیفه عمومی دارند که شیوه زندگی سالمی داشته باشند تا باری بر دوش جامعه نگذارند . او همچنین معتقد است که افراد می توانند اینگونه فشارها را با تغییراتی چند در رفتار خود کاهش دهند . (میرزایی ، 1384 )

اولین محبث مهم در این راستا این است که هر یک از کارکنان یک بخش باید نسبت به خود، رؤسا، همکاران خود و به طور کلی نسبت به جهان اطراف خود و خصوصاً نسبت به جایگاه خود در سازمان احساس مثبتی داشته باشند. همه کارکنان قادر به ایجاد روابط مطلوب با محیط کار و عوامل موجود در آن هستند ولی فقط باید شرایط مناسب باشد . در صورتی که شرایط کاری مناسب نباشد (عوامل درونی و بیرونی) ممکن است هم به فرد و بازده کاری خود فرد صدمه وارد شود که پزشکان و پرستاران نیز مستثنی از این امر نیستند . ( همان نبع )

دومین موضوع مهم در زمینه سلامت روان و ارتباط آن با کار این است که ما در طول زندگی دائما با اتفاقاتی روبرو هستیم که خواه ناخواه بر زندگی روزمره و از جمله کیفیت کارهای ما اثر می‌گذارند . مشکلات روحی و خانوادگی تاثیر بیشتری روی افراد دارد که کنترل افراد را بر هم می زند و به اصطلاح سلامت روان فرد را به خطر می اندازد . کنترل فردی و سلامت از دو راه ممکن است ، اول افرادی که احساس کنترل فردی شان قوی است امکان دارد به میزان بیشتری توانایی حفظ سلامت داشته باشند . دوم ، به هنگام بروز مشکل جدی افراد دارای احساس کنترل فردی قوی ممکن است بهتر با مشکل کنار بیایند . (میرزایی ، 1384 )

همه از پرستاران انتظار دارند که واکنش درست و شایسته ای در جهت واکنش به محرکها از خود نشان دهند . در صورتی که بتوان به این مسئله به طور درست توجه کرد می توان محیط کار را به محیطی به دور از هر گونه استرس و عوامل مخرب تبدیل کرد و راندمان کاری را بالا تر برد .

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه 1

بیان مسئله 2

اهداف تحقیق 5

سوالات تحقیق 6

فرضیات تحقیق 6

ضرورت و اهمیت موضوع 7

متغیرهای تحقیق 9

تعاریف عملیاتی 11

فصل دوم

مقدمه 12

تعریف سلامت روانی 15

جایگاه سلامت روان 17

ویژگی های سلامت روان 21

11 مولفه کلیدی سلامت روان 23

نگرشها در کار 40

نظریات در مورد سلامت روان 45

دیدگاه مزلو 45

دیدگاه روانی – اجتماعی و زیستی روانی 47

دیدگاه اریک اریکسون 47

دیدگاه کارن هورنای 48

دیدگاه اریک برن 49

دیدگاه هری استاک سالیوان 51

دیدگاه اریک فروم 52

رویکرد روانشناختی 55

دیدگاه کنراد لورنز 55

دیدگاه مک دوگال 55

دیدگاه اسکینر 57

رویکرد روانکاوی 58

دیدگاه فروید 58

دیدگاه یونگ 59

دیدگاه صفات موری 61

دیدگاه انسانگرایانه 63

نظریه هماهنگی جهت بالا برنده انگیزه در کار 66

پژوهشهای انجام شده 68

فصل سوم

جامعه آماری 70

نمونه و روش نمونه گیری 70

ابزار پژوهش 70

ضریب اعتبار پرسشنامه 71

روش جمع آوری داده ها 72

روش تجزیه و تحلیل داده ها 72

فصل چهارم

تحلیل توصیفی 73

تحلیل استنباطی 75

فصل پنجم

خلاصه فصول 79

نتایج 80

محدودیت ها 82

پیشنهادات 82

منابع 83

فهرست جداول

جدول شماره 1 (فراوانی و درصد فراوانی پرستاران) 80

جدول شماره 2 (فراوانی و درصد فراوانی سن پرستاران) 81

جدول شماره 3 (شاخصهای آماری سلامت روان در پرستاران) 82

جدول شماره 4 (فراوانی مشکلات مربوط به وضعیت سلامت روانی پرستاران شاغل در منطقه 7 تهران) 83

جدول شماره 5 (نمرات سلامت روان پرستاران زن و مرد) 84

جدول شماره 6 (تفاوت سلامت روان در میان زنان و مردان) 85خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی


فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه :

افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به استرس و پیامدهای آن هوشیار شده اند . بزرگسالان ، نوجوانان و حتی کودکان از آلودگی محیط زیست امکان وقوع یک جنگ هسته ای به پایان رسیدن منابع طبیعی وجوه اافزوده های غذایی و مواد سرطان زا و .... سخن می گویند و تمامی اسائل بخشی از زندگی روزمره را تشکیل می دهند . زندگی عصر ما چنان است که در اغلب خانواده ها پدر و مادر هر دو باید کار کنند تا بتوانند هزینه ای روز افزون را تامین نمایند . طلاق افزایش یافته ، ازدواج مجدد هم امری نا ممکن نیست افزون رسانه های گروهی ، افراد به مشاهده ی صحنه های جنگ خشونت ، تخریب ، بی رحمی و مرگ و کشتار عادت داده اند (استوا ، 1998)

استرس یکی از مفاهیم مهم در مطالعه روانشناسی و بهداشت روانی به شمار می آید و به کفیات گوناگون در زندگی اطلاق می شود و به عنوان علل بسیاری از درد ها ، ناراحتی ها و بیماری ها و بیماری ها تلقی می شود . مردم عادی آن را پدیده ای رنج آور و ناخوشایند ، پزشکان مسئله را از دید واکنش های فیزولوژیک روانپزشکان بنا را بر فشارهای عصبی و به کار بردن مکانسیم های سایکوفیزیولوژیک و بالاخره روانشناسان آن را تغییر رفتار و حالات هیجانی و بحرانی می دانند (اتکینسون ، ترجمه براهنی ، 1368 )

مطالعه استرس به عنوان احساس حاصل از ارزیابی موقعیتی به عنوان فشار یا اضافه باری به منابع روانشناختی ، مطالعه چگونگی تعادل بین جسم و روان است . محققان بر این نکته توافق دارند که ما را در وریطه ی یک همه گیری استرس هستیم که باعث بیماری و حتی مرگ می شود . اما درباره ی چگونگی تعریف استرس توافق کمتری دارند . تعریف استرس دشوار است . نظریه پردازان مختلف این اصطلاح را به شیوه های مختلفی بکار برده اند . یکی از شیوه های رایج تعریف استرس در نظر گرفتن آن به عنوان محرک است . توماس هوامز (1979) استرس را واقعه محرکی که لازم است فرد با آن سازگار شود تعریف کرد . بنابراین استرس به عنوان یک محرک ، هر موقعیتی است که در خواست های غیر معقول و فوق العاده را داشته و نیازمند تغییر در الگوی زندگی جاری فرد باشد (هولمزو راهه 1976)

موارد استرس به عنوان یک محرک شامل امتحان بلایای طبیعی و جدایی زناشویی است این واقع استرس زا هستند . چون فرد را ملزوم به انجام رفتارهای سازگارانه برای کنار امدن با درخواست های محیطی تحمل شده می کند .

استرس به شکل دیگر می تواند به صورت پاسخ فیزیولوژیکی در نظر گرفته شود (سیله 1976) طبق نظر هانس سیله فیزیولوژیست ، الگوی نا متمایز فعالیت فیزیولوژیکی ذاتاً ناگوار است . زیرا تند شدن ضربان ، قلب ، تند شدن تنفس و افزایش تنش عضلانی و کارکرد تعادل حیاتی را مختل می کند . طبق نظریه سیله ، هرگاه شخصی برای مدت طولانی انگیختگی ، فیزیولوژیکی را تجربه کند (مثل بیمار تب دار ) بدن دچار استرس می شود . پژوهشگران دیگر می گویند واکنش استرس نه تنها تغییرات فیزولوژیکی بلکه اختلال واکنش های رفتاری – حرکتی (مثل لرزش دست ، اختلال های گفتاری) آشفتگی هیجانی و بدکاری شناختی را شامل می شود (لازاروس 1966)

چون مردم به محرک های یکسان ، به صورت متفاوت واکنش نشان می دهند پس باید استرس را چیزی بیش از یک محرک در نظر گرفت . لازاروس و فوکلمن مخالف در نظر گرفتن استرس به عنوان پاسخ فیزیولوژیکی نیز هستند . بسیاری از وقایع زندگی نظیر ورزش و عاشق شدن ، به تشدید فعالیت دستگاه عصبی خودمختار می انجامد ولی شخص ورزش و عشق را به عنوان یک عامل استرس زا تجربه نمی کند .

دانشجویان در جامعه ای زندگی می کنند که مشخصات بارز آن را می توان افزایش جمعیت ، شهر نشینی گسترش موسسات و پیچیدگی تکنولوژی در ارتباطات دانست و این موارد بیش از پیش انسانها و مخصوصاً دانشجویان را به هم نزدیک کرده و باعث شده تا آنها در جهت رقابت با سایرین به تکاپو و تلاش بیشتر وادار شوند . از این طریق افزایش توقعات و انتظارات روز افزون جامعه نیز در جهت رفع این توقعات و حل موارد فوق مسمر الثمر نخواهد بود .

یکی از مهمترین موضوع که با آن بیشتر در این تحقیق سرو کار داریم استرس ها و عواملی که باعث این فشار های عصبی است که همه دانشجویان با آن درگیر هستند که باید آنها را بشناسیم . امروزه استرس به عنوان مهمترین فاکتور در جوامع می باشد که باعث به وجود آمدن امراض جسمی و اختلاهای روانی در رفتارهای دانشجویان است . استرس در زندگی دانشجویان به شیوه های متفاوتی بروز می کند ، پرخاشگری ناگهان در پاسخ به یک سوال ساده لوحانه ، سر درد شدید در پایان یک روزگاری سخت ، بروز عصبانیت برای همین میزان تحمل دانشجویان به استرس نسبت به فاکتورهای شخصیت و محیط متفاوت است و آنها در دوران تحصیل استرس را تجربه می کنند . گروهی از روانشناسان رفتاری استرس را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده اند در حالی که در عصر حاضر که در آن هستیم عصر استرس و فشارهای روانی و عصبی است دوره ای که در آن دانشجویان بیش از هر زمان دیگری در معرض عوامل وجود استرس قرار گرفته و مسائل و مشکلات بی شماری از هر طرف آنها را احاطه کرده است .

فهرست:

فصل اول: کلیات پژوهش

فصل دوم: ادبیات نظری و پژوهشی

فصل سوم: روش تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

میزان برق مصرفی 35 خانوار (به همراه نمودار)

سه‌شنبه 2 آذر 1395

میزان برق مصرفی 35 خانوار (به همراه نمودار)


مقدمه:

مهمترین وظیفه ی مدیران و برنامه ریزان اتخاذ تصمیم به موقع است این امر زمانی فراهم است که اطلاعات کافی در زمینه موردنظر در دسترس باشد. فقدان اطلاعات کافی باعث می شود که تصمیم گیری بر اساس حدس، گمان، ادراکات کلی و عمومی صورت پذیرد.

به همین دلیل اطلاعات از شیوه های گردآوری اطلاعات و منابع آن، روشهای نمایش داده ها و بالاخره تجزیه و تحلیل داده ها به مدد شاخصهای آماری، برای کارشناسان و برنامه ریزان هر سازمان، امر اجتناب ناپذیری است.

اولین گام در انجام هر تحقیقی تعیین هدف و موضوع تحقیق می باشد. هدف من از گردآوری چنین تحقیقی مقایسه ی میزان برق مصرفی 35 خانوار در دو ماه مرداد و شهریور بر حسب کیلووات ساعت می باشد که در آن از نمودارهای مختلفی برای نمایش داده ها استفاده کرده ام تا نتیجه گیری با کمترین نقص و اشتباهی صورت پذیرد.

میزان برق مصرفی 35 خانوار در دو ماه مرداد و شهریور:

فهرست مطالب:

مقدمه

داده های خام

جدول فراوانی

نمودار میله ای

نمودار مستطیلی

نمودار چندبر فراوانی

نمودار دایره ای (کلوچه ای)

میانگین، واریانس و نمودار جعبه ای

نمودار ساقه و برگ

نمودار چند ضلعی اوجایو

منبع و مأخذ و تقدیر و تشکرخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی ارتباطات درون شهری و میزان رضایت مردم از عملکرد سازمان اتوبوسرانی (به همراه نمودار)

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی ارتباطات درون شهری و میزان رضایت مردم از عملکرد سازمان اتوبوسرانی (به همراه نمودار)

موضوع : هدف از این پروژه بررسی ارتباطات درون شهری و میزان رضایت مردم از عملکرد سازمان اتوبوسرانی می باشد.

جامعه :سازمان اتوبوسرانی

نمونه : شهروندان ایستگاه ابوتوس

متغیر تصادفی: گروه سنی افراد مسن وجوان

نوع متغیر : کیفی اسمی

روش نمونه گیری : به صورت اعداد تصادفی ساده

روش جمع آوری داده ها : از طریق پرسشنامه کتبی

فهرست مطالب:

عنوان

1) مقدمه .......................................................................................

2) جمع آوری داده ها .......................................................................

3) بررسی سئوالات مورد نظر .........................................................

4) بخش نمودارها و جداول ...............................................................

5) منحنی نرمال ...............................................................................

6) بررسی مشکلات ..........................................................................

7) نتیجه گیری کلی ...........................................................................

پرسشنامه ......................................................................................

مقدمه:

برای یک فرد عادی کاملاً طبیعی است که در مورد برخورداری از یک سازمان اتوبوسرانی موفق و هماهنگ، سئوالاتی را در ذهن داشته باشد.

ما بطور کلی در چهار موضوع اصلی رفاه و آسایش شهروندان و هزینه بهره مندی از امکانات سازمان اتوبوسرانی و پراکندگی مسیرهای حمل و نقل و مدت زمان مفید رفت و آمد تحقیقات گسترده ای در سطح شهر انجام داده ایم.

این تحقیق اتوبوسرانی در سال 1384 صورت گرفته است که این پرونده با توزیع پرسشنامه در مکانهای مختلف شهر آغاز گشت. در این رابطه داده ها جمع آوری شده و مورد ارزشیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.در این بررسی از محاسبات آماری، نمودارها و غیره استفاده شده است.


جمع آوری داده ها:

به دلیل مشکلات زیاد موجود برای جمع آوری داده ها در برخی از نواحی دوردست از مکانهای پر ازدحام در شهر، جامعه آماری ما را تشکیل داده اند.

در این تحقیق از سایر افراد مورد نظر در رده های سنی مختلف برای جمع آوری اطلاعات و پاسخ دادن به پرسشنامه استفاده شده است. به رغم مشکلاتی که برای جمع آوری داده ها موجود است از طریق پرسشنامه توانستیم اطلاعات مورد نیاز را تهیه و تفسیر نماییم.

بررسی سئوالات مورد نظر:

در انجام این پروژه ما با استفاده از تحقیقات و کمک از نمونه ها و آمارگیری های مختلف سئوالات مختلفی را در زمینه های گوناگون راجع به سازمان اتوبوسرانی ارائه داده ایم که در این سئوالات مردم نظر خود را بیان نموده اند.

محتوای برخی سئوالات به شرح زیر است:

در این سئوالات در رابطه با مسائل رفاهی و خدمات سازمان اتوبوسرانی و میزان رضایت مردم از عملکرد سازمان تحقیق بعمل آمده است.

- در رابطه با سکوت و نظافت و مسائل رفاهی درون اتوبوس مسائلی وجود دارد که از آن جمله می توان به مسائل زیر اشاره کرد:

بعضی از افراد مسن از این امور از قبیل مسائل رفاهی رضایت چندانی ندارند. آنها معتقدند، نوجوانان و افرادی با سن پایین که میل زیادی به تحرک و فعالیت دارند به این قبیل مسائل توجه زیادی ندارند و مراعات حال ایشان را نمی کنند.

بیشتر افراد به طور کلی از نظافت اتوبوسها نسبت به چند سال اخیر رضایت بیشتری دارند. زیرا اتوبوسهایی که مدل آنها بالا می باشد و زمان تولید و ساخت آنها بیشتر از چند سال نمی باشد بنابراین علاوه بر پاکیزگی این اتوبوسها از نظر کیفیت و آسایش افراد نیز در سطح بالایی قرار دارند.

- از نظر بر خورد رانندگان با مسافرین باید گفت بدلیل اینکه رانندگان مدت زیادی را به رانندگی می پردازند و روحیه مناسبی ندارند چندان با روی باز و رفتار مناسب با مردم برخورد نمی کنند البته در این میان رانندگانی نیز وجود دارند که واقعاً به بهترین شیوه وظیفه خود را در مقابل مسافرین انجام می دهند و آنها را نیز از خود ناراضی نمی گردانند.

- در مورد فاصله زمانی رسیدن هر اتوبوس به مقصد این نکته مشخص است که با توجه به مقتضیات محدودی مورد نظر تعداد اتوبوسها مشخص شده و هر چه این تعداد بیشتر باشد و فاصله مبدأ تا مقصد کمتر باشد، مدت زمان رسیدن اتوبوس کمتر خواهد بود.

برخی از مردم جامعه در مورد به موقع رسیدن به مقصد خود ابراز نارضایتی می کنند. آنها این مشکل را ناشی از عواملی چند می دانند:

1) ازدحام و شلوغی خیابانها و مسیر رفت و آمد آنها

2) توقف نکردن برخی از اتوبوسها در بعضی از ایستگاهها بدلیل شلوغ بودن اتوبوس

3) زیاد سوار شدن مردم و ازدحام آنها در وسط اتوبوس

- با توجه به داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه ها می توان دریافت که مردم از نظر پراکندگی مسیرهای حمل و نقل در سطح شهر تا حدودی رضایت کافی را دارند یعنی تقریباً 40% این پراکندگی مسیرها را در سطح متوسط دانسته و حدود 36% در سطح خوب و خیلی خوب دانسته و 23% نیز در سطح پایین و بد می دانند. اما باید توجه داشت که در برخی از مناطق نمی‌توان مسیرها را به چند بخش تقسیم نموده و یا مسیرها را کوتاه کرد. زیرا در این صورت ممکن است مشکلاتی از قبیل ازدحام و تراکم زیاد در جایی بوجود آید و برخی از مناطق از امکانات اتوبوسرانی محروم گردند.

- با توجه به اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها می توان دریافت اکثریت مردم در مورد کاهش هزینه آنها در حمل و نقل توسط اتوبوسهای سازمان رضایت زیادی دارند، یعنی در نمونه های تحقیقی همه افراد از این حیث بسیار ابراز خرسندی می نمایند. افرادی که از نظر اقتصادی در سطح پایین تری قرار دارند و رفت و آمد آنها از طریق اتومبیل های شخصی امکان پذیر نیست، از این امتیاز مفید، یعنی هزینه کم و پیمودن مسیرهای طولانی رضایت بیشتری نسبت به سایر قشرهای جامعه دارند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن

شنبه 29 آبان 1395

چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن

- مقدمه و بیان مسأله

بیش از 2000 سال است که اطلاعات پزشکی اثرات اضافه وزن را روی بیماری ها و مرگ و میر نشان داده است. در آن زمان بقراط تشخیص داد که مرگ ناگهانی در میان افرادی که بطور طبیعی چاق هستند نسبت به افراد لاغر بیشتر رایج است و این موضوع در عرض 50 سال گذشته بسیار مورد بحث بوده است (8).

در سالهای اخیر درک اهمیت توزیع چربی، به ویژه چربی شکمی به عنوان عامل خطرزا برای بسیاری از بیماری ها و مرگ و میر ناشی از آنها مورد توجه پژوهشگران بوده است. یافته های پژوهشی نشان می‎دهد که چربی درون شکمی یا احشایی، بیش از چربی زیرپوستی مسئول افزایش خطر بیماری هاست (4).

با توجه به این موضوع که افراد چاق بیشتر در معرض خطر ناتوانی های جسمانی، اجتماعی و روانی قرار دارند، کم تحرکی و چاقی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده سلامت و تندرستی در همه کشورهای دنیا در نظر گرفته می‎شود همچنین مطالعات انجام شده در شروع قرن بیستم نشان داد که توزیع چربی موضعی نقش مهمی در مرگ و میر افراد دارد (4)، هر چند تا پایان جنگ جهانی دوم در این زمینه فعالیت چشمگیری انجام نشد. اما پس از آن، نتایج مطالعات نشان دادند که افراد چاق با توزیع چربی بدن آندروئید یا مردانه نسبت به افراد با چاقی ژینوئید یا زنانه بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و دیابت هستند. بررسی‌های کلینیکی و همه گیر شناسی در سال 1980 نیز وجود ارتباط بین توزیع چربی بدن و افزایش خطر مرگ و میر را تأئید کردند. همچنین پژوهشگران به وجود رابطه بین فعالیت های جسمانی و بیماری های مختلف از جمله بیماری های قلبی- عروقی پی بردند. البرایت و یولاک اظهار می دارند، که دلیل افزایش جمعیت مبتلا به بیماری های قلبی- عروقی، کم تحرک است و اجرای فعالیت های منظم و مستمر جسمانی می‎تواند از توسعه بیماری های قلبی- عروقی جلوگیری کند (7) چاقی شکمی خطر ابتلاء به پرفشار خونی، بیماری‌های قلبی- عروقی، افزایش انسولین خون، دیابت، بیماری های مربوط به کیسه صفرا، سکته مغزی و سرطان سینه و رحم را افزایش می‎دهد (4).

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

چاقی یکی از شایع ترین مشکلات بهداشتی در عصر حاضر است که از آن به عنوان یکی از عوامل خطرزا برای بسیاری از بیماریها یاد می‎شود. چاقی زمینه ساز بسیاری از مرگ و میرها بوده است. و هر ساله هزینه های اجتماعی و مالی هنگفتی را بر جوامع بشر تحمیل می‌کند (3). بنابراین تعیین مرز دقیقی برای چاقی در هر جامعه و تعیین ارتباط آن با عوامل تهدید کننده سلامتی می‎تواند نقش مهمی در کاستن مرگ و میر ناشی از بیماریهای مرتبط با چاقی از یک سو، کاهش هزینه های اجتماعی و مالی از سوی دیگر داشته باشد. لذا پیشگیری از عوارض چاقی به ویژه بیماریهای قلبی- عروقی ضروری است و کنترل چاقی و لیپیدهای خون از اهمیت خاصی برخوردار است.

واضح است که پیشگیری ارزان تر و مفیدتر از درمان است و به لحاظ اجتماعی و اقتصادی هم مقرون به صرفه و مفید می باشد، زیرا با کاستن از عوارض بیماریها از هزینه های غیرضروری و اتلاف وقت جلوگیری به عمل خواهد آمد و از این طریق از سنگینی بار تحمیل شده بر اقتصاد جامعه نیز کاسته خواهد شد (7).

با توجه به نقش مثبت و پیشگیرانه فعالیت های جسمانی از بعضی بیماری ها و اهمیت سلامتی اعضای جامعه تعیین میزان رابطه بین فعالیت های جسمانی و برخی عامل های خطرساز قلبی- عروقی ضرورتی برای انجام این تحقیق است.

کمبود اطلاعات در زمینه میزان ارتباط درصد چربی بدن، شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به دور نشیمنگاه در کشور ضرورت دیگری را برای انجام این پژوهش نمودار می سازد. و همچنین با توجه به سادگی اندازه گیری مربوط به این شاخص ها و پایین بودن هزینه آنها در مقابل آزمایش های مختلف پزشکی در صورت وجود ارتباط با عوامل خطرزا در جامعه مورد تحقیق با داشتن نورم و با یک اندازه گیری ساده می‎توان احتمال بروز بیماری های قلبی- عروقی را در افراد معلوم کرد. و همچنین ابزار مؤثری در پیشگیری از آن بیماری ها و نیز سایر بیماری های ناشی از چاقی باشد.

3- اهداف پژوهشی

3-1- هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین (WHR) ، (BMI) و درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدنی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در جامعه مردان 30 سال به بالای قزوین است.

9- روش اجرای تحقیق

روش آماری

در ابتدا آزمودنی ها با شرایط تحقیق آشنا می‎شوند. سپس رضایت نامه و پرسشنامه ثبت میزان فعالیت بدنی در اختیار هر یک از آزمودنی ها قرار می گیرد. اندازه گیری هر یک از شاخص های BMI , WHR و درصد چربی بدن با توجه به برنامه ای که از پیش تعیین شده است، انجام می گیرد. همچنین انجام آزمایش خون برای بدست آوردن کلسترول تام (Tcho)، لیپو پروتئین پر چگالی (HDL)، لیپوپروتئین کم چگالی (LDL)، لیپو پروتئین بسیار کم چگالی (VLDL)، تری گلیسیرید (TG) و قند خون ناشتا (FBS) توسط کارشناس آزمایشگاه، انجام می‎گیرد سپس داده های جمع آوری شده، بوسیله‌ی روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

روش کار

پژوهش حاضر از نوع پژوهش ها توصیفی و همبستگی است. برای توصیف شاخص های WHR , BMI و درصد چربی بدن از روشهای آمار توصیفی و برای ارزیابی ارتباط این شاخص ها با فعالیت بدنی و عوامل خطر زای قلبی – عروقی و همچنین قدرت پیشگویی آنها از روش آماری همبستگی پیرسون در سطح معنی داری و برنامه SPSS استفاده می‎شود. این پژوهش به صورت میدانی انجام می‎شود.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پژوهش مقایسه میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری

شنبه 29 آبان 1395

پژوهش مقایسه میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری

چکیده پژوهش :

سوال پژوهشی این است که آیا بین میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد یا ندارد ؟

اهداف پژوهشی به ترتیب مبین مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . بررسی مقایسه میزان وسواس در بین دانشجویان پسرو دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . بررسی مقایسه میزان شکایات جسمانی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد .

بررسی مقایسه میزان ترس مرضی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری می باشد .

فرضیه های پژوهش در پی آزمودن آن است که آیا در میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا در میزان وسواس بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا در میزان شکایات جسمانی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا در میزان ترس مرضی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

روش تحقیق پژوهش حاضر برای مطالعه ی ارتباط بین متغیرها عبارت است از روش جامعه ی آماری یا هدف در این پژوهش عبارت است از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری.

در بیان ومعرفی نمونه می توان گفت ، در این پژوهش دو گروه نمونه شرکت خواهند داشت .

الف) دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد .

ب ) دانشجویان پسر و دختر دانشگاه سراسری.

دو گروه نمونه از دو جامعه ی متفاوت از رشته های مرتبط با علوم انسانی

تعداد نمونه های پژوهش های حاضر 90 نفر است . چون در این پژوهش دو گروه یعنی یک گروه از دانشجویان دانشگاه آزاد و گروه دیگر از دانشجویان دانشگاه سراسری با هم مقایسه می شوند . بنابراین در هر گروه 45 نمونه شرکت داده می شوند تا بتوان مقایسه ای درست از ملاک ها به عمل آورد .

روش نمونه گیری با توجه به ملاک استنباط یا استدلال آماری ، روش نمونه گیری تصادفی است . ابزار اندازه گیری پرسشنامه ی Sclgor است روش آماری نتایج به دست آمده با استفاده از روش آماری آزمون T مورد تحلیل قرار گرفت .

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه............................................................................................................... 9

1-2 بیان مسئله ............................................................................................ 14

1-3 اهداف و ضرورت پژوهش ................................................................. 16

1-4سوالات پژوهش .................................................................................... 17

1-5فرضیه های پژوهش ............................................................................. 17

1-6 متغیرهای پژوهش ............................................................................... 18

متغیرهای مستقل .......................................................................................... 18

متغیرهای وابسته ......................................................................................... 18

1-7تعاریف مفهومی ..................................................................................... 18

1-8تعاریف عملیاتی...................................................................................... 19

فصل دوم پیشینه و ادبیات تحقیق

2-1 دیدگاه و و نظریه ها در رفتار ناسازگار.............................................. 21

2-2 تعاریف و دیدگاه های نظریه پردازان در رابطه با اضطراب.............. 24

2-3 اختلالات اضطرابی................................................................................ 38

2-3-1 اضطراب تعمیم یافته......................................................................... 39

2-3-2 وسواس فکری – عملی..................................................................... 40

2-3-2-1 ویژگی های اختلالات وسواس.................................................... 42

2-4 علل اختلالات اضطرابی (از دیدگاه های مختلف)................................. 43

2-4-1 دیدگاه زیست شناختی..................................................................... 44

2-4-2 دیدگاه روان پویایی.......................................................................... 44

2-4-3 دیدگاه رفتار گرایی........................................................................... 47

2-4-4 دیدگاه شناختی................................................................................. 49

2-4-5 دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی........................................... 52

2-4-6 دیدگاه اجتماعی................................................................................. 57

2-5 تفاوت ها و تشابهات اختلالات اضطرابی ........................................... 57

2-6 درمان اختلالات اضطرابی.................................................................... 57

2-6-1 دیدگاه زیست شناختی..................................................................... 57

2-6-2 دیدگاه تحلیل روانی.......................................................................... 58

2-6-3 دیدگاه یادگیری................................................................................. 59

2-6-4 دیدگاه شناختی................................................................................. 61

2-7 وسواس – اجباری................................................................................ 64

2-8 ویژگی های اختلال وسواس فکری – عملی........................................ 67

2-9 نظریه ها و درمان اختلال وسواس فکری – عملی.............................. 68

2-9-1 نظریه های روان کاوی در رابطه با OCD .................................... 73

2-9-2 نظریه های رفتاری و شناختی......................................................... 74

2-9-3 درمان روانکاوی............................................................................... 75

2-9-4 درمان رفتاری هیجانی خردمندانه .................................................. 76

2-9-5 درمان شناختی.................................................................................. 76

2-9-6 درمان بیولوژیکی.............................................................................. 77

2-10 ویژگی های بالینی OCD .................................................................. 78

2-11 تشخیص اختراقی OCC ................................................................... 81

2-12 فوبی (ترس مرضی)........................................................................... 82

2-12-1 فوبی های خاص............................................................................. 83

2-13 نظریه ها و درمان فوبی خاص........................................................... 88

2-14 بیماری جسمانی یا اختلال جسمانی شکل ........................................ 95

2-15 اختلال جسمانی کردن و اختلال های مربوط.................................... 98

2-16 ویژگی های تشخیص اختلال جسمانی کردن................................... 101

2-17 نظریه ها و درمان اختلال جسمانی شکل ......................................... 102

2-18خود بیمارانگاری از لحاظ روانپزشکی ............................................. 107

2-18-1دلایل آغاز بیماری ......................................................................... 108

2-18-2 سابقه ی مشکل و شیوع آن ........................................................ 109

2-18-3 سیر بیماری................................................................................... 111

فصل سوم روش تحقیق

جامعه آماری ............................................................................................... 116

نمونه و روش نمونه گیری ......................................................................... 116

روش اجرا ................................................................................................... 116

ابزار اندازه گیری ........................................................................................ 117

نمونه گیری آزمون ..................................................................................... 117

اعتبار آزمون ............................................................................................... 118

پایانی آزمون ............................................................................................... 119

روش جمع آوری اطلاعات ......................................................................... 121

روش آماری ................................................................................................ 121

فصل چهارم

مقدمه ............................................................................................................ 123

مقایسه میاگین ها ........................................................................................ 124

آزمون فرضیه ............................................................................................. 124

فصل پنجم

نتیجه گیری ................................................................................................. 130

محدویت ها و پیشنهادات............................................................................. 132

پیوست ....................................................................................................... 134خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

شنبه 29 آبان 1395

بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

هدف و علت انتخاب موضوع

بیمه یکی از منابع مهم تأمین درآمد جهت اجرای طرح های زیربنایی کشور می باشد. اهمیت این رشته به حدیست که صاحبنظران آن را "صنعت" می خوانند. بیمه باعث شکوفایی اقتصادی شده و با اشکال متنوعش موجب می شود تا بیمه گذاران و بیمه شدگان بتوانند به راحتی و با اطمینان گام بردارند. در این میان نفعی که بیمه برای اقشار آسیب پذیر دارد بسیار درخور توجه است ولی متدسفانه غالب اشخاص از آن اطلاع چندانی ندارند. در تحقیق حاضر سعی شده است تا در حد توان به افراد جامعه درباره بیمه عمر و نقش آن در اقتصاد خانواده آگاهی داده شود و بدین ترتیب میزان فروش بیمه عمر افزایش یابد. البته طبق گفته مسئولین امر، بیمه در برنامه پنجساله دوم تاکنون از رشدی بیش از حد انتظار پیش بینی شده برخوردار بوده است. در راستای نیل به آنچه که در سطور بالا به عنوان هدف تحقیق بیان گردید سه فرضیه بررسی گردید:

1- نوع ابزار ارتباط جمعی حامل آگهی های تجاری در افزایش بیمه عمر موثر است.

2- افزایش حق بیمه عمر، باعث کاهش میزان فروش آن می شود.

3- محتوای آموزشی آگهی های تجاری در میزان فروش بیمه عمر موثر است.

متغیرهای تحقیق

در تحقیق حاضر که با عنوان "بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای" انجام پذیرفته است، دو متغیر، مد نظر بوده اند:

1) روشهای منتخب بازاریابی (متغیر مستقل)،

2) میزان فروش خدمات بیمه ای (متغیر وابسته)

که سعی شده است در ضمن تحقیق، رابطه همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته تبیین گردد.

((سایر عوامل)u، روشهای منتخب بازاریابی) f = میزان فروش خدمات بیمه ای.

قلمرو تحقیق

الف) مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا را دربرمی گیرد.

ب) موضوعی: در بازاریابی روشهای نظیر: پیشبرد، کالا(محصول)، قیمت و مکان وجود دارد. تحقیق حاضر تدثیر دو روش از روشهای فوق (یعنی قیمت و حق بیمه) البته این رساله وارد بحث قیمت گذاری و تئوریهای مربوط نمی شود و تنها به بررسی تأثیر قیمت با حق بیمه در میزان فروش بیمه عمر می پردازد و پیشبرد را در میزان فروش خدمات بیمه ای بررسی می نماید. شایان ذکر است که در روش پیشبرد آنچه مدنظر قرار گرفته، آگهی های تجاری بوده است. ضمناً نوع بیمه مورد بررسی ـ به دلیل وسعت حجم کار ـ صرفاً بیمه عمر می باشد.

ج) زمانی: تحقیق حاضر بعضاً به بررسی محدوده زمانی سالهای بین 68 تا 72 پرداخته است.

فهرست صفحه

کلیات هدف و علت انتخاب موضوع........................................................................................................ 1

متغیرهای تحقیق............................................................................................................................................ 3

قلمرو تحقیق.................................................................................................................................................... 3

فرضیه های تحقیق........................................................................................................................................ 4

استفاده کنندگان از تحقیق.......................................................................................................................... 5

محدودیتهای تحقیق....................................................................................................................................... 5

تعریف بیمه...................................................................................................................................................... 7

تعریف واژگان تخصصی............................................................................................................................. 11

فصل اول

مبحث اول : بیمه های عمر در جهان......................................................................................................... 18

الف ) پیدایش بیمه های غیر بیمه عمر................................................................................................... 18

ب ) پیدایش بیمه های عمر.......................................................................................................................... 24

مبحث دوم : پیدایش بیمه در ایران........................................................................................................... 30

الف ) بیمه های غیر بیمه عمر.................................................................................................................... 30

ب ) بیمه عمر قبل از انقلاب......................................................................................................................... 37

ج ) بیمه عمر بعد از انقلاب......................................................................................................................... 38

د ) انواع بیمه های عمر................................................................................................................................ 39

عوامل مؤثر در نرخ حق بیمه.................................................................................................................... 45

موانع توسعه بیمه های بازرگانی............................................................................................................ 47

تأثیر عوامل برون زا در روند رشد بیمه های بازرگانی.................................................................. 49

بازار بیمه.......................................................................................................................................................... 51

اصول حاکم بر معاملات بیمه ای............................................................................................................... 55

الف ) اصل حسن نیت.................................................................................................................................... 55

ب ) اصل احتمال.............................................................................................................................................. 56

ج ) اصل تعاون................................................................................................................................................ 56

د ) اصل جبران خسارت................................................................................................................................ 57

تقسیمات بیمه.................................................................................................................................................. 57

فصل دوم

روش تحقیق.................................................................................................................................................... 61

جامعه آماری..................................................................................................................................................... 61

پرسشنامه......................................................................................................................................................... 62

ویژگی پرسشنامه.......................................................................................................................................... 62

توزیع مقدماتی پرسشنامه.......................................................................................................................... 63

فصل سوم

تجزیه و تحلیل یافته ها............................................................................................................................... 64

بررسی فرضیه ها بر اساس آمارهای جمع آوری شده از سطح شرکتهای بیمه.................... 64

فرضیه اول........................................................................................................................................................ 64

فرضیه دوم....................................................................................................................................................... 68

فرضیه سوم..................................................................................................................................................... 68

بررسی فرضیه ها با استفاده از داده های پرسشنامه ای................................................................ 70

فرضیه اول........................................................................................................................................................ 70

فرضیه دوم....................................................................................................................................................... 70

فرضیه سوم..................................................................................................................................................... 71

فصل چهارم

جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها.................................................................................................... 73

زمینه های تحقیقاتی..................................................................................................................................... 83

فصل پنجم

منابع و مأخذ.................................................................................................................................................... 85خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی از روشهای پیشگیری از بارداری (EC) در سال 81

شنبه 29 آبان 1395

مقاله بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی از روشهای پیشگیری از بارداری (EC) در سال 81


چکیده

باوجود دسترسی به روشهای مؤثری که در زمینة جلوگیری از باروری وجود دارد ، بسیاری از حاملگی ها غیر برنامه ریزی شده و ناخواسته می باشد. برای زنانیکه در معرض یک مقاربت محافظت نشده قرار میگیرند روشهای پیشگیری اضطراری مؤثری وجود دارد که بسیار کارآمد می باشند. ولی متأسفانه بخاطر اطلاعات ناکافی افراد نسبت به موضوع استفاده لازم از این روشها نمی شود. از آنجا که پزشکان خانواده و عمومی به عنوان مرجعی برای کسب اطلاعات مردم در این زمینه می باشند. در یک مطالعه مقطعی از پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی به روش نمونه گیری آسان از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 400 نفر در مورد آگاهی ، بینش و عملکرد نسبت به روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری Emergency contraception مورد تحقیق قرار گرفت . در این تحقیق 100% پزشکان EC را شنیده بودند در حالیکه 14% کاندوم را جزء روشهای EC می دانستند، 32% افراد IUD و 83% افراد HD))OCP را جزء روشهای EC می دانستند. 7% پزشکان معتقد بودند روشهای هورمونی Emergency Hormonal contraception(EHC) بدون عارضه است . در حالیکه عوارضی تهوع و استفراغ 87% ،‌خونریزی و لکه بینی 63% ،‌ترومبو آمبولی 31% ، سردرد 70% توسط بقیه ذکر شدند. 14% افراد به میزان تأثیر واقعی EHC واقف بودند ،‌83% به درستی می دانستند EHCمنع مصرفی ندارد . 40% افراد مدت اثربخشی را 72 ساعت می دانستند . 39% پزشکان EHC را به مراجعین خود توصیه نمی کردند. 62% در صورت لزوم برای خود EC استفاده می کردند. 41% پزشکان معتقد بودند جامعه دسترسی گسترده به روشهای EC داشته باشد ،‌41% دسترسی را کاملاً محدود و کنترل شده می خواستند . 71% از نظر شرعی روشهای EC را مجاز و 7% غیر مجاز می دانستند ،‌50% معتقد بودند فقط پزشکان باید EC را تجویز نمایند.

در بررسی بعمل آمده آگاهی با سن ، ازدواج و سابقة‌ طبابت ارتباط معنی داری داشت (P<0 001)="" .="" آگاهی="" با="" کاهش="" سن="" و="" کاهش="" سابقة="" طبابت="" بیشتر="" می="" شد،="" همچنین="" آگاهی="" افراد="" مجرد="" بیشتر="" بود="">

آگاهی با جنس ارتباطی نداشت.5/40 % افراد بدرستی می توانستند به مراجعین خود یک روش مؤثر EC را پیشنهاد و طریقه مصرف آن را بیان نمایند.

عملکرد افراد با سن ،‌سابقه طبابت و جنس ارتباط معنی داری داشت (P<0 01).="" افراد="" جوان="" با="" سابقة="" طبابت="" کمتر="" عملکرد="" بهتری="" داشتند.="" همچنین="" عملکرد="" خانم="" ها="" برخلاف="" آگاهی="" نسبت="" به="" آقایان="" بهتر="" بود.="" عملکرد="" با="" وضعیت="" تأهل="" ارتباط="" معنی="" داری="" نداشت="" (p="0/97)." همچنین="" بینش="" افراد="" با="" سابقة="" طبابت="" ،‌سن="" ،="" جنس="" و="" وضعیت="" تأهل="" ارتباط="" معنی="" داری="" نداشت="">

از نتایج این تحقیق مشخص شد بسیاری از پزشکان نمی توانند بخوبی و دقیق و کامل نسبت به EC به مردم اطلاعات بدهند و یا آنرا تجویز نمایند. لذا به مسئولان امر توصیه می شود که نسبت به آموزش پزشکان در مراکز بازآموزی در مورد EC توجه و تأکید بیشتری شود.

فصل اول

بیان مسئله و اهداف

بیان مسئله:

علیرغم دسترسی به روش‌های بسیار مؤثری که در زمینة جلوگیری از بارداری استفاده می‌شود بسیاری از حاملگی‌ها غیر برنامه‌ریزی شده و ناخواسته هستند. که در این موارد میزان سقط جنایی افزایش می‌یابد.1 شانس حاملگی در یک مقاربت محافظت نشده می‌تواند به اندازه باشد.‌1 برای زنانیکه در معرض مقاربت محافظت نشده قرار می‌گیرند، برای مثال به کار نبردن روش‌های پیشگیری، پاره شدن کاندوم، فراموش نمودن خوردن قرص‌های جلوگیری اضطراری از بارداری و یا تجاوز جنسی، روش‌های جلوگیری از بارداری اضطراری برای جلوگیری از حاملگی ناخواسته توصیه می‌شود.‌1

طبق آمار موجود در آمریکا 60% حاملگی‌ها ناخواسته است که نیمی از آنها منجر به سقط می‌شود.‌2 طبق برآورد who هر ساله 200000 زن یعنی هر 3 دقیقه یک زن جان خود را در اثر سقط و عوارض آن از دست می‌دهد و 99% این مرگ و میرها و عوارض در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد.‌3 اگر هر زن در معرض یک مقاربت محافظت نشده از روش‌های جلوگیری اضطراری از بارداری استفاده کند، مقدار حاملگی ناخواسته تا کم می‌شود.‌ تخمین زده می‌شود که اگر پیشگیری اضطراری از بارداری (*EC) به صورت گسترده در آمریکا به کار گرفته می‌شد می‌توانست از 7/1 میلیون بارداری ناخواسته که منجر به 8/0 میلیون ختم به روش سقط شد جلوگیری کند.‌4

عوارض بالای حاملگی ناخواسته و سقط‌های غیرقانونی ناشی از آن و توجه به این نکته که تنظیم خانواده یکی از اولویت‌های سیستم بهداشتی کشور می‌باشد، لزوم آگاهی جمعیت در سنین باروری کشور از Morning after pills بعنوان گام دوم در برنامه بهداشت خانواده ایران می‌رساند تا در مواقع لزوم با استفاده از این روش‌ها ریسک یک بارداری ناخواسته را به خود، خانواده و جامعه تحمیل نکنند.

مورد مهم دیگر بررسی سطح آگاهی و بینش و عملکرد پزشکان نسبت به EC به عنوان گروهی که مرجع افراد جامعه در مورد مشکلات بهداشتی می‌باشند و در بهبود سلامت جامعه نقش مهمی ایفا می‌نمایند می‌باشد.

روشی که اکثراً در جلوگیری اضطراری از بارداری استفاده می‌شود رژیم Yuzpe است. روشی که متخصصین زنان و مامایی کانادا برای اولین بار ابداع کردند. رژیمYuzpe شامل200 (میکرو‌‌ گرم) اتنیل‌استرادیول* همراه mgr 2 (میلی‌گرم) نورژسترول یا mg1 (میلی‌گرم) لوونرژسترول می‌باشد که به دو مقدار** مساوی تقسیم می‌شود. و به فاصله 12 ساعت استفاده می‌گردد. رژیم Yuzpe باید هر چه زودتر تا 72 ساعت بعد از مقاربت محافظت نشده مصرف گردد.‌5 رژیم دیگری که به کار برده می‌شود، خوردن یک قرص 750 میکرو‌گرم لوونرژسترول هر چه زودتر در عرض 72 ساعت پس از مقاربت محافظت نشده و تکرار آن در 12 ساعت بعد، یا به جای آن از 25 قرص Mini pill که معادل همان 750 میکرو‌گرم است برای هر روز استفاده کرد.‌5

البته ممکن است جذب هورمون هنگامی که تعداد زیادی قرص مصرف شود کمتر شود.‌ پزشکانی که با تصمیم برای تجویز EC روبرو می‌شوند در مورد تجویز آن مشکل دارند. که علت آن آموزش ناکافی درباره چگونگی مصرف آن است. پزشکانی که در این مورد کار کرده‌اند از نقص دانش تجربی خود آگاهند و علاقمند به بهبود دانش خود می‌باشند.‌6


فهرست مطالب


فصل اول: بیان مسئله و اهداف و سؤالات و فرضیات

بیان مسئله

اهداف طرح

هدف کلی

هدف جزیی

سوالات

فرضیات

فصل دوم: بررسی متون

لزوم آگاهی جامعه در مورد پیشگیری اضطراری از بارداری (EC)

تاریخچه روشهای EC

روشهایی که می‌توان جهت EC به کار برد.

مکانیسم اثر در روشهای EC

میزان مجاز استفاده از روشهای EC

عوارض استفاده از روشهای EC

موارد منع مصرف استفاده از روشهای EC

مطالعات مشابه انجام شده

فصل سوم : روش بررسی

جدول فهرست و مشخصات متغیرهای تحقیق

نوع مطالعه

جمعیت مورد مطالعه

الف) تعریف جامعه مورد مطالعه

ب) معیارهای ورود و حذف از مطالعه

ج) روش نمونه گیری

حجم نمونه و شیوة محاسبه آن

مکان و زمان انجام مطالعه

روش جمع‌آوری داده‌ها و اجرای طرح

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

مشکلات و محدودیتها

فصل چهارم: نتایج

نتایج

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

بحث و نتیجه گیری

منابع

فهرست جداول و نمودارهاجدول و نمودار شماره (1): توزیع فراوانی سنی افراد مورد مطالعه48

جدول و نمودار شماره (2): توزیع وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (3): توزیع فراوانی جنسی افراد مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (4): توزیع فراوانی سابقة طبابت افراد مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (5): توزیع میزان آگاهی نسبت به EC برحسب سن در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (6): توزیع میزان آگاهی نسبت به EC برحسب جنس در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (7): توزیع میزان آگاهی نسبت به EC برحسب وضعیت تأهل در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (8): توزیع میزان آگاهی نسبت به EC برحسب سابقة طبابت در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (9): توزیع میزان عملکرد نسبت به EC بر حسب سن در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (10): توزیع میزان عملکرد نسبت به EC برحسب جنس در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (11): توزیع میزان عملکرد نسبت به EC برحسب وضعیت تأهل در نمونه مورد مطالعه.

جدول و نمودار شماره (12): توزیع میزان عملکرد نسبت به EC برحسب سابقة‌ طبابت در نمونه مورد مطالعه.

جدول و نمودار شماره (13): توزیع فراوانی تعداد پاسخ به سؤالات بینش افراد مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (14): توزیع بینش نسبت به EC برحسب سن در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (15): توزیع بنیش نسبت به EC برحسب وضعیت تأهل در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (16): توزیع بینش نسبت به EC برحسب جنس در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (17) : توزیع بینش نسبت به EC برحسب سابقه طبابت در نمونه مورد مطالعه
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله بررسی میزان آدنوزین تری فسفات در اسپرم مولدین ماهی کفال در شرایط مختلف

شنبه 29 آبان 1395

مقاله بررسی میزان آدنوزین تری فسفات در اسپرم مولدین ماهی کفال در شرایط مختلف

چکیده:

کفال ماهیان دریای خزر یکی از مهمترین ماهیان شیلا تی این دریا می باشند که امروزه اکثریت صید ماهیان دریای مذکور به خود اختصاص داده اند.: هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی[1] در شرایط زمانی، دمایی و تداوم بخش[2]های مختلف بوده است.: بدین منظور میزان ATP اسپرم های:

1) نمونه های تازه در دماهای مختلف 10-12 درجه و 18-20 درجه سانتی گراد،

2) نمونه های نگهداری شده در دماهای مختلف4 (درجه و دمای اتاق) به مدت شش ساعت،

3) نمونه های نگهداری شده در ( تداوم بخش های مختلف ( گلیسرول، محلول نمک 7/0 %، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 و 10 روز، به روش فوق حساس بیو- لومینوسانس اندازه گیری گردید.

بر اساس آزمایش های انجام شده در این تحقیق غلظت ATP اسپرم های تازه نمونه گیری شده در دمای 10 تا 12 درجه سانتیگراد 22/7 ±04/74% غلظت ATP اسپرم های تازه نمونه گیری شده در دمای 18 تا 20 درجه بود. اسپرم های نگهداری شده در دمای 4 درجه و دمای آزمایشگاه به مدت 6 ساعت به ترتیب 91/0 ±26/90% و 49/1 ±17/17% ATP خود را حفظ کردند.

نگهداری اسپرم در تداوم بخش های مختلف( گلیسرول، محلول نمک 7/0 %، محلول نمک 65/0% ) به مدت 5 روز نشان داد که گلیسرول و محلول نمک 65/0% درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% حفظ کردند و نگهداری اسپرم در همان تداوم بخش ها به مدت 10 روز نشان داد که گلیسرول درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% و 65/0% حفظ کرد.

براساس نتایج بدست آمده برای حفظ میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی نمونه گیری در دمای 18-20 درجه و نگهداری در گلیسرول توصیه می شود.

واژگان کلیدی: اسپرم، ماهی کفال طلایی، ATP،


مقدمه:

اسپرم به عنوان یک عامل مهم تولید مثل، بقاء و تداوم نسل است. بررسی اسپرم از نظر پارامترهایی چون توانایی تلقیح، تحرک، درصد اسپرم های متحرک، سرعت حرکت، فرکانس ضربه تاژکی، میزان ATP و فاکتورهای شیمیایی و بیو شیمیایی، در تشخیص کیفیت اسپرم و کنترل روند تولید مثلی موجودات زنده از جمله آبزیان به ما کمک می کند. به همین علت تاکنون تحقیقات گسترده ایی توسط پژوهشگران مختلف روی این سلول صورت گرفته است. با این حال مطالعات انجام شده در ارتباط با میزان ATP اسپرم ماهیان نسبتا کم است. این امر تفسیر علت ناموفق بودن پروژه های پرورشی کردن برخی ماهیان را دشوار می کند. در این رابطه باید مطالعات بیشتری در زمینه بررسی میزان ATP اسپرم ماهیان صورت پذیرد. اسپرم به کمک حرکت ضربه ایی تاژک خود شنا می کند. انرژی مورد نیاز برای این حرکت از طریق هیدرولیزATP فراهم می شود.(1).تحرک اسپرم به میزان ATP ذخیره ایی اولیه(2) و میزان ATP سنتز شده در طول فاز تحرک (3) وابسته است. در اکثر ماهیانی که دارای لقاح خارجی هستند،ATP سنتاز قادر به نگهداری نسبت های بالای ATP هیدرولیز شده مورد نیاز در طول حرکت نیست لذا میزان ATP به سرعت کاهش می یابد. این کاهش ATP به موازات کاهش تعداد ضربات تاژکی و سرعت حرکت اسپرم است(2). یک رابطه خطی بین ظرفیت تلقیح اسپرم و پارامترهای اسپرمی از جمله میزان ATP و سرعت حرکت اسپرم وجود دارد(4) آنزیم اصلی تبدیل انرژی شیمیایی گرادیان پروتون در سیستم بیولوژیکی ، ATP سنتتاز است. این آنزیم برای سنتز ATP از ADP و فسفات غیرآلی استفاده می کند ساختمان و عملکرد این آنزیم در گونه های مختلف یکسان است (5) تفاوت قابل توجهی بین گونه ها در مقدار ATPمورد نیاز برای تامین حرکت اسپرم وجود دارد(6). تحقیقی در رابطه با میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی تاکنون صورت نگرفته است. در این پروژه سعی بر آن داشتیم که میزانATP اسپرم ماهی کفال طلایی را در شرایط مختلف اندازه گیری نماییم.

نتایج:

نتیجه میانگین شمارش تعداد اسپرم های مذکور برحسب ×108 تعداد اسپرم به صورت زیر بود: ماهی اول : 220، دوم: 258، سوم: 245، چهارم:200، پنجم:290، ششم : 275، هفتم : 315، هشتم : 235، نهم:180، دهم:170 بود. نتایج بررسی اثر دما بر غلظت ATP در اسپرم ماهی کفال طلایی در نمودار شماره یک ارائه شده است . نتیجه بررسی اثر دما بر نگهداری اسپرم ماهی کفال طلایی در نمودار شماره 2 آورده شده است . نتیجه اندازه گیری تداوم فعالیت اسپرم ها در محلول های مختلف در نمودار شماره 3 ارائه شده است . روند تغییرات میزان ATP در محلول های مختلف تداوم بخش طی زمان نگهداری 10 روزه در نمودار شماره 4 آورده شده است . بررسی نتایج کسب شده نشان داد:

1- بررسی غلظتATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دماهای مختلف.

غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای C 10-12، 22/704/74% غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای C20-18 بود
(اسپرم نمونه گیری شده در دمای C 20-18 ،sperm nmol/108 09/104/ 17، N=10 ، اسپرم نمونه گیری شده در دمای C 12-10، sperm nmol/108
9/0 21/12 ، N=10 ، 05/0P> ).خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه کننده در درمانگاه زنان بیمارستان‌های بقیه‌ا... و نجمیه نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم

شنبه 29 آبان 1395

بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه کننده در درمانگاه زنان بیمارستان‌های بقیه‌ا... و نجمیه نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم

1 - زایمان

زایمان (labor) عبارتست از انقباضات رحمی منظم که منجر به افاسمان[1] و اتساع[2] سرویکس می‌شود. چنانچه سن تخمینی حاملگی صحیح باشد، زایمان معمولاً در فاصلة دو هفته از «تاریخ تخمینی زایمان[3]» شروع می‌شود (280 روز یا 40 هفته بعد از LMP). از آنجا که تنها 5-3% بیماران در همان زمان EDC وضع حمل می‌کنند، برای EDC محدودة 38 تا 42 هفته را در نظر می‌گیریم.

محرک طبیعی زنجیرة بیوشیمیایی که منجر به زایمان می‌گردد، ناشناخته مانده است. پیش از شروع زایمان حقیقی، نرم شدگی و کشیدگی منتشر در لیگامانهای لگنی و بافت‌های نرم واژن اتفاق می‌افتد. سرویکس نیز کوتاه و متسع می‌شود ( رسیده شدن[4]). انقباضات براکستون ـ هیکس (انقباضات ضعیف، نامنظم و ناحیه‌ای) معمولاً چند هفته قبل از شروع زایمان حقیقی رخ می‌دهد. فاکتور آزاد کنندة کورتیکوتروپین (CRF) دارای نقش مهمی است و در ابتدای سه ماهة دوم وارد گردش خون مادر شده و غلظت آن با پیشرفت حاملگی بطور تصاعدی بالا می‌رود. CRF ترشح کورتیزول آدرنال را تنظیم می‌کند و کورتیزول هورمونی است که می‌تواند قدرت انقباضات رحمی را افزایش دهد. CRF همچنین تولید اکسی توسین توسط جنین و پروستاگلندین‌ها توسط جفت را تحریک می‌کند.

احتمالاً عوامل دیگری نیز در زایمان دخالت دارند. به عنوان مثال، پروژسترون انقباض رحمی را مهار و استروژن آن را تحریک می‌کند. استروژن هم مانند CRF، تولید گیرنده‌های اکسی توسین را در رحم تحریک می‌کند. با این توصیف، با افت سطح پروژسترون در نزدیکی ترم، استروژن موجب انقباض رحم می‌شود. کشش مکانیکی (مثلاً در حاملگی دوقلو یا پلی هیدرآمنیوس) انقباضات رحمی را افزایش می‌دهد. با شروع زایمان، چندین قوس فیدبکی مثبت وارد عمل می‌شوند. برای نمونه، انقباضات رحمی موجب کشش سرویکس شده و این کشش خود باعث تحریک انقباض رفلکسی رحم و رانده شدن سرجنین به سمت سرویکس می‌شود و چرخه ادامه می‌یابد.

  • § پیشرفت زایمان

برای فهم بالینی بهتر، زایمان به سه مرحله تقسیم می‌شود و هریک از این مراحل دارای زمان استانداردی است که برگرفته از مطالعات و یافته‌های فریدمن می‌باشد. استفاده از یک منحنی گرافیکی زایمان (پارتوگرام[5] یا منحنی فریدمن)، به مراقبت‌های زایمانی کمک فراوانی می‌کند.

مرحلة اول زایمان با آغاز انقباضات رحمی منظم شروع شده و با اتساع کامل سرویکس پایان می‌یابد. مرحلة اول خود به سه فاز تقسیم می‌شود: ‌فاز نهفته[6] ، فاز فعال و فاز افت سرعت[7] . در جریان فاز نهفته، انقباضات به صورت پیشرونده قوی‌تر، طولانی‌تر، مکرر‌تر و هماهنگ‌تر می‌شوند. احساس ناراحتی مادر می‌تواند جزئی یا شدید باشد.

اگر فاز نهفته در زنان نولی پار از 20 ساعت و در زنان مولتی پاراز 14 ساعت تجاوز نماید، طول کشیده محسوب می‌گردد. در فاز فعال زنان نولی پار، اتساع سرویکس از cm4-3 شروع می‌شود و در نتیجة انقباضات قوی و منظم (هر 2 تا 3 دقیقه) با اتساع کامل سرویکس (cm 10) پایان می‌یابد. این مرحلة زایمان خیلی دردناک است. بدون بی‌حسی اپی دورال حداقل میزان اتساع، 2/1 تا 5/1 سانتیمتر در ساعت است. با بی حسی اپی دورال سرعت اتساع آهسته تر می‌شود. طی فاز فعال، درجات مختلفی از نزول سرجنین به داخل لگن مادر رخ می‌دهد.

نکته : طول فاز فعال قابل پیش ‌بینی‌تر است : 5 ساعت در زنان نولی پار و 2 ساعت در مولتی پارها.

مرحلة دوم به فاصلة زمانی بین اتساع کامل سرویکس تا تولد کامل نوزاد اطلاق می‌گردد. طی مرحلة دوم، انقباضات قوی و منظم بوده و هر 1 تا 3 دقیقه رخ می‌دهند. سرنوزاد بیشتر به داخل لگن نزول می‌کند و در بیمارانی که بی‌حسی ناحیه‌ای دریافت نکرده‌اند با هر انقباض بیمار تحریک می‌شود که بیشتر زور بزند. مرحله دوم معمولاً در نولی پارها 50 دقیقه و در مولتی پارها 20 دقیقه طول می‌کشد. بی‌حسی ناحیه‌ای این مرحله را طولانی‌تر می‌کند.

مرحله سوم زایمان به فاصلة زمانی بین تولد نوزاد تا خروج جفت گفته می‌شود. صرف نظر از تعداد زایمان‌ها، مرحلة سوم معمولاً کوتاه است (کمتر از 10 دقیقه). این مرحله اگر بیش از 30 دقیقه ادامه یابد، طول کشیده تلقی می‌گردد.

ژنیکولوژیک می‌باشد.

سه حلقه ایها برای سالها تنها داروهای ضدافسردگی اصلی بودند. ترکیبات اصلی در این گروه از داروها شامل آمی تریپتیلین و ایمی پرامین و نورتریپتیلین است. عوارض جانبی شایع این گروه مربوط به خاصیت ضد کولینرژیکی آنهاست. خشکی دهان، تاری دید، تأخیر ادرار، یبوست. بسیاری از بیماران که از سه حلقه ایها استفاده می‌کنند احساس گیجی یا خواب آلودگی می‌کنند. عوارض جانبی با شیوع کمتر اما ناراحت کننده شامل هیپوتانسیون ارتوستاتیک، آرتیمی‌های قلبی و گاهی افزایش وزن است. این داروها معمولاً به صورت تک دوز شبانه داده می‌شوند و حداقل به 3 هفته درمان برای اثر بخشی نیاز دارند. داروهای سه حلقه‌ای شایع در دسترس و محدودة دوزاژ آنها در زیر نشان داده شده است :

¤ آمی تریپتلین : 300-75 میلی‌گرم هنگام خواب

¤ داکسپین : 300-75 میلی گرم هنگام خواب

¤ ایمی پرامین : 300-40 میلی گرم هنگام خواب

¤ نورتریپتیلین : 200-75 میلی گرم هنگام خواب

¤ دزی پرامین : 300-75 میلی گرم هنگام خواب

هتروسیکلیک‌ها گروه‌بعدی داروهای ضدافسردگی هستند که مزیت‌های اصلی آنها نسبت به سه حلقه ایها کاهش عوارض جانبی آنتی کولینرژیک، هیپوتانسیون ارتوستاتیک و آریتمی قلبی بودند. خواب آلودگی همچنان به عنوان عارضه این داروها وجود دارد، اما در بسیاری از بیماران کاهش یافته است. همه این داروها به دوز منفرد روزانه نیاز دارند. پاسخ ضدافسردگی با تأخیر بروز می‌کند و ممکن است به 4 تا 6 هفته جهت پاسخ بالینی قابل توجه نیاز داشته باشند. داروهای شایع و دوزاژ آنها عبارتند از :

¤ آموکساپین : 40-10 میلی گرم هنگام خواب

¤ بوپروپیون : 450-225 میلی گرم هنگام خواب

¤ ماپروتیلین : 225-100 میلی گرم هنگام خواب

¤ ترازودون : 600-150 میلی گرم هنگام خواب

جدیدترین داروهای در دسترس جهت درمان افسردگی SSRI ها هستند. استفاده گسترده از این داروها در دهه گذشته بسیار زیاد شده است. این داروها حقیقتاً هیچ عارضه جانبی آنتی کولینرژیکی یا خواب آلودگی ایجاد نمی‌کنند که منجربه استفاده عموم مردم از این داروها شده است. بیشتر عوارض جانبی جدی قلبی و عروقی که با سایر داروها دیده می‌شود، حذف شده‌اند. در مقایسه با سایر داروها ناراحتی گوارشی شیوع بیشتر پیدا کرده است. به علت نداشتن عوارض جانبی قابل توجه این داروها ذهنیت درمان افسردگی را تغییر داده‌اند. اثرات درمانی ممکن است تا 4 الی 8 هفته مشاهده نشود اما بیشتر بیماران طی 2 هفته تغییر علائم را خواهند داشت. این داروها اغلب یکبار در روز مصرف می‌شوند. بعضی از سازمانهای تصمیم گیرنده درمانی مطرح کرده‌اند که این داروها را می‌توان به عنوان خط اول درمان به جای روان درمانی استفاده کرد. داروهای شایع این گروه و دوزاژ آنها عبارتند از :

¤ فلوکستین : 40-10 میلی گرم هنگام روزانه

¤ پاروکستین : 50-20 میلی گرم هنگام روزانه

¤سرترالین : 150-50 میلی گرم هنگام روزانه

¤ ونلافاکسین : 225-75 میلی گرم هنگام دوبار یا سه بار در روز

این داروها اشتها را کم می‌کنند و از افزایش وزن جلوگیری می‌کنند. افکار خودکشی و منفی را می کاهند. متأسفانه این داروها ممکن است حس رضایت ناشی از فعالیت‌ها را کاهش دهند و گزارش شده است که ارگاسم در زنان را می‌کاهند به طور کلی دارو باید حداقل 4 هفته و حداکثر 6 ماه استفاده شود. اگر چه استفاده از این داروها به مدت بیشتر از 6 ماه تأیید نشده است بسیاری از بیماران و پزشکان به استفاده از این داروها ادامه می‌دهند.

افرادی که سابقاً اقدام به خودکشی داشته‌اند، احتمالاً خارج از محدوده معمول کار یک متخصص زنان قرار دارند و احتمالاً به بهترین نحو توسط یک روان بزشک درمان می‌شوند. سابقه رفتار سایکوتیک قبلی، بیماریهای تغذیه‌ای شدید در بیشتر موارد منجر به ارجاع فوری می‌شود. اگر تلاش اولیه با یک دارو مانند سه حلقه‌ای، هتروسیکلیک‌ها و SSRIها ناموفق باشد، بیمار احتمالاًً نیاز به پی‌گیری ارجاعی طولانی مدت و دقیق دارد. در نهایت اگر پزشک نتواند بابیمار ارتباط برقرار کند یا بیمار پاسخ به درمان ندهد، احتمالاً ارجاع به موقع بهترین راه حل است. (1)

باید یادآوری کرد که پیش از تجویز دارو برای زنان باردار، باید به نوشته‌های داخل بسته بندی داروها (که کمپانی سازنده ارائه کرده و FDA آن را تأیید کرده است) مراجعه کرد. اگر دارویی طی بارداری تجویز می‌شود، مزیت‌های آن بایستی به وضوح بیش از خطرات احتمالی مصرف آن باشد. در زیر FDA Risk category برخی از داروهای ضدافسردگی بیان شده است :

الف ـ سه حلقه ایها و چند حلقه ایها : آمی تریپتیلین (D) ، ایمی پرامین (D) ، نورتریپتیلین (D)

فرضیات و سؤالات

با توجه به اینکه مطالعه توصیفی ـ مقطعی است سوالات زیر را مطرح کردیم:

1) فراوانی افسردگی در خانم‌های پست پارتوم چقدر است؟

2) فراوانی افسردگی در خانم‌های پست پارتوم برحسب سن خانم حامله چقدر است؟

3) فراوانی افسردگی در خانم‌های پست پارتوم برحسب داشتن و یا نداشتن اشتغال در بیرون از خانه چقدر است؟

4) فراوانی افسردگی در خانم‌های باردار برحسب سن حاملگی چقدر است؟

5) توزیعی سنی، شغلی تعداد زایمان مادران پست پارتوم چقدر است؟

6) ارتباط بین سن مادر با افسردگی وی چیست؟

7) آیا جنسیت کودک با افسردگی مادر ارتباط دارد؟

فرضیات زیر در هنگام مطالعه متون مطرح شد:

1- سن مادر با افسردگی وی ارتباط دارد

2- جنس کودک با افسردگی مادر ارتباط دارد

3- مادرانی که از حمایت بیشتری برخوردارند دارای درصد ابتلای کمتری به افسردگی هستند

4- نوع زایمان با بروز افسردگی ارتباط دارد

5- یافته های اجتماعی - اقتصادی در بروز افسردگی نقش مهمی دارد

6- تعداد زایمان های کم با کمترین میزان افسردگی همراه است


8-1- بیان مسئله

اختلالات خلقی، از شایعترین اختلالات روانی جهان می‌باشد و در میان اختلالات خلقی، افسردگی از شایعترین اختلالات روانی می‌باشد. به طور کلی افسردگی در خانمها دو برابر آقایان شیوع بیشتری دارد که می‌توان به استرسهای متفاوت زنان، مسائل خاص زنانگی و آثار اندکرین نهفته اشاره نمود. از لحاظ تعریف، افسردگی عبارت است از وجود خلق افسرده روزانه که حداقل به میزان دو هفته به طول بینجامد. هر دوره‌ای از افسردگی می‌تواند با اندوه، احساس پوچی، نبود علاقه و لذت، بی‌تفاوتی، بی‌ارزشی، عدم تسلط بر محیط و تحریک‌پذیری مشخص می‌گردد که معمولاً با تغییراتی در تعدادی از واکنشهای عصبی نباتی شامل تغییرات وزن، اشتها، خواب نامنظم، خستگی، احساس شرمساری یا گناه، اختلال تمرکز و تصمیم‌گیری، کُندی یا تهییج حرکتی و افکاری در رابطه با مرگ همراه می‌باشد. در واقع 80% بیماران افسرده از اختلالات خواب، خصوصاً زود بیدار شدن و بیداری‌های مکرر شبانه رنج می‌برند. حدود 84% از این بیماران احساس ذهنی ضعیف شدن تمرکز و 67% از مختل شدن تفکر شاکی می‌باشند و حدود دو سوم بیماران به فکر خودکشی می‌افتند که از این میان 10-15% آنها دست به خودکشی می‌زنند. (12)

فهرست مطالب

1- فصل اول: مقدمه وبیان مسئله

1-1 زایمان........................................................................................................................ 5

2-1 افسردگی.................................................................................................................... 8

3-1 اپیدمیولوژی................................................................................................................ 8

4-1 اتیولوژی..................................................................................................................... 10

5-1 افسردگی و باداری...................................................................................................... 15

6-1 درمان........................................................................................................................ 17

7-1 اهداف، فرضیات و سوالات.............................................................................................. 23

8-1 بیان مسئله .................................................................................................................... 25

9-1 بررسی متون................................................................................................................ 29

2- فصل دوم : مواد ابزار وروش کار

1-2 نوع مطالعه.................................................................................................................... 32

2-2 جمعیت مورد مطالعه و روش نمونه‌برداری..................................................................... 32

3-2 روش جمع آوری داده ها.............................................................................................. 32

4-2 جدول متغیرها.............................................................................................................. 33

5-2 حذف موارد تحت مطالعه ........................................................................................... 34

6-2 روش اجرای پژوهش.................................................................................................... 35

7-2 نحوة تجزیه و تحلیل داده‌ها و روش آماری.................................................................. 35

8-2 ملاحظات اخلاقی........................................................................................................ 35

9-2 نمونه پرسشنامه.............................................................................................................. 36

3- فصل سوم :نتایج

1-3 نتایج............................................................................................................................. 37

4-فصل چهارم :بحث و پیشنهادات

1-4 بحث........................................................................................................................... 45

2-4 پیشنهادات ................................................................................................................... 49

5-فصل پنجم:ضمایم

1-5 نمودارها .......................................................................................................................... 51

2-5 منابع ومآخذ..................................................................................................................... 56
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس دربین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی

شنبه 29 آبان 1395

بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس دربین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی

مقدمه:

ما امروزه در دورانی بسر می‌بریم که مشخصات بارز آن را می‌توان افزایش جمعیت، شهرنشینی، گسترش مؤسسات و پیچیدگی‌های تکنولوژی در ارتباطات دانست و این موارد بیش از پیش جوامع و انسانها را به هم نزدیک کرده و باعث شده تا آنها در جهت رقابت با سایرین به تکاپو تلاش بیشتر وارد نموده است. و از این طریق افزایش توقعات و انتظارات روزافزون جامعه نیز در جهت رفع این توقعات و حل موارد فوق مثمر ثمر نخواهد بود این ناشی از این است که محدودیت توان و امکانات انسان و محیط وی دانست و یکی از مهمترین موضوع که ما با آن بیشتر در این تحقیق سر و کار داریم استرسها و عواملی که باعث این فشارهای عصبی است که همه ما با آن درگیر هستیم و باید آنها را بشناسیم. امروزه استرس به عنوان مهمترین فاکتور در جوامع می‌باشد که باعث بوجود آمدن امراض روحی، جسمی و رفتارهای انسانها است. استرس و اضطراب رابطه تنگاتنگ دارد و اضطراب یکی از عوارض آنی و شایع استرس می‌باشد، پاسخ استرسها پاسخی است که از زمانی دیگر طول عمر تغییر می‌کند. به گفته‌ها هانس سلیه «مهم این نیست که چه اتفاقی برای شخص افتاده مهم آن است که آنرا چگونه درک کرده و انسان از دیدگاه‌هایش رنج می‌برد و نه بلاهایی که بر سرش می‌آید.» به این دلیل استرس توجه بسیاری از روانشناسان و دانشمندان علوم رفتاری و مدیریت را به خود معطوف کرده به طوری که فشارهای عصبی نقش مهمی در فراهم نمودن مشکلات روحی و جسمی در انسانها ایفا می‌کند.

استرس در زندگی روزمره به شیوه‌های متفاوتی بروز می‌کند: پرخاشگری ناگهانی در پاسخ به یک سؤال ساده‌لوحانه، سردرد شدید در پایان یک روزگار سخت، بروز عصبانیت به صورت زدن دست روی فرمان ماشین در ترافیک است برای همین وجود این استرسها در طول روز طبیعی هستند. با وجود این استرس طولانی و شدیدتر اغلب سبب بروز علائم ناراحت کننده‌ای می‌شود که اشخاص در مورد آن نگران می‌شود بنابراین بشر در سر تا سر دوران گذشته خود استرس را تجربه کرده است.

گروهی از صاحبنظران رفتاری استرس را بیماری شایع‌ قرن نامگذاری کرده در حالی که در عصر حاضری که در آن هستیم عصر استرس و فشارهای عصبی است. دوره‌ای که در ان انسان بیش از هر زمان دیگری در معرض عواملی موجود استرس قرار گرفته و مسائل و مشکلات بی‌شماری از هر طرف او را احاطه کرده است.


بیان مسئله

واژه استرس در نزد متخصصین متخلف معانی متفاوتی دارد، استرس در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است در حالی که مسأله استرس در جامعه به طور گسترده‌ای تشخیص داده شده است روان‌شناسان بالینی و سایرین ارتباط بین فشار روانی و بهداشت روانی را به دقت مورد بررسی قرار داده‌اند. در روانشناسی استرس به معنی تحت فشار روحی و روانی قرار گرفتن تعریف شده است. در این حالت جسم روان آدمی به تقاضاهای درونی و بیرونی با فشار پاسخ می‌دهند. استرس هنگامی رخ می‌دهد که فرد واکنشهای خود را در مواجهه با محرکهای درونی و بیرونی ناتوان ببیند که همانا پیامد آن از دست رفتن تعادل روانی فرد است (خواجه‌پور، 1377، ص 5) استرس را گاهی ناشی از محرکات خارج می‌دانند و گاهی آن را پاسخ فرد به پاره‌ای از مزاحمت‌ها عنوان کرده‌اند. بررسی‌های جدید و تئوریهای جامع راجع به استرس به تعامل فرد و محیط تأکید دارد.

محققان سالهای 1950 استرس را پاسخ فرد به فرآیندهای درونی و برونی که بر ظرفیت ادغام نیروهای جسمی و روانی فشار وارد می‌کنند توصیف نموده‌اند.

کلاس وسینگر، در تحقیق خود نشان دادند فشارهای عصبی می‌تواند باعث کاهش میزان تحمل و ناکامی شود. در این تحقیق نشان داده شده است که کارکنان سازمان فشارهای عصبی ناشی از سروصداهای آزار دهنده و دخالت‌های بی مورد در انجام وظایف شغلی خود را تحمل می‌کنند، اما از میزان تحمل آنان در برابر ناکامی کاسته می‌شود (منتقل از پایان‌نامه رجب‌پور، 1379)

اگر چه عمده‌ترین هدف کار کردن انسانها، تأمین نیازهای زندگی و به عبارتی کسب درآمد می‌باشد اما عوامل دیگری نظیر به ثمر رسانیدن انگیزه‌ها، عملی کردن تمایلات، انتظارات اجتماعی، علاقه‌مند بودن به کار، فشار محیطی و خانوادگی و رقابت نیز در کار کردن دخیل هستند ولی نمی‌توان از کسب درآمد به عنوان تنها علت اشتغال آدمیان نام برد (اسفرجانی، 1353، ص 50)

استرس در زندگی روزمره به وفور دیده می‌شود و همه افراد به دفعات متعددی تحت تأثیر استرس قرار می‌گیرند و آن را تجربه می‌کنند و وقتی که کسی دچار استرس شده، وارد محیط کار خود می‌شوند و معمولاً همکاران ومسئولین متوجه می‌شوند و در تعامل با دیگران و استرس فرد به آنان سرایت می‌کند و برای همین با توجه به آنچه گفتیم در این تحقیق به بررسی میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی را انجام می‌دهیم. به این دلیل که استرس از شغلها به وفور دیده می‌شود ولی شغلهای دارای استرس زیادتر هستند مثل پزشکی، مدیران. پرستاران، معلمان و … می‌باشند وبرای همین در این تحقیق به سراغ محیط مدرسه می‌رویم که در بسیاری از مواقع بسیار استرس‌از هستند چه برای کارکنان و چه برای دانش‌آموزان. می‌خواهیم بدانیم چه عواملی در محیط مدرسه باعث استرس می‌شود و معلمان سطوح مختلف اول و دوم و سوم ابتدائی چقدر مورد عوامل استرس‌از قرار می‌گیرند، این عوامل چه چیزهایی هستند و تجربه استرس معلمان در زندگی روزمره آنها تا چه اندازه‌ای می‌باشد و شیوه‌های مقابله با استرس را بررسی می‌کنیم.

اهداف تحقیق

هدف کلی:

مقایسه میزان استرس و تجربه استرس معلمین زن مقاطع مختلف ابتدائی

هدف جزئی:

1- شناخت میزان استرس معلمین زن در مقطع اول و دوم و سوم ابتدائی

2- شناخت تجربه استرس معلمین زن در مقطع اول و دوم و سوم ابتدائی

سؤالات

1- آیا میزان استرس معلمان زن مقاطع مختلف ابتدائی با هم تفاوت دارد؟

2- آیا تجربه استرس معلمان زن مقاطع مختلف ابتدائی با هم تفاوت دارد؟

فرضیه

1- بین میزان استرس معلمان کلاس اول و دوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

2- بین میزان استرس معلمان کلاس اول و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

3- بین میزان استرس معلمان کلاس دوم و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

4- بین تجربه استرس معلمان کلاس اول و دوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

5- بین تجربه استرس معلمان کلاس اول و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

6- بین تجربه استرس معلمان کلاس دوم و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.


اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت این تحقیق در راستای بررسی میزان استرس معلمین و در جهت بررسی و مقایسه میزان استرس و میزان تجربه استرس صورت گرفته و می‌تواند اطلاعات مفیدی را در حیطه تصمیم گیری متعدد فراهم سازد. که این اقدام از طریق انجام تحقیقات منظم و شناسایی میزان استرس و میزان تجربه استرس معلمین امکان‌پذیر است و پژوهش فوق در ضرورت اینگونه اقدامات جای گرفته است. در واقع می‌خواهیم بدانیم که در سطوح مختلف تحصیلی میزان استرس معلمین چقدر است و هر کدام از عواملی که در مقیاس هنرور راهه وجود دارد، معلمین در سطوح مختلف چقدر تجربه نسبت به آنها دارند. در رابطه بین آنها در سطوح مختلف را بررسی و آنها را مقایسه می‌کنیم و راهکارهای مفیدی که باعث کاهش دادن این استرس‌ها می‌شود، را ارائه بدهیم.

عواملی که اهمیت این تحقیق را نشان می‌دهد این است که محیط مدرسه محیطی است که باعث می‌شود معلمان هر روز در معرض فشارهای کلاسی قرار بگیرند، وجود تجربه استرس در معلمان باعث کاهش در علمکرد آنها و موجب می‌شود تا آنها از نظر سلامتی دچار اختلالاتی می‌شوند. برای همین بدنبال این هستیم تا این عوامل را شناسایی در راهکارهای مقابله با آنها را بررسی کنیم.

استرس زنان کارمند

تقریباً 90 درصد از جامعه زنان کشورهای غربی به کار اشتغال دارند یا آنکه به دلایل مختلف در دوره‌هایی از زندگی خود کار خواهند کرد. وسایلی که به علت پیشرفت تکنولوژی برای آشپزی و نظافت منزل فراهم شده‌اند، به کاهش قابل ملاحظه مدت‌ زمانی که به خانه‌داری اختصاص می‌یافت منجر شده است. تورم و رکورد اقتصادی در جوامع پیشرفته صنعتی، مشارکت زنان در اداره امور مالی خانواده را الزامی ساخته و درآمد دو نفر در یک خانواده، امکان مقابله با مشکلات ناشی از اعتصابها و بیکاریها را فراهم کرده است. (دادستان 1377، ص 83)

زنان مطلقه برای تأمین زندگی و حفظ استقلال خود، باید کار کنند و بالاخره تعداد روزافزون افراد مجرد، بالا رفتن سن ازدواج را افزایش اهمیت اشتغال، تمایل به استقلال شخصی و مالی را در زنان تقویت کرده است. استرس زنان کارمند، با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی- اجتماعی ثابت می‌کنند که زنان کارمند تحت تأثیر تنشهایی به مراتب شدیدتر از کارمندان مرد هستند. بطور خلاصه، تنشهایی که زنان کارمند در محدوده کار خود تحمل می‌کنند ناشی از منابعی هستند که زنان در تغییر دادن آنها ناتوانند زیرا ریشه در تبعیضهای در قلمرو اجتماعی و خانوادگی زنان کارمند می‌دانند که بخش عمده از استرس گسترده آنها ناشی از تعارضهای بین همسر و جریان کار و بین جریان کار و زندگی خانوادگی است و به عبارت دیگر، این زنان هنوز از حمایت همسران خود برخوردار نیستند. توصیه همه پژوهشگران در این قلمرو این است که باید مؤسسات را نسبت به مسائل زنانی که مسئوولیت دوگانه‌ای در محل کار و کانون خانوادگی خود دارند هشیار کرد تا تغییراتی را در محیط سازمانی و فرآیندهای تصمیم‌گیری مؤسسات ایجاد کنند. در غیر اینصورت، زنانی که می‌خواهند سلسله مراتب حرفه‌ای را طی کنند باید همچنان بهای انسانی گزافی را متحمل شوند. دادستان، 1377 اکثر زنانی که دارای ریخت A هستند در بین کارمندان جوان و کارمندان سطح متوسط قرار دارند و به خصوص در بین این کارمندان جوان است که بی‌حوصلگی، روحیه رقابت، جدال با مسئولیت و احساس فشار دایم مشاهده می‌شود.

تبعیض جنسی، این ریخت رفتاری را تشدید و فعال می‌کند. اگر زنان بخواهند سلسله مراتب حرفه‌ای را طی کنند، به خوبی ارزشیابی شوند و در سازمان اداری پیشرفت کنند. زیاد آنها باید الزاماً بیش از مردان باشد. در اغلب موارد، آنها باید برنامه‌های شخصی خود درباره تشکیل یک زندگی خانوادگی را به تعویق بیندازند و بهای انسانی گزافی را تحمل کنند. چه، همه این تنشها با اختلال‌های خواب، حالتهای عصبی، احساس خستگی، مشکلات صبگاهی به هنگام برخاستن از خواب و میل به انزوا همراهند.

نظریه‌های استرس

الف) از دیدگاه پزشکی

استرس یک حالت ارگانیک است که معمولاً با افزایش فشار خون و ضربان قلب و پریدگی رنگ چهره و نشستن عرق سر بر پیشانی همراه است و تحت شرایط مناسب می‌تواند موجب تغییرات در عملکرد جسمانی شود که اگر شدید و یا مزمن باشد به نوبه خود منجر به بیماری می‌گردد (فخیمی، 1381، ص 19)

علی‌رغم این واقعیت به عقیده انگلس، فشار عصبی را نباید با مفهوم نوعی نیرو که شخص قربانی آن می‌شود همچنین استرس را نباید به عنوان نفوذ غرب روان‌شناسی و یا جامعه‌شناختی که به تنهایی می‌تواند باعث فرو ریختن شخص و یا باعث بیماری روانی و یا جسمانی او بشود در نظر گرفت برعکس استرس را به عنوان عاملی مورد توجه قرار داد که می‌تواند عکس‌العمل‌های متعدد ارگانیک را سبب شود که برخی از آنها ممکن است در ابتدا به بیماری نقش داشته باشند و برخی دیگر پاسخ‌های سالم و سازگارانه رشد شخصیت را موجب شوند (مجموعه مقالات، اولین سمینار ترس و بیماری‌های روانی مقاله استرس).

امروزه اغلب مردم کلمه استرس را بصورت موضوعی متداول و یا گونه‌ای از یک بیماری «اپیدمی» به کار می‌برند. با تمام جنبه‌های منفی که در فرهنگ عام راجع به استرس وجود دارد این پدیده دارای جنبه‌های مثبت نیز می‌باشد. جنبه منفی استرس مخرب یا دلگرمی می‌گویند که از دریافت خبرهای ناگوار و یا تقاضاهای غیرمنطقی به فرد دست می‌دهد. (بلورچی، 13، ص 32)

انواع استرس که معلمان با آن برخوردارند امروزه مشخص شده‌اند و این انواع استرس به وسیله بخش‌های عصبی و مسائل روانی- فیزیولوژیکی تشدید می‌شوند.

تحقیقات نشان داده که علائم فیزیولوژیکی استرس شامل انواع امراض فیزیکی و علائم روانی آن به نوبه خود بیماریهای روانی را بوجود می‌آورد.

شکل 1 انواع بیماریهای جسمی و روانی ناشی از استرس:

و از سوی دیگر پژوهش‌های انجام شده ثابت کرده که نوع و شدت واکنش‌های افراد در مقابل استرس‌های زندگی همیشه رابطه‌ مستقیمی با شدت عوامل استرس‌زای زندگی نداشته بلکه در درجه اول با چگونگی درک و نحوه ارزیابی فرد از رویداد یا میزان احساس خطر و تهدیدکنندگی واقعه برای وی در ارتباط می‌باشد (نیک‌خواه، روش‌های برخورد با استرس‌های زندگی).

ب) دیدگاه روان‌شناسی:

استرس دیرینه پرداختن به استرس را می‎توان با دیدگاه دوگانه انگاری تن و روان و تأثیرات هر یک بر دیگری در نظریات افلاطون و ارسطو مربوط دانست.

از نظر واژه‌شناسی، استرس کلمه یونانی است که در قرن 17 به معنای سختی و دشواری بکار رفته است، در اواخر قرن 18 از استرس به معنای نیرو و فشار زیاد تلاش بسیار استفاده شده است. در سال 1910 اسلر علت سرفه بیماری از آنژینهای صدری (سکته خفیف قلبی) در بین مشاغلین بهبود در محیطهیا کاری برخورد تند و هیجانی آنها دانست (کوپر 1373، ص 97)

برای ما اهمیت دارد بدانیم که این ویژگی‌های شخصیتی که دیگر حوزه‌های زندگی بررسی شده‌اند چگونه در تجربه شاغل در محیط کار اثر می‌گذارند.

شخصیت نوع اول:

این نوع افراد همیشه شتاب زده‌اند و چون اغلب می‌کوشند در زمان محدودی کارهای هر چه بیشتری انجام دهند، همواره دچار کمبود وقت هستند و به همین علت در یک زمان چند کار با هم انجام می‌دهند و وقتی که ساعاتی از وقتشان با فعالیت‌های پیش‌پا افتاده تلف می‌شود، دچار بی‌حوصلگی می‌شوند.

دومین نوع شخصیت:

همیشه در تلاش ستیزه‌آمیز به سر می‌برند. سائقی برای پیشرفت دارند که آنها را به رقابتی شدید با دیگران وا می‌دارد و در جریان این رقابت احساسهای دیگران را نادیده می‌گیرند. افراد نوع الف در محیط کار، در زندگی خانوادگی و حتی در ساعات فراغت نیز رفتار رقابتی دارند و در نتیجه بیاکار نمی‌نشینند.

سومین: جزء تشکیل دهنده شخصیت چنین افرادی دشمن شدید آنها است. ممکن است پیوسته از دیگران بدگمان و رنجیده خاطر و هم از اطرافیان خود به آسانی عصبانی شدند. نظر دیگران در محیط کار نسبت به چنین افرادی این است که آنها آدمهایی هستند شکاک، ستیزه‌جو و از دیگران به راحتی کینه به دل می‌گیرند.

برخی از ویژگیهای شخصیت ممکن است موجب وخیمتر شدن استرس شغلی شوند که این مورد درباره الگوی رفتاری نوع اول صادق‌تر است.

ویژگیهای شخصیتی معنی مانند: حس سامان یافتگی، می‌توانند با مهار پذیرتر کردن وضعیت‌های دشوار، به حل استرس شغلی کمک کنند. دوم: وقتی به استرس شغلی پرداخته می‌شود، زندگی خانوادگی افراد نیز مورد توجه قرار گیرد، زیرا استرس ناشی از کار ممکن است به خانه سرازیر شود به همین نحو استرس محیط خانوادگی به محل کار منتقل شود.

سوم: به علت نقدان کنترل عاملهای استرس شغلی که پاسخهای عادی مقابله را بی‌اثر می‌کند، مقابله با استرس ناشی از کار با مشکلات خاصی روبه‌رو است. از این رو مداخله در استرس شغلی که هدف آن یا منشأ محیطی استرس است یا پاسخهای فردی در برابر استرس، ارزش حیاتی دارد. (خواجه‌پور، 1377، ص 145)

فهرست:

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه...................................................................................................................... 1

بیان مسأله................................................................................................................ 3

اهداف تحقیق........................................................................................................... 5

سوالات تحقیق......................................................................................................... 5

فرضیه های تحقیق.................................................................................................... 5

اهمیت و ضرورت تحقیق.......................................................................................... 6

تعاریف نظری.......................................................................................................... 7

- استرس.............................................................................................................. 7

- معلم.................................................................................................................. 7

- تجربه استرس..................................................................................................... 7

تعارف عملیاتی........................................................................................................ 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه...................................................................................................................... 10

مفهوم استرس........................................................................................................... 10

استرس بعنوان پاسخ درونی....................................................................................... 15

مراحل استرس.......................................................................................................... 17

- مرحله واکنش اخطار........................................................................................... 18

- مرحله مقاومت................................................................................................... 18

- مرحله فرسودگی................................................................................................ 18

علل فشار روانی....................................................................................................... 19

شرایط ایجاد کننده استرس......................................................................................... 20

- عوامل فردی....................................................................................................... 20

- عوامل محیطی.................................................................................................... 22

- عوامل سازمانی................................................................................................... 24

انواع استرس............................................................................................................ 26

پاسخ های فیزیولوژیک بدن انسان به استرس............................................................... 27


عنوان صفحه

استرس مثبت و منفی................................................................................................ 29

استرس طبیعی یا نرمال.............................................................................................. 30

استرس شغلی........................................................................................................... 31

نشانه های استرس شغلی........................................................................................... 32

مطالعات مربوط به استرس شغلی............................................................................... 33

دلزدگی و استرس شغلی........................................................................................... 34

ابعاد گوناگون نقشهای شغلی..................................................................................... 35

فشار ناشی از نقش .................................................................................................. 36

استرس از نظر جنسیتی.............................................................................................. 37

- استرس زنان کارمند............................................................................................. 38

دیدگاه های نظری درباره استرس............................................................................... 39

حمایت اجتماعی چه تأثیری ممکن است در استرس شغلی داشته باشد.......................... 44

آیا تنها افراد خاصی هستند که نمی توانند با استرس مقابله کنند..................................... 45

- پیشینه تحقیق...................................................................................................... 46

فصل سوم: روش تحقیق

- روش تحقیق...................................................................................................... 51

- جامعه آماری...................................................................................................... 51

- نمونه پژوهش..................................................................................................... 51

- ابزار پژوهش...................................................................................................... 51

- چگونگی جمع‌آوری اطلاعات.............................................................................. 53

- روش آماری....................................................................................................... 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

مقدمه...................................................................................................................... 60

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری.................................................................................. 61

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری............................................................................................................... 101

محددویت‌های تحقیق............................................................................................... 104

پیشنهادهای تحقیق.................................................................................................... 104

فصل ششم:

منابع و مأخذ............................................................................................................ 106

نمونه پرسشنامه......................................................................................................... 108خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی میزان تأثیر شن‌بازی درمانی در درمان کودکان بیش‌فعال 7-5 سال استان تهران

شنبه 29 آبان 1395

بررسی میزان تأثیر شن‌بازی درمانی در درمان کودکان بیش‌فعال 7-5 سال استان تهران

فرآیند بهبود بخشی[1] و درمان شن بازی

کاف شکل گرفتن«خود»[2] را بعنوان یک اصل مرکزی در فرآیند بهبودی درنظر داشت. او اعتقاد داشت که رشد سالم «من»[3] تنها درصورت شکل پذیری خود اتفاق می افتد حال چه به صورت سمبل رویایی[4] و چه به صورت شرح و ترسیم درجعبه شن باشد. چنانچه به نظر می رسد تجلی خود، رشد و بهم پیوستگی را تضمین می کند. (کاف 1980 به نقل از ذوالمجد)

درسخنرانی که، کاف درششمین کنگره شن بازی درمانی درژاپن ایراد کرد، یک سری از اسلایدهایی که به شرح اجزای سایه[5] و شکل یافتن خود درجریان یک چرخه پرداخته بود و به نمایش گذاشت و جنبه های دیگر که دراین «سینی های خود»[6] مشاهده می شد عبارت بودند از : موضوع مذهب[7]، شکل چرخه ای جاندار[8]، متمرکز بودن اشیاء در مرکز سینی شن، و یا گردهم آمدن موارد متضاد[9] درسینی شن.

کاف شرح داد زمانیکه خود شکل می گیرد این شکل گیری همراه با هماهنگی درونی و انتقال انرژی است که باعث کیفیتی اسرار آمیز می شود. غالباً، تغییرات رفتاری سریعاً بعد از یک «سینی خود» اتفاق می افتد و حالا دیگر انرژیهای منفی منتقل شده هستند که برای استفاده در رشد بیشتر اجزا و شخصیت در دسترس هستند.

درگردهمائیهای دیگر، کاف این آگاهی را داد که شکل پذیری «خود» دراین زمان بطور خاصی آسیب پذیر است و او آگاهی لازم را با مغایر بودن درمان دراین مقطع زمانی ارائه داد. او همچنین اشاره کرد که بعد از شکل پذیری خود وبروز تازه هنگام و درحال قدرت یافتن من، یک تغییر درفرآیند شن بازی رخ می دهد: کودک بزرگسال به سخن می آید و کلامی تر می شود و سینی شن تبدیل به یک خصیصه پیشرونده می شود وفرد جایگاهی توانا و مستقل در دنیای بیرونی اش همزان با افزایش احساس خود محوری درونی می یابد. مراجع دراین زمان آماده شرکت درفرآیند فردی با شیوه ای کلامی تر و مستقیم است.

قدرت درمانی شن بازی از دیدگاه یونگ

دیدگاه یونگی کاف او را قادر ساخت تا به تکنیک دنیای رونفلد با دیدی عمیق تر بنگرد. علاوه براستفاده از این روش برای برقراری ارتباط با کودکان، کاف به نیروی بالقوه این تکنی درشکل بخشیدن به تصورات سمبلیکی ناهوشیار نیز پی برد. استوارت[10](1982) شن بازی به شیوه کاف را به عنوان گستره تجربی روان شناسی یونگ دانست. او شن بازی را به تجربیات خود یونگ از بازی ارتباط داد، که محور اساسی یافته های یونگ از خودآگاه بود. یونگ تجربیات خوداز بازی را بعنوان منبع وسیع و خلاقی از منابع سمبلیکی دانست. استوارت تجربه شن بازی را به تعبیر و تفسیر رویاها و تصور فعال[11]تشبیه کرد که در آن فرد سازی ایجاد می شود.

در دیداری ساختن تصورات درجریان شن بازی، انرژی های بهبود بخش، فعال می‌شوند. یونگ خود تأکید بسیار برروی اهمیت نقش بازی سمبلیکی، درفرآیند درمان داشت. سمبلها و نمادها (که همان اسباب بازیهای کوچک درسینی شن هستند) درواقع انعکاس تصورات از هردو ناخودآگاه شخصی وانتخابی هستند. یونگ در مورد نقش و قدرت بهبود بخشی نمادها به تفضیل بحث می کند:

رشد خود نه تنها از طریق نمادها که به گونه ای درآینده دور از نمایش داده می‌شوند بدست می آید (یونگ، 1961 به نقل از ذوالمجد) قدرت نماد[12] می تواند درشن بازی مشاهده شود همانگونه که در رویاها، تخیلات، افسانه ها و مذهب مشاهده می‌شود. وینرب (1983) اشاره می کند که تصویر درسینی شن، تنها انعکاس تصورات درونی نیستند بلکه استفاده از تصورات واضح و شخصی (که همان اسباب بازیهای کوچک هستند) بجای آن ناهوشیار را تحت تأثیر قرار می دهند. به منظور اشاره به رابطه درونی و تنگاتنگ بین هوشیار و ناهوشیار آدامز[13](1991) می گوید:

«شن بازی... یک پدیده نادر است. زیرا درآن هوشیار و ناهوشیار، در زمینه واقعیت عینی با یکدیگر متحدمی شوند. کارکردن دو جانبه و فعال با هوشیار و ناهوشیار به جنبه قدرتمندی این تکنیک کمک می کند.»

برادوی (1987) نیز تأثیر قدرت شن بازی را با یک دیدگاه یونگی تجزیه وتحلیل کرد و به تحقیق درمورد عناصر شاخص که باعث تأثیری و قدرت درمانی این تکنیک می شوند. پرداخت. برادوی مانند استوارت معتقد بود که درشن بازی شکل از تصویر و تخیل فعال است، اما او براین نکته تأکید داشت که تخیلات عینی و واقعی هستند و در برابر تصورات رویایی و تخیلات فعال قرار دارند. طبق نظر برادوی عناصر شاخص، درمانی که شن بازی را ابزاری قدرتمند می سازد عبارتنداز :

1-استفاده از مواد واقعی و حقیقی نظیر شن، آب و اسباب بازیهای کوچک

2-نیروی بالقوه موجود در این موارد طبیعی

3-آزادی درخلاق[14]بودن

4-احساسی حفاظت شدن توسط درمانگری قابل اعتماد بدون آسیب و آزار

برادوی می گوید شن بازی فرصتی را برای مراجع ایجاد می کند. تا بر تعارضات خود فائق آید و آنها را تجربه کند و همچنین شاهد بیرون آمدن از بی نظمی در ترتیب آنهاباشد او اشاره می کند که تجربه کردن تاثیرات و خلق و خوی شخصی در جریان شن بازی با شیوه ای واضح و دیداری می تواند به تعیین کردن و انباشتن تصورات منفی اش درجهت بهبود بخشی او کمک کند.

تعبیر و تفسیر باتأخیر[15]

ونیرب (1982) به روشن سازی آن جنبه از تئوری پرداخت که تأکید بر اهمیت تأخیر و تعبیر و تفسیر درمورد تولیدات شن بازی بود که این تاخیر باید زمانی باشد که آمادگی درونی ایجاد شود و با وجود اینکه سکوت درچنین موقعیتی دشوار به نظر می رسد. وینرب به نظریه یونگ باتوجه به مشکل بودن پیروی ازآن اشاره می کند: برای فراهم کردن موقعیتی که درآن ناهوشیار مسیر خودش را بپیماید و آنرا تجربه کند نیازی به چیزی فراتر از تشویق و ظرفیت درونی فرداست. در بحث در مورد زمان مناسب برای تعبیر و تفسیر، وینرب اشاره می کند زمان تعبیر و تفسیر فرا نمی رسد تازمانیکه خود شکل بگیرد و خودی جدید ساخته شود ظاهر گردد. درفشار برای ایجاد ارتباطات ممکن است فعالیت مغزی ایجاد شود، زیرا که این تنها مقدمه ای ابتدایی در شن بازی است وبهبود روان شناختی به صورت هیجانی و طبیعی صورت می گیرد. برای ونیرب، تأخیر و تعبیر و تفسیر بدین معنی نیست که درمانگر هیچ نظری درمورد تصاویر خلق شده ندهد. در واقع نقش درمانگر درشن بازی، به عنوان یک مشاهده کننده، شنونده و دلسوز است که با مراحل رشدی که در تصاویر خلق شده درسینی شن نیز مشهودند، آشنا است. این دانایی، درمانگر را قادر می سازد، لحظات مناسب را برای مداخله بشناسد. درمانگر ماهر، همچنین می تواندنکاتی را از تصاویر خلق شده، توسط درمانجو به عنوان نمایانگرهای ناهوشیار درنظر گرفته و به روشن سازی آنها در درمان کلامی بپردازد. بدلیل اینکه برقراری ارتباط شخصی با نمادها بسیار قابل بحث و انتقاد است، در شن بازی درمانگرها، اغلب به بحث دراین زمینه با مراجعین می پردازند.

مرحله چهارم (گروه سنی 8 تا 11سال )

1-در این مرحله تصویری از دنیای مرتبط و معمول مشاهده می شود که اغلب نشان دهنده موضوع عینی است که از بهم پیوستن اعضای خانواده ایجاد می گردد. اشیاء درگروه بندیهای معناداری قرار میگیرند که در آن تناسب به خوبی مشاهده می شود (به عنوان مثال موضوع تعطیلات، البته بدون پیچیدگی و غنایی که درآن تصاویر کودکان بزرگتر یا بزرگسالان دیده می شود)

2-عروسکها به طور کامل درجعبه قرار داده می شوند و از (91 تا 100) درصد جعبه‌ی شن استفاده می شود.

3-جهت یابی و تعیین موقعیت عروسکها به طور ارادی صورت می گیرد و مقیاس جایگذاری آنها اهمیت می یابد.

4-هنوز مقداری از بازی نمایشی مشاهده می شود که اغلب درحول و حوش هماهنگی بین اسباب بازیهای و اشیاء متمرکز است.

5-پیچیدگی بیشتری در دسته بندی کردن مشاهده می شود.

6-ساختار ساده ای از شن ملاحظه می شود اگر چه شن به طور دست نخورده باقی می ماند.

7-حدودمرزهای اسباب بازیها تا اندازه ای واضح است و از شی خاصی برای مشخص کردن حدود استفاده نمی شود.

مرحله‌ی پنجم (گروه سنی 12 تا 18 سال)

1-دراین مرحله دنیای نمادین همانند دنیای واقعی نمایان می شود که با این مشخصه‌ها همراه است:

الف)یک موضوع ساده که شامل قطعه ها و اجزای پیچیده ای است که به طور کامل از هم تفکیک نمی شوند.

ب)یک موضوع انتزاعی که اشیاء و اجزا مربوط را به هم مرتبط می سازد.

ج)یک موضوع ساده و روشن با اجزاء نمایش دهنده‌ی مستقل و قابل تفکیک .

2-اسباب بازیها به طور کامل در داخل شن قرار می گیرند و از (91 تا 100) درصد جعبه‌ی شن استفاده می شود.

3-جهت یابی و تعیین موقعیت اشیاء به طور واضح مشاهده می شود. جای اسباب بازیها تغییر می کند و از پلها به روی آب رودخانه بیشتر استفاده می‌شود.

4-هیچ نمایشی یا داستانی دیده نمی شودبرای نمایش دادن حرکات دراماتیک سازمان بندی می‌شود.

5-اسباب بازیهای نشان دهنده جمعیت انسانی به طور واضح ساخته و تکمیل می‌شوند و نیز از عروسکهای تنها استفاده می‌شود.

6-شن به طور گسترده ای درخلق زمین و آب شکل می گیرد و به همین ترتیب برای تعیین حد ومرز هم به کار می رود.

7-حدو مرزها همچنین درخلق گروههای عروسکی با یکدگیر همکاری متناسب دارند نیز به کار می رود که این نمایانگر درک دنیای پیچیده است.

جونز نتیجه گیری کرد که نتایج پژوهش او درنظریه‌ی یونگ و پیاژه را مبتنی بر وجود یک اصل سازمان دهنده‌ی مرکزی که بیانگر رشد و روان آدمی است تأیید می‌کند. (فروید و میچل 1995 به نقل از ذوالمجد)

مروری بر تحقیقات انجام شده :

الف) تحقیقات داخلی

پژوهش انجام شده در زمینه‌ی شن بازی درمانی در داخل کشور، در دانشگاه علامه طباطبایی درسال 1381، توسط خانم آینا ذوالمجد با عنوان بررسی تأثیر شن بازی درمانی بر روی کودکان پرخاشگر 8 تا 11 سال صورت گرفته است. و از تکنیکهای بازی درمانی و تأثیر آن بر اختلالات گوناگون بویژه درمیان کودکان پژوهشهای صورت پذیرفته که فهرست دار به بیان آنها می پردازیم.

پژوهشی که توسط مهرناز احمدی در دانشگاه تربیت مدرس درسال (1375) با عنوان اثر بازی پسران درمانگری متمرکز بر کودکان بر رفتارهای پرخاشگرانه آشکار و پنهان (کلامی و غیرکلامی) کودکان صورت گرفت.

درسال 1380، پژوهشی در دانشگاه الزهرا توسط مهرناز بابایی به روی کودکان سنین دبستان با اختلال سلوک انجام شده است. تحقیقات اثر بخشی بازی گروهی برروی اختلالات رفتاری و سلوکی دانش آموزان دبستان را مورد بررسی قرار داده است. (ذوالمجد 1381)

درسال 1377 تحقیقی که به تک موردی پرداخته به بررسی تأثیر به کارگیری بازی درمانی درکاهش اختلالات رفتاری و پرخاشگری کودکان ناسازگار پرداخته است. (فاطمه شکاجانی، 1377) به نقل از ذوالمجد 1381)

در پژوهش دیگر، کارآمدی بازی درمانی شناختی رفتاری درکاهش میزان پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوکی درسال 1380 (توسط زهرا باعدی مورد بررسی قرار گرفته است. ذوالمجد 1381)

ازطرفی پژوهشهای متعدد دیگری، درزمینه‌ی بازی درمانی در انستیتو روان پزشکی ایران صورت گرفته است.

درپژوهشی دیگر در سال (79-1378) در دانشگاه تربیت مدرس توسط هایده ممی بانلو در مورد بررسی، میزان تأثیر بازی بر اضطراب کودکان سن مدرسه بستری در مرکز طبی کودکان تهران انجام شده است.

مقدمه

ما اکنون در زمانی زندگی می کنیم که تمام چیزها بسرعت درتغییرند و باورها، نظرات و عقاید مربوط به ماهیت کودکان از آن مستثنی نیستند، ولی امروزه، مثل همیشه والدین تأثیر قابل توجهی در دنیای کودک اعمال می نمایند.
(آزاد 1380 ص 354).

سالهاست که پزشکان و متخصصان بهداشت بوجود پدیده ای به نام شیطنت افراطی پی برده اند. رفتارهای عجیب و افراطی در بچه ها که همیشه در بررسی و برخورد با آن گرفتار مشکلات فراوان بوده اند، طی سالهای متمادی فرضیه‌ی صدمات مغزی هنگام تولد که فرضیه‌ی کاملاً قابل قبولی می نمود و بیش تر پزشکان وقتی از یافتن توضیحی برای رفتارهای غیرعادی بچه ها عاجز می ماندند با توسل به اصطلاح صدمات مغزی خفیف از زیر بار برخورد مسئولانه شانه خالی می کردند
(پل کارسن 1371 ص 9).

یکی از رایج ترین اختلالات دوران کودکی، اختلال کمبود توجه –بیش فعالی[1] است که در اغلب موارد تا دوران بزرگسالی نیز ادامه پیدا می کند.

کودکان مبتلا به این اختلال بدون اینکه فکر کنند، مدام به اطراف حرکت می‌کنند. آن هاممکن است خواست ها و انتظارات اطرافیانشان را درک کنند ولی به دلیل اینکه قادر به توجه کافی نیستند و نمی توانند مدتی آرام بیشینند و تمرکز کنند، توانایی پیروی کردن از دستورهای آنان را ندارند (سلحشور 1384 ص 41).

تاکنون برای اختلال کمبود توجه- بیش فعالی درمان قطعی و خاص پیدا نشده است ولی بنحوی میتوان با استفاده از روش های گوناگون، علائم آن را تحت کنترل درآورد (همان منبع).

درمانهایی که برای کاهش علایم اختلاف کمبود توجه- بیش فعالی توصیه می شود عبارتند از :

رژیم های خوراکی، تمرینات بدنی (مثل یوگا، آرام سازی عضلانی) تمرین تمرکز، آموزش های دیداری، گفت و گو دو به دو، بازی درمانی و روان درمانی های فردی (تای نن[2]2005).

پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی را در درمان کودکان بیش فعال 7-5 ساله استان تهران مورد بررسی قرار می دهد.

بازی راهی است که بزرگسالان رایاری می دهد تا انتظارات و تصویرهای اجتماعی کودکان را درک و اصلاح کنند. در بازی درمانی کودکان تشویق می شوند که بعضی از امور را اجرا کنند و درمانگر به آن واکنش نشان دهد یا درآن شرکت می کنند (پاول هنری ماسن و دیگران 1368 ص 391).

بازی به کودک کمک می کند که خود را بشناسد و با کشف قابلیتهای ذهنی و فیزیکی و با به کارگیری قوه‌ی تخیل خود دنیای پیرامونش را شناسایی کند، افق دیدش را وسعت دهد و درذهن جهان پیرامونش را به مجموعه ای قابل اراده تبدیل نماید و درجریان قوی عواطف و احساساتی که از دنیای خارج به طرف او درحرکت است، اختیار هدایت ذهنش را به دست بگیرد. بازی وسیله ای است که کودک از طریق آن می تواند عواطف مثبت خود را بیان کرده و ازمیان احساسات منفی راهی بگشاید (قائمی 1375 ص 46).

دراین میان بازی درمانی، روشی است که به یاری کودکان پرمشکل می‌شتابد تا هنگامی که بتواند مسایل خود را به دست خویش از طریق بازیهایشان حل کنند. درعین حال نشان دهنده‌ی این واقعیت است که بازی برای کودکان همانند یک وسیله طبیعی است، با این هدف که بتواند خویشتن و هم چنین ویژگی های درونی خود را بشناسد و به آن عمل کند دراین نوع درمان به کودک فرصت داده می شود تا احساسات آزار دهنده و مشکلات درون خود را ازطریق بازی بروز دهد و آنها را به نمایش بگذارد، همانند آن گونه از درمانهایی که افراد بزرگسال ازطریق آن با سخن گفتن، مشکلات خودرا بیان می کنند (اکسلاین 1369 ص 20).

بازی[3] و بازی درمانی[4] از زمره‌ی روشهایی است که نتایجی مفید وقابل توجهی را ارائه نموده و به شیوه ای مثبت به رفتارهای هیجانی و تکانشی تعادل می‌بخشد بازی باعث کاهش تنش های ناشی از فشارهای محیطی، ایجاد احساس راحتی و آرامش در فرد بازی کننده می شود (هارویز 1979).

از زمره‌ی بازیهای درمانی، شن بازی درمانی، تکنیکی است غیرکلامی که درآن کودک با ساختن دنیای خود در سینی شن به بیان تعارضات، تمایلات و هیجاناتش می پردازد و درجریان خلق صحنه توسط کودک، درمانگر نقش مشاهده گر صامت را بازی می کند، تعبیر و تفسیر انجام می پذیرد تا زمانیکه چندین سینی توسط کودک در مدت زمان معینی ساخته می شود (محمدی 1384 ص 10).

بیان مسئله

درسالهای اخیر آگاهی ما، درمورد تحرک بیش از حد به میزان چشمگیری افزایش یافته و نیز توجه ها از میزان فعالیت، به نارساییهای توجه و سپس به مسایل گسترده تر رشد اجتماعی تغییر جهت داده است (بارکلی 1981).

این اختلال معمولاً اولین بار در دبستان تشخیص داده می شود یعنی زمانیکه سازگاری با مدرسه دچار اختلال شده است (انجمن روانپزشکی آمریکا 1994).

میزان شیوع این اختلال دربین پسرها و دخترها 6 به 1 است همچنین دخترها نسبت به پسرها علایم افسردگی، انزوای اجتماعی، اضطراب و پریشانی بیشتری از خود نشان می دهند (بارکلی 1996).

ازمهمترین علایم مورد نظر والدین در اوان کودکی آن است که فرزندشان فعالیت شدیدی دارد. نیازمند حمایت و مراقبت بسیاری جهت جلوگیری از حوادث یا صدمات احتمالی است. تندخویی، بدخوابی (که همیشه وجودندارد) سخت بودن، پرخاشگری یا تعامل ناپخته با خواهران و برادران یا بچه های دیگری که کودک ممکن است با آنها برخورد داشته باشد دیده می شود (ایمان زاده 1377 ص 26).

همانطور که قبلاً درمقدمه عنوان شد، بازی درمانی از زمره‌ی روشهایی است که برای کاهش علایم اختلال کمبود توجه- بیش فعالی توصیه می شود.

بازی برای کودکان همانند کلام برای بزرگسالان است. بازی وسیله ای است برای بیان احساسات، برقراری روابط، توصیف تجربیات، آشکار کردن آرزوها و خودشکوفایی، فعالیت بازی در واقع تلاش کودک برای کنارآمدن با محیط است که ازطریق آن خود را می یابد و دنیا را درک می کند . مشکلاتی که کودکان تجربه می‌کنند جدای از آنهاست. بنابراین بازی درمانی با ساخت درونی پویایی کودک همراه با یک دیدگاه پویای متناسب با آن سازگار می باشد (لندرث 1381 ص 9).

یک سوال قابل طرح دررابطه با کودکان بیش فعال این است که چرا درعده ای از این کودکان پرخاشگری بعنوان، یکی از علائم ثانویه وجود دارد که سبک وروش برخورد والدین (بعنوان ویژگی های فردی آنان) درمقابل رفتارهای کودک متفاوت می باشد (ایمان زاده 1377 ص 6).

تأثیرسن

درمرحله اول کودکی (تولد تا سه سالگی) بازیهای کودکان بیشتر انفرادی و باهدف شناسایی اندامها و اشیا و چگونگی کاربرد آنها صورت می گیرد. در 2 سالگی فعالیتهای کودکان بیشتر جنبه تمرین و دوندگی جسمی دارد وبیشتر بصورت انفرادی انجام می شود. تا آن حد که همه کودکان درکنار هم، ولی هر یک برای خود بازی می کنند.

درمرحله دوم کودکی (7-3 سالگی) کودکان علاوه بر بازیهای فردی قادر به فعالیتهای گروهی نیز می گردند دراین مرحله بازیها به تدریج به نسبت جنسیت یا سن از یکدیگر متمایز می شوند و دختران رفته رفته با دختران و پسران با پسران به بازیهای دو سه نفری می پردازند و در اواخر این مرحله بازیها به مرور از حالت انفرادی خارج می شوند و بصورت بازیهای قراردادی که انجام آنها مستلزم رعایت اصول و مقرراتی است درمی آیند(احمدوند 1381 ص 8).

تأثیر محیط

طبق مطالعات انجام شده، کودکان ژاپنی بیشتر به فعالیتهای غیر رسمی گروهی علاقه نشان میدهند، درحالیکه بچه های آمریکایی بر بازیهای تیمی و رقابتی تأکید دارند. کودکان آمریکایی تنها در مراحل اولیه دوران کودکی به بازیهای مهیج علاقه مندند، ولی بچه های ژاپنی این علاقه را برای مدت طولانیتری حفظ می کنند.

دراین میان نه تنها بازیهای دو کشور، بلکه بازیهای شمال و جنوب یک کشور و حتی محله های یک شهر نیز با هم تفاوت دارد فرهنگ هر جامعه در بازی اثر می‌گذارد و می توان گفت که بازی کودکان به نوعی نشان دهنده‌ی فرهنگ آن جامعه است (احمد‌وند 1381 ص 10).

فهرست عناوین

فصل اول ......................................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................................ 2

بیان مسئله ....................................................................................................... 5

ضرورت و هدف پژوهش ................................................................................ 7

فرضیه‌ی پژوهش ............................................................................................ 9

سوال پژوهش .................................................................................................. 9

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها..................................................................... 9

فصل دوم ........................................................................................................ 11

اختلال مربوط به کمبود توجه (بیش فعالی)...................................................... 12

نشانه های کمبود توجه – بیش فعالی درکودکان ............................................ 12

عوامل مؤثر در بروز بیماری .......................................................................... 21

شیوع ................................................................................................................ 25

بیش فعالی و رابطه آن با جنسیت .................................................................... 26

سبب شناسی .................................................................................................... 27

خصوصیات بالینی (ADHD)............................................................................. 28

درمان .............................................................................................................. 30

دارو درمانی .................................................................................................... 31

رفتار درمانی ................................................................................................... 34

روشهای عامل سنتی ....................................................................................... 34

بازی چیست؟.................................................................................................... 36

عوامل مؤثر در بازی ....................................................................................... 37

تأثیر جنس ....................................................................................................... 37

تأثیر هوش ....................................................................................................... 38

تأثیر سن .......................................................................................................... 39

تأثیر محیط ...................................................................................................... 39

بازی واهمیت آن .............................................................................................. 40

ارزشهای بازی ................................................................................................ 41

انواع بازی از دیدگاه پیاژه ............................................................................... 43

بازی تمرینی .................................................................................................... 43

انواع بازیهای تمرینی ....................................................................................... 45

بازی نمادین ..................................................................................................... 46

مراحل بازیهای نمادین .................................................................................... 47

انواع بازیهای نمادین ....................................................................................... 48

بازی با قاعده ................................................................................................... 51

نظریه های مربوط به بازی ............................................................................. 52

نظریه‌ی انرژی اضافی یا مازاد........................................................................ 52

نظریه‌ی پیش تمرین ......................................................................................... 53

نظریه‌ی استراحت و رفع خستگی .................................................................... 53

نظریه‌ی تکرار فعالیتهای اجدادی ..................................................................... 54

نظریه‌ی تکرار فعالیتهای غریزی ..................................................................... 55

نظریه‌ی جبران ................................................................................................. 55

نظریه‌ی اصل لذت ........................................................................................... 56

کاتارسیس ....................................................................................................... 56

دیدگاه دکرولی درمورد بازی ......................................................................... 57

دیدگاه فروبل ................................................................................................... 58

دیدگاه ژان شاتو .............................................................................................. 58

دیدگاه پرز ....................................................................................................... 59

دیدگاه اشترن .................................................................................................. 60

دیدگاه شارلوت بوهلر ..................................................................................... 60

دیدگاه هارلوک ................................................................................................ 61

دیدگاه اسپادگ ................................................................................................. 62

طبقه بندی پارتن براساس میزان درگیری اجتماعی ........................................ 64

طبقه بندی لوون فلد ......................................................................................... 66

بازیها از نظر اجرا ........................................................................................... 66

اسباب بازی ..................................................................................................... 68

ویژگی های اسباب بازی ................................................................................. 69

انواع اسباب بازی ............................................................................................ 70

ارزش درمانی بازی ........................................................................................ 76

بازی درمانی چیست؟....................................................................................... 77

بازی درمانی از نظر روش شناختی موضوع .................................................. 78

انشعاب بازی درمانی براساس نظریه روانکاوی ............................................ 79

بازی درمانی فعال ........................................................................................... 79

بازی درمانی غیرفعال ..................................................................................... 80

بازی درمانی گروهی ....................................................................................... 81

مفاهیم و نظریه های بازی در قرن بیستم ....................................................... 82

اتاق بازی درمانی ............................................................................................ 90

شن بازی درمانی و تاریخچه آن ..................................................................... 91

اهمیت شن در تکنیک دنیا ................................................................................ 99

گستره‌ی نظریه کاف درشن بازی ................................................................... 104

فرآیند بهبودبخشی و درمان شن بازی ........................................................... 106

قدرت درمانی شن بازی از دیدگاه یونگ ......................................................... 108

تعبیر وتفسیر با تأخیر ..................................................................................... 110

از رمز درآوردن سینی های شن .................................................................... 113

کودک از بازی با شن چه چیزهایی یاد می گیرد؟............................................ 115

مراحل رشدی پیاژه در شن بازی کودکان ..................................................... 119

مروری بر تحقیقات انجام شده ........................................................................ 125

فصل سوم ....................................................................................................... 136

مقدمه ............................................................................................................... 137

جامعه آماری ................................................................................................... 137

نمونه وروش نمونه گیری ............................................................................... 137

ابزار پژوهش.................................................................................................... 138

مقیاس درجه بندی معلم کانرز ........................................................................ 139

روش آماری .................................................................................................... 140

روش اجرا........................................................................................................ 140

مشاهدات بالینی ............................................................................................... 141

فصل چهارم .................................................................................................... 143

فرضیه ‌ی پژوهش ........................................................................................... 144

جداول .............................................................................................................. 144

نمودار .............................................................................................................. 147

فصل پنجم ....................................................................................................... 148

بحث و نتیجه گیری .......................................................................................... 149

لزوم آموزش والدین و آموزگاران ................................................................. 151

درمان اختلال بیش فعالی-کم توجهی (ADHD) با رویکرد شناختی – رفتاری ........ 152

انتقادات ............................................................................................................ 161

پیشنهادات ........................................................................................................ 162

پیوست.............................................................................................................. 164

منابع ................................................................................................................ 167


[1] . Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD)

[2] . Tynan

[3] . play

[4] . play therapyخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن ابتدائی شهر تهران

جمعه 28 آبان 1395

بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن ابتدائی شهر تهران

بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربة استرس در بین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران:

مقدمه:

ما امروزه در دورانی بسر می‌بریم که مشخصات باند آن را می‌توان افزایش جمعیت، شهرنشینی، گسترش مؤسسات و پیچیدگی‌های تکنولوژی در ارتباطات دانست و این موارد بیش از پیش جوامع و انسانها را به هم نزدیک کرده و باعث شده تا آنها در جهت رقابت با سایرین به تکاپو تلاش بیشتر وارد نموده است. و از این طریق افزایش توقعات و انتظارات روزافزون جامعه نیز در جهت رفع این توقعات و حل موارد فوق مثمر ثمر نخواهد بود این ناشی از این است که محدودیت توان و امکانات انسان و محیط وی دانست و یکی از مهمترین موضوع که ما با آن بیشتر در این تحقیق سر و کار داریم استرسها و عواملی که باعث این فشارهای عصبی است که همه ما با آن درگیر هستیم و باید آنها را بشناسیم. امروزه استرس به عنوان مهمترین فاکتور در جوامع می‌باشد که باعث بوجود آمدن امراض روحی، جسمی و رفتارهای انسانها است. استرس و اضطراب رابطه تنگاتنگ دارد و اضطراب یکی از عوارض آنی و شایع استرس می‌باشد، پاسخ استرسها پاسخی است که از زمانی دیگر طول عمر تغییر می‌کند. به گفته‌ها هانس سلیه «مهم این نیست که چه اتفاقی برای شخص افتاده مهم آن است که آنرا چگونه درک کرده و انسان از دیدگاه‌هایش رنج می‌برد و نه بلاهایی که بر سرش می‌آید.» به این دلیل استرس توجه بسیاری از روانشناسان و دانشمندان علوم رفتاری و مدیریت را به خود معطوف کرده به طوری که فشارهای عصبی نقش مهمی در فراهم نمودن مشکلات روحی و جسمی در انسانها ایفا می‌کند.

استرس در زندگی روزمره به شیوه‌های متفاوتی بروز می‌کند: پرخاشگری ناگهانی در پاسخ به یک سؤال ساده‌لوحانه، سردرد شدید در پایان یک روزگار سخت، بروز عصبانیت به صورت زدن دست روی فرمان ماشین در ترافیک است برای همین وجود این استرسها در طول روز طبیعی هستند. با وجود این استرس طولانی و شدیدتر اغلب سبب بروز علائم ناراحت کننده‌ای می‌شود که اشخاص در مورد آن نگران می‌شود بنابراین بشر در سر تا سر دوران گذشته خود استرس را تجربه کرده است.

گروهی از صاحبنظران رفتاری استرس را بیماری شایع‌ قرن نامگذاری کرده در حالی که در عصر حاضری که در آن هستیم عصر استرس و فشارهای عصبی است. دوره‌ای که در ان انسان بیش از هر زمان دیگری در معرض عواملی موجود استرس قرار گرفته و مسائل و مشکلات بی‌شماری از هر طرف او را احاطه کرده است.


بیان مسئله

واژه استرس در نزد متخصصین متخلف معانی متفاوتی دارد، استرس در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است در حالی که مسأله استرس در جامعه به طور گسترده‌ای تشخیص داده شده است روان‌شناسان بالینی و سایرین ارتباط بین فشار روانی و بهداشت روانی را به دقت مورد بررسی قرار داده‌اند. در روانشناسی استرس به معنی تحت فشار روحی و روانی قرار گرفتن تعریف شده است. در این حالت جسم روان آدمی به تقاضاهای درونی و بیرونی با فشار پاسخ می‌دهند. استرس هنگامی رخ می‌دهد که فرد واکنشهای خود را در مواجهه با محرکهای درونی و بیرونی ناتوان ببیند که همانا پیامد آن از دست رفتن تعادل روانی فرد است (خواجه‌پور، 1377، ص 5) استرس را گاهی ناشی از محرکات خارج می‌دانند و گاهی آن را پاسخ فرد به پاره‌ای از مزاحمت‌ها عنوان کرده‌اند. بررسی‌های جدید و تئوریهای جامع راجع به استرس به تعامل فرد و محیط تأکید دارد.

محققان سالهای 1950 استرس را پاسخ فرد به فرآیندهای درونی و برونی که بر ظرفیت ادغام نیروهای جسمی و روانی فشار وارد می‌کنند توصیف نموده‌اند.

کلاس وسینگر، در تحقیق خود نشان دادند فشارهای عصبی می‌تواند باعث کاهش میزان تحمل و ناکامی شود. در این تحقیق نشان داده شده است که کارکنان سازمان فشارهای عصبی ناشی از سروصداهای آزار دهنده و دخالت‌های بی مورد در انجام وظایف شغلی خود را تحمل می‌کنند، اما از میزان تحمل آنان در برابر ناکامی کاسته می‌شود (منتقل از پایان‌نامه رجب‌پور، 1379)

اگر چه عمده‌ترین هدف کار کردن انسانها، تأمین نیازهای زندگی و به عبارتی کسب درآمد می‌باشد اما عوامل دیگری نظیر به ثمر رسانیدن انگیزه‌ها، عملی کردن تمایلات، انتظارات اجتماعی، علاقه‌مند بودن به کار، فشار محیطی و خانوادگی و رقابت نیز در کار کردن دخیل هستند ولی نمی‌توان از کسب درآمد به عنوان تنها علت اشتغال آدمیان نام برد (اسفرجانی، 1353، ص 50)

استرس در زندگی روزمره به وفور دیده می‌شود و همه افراد به دفعات متعددی تحت تأثیر استرس قرار می‌گیرند و آن را تجربه می‌کنند و وقتی که کسی دچار استرس شده، وارد محیط کار خود می‌شوند و معمولاً همکاران ومسئولین متوجه می‌شوند و در تعامل با دیگران و استرس فرد به آنان سرایت می‌کند و برای همین با توجه به آنچه گفتیم در این تحقیق به بررسی میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی را انجام می‌دهیم. به این دلیل که استرس از شغلها به وفور دیده می‌شود ولی شغلهای دارای استرس زیادتر هستند مثل پزشکی، مدیران. پرستاران، معلمان و … می‌باشند وبرای همین در این تحقیق به سراغ محیط مدرسه می‌رومی که در بسیاری از مواقع بسیار استرس‌از هستند چه برای کارکنان و چه برای دانش‌آموزان. می‌خواهیم بدانیم چه عواملی در محیط مدرسه باعث استرس می‌شود و معلمان سطوح مختلف اول و دوم و سوم ابتدائی چقدر مورد عوامل استرس‌از قرار می‌گیرند، این عوامل چه چیزهایی هستند و تجربه استرس معلمان در زندگی روزمره آنها تا چه اندازه‌ای می‌باشد و شیوه‌های مقابله با استرس را بررسی می‌کنیم.

اهداف تحقیق

هدف کلی:

مقایسه میزان استرس و تجربه استرس معلمین زن مقاطع مختلف ابتدائی

هدف جزئی:

1- شناخت میزان استرس معلمین زن در مقطع اول و دوم و سوم ابتدائی

2- شناخت تجربه استرس معلمین زن در مقطع اول و دوم و سوم ابتدائی

سؤالات

1- آیا میزان استرس معلمان زن مقاطع مختلف ابتدائی با هم تفاوت دارد؟

2- آیا تجربه استرس معلمان زن مقاطع مختلف ابتدائی با هم تفاوت دارد؟

فرضیه

1- بین میزان استرس معلمان کلاس اول و دوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟

2- بین میزان استرس معلمان کلاس اول و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟

3- بین میزان استرس معلمان کلاس دوم و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟

4- بین تجربه استرس معلمان کلاس اول و دوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟

5- بین تجربه استرس معلمان کلاس اول و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟

6- بین تجربه استرس معلمان کلاس دوم و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟


اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت این تحقیق در راستای بررسی میزان استرس معلمین و در جهت بررسی و مقایسه میزان استرس و میزان تجربه استرس صورت گرفته و می‌تواند اطلاعات مفیدی را در حیطه تصمیم گیری متعدد فراهم سازد. که این اقدام از طریق انجام تحقیقات منظم و شناسایی میزان استرس و میزان تجربه استرس معلمین امکان‌پذیر است و پژوهش فوق در ضرورت اینگونه اقدامات جای گرفته است. در واقع می‌خواهیم بدانیم که در سطوح مختلف تحصیلی میزان استرس معلمین چقدر است و هر کدام از عواملی که در مقیاس هنرور راهه وجود دارد، معلمین در سطوح مختلف چقدر تجربه نسبت به آنها دارند. در رابطه بین آنها در سطوح مختلف را بررسی و آنها را مقایسه می‌کنیم و راهکارهای مفیدی که باعث کاهش دادن این استرس‌ها می‌شود، را ارائه بدهیم.

عواملی که اهمیت این تحقیق را نشان می‌دهد این است که محیط مدرسه محیطی است که باعث می‌شود معلمان هر روز در معرض فشارهای کلاسی قرار بگیرند، وجود تجربه استرس در معلمان باعث کاهش در علمکرد آنها و موجب می‌شود تا آنها از نظر سلامتی دچار اختلالاتی می‌شوند. برای همین بدنبال این هستیم تا این عوامل را شناسایی در راهکارهای مقابله با آنها را بررسی کنیم.

روش تحقیق

این تحقیق از نوع پس رویداد و در قالب روش میدان جمع‌آوری داده‌ها انجام گردید.

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان زن اول و دوم و سوم مقطع ابتدائی منطقه 5 شهر تهران می‌باشد.

نمونه پژوهش

نمونه ما شامل 60 نفر از معلمان کلاس‌های اول و دوم وسوم ابتدائی می‌باشد که با روش نمونه‌گیری بصورت تصادفی انتخاب شدند.

ابزار پژوهش

ابزار پژوهش‌ها در این تحقیق 2 نوع پرسشنامه استفاده می‌کنیم.

ابزاری که برای سنجش میزان استرس که بکار بردیم، پرسشنامه کفار آمدن لازاروس می‌باشد این پرسشنامه برای شناسایی افکار و اعمالی طراحی شده که فرد از آنها برای مقابله با حوادث استرس برانگیز خاص استفاده کرده است. این پرسشنامه فرآیندهای کنار آمدن را می‌سنجد، نه گرایشها یا سبک‌های کنار آمدن را.

در پاسخ‌دهی به سؤالات پرسشنامه افراد به هر ماده براساس یک مقیاس چهار گزینه‌ای لیکرت پاسخ می‌دهند که نشان دهنده فراوانی هر یک از راهبردهای مورد استفاده است: صفر نشانگر «بکار بردم»، 1- نشانگر «تا حدی بکار بردم». 2- نشانگر «بیشتر مواقع بکار بردم» و 3- نشانگر «زیاد بکار بردم» می‌باشد. پرسشنامه روشهای کنار آمدن لازاروس شامل 66 سؤال است که 50 سؤال آن در 8 مقیاس روشهای کنار آمدن (کنار آمدن رویارویانه، دوری‌جویی، خویشتن‌داری، جستجوی حمایت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، گریز اجتناب، حل مدبرانه مسأله، ارزیابی مجدد مثبت) طبقه‌بنید شده و به 16 سؤال آن نمر‌ه‌ای تعلق نمی‌گیرد.

پرسشناهم دوم: مقیاس هلمزراهه که به صورت یک فهرست 43 ماده‌ای را شامل می‌شود که به عنوان ابزار پژوهش خود انتخاب کرده‌ایم. بخشهای مختلف این مقیاس موقعیت‌های خانوادگی، شخص و حرفه‌ای را که دارای ابعاد اقتصادی، مالی واجتمالی و جز آن هستند و افراد را ملزم به تطبیق خویشتن با تغییرات می‌کنند، دربرمی‌گیرد. که با این مقیاس درنهایت همه این پژوهشها کوشیده‌اند تا معنای وجود همبستگیها بین تعداد ماهیت رویدادها را با بیماریهایی که در پی دارند، آشکار کنند. با این حال به نظر می‌رسد که مؤلفان این نکته را نادیده گرفته‌اید که با توجه به حجم قابل ملاحظه نمونه تحقیق (بیش از 2000 نفر) تقریباً همه روابط از لحاظ آماری معنادار هستند. از سوی دیگر کلیه پژوهشهای اولیه درباره تنیدگی، اطلاعاتی درباره ضریبهای همبستگی به دست نداده‌اند و وقتی هم که این همبستگیها محاسبه شده‌اند. رقم حاصل کمتر از 30% بوده و پاره‌ای از تحقیقات به 12% نیز رسیده است. 29 ماده از مواد مقیاس هلمزوراهه، نشانه‌ها یا پیامدهای بیماری‌های هستند و از منابع احتمالی خطاها به شمار می‌آیند. این مقیاس، نظامهای اجتماعی را که به کمک افراد می‌آیند و با افزایش مقاومت آنها در برابر تنیدگی، احتمال بروز بیماریهای وخیم را کاهش می‌دهند. بنابراین با توجه به پژوهشهای اخیر می‌توان وجود نوعی رابطه بین رویدادهای تغییر دهنده زندگی فردی و آغاز بیماریهای روانی و جسمانی را پذیرفت اما بررسی عمیق‌تر این مسأله، مستلزم توجه به شرایطی است که در خلال این تغییرات وجود داشته‌اند، شرایطی که بی‌تردید. نقش کم و بیش مؤثر در بروز بیماریها دارند.

بنابراین این مقیاس را به 60 نفر از معلمین زن اول و دوم و سوم مقطع ابتدائی در واحد آموزش ارائه می‌دهیم.

چگونگی جمع‌آوری اطلاعات

پرسشنامه‌ها را به 60 نفر از معلمان زن می‌دهیم و ضرورت این تحقیق را برای آنها توضیح داده و از آنها تقاضا می‌نمائیم که به پرسشهای مطرح شده با کمال دقت پاسخ دهند.

تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و تفاوت میانگین‌ها به روش تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده گردید.

توصیف مقیاس‌های کنار آمدن

کنار آمدن رویارویانه

توصیف کننده کوششهای پرخاشگرانه جهت تغییر موقعیت بوده و به درجاتی از خصومت و خطرجویی اشاره دارد.

دوری‌جویی

توصیف کننده کوششهای شناختی برای جدا کردن خویش و به حداقل رساندن اهمیت موقعیت است.

خویشتن‌زاری

توصیف کننده کوششهایی دست برای تنظیم احساسات و اعمال فرد

جستجوی حمایت اجتماعی

توصیف کننده کوششهایی است که در جستجوی حمایت اطلاعاتی حمایت ملموس و حمایت هیجانی است.

گریز- اجتناب

توصیف کننده تفکر آرزومندان و کوششهای رفتاری جهت گریز یا اجتناب از مشکل است. مواد این مقیاس نقطه مقابل مواد مقیاس دوری‌جویی است که بیانگر گسیختگی می‌باشد.

حل مدبرانه مسأله

توصیف کننده کوششهای عمدی مشکلی مدار جهت تغییر موقعیت است که با رویکردی تحلیلی به حل مسأله همراه است.

ارزیابی مجدد مثبت

توصیف کننده کوششهایی است که با تمرکز بر رشد شخصی، معنای مثبت می‌افزاید، بعد مذهبی نیز دارد.

فهرست:

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه...................................................................................................................... 1

بیان مسأله................................................................................................................ 3

اهداف تحقیق........................................................................................................... 5

سوالات تحقیق......................................................................................................... 5

فرضیه های تحقیق.................................................................................................... 5

اهمیت و ضرورت تحقیق.......................................................................................... 6

تعاریف نظری.......................................................................................................... 7

- استرس.............................................................................................................. 7

- معلم.................................................................................................................. 7

- تجربه استرس..................................................................................................... 7

تعارف عملیاتی........................................................................................................ 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه...................................................................................................................... 10

مفهوم استرس........................................................................................................... 10

استرس بعنوان پاسخ درونی....................................................................................... 15

مراحل استرس.......................................................................................................... 17

- مرحله واکنش اخطار........................................................................................... 18

- مرحله مقاومت................................................................................................... 18

- مرحله فرسودگی................................................................................................ 18

علل فشار روانی....................................................................................................... 19

شرایط ایجاد کننده استرس......................................................................................... 20

- عوامل فردی....................................................................................................... 20

- عوامل محیطی.................................................................................................... 22

- عوامل سازمانی................................................................................................... 24

انواع استرس............................................................................................................ 26

پاسخ های فیزیولوژیک بدن انسان به استرس............................................................... 27


عنوان صفحه

استرس مثبت و منفی................................................................................................ 29

استرس طبیعی یا نرمال.............................................................................................. 30

استرس شغلی........................................................................................................... 31

نشانه های استرس شغلی........................................................................................... 32

مطالعات مربوط به استرس شغلی............................................................................... 33

دلزدگی و استرس شغلی........................................................................................... 34

ابعاد گوناگون نقشهای شغلی..................................................................................... 35

فشار ناشی از نقش .................................................................................................. 36

استرس از نظر جنسیتی.............................................................................................. 37

- استرس زنان کارمند............................................................................................. 38

دیدگاه های نظری درباره استرس............................................................................... 39

حمایت اجتماعی چه تأثیری ممکن است در استرس شغلی داشته باشد.......................... 44

آیا تنها افراد خاصی هستند که نمی توانند با استرس مقابله کنند..................................... 45

- پیشینه تحقیق...................................................................................................... 46

فصل سوم: روش تحقیق

- روش تحقیق...................................................................................................... 51

- جامعه آماری...................................................................................................... 51

- نمونه پژوهش..................................................................................................... 51

- ابزار پژوهش...................................................................................................... 51

- چگونگی جمع‌آوری اطلاعات.............................................................................. 53

- روش آماری....................................................................................................... 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

مقدمه...................................................................................................................... 60

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری.................................................................................. 61

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری............................................................................................................... 101

محددویت‌های تحقیق............................................................................................... 104

پیشنهادهای تحقیق.................................................................................................... 104

فصل ششم:

منابع و مأخذ............................................................................................................ 106

نمونه پرسشنامه......................................................................................................... 108خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 187 )
   1       2       3       4       5       ...       13    >>