X
تبلیغات
رایتل

مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران)

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران)

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

فصل اول
1-1) مقدمه
1-2) اهداف مجموعه حاضر
1-3) ساختار مجموعه حاضر
فصل دوم
تئوری های حاکم بر رفتار لرزه ای سازه ها

2-1) مقدمه ای بر طراحی لرزه ای و اهداف آن
2-2) رفتار نیرو – تغییر شکل
2-2-1) رفتار هیسترزیس
2-2-2) رابطه نیرو – تغییر شکل تحت بار صعودی
2-3) شکل پذیری
2-3-1) عملکرد شکل پذیری
2-3-3) ضریب شکل پذیری
2-3-4) انواع شکل پذیری
2-3-4-1) شکل پذیری جنس ماده
2-3-4-2) شکل پذیری چرخشی
2-3-4-3) شکل پذیری تغییرمکان
2-3-5) ضریب مقاومت تسلیم همپایه شده
2-3-6) شکل پذیری نیاز
2-3-7) طراحی براساس شکل پذیری
2-3-8) طیف طرح با شکل پذیری ثابت
2-3-9)جذب و استهلاک انرژی
2-4) ضریب کاهش نیروی زلزله در اثر شکل پذیری
2-4-1) دورنما
2-4-2) فرضیه برابری تغییر مکان ها
2-4-3) فرضیه برابری انرژی جذب شده
2-4-4) تعیین ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری
2-5)مبانی نظری رفتار و عوامل مؤثر در آن
2-5-1)کلیات
2-5-2) روش های محاسبه ضرایب رفتار
2-5-2-1) روش های آمریکایی
2-5-2-1-1) روش طیف ظرفیت فریمن
2-5-2-1-2) روش ضریب شکل پذیری یوانگ
ضریب شکل پذیری سازه ( )
ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری ( )
ضریب مقاومت افزون ( )
ضریب تنش مجاز(Y)
فرمولبندی ضریب رفتار
2-5-1 -2)روش های اروپایی
2-5-1-2-1) روش تئوری شکل پذیری
2-5-2-2) روش انرژی
2-5-3) مقایسه روشهای محاسبه ضریب رفتار
2-5-4)روش محاسبه ضریب رفتار در این پژوهش
2-5-5)مقاومت افزون
2-5-5-1) عوامل مؤثر در مقاومت افزون
2-5-5-2) تعیین ضریب رفتار ناشی از مقاومت افزون
2-5-5-3) برخی برآوردهای از ضریب مقاومت افزون
2-5-5-4) استفاده از ضریب مقاومت افزون در ترکیبهای بارگذاری IBC , UBC , NEHRP
2-5-6)کاهش نیروی زلزله توسط ضرایب تنش مجازه سازه
2-5-7) درجه نامعینی
2-5-7-1) تئوری قابلیت اعتماد در سیستم های سازه ای
2-5-7-2) اثر نامعینی سازه ای در آیین نامه های مختلف
2-5-7-3) آثار درجه نامعینی بر پاسخ لرزه ای سازه ها
فصل سوم
بررسی رفتار ارتجاعی و غیر ارتجاعی قابهای فولادی با مهاربندی واگرا(EBF)

3-1)کلیات
3-2) مشخصات سیستم های لرزه بر فولادی و مقایسه آنها
3-2-1) سیستم قاب خمشی (MRF )
3-2-2) سیستم قاب با مهاربندی همگرا (CBF )
3-2-3) سیستم قاب با مهاربندی واگرا ( EBF )
3-3) آزمایشات مهم انجام گرفته توسط پوپوف و همکاران برروی قابهایEBF برای تعیین نحوه رفتار تیر پیوند و نتایج حاصل از آن
3-3-1) آزمایشات تیر پیوند با لنگرهای انتهایی مساوی
3-3-2)آزمایشات تیر پیوند با لنگرهای انتهایی نا مساوی
3- 4)رفتار قابهای با مهاربندی خارج از مرکز
3-4-1) رفتار ارتجاعی قاب های مهار بندی شده خارج از مرکز ( EBF )
3-4-1-1) عوامل مؤثر بر سختی جانبی قابهای EBF
3-4-1-2 عوامل مؤثر بر پریود قابهایEBF
3-4-1-3 )عوامل مؤثر بر مقاومت جانبی قابهای EBF
3-4-2 )رفتار غیر ارتجاعی قاب های مهاربندی شده خارج از مرکز ( EBF )
فصل چهارم
بررسی تأثیرمشخصات تیرپیوند در ضریب رفتار قاب های فولادی با بادبند واگرا

4-1) مقدمه
4-2) انتخاب مدل
4-3) تحلیل استاتیکی معادل وطراحی سیستمEBF بالینک وسط
4-4) ملاحظات تحلیل غیرخطی سیستم سازه ای EBF لینک وسط
4-5) تعیین و کنترل ضریب رفتار سیستم های EBF لینک وسط با استفاده از منحنی ظرفیت سازه
4-5-1) قاب های با نسبت 15/0= (لینک برشی)
4-5-1-1) قاب سه طبقه EBF با نسبت برابر 15/0
4-5-1-2) قاب شش طبقه با نسبت برابر 15/0
4-5-1-3) قاب نه طبقه با نسبت با برابر 15/0
4-5-1-4) قاب دوازده طبقه با نسبت برابر 15/0
4-5-2) قابهای با نسبت 3/0=
4-5-2-1) قاب سه طبقه با نسبت برابر 3/0
4-5-2-2) قاب شش طبقه با نسبت برابر 3/0
4-5-2-3) قاب نه طبقه با نسبت با برابر 3/0
4-5-2-4) قاب دوازده طبقه با نسبت برابر 3/0
4-5-3) قابهای با نسبت 45/0= (لینک خمشی)
4-5-3-1) قاب سه طبقه با نسبت برابر 45/0
4-5-3-2) قاب شش طبقه با نسبت برابر 45/0
4-5-3-3) قاب نه طبقه با نسبت با برابر 45/0
4-5-3-4) قاب دوازده طبقه با نسبت برابر 45/0
4-6) بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر ضریب رفتار در سیستم های EBF
4-6-1) بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF
4-6-1-1) بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF با نسبت15/0= (لینک برشی )
4-6-1-2) بررسی میزان تأثیر عوامل تشکیل دهنده ضریب رفتار با افزایش طبقات برای سیستم های EBF با نسبت15/0=
4-6-1-3) بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF با نسبت3/0= (‌اثر همزمان برش و خمش در لینک)
4-6-1-4) بررسی میزان تأثیر عوامل تشکیل دهنده ضریب رفتاردر قابهای EBF با 3/0= در افزایش طبقات
4-6-1-5)بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF با نسبت45/0= (‌لینک خمشی )
4-6-6) بررسی میزان تأثیر عوامل تشکیل دهنده ضریب رفتار در قابهای EBF با45/0= در افزایش طبقات
فصل پنجم
جمع بندی نتایج و پیشنهادات

5-1) مقدمه
5-2)بررسی ضریب رفتار قابهای EBF با نسبت e/L های مختلف
5-3) بررسی ضریب شکل پذیری قابهای EBF با نسبت e/L های مختلف
5-4) بررسی ضریب تنش مجاز قابهای EBF با نسبت e/L های مختلف
5-5) بررسی ضریب اضافه مقاومت قابهای EBF با نسبت e/L‌ های مختلفخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت بررسی مهندسی ورزش

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

پاورپوینت بررسی مهندسی ورزش


مقدمه

مبحث ورزش همانند هر فعالیت دیگر انسانی با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. قوانین ورزشی و ابزار و تجهیزات ورزشی همگی دچار تغییرات مداوم هستند. ورزش از تکنولوژی روز جهانی گسسته نمانده و پیشرفت های تکنولوژیکی حضور خود را در صحنه ورزش نیز به نمایش می گذارند.

دانش رو به رشد بشری ، همانطور که در صحنه پزشکی تغییرات کاملاً محسوسی را ایجاد نموده ، در صحنه مهندسی نیز با دگرگون ساختن ساختارهای قبلی تأثیر قابل توجهی داشته است . توصیف علمی ورزش، به عنوان فعالیت متبحرانه انسانی ، مستلزم ادغام دانش پزشکی و مهندسی می باشد.

این امر در مرحله اول موجب ارتقاء سطح دانش ورزشی متخصصین خواهد شد . این بستر علمی وفنی، در مراحل بعد ، توانایی درک علل تغییرات را افزایش داده و ایجاد ارتباط بین موقعیت کنونی وتغییرات آتی در قوانین و ابزار را از دیدگاه علمی ، فنی و مهندسی ، در اختیار متخصصین قرار می دهد .

دو مبحث بیومکانیک ورزش و مهندسی ورزش توصیف کننده قوانین حاکم برحرکت و اصول طراحی و بهینه سازی تجهیزات می باشند.

ضرورت برپایی رشته مهندسی ورزش

برآورده کردن نیازهای پیشرفت رشته های علمی ورزش:

پیشرفت اجتماعی و گسترش علم و تکنولوژی برای شتاب در توسعه همه جانبه هر رشته علمی.در این مورد علوم ورزشی استثنا نمی باشد.

برآورده کردن نیازهای حل مسائل پیچیده در سیستم ورزشها:

با افزایش نیازهای جامعه به ورزش ، مسائل پیچیده در ورزش بیشتر پدیدار میشوند. این که چگونه به طور علمی و موثر آنها را حل کنیم یک موضوع جدی است. مهندسی ورزش روشی است برای راهنمایی مردم در تحقیق و برنامه ریزی و طراحی و حل مشکلات بزرگ ورزش و یک روش اسلوب شناسی مصنوعی که به طور ترکیبی از انواع مختلف تئوریها-روشها،تکنولوژیها و آزمایشها استفاده می کند.

برآورده کردن نیاز به سازمان دهی و مدیریت ورزش:

به عنوان مثال چگونگی سازمان دهی ومدیریت المپیک پکن و اینکه چطور طرحهای بدنسازی بین المللی را با اعتبار پیاده کند. به منظور رسیدگی به این امور باید از تکنیکهای اداری علمی در رشته‌های مهندسی ورزش استفاده کنیم.

مفهوم رشته مهندسی ورزش

مهندسی ورزش تخصصی است که در آن طراحی عناصر ، فضاها و اماکن ورزشی از قبیل کف پوشها، فضا، نور و صداگیری و..... از یک سو و شناسایی نکات مهم در تحلیل و طراحی ابزار جدید،‌ از سوی دیگر مورد توجه قرار می گیرد. تجهیزات ورزشی غالباً جزیی از بدن انسان تلقی می شوند. مهندسی پزشکی ، فیزیک مکانیک، تکنولوژی ساخت و تولید، دانش شیمی و پلیمری و .. همگی در یک مجموعه و به منظور ساخت ابزار بهتر مورد بهره برداری قرار می گیرند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کنترل فرآیند آماری در شرکت طراحی مهندسی شتابکار (ساپکو)

چهارشنبه 3 آذر 1395

کنترل فرآیند آماری در شرکت طراحی مهندسی شتابکار (ساپکو)


مقدمه:

اصل بقای هرسازمانی، ارایه محصولات و خدمات با کیفیت، مطابق با استانداردهای جهانی و خواست مشتری است. شرکت شتاب کار با بینش جهانی شدن در زمینه تولید قطعات خودرو و ایجاد سازمانی نمونه، پیشرو و تأثیرگذار دراقتصاد ایران یکی از شرکت‌هایی است که کیفیت، رضایت مشتری و بهبود مستمر، پایه تمامی فرآیندهای آن می‌باشد و باتوجه به اینکه اهتمام کلیه کارکنان ارایه محصولات و خدمات با کیفیت است، لذا اجرای پروژه SPC در دستور کار واحدهای تولیدی این شرکت قرارگرفته است. دراین راستا شرکت شتاب کار کنترل فرآیند آماری (SPC) را درخط استکان تایپت واحد شماره یک خود به صورت آزمایشی اجرا نموده و پس از حصول نتایج موردنظر و با استفاده از تجربیات اکتسابی این ابزار را به سایر خطوط و واحدهای تولیدی خود تعمیم داد.

دراین مقاله سعی گردیده تا ضمن معرفی شرکت شتاب کار و بیان تاریخچه اجرای SPC در آن، مراحل اصلی انجام SPC دراین شرکت و نتایج حاصله از آن به اختصار بیان گردد. به امید آنکه این نوشتارگامی هرچند کوچک درجهت معرفی و اشاعه فرهنگ استفاده از این ابزار دربین صنایع این مرز و بوم گردد.

انشاء‌الله

1- آشنایی با شرکت شتاب کار

شرکت شتاب کار با هدف تأمین بخشی از نیازهای صنعت خودروی کشور و با سرمایه‌گذاری صددرصد شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات خودرو داخلی (ساپکو) تأسیس گردیده است. این شرکت درسال 1362 با عنوان ساپکو 4 فعالیت خود را ادامه داد و در تاریخ 20/5/76 شرکت چدن نشکن (سهامی خاص) به ثبت رسیده و از سال 1375 به شکل رسمی به شرکت شتاب کار تغییرنام داد.

فعالیت‌های شرکت تولیدی شتاب کار در چهارکارخانه به شرح زیر انجام می‌گیرد:

واحد شماره یک

تولید استکان تایپت، انگشتی(چپ و راست)، پایه انگشتی، میل فرمان کوتاه پیکان درکارخانه شماره یک واقع درجاده آبعلی، خیابان سازمان آب، خیابان خورشید صورت می‌گیرد.

واحد شماره دو

تولید شاتون، پلوس، مونتاژ شاتون و پیستون و پروژه انژکتور و کیت گازسوز درکارخانه شماره دو واقع درکیلومتر 7جاده مخصوص کرج صورت می‌پذیرد.

واحد شماره سه

تولید محفظه آب جلو سرسیلندر پژو و پیستون روی فنر سوپاپ پژو و پیستون روی فنر سوپاپ پژو درکارخانه شماره سه واقع درشهرستان تاکستان انجام می‌شود.

واحد شماره چهار

مونتاژ جعبه فرمان پژو در کارخانه شماره 4 واقع درکیلومتر 17 جاده مخصوص کرج صورت می‌پذیرد.

2- تاریخچه پروژه SPC در شرکت شتاب کار

اجرای پروژه SPC در راستای تحقق اهداف زیر از اسفندماه 77 در واحد شماره یک آغاز گردید:

1- کاهش ضایعات و دوباره کاری‌ها

2- کاهش میزان نوسانات محصولات و خدمات

3- فراهم آوردن فرصت برای تمامی کارکنان جهت مشارکت درامر بهبود مستمر

4- کمک به مدیریت و کارکنان درامر اتخاذ تصمیمات اقتصادی درباره فرآیند

دراین پروژه خط تولید استکان تایپت بدلیل داشتنن بیشترین درصد ضایعات و حجم بالای تولید بعنوان خط نمونه انتخاب و کار بر روی آن آغاز گردید تا درصورت مثبت بودن نتایج و تجربیات حاصله به سایرخطوط تسری یابد.

پس از گذشت 4ماه از آغاز پروژه درخط استکان تایپت و دستیابی به نتایج قابل قبول و بکارگیری SPC درسایر خطوط تولید مدنظر قرارگرفت. دراین راستا SPC درخطوط تولیدی انگشتی چپ و راست با هدف کاهش ضایعات تا حد 8/0 درصد آغاز گردید.

با بکارگیری تکنیکهای SPC و ایجاد سیستم‌های انگیزشی مناسب در راستای اهداف SPC ، این پروژه درسایر خطوط نیز به نتیجه مطلوب رسید.

درحال حاضر نیز باتوجه به تجارب کسب شده درواحد شماره یک، استفاده از ابزار SPC به سایر واحدهای تولیدی توسعه داده شده است.

3- مراحل انجام پروژه SPC درشرکت شتاب کار

مراحل اصلی انجام پروژه SPC درشرکت شتاب کار به شرح ذیل می‌باشد:

1- بررسی نیاز به انجام SPC در سازمان

2- تشکیل کمیته اجرایی

3- انتخاب فرآیندی که بیشتری ضایعات را داراست (خط استکان تایپت)

4- تهیه زمانبندی اجرای پروژه بمنظور استفاده بهینه از زمان

5- امکان‌سنجی پروژه

6- ایجاد سیستم جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات (شامل ضایعات و دوباره کاریها)

7- آموزش کلیه پرسنل و افراد مرتبط با SPC

8- شناسائی و مستندکردن مراحل انجام کار(رسم OPC و تعیین مشخصه‌های کیفی)

9- ثبت تغییرات و تأثیرات تغییرات درفرآیند

10- تدوین دستورالعملهای لازم در SPC

11- تهیه و تدوین راهنمای استفاده از ابزارهای هفتگانه جهت دستیابی به راه‌حل بهینه

12- تهیه و بررسی آمار ضایعات

13- تهیه نمودار پاراتو وشناسائی مراحل اساسی منجر به ضایعات

14- شناسائی حدود کنترلی مشخصه‌های کیفی و تعیین مشخصه‌های بحرانی

15- مشخص کردن ابزار انداز‌ه‌گیری و حصول اطمینان از دقت ابزار و مهارت مسئول اندازه‌گیری (تست IC)

16- تهیه نمودارهای RUN CHART و اعمال حدود USL و LSL

17- تحلیل نمودار روند و شناسائی اقدامات اصلاحی

18- انجام اقدامات اصلاحی

19- بررسی اثر بخشی اقدامات اصلاحی انجام شده

20- تهیه نمودارهای کنترلی مناسب (XBAR R-CHART, P-CHART)

21- تدوین سیستم انگیزشی در راستای اهداف SPC

22- بهبود مستمر

23- اجرای SPC در سایر خطوط

در ادامه مراحل کلی انجام پروژه SPC بصورت شماتیک نشان داده شده است.

3-1- نیاز به انجام پروژه SPC در سازمان:

اعتقاد به بهبود کیفیت مستمر درکیفیت و بهره‌وری در راستای سوددهی سازمانی یک امرحیاتی است. استانداردهای دیروز مانند (AQI) کافی نیستند. برای عرضه محصولات در بازارهای جهانی نیاز به کیفیت برتر درسطح جهانی است مصرف‌کنندگان درجستجوی خرید محصولی با کیفیت برتر و قیمت کمتر هستند. هرسازمانی باید کلیه پرسنل را متعهد به پیروی از روشهای مؤثر درانجام فرآیندهای تولیدی و یا ستادی کند تا بهره‌وری وکیفیت درتولید محصولات رقابتی باشد.

کنترل فرآیند آماری: یک ابزار برای بهبود مستمر کلیه فرآیندهای سازمانی است.

3-2- تشکیل کمیته اجرائی و مهندسی:

هدف: کمیته مهندسی جهت تصمیم‌گیریهای کلان پروژه و تشکیل کمیته اجرائی جهت اجرای تصمیمات گرفته شده و پیگیری امور SPC

اقدامات انجام شده:

- تشکیل کمیته مهندسی

- تشکیل کمیته اجرائی

تشکیل جلسات هفتگی کمیته اجرائی برای اجرای SPC و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه ادامه SPC

نتایج بدست آمده:

· بررسی مشکلات و موانع اجرائی و سعی درجهت حل آنها

· تدوین برنامه کاری هفتگی جهت اجرا

· تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده

3-3- انتخاب فرآیندی که بیشترین ضایعات را داراست:

هدف: تعیین یکی از خطوط تولید برای پیاده‌سازی SPC و کاهش ضایعات ماشینکاری و اطلاع از چگونگی جریان مواد درایستگاههای کاری خط انتخاب شده

اقدامات انجام شده:

- تعریف کل پروژه (اهداف و رویه…)

- شناسائی فعالیتهای لازم برای هرفعالیت و زمان کل پروژهگ

- تهیه برنامه زمانبندی اجرای پروژه وسیله نرم‌افزار M.S.PROJECT

نتایج بدست آمده:

· شناسائی فعالیت بحرانی

· درصد پیشرفت فیزکی پروژه درمقاطع مختلف زمانی

· پیش‌بینی زمان اتمام پروژه باتوجه به فعالیتهای انجام شده درهرمقطع زمانی

3-4 تهیه زمانبندی اجرای پروژه به منظور استفاده بهینه از زمان:

هدف: استفاده بهینه از زمان جهت اجرای پروژه وکنترل روند انجام آن.

اقدامات انجام شده:

تعریف کل پروژه (اهداف و رویه‌ها ….)

ـ شناسایی فعالیتهای لازم جهت انجام پروژه

ـ تهیه زمانهای لازم برای هرفعالیت و زمان کل پروژه

ـ تهیه برگه‌های FMEA جهت تشخیص علل بالقوه بروز عیب

ـ ثبت آثار خرابی بوجود آمده و علل بوجودآورنده آنها در برگه‌های FMEA

ـ ثبت کنترلهائی که باید جهت جلوگیری از بروز مشکل انجام شود.

ـ تهیه ماتریس CP بعنوان شناسنامه‌ای جهت اقدامات اصلاحی و پیشگیری

نتایج بدست آمده:

درطرح کیفیت آورده شده است.

3-5- امکان‌سنجی اقتصادی پروژه

هدف: اطمینان از اقتصادی بودن انجام و یا ادامه پروژه

اقدامات انجام شده:

- لیست قطعات ورودی و ضایعات ماشینکاری خروجی هرمرحله و تهیه فرمهای موردنیاز

- محاسبه کل هزینه‌های مربوط به هرمرحله

- میزان صرفه‌جوئی در هزینه‌ها جهت دو دوره سه ماهه اجرای SPC

- محاسبه هزینه‌های انجام پروژه

نتایج بدست آمده:

· پروژه ازنظر اقتصادی بودن مقرون به صرفه است.

3-6- ایجاد سیستم جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات

شامل ضایعات برگشتی از مشتری و تعداد مردودیها و دوباره کاریها می‌باشد.

هدف: به صفر رساندن ضایعات و حداقل کردن دوباره کاریها

اقدامات انجام شده:

- دریافت قطعات برگشتی از مشتری و تهیه نظرات کارشناسان مربوطه جهت تهیه دلایل بوجود آمدن عیوب و انجام اقدامات اصلاحی

- طراحی و مکانیزه کردن سیستم ثبت اطلاعات ایستگاههای کاری

نتایج بدست آمده:

· آمار ضایعات طی بهمن و اسفندماه (آغاز پروژه SPC) متوسط 10/81 درصد بوده

· آمار ضایعات پایان تیرماه (پایان فاز اول پروژه) 3/75 درصد بوده است.

3-7- آموزش کلیه پرسنل و افراد مرتبط با SPC

هدف: رسیدن به سطح اطلاعاتی مطلوب پرسنل مرتبط با SPC

اقدامات انجام شده:

- برگزاری کلاسها و جلسات آموزشی برای پرسنل و کارآموزان درگیر با پروژه

- تهیه جزوات و اطلاعات مربوط به SPC

- کنترل و نظارت برکار آموزش پرسنل و کارآموزان

نتایج بدست آمده:

فراگیری پروژه درسطح بالای اطلاعاتی برای پرسنل و کارآموزان SPC

3-8- شناسائی و مستندکردن مراحل انجام کار

هدف: شناسائی و مستندکردن مراحل انجام کار و تفکیک رده‌های مختلف، مشخصه‌های کیفی استکان تایپت و تعیین محدوده پذیرش و اهمیت آنها و مستندسازی این اطلاعات

اقدامات انجام شده:

- تهیه O.P.C. از قطعه خام تا محصول نهائی

- شناسائی و رده‌بندی مشخصه‌های کیفی محصول

نتایج بدست آمده:

مشخص شدن سه رده اولویتی به شرح زیر:

رده A : مشخصه کیفی بسیار مهم درکیفیت محصول

رده B : مشخصه کیفی که وجودش برای محصول اهمیت دارد و عدم وجود آن باعث معیوب شدن قطعه نهائی می‌شود.

رده C : مشخصه‌های بی‌اهمیت


3-9- ثبت تغییرات و تأثیرات تغییرات درفرایند

هدف: تشکیل ماتریس CP بعنوان تاریخچه‌ای از اتفاقات و اقدامات انجام شده

اقدامات انجام شده: خط استکان تایپت برای کاهش ضایعات انتخاب شد و پس از بررسی نتایج و تجارب حاصله spc را روی خطوط دیگری نیز اعمال خواهیم کرد.

3-10- تدوین دستورالعملهای لازم در SPC

هدف: ارائه رویه‌ای جهت اطمینان از توانمندی فرآیند درامر تولید محصواتی مطابق با نیازمندیهای مشتری اقدامات انجام شده:

- اطمینان از مهارت مسئول اندازه‌گیری

- محاسبه قابلیت فرآیند

- اطمینان از صحت عملکرد ابزار اندازه‌گیری

- سیستم اقدامات اصلاحی پیشگیرانه

- سیستم تحت کنترل درآورنده فرآیندهای خارج از کنترل

نتایج بدست آمده:

سیستم را کاملاً تحت کنترل درآورده و پس از آن با انجام اقدامات لازم این حالت را تثبیت کرده و کاردرجهت بهبود می‌باشد.

3-11- تهیه و تدوین راهنمای استفاده از ابزارهای هفتگانه

هدف: تنظیم و تشریح چگونگی استفاده از ابزارهای حل مشکل

اقدامات انجام شده:

کتاب هفت گام طلائی‌ حل مشکل تهیه شده است.

نتایج بدست آمده:

آشنائی بیشتر با مراحل کار SPC و حل مشکلات پیش آمده درحین کار

3-12- تهیه و بررسی آمار ضایعات:

هدف: این قسمت جهت کاهش ضایعات انجام می‌گیرد.

اقدامات انجام شده:

تهیه نمودارهای کنترلی و تجزیه و تحلیل در راستای کنترل خط تولید.

نتایج بدست آمده:

براساس این آمار متوسط درصد ضایعات ماشینکاری درخط تولید استکان تایپت طی دوماه پایانی سال 8 و 10% بوده است.

3-13- تهیه نمودار پاراتو و شناسائی مراحل اساسی منجر به ضایعات: (محل ایجاد ضایعات و علل ایجاد ضایعات)

هدف: اولویت‌بندی کار بر روی ایستگاههای کاری باتوجه درصد ضایعات آنها

اقدام: نمودارها پاتو برای محل ضایعات خط استکان تایپت، تعدادی قطعه به دستگاه تکمیل کادر داده شده و تعداد ضایعات ناشی از هریک از علل محاسبه شده است.

نتایج بدست آمده: معلوم شده که مهمترین علت بروز ضایعات درتکمیل کار موقعیت STOP می‌باشد و همچنین علت بعدی وجود شیب درکف قطعه بود که در دستگاه کفساب فیکسچر جدیدی برای رفع این عیب طراحی و نصب شد.

3-14- تهیه نمودار فرآیند علمیات:

هدف: اطلاع از چگونگی جریان مواد در ایستگاههای کاری خط انتخاب شده.

اقدامات انجام شده: برای این خط نمودار جریان فرآیند و نمودار فرآیند عملیات تهیه شده.

3-15- شناسائی حدود کنترلی مشخص‌های کیفی و تعیین مشخصات بحرانی:

هدف: تعین و شناسائی حدود کنترلی هریک از مشخه‌های کیفی

اقدامات انجام شده: مشخصات بحرانی قطعه استکان تایپت به شرح زیر استخراج گردیده است:

ردیف

1 سختی ناحیه چیل حداقل 58HCR

2 ترک فاقد ترک

3 مک و حفره و لب پریدگی فاقد

4 زنگ زدگی فاقد

5 شعاع کره کف بیرون 1905-2540 mm

6 قطر خارجی قطعه 23.79-23.80mm

7 صافی سطح بدنه 0.375 µm

8 صافی سطح کف 0.15-0.45 µm

9 ارتفاعی نهائی 49.28- 49.78


3-16- مشخص کردن ابزار اندازه‌گیری و حصول اطمینان از دقت ابزار (تست IC):

هدف: شناسائی ابزار و اطمینان از عملکرد صحیح آنها و اطمینان از ثابت بودن شرایط فرآیند و عدم تأثیر ابزار و اپراتور درمقادیر مشخصه‌های کیفی

اقداما انجام شده:

- مشخص کردن مشخصه کنترلی و تعیین محدوده ابزار

- مشخص کردن ابزار کنترلی و تواتر کنترلی

ده است.

نتایج بدست آمده:

آشنائی بیشتر با مراحل کار SPC و حل مشکلات پیش آمده درحین کار

3-17- تهیه نمودار RUN CHART و اعمال حدود USL و LSL

هدف: ثبت و تغییرات اثر آنها درفرآیند

اقدامات انجام شده:

تهیه RUN CHART برای مشخصه ضخامت کف درمرحله تکمیل کار دستگاههای کف ساب و مشخصه قله کف و اختلاف دور در میکروفینیش

نتایج بدست آمده:

· در T8 پس از بررسی RUNCHART معلوم شد که اسپندل 3 بیشترین ضایعات را تولید می‌کند که نیاز به اقدام اصلاحی داشت.

· درکفساب هم پس از بررسی RUNCHART ها فیکسچر جدید طراحی و جایگزین فیکسچر قبلی شد.

·در نمودار میله‌ای تهیه شده برای T8 حدود 90درصد بین حدود کنترلی و 10درصد بالای USL قراردارد.

3-18- تحلیل نمودار روند وشناسائی اقدامات اصلاحی

هدف: با کمک از تحلیل نمودارهای روند به شناسائی اقدامات اصلاحی درخط می‌پردازیم.

اقدامات انجام شده:

- شناخت اصلاحات درخط

- تحلیل نمودارها و دستیابی درحل مشکل

نتایج بدست آمده:

با بررسی بعمل آمده بر روی نمودارهای روند متوجه شدیم که T9 احتیاج به پیچ تنظیم کروی دارد که با هماهنگی انجام شده اقدام اصلاحی بوجود آمد.

3-19- انجام اقدامات اصلاحی

هدف: رسیدن به بهبود مستمر

اقدامات انجام شده:

اصلاحات فراوانی انجام گرفته که اهم آنها عبارتند از:

· اقدام اصلاحی روی فیکسچر جدید برای کفساب

- افزایش عرض و ارتفاع که استکان تایپت داخل آن قرار می‌گیرد.

- تهیه کانال زیر کفشک به عرض 14

3-20- تهیه نمودارهای کنترلی مناسب

هدف: می‌توان با استفاده از این نمودارها بمیزان زیادی بر روی فرآیند کنترل داشت.

اقدامات انجام شده:

- ایجاد و طراحی نمودار XR CHART

- ایجاد و طراحی نمودار PCHART

- ایجاد و طراحی نمودار XS CHART

نتایج بدست آمده:

* با برنامه‌ریزی درست و دقیق روزانه میتوانیم با انجام این نمودارها فرآیند را تحت کنترل خود بگیریم.

4- نتایج بدست آمده از انجام پروژه SPC

· 1- کاهش ضایعات و دوباره کاری‌ها طبق نمودارهای پیوست

· 2- کاهش میزان نوسانات محصولات و خدمات طبق نمودارهای پیوست

· 3- بالارفتن قابلیت اطمینان فرآیند، بطوریکه بر روی ماشین‌آلات با بیشترین درصد ضایعات درابتدای پروژه به PCR بیش از 2 دست یافته‌ایم.

· دراین بخش به ارائه برخی از نتایج حاصل از بکارگیری تکنیکهای کنترل فرآیند آماری (SPC) در واحد شماره یک پرداخته می‌شود. اهم نتایج بدست آمده به شرح ذیل می‌باشد.

· 1-4: کاهش میزان ضایعات فرآیند درخطوط تولید

· با اجرای تکنیکهای فرآیند آماری (SPC) و سیستمهای انگیزشی مربوطه ضایعات خطوط تولید به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

· جدول شماره 1- برای ضایعات فرآیند قبل و بعد از اجرای SPC و مقایسه آن با اهداف پایان سال

خط تولید

ضایعات فرایند قبل

از اجرای SPC

هدف ضایعات برای پایان پروژه

ضایعات فرایند ابتدایی پروژه

استکان تایپت پیکان

10.81

1.5

1.17

انگشتی راست پیکان

1.45

0.8

0.79

انگشتی چپ پیکان

3.4

0.8

0.5

پایه انگشتی پیکان

0.5

0.16

·درادامه مقایسه عملکرد پروژه SPC با برنامه، نمودار پاراتو ضایعات فرآیند قبل و بعد از اجرای SPC

· و نمودارهای مقایسه‌ای ضایعات درخطوط تولید آورده شده است.

فهرست مطالب

عنوان ردیف

آشنایی با شرکت شتاب کار .................................................................................

تاریخچه پروژه SPC در شرکت شتاب کار...........................................................

مراحل انجام کار..................................................................................................

1-3 فصل اول ـ مفاهیم کلی.................................................................................

2-3 فصل دوم ـ مراحل پیاده‌سازی.......................................................................

3-3 فصل سوم ـ‌ نمودارهای کنترلی......................................................................

4-3 فصل چهارم ـ جمع‌بندی ـ نمودار و جدول....................................................

نتایج بدست آمده.................................................................................................خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کارآموزی در شرکت فنی مهندسی آرمان الکترونیک

چهارشنبه 3 آذر 1395

کارآموزی در شرکت فنی مهندسی آرمان الکترونیکمقدمه

تاریخچه سازمان :

این شرکت واقع در رفسنجان چهار راه شهدا روبروی آموزش و پرورش است .

شرکت فنی و مهندسی آرمان الکتریک در سال 1379 رسماً به ثبت رسید و فعالیتهای خود را آغاز نمود بیشتر کارهای این شرکت پیمانکاری برق بود که اکثر کارهای الکترونیکی از قثبیل نصب تابلوهای الکترونیکی و بردهای سیستمهای هوشمند در شرکت مس سرچشمه رفسنجان را این شرکت انجامداده است و در کار خد نیز بسیار موفق عمل کرده است .

این واحد صنعتی فنی الکترونیک و نصب سیستمهای کامپیوتر را نیز انجام
می دهد و همچنین طراح و سازنده کلیه تجهیزات ترافیکی از قبیل چراغهای راهنمایی چشمک زن و ساعتهای دیجیتال و تابلوهای الکترونیکی نیز هست .

مهندس ناظر و طراح در این شرکت آقای مهندس محمدعلی پرهیزگار می باشد که کارهای فنی و تخصصی به عهده ایشان است و ریاست شرکت را آقای علیرضا پرهیزگار بر عهده دارد .

این شرکت دارای چند گرو کاری که شامل گروه نصب و راه اندازی و گروه تدارکات و گروه فنی و تخصصی می باشد .

این واحد واقع در یک ساختمان دو طبقه است که طبقه اول آن دفتر شرکت و بخشی از آن قسمت فروش تجهیزات و سیستمهای کامپیوتری می باشد و طبقه دوم آن کارگاه فنی می باشد که در آن بردها و تجهیزات لازم برای سیستمها درآنجا ساخته می شود .

در این کارگاه سه خانم و دو آقا کار میکنند که کارهای ظریف از جمله لحیم کاری را خانمها بر عهده دارند و کارهای دیگر را آقایان انجام می دهند .

نمودار سازمانی تشکیلات واحد صنعتی

مدیر شرکت آقای علیرضا پرهیزگار می باشد و معاون وی آقای محمدعلی پرهیزگار است و کارکنان آن شامل دو کارفرما و ده پرسنل کاری تین شرکت هستند همچنین کارهای بازاریابی و اداری شرکت بر عهده آقای حسین پرهزگار می باشد .

این شرکت شامل یک ساختمان دو طبقه و یک کارگاه می باشد که کارگاه آن واقع در بلوار شهدا می باشد .

در کارگاه کاهایی از قبیل جوشکاری طراحی سازه های آهنی و ساخت قطعات و ادوات لازم برای نصب می باشد کهتجهیزات این کارگاه اشمل یک جرثقیل و موتور جوش لوازم برشکاری و تراشکاری انواع کلید و پریز و کابل و غیره میباشد .

نوع محصولات تولیدی و خدماتی

اکقر کارهای این شرکت خدماتی است و از جمله محصولفات تولیدی این واحد می توان به ساخت و تولید سرعت گیر و نصب آن در تقاطع شهر اشاره کرد .

و از خدمات آن نصب سیستمهای کاکمپیوتری و تولید و نصب انواع تابلوهای الکترونیکی و همچنین چراغهای چشمک زن می باشد البته این شرکت سیستمهای حفاظتی از قبیل دزدگیر را نیز طراحی و اجرا می کند .

اینجانب از اول خردادماه سال جاری وارد این شرکت برای کراآموزی شدم و کارهایی از قبیل 1- لحیم کاری بر روی تابلوهای الکترونیکی 2- نصب سیستم 3- عیب یابی بردها را انجام می دادم .

ابتدا طرح مدار روی فیبر مدار چاپ می شود و برای نصب قطعات عناصر مدارهای آماده و به ما می دادند و ما عناصر و قطعات (ترانزیستور ها ، LED ، مقاومت ها …) را روی برد قرار می دادیم و لحیم کاری روی انها انجام می دادیم سپس آنها را تست می کردیم .

برای تست بردها از یک اهمتر دیجیتالی استفاده می کریدم و با آن عیب یابی می کردیم و عیب مدار را بر طرف می کردیم.

پس از اینکه از عملکرد مدار مطمئن می شدیم آن را روی سیستم یا تابلو نصب می نمودیم و آن را راه اندازی می کردیم .

در مورادی هم طراحهایی برای ساخت و یا اصلاح به آقای مهندس پرهیزگار دادم که مورد توجه ایشان قرار گرفت و آنها را جرا کردیم و خیلی خوب عمل کردند برای مثال یک طرح برای برد تابلوی فرمان دهنده چراغ چشمک زن راهنمایی ارائه دادم که موفق بود.

خدمات کامپیوتر

این خدمات شامل بستن کیسهای کامپیوتر و نصب مادربرد و یگر قسمتهای کامپیوتر بر روی کیس بود و همچنین راه اندازی سیستم کامپیوتر و ریختن برنامه روی آن بود .

همانطور که در قبل گفته شد سیستمهای کامپیوتر را نیز نصب می کرد و قسمتهای سخت افزار را روی کیس سوار می کردم قسمتهای مثل CD ROM و هرد دیسک کامپیوتر ، مودم ، کارت گرافیک و غیره .

بخشی از طبقه اول فروشگاه لوازم کامپیوتر و لوزام و قطعات الکترونیکی بود که انواع IC ها و ترانزیستورها ، دیودها و اهمتر دیجیتال و غیره برای فروش عرضه می شد .

نصب دزدگیر و سیستمهای حفاظتی

کاردیگر شرکت نص انواع دزدگیر اتومبیل و خانه و همچنین سیستمهای حفاظتی است . سیستمای حفاظتی شامل دوربین های مدار بسته و سنسورهای حرارتی و حساس به نور و یا صدا بودند که پس از گرفتن سفارش از مشتریان این وسایل را از تهران دریافت می کردیم و در خانه و یا بانکها و مغازه ها نصب می کردیم.

که در این پروژه به نحوه پردازش و نصب سیستمهای کامپیوتری می پردازیم.صفحه کلید :

به عنوان میکرو کنترلی 40 پایه و پردازنده استفاده شده است.این تراشه در داخل خود حافظهRA M به مقدار 128بیت حافظهROM به مقدار یک کیلو بایت دارد.سیگنال صفحه کلید به عنوان تنها ورود استاندارد کامپیوتر،دارای 38کلید درکامپیوتر IBM-XI می باشد.در ساختار تمام صفحه کلیدها از ماتریس برای تست فشار یک کلید استفاده شده است.در صفحه کلیدXT از تراشه8048 ورودی این تراشهMH2 77/4 می باشدکه درداخل آن تقسیم برسه انجام می شود. 12ردیف و3 ستون این تراشه هر3 تا5 میلی ثانیه یک بار جاروب می شوند.هنگامی که یک کلید فشرده شد و کد جاروب آن توسط 8048 کشف شد،کد جاروب آن در حافظهRAM مربوط به 8048 ذخیره می شود.سپس از طریق یک خط سریال برای مادربرد ارسال می شود.اگر یک کلید بیش از نیم ثانیه پایین نگاه داشته شود،آنگاه در هر ثانیه 10 بار کد اسکن کلید تولید شده ودر حافظه RAMذخیره می شود(البته این مدت زمان و تعداد آن در صفحه کلیدهای AT قابل تغییر بوده وحتی از طریق فرامین DOS نیز قابل کنترل می باشد).حافظه RAM برای16 کلید جای لازم را دارد.هنگامی که یک کلید فشرده شده،رها می شود،کد اسکن آن کلید بعلاوه 128(بیت7آن یک شد)برایCPU فرستاده می شود، اینکه یک کلید و یا مجموعه ای از کلیدها فشرده می شوند.از خط خط اطلاعات(پایه شماره2کابل ارسالاطلاعات) سیگنال HIGHبمدت2/0 میلی ثانیه به خروجی فرستاده می شود و سپس هشت بیت اطلاعات از طریق خط خروجی و پالس ساعت از طریق پایه یک به خروجی فرستاده می شود و سپس پهنای پالس هر بیت که 1/0 میلی ثانیه است جهت ارسال به بوردCPU از طریق کابل سریال است. بعد از وصل شدن خط+5 ولت به صفحه کلید یک منطق(power on reset)POR به مدت حداقل 300 میلی ثانیه و حداکثر 4 ثانیه بوجود می آید.بعد از آن یک برنامه تست در صفحه کلید اجرا شده وحافظهROM وRAMتست می شود.در این مرحله برای لحظه ای سه لامپ سمت راست روشن شده وسپس خاموش شده.زمان اجرای این برنامهاز600 تا900میلی ثانیه میباشد.با کامل شدن برنامه تست و آماده شدن صفحه کلید(خط پالس و اطلاعات بصورت HIGHمی شود)در صورت درست بودن یک کدAAHبرای آمادگی و سالم بودن ویا FCHجهت خطا برای واحد سیتم ارسال می نماید.در حین کار و ارسال اطلاعات توسط صفحه کلید،فرامین زیادی بین صفحه کلید و واحد سیستم مبادله می شود که هر کدام معنی و کار خاصی انجام می دهند .

تولید کننده پالس ساعت

حافظه ROM

حافظه RAM، بافر صفحه کلید که به صورت :first inpat first output)FIFO اولین ورودی و اولین خروجی)کار می کند.

تایمر و کانتر،(جهت شروع،پایان جاروب صفحه کلیدها).

یک پورت ورودی و خروجی که اطلاعات را به صورت سریال جابجامی نماید.

تراشه8048به عنوان یک ریزپردازنده(میکروکنترلی)کارهای زیر را در صفحه کلید انجام می دهد:

اجرای یک برنامه برای تست داخلیش به هنگام روشن سیستم (POR) .

جاروب کردن صفحه کلید هر3تا5 میلی ثانیه.

قرار دادن کد اسکن 16 کلید در بافر مربوطه.

اجرای حالت typematic(نگهداری کلید برای تکرار).

فرستادن کد اسکن برای واحد سیستم .

سیگنال پالس فعال کننده صفحه کلید از واحد سیستم می آید(توسط 6بیت پورت 61 تراشه 8255 فعال می شود)،با فعال شدن این بیت (HIGH) ارتباط بین صفحه کلید و سیستم در هنگام روشن شدن بر قرار می شود.هنگام زدن و یا آزاد شدن یک کلید کد اسکن آن توسط 8048 برای واحد سیستم از طریق پورت 60H تراشه 8255 فرستاده می شود و سپس یک وقفه صفحه کلید در CPU رخ می دهد.CPU از طریق پورت 60H کد فوق را خوانده و به وقفه از طریق (INTA) بیت 7پورت 60H جواب می دهد (با فرستادن یک پالس مثبت).همانطور که قبلاً اشاره شد صفحه کلیدهای XT دارای 38 کلید می باشد که از 1تا83 شماره گذاری شده اند به عنوان مثال کلید درA دارای کد اسکن 30 و کلیدS دارای کد اسکن 31 می باشد.هنگام رها کردن یک کلید فشرده هنگام زدن و رها کردن می باشد.با دریافت و هنگام رها کردن یک کلید فشرده شده کد اسکن آن عبارتست از کد اسکن اصلی آن +128.به عنوان مثال کدهای 30و158 مربوط به حرف،A هنگام زدن و رها کردن می باشد.با دریافت یک وقفه از صفحه کلید توسطCPU اجرای برنامه در حال اجرا متوقف شده و سیستم به آدرس سرویس روتین وقفه 0000:0024H(4X9H) پرش کرده و آدرس سرویس رویتن وقفه 9H (وقفه مربوط به صفحه کلید)را بدست آورده و آنرا اجرا مــیکند. تعـــدادی از کـــارهای که بوسیله سرویس روتین صفحه کلید انجام می شود عبارتست از ( ایــن سرویس روتین در حافظه ROM می باشدو جزء وقفه های بایاس محسوب می شود) :

(1)ترجمه کدهای اسکن به کدهای اسکی.

(2)داشتن 15 کاراکتر در بافر (مستقل از 16 کد اسکن موجود در بافر صفحه کلید).

(3)انجام عمل کرد کلید CAPS LOCK در هنگام فشردن آن.

(4)داشتن حالت کلید SCROLL LOCK برای برنامه های کاربردی.

(5)انجام کارهای خاص برای کلیدهای:

ریست کردن سیستم با فشار دادن کلیدهای CTRL+ALT+DEL

اجرای یک وقفه IBH برای کلیدهای CTRL+BREAK

چاپ صفحه صفحه نمایش (اجرای وقفه 5H )در اثر فشار کلید PRTSCیا SHIFT+PRTSC

(6)جلوگیری از تکرار کلیدهای CTRL،SHIFT،ALT،NUM LOCK،SCROLL LOC، INC،CAPS LOCK در صورت فشرده ماندن.

(7)انجام حالت SHIFT برای کلیدهای SHIFT،CTRL،ALT.

برای انجام کلیدها دو کد وجود دارد.که کد اسکی و کد اسکن که هر کدام یک بایت را از بافر اشغال می نمایند .کلیدهایی که کد اسکن ندارند دارای فقط یک کد اسکن یا کد اسکی گسترش یافته می باشد.به کلید یا کلیدهایی که با زدن آن یک برنامه مقیم شده در حافظه اجرا می شود وسپس کنترل سیستم به برنامه قبلی برمی گردد کلید داغ اطلاق می شود.برای ارسال اطلاعات از سوی صفحه کلید به واحد سیستم بعد از آماده شدن آن، اگر خط پالس (CLOCK)صفر باشد.اطلاعات در بافر ذخیره شده و به واحد سیستم ارسال نمی شود.اگر خط پالس فعال(HIGH) باشد و خط اطلاعات صفر باشد (لازم داشتن خط برای ارسال اطلاعات توسط سیستم ) اطلاعات در بافر صفحه کلید ذخیره شده و صفحه کلید اطلاعات ارسالی از سوی واحد سیستم را دریافت داشته و اجرا می نماید.اگر هر دو خط اطلاعات (پالس) یک (HIGH) باشند آنگاه صفحه کلید اقدام به ارسال اطلاعات بصورت یک بیت شروع،8 بیت اطلاعات،یک بیت پریتی و یک بیت متوقف می نماید.هنگام ارسال اطلاعات توسط صفحه کلید ،حداقل هر 60 میلی ثانیه یکبار خط پالس چک می شود،در صورت صفر شدن این خط توسط واحد سیستم،یک خط در ارسال و دریافت اطلاعات رخ داده است.بنابراین صفحه کلید از ارسال اطلاعات خودداری می نماید.اگر قبل از بیت درهم (بیت پریتی) این خط (پالس) صفر می شود، صفحه کلید از ارسال خودداری نموده و خط پالس و اطلاعات را فعال (HIGH) می نماید.اما اگر بعد از دهمین بیت باشد.آنگاه صفحه کلید ارسال را کامل خواهد نمود.زمانی که سیستم برای ارسال اطلاعات به صفحه کلید آماده است.ابتدا آن را چک می نماید که آیا صفحه کلید در حال ارسال اطلاعات هست یا خیر.اگر صفحه کلید در حال ارسال است ولی هنوز به دهمین بیت یک کد نرسیده است با صفر کردن خط پالس از ادامه آن جلوگیری می کند.ولی اگر بعد از دهمین بیت باشد،صبر می کند تا ارسال کامل گردد.برای ارسال،ابتداء خط اطلاعات با بیت شروع (معمولاً صفر است) ارسال را آغاز می نماید،در این حالت خط پالس می تواند یک باشد با آغاز ارسال صفحه کلید 11 بیت را می شمارد که بعد از بیت دهم،صفحه کلید خط اطلاعات را صفر نموده و یک بیت (بیت متوقف) را می شمارد.با این کار (صفر کردن خط اطلاعات) صفحه کلید به سیستم می گوید که اطلاعات ارسالی یک فرمان از سوی سیستم کامل دریافت شده است.باید صفحه کلید در کمتر از 20 میلی ثانیه به آن جواب دهد اگر در این زمان خطایی رخ دهد،سیستم ارسال اطلاعات را دوباره انجام می دهد.در کامپیوترهای AT بجای مدار فوق یک میکرو کنترلی تحت نام کنترلی صفحه کلید (معمولاً با شماره های 8042 یا 8742 مشاهده می شود) کار می نماید.لازم به توضیح است که در کامپیوترهای AT ،سرعت وتاخیر و نرخ تکرار کلیدهای فشرده شده از دو محل قابل تعریف می باشند

که عبارتنداز :

الف)تعریف درست آپ سیستم

ب)استفاده از فرمان MODE درMS-DOS

معمولاً بافر صفحه کلید در حافظه RAM بورد سیستم 32 بایت می باشد که می تواند که مربوط به 16 کلید را در خود داشته باشد.آدرس شروع آن در حافظه RAM به عنوان بافر 0040:00/EH می باشد،چون این بافر بصورت دایره ای می باشد بنابراین دو علامت ابتدا و انتهای آن را برای سیستم عامل مشخص می نماید

که عبارتند از:

کلمه HEAD یا ابتدای بافر صفحه کلید:این کلمه 2 بایتی از آدرس 0040:00/AH به ابتدای جاری بافر صفحه کلید بایاس در آدرس 0040:00/EH اشاره می کند.

کلمه TAIL یا انتهای بافر صفحه کلید :این کلمه 2 بایتی از آدرس 0040:00/CH به انتهای جاری بافر یا آخرین بایت ذخیره شده در بافر اشاره می نماید.

هارد دیسک:

نصب هارد بر روی سیستم :

برای نصب یک یا چند هارد بر روی سیستم باید مراحلی را طی نمائیم تا در نصب آن دچار مشکل نشده و به سادگی آنرا انجام داده و باعث آسیب دیدن هارد وسیستم نشویم.بر روی یک سیستم با توجه به سمت آن حداکثر دو یا چهار هارد از یک نوع قابل نصب میباشد . سیستمهای فعلی معمولاً از کنترلی های SCSI وIDE استفاده می نمایند درست آپ هر سیستم برای تعریف پارامترهای هارد جار زرو شده است که اولی بنام : DISKC ویا DISK1 ودومی بنام :DISKD ویاDISK2 الی آخر نامگذاری شده است . هنگام نصب هاردهای از نوعSCSI ، نیازی به تعریف آنها درست آپ سیستم نیست وباید پارامترهای آنرا درست آپ خود هارد تعریف نماییم. معمولاً هنگام روشن شدن سیستم ،ابتدای منوی ورود به ست آپ هاردهای SCSF (اگر داشته باشیم) ظاهر می شود و سپس منوی مربوط به ورود به ست آپ سیستم ظاهر می شود. بعد از اولین بار تعریف درست آپ خود ست آپ هنگام بوت شدن سیستم ، پارامترهای خود را به سیستم معرفی می نماید و در اصطلاح به این نوع ، هاردهای با هوش گفته می شود.اما هاردهای TDE و انواع دیگر را باید در ست آپ سیستم معرفی نماییم .کابل ارتباطی بین کنترلر هاردها (از نوع TDE ) و مادر بورد (یا کارت MILO ) دارای سه یا دم عدد کانکتور می باشد (بحث بر روی کنترلر ‌IDE است) که 40 عدد سیستم این کابل بین سه کانکتور مشترک می باشد .اگر خواسته باشیم بر روی سیستم بیش از یک هارد از نوع IDE داشته باشیم و با توجه به مشترک بودن سیم ها، باید بر روی خود کنترلر هارد یکی را با اولویت بالاتر و دیگری را با اولویت پائینتر تعریف نمائیم تا هر دو بتوانند به نوبت کار نمایند. تعیین اولویت هاردها توسط جامپرهای موجود بر روی کنترلر انجام می شود.به هارد با اولویت اول MASTER و به هارد با اولویت دوم SLAVE اطلاق می شود.

اگر بخواهیم بر روی یک سیستم دو عدد هارد IDE و SCSI نصب نماییم . تعریف هارد اسکازی در ست آپ سیستم هیچگونه ضرورتی نداشته و لازم نمی باشد . همچنین نیازی به تعریف یکی به عنوان MASTER ودیگری به عنوان SLAVA نمی باشد ولی اگر بخواهیم دو عدد هارد IDE بر روی سیستم نصب نمائیم باید یکی را به عنوان MASTER و دیگری را به عنوان SLAVE تعریف نمائیم . که این کار توسط ست کردن جامپرهای موجود بر روی کنترلرها امکان پذیر می باشد . لازم به توضیح است که هارد اسکازی دارای کابل ارتباطی 60 یا 50 پین می باشد و یک کنترلر اسکازی قادر است که حداکثر 7 عدد هارد را به طور همزمان بر روی یک سیستم پشتیبانی نماید.فهرست مطالب


عنوان صفحه

مقدمه 1

صفحه کلید 6

حافظه RAM 8

هارد دیسک 13

اتصال کابل 17

روش RLL 27

کنترلر SCSI 36

کارت گرافیک 39

مد گرافیک 46

از VGA تا VAC 50

نکاتی برای نصب یک کارت نمونه 52

مدارات رنگ در تلوزیون رنگی 55

دیکودر پال در تلوزیون شهاب 21 اینچ 59

دیکودر NTSCN در تلوزیون رنیگ شهاب 21 اینچ 62خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه

مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه

خلاصه :

این مقاله ، مدیریت/ مهندسی ارزش را به عنوان یک سبک مدیریت در اجرای پروژه­ها بیان می­دارد و در کل سعی شده است. با بررسی یک سری تحقیقاتی که توسط محققان زبده در این زمینه انجام گرفته و تحلیل نتایج آنها به یک نتیجه­گیری کلی در مورد چگونکی تداخل مدیریت ارزش و اجرای پروژه­ها دست یابیم. همانطور که می­دانیم مدیریت یا مهندسی ارزش تکنیکی است کارکردگرا که کارآیی خود را به عنوان یک ابزار مدیریتی مؤثر برای بهبود طراحی، ساخت و صرفه جویی در هزینه­های عناصر متنوع یک پروژه در عمل اثبات کرده است و برای رسیدن به نتایج مطلوب در مرحله توسعه پروژه، از مهندسی ارزش بایستی در مواردی همچون گزینه های زیر کمک گرفته شود :

- در ابتدای برنامه ریزی ، پروژه را بایستی چنان برنامه­ریزی کرد تا پتانسیل ارتقای محصول و صرفه جویی در هزینه بر حداکثر خود برسد.

- از یک تیم چند رشته ای شامل متخصصان حرفه­ای که به استفاده کاربردی مهندسی ارزش در اجرای پروژه ها مسلط می باشند ، بهره مند گردیم.

این مقاله شامل چندین بخش کلی است. در ابتدا پس از بیان مقدمه ای بیش­تر در راستای توضیح فعالیت­های تحقیقاتی انجام گرفته، پیشرفت ها در مدیریت ارزش را بیان نموده و پس از آن مدیریت ارزش را به عنوان سبک روش مدیریت مورد بحث قرار داده و در نهایت 4 روش تحقیق همواره با ویژگی های هر کدام را شرح می دهیم.

1- مقدمه

«کلی» و «میل» چند تحقیق برای مؤسسه رویال (یک مؤسسه نقشه­برداری با پروانه رسمی) در اواسط تا اواخر دهه 1980 انجام دادند(1) و بقیه کار توسط انجمن تحقیقات علوم مهندسی انگلیس پشتیبانی شده این انجمن از یک مطالعه الگو­برداری 26 ماهه ملی در مورد مدیریت ارزش پشتیبانی کرد. نتیجه­ای که از این مطالعه بدست آمد عبارت بود از یک متودولوژی الگوبرداری شده ملی با بهترین عملکرد در مورد ارزش که در سال 1998 منتشر شد.

از سال 1998 به بعد نویسندگان توان و دقت این متدولوژی را آزمایش کردند و این نظریه را از طریق اجرای یک برنامه تقویت نمودند. این برنامه عبارت بود از مطالعات متمرکز بر روی صنایع در بیش از دویست صنعت به شیوه تحقیق عمل نگر که به طور سیستماتیک نتایج را بررسی می کند. این متدولوژی در مطالعاتی از قبیل پروژه­های اصلی و مهم، ایجاد تنظیمات مربوط به شرکا و زنجبره تأمین به کار رفته است.

این تحقیق عمل­نگر بطور موفقیت آمیز به عنوان رویکردهای متقابلاً تقویت کننده مورد استفاده قرار گرفته است تحقیق عمل­نگر رویکردیست برای پژوهش اجتماعی کاربردی که در آن محقق و مشتری در ایجاد و تشخیص راه حل یک مسأله با هم همکاری می کنند این کار به طور معمول مستلزم طراحی مداخلات در فرآیندهای اجتماعی می باشد. (2)

مبنای اصلی تحقیق عمل درگیری محقق و نمایندگان این در فرآیند تحقیق به عنوان اقدام ناشی از عمل است. نتیجه عبارتست از بهبود خود عمل، افزایش فهم از طریق نمایندگانی که در فرآیند تحقیق درگیرند و بهبود وضعیتی که در آن، تحقیق عمل صورت می گیرد. در نهایت تمرکز بر سیستم است که تأکید می­شود و ارتباط تنگاتنگی با سیستم های جهان حقیقی دارد. تئوری پایه ریزی شده به عنوان یک رویکرد کیفی برای تحقیق توسط گلاسر و استرائوس مطرح شد. اصول اصلی شناخت فزاینده از کار زمینه ای، تئوری پایه ریزی شده در واقعیت، روش اجتماعی مربوط به رفتار، عمل و تأکید در مورد فرآیند، تغییر، تغییرپذیری و پیچیدگی زندگی است.

نویسندگان که بازتاب در عمل را پذیرفته اند قادر به شناخت تصویر کاملی برای مدیریت ارزش بوده اند که شامل عناصر ساختار، فرآیند و شرایط سازمانی پروژه را می باشد. روش شناسی که اکنون انتخاب شده و توسط نویسندگان استفاده می شود.(3) یک سیستم حل مسأله کار او مؤثر تغییرگرا برای پروژه­ها و سازمانهاست که قدرتمند و ساخت یافته شده است.

مرحله اجرا در تحقیق معیاربندی بین المللی به عنوان زمینه کلیدی شناخته شد جایی که مدیریت ارزش افت می­کند. نویسندگان اکنون دامنه­ای از روش­ها را برای تضمین این که مسئله و مشکل به حداقل برسد، انتخاب کرده­اند که در آن نشست­های اجرایی و کارگاهها استفاده شدند.

استراتژی اجرا مراجعین را از آغاز مورد برسی قرار خواهد داد. در جای ممکن، افراد مسئول اجرایی و کار مصاحبه می شوند و در طرح عمل در نزدیک مرحله کارگاهی شناخته می شوند.

روش شناسی از طریق یک سری روش های کلی تحقیق عملی شده است که گروههای تئوری از استراتژی تجاری، مدیریت پروژه، زنجیره ارزش پروژه و مدیریت برنامه را مطلع می سازد. کلی و میل و گراهام، سبک تحقیق را به صورت نتیجه و آرایش و ترکیب فرآیند مدیریت ارزش تعریف می کنند که برای مداخله در مرحله خاص در یک چرخه عمد پروژه مورد نیاز است یا در یک سازمان، فرآیند، تحویل و انتقال محصول یا خدمات مورد نیاز است و ترکیبی از روش، فرآیند و شرایط جوی و روش های مناسب برای تسهیل در طول مرحله کارگاهی مدیریت، ارزش را نشان می دهد. نقطه آغازین مهم برای شناخت سبک تحقیق این واقعیت است که تحقیق معیاربندی 1998-1996 یک سری نکات تداخلی برای پروژه ها در کل چرخه عمر با روش های به وضوح طبقه بندی شده بر حسب تأکید ترکیب تیم ارزش، روش و مدت انجام، بین نمود. همچنانکه کار در ایجاد ساختاری پیشرفت کرد و جنبه نظری مدیریت ارزش را تأیید نمود معلوم شد که سبک های تحقیق اساسی تر، این نوع مداخلات ارزش و انواع دیگر مداخلات ارزش را تأکید می کند. اکنون سبک های کلی تحقیق که بر 4 نوع می باشد را در زیر توضیح می دهیم:

میل و دیگران(18) قیاس چوب کاری را برای توضیح روش های تحقیق استفاده کردند. برای مثال ذره ذره پیش رفتن فرآیند مدیریت ارزش را به عنوان تنظیم دامنه ای از سیستم های ارزش موجود در موقعیت مسئله و مشکل به اتفاق نظر توصیف می کند. در این وضعیت مدیر ارزش در نقش مدیر فرآیند بسیار گسترده تر عمل می کند. رفتن خلاف اصل مدیریت ارزش را احتمالاً برای برهم پاشیدن نقش یا حتی فروپاشی تنظیم سیستم ارزش توصیف می کند که عملاً به عنوان استراتژی مداخله یا نتیجه فرایند است چون لازم است به عنوان تنها روش روی دهد. مدیر ارزش در نقش سیستم ارزش چالش آمیزتر، رویاروتر و مداخله گرتر است.

روش تحقیق (1) جایی رخ می دهد که مدیر ارزش که مستقلاً منصوب شده است با یک تیم چند رشته ای داخلی موجود با استفاده از فرآیند ساختاربندی شده مدیریت ارزش، برای کمک به تیم در انسجام و اولویت بخشی اطلاعات، شناخت مشکلات ارزش ، تفکر ساختاری و ایجاد روش عمل کند. فرضیات چالش آمیز در مدرک، فرآیند ، ابزار و روش های مدیریت ارزش برای کمک به تفکر تیم از طریق مشکل و یافتن راهی کمتر استفاده می شود و آموزش تیمی و سیستم اطلاعات را سریع و مؤثر افزایش می دهد و مشکل واقعی را حل می کند. نویسندگان به طور روزافزون با پیمانکاران با استفاده از این سبک با تیم های خود در دامنه ای از مسیرهای اجرا و موقعیت های زنجیره منبع، کار کرده اند و همچنین در طرح ریزی و انجام ساختارهای مشارکتی در پروژه ها استفاده شده است. تأکید مدیر ارزش در روش تحقیق 1 بیشتر بر اصل گرایی و تشخیص مراحل کارگاهی است و کمتر در مورد مرحله اجرا می باشد چون یتیم فعلی باید معمولاً در راستای اجر کاملاً تحریک شود. روش تحقیق 1 امکان رفتن همراه با زمان و پیش رفتن تدریجی را در حدی می دهد که هیچ احتمالی در حرکت خلاف آن نرود و نویسندگان به ندرت در این نوع موفقیت با مورد دوم مواجه می شوند. امکان پیشروی تدریجی و حرکت خلاف آن برای گسترش ساختارهای مشارکت بستگی به نقطه آغازین اولیه سهامداران دارد. نویسندگان هر دو را تجربه کرده اند و گاهی در یک کارگاه مشارکتی بوده اند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مهندسی کامپیوتر

یکشنبه 30 آبان 1395

مهندسی کامپیوتر

هدف:
رشته مهندسی کامپیوتر که به طراحی و ساخت اجزای مختلف کامپیوتر می پردازد، لذا اهمیت بسیار زیادی در دنیای امروز برخوردار است. هدف از طی این دوره تربیت کارشناسانی است که در زمینه تحلیل، طراحی، ساخت و راه اندازی دستگاهها و مجموعه های سخت افزاری جدید، بررسی و شناخت مجموعه های سخت افزاری و نرم افزاری موجود، نگه داری، عیب یابی و تعمیر و اصلاح و توسعه فعالیت کنند.
طراحی، شبیه سازی، فرآوری، پردازش، سنجش، آموزش، ویرایش و ... همه مفاهیمی هستند که با بالاترین دقت و در کوتاهترین مدت زمان ممکن در برنامه های نرم افزاری کامپیوتر انجام می شوند. لذا هدف از این رشته تربیت نیروی متخصص برای انجام امور فوق است.
تواناییهای فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان این مقطع، قابلیتها و تواناییهای زیادی دارند و چنانچه در مسیر مناسب هدایت شوند، قادر خواهد بود مشکلات زیادی را حل کنند. برخی از این تواناییها به شرح زیر است:
1) بررسی و شناخت نرم افزارها و سخت افزارهای جدید و به کارگیری آنها.
2) بررسی کمبودها و نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری بخشهای صنعت و خدمات و تدوین نیازهای آنها، امکان سنجی و تعیین ابزار و نیروی انسانی لازم برای رفع کمبودها.
3) تجزیه و تحلیل سیستمهای کوچک و متوسط نرم افزاری و سخت افزاری و ارائه راه حل مناسب برای اجرای آنها.
4) طراحی مجموعه های کوچک و متوسط نرم افزاری و سخت افزرای و تولید طرحهای اجرایی برای انها.
5) اجرای طرحهای کامپیوتری، نصب، آزمایش و آموزش آنها.
6) پشتیبانی و نگه داری سیستمهای نرم افزاری شامل شناسایی خطاها، رفع خطاها و افزودن امکانات جدید به سیستمها.
7) عیب یابی کامپیوترها و سیستمهای کامپیوتری و رفع عیبها.
8) شناسایی فنون جدید طراحی و ساخت کامپیوتر و ارزیابی و به کارگیری آنها.
تواناییهای ذکر شده مربوط به کارشناسان نرم افزار و سخت افزار می باشد، اما روشن است که کارشناسان نرم افزار در محدوده مسائل نرم افزاری توانایی بیشتری دارند و برعکس کارشناسان سخت افزار در محدوده مسائل سخت افزاری از توانایی بیشتری برخوردارند.

ماهیت:
کامپیوتر دارای دو جزء متفاوت سخت افزار و نرم افزار است. اجزاء فیزیکی و قابل لمس کامپیوتر مانند مدارها و بردهای الکترونیکی سخت افزار نامیده می شوند.
نرم افزار جزء غیرقابل لمس کامپیوتر است. نرم افزار برنامه ها و داده هایی است که به کامپیوتر فرمان می دهند که چه عملی را انجام دهد. یک مهندس نرم افزار یاد می گیرد که چگونه نرم افزارهای بزرگ و عظیم را طراحی و برنامه ریزی کند، تست و ارزیابی نهایی نماید و در نهایت مستند سازد.
پس بدین گونه نسبت که یک تعمیرکار کامپیوتری یک مهندس سخت افزار و یک اپراتور کامپیوتر یک مهندس نرم افزار تلقی گردد.
"نرم افزار در حقیقت روح و جان کامپیوتر است که به سخت افزار هویت می بخشد و اصولاً به برنامه ای گفته می شود که برای به کارگیری سخت افزار ساخته شده باشد.
نرم افزارها را می توان به دوره کلی دسته بندی کرد که عبارتند از : نرم افزارهای سیستمی و نرم افزارهای کاربردی.
نرم افزراهای سیستمی برنامه هایی هستند که کامپیوتر برای فعال شدن یا سرویس دادن به آن نیاز دارد و این دلیل از سوی سازندگان سیستم کامپیوتری عرضه می شوند و مهمترین آنها سیستم عامل، برنامه های سودمند و مترجم های زبان می باشد.
نرم افزارهای کاربردی نیز برنامه هایی هستند که کاربر یا خود آن ها را می نویسد یا شرکت های نرم افزاری آنها را تهیه کرده و برای فروش عرضه می کنند. این گونه برنامه ها معمولاً عمومیت برنامه های سیستم را نداشته و برای زمینه های مختلف مهندسی، علمی، تجاری، آموزشی، تفریحی و یا طراحی نوشته می شوند."
"مهندسی سخت افزار در مقطع لیسانس به مطالعه و بررسی طراحی سخت افزاری، کنترل سخت افزاری و شبکه های کامپیوتری می پردازد. برای مثال یک مهندس سخت افزار می تواند طراحی سخت افزاری کند که با IC ها کار کند، با کامپیوتر کار کند و یا از دروازه های کامپیوتر استفاده نماید و در نهایت می تواند به طراحی مدارهای مجتمع دیجیتالی بپردازد. که البته به این بخش از سخت افزار بیشتر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پرداخته می شود."خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مهندسی، کامپیوتر

پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پی

یکشنبه 30 آبان 1395

پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پیمعرفی پروژه:


—پروژه طرح افتاب گرگان در مرکز این شهر در حال اجرا می باشد —شهر گرگان با جمعیت 360000 هزار نفری خود دارای مساحتی 3500 هکتاری می باشد . این شهر دارای 350 هکتار بافت ناکارامد و فرسوده است که مستلزم بهسازی و نوسازی می باشد. این بافت های فرسوده در مرکز شهر قرار دارد وازموقعیت ممتاز شهری بهره می برد که متاسفانه بی توجهی مسئولین بر شدت فرسودگی ان افزوده است. —این طرح شامل مجتمع های تجاری خدماتی اداری مسکونی پارکینگ فضای سبز و ...می باشد که زیر بنای 156000 متر مربع با سطح اشغال 40 درصد و تراکم 300 را شامل می شود. —سطح اشغال کم و تراکم ساختمانی بالا و استفاده بهینه از زمین جهت ساخت وساز و قابلیت احداث معابر وسیع و استاندارد از ویژگی های ان است.


منابع مالی پروژه:


—1. فروش سهام

—2.اخذ تسهیلات از بانک مسکن

—3.سازمان عمران و بهسازی شهری

—4.سازمان ملی زمین و مسکن

—5.شهرداری گرگان —که بیش از 90 میلیارد ریال تامین اعتبار صورت گرفته است.


مقدمه


پی:

—انتقال بار از روسازه به زمین توسط عنصری به نام پی یا فو نداسیون انجام می گیرد.از مواردی که مهندسی عمران با ان مواجه است می توان پی های ساختمان های مسکونی“ تجاری و اداری پل ها ” سیلو ها ” مخازن ” سازه های کنار ساحل و دیوارهای حایل را نام برد.

خصوصیات پی:

—پی نه تنها باید بارهای استاتیکی سازه ای حاصل از ساخت و ساز را به طور مطلوب و بدون عوارض غیر عادی ناشی از گسیختگی“لهیدگی“فشردگی و لغزش و چرخش به زمین منتقل نموده ” بلکه می بایست بارهای دینامیکی حاصل از انفجار ” زلزله“ ترافیک و ارتعاشات حاصل از ماشین الات را نیز با ایمنی کافی تحمل نماید.

خاکها:

—در عرف مهندسی به مجموعه ای از مصالح طبیعی ویا رسوبات معدنی و الی با پیوند های ضعیف که بر روی سنگ بستر یافت می شوند

مهندسی پی:

—مشتمل بر قواعد زمین شناسی ” مکانیک خاک و سنگ و نیز مهندسی سازه به منظور تحلیل ” طراحی و اجرای پی ها (فونداسیون) است.


منشا خاکها


—خاکها به دو صورت در مهندسی عمران کاربرد دارند. اول به عنوان بار بر نهایی که باید در اندر کنش با پی ” بارها را تحمل نماید .دوم خاک به عنوان یکی از رایج ترین مصالح عمرانی ومنابع قرضه که در ساخت مصالح عمرانی کاربرد دارد. —خاکها از متلاشی شدن سنگها پدید می ایند و فضای خالی بین ذرات خاک از اب یا هوا (سیالات) پر شده است


معرفی خاک پروژه


—زمینی که پروژه در ان اجرا می شود سابقا باغ بوده که نوع خاک ان تماما رسی و در ترازمنفی 9 از کف خیابان اصلی دارای ابهای زیرزمینی می باشد


مضامین مورد خطاب مهندسی ژئو تکنیک


1. کفایت خاک و سنگ واقع در زیر بنا در تحمل ایمن بار سازه احداثی

2. تعیین وضعیت سطح اب زیر زمینی و عواقب تغییرات اتی ان در پروژه

3. عوارض و عواقب حاصل از ساخت وساز“خاکریزی ویا گودبرداری

4. طراحی و انتخابات فونداسیون های مناسب جهت پروژه مورد نظر

5. ملاحظات پایداری و ملزومات پایداری سازی برای شیب های طبیعی و مصنوعی

6. ضرورت به کارگیری سازه های حایل در پروژه وچگونگی طراحی انها

7. چگونگی پاسخ ورفتار ساختگاه در مقابل زلزله

8. معضلات ژئوزیست محیطی“ احتمال مخاطرات بر سلامتی و ایمنی و راهکارهای مقابله با انخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت بررسی مهندسی پی _ 42 اسلاید

یکشنبه 30 آبان 1395

پاورپوینت بررسی مهندسی پی _ 42 اسلاید


مهندسی پی:


مشتمل بر قواعد زمین شناسی ” مکانیک خاک و سنگ و نیز مهندسی سازه به منظور تحلیل ” طراحی و اجرای پی ها (فونداسیون) است.


خصوصیات پی:


پی نه تنها باید بارهای استاتیکی سازه ای حاصل از ساخت و ساز را به طور مطلوب و بدون عوارض غیر عادی ناشی از گسیختگی“لهیدگی“فشردگی و لغزش و چرخش به زمین منتقل نموده ” بلکه می بایست بارهای دینامیکی حاصل از انفجار ” زلزله“ ترافیک و ارتعاشات حاصل از ماشین الات را نیز با ایمنی کافی تحمل نماید.


خاکها:


در عرف مهندسی به مجموعه ای از مصالح طبیعی ویا رسوبات معدنی و الی با پیوند های ضعیف که بر روی سنگ بستر یافت می شوند


منشا خاکها:


خاکها به دو صورت در مهندسی عمران کاربرد دارند. اول به عنوان بار بر نهایی که باید در اندر کنش با پی ” بارها را تحمل نماید .دوم خاک به عنوان یکی از رایج ترین مصالح عمرانی ومنابع قرضه که در ساخت مصالح عمرانی کاربرد دارد.

خاکها از متلاشی شدن سنگها پدید می ایند و فضای خالی بین ذرات خاک از اب یا هوا (سیالات) پر شده است


مضامین مورد خطاب مهندسی ژئو تکنیک:


1. کفایت خاک و سنگ واقع در زیر بنا در تحمل ایمن بار سازه احداثی

2. تعیین وضعیت سطح اب زیر زمینی و عواقب تغییرات اتی ان در پروژه

3. عوارض و عواقب حاصل از ساخت وساز“خاکریزی ویا گودبرداری

4. طراحی و انتخابات فونداسیون های مناسب جهت پروژه مورد نظر

5. ملاحظات پایداری و ملزومات پایداری سازی برای شیب های طبیعی و مصنوعی

6. ضرورت به کارگیری سازه های حایل در پروژه وچگونگی طراحی انها

7. چگونگی پاسخ ورفتار ساختگاه در مقابل زلزله

8. معضلات ژئوزیست محیطی“ احتمال مخاطرات بر سلامتی و ایمنی و راهکارهای مقابله با ان


اب در خاک:


مشکلات در مهندسی ژئوتکنیک صرفا به سبب ذرات جامد خاک در توده خاک نیست . بلکه مربوط به سیالات موجود در فضا های خالی است و بر روی یک سیاره بدون اب نیازی به علم مکانیک خاک نمی باشد. از عوارض وجود اب در خاک می توان به پدیده های کاهش تنش موثر و در نتیجه کاهش مقاومت برشی تقلیل باربری مویینگی کاپیلاریته انقباض و تورم خاکهای ریز دانه نشست تحکیمی خاکهای ریز دانه رمبندگی و واگرایی پدیده رگاب یا فرار اب از سازه های خاکی را نام برد.


ملاحظات ویژه در پی سازی:


1.پی حتی الامکان باید متناسب با شرایط اقلیمی و وضعیت بستر سطحی نگاه داشته شوند.

2.از پیچیدگی و توجه زیاد به جزئیات قالب بندی پی اجتناب کرد . جهت اجرا در زمینهای نسبتا سفت می توان از دیواره های قائم گودبرداری جهت قالب بندی استفاده نمود.

3.تاثیر ساخت وساز در وضعیت زمین

4.ساخت سریع اما گران ممکن است اقتصادی تر از اجرای کم هزینه اما طولانی مدت باشد.


انواع گسیختگی :


1. برشی کلی (خاک سفت و متراکم )

2.موضعی (نرم و شل تر)

3. سوراخ کننده (خیلی نرم و شل )

طبق نظر وسیک فرم گسیختگی تابعی از سفتی و تراکم خاک و عمق استقرار پی و شکل پی می باشد.

برای پی های عمیق عموما برای انواع خاکها وقوع گسیختگی از نوع سوراخ کننده بیشتر محتمل است.

برای ارزیابی انواع گسیختگی ها دکتر اسلامی راه های مختلفی را بیان کرده اند که در فصل سوم کتاب مهندسی پی طراحی و اجرا توضیح داده است.


مقابله با نیرو های کششی:


برای مقابله با نیروهای کششی بزرگ معمولا پی ها را نیمه عمیق ویا عمیق اجرا نموده و در حالت سطحی باید دارای ارتباط و اتصال مناسبی با پی های مجاور باشد.در پاره ای موارد نیز انتهای پی در زمین را جهت افزایش مقاومت برشی و استفاده از وزن خاک روی کف پی به صورت کوره یا پداستال با قطر بیشتر نسبت به ساقه و یا بدنه اجرا می نمایند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت بررسی مهندسی پی _ 13 اسلاید

یکشنبه 30 آبان 1395

پاورپوینت بررسی مهندسی پی _ 13 اسلایدتشریح کامل مراحل پی سازی

طبقه بندی زمین :

زمین هایی که با خاک ریزی دستی پر شده است :

این نوع زمین ها که عمق بیشتری دارند و با خاکهای دستی محل گودال ها را پر کرده اند اگر سالهای متمادی هم بگذرد باز نمی توان جای زمین طبیعی را بگیرد و این نوع زمین برای ساختمان مناسب نیست و باید پی کنی در آنها به طریقی انجام گیرد که پی ها به زمین طبیعی یا زمین سفت برسد .


زمینهای ماسه ای :


زمینهای ماسه ای بیشتر در کنار دریا وجود دارد . اگر زمین از ماسه خشک تشکیل شده باشد ، تا یک طبقه ساختمان را تحمل می کند و 1.5 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می توان فشار وارد آورد . ولی در صورتی که ماسه آبدار باشد قابل ساختمان نیست ، چون ماسه آبدار حالت لغزندگی دارد و قادر نیست که بار وارد را تحمل کند بنابراین ماسه از زیر پی می لغزد و جای خالی خود را به پی می دهد و پایه را خراب می کند .


زمینهای دجی :


زمین دجی زمینی است که از شنهای درشت و ریز و خاک به هم فشرده تشکیل شده است و به رنگهای مختلف دیده می شود :دج زرد ، دج سیاه، دج سرخ ، این نوع زمین ها برای ساختمان مرغوب و مناسب است .


زمینهای رسی :


اگر رس خشک و بی آب و فشرده باشد ، برای ساختمان زمین خوبی محسوب می شود ، و تحمل فشار لازم را دارد . ولی اگر رس آبدار و مرطوب باشد قابل استفاده نیست و تحمل فشار ندارد ، خصوصاً اگر ساختمان در زمین شیب دار روی رس آبدار ساخته شود فوری نشست می کند و جاهای مختلف آن ترک بر می دارد و خراب می شود . و اگر ساختمان در زمین آبدار با سطح افقی ساخته شود به علت وجود آب فشار را به همه نقاط اطراف خود منتقل می کند و دیوارهای کم ضخامت آن ترک بر می دارد .


زمینهای سنگی :


زمینهای سنگی بیشتر در دامنه کوهها وجود دارد و از تخته سنگها ی بزرگ تشکیل شده و برای ساختمان بسیار مناسب است .


زمینهای مخلوط :


این نوع زمینها از سنگ درشت و شن و خاک رس تشکیل شده اگر این مواد کاملا به هم فشرده باشند برای ساختمان بسیار مناسب است و اگر به هم فشرده نباشد و باید از ایجاد ساختمان به روی این نوع زمینها احتراز کرد.


زمینهای بی فایده :


زمینهای بی فایده مانند باتلاق ها و زمینهای جنگل که از خاک و برگ درختان تشکیل شده است . در این نوع زمین ها باید زمین آنقدر کنده شود تا به زمین سفت و طبیعی برسد .


آزمایش زمین :


گاهی پس از پی کنی به طبقه ای از زمین محکم و سفت می رسند و پی سازی را شروع می کنند ولی پس از چندی ساختمان ترک بر می دارد . علت آن این است که زمین سفتی که به آن رسیده اند از طبقهُ نازکی بوده است و متوجه آن نشده اند ولی برای اطمینان در جاهای مختلف زمین می زنند تا از طبقات مختلف زمین آگاهی پیدا کنند و بعد شفته ریزی را شروع می کنند این عمل را در ساختمان گمانه زنی (سنداژ) می گویند .


امتحان مقاومت زمین :


یک صفحه بتنی 20*20*20 یا 20*50*50 از بتن آرمه گرفته و روی آن به وسیلهُ گذاشتن تیرآهنها فشار وارد می آورند . وزن آهنها مشخص و سطح صفحه بتن هم مشخص است فقط یک خط کش به صفحه بتنی وصل می کنند و به وسیله میلیمترهای روی آن میزان فرورفتگی زمین را از سطح آزاد مشخص و اندازه گیری می کنند ولی اگر بخواهند ساختمانهای بسیار بزرگ بسازند باید زمین را بهتر آزمایش کنند . برای ای منظور با دستگاه فشار سنج زمین را اندازه گیری می کنند و آزمایش فوق برای ساختمانهای معمولی در کارگاه است .


پس از عملیات فوق پی کنی را آغاز میکنند و پس از پی کنی شفته ریزی شروع می شود .


توجه شود این عمل همان آزمایش بارگذاری صفحه است که در درس مهندسی پی جزء آزمایش های محلی و مهم محسوب میشود البته از آنجا که انجام عملیات مکانیک خاک برای ساختمانهای معمولی صرفه اقتصادی ندارد ، انجام این آزمایش در سازمانهای و اداره های دولتی و یا ساختمانهای بلند انجام می شود .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی اصول مهندسی اسید

شنبه 29 آبان 1395

بررسی اصول مهندسی اسید

رها شدن اسید

زمانی که بخواهد، پایداری، ثبات و زیبایی محیط زیست را حفظ کند کار درستی را انجام داده است. در غیر این صورت عمل اشتباهی را انجام می‌دهد. آلدو لیپوید

دیوید نیهان از گلوب بستن توضیح می‌دهد که چگونه آلودگی هوا به تغییرات موجود در جهان مرتبط است، «باد، باران و مواد رادیواکتیو در مرز کشور برای کنترل پاسپورت متوقف می شوند، و هر جایی که بخواهند می روند. آلودگی؟ به زودی نزدیک شما خواهد آمد … هم اکنون همة مادر جهت باد قرار داریم. در حال حاضر شما با مواد آلوده کننده ای که در این متن در حال حرکت هستند برخورد می کنید: مواد رادیواکتیو حاصل از انفجار چرنوبیل، مواد آلوده کنندة بنیادی و سر سخت که به طرف قطب شمال و دریاها و سرزمین‌های اطراف آن در حال حرکت هستند، و دود حاصل از آتش سوزی‌های بزرگ. این بخش در مورد دستة بزرگ دیگری از مواد آلوده کننده در حال حرکت بحث خواهد کرد: مواد اسیدی و منابع آنها. و ازما می پرسد که بعد از رها شدن اسید از هوا به زمین و آب چه اتفاقی خواهد افتاد، همانطور که در بسیاری از مناطق اطراف زمین اتفاق افتاده است. در قسمت اول این بخش مواد آلوده کننده که مسئول رها سازی اسیدها هستند معرفی می‌شوند، و توضیح می‌دهد که چگونه آنها تشکیل می‌شوند. و مرور کلی بر روی یک بررسی نیم میلیون دلاری دارد که در آمریکا و برای فهم بهتر رها سازی اسید انجام شده است. قسمت دوم، تأثیرات زیان آور رها شدن اسید در آب و زندگی آبزیان، جنگل و خاک آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. قسمت سوم منابع صادر کنندة مواد آلوده کنندة تشکیل دهندة اسید و چگونگی کاهش این منابع را بررسی می‌کند. قسمت چهارم، بر روی مسائل بین المللی پیرامون موضوع رها شدن اسید بحث می‌کند.

باکس 601 رها سازی اتمسفری

رها سازی اتمسفری پدیده‌ای است که در آن مواد شیمیایی و یا ذرات تولید شده در هوا (که شامل اسیدها، فلزات، مواد شیمیایی بنیادی، میکروب و یا گرده‌ها می شود از هوا به زمین و آب وارد می‌شود. اسیدها در میان تعداد زیادی از مواد آلوده کنندة رها شده وجود دارند. باران آنها را شسته و ذرات آلوده کنندة بسیار کوچک می توانند در مکانهای خشک ته نشین شوند. در این مورد مثالی می زنیم. هیچ مدرکی وجود ندارد که ددت و یا پی سی بی (انواع ایزومرهای کلردار بی فنیل) در جنگلهای ایالت نیوها مپشیر استفاده می‌شوند، اما هر دوی این مواد در خاکهای آنجا پیدا شده‌اند که احتمالاً با تغییرات جوی از جاهای دیگر آمده‌اند. با تأیید این تفسیر باید بگوییم حقیقت این است که چگال سازی آنها در ارتفاعات بالاتر نسبت به ارتفاعات پائین‌تر بیشتر است. مخصوصاً در گل و لای‌هایی که با بادهای غالب مواجه می‌شوند. میزان رها شده به نظر می رسد که برای سلامتی جنگل تهدید کننده باشد. متأسفانه، رها شدن اسید درست بوده و میزان آسیب رساندن آلوده کننده‌های هوا در اطراف زمین به میزان فراوانی دیده می‌شود،

جنگل‌ها و خاک آنها

جنگلها دستخوش نوعی آفت به نام آفت سرشاخه می‌شوند و هر 50 تا 200 سال عمرشان کم می‌شود. و این موضوع هم به دلیل فشار و هم سن زیاد آنها است. آلودگی نیز به این فشارهای طبیعی افزوده می‌شود. جتگلها نه تنها به دلیل رهاسازی اسید بلکه به دلیل میزان ازون سطح زمین و آلودگی فلزات سنگین آسیب می بینند. در سال 1980 محققان طرح ملی مذکور مشاهده کردند که درختان صنوبر ترمز که در ارتفاعات بالا در شمال شرقی آمریکا رشد می‌کنند و مستقیماً در مسیر ابرهای اسیدی قرار دارند، در مقابل سرمای زمستان کم طاقت می‌شوند. آنها نتیجه گرفتند که این آسیب تنها تأثیر واضح و زیان آور اسید بر این جنگلها است، که برخی از درختها به این دلیل از بین رفتند، که قبل از آن باران باران اسیدی را علت آن می دانستند. با این وجود، برخی دانشمندان مخالفت نموده‌اند، گفته می‌شود حتی اگر بیماری علت اصلی مرگ این درختان بوده است، ممکن است رهاسازی اسید درختان را در برابر بیماری بی دفاع نموده باشد. ممکن است سالهای زیادی طول کشیده است تا این درختان بیمار از بین رفته‌اند. ممکن است مطالعاتی که طول 10 سال دربارة این طرح ملی صورت گرفته است کافی نباشد این تأثیرات زیان آور در درختان نیز همانند بیماری‌های فرمن در انسانها ممکن است تا سالها پنهان بماند. علاوه بر آن، بعد از سال 1990 موضوع رهاسازی اسید در گزارشات مطرح نمی شد. و به یاد داشته باشید که اسید‌هایی که شامل سولفور و نیتروژن می‌شوند جزء مواد معدنی به حساب می آیند. مواد شیمیایی معدنی مقاوم هستند. آنها به ذخیره شدن در خاکها و آبها ادامه می دهند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، اصول، مهندسی، اسید

بررسی اسید لاکتیک درس بیوفیزیک مهندسی پزشکی

شنبه 29 آبان 1395

بررسی اسید لاکتیک درس بیوفیزیک مهندسی پزشکی


* معرفی

- چشم انداز تاریخی

- خصوصیات فیزیکی و شیمیائی

* تکنولوژی تهیه و تولید

- میکروارگانیسم‌ها و مواد خام

· میکروارگانیسم‌ها

· مواد خام

- فرآیند تخمیر

· محفظه بلند و پیوسته غلظت و جمع‌آوری در راکتورها

- فرآیند بهبود

· فلیتراسیون، رفتار کربنی و تبخیر

· کریستال کردن Caleium Lactate

· تقطیر مایع

· تقطیر استرهای شیر

· فرآیندهای دیگر بهبود

- تهیه به صورت ترکیبی

* اقتصاد

- سایز بازاری، تولید کنندگان، قیمت‌ها

- استفاده و کارکردها

* خلاصه


* معرفی

چشم انداز تاریخی:

اسید لاکتیک (2 تا هیدورکسی پروپانیک اسید+ 2 تا هیدورکسی پروپیونیک اسید) به لحاظ ساختاری یک هیدورکسی اسید است که به وفور در طبیعت یافت می‌شود. اولین بار به صورت تجاری در سال 1894 توسط چارلز ای آوری[1] در لیتون[2] ماساچوست[3] امریکا تهیه و تولید شد. این تولید در نیل به هدف فروش Calcium Lactate به عنوان جانشینی برای خامه‌ی تارتار در پودر نان پزی موفق نبود.

اولین کارکردهای موفق آن در صنعت چرم و منسوجات در سال 1894 آغاز شد (گریت[4] و 1930) تولید سالانه در آن دوره حدود 5000 کیلوگرم بود. در سال 1942 حدود نیمی از تولید سالانه‌‌ی آمریکا که حدود 106* 7/2 کیلوگرم بود به مصرف صنعت چرم می‌رسید و 20% آن به مصرف صنایع غذائی (فیلاچیون[5] و 1952).

تولید آمریکا طی جنگ جهانی دوم به اوج خود یعنی 106* 1/4 کیلوگرم در سال رسید اما پس از آن به 106* 3/2 کیلوگرم تنزل کرد. یک بازار سالانه‌ی 106* 90 کیلوگرمی (یندل[6] و آریز[7]) در صنعت پلاستیک در اواخر دهه پنجم و اوایل دهه‌ی ششم قرن نوزدهم پیش‌بینی شد که این پیش‌بینی منجر به یک تحقیق و بررسی وسیع اما ناموفق در جهت کاهش هزینه و افزایش خلوص تولید شد.

یک دهه بعد، نیاز به یک حرارت ثابت برای اسید لاکتیک در جهت تولید Stearoy 1-2- lactylates در صنعت شیرینی‌پزی دری به سوی تولید ترکیبی اسید لاکتیک گشود. (آنون[8]، 1963).

تولید جهانی سال 1982 به سرعت به 106* 28-24 کیلوگرم رسید. بیش از 50% اسید لاکتیک تولیدی در صنایع غذائی به عنوان ماده جلوگیری از فساد غذائی استفاده می‌شد، تولید Stearoyl –2- lacty lates نیز 20% تولید اصلی را در برمی‌گرفت و بقیه‌ی تولید سالانه در صنعت داروسازی و یا سایر کاربردهای منتوع صنعتی به مصرف می‌رسید. تخمیر نیز به سرعت برای تولید نیمی از کل تولید جهانی استفاده شد.

خصوصیات فیزیکی و شیمیائی

نخستین بار اسید لاکتیک توسط اسکیل[9] در سال 1780 از شیر ترش گرفته شد (لاک وود[10]، 1965). خصوصیات فیزیکی و شیمیائی اسید لاکتیک به طور وسیعی توسط هالتون[11] مورد بررسی قرار گرفته است. اسیدلاکتیک به دوفرم فعال قابل نمایش وجود دارد. لاک وود بیان کرد اگر چه شکل (+)L دکسوترو روتاتوری[12] به نظر می‌رسد، اما ممکن است واقعاً به صورت لوروتاتوری[13] باشد یعنی همانگونه که در نمکها و استرهاست واژگونی آشکار در چرخش قابل نمایش ممکن است به واسطه شکل‌گیری پل اکسیداتلین بین اتم‌های کربن 1و2 به وسیله‌ی جابه‌جائی تاتومریک گروه هیدورکسیل روی اتم کربن 2 به گروه رادیکال کربوکسیل کربن 1 باشد. نمک‌ها و استرهای +L اسیدلاکتیک نمی‌توانند این حلقه‌ی اپوکسید را تشکیل دهند ولذا لوروتاتوری هستند ایزومر (+)L (سارکولاکتیک اسید، پارالاکتیک اسید) در انسانها وجود دارد اما هر دو ایزومر (+)L و (-)D در سیستم‌های بیولوژیکی یافت می‌شود. برخی از خصوصیات عمومی اسیدلاکتیک در جدول 1 آمده است:

جدول 1- خصوصیات فیزیکی و شیمیائی اسیدلاکتیک

08/90

وزن مولکولی

Cْ54 – 8/52

Cْ33 – 8/16

نقطه ذوب (+)L یا (-)D

Cْ82 در mm Hg 5/0

Cْ14 در mm Hg 14

نقطه‌ی جوش

4-10* 37/1

ثابت تفکیک (Ka در ْ25C)

1-Kjmol 1361

گرمای احتراق

1-1-J mol 190

گرمای ویژه (Cp در ْ20C)

اسید لاکتیک‌هایی که از نظر خلوص درجه‌ی بالائی دارند و فعال نیز هستند می‌توانند کریستال‌ اسامی مونوکلینیک بی‌رنگی را تشکیل دهند (لاک وود).

اسیدلاکتیک به هر نسبتی قابل حمل است، خود استری شدن آنها به دلیل گروههای هیدورکسیل و کربوکسیل موجود در آنهاست.

اسیدلاکتیک ممکن است تشکیل یک دایمر سیلسیک (لاکتید) و یا پلیمرهای خطی‌ای با فرمول کلی H[OCH(CH3) CO]n OH دهد.

فیلاچیون و فیشر[14] در سال 1944 نسبتها، خصوصیات و ساختار شیمیائی پلیمرها را مورد بررسی قرار دادند. اسید لاکتیک ممکن گاهی اوقات مثل یک اسید آلی عمل کند، دقیقاً مثل یک الکل آلی و نیز می‌تواند در واکنش‌های شیمیائی گوناگون و متنوعی نیز شکایت کند.

تصفیه سازی، عملکرد و تبخیر

یکی از شیوه‌هایی که از نظر اقتصادی مناسب بوده و اسیدلاکتیک تولید می‌کند به تخمیر شکرهای خالص با حداقل اندازه تغذیه نیتروژن تاکید دارد. از این رو بوسیله استفاده از ذخائر غذایی خالص، مراحل بازیافت آسان می‌شود. جزئیات بیشتر این مراحل بوسیله (1952)Insleep و دیگران ارائه شده است و مراحل مشابه که بوسیله شرکت Clintin استفاده شده است از طریق (1944) Peckham بررسی شده است. ممکن است مراحل برای تولید فنی یا درجه غذایی اسید استفاده شود. بعد از تخمیر فعالیت‌های کربنی سبزی برای سفید کردن لاکتات کلسیم برای تولید درجه غذایی اسید به کار برده می‌شود. هیچگونه عملکرد کربن برای درجه فنی استفاده نمی‌شود. سپس لاکتات کلسیم به 37% تجمع در Cْ70 و atm57/0 تبخیر می‌‌شود. سپس تجمع لاکتات با 36% سولفوریک اسید، اسیدی شده و سولفات کلسیم از طریق فیتلر برداشته شده و به مایع تخمیر فرستاده می‌شود. فیلتر اسید با (اسید تصفیه شده) با فعالیت کربن در بخش اول برخورد کرده و

کربن 3 و4 عمل می‌کنند. کربن از این مرحله رد می‌شود. اسیدلاکتیک از 8 به 52% یا 82% در تبخیرکننده استیل بدون رنگ 316 تبخیر می‌شود. درجه فنی اسید به 50% یا 80% رقیق شده و در صورت لزوم با سولفات سدیم برای برداشتن فلزات سنگین عمل می‌کنند. درجه خوراکی اسید رقیق شده از 50 یا 80 درصد می‌باشد. برای بار سوم با کربن فعال سفید شده و با سودیوم سولفات برای برداشتن فلزات سنگین برخورد می‌کند. سپس برای بار چهارم قبل از بسته‌بندی شدن با کربن سفید شوند. ساختارهای دیگر نیز برای برخوردهای کربن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فلزات سنگین می‌تواند از طریق مبادله یونی برداشته می‌شود که ممکن است برای برداشتن اسید آمینه موجود استفاده شود. (1959، Machell)

فلزات سنگین نیز می‌توانند از طریق استوکیتتری کلسیم یا سدیم اضافی برداشته شوند. در حال حاضر استفاده از این مراحل کاملاً‌ شناخته شده نمی‌باشد.


سایر فرایندهای بهبود

اسید لاکتیک توسط رونشینی اسید لاکتیک بر روی رونشین های جامد یا رونشین سازی لاکتات بر روی رزین های مبادله یون بهبود می یابد. لوئیس آیوسواس آ (اسپانیا) برای بهبود اسید لاکتیک از لحاظ تجاری، از مبادله یون یا فرایند استخراج مایع به مایع استفاده می‌کند. اما هیچ یک از جزئیات فرایند، شناخته شده نمی باشند. سوگیموتو و دستیارانش، فرایندی را برای تولید اسید لاکتیک بوجود آوردند که در آن رزین های بسیار اسید و یون قلیایی برای جداسازی اسید از آب مورد استفاده قرار می گرفت.

هفت راه دیگر برای خالص کردن اسید لاکتیک وجود دارد اما هنوز استفاده تجاری نشده است. Claborn , Smith در (1939) و Molini (1959) در مورد چند مورد از این روشها بحث کرده اند. لاکتیک مگنزیم یا مس ‌ممکن است دوباره متبلور می شود و در آب حل نمی شود. مس ممکن است ترکیب شود با سولفید هیدروژن و منیزیم با سولفید منیزیم ترکیب می شود. درجه خوراکی می تواند تولید شود به وسیله اکسید شدن جداگانه مایعی که شامل اسید آزاد و یا نمک لاکتیک است. برنامه های متفاوت تقطیر که باعث ایجاد بخار، هوای داغ و گازهای بی کنش و خلاء می شود با موفقیت به دست می آید. Dxy , Krumphanzel (1964) از اکستره دیالیز برای از بین بردن مداوم اسید لاکتیک از طریق تخمیر استفاده کردند. دیگر انواع در حال حرکت در تخمیر مشکلات دیگر هستند. 4. 2. 38 صنعت ترکیبی. صنعت ترکیب اسید لاکتیک در حالت تجاری حدود 1963 در ژاپن شروع شد و هر زمان در ایالات متحده امروزه این دو کشور به ندرت 50 درصد از اسید لاکتیک جهان را تولید می کنند. تولید ترکیبی اسید لاکتیک براساس هیدرولایز لاکتیک با استفاده از اسید قوی نظیر HCL انجام می گیرد.


نمک آمونیوم به عنوان یک محلول جنبی می باشد. لاکتونیتریل هم به عنوان محصول جانبی هیدرولیز استی تیلن از سنتز اکرونیتریل به دست می آید اما از هیدروژن و استالدهید گرفته می شود.
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مهندسی خردگی

شنبه 29 آبان 1395

مهندسی خردگی

تعریف خوردگی

تعریف خوردگی : خوردگی را به چند بیان می توان تعریف نمود:

(1) از بین رفتن یا پوسیدن یک ماده در اثر انجام واکنش با محیطش .

(2) از بین رفتن مواد در اثر عواملی که صد در صد مکانیکی نیستند .

(3) عکس متالوزی استخراجی .

در این کتاب تعاریف 1و2 مناسب ترند زیرا سرامیکها، پلاستیکها ، لاستیک و مواد غیر فلزی دیگر نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مثلا"از بین رفتن رنگ و لاستیک در اثر تابش خورشید ، فرسوده شدن جداره کورهای فولاد سازی ، از بین رفتن فلز در اثر تماس با فلز مذاب ،همه خوردگی نامیده می شوند . بعضی ها ترجیح می دهند که "خوردگی "را فقط در مورد فلزات بکار برند و بعضی دیگر طیف وسیع تر فوق را بکار میبرند . شکل 1_1 تعریف (2) را نشان می دهد .

اکثر سنگ معدنهای آهن شامل اکسید اهن میباشند و رنگ زدن فولاد به وسیله اب و اکسیزن منجر به تولید اکسید اهن هیدراته می شود.

زنگ زدن منحصرا در مورد خوردگی اهن و فولاد به کار میرود . هر چند که فلزات دیگر نیز هنگام خوردگی تبدیل به اکسیدهای خود می شوند ،بنابراین می گوئیم فلزات غیر اهنی خورده می شوند و نمی گوئیم زنگ می زنند .

انواع خوردگی

مقدمه

خوردگی را می توان به روش های مختلف طبقه بندی نمود . اساس که در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است ، ظاهر وشکل فلز خورده می باشد . بدینطریق صرفا"با مشاهده فلز خورده شده می توان نوع خوردگی را مشخص کرد . برای تشخیص نوع خوردگی در اکثر موارد چشم غیر مسلح کافی است، لکن گاهی اوقات بزرگ نمایی (مثلا ذره بین یا میکروسکوپهایی با بزرگ نمایی های کم) مفید خواهد بود یا ضروری است .

اطلاعات با ارزش برای حل یک مسئله خوردگی غالبا " با مطالعه دقیق نمونه های ازمایشی خورده شده یا تجهیزات یا اجزائی که منهدم شده اند ، بدست می اید. بررسی و مطالعه نمونه های خورده شده مخصوصا قبل از تمیز کردن انها ضروری است .

در بین انواع خوردگی می توان 8 نوع منحصر به فرد پیدا نمود ،لکن تمام انها کم وبیش وجه تشابهی دارند .

این 8 نوع عبارتند از :(1)خوردگی یکنواخت یا سرتاسری (uniform attack )،(2) یا دو فلزی (galvanic or two metal corrosion) ،(3) خوردگی شیاری (crevice corrosion) ،(4) حفره دار شدن (pitting) ،(5) خوردگی بین دانه ای (intergranular corrosion ) ،(6) جدایش انتخابی (selective leaching ) ،(7)خوردگی سایشی (erosion corrosion)،(8) خوردگی توام با تنش (stress corrosion) . این طبقه بندی اختیاری است و ممکن است صد در صد کامل نباشد، لکن تقریبا "تمام انواع مشکلات و انهدامهای ناشی از خوردگی را شامل می شود . ضمنا"ترتیب فوق نشاندهنده اهمیت انواع ذکر شده نیست .

فهرست مطالب :

تعریف خوردگی

انواع خردگی

خردگی یکنواخت

خردگی گالوانیکی یا دو فلزی

اثرات محیط

اثر فاصله دو الکترود

اثر سطح

جلوگیری

کاربردهای محیط

حفاظت کاتدی

تمیز کردن نقره

حفاظت کاتدی و آندی

نوع فایل:word

سایز : 21.8 KB

تعداد صفحه : 18خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مهندسی، خردگی

مهندسی خردگی

شنبه 29 آبان 1395

مهندسی خردگی

تعریف خوردگی

تعریف خوردگی : خوردگی را به چند بیان می توان تعریف نمود:

(1) از بین رفتن یا پوسیدن یک ماده در اثر انجام واکنش با محیطش .

(2) از بین رفتن مواد در اثر عواملی که صد در صد مکانیکی نیستند .

(3) عکس متالوزی استخراجی .

در این کتاب تعاریف 1و2 مناسب ترند زیرا سرامیکها، پلاستیکها ، لاستیک و مواد غیر فلزی دیگر نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مثلا"از بین رفتن رنگ و لاستیک در اثر تابش خورشید ، فرسوده شدن جداره کورهای فولاد سازی ، از بین رفتن فلز در اثر تماس با فلز مذاب ،همه خوردگی نامیده می شوند . بعضی ها ترجیح می دهند که "خوردگی "را فقط در مورد فلزات بکار برند و بعضی دیگر طیف وسیع تر فوق را بکار میبرند . شکل 1_1 تعریف (2) را نشان می دهد .

اکثر سنگ معدنهای آهن شامل اکسید اهن میباشند و رنگ زدن فولاد به وسیله اب و اکسیزن منجر به تولید اکسید اهن هیدراته می شود.

زنگ زدن منحصرا در مورد خوردگی اهن و فولاد به کار میرود . هر چند که فلزات دیگر نیز هنگام خوردگی تبدیل به اکسیدهای خود می شوند ،بنابراین می گوئیم فلزات غیر اهنی خورده می شوند و نمی گوئیم زنگ می زنند .

انواع خوردگی

مقدمه

خوردگی را می توان به روش های مختلف طبقه بندی نمود . اساس که در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است ، ظاهر وشکل فلز خورده می باشد . بدینطریق صرفا"با مشاهده فلز خورده شده می توان نوع خوردگی را مشخص کرد . برای تشخیص نوع خوردگی در اکثر موارد چشم غیر مسلح کافی است، لکن گاهی اوقات بزرگ نمایی (مثلا ذره بین یا میکروسکوپهایی با بزرگ نمایی های کم) مفید خواهد بود یا ضروری است .

اطلاعات با ارزش برای حل یک مسئله خوردگی غالبا " با مطالعه دقیق نمونه های ازمایشی خورده شده یا تجهیزات یا اجزائی که منهدم شده اند ، بدست می اید. بررسی و مطالعه نمونه های خورده شده مخصوصا قبل از تمیز کردن انها ضروری است .

در بین انواع خوردگی می توان 8 نوع منحصر به فرد پیدا نمود ،لکن تمام انها کم وبیش وجه تشابهی دارند .

این 8 نوع عبارتند از :(1)خوردگی یکنواخت یا سرتاسری (uniform attack )،(2) یا دو فلزی (galvanic or two metal corrosion) ،(3) خوردگی شیاری (crevice corrosion) ،(4) حفره دار شدن (pitting) ،(5) خوردگی بین دانه ای (intergranular corrosion ) ،(6) جدایش انتخابی (selective leaching ) ،(7)خوردگی سایشی (erosion corrosion)،(8) خوردگی توام با تنش (stress corrosion) . این طبقه بندی اختیاری است و ممکن است صد در صد کامل نباشد، لکن تقریبا "تمام انواع مشکلات و انهدامهای ناشی از خوردگی را شامل می شود . ضمنا"ترتیب فوق نشاندهنده اهمیت انواع ذکر شده نیست .

فهرست مطالب :

تعریف خوردگی

انواع خردگی

خردگی یکنواخت

خردگی گالوانیکی یا دو فلزی

اثرات محیط

اثر فاصله دو الکترود

اثر سطح

جلوگیری

کاربردهای محیط

حفاظت کاتدی

تمیز کردن نقره

حفاظت کاتدی و آندی

نوع فایل:word

سایز : 21.8 KB

تعداد صفحه : 18خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مهندسی، خردگی

پاورپوینت اصول مهندسی اینترنت

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت اصول مهندسی اینترنت

رئوس مطالب یادگیری:

مفاهیم شبکه‌های کامپیوتری

•کاربردهای شبکه‌های کامپیوتری

• سخت‌افزار شبکه

•دسته‌بندی شبکه‌ها

• روشهای برقراری ارتباط دو ماشین در شبکه

• مدل هفت‌لایه‌ای OSI

• مدل چهارلایه‌ای TCP/ IP


فصل اول: مفاهیم شبکه‌های کامپیوتری

هدفهای آموزشی :

• مفهوم شبکه و کاربردهای آن

• سخت‌افزار شبکه

• انواع سوئیچینگ

• طراحی شبکه و اصول لایه‌بندی

• مدل هفت‌لایه‌ای OSI از سازمان استاندارد جهانی

• مدل چهارلایه‌ای TCP/IPخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی رویکردهائی نوین در مدیریت شش سیگما ، مهندسی ارزش و مهندسی مجدد

شنبه 29 آبان 1395

فهرست مطالب

عنوان.................................................................................................................... صفحه

فصل اول: مقدمه

بخش اول) مقدمه ................................................................................................. 2

- کیفیت چیست؟ ................................................................................................ 3

- مدیریت کیفیت فراگیر ..................................................................................... 7

- اصول مدیریت کیفیت فراگیر .......................................................................... 8

- متدولوژی تحقیق حاضر ................................................................................ 15

فصل دوم : شش سیگما

بخش اول) مقدمه ................................................................................................. 18

- چرا شش سیگما؟............................................................................................. 18

- پدیده شش سیگما............................................................................................ 21

بخش دوم) تاریخچه............................................................................................. 25

- تاریخچه........................................................................................................... 25

- بیل اسمیت پدر شش سیگما............................................................................. 29

بخش سوم) شش سیگما چیست؟........................................................................ 33

- لزوم اجرای شش سیگما................................................................................. 33

- شش سیگما: فلسفه، ابزار یا استراتژی؟.......................................................... 37

- اهداف نهایی شش سیگما................................................................................. 38

- برخی فوائد اجرای شش سیگما....................................................................... 39

- برخی فوائد مدیریتی شش سیگما.................................................................... 42

بخش چهارم) روند اجرائی شش سیگما.............................................................. 44

- اجرای استراتژیک شش سیگما........................................................................ 45

- اجرای تاکتیکی شش سیگما............................................................................. 48

- DMAIC چیست؟............................................................................................. 50

- فاز اول: تعریف................................................................................................ 50

- فاز دوم: اندازه گیری...................................................................................... 54

- فاز سوم: تحلیل............................................................................................... 56

- فاز چهارم: بهبود............................................................................................. 59

- فاز پنجم: کنترل............................................................................................... 60

- سایر موارد...................................................................................................... 62

- DMADV چیست؟........................................................................................... 65

- اشکال مختلف اجرای شش سیگما................................................................... 68

بخش پنجم) مبانی آماری شش سیگما................................................................ 72

- مقدمه............................................................................................................... 72

- توزیع نرمال..................................................................................................... 75

- توزیع نرمال استاندارد.................................................................................... 76

- توزیع نرمال در حالت کلی............................................................................... 78

- محاسبة سطح سیگما....................................................................................... 83

بخش ششم) سخت افزار و نرم افزار شش سیگما............................................. 88

- سخت افزار شش سیگما.................................................................................. 88

1) ابزارهای مقدماتی و سازماندهی اطلاعات....................................................... 89

2) ابزار جمع آوری اطلاعات................................................................................ 94

3) ابزارهای تحلیل داده ها و فرایندها.................................................................. 101

4) ابزارهای تحلیل آماری.................................................................................... 113

- نرم افزار شش سیگما..................................................................................... 115

بخش هفتم) تعلیم و آموزش شش سیگما.......................................................... 126

- چه کسانی؟ چه تعلیماتی؟................................................................................ 127

- یاد‌گیری سایر مهارتها..................................................................................... 132

بخش هشتم) ساختار سازمانی شش سیگما...................................................... 136

- کمربند سیاه..................................................................................................... 136

- کمربند سیاه ارشد........................................................................................... 137

- حامی یا قهرمان............................................................................................... 138

- کمربند سبز...................................................................................................... 140

- رهبری اجرائی................................................................................................. 141

- صاحبان فرایند................................................................................................ 142

بخش نهم) شش سیگما و سایز سازمانی........................................................... 143

- محور مدیریت.................................................................................................. 144

- محور کارکنان................................................................................................. 148

بخش دهم) علل عملکرد موفق شش سیگما......................................................... 150

- علت اول: مشتری گرائی.................................................................................. 151

- علت دوم: اصلاح عملکرد مدیریت.................................................................... 151

- علت سوم: مدیریت براساس حقایق................................................................. 152

- علت چهارم: علاج قبل از وقوع........................................................................ 152

- علت پنجم: تیم و مشارکت بی حد و مرز......................................................... 153

- علت ششم: بازیافت سرمایه............................................................................ 153

- سایر علل......................................................................................................... 154

فصل سوم : مهندسی ارزش

بخش اول ) مقدمه ................................................................................................ 157

بخش دوم ) تاریخچه ........................................................................................... 163

- تاریخچه مهندسی ارزش................................................................................. 163

- تاریخچه مهندسی ارزش در ایران ................................................................. 169

بخش سوم ) ارزش و پارامترهای آن ................................................................ 172

- تعریف ارزش و انواع آن ................................................................................ 172

- هزینه وانواع آن ............................................................................................ 174

- کارکرد و انواع آن .......................................................................................... 177

- کیفیت .............................................................................................................. 181

- ارزش از دیدگاههای متفاوت ......................................................................... 182

- سایر تعاریف مرتبط ....................................................................................... 184

بخش چهارم) مهندسی ارزش ............................................................................. 186

- تعریف مهندسی ارزش ................................................................................... 186

- فرایند مهندسی ارزش .................................................................................... 192

1) روش تحلیلی ................................................................................................... 194

2) روش خلاقیت ................................................................................................ 196

- برخی دستاوردهای به کارگیری مهندسی ارزش .......................................... 198

بخش پنجم ) زمان اجرای مهندسی ارزش .......................................................... 200

بخش ششم ) روند اجرائی مهندسی ارزش ....................................................... 205

- برنامه کار پیشنهادی انجمن بین المللی ارزش ............................................... 206

- مطالعات مقدماتی ............................................................................................ 208

- مطالعات ارزش................................................................................................ 210

- مطالعات تکمیلی .............................................................................................. 216

- بررسی برنامه کار هفت مرحله‌ای مهندسی ارزش ........................................ 216

1) فاز انتخاب ...................................................................................................... 218

2) فاز بررسی یا اطلاعات .................................................................................. 225

3) فاز خلاقیت .................................................................................................... 239

4) فاز ارزیابی ..................................................................................................... 246

5) فاز بسط و توسعه .......................................................................................... 260

6) فاز ارائه ......................................................................................................... 262

7) فاز اجرا و ممیزی .......................................................................................... 268

فصل چهارم : مهندسی مجدد

بخش اول) مقدمه.................................................................................................. 275

- مقدمه............................................................................................................... 275

- مهندسی مجدد؛ دگرگون سازی...................................................................... 279

بخش دوم) مهندسی مجدد چیست؟..................................................................... 283

- تعریف و واژه های کلیدی............................................................................... 283

- دلائل نیاز به مهندسی مجدد در دگرگون سازی............................................. 289

1) مشتریان دگرگون شده اند.............................................................................. 290

2) رقابت تنگاتنگ.................................................................................................. 295

3) دگرگونی ها پیوسته اند................................................................................... 297

- مهندسی مجدد سازمانها چیست؟.................................................................... 307

بخش سوم) روند اجرائی مهندسی مجدد............................................................ 316

- گام اول؛ بدانید چه می خواهید........................................................................ 318

1) درک نیاز و توان دگرگون کردن..................................................................... 320

2) تحلیل ذ ینفعان کلیدی و نیازهای آنها ............................................................ 322

3) چارچوبی برای موفقیت................................................................................... 340

- گام دوم: برنامه ریزی کنید............................................................................. 345

1) فرایند برنامه ریزی.......................................................................................... 347

- گام سوم: اجرا کنید......................................................................................... 352

1) تکنیک های فنی................................................................................................ 352

2) تکنیک های فرهنگی.......................................................................................... 359

- گام چهارم: سنجش و ارزیابی کنید................................................................. 376

1) کنترل و بازبینی عملیات................................................................................... 377

2) کنترل نتایج...................................................................................................... 383

فصل پنجم : مقایسه و نتیجه گیری

بخش اول ) مرور رویکردها ............................................................................... 391

- خلاصه ........................................................................................................... 392

1) شش سیگما چیست؟ ....................................................................................... 392

2) مهندسی ارزش چیست؟ ................................................................................ 393

3) مهندسی مجدد چیست؟ .................................................................................. 394

بخش دوم ) مقایسه رویکردها ............................................................................ 395

- شباهت ها ....................................................................................................... 395

- تفاوت ها ......................................................................................................... 397

- نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ........................................................................... 402

فصل ششم : منابع و مآخذ

- منابع فارسی ................................................................................................... 405

- منابع لاتین ......................................................................................................406

بخش اول) مقدمه

شرکتها و سازمانهای تجاری برای بقا در عرصه تجارت باید سودآور باشند و با ارائه خدمات و محصولات پاسخگوی نیازهای مشتریان خود بوده ودر عین حال با گسترش تجاری و صنعتی، ایجاد فرصتهای شغلی و پرداخت مالیات به جامعه و کشور خود خدمت نمایند. شرط اول سودآوری برای یک سازمان اینست که مشتریان به خرید و استفاده از محصول یا خدمت آن سازمان، علاقمند و مایل باشند. این علاقه و تمایل از تطابق نیازهای آنها با محصولات و خدمات ارائه شده سازمان نشأت می‌گیرد. هر مشتری دربارة محصول دریافتی، اعم از کالا یا خدمات، شرایط خاصی را در نظر دارد، در حقیقت می‌توان گفت مجموعه‌ای از شرایط هستند که نیاز وانتظار مشتری را شکل می‌دهند. چنانچه سازمان یا شرکتی بتواند پاسخگوی شرایط مورد نظر مشتری باشد، سازمانی موثر (effective) است که مسلماً در آینده با اقبالی بیشتر مواجه می‌شود در غیراینصورت سازمانی غیرموثر (Ineffective) بوده و چشم‌اندازی خطرناک را پیش رو دارد. توقع مشتری بسیار فراتر از پرداخت وجه و دریافت کالا یا خدمات است. رضایتمندی وی زمانی حاصل می شود که محصول یا خدمتی را که در قبال پرداخت وجه دریافت می‌نماید با مجموعه شرایط وی سازگار باشد. در این صورت است که مشتری ادعا می‌کند کالا یا خدمات دریافتی و از «کیفیت خوبی» برخوردار بوده است.

چنانچه سازمانی موفق به خلق چنین تصوری در مشتریان خود گردد مسلماً آینده‌ای روشن را پیش رو دارد و به همین منظور سازمانها و شرکتهای تجاری در سراسر دنیا سالهاست می‌کوشند تا سطح کیفیت محصول یا خدمات خود را هر چه بیشتر ارتقاء دهند. بنابراین درک مفهوم کیفیت و موضوعات مربوط به آن از قبیل مدیریت کیفیت
(Quality Management)، مدیریت کیفیت فراگیر (Total Quality Management)، کنترل کیفیت (Quality Control)، تضمین کیفیت (Quality Assurance) و.. از نیازهای اساسی هر سازمان است.

- کیفیت چیست؟

کیفیت مفهومی است که تعریف و تفسیر آن بسیار دشوار می‌نماید اگر چه هر کس به راحتی این معنا را در ذهن خود درک می‌کند و در واقعیت به راحتی به تجزیه و تحلیل کیفیت محصولات و خدمات دریافتی خود می‌پردازد. اما مشکل زمانی نمایان می‌شود که سعی در اندازه گیری کیفیت با یک مقیاس مشخص داریم و یا حتی به دنبال تعریف مناسبی از آن هستیم. اگر در این جستجو به یک فرهنگ لغات مراجعه کنیم، تعریفی این چنین خواهیم یافت: «درجه خوبی یا مطلوبیت محصول یا خدمات دریافتی». با توجه به این تعریف سئوالی در ذهن ما ایجاد می‌گردد مبنی بر اینکه اصولاً خوبی و مطلوبیت (goodness) یک محصول یا خدمت چیست و چگونه اندازه‌گیری می‌شود. باید گفت این معنا در هر زمان و هر مورد به شکلی خاص خودنمائی می‌کند.

شاید بتوان گفت درک انسان از مفهوم کیفیت به زمان ماقبل تاریخ برمی‌گردد، زمانی که مردم برای کسب اشیاء مورد نیاز خود دست به معاوضه و تباتر می‌زدند. معاملات معمول در بریتانیا بر روی اشیائی مانند نمک، میخهای آهنی و سنگ آسیاب صورت می‌گرفت. این اشیاء که عموماً از قاره‌های اطراف و سواحل حومه جهت تعویض با مواد غذائی و سایر نیازمندیهای مردم آورده می‌شدند، از کیفیت خوبی برخوردار نبودند. به عنوان مثال سنگ آسیاب که جهت آسیاب غلات مورد استفاده قرار می‌گرفت می‌بایست از گرانیت با درجه خلوص و کیفیت معینی تهیه می‌شد که در آن زمان مرغوب‌ترین آن متعلق به کشور فرانسه بود. در غیراینصورت در استفاده مستمر شکسته و کارائی چندانی نداشت و بدین ترتیب تأمین آذوقه مردم با مشکل مواجه می‌شد. در اینجا بارزترین مفهوم کیفیت روشن می‌گردد: « مناسب استفاده بودن (fitness for use)» یعنی محصول یا خدمت به نحوی طراحی، ساخته و پرداخته شود که نیاز مشتری در استفاده از آن به طور مناسبی برآورده شود.

در گذشته معاملات فراوانی ما بین خاور دور و اروپای غربی صورت می‌گرفت و غالباً اقلامی که در اروپا قابل دسترسی نبود از شرقی‌ها خریداری می‌شد مانند ادویه و ابریشم. با در نظر داشتن این مسئله که تهیه و دسترسی به این اقلام در اروپا ممکن نبود می‌توان گفت کیفیت این اقلام کمتر خودنمائی کرده و کسب آنها بیشتر مدنظر بوده است. از طرفی دیگر «مناسب استفاده بودن» را تعریف کیفیت قلمداد کنیم، آیا یک پارچه کتان معمولی جهت تهیه لباس و ایجاد پوشش مناسب نبوده است؟ پس به چه علت اروپائی‌ها اقدام به خرید ابریشم با قیمتهای گزاف می‌نمودند؟

تصور می‌شود ابریشم مرغوب کالای لوکسی ((Luxury) است که معنای تمول را منتقل می‌نموده و شاید عبارت «مناسب استفاده بودن» در این مورد در ارضای خواستهای درونی افراد، زیباتر و شکیل تر به نظر رسیدن و احساساتی از این دست معنا و مفهوم می‌یافته است. مثال دیگری مطرح می‌کنیم، درگذشته برای مسافرت از شهر A به شهر B امکان استفاده از یک دلیجان فرسوده و یا یک درشکه لوکس فراهم بوده که هر دو نیاز مشتری را برطرف نموده اما قاعدتاً مورد اخیر توانائی بیشتری در کسب رضایت افراد داشته است. کیفیت و لوکس گرائی اگر چه معناهائی متفاوت دارند اما غالباً منتهی به یک نتیجه می‌شوند: «دریافت محصول یا خدمتی که تناسب بیشتری با خواست مشتری دارد.» و این دومین بعد از مفهوم کیفیت است البته لازم به ذکر است که تجمل ((Luxury) و کیفیت رابطه مستقیمی با قیمت دارند. هر چه بهای بیشتری بپردازیم محصول بهتری از جهت مواد اولیه، دوام، کاربری و غیره دریافت می‌کنیم یعنی کیفیت بالاتر، تناسب بیشتر برای استفاده و متعاقباً رضایت هر چه بیشتر مشتری.

شاید بتوان گفت«کیفیت سطحی از رضایت مشتری است که توسط وی تجربه و درک می‌گردد و این رضایت ریشه‌ای عمیق در توقعات و تصورات وی از مناسب استفاده بودن کالا یا خدمت دارد.»

بخش دوم ) مهندسی مجدد چیست؟

تعریف و واژه های کلیدی: شاید بهتر باشد این بخش را با تعریف جامع تری از مهندسی مجدد آغاز نمائیم:

«مهندسی مجدد Reengineering» عبارتست از بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرایندها، برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی، همچون قیمت، کیفیت، خدمات و سرعت.

در تعریف مذکور چهار واژه کلیدی وجود دارد که بهتر است پیش از هر چیز به توضیح مختصری درباره هر یک از آنها بپردازیم:

واژه کلیدی 1 : بنیادین Fundamental

بهنگام اجرای مهندسی مجدد، دست اندرکاران بایستی پرسش هایی بسیار ابتدایی مانند «ما چرا چنین کارهایی را انجام می دهیم؟» و یا «چرا کارهایمان را این گونه که هست انجام می‎دهیم؟» در خصوص شرکتهایشان مطرح نمایند. این گونه پرسشهای ابتدایی و بنیادین، کارکنان را وادار می‌کند تا به کنه مطلب، مقررات نانوشته و فرض هایی که به وجود آورندة آنها می باشند، توجه نمایند. بیشتر وقتها معلوم می‎شود که این گونه مقررات عملاً منسوخ، نادرست و نامناسب شده اند.

مهندسی مجدد با ترک فرض و گمان ها و پیش داده ها آغاز می‎شود. شرکتهایی که به مهندسی مجدد روی می آورند باید در برابر فرض هایی که هم اکنون فرایندهای کار را در میان گرفته اند، به سختی جبهه بگیرند. پرسش «چگونه می توانیم کار کنترل اعتبار مشتریان را مؤثرتر انجام دهیم؟» بر این فرض استوار است که اعتبار مشتریان باید کنترل شود. در صورتی که در بیشتر موارد هزینه کنترل اعتبارات از درآمدی که نتیجه پیشگیری ارتباط با مشتریان بدحساب می‎باشد، بالاتر بوده است. در مهندسی دوباره سازمانها، نخست تشخیص داده می‎شود که یک شرکت «چه کاری» باید انجام دهد و «چگونه». این نظریه، گذشته را به کلی به فراموشی می سپارد، «چه بوده است» اهمیتی ندارد و «چگونه باید باشد» مورد توجه است.

واژه کلیدی 2 : ریشه ای Radical

واژه کلیدی دوم در تعریفمان «رادیکال» به معنی ریشه ای می‎باشد. بنابراین طراحی ریشه ای یعنی کاری را از بن و دوباره طراحی کردن. ایجاد دگرگونی های سطحی و سازگار با ساختار موجود کافی نیست. بایستی کهنه ها را دور ریخت و طرحی نو، کاملاً جدا از ساختار و روشهای جاری، ابداع نمود. مهندسی مجدد، برپا کردن شرکتی جدید و نو را در نظر دارد نه بهسازی، اصلاح و بهبود وضع موجود.

واژه کلیدی 3 : شگفت انگیز Dramatic

مهندسی مجدد سخن از افزایش حاشیه سود و یا بهبود نسبی ندارد، هدف دستیابی به جهشی شگفت انگیز و چشم گیر است. چنانچه شرکتی 10 درصد از برنامه عقب باشد هزینه 10 درصد بالا رود، کیفیت 10 درصد پائین آید و یا بخش خدمات مشتریان به 10 درصد بهبود نیازمند باشد، این شرکت نیاز به مهندسی دوباره ندارد. هر یک از نظریه ها و برنامه های مدیریتی موجود می‎توانند شرکتی را از یک گرفتاری 10 درصدی نجات دهند. تنها هنگامی که یک انفجار و خانه تکانی ژرف موردنظر باشد، باید به سراغ مهندسی مجدد رفت. بهبود نسبی، به چرخشی ظریف نیازمند است ولی جهشی شگفت انگیز باید کهنه ها را به باد داده و چیزی کاملاً نو به جای آنها بنشاند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 309 )
   1       2       3       4       5       ...       21    >>