X
تبلیغات
رایتل

بررسی آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان-زبان شناختی

یکشنبه 30 آبان 1395

بررسی آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان-زبان شناختیفصل 1

1-1بیان مسأله

از آن جائیکه عمومی‌ترین و رایج‌ترین عارضه و علامت در آفازی، آنومی یا نام پریش است، نیاز به یک آزمون استاندارد در این زمینه (به طور خاص) احساس می‌شود. از این رو هدف ما از تهیه تست مذکور، فراهم کردن منبعی برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان – زبان شناختی می‌باشد. بعلاوه از آنجا که بیشتر تست‌های به کار برده شده در این زمینه بر نامیدن اسامی تأکید دارند، در تمرینات بالینی به نوعی نیاز به ارزیابی کاملتر شناخت فصل احساس می‌شود و تأکید بر طراحی در جاهایی وجود دارد که بطور خاص، نقایص فعلی را مورد توجه قرار می‌دهند.

2-1 کاربرد‌های مجموعه

در تحقیقات روان بازشناختی که روی افراد بزرگسال انجام می‌شود ممکن است از داده‌هایی استفاده شود که با نظام بازنمائی ذهنی اسامی و افعال در واژگان ارتباط دارند. یعنی که به کاربردن الگوهایی از قبیل: تصاویر متحرک (انیمیشن)، نامیدن واژگان مکتوب، تکالیف، قضاوت واژگانی ، مطالعات اولیه و … . همچنین موارد هماهنگ شده در مجموعه برای مطالعات تصویربرداری مغزی در گروه بیماران آفای و افراد غیر آسیب مغزی مفید خواهد بود.

در تحقیقات بر روی بزرگسالان مبتلا به آسیب زبانی ، می‌توان از تصاویر و برچسب‌های کلامی نوشته شده در نامیدن تصاویر، خواندن، نوشتن دیکته و تکرار استفاده کرده که این موارد را می‌توان به آسانی برای استفاده به عنوان یک تست ادارکی و استفاده در تکالیف تحقیقی تصویر- کلمه تنظیم کرد.

از آن جائیکه یافته‌های مشابه را می‌توان در کیفیتهای مختلف به کار برد، این مجموعه قادر به فراهم ساختن نشانه‌هایی است که ما را از وجود کمبود مدالیتة خاص در اسامی و افعال آگاه می‌سازد.

در این مجموعه می‌توان آیتم‌های اسامی را براساس طبقات معنایی گروهبندی کرد، مانند حیوانات، آیتم‌های غذایی و مشاغل و به منظور آشکار ساختن کمبودهای نامیدن طبقات ویژه مورد استفاده قرار داد. در این مجموعه شمار زیادی از آیتم‌ها در رسیدن به اهداف ارزیابی بالینی مؤثر خواهند بود.

ارزیابی درستی نامیدن تصاویر، با به کارگیری مجموعه آیتم‌ها در قبل و بعد از درمان به درمانگر اجازه خواهد داد که دقیقاً تأثیرات مداخله‌ای را اندازه‌گیری می‌کند.

در نهایت انتظار می‌رود که این اطلاعات برای رسیدن به اهداف درمانی، چه بسا مفید باشند. شمار زیاد تصاویر شی و عمل ، این امکان را به درمانگران می‌دهندکه صورتهای فراوانی از فعالیت‌های درمانی را با استفاده از تصاویر و نامهایشان طرح‌ریزی کنند. برای مثال ممکن است از بیماران خواسته شود تصاویری را انتخاب کنند که به طریقی با یکدیگر در ارتباطند، یا تصویر یک فعل را با تصویر شی‌ء مناسب هماهنگ کنند و یا تصاویری را برگزینند، که عنوانشان با صدای خاصی آغاز می‌شود.

3-1 تعریف مفاهیم

مسیرهای درونداد : وسیله‌ای برای انتقال اطلاعات مورد توجه شامل: موضوعات شنیداری، کلامی، نوشتاری، بینایی و ژسچرها

مسیرهای برونداد : شامل گفتار، نوشتار و ژسچرها می‌باشد.

آسیب‌های معنایی در مقولة خاص (ویژه): آشفتگی در درک یا تولید مقوله‌های معنایی انتخابی، همراه با عملکرد حفظ شده در دیگر مقوله‌ها.

سیستم واژگانی : مجموعة پیچیده و پراکنده‌ای از مکانیسم‌های حفظ بازنمائی برای کلمات، اسامی و افعال آشنا و نیز پردازش‌های لازم جهت کدشکنی و کدسازی محرکهای ناآشنا.

قضاوت واژگانی: تکلیفی که در آن بیمار تصمیم می‌گیرد که آیا محرک ارائه شده یک کلمه یا اسم واقعی است یا کلمه و اسم بی‌معنی است.

در ونداد واجی واژگان: مکانیسم ذخیرة‌‎ بازنمایی‌های کلمات بیانی آشنا، که قبلاً شنیده شده‌اند.

برونداد واجی واژگان: مکانیسم دخیرة بازنمائی‌های کلمات بیانی آشنا که قبلاً تولید شده‌اند.

آفازی بینایی : آسیب مدالیتة ویژة بینایی در نامیدن اشیاء مشاهده شده در حضور پردازش معنایی پایه. این پردازش معنایی پایه از طریق شرح و تفصیل یا ژسچر مربوط به شیء‌دیده شده، که فرد در نامیدن آن ناتوان است، مشخص می‌شود.

کری خاص کلمه : آسیب مدالیتة ویژة شنیداری در پردازش در ونداد گفتاری.

سیستم معنایی: مکانیسم واژگانی مسئول در ذخیرة بازنمای معنایی برای ژسچرها، اسامی و کلمات آشنا.

فصل 3

1-3 مقدمه

هدف ما از تهیة این تست، فراهم کردن منبعی برای تمرینات کلینیکی، تحقیقات در زمینة آفازی و همچنین تحقیقات روان – زمان شناختی بود.

در تمرینات بالینی به نوعی، نیاز به ارزیابی کاملتر شناخت فعل احساس می‌شود و تأکید بر طراحی درمانهایی وجود دارد که به طور خاص نقائص فعلی را مورد توجه قرار می‌دهند.

در حال حاضر شمار تحقیقاتی که به پردازش فعل و تفاوت‌های پردازشی موجود میان افعال و اسامی می‌پردازند، رو به افزایش است.

این تحقیق در میان شرکت‌کننده‌های بزرگسال طبیعی، کودکان طبیعی و کودکان با آسیب‌های زباین خاص و بیماران آفازیک اجرا شده است.

تا به امروز در حوزة نامیدن اسامی مطالعات زیادی صورت گرفته و در حال حاضر ما نسبت به عوامل تعیین‌کننده در دسترسی به آنها، شناخت کافی داریم. انگیزه شکل‌گیری این تست نیز از این حقیقت ناشی می‌شود که شناخت ما نسبت به عوامل تعیین‌کننده در دسترس به افعال کم است.

تصویر- کلمه تطبیق می‌یابند.

از آن جائیکه امکان استفاده از داده‌های یکسان در مدالیته‌های مختلف وجود دارد، این مجموعه قادر خواهد بود تا نشانه‌ای از وجود کمبودهای مدالیته خاص در اسامی و افعال را فراهم سازد.

در این مجموعه می‌توان آیتم‌های اسامی را در طبقات معنایی از قبیل حیوانات، آیتم‌های غذایی و مشاغل گروهبندی کرد و بمنظور آشکار ساختن نقایص در نامیدن طبقات ویژه مورد استفاده قرار داد. شمار زیادی از آیتم‌های موجود در این مجموعه در جهت رسیدن به اهداف ارزیابی بالینی مؤثر خواهند بود. برای مثال تصاویر اسامی و افعال ممکن است به مجموعه‌ای از آیتم‌ها تقسیم شوند که برخی از آنها معرفی شده و برخی معرفی نمی‌شوند.

ارزیابی درستی نامیدن تصاویر، قبل و بعد از درمان با استفاده از مجموعه‌های معرفی شده و نشده به پزشک اجازه خواهد داد که دقیقاً تأثیرات مداخله‌ای را اندازه‌گیری کند.

در نهایت انتظار می‌رود که این اطلاعات برای رسیدن به اهداف درمانی چه بسا مفید باشند. شمار زیادی از تصاویر شیء و عمل این امکان را به درمانگران می‌دهند که با بکارگیری آنها(تصاویر و نامهایشان) صورتهای فراوانی از فعالیت‌های درمانی طرح ریزی می‌کنند. برای مثال ممکن است از بیماران خواسته شود تصاویری را که به طریقی با یکدیگر در ارتباطند، انتخاب کنند یا تصویر یک فعل را با تصویر مناسب شیء هماهنگ کنند یا تصویری را که عنوانش با صدای خاصی آغاز می‌شود انتخاب کنند.

3-3 ساختار تست

- انتخاب گزینه

در شروع، ما 146 فعل تصویری را که توسط یک نقاش ترسیم شده بودند، برگزیدیم. آن دسته از افعالی که احتمال می‌رفت در تصاویر بطور واضح نمایش داده شوند، دراین مجموعه حذف شدند. ما طرحهایی داشتیم که برگرفته از 273 برچسب اسمی بود. در طول مرحله طبقه‌بندی اطلاعات قراردادی نامیدن، زمانیکه پاسخ‌های آگاهی دهنده، مبهم بودن تصاویر و یا به عبارتی ناکافی بودن آنها را نشان می‌دادند، تصاویر مجدداً‌ ترسیم می‌شدند. برای مثال تصویر کمربند – پاسخ قلاده را از میان داده‌های مختلف برمی‌انگیخت مگر زمانیکه طراحی آن به شکلی که بدن انسان را دربرگیرد، صورت می‌گرفت. این بدین معناست که اطلاعات توافقی نامیدن در مورد آیتم‌های خاص بیش از یکبار طبقه‌بندی شده‌اند.


بعنوان یک مسئله در علم اصول، زمانیکه آیتم‌های فعل به شکل واژگانی بدون تصویر ظاهر می‌شوند، (برای مثال در یک تکلیف خواندن) محققین هیچ کنترلی روی تفسیری که شرکت کننده‌ها به فعل نسبت می‌دهند، ندارند. از این گذشته پیشنهاد شده هر زمان که فعلی بیان می‌شود کلیة ادراکات ساختاری ناشناختة متناوب فعال می‌گردند. این ادراکات حتی در تکالیف نامیدن تصویر، جائیکه تصویر، توضیح و تفسیر را محدود می‌سازد ممکن است فعال گردند. اگر این فرض درست باشد یافته‌های ابتدایی را برای سئوال فراهم می‌کند که به تفاوتهای موجود در قابلیت دسترسی به افعالی با ادراکات ساختاری مختلف می‌پردازند. در درک ساختاری افعال، ما صرفاً و اجباراً، استدلالهای (دلائل) عبارت اسمی را مد نظر قرار دادیم و هیچ مکمل عبارات حرف اضافه‌ای را در نظر نگرفتیم. بنابراین بعنوان مثال خواب دیدن و تکیه دادن درگروه افعال Unergative طبقه‌بندی می‌شوند که صرفاً در جملات «جان خواب دید دربارة‌ مری و جان تکیه داد به مری» مکمل گروه حرف اضافه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

شرایط متفاوتی که مکملهای گروه حرف اضافه‌ای و مباحث گروه اسمی نسبت به یکدیگر دارند منجر به این امر می‌شود که در تئوری زبانی هیچ موافقت کلی دربارة آنها وجود نداشته باشد.

Pinkel در سال 1989 به نظریة Zabizarrdo اشاره می‌کند که در آن عنوان می‌شود که مباحث گروه اسمی از مباحث مستقیم (بی‌واسطه) هستند، در حالیکه مکمل‌های گروه حرف اضافه‌ای غیر مستقیم یا مایل می‌باشند. این تفاوت مهم ضمن اشاره به این نکته که افعال نقش‌های theta را به مباحث گروه اسمی اختصاص می‌دهند، نشان می‌دهد نوعی ارتباط پیچیده میان فعل و مکمل آن وجود دارد و مباحث گروه حرف اضافه‌ای تا حدی از فعل دور می‌باشند و نقش‌های theta یی آنها توسط حرف اضافه تعیین می‌شود.


فهرست مطالب

فصل اول

معیار سازی تست نامیدن در مقوله‌های اسامی و افعال...................................................................

1-1 بیان مسئله ...........................................................................................................

2-1 کاربردهای عمومی ...............................................................................................

3-1 تعریف مفاهیم .....................................................................................................

فصل دوم (مباحث نظری)...........................................................................................

1-2 مقدمه...................................................................................................................

2-2 مدل پردازش واژگانی............................................................................................

3-2 مکانیسم‌ها ...........................................................................................................

- سطح بازشناسی.....................................................................................................

- پردازش معنایی.....................................................................................................

- برونداد واژگان......................................................................................................

4-2 آسیب‌ها...............................................................................................................

- سطح بازشناسی.....................................................................................................

- درونداد واژگانی...................................................................................................

- پردازش معنایی.....................................................................................................

- برونداد واژگانی....................................................................................................

5-2 کاربردهای کلینیکی مدل‌واژگانی.............................................................................

- جدول ارزیابی تکالیف واژگانی..............................................................................

فصل سوم (معرفی تست).........................................................................................................

1-3 مقدمه...................................................................................................................

2-3 موارد کاربردی مجموعه.........................................................................................

3-3 ساختار تست........................................................................................................

- انتخاب گزینه........................................................................................................

- طبقه‌بندی اطلاعات قراردادی..................................................................................

- شکل دستوری افعال در مجموعه.............................................................................

4-3 ساختار لیست‌های تطبیق داده شده..........................................................................

- بسامد...................................................................................................................

- سن فراگیری.........................................................................................................

- میزان آشنایی.........................................................................................................

- شاخصهای دیگر...................................................................................................

- قابلیت تصویر.......................................................................................................

- پیچیدگی بینایی.....................................................................................................

5-3 زیرگروه لیست‌ها..................................................................................................

6-3 اطلاعات بدست آمده از شرکت‌کنندگان سن بدون آسیب مغزی.................................

7-3 نحوه استفاده و اجرای این مجموعه بعنوان یک وسیلة ارزیابی ..................................

8-3 فرمهای معرفی......................................................................................................

9-3 راهنمائی‌هایی برای ارزیابی و آزمودن بیماران آفازیک...............................................

10-3 ارزیابی رفتارهای بیمار آفازیک............................................................................

فصل 4 (اجرای تست).............................................................................................................

1-4 ساختار تست شی و عمل......................................................................................

- شماره آیتم............................................................................................................

- هدف...................................................................................................................

- پاسخ اولیه............................................................................................................

- مدت زمان ارائه پاسخ............................................................................................

- یادآوری...............................................................................................................

2-4 شرایط تحصیلی و سنی شرکت‌کنندگان...................................................................

3-4 جداول ارزیابی......................................................................................................

- نامیدن اسامی........................................................................................................

- نامیدن افعال..........................................................................................................

فصل 5 (بحث و نتیجه‌گیری)........................................................................................

1-5 تهیه جدول آماری.................................................................................................

2-5 نتیجه‌گیری............................................................................................................

3-5 جداول نتایج.........................................................................................................

·تست نامیدن اسامی..................................................................................................

·تست نامیدن افعال...................................................................................................

واژه‌نامه......................................................................................................................

منابع.......................................................................................................................................
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله در مورد منبع تغذیه

یکشنبه 30 آبان 1395

مقاله در مورد منبع تغذیه

مقدمه:

همه ما درصورت تهیه قطعات حرفه ای سخت افزاری نیازمند یک قلب تپنده ایمن برای آن خواهیم بود. قلبی که توانایی کارکرد با راندمان مطلوب سایر اجزای سخت افزاری را برای ما فراهم آورد. این پاور در نوع خود کم نظیر و حاصل تجربه چندین ساله کمپانی معتبر Seventeam در کنار نیازهای فنی شرکت GREEN برای سازگاری با شرایط محیطی کشور عزیزمان می باشد. تناسب این محصول با ولتاژ ، فرکانس و نوسانات برق شهری و ازطرفی سازگاری با حداقل و حداکثر های میزان رطوبت، حرارت و شرایط اقلیمی کشور ایران ، سبب شده تا این محصول به نوعی مختص و سفارشی برای کاربران محترم ایرانی ساخته شود.

از کمپانی Seventeam به عنوان یک سازنده مادر و در زمره بهترین سازندگان پاور در دنیا و در کنار نامهای معتبری همچون Enermax, PC Power & Cooling یاد می شود. این کمپانی سازنده اصلی پاور برای بسیاری از برندهای نام آشنا در دنیای پاور ساپلای ، همچون Cooler Master, Tagan, Silver Stone, Thermaltake,... می باشد و از معدود کمپانی هایی است که فقط و فقط به طور تخصصی به تولید پاور کامپیوتر می پردازد.

GREEN با توجه به بررسی های کاملا فنی و تجربه بیش از یک دهه حضور در بازار ایران، کمپانی Seventeam را به عنوان شریک اصلی تجاری خود، در زمینه تولید منابع تغذیه کامپیوتر انتخاب نموده است. همکاری این دو شرکت را در آینده ای نزدیک با ورود پاور GP1230B به بازار ایران و راه اندازی خط تولید تمام اتوماتیک تولید پاور در کشور عزیزمان، بیشتر از گذشته لمس خواهید نمود.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقاله، مورد، منبع، تغذیه

بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه‌سازی ترکیب یافته و الگوریتم ژنتیک

شنبه 29 آبان 1395

بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه‌سازی ترکیب یافته و الگوریتم ژنتیک


خلاصه

این مقاله، توسط ترکیب کردن فلوچارت ( نمودار گردش کار) براساس ابراز شبیه سازی با یک روش بهینه سازی ژنتیک قدرتمند، یک روش را برای بهینه سازی منبع نشان می دهد.روش ارائه شده، کمترین هزینه،و بیشترین بازده را ارائه میدهد، وبالاترین نسبت سودمندی را در عملکردهای ساخت و تولید فراهم می آورد. به منظور یکپارچگی بیشتر بهینه سازی منبع در طرح ریزی های ساخت،مدلهای شبیه سازی بهینه یافته (GA) الگوریتم های ژنتیکی گوناگون،عموماً با نرم افزارهای مدیریت پروژه بکار رفته شده ادغام می شوند. بنابراین، این مدلها از طریق نرم افزار زمان بندی فعال می شوند و طرح را بهینه می سازند.نتیجه، یک ساختار کاری تقلیل یافته سلسله مراتبی در رابطه با مدلهای همانندی سازی بهینه یافته GA است. آزمایشات گوناگون بهینه سازی با یک سیستم در دو مورد مطالعه، توانایی آن را برای بهینه ساختن منابع در محدوده محدودیتهای واقعی مدلهای همانند سازی آشکار کرد. این الگو برای کاربرد بسیارآسان است و می تواند در پروژه های بزرگ بکار رود. براساس این تحقیق، همانندسازی کامپیوتر وا لگوریتمهای ژنتیک ،می توانند یک ترکیب موثر برای بهبود دادن بازده و صرفه جویی در زمان وساخت و هزینه ها باشند.


مقدمه

این امر کاملاً آشکار شده است که بازده کاری پایین ،عدم آموزش، و کاهش تعداد معاملات، چالشهای بحرانی هستند که صنعت ساختمان( ساخت) با آن روبرو خواهد شد.

بهره دهی یا قدرت تولید در رابطه با مطالعه ها، برای مثال،دلالت بر زمان بیکاری (بیهودة) کاربران در ساخت(تولید) دارد که این زمان از 20 تا 45% متغیر است. این اتلاف وقت ، که از طریق منابع ناکارآمد و طرح ریزیهای غیربسنده( نامناسب) ناشی می شود، تاثیر و پیامد فوق العاده ای در هزینه های ساخت دارد. همچنین، پیماناکاران که مهارتهای مدیریتی منابع کارآمد را ندارند، این رقابت کردن در بازارهای ساخت جهانی که آنها د ر آن فرصتها بسیاری را خواهند یافت، برای آنها کاری بس دشوار خواهد بود.

با ایجاد تجهیزات و نیروی کار برای امر ساخت و تولید، این امر آشکار است که تدبیرهای کاربرد نیروی کار متناوب و کاربرد بهتر از منابع کاری موجود، به منظور بهبود دادن،بهره دهی کاری و کاهش هزینه های ساخت، مورد نیاز است. استفاده کارآمد از منابع پروژه، هزینه های ساخت را برای مالکان و مصرف کنندگان کاهش می دهد، و در عین حال سودمندیهایی را برای پیمانکاران افزایش می دهد. با این وجود،برخی فاکتورها وجود دارند که ،مدیریت منبع را امر دشواری می سازند، این فاکتورها در مراحل زیر توضیح داده شده اند:

- سیاست جداسازی مدیریت منبع:در ادبیات، محققان گوناگون، تعدادی تکنیکها را برای پرداختن به جنبه های فردی مدیریت منبع، همانند تخصیص منبع، سطح بندی منبع، مدیریت نقدینگی، و تجزیه و هزینه و زمان معاملات (TCT) ، ارائه داده اند. مطالعات تالبوت و پترسون(1979) و گاولیش و پیرکون (1991)، برای مثال، به تخصیص منابع مربوط بود ، در حالیکه بررسیهای Easa (1989) و Shah et al (1993) به سطح بندی و تراز کردن منابع می پرداخت روشهای دیگر ، تنها روی تجزیه TCT متمرکز شدند. همانطوریکه این بررسیها سودمند واقع شدند، آنها به ویژگیهای مجزایی پرداختند که یکی پس از دیگری برای پروژه ها بکار برده می شدند ( نه بطور همزمان) . بوسیله پیچیدگی اساسی پروژه ها و مشکلاتی در رابطه با الگوبرداری تمام ویژگیهای ترکیب یافته، تلاش بسیار کمی برای بهینه سازی منابع ترکیب شده به عمل آمد.

مدلهای همانندسازی بهینه سازی شده الگوریتم های ژنتیک

این مدلهای همانندسازی نشان داده شده در قبل، قادرند که اجرای فرآیند را در هنگام تغذیه شدن مدلها با مجموعه منابع منطقی تجزیه نمایند. معمولاً یک روش آزمون وخطا برای آزمایش ترکیبات منبع گوناگون در تلاش برای بهبود راه حل، یا کیفیتهای خروجی مدلهای همانندسازی بکار برده می‌شود.با این وجود ، روش آزمون وخطا ، ممکن است یک راه حل منطقی را آشکار نماید، آن می تواند وقت گیر باشد و یک راه حل بهینه و ارائه تعداد وسیعی ترکیبات منبعی ممکن را تضمین ننماید. به این منظور الگوریتم ژنتیک (Gas) بطور موفقیت آمیزی بصورت یک مکانیزم تحقیقی قدرتمند برای راه حلهای تقریباً‌بهینه در مشکلات بسیار بزرگ بکار برده می‌شود.

روش الگوریتم های ژنتیک برای مدلهای همانند سازی

سودمندی کاربردی الگوریتم های ژنتیک، با مدلهای همانندسازی، بررسی تحقیق یک مجموعه منبعهای بهینه است، که هزینه و تولید را تحت محدودیتهای گوناگون در رابطه با تولید مطلوب،وضعیتهای کار،و محدودیتهای موجودیت منبع بهینه می سازد. با

الگوریتمهای ژنتیک وسیع بکار برده شده تقریباً در هر دامنه‌ای،برخی مرجعها در ساخت،اطلاعات زمینه ای مفصل وروشهای مرحله به مرحله را فراهم می نمایند.

روش Gas که بهینه سازی منابع درمدلهای همانندسازی مناسب است ، همانند دو مثال زیر،شامل پنج مرحله اصلی به شرح زیر می باشد:

- مرحله (1) : تعریف یک راه حل

یک راه حل برای بهینه سازی مشکل، توسط مجموعه ای از روشها (مقدارهای منابع) در رابطه با متغیرهای مشکل(تعداد متغیرها = تعداد انواع منابع) نشان داده می‌شود.آرایش Gas که راه حلی را در یک رشته با نام کروموزوم تنظیم می کند، دارای تعدادی عناصر (ژن ها) است که تعداد متغیرها را نشان میدهد.(شکل3)

- مرحله (2) :تنظیم متغیرها ،تابع هدف ، ومحدودیت ها

- متغیرها: متغیرها، مقدار (ارزش) هر منبع بر کاربرد می باشند ( برای مثال، مقدار داخل هر ژن)، همانطورکه در ساختار کروموزوم شکل (3)نشان داده شده است.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی

شنبه 29 آبان 1395

آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی


فصل 1

1-1بیان مسأله

از آن جائیکه عمومی‌ترین و رایج‌ترین عارضه و علامت در آفازی، آنومی[1] یا نام پریش است، نیاز به یک آزمون استاندارد در این زمینه (به طور خاص) احساس می‌شود. از این رو هدف ما از تهیه تست مذکور، فراهم کردن منبعی برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان – زبان شناختی[2] می‌باشد. بعلاوه از آنجا که بیشتر تست‌های به کار برده شده در این زمینه بر نامیدن اسامی تأکید دارند، در تمرینات بالینی به نوعی نیاز به ارزیابی کاملتر شناخت فصل احساس می‌شود و تأکید بر طراحی در جاهایی وجود دارد که بطور خاص، نقایص فعلی را مورد توجه قرار می‌دهند.

2-1 کاربرد‌های مجموعه

در تحقیقات روان بازشناختی که روی افراد بزرگسال انجام می‌شود ممکن است از داده‌هایی استفاده شود که با نظام بازنمائی ذهنی اسامی و افعال[3] در واژگان ارتباط دارند. یعنی که به کاربردن الگوهایی از قبیل: تصاویر متحرک (انیمیشن)، نامیدن واژگان مکتوب، تکالیف، قضاوت واژگانی[4]، مطالعات اولیه و … . همچنین موارد هماهنگ شده در مجموعه برای مطالعات تصویربرداری مغزی[5] در گروه بیماران آفای و افراد غیر آسیب مغزی مفید خواهد بود.

در تحقیقات بر روی بزرگسالان مبتلا به آسیب زبانی[6]، می‌توان از تصاویر و برچسب‌های کلامی نوشته شده در نامیدن تصاویر، خواندن، نوشتن دیکته و تکرار استفاده کرده که این موارد را می‌توان به آسانی برای استفاده به عنوان یک تست ادارکی و استفاده در تکالیف تحقیقی تصویر- کلمه[7] تنظیم کرد.

از آن جائیکه یافته‌های مشابه را می‌توان در کیفیتهای مختلف به کار برد، این مجموعه قادر به فراهم ساختن نشانه‌هایی است که ما را از وجود کمبود مدالیتة خاص در اسامی و افعال آگاه می‌سازد.

در این مجموعه می‌توان آیتم‌های اسامی را براساس طبقات معنایی گروهبندی کرد، مانند حیوانات، آیتم‌های غذایی و مشاغل و به منظور آشکار ساختن کمبودهای نامیدن طبقات ویژه مورد استفاده قرار داد. در این مجموعه شمار زیادی از آیتم‌ها در رسیدن به اهداف ارزیابی بالینی مؤثر خواهند بود.

ارزیابی درستی نامیدن تصاویر، با به کارگیری مجموعه آیتم‌ها در قبل و بعد از درمان به درمانگر اجازه خواهد داد که دقیقاً تأثیرات مداخله‌ای را اندازه‌گیری می‌کند.

در نهایت انتظار می‌رود که این اطلاعات برای رسیدن به اهداف درمانی، چه بسا مفید باشند. شمار زیاد تصاویر شی و عمل[8]، این امکان را به درمانگران می‌دهندکه صورتهای فراوانی از فعالیت‌های درمانی را با استفاده از تصاویر و نامهایشان طرح‌ریزی کنند. برای مثال ممکن است از بیماران خواسته شود تصاویری را انتخاب کنند که به طریقی با یکدیگر در ارتباطند، یا تصویر یک فعل را با تصویر شی‌ء مناسب هماهنگ کنند و یا تصاویری را برگزینند، که عنوانشان با صدای خاصی آغاز می‌شود.

3-1 تعریف مفاهیم

مسیرهای درونداد[9]: وسیله‌ای برای انتقال اطلاعات مورد توجه شامل: موضوعات شنیداری، کلامی، نوشتاری، بینایی و ژسچرها

مسیرهای برونداد[10]: شامل گفتار، نوشتار و ژسچرها می‌باشد.

آسیب‌های معنایی در مقولة خاص (ویژه): آشفتگی در درک یا تولید مقوله‌های معنایی انتخابی، همراه با عملکرد حفظ شده در دیگر مقوله‌ها.

سیستم واژگانی[11]: مجموعة پیچیده و پراکنده‌ای از مکانیسم‌های حفظ بازنمائی برای کلمات، اسامی و افعال آشنا و نیز پردازش‌های لازم جهت کدشکنی و کدسازی محرکهای ناآشنا.

قضاوت واژگانی: تکلیفی که در آن بیمار تصمیم می‌گیرد که آیا محرک ارائه شده یک کلمه یا اسم واقعی است یا کلمه و اسم بی‌معنی است.

در ونداد واجی واژگان: مکانیسم ذخیرة‌‎ بازنمایی‌های کلمات بیانی آشنا، که قبلاً شنیده شده‌اند.

برونداد واجی واژگان: مکانیسم دخیرة بازنمائی‌های کلمات بیانی آشنا که قبلاً تولید شده‌اند.

آفازی بینایی [12]: آسیب مدالیتة ویژة بینایی در نامیدن اشیاء مشاهده شده در حضور پردازش معنایی پایه. این پردازش معنایی پایه از طریق شرح و تفصیل یا ژسچر مربوط به شیء‌دیده شده، که فرد در نامیدن آن ناتوان است، مشخص می‌شود.

کری خاص کلمه [13]: آسیب مدالیتة ویژة شنیداری در پردازش در ونداد گفتاری.

سیستم معنایی: مکانیسم واژگانی مسئول در ذخیرة بازنمای معنایی برای ژسچرها، اسامی و کلمات آشنا
فهرست مطالب:

فصل اول

معیار سازی تست نامیدن در مقوله‌های اسامی و افعال

1-1 بیان مسئله

2-1 کاربردهای عمومی

3-1 تعریف مفاهیم

فصل دوم (مباحث نظری)

1-2 مقدمه

2-2 مدل پردازش واژگانی

3-2 مکانیسم‌ها

- سطح بازشناسی

- پردازش معنایی

- برونداد واژگان

4-2 آسیب‌ها

- سطح بازشناسی

- درونداد واژگانی

- پردازش معنایی

- برونداد واژگانی

5-2 کاربردهای کلینیکی مدل‌واژگانی

- جدول ارزیابی تکالیف واژگانی

فصل سوم (معرفی تست)

1-3 مقدمه

2-3 موارد کاربردی مجموعه

3-3 ساختار تست

- انتخاب گزینه

- طبقه‌بندی اطلاعات قراردادی

- شکل دستوری افعال در مجموعه

4-3 ساختار لیست‌های تطبیق داده شده

- بسامد

- سن فراگیری

- میزان آشنایی

- شاخصهای دیگر

- قابلیت تصویر

- پیچیدگی بینایی

5-3 زیرگروه لیست‌ها

6-3 اطلاعات بدست آمده از شرکت‌کنندگان سن بدون آسیب مغزی

7-3 نحوه استفاده و اجرای این مجموعه بعنوان یک وسیلة ارزیابی

8-3 فرمهای معرفی

9-3 راهنمائی‌هایی برای ارزیابی و آزمودن بیماران آفازیک

10-3 ارزیابی رفتارهای بیمار آفازیک

فصل 4 (اجرای تست)

1-4 ساختار تست شی و عمل

- شماره آیتم

- هدف

- پاسخ اولیه

- مدت زمان ارائه پاسخ

- یادآوری

2-4 شرایط تحصیلی و سنی شرکت‌کنندگان

3-4 جداول ارزیابی

- نامیدن اسامی

- نامیدن افعال

فصل 5 (بحث و نتیجه‌گیری)

1-5 تهیه جدول آماری

2-5 نتیجه‌گیری

3-5 جداول نتایج

- تست نامیدن اسامی

- تست نامیدن افعال

واژه‌نامه

منابع
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شریک بودن الزامات منبع

جمعه 28 آبان 1395

شریک بودن الزامات منبع

اسم جهانی فضا : دادههای قابل دسترسی به منابع مو جود oosa باید قادر باشند که مو جوئدهای oosa الی دیگر ار با موضوع روشن وبه قید امنیت کافی بدون وابستگی زیاد به محل یا همتا سازی دست یابند .

تاسیسات metadafa: مهم برای کشف ،طب کردن ، موجودهای ردیابی آن بایدممکن ابشد که بای دسترسی و تکثیرآن ،تراکم ،ومدیریت موجود matadade درعرض محدود یتها ی اداری را اجازه می دهند .

خودمختاری محل :مکانیزها برای دست یافتن منابع درعرض پایگاه ها در حالیکه به کنترل محلی نیاز داشته باشند .

منبع مصرف داده : مکانیز های وطرحهای کلی و استاندارد برای جمع آوری و مبادله مصرف منابع مانندمصرف داده در عر ض سازمانها به منظورحسابداری یا صورت می باشد .

2 . 3 بهینه سازی

بهینه سازی به فنهای سابق منابع به طور مو ثری اشاره یم نماید که مصرف کننده الزامات تا مین کننده را تضمین بدهد. بهینه سازی به هر دو تا مین کننده ها Supply –Side ( مصرف کننده ها ) Consume –Side منابع و تاسیساتی خواستار می باشد. Supply –Side یک وضعیت عادی از بهینه سازی ددر بهینه سازی منابع می باشد . برای مثال : تخصیص منابع برای تا مین کردن فیلم نامه ها و بد ترین وضعیت ( مثال : بارپیش بینی شده بالاترین پشتیبانی علیه گسیختگی ها ) و نجر شدن منابع بدون سود و بهره برداری است .

بهره برداری منبع توسط تخصیص منابع مو جود مانند ذخیره پیشرفته منابع با یک دوره ی زمانی محدود و اشتراکی از منابع پشتیبانی بهتری شده است .

بهینه سازی Demandside باید قادر باشد تا نوع های گوناگونی از workload شامل تقاضای گونا گون بتواند تا مشکل را پیش بینی بکند. یک نیاز مهم در این عرضه توانایی به میزان حق تقدم workload به منظور انجام اهداف خدمت رسانی است . مکانیزهای برای بهره برداری منابع ردیابی ، شامل بخش بررسی وواقعه نگاری برای تخصیص منابع تغییر و به مقرر داشتن منابع بر حسب تقاضا لازم به بهینه سازی Demandside می باشد .

4 . 2 کیفیت خدمات ) QOS)

خدماتی مانند اجرا کاروتاسیسات داده باید QOS agreed-upon را فرا هم نماید . اهمیت کلیدی QOS بعدها شامل می شود اما محدود به قابلیت دسترسی ، امنیت‌، عملکرد نیست QOS انتظار استفاده نمدن قابل ملا حظه را نشان می دهد .

الزامات مورد نیاز QOS

موفقتنامه خدمات سطح QOS توسط این موافقتنامه ها نشان داده خواهد شد که توسط متذکر شدن بین خدمات تقاضا و تامین کردن ان قبل تر از اجرا ا تاسیس شده اند. مکانیزمهای استاندارد فراهم شده اند تا مو افقتنامه را ایجاد کنند و موفق شوند .

مهاجرت این امکان را برقرار می سازد تا تاسیسات مهاجرت یا کاربرد workload ( کارها) در تمام مدت فراهم کند . حتی وظایفی مثل تن ظیم برنامه و مقررداشتن کنترل کار وبه کار گیری استثناء در کارها را پشتیبانی نماید زمانیکه کار برروی تعداد زیادی منابع نامتجانس توزیع شده است . اینها لزومات اجرای شغل را شامل می شوند.

پشتیبانی برای انواع گوناگون کار پامل پشتیبانی کارها ساده و کارهای پیچیده مانند workload وتاسیسات مرکب باید باشند .

نوع فایل:word

سایز : 16.3 KB

تعداد صفحه : 11خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: شریک، بودن، الزامات، منبع

تحقیق در مورد منبع تغذیه

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه32 فهرست مطالب مقدمه       1: مروری بر منابع تغذیه   1-1: دلیل انتخاب  SMPS و مقایسه آن با منابع تغذیه خطی   2-1: چگونگی تنظیم خروجی در SMPS   3-1: یک نمونه SMPS دارای چه مشخصاتی است؟   4-1: کاربرد دیگر SMPS ها به عنوان اینورتر یا UPS   5-1: انواع مختلف منبع تغذیه سوئیچینگ   2: روشهای کنترل در منابع تغذیه   1-2: کنترل شده حالت ولتاژ   2-2: کنترل شده حالت جریان   3: قطعات یک منبع تغذیه سوئیچینگ   1-3: هسته و سیم پیچ   2-3: ترانزیستور   3-3: MOSFET های قدرت   4-3: یکسوکننده ها   5-3: خازنها   منابع منابع تغذیه       مقدمه   بعضی از تجهیزات الکترونیکی نیاز به ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، منبع، تغذیه

تحقیق در مورد منبع تغذیه سوییچینگ

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه17 امروز می خواهم به ذکر یک نمونه عملی از منابع تغذیه سوئیچینگ بپردازم تا با بررسی مدار آن، عملکرد این سیستم برای شما بیشتر روشن شود. حال با توجه به مدار به شرح اجزاء مختلف آن خواهم پرداخت. مداری را که به عنوان یک مثال عملی مشاهده می نمایید، مدار یک منبع تغذیه سوئیچینگ 200 وات ATX متعلق به کامپیوتر شخصی است که توسط شرکت TDK طراحی و ساخته شده است. برای دیدن نقشه فوق در اندازه بزرگتر (اصلی) اینجا را کلیک کنید. در این منبع تغذیه سوئیچینگ از یک آی سی با شماره TL494 استفاده شده و همچنین از یک مبدل که ترانزیستور های آن با آرایش پوش- پول عمل رگولاسیون خروجی را انجام می دهند استفاده شده است. ولتاژ خط برق شهر پس از عبور از مدار فیلتر ورودی متشکل از ( C1, R1, T1, C4, T5 ) به بلوک یکسوساز هدایت م ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملکردجوجه های گوشتی

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه14 فهرست مطالب مواد و روشها ضریب تبدیل غذایی پیشنهادها اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملکردجوجه های گوشتی Effect of Using Guanidino acetate as Substitute of Animal  Protein Source on Broiler  Performance مجتبی جوان جدیت خواه 1 ،دکتر فرهاد فرودی2  و علی افسر3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا چکیده  تحقیق حاضر جهت بررسی اثر استفاده از گوانیدینو استات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر روی 180 قطعه جوجه گوشتی نر سویه ی راس 308 در غالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار و4 تکرار انجام شد. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران

جمعه 2 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه144 فهرست مطالب عنوان                        فصل اول مقدمه بیان مسئله هدف پژوهش اهمیت پژوهش ارائه فرضیه تحقیق تعریف نظری اصطلاحات تعریف عملیاتی اصطلاحات فصل دوم رفتار اسناد فهرست مطالب عنوان                        اسناد کنترل خود چهره های مشخص رفتار تعیین کننده های درونی و بیرونی کنترل تفاوتهای فردی در درک کنترل تغییر پذیری ابعاد منبع کنترل مفهوم منبع کنترل اندازه گیری منبع کنترل نظریه های مختلف منبع کنترل نظریه شخضی شناسی مادی موضوع رفتار گراها فهرست ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

راهنمای زبان تخصصی علوم تربیتی - طالب زاده نوبریان - منبع ارشد

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
کتاب راهنمای زبان تخصصی علوم تربیتی مورد نیاز کلیه گرایشها : مدیریت برنامه ریزی آموزشیپیش دبستانی و دبستانیآموزش بزرگسالانتحقیقات تربیتی  شامل تست های طبقه بندی شده و پاسخنامه + لغات مهم  گردآوری دکتر محسن طالب زاده نوبریان  منبع آزمون ارشد   شامل 394 صفحه کتاب با فرمت pdf   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

راهنمای کامل زبان تخصصی مجموعه مهندسی صنایع - منبع ارشد - موسسه آموزش عالی آزاد پارسه - مهندسی صنایع

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
راهنمای کامل زبان تخصصی مهندسی صنایع منبع ارشد تالیف فریدون اوحدی و ارائه شده توسط موسسه آموزش عالی آزاد پارسه  مهندسی صنایع شامل معنی لغات و نکات تستی و آزمون های پایانی مربوط به هر درس شامل 394 صفحه کتاب در قالب فایل pdf   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله منبع تغذیه کامپیوتر(power supply)

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
با پیشرفت روز افزون علم الکترونیک بسیاری از کاربران انقدر درگیر قابلیتهای پیشرفته کامپیوترشده اندکه توجهی به نحوه ی تامین برق مورد نیاز این بخشهای پیشرفته و حساس ندارند. هر سیستم الکترونیکی برای تامین ولتاژ هاو جریانهای مورد نیاز خود به یک منبع تغذیه نیاز دارد که هم باید ولتاژ های مختلف را تامین کند و هم در جریان دهی شکل داشته باشدکه در نتیجه در بازدهی، نیاز تمامی بخشهای مختلف را براورد ه سازد و سرانجام اینکه باید در شرایط نامطلوب برق شهر ،اسیبی به بخشهای مختلف کامپیوتر وارد نشود.  قلب تپندهPOWER   منبع تغذیه در کامپیوتر همانند قلب در بدن فعالیت می کند .همان طور که قلب خون کافی برای تامین انرژی مورد نیاز بافت های مختلف را به انها می رساند منبع تغذیه نیز توان مورد نیاز برای قسمت های مختلف را تامین می کند و بدون وجود یک منبع تغذیه مناسب بهترین قطعات کامپیوتری کارایی مناسبی نخواه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک - خانلری، مومنی، عبدی لر - منبع ارشد زمین شناسی

چهارشنبه 31 شهریور 1395
کتاب زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک تالیف دکتر غلامرضا خانلری، علی اکبر مومنی، یاسین عبدی لر منبع آزمون ارشد زمین شناسی 418 صفحه کتاب در قالب فایل pdf ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله منبع تغذیه AC-DC

دوشنبه 29 شهریور 1395
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 17 صفحه می باشد. پروژه طراحی : منبع تغذیه AC-DC این برگة کار و تمام فایل های مربوطه تحت نظر CCAL نسخة 1.0 گواهی شده است. برای بررسی یک نسخه از این مجوز ، آدرس http://........../1.0/ را ملاحظه کنید یا یک نامه به Creative Commons USA-94305 بنویسید . اصطلاحات و شرایط این مجوز اجازة کپی کردن رایگان ، توزیع و یا تعدیل تمام کارهای مجوز شده را توسط عموم مردم می دهد . پروژة شما عبارت اند از طراحی و ساخت یک منبع تغذیه «نیروی وحشی» AC به DC است . منبع تغذیه بین 12 و 24 ولت DC خروجی دارد و حداکثر جریان amp1 است و حاوی محافظت بر روی هر دو سمت (بار) DC و (خط) AC است . بعنوان یک دستگاه نیرو داده شدة خطی ، مجهز به یک نور معرف (اندیکاتور) است که حضور ولتاژ AC را نشان می دهد و بدنه بطور بی خطر به زمین وصل می باشد . در اینجا نموداری برای شما وجود دارد ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقاله، منبع، تغذیه، AC-DC

مقاله طراحی یک مدل سیستم تولید سلولی ترکیبی با دو منبع محدود به کمک برنامه ریزی آرمانی

دوشنبه 29 شهریور 1395
27 صفحه pdfچکیده مقاله:افزایش فشار رقابت، کاهش عمر و افزایش بسیار زیاد تنوع محصولات، بنگاه های اقتصادی را بر آن داشته است که در جهت کاهش هرچه بیشتر هزینه های خود، از رویکرد های جدید و موثرتری در بخش های سه گانه تدارکات مواد، تولید و توزیع محصول استفاده کنند. قسمت اعظم هزینه های یک مرکز صنعتی، مربوط به هزینه های بخش تولید می باشد. در این بخش، استفاده موثر از ظرفیت تسهیلات، افزایش بهره وری کارگران، استفاده از سیستم های اتوماتیک صنعتی جهت افزایش کیفیت و نرخ تولید، کاهش سطح موجودی، کاهش حجم حمل و نقل مواد و قطعات، و همچنین افزایش انعطاف پذیری از جمله اهدافی می باشند که امروزه اکثر مراکز تولیدی سعی در دستیابی به آنها دارند. در این تحقیق تمرکز ما بر نوع خاصی از کاربرد تکنولوژی گروهی، یعنی سیستم تولید سلولی ترکیبی(هیبرید) می باشد. این نوع سیستم تولیدی، در صدد ترکیب خواص تولید محصولی)انبوه( و تولی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 29 )
   1       2    >>