X
تبلیغات
رایتل

بررسی شناخت پیدا کردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت علیه زنان

چهارشنبه 3 آذر 1395

بررسی شناخت پیدا کردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت علیه زنان


مقدمه

آسیب ناشی از خشونت شوهران از فشارهایی است که بر زنان وارد می شود . نگاهی سریع و گذار به به تاریخ نشان دهندة عظمت آلام و مصائبی است که به واسطه خشونت مردانه ایجاد شده است . اینگونه خشونت در جنگها ، شکنجه ها و ارتکاب ضرب و شتم مردان در حق مردان زنان ، و کودکان نمود دارد . ضرب و شتم زنان در عین ارزش تلقی شدن در جوامع متداولترین شکل خشونت فیزیکی ، خشونت روانی ، خشونت اجتماعی ، خشونت اقتصادی و خشونت جنسی ، برداشتهای خشونت آمیز نسبت به زن بازتابی است از ارزشها و عقاید اعضا اجتماع که اغلب چندین نسل را در بر می گیرد . و محصول سنتها ، آداب و رسوم : عقاید مذهبی ، قوانین حقوقی و به عبارتی دیگر محصول فرهنگ جامعه است . از عواملی که تبیینهای خشونت مردانه مورد توجه قرار گرفته است . اقتصاد ، مذهب ، خانواده عوامل شخصی بیولوژیکی می باشد .

الگوهای فرهنگی تاریخی نه تنها خشونت مردان را تحریم نکرده بلکه آن را تشویق نموده است هر چه از نظر فرهنگی خشونت پذیرفته تر باشد و مورد تشویق قرار گیرد در نتیجه این نگرش در مردان برای اعمال خشونت تقویت می شود و نتیجه آن اعمال خشونت توسط مردان در انواع گوناگون علیه زنان می باشد . تا زمانی که فرهنگ جامعه تغییر نکند و نگرش مردان نسبت بر خشونت علیه زنان تغییر نکند پدیدة خشونت علیه زنان ادامه خواهد داشت .

متأسفانه در جامعه کنونی ما هنوز خشونت علیه زنان به وسیلة آداب و رسوم ، نگرشهای سنتی و تفاسیر مذهبی توجیه می شود تا حد زیادی این واقعیت پنهان نگه داشته می شود . حتی خود زنان نیز بر اثر فشارهای سنتی هزاران ساله این واقعیت را به عنوان سرنوشت گریز ناپذیر خود پذیرفته اند و برای بسیاری از زنان این مسئله عادی تقلی می شود .

بنابراین در درجة اول باید فرهنگ ما تغییر کند و بالتبع آن نگرش افراد نسبت به خشونت علیه زنان تغییر کند .

در این تحقیق به این سؤال پرداخته شده است که نگرش مردان معلم شاغل شهر تویسرکان نسبت به خشونت علیه زنان چگونه است ؟


بیان مسئله

پدیدة خشونت علیه زنان در خانواده بخشی از مجموعه عناصری است که در جامعه شناسی تحت عنوان رویة تاریک زندگی خانوادگی مورد بحث قرار می گیرد . از واژه تاریک دو مفهوم مستفاد می شود . اول مجموعه عناصری نامطلوب در این نهاد بنیادی جامعة بشری که در مقابل مزایای بی شمار خانواده قرار می گیرند و متأسفانه آنها نیز بی شمارند ، به همین علت یک رویة سکّة درخشان خانواده را تاریک می کنند . مواردی چون تبعیضهای ناشی از جنسیت بالحاظ کردن جنبه های فیزیولوژیک ، بیولوژیک ، فرهنگی ، اجتماعی شامل بی مهری ، پیمان شکنی ، مشاجرات مزمن ، اعمال خشونت به طرق مختلف من جمله ضرب و شتم فیزیکی زنان در این زمره اند . مفهوم دوم واژة تاریک در سایه قرار گرفتن و دور از دید واقع شدن این پدیده های نامطلوب است . به طور نسبی از خانواده به عنوان حریم مقدس و کانون گرم یاد می شود که پاسخگوی بسیاری از نیازهای اساسی بشر است و شاید به سبب همین ویژگیها « حرمت و تقدس » جنبه های آزار دهندة آن در مقایسه با دیگر معضلات بشری کمتر بیان شده است و در نتیجه کمتر مورد بحث قرار گرفته است .

عوامل گوناگون به خشونت علیه زنان دامن می زند .

بسیاری از بدرفتاریها نه برای مردان و نه برای زنان و نه حتی برای قانون گذاران ، بدرفتاری محسوب نمی شود . بلکه حق مرد بر زن به حساب می آید . از جمله اجازه کار زن و تحصیل و ازدواج بیرون رفتن از خانه و … که چنین نگرشی از عوامل موثر در گسترش بدرفتاری و خشونت علیه زنان می باشد . چرا که بر اساس چنین نگرشی مرد حق دارد که مانع از کار تحصیل رفت و آمد زن با سایرین شود و زن حق مخالفت با مرد را ندارد چرا که تصمیم گیرنده اصلی مرد خانواده ا ست . هر چه او بگوید باید اجرا شود و اگر به حرفهایش گوش داده نشود و از اوامر او سرپیچی شود مرد حق دارد اعمال خشونت کند . و هیچ کس او را از این کار منع نمی کند چرا که از دید دیگران زن مقصر است . زن باعث عصبانیت شوهر شده و مجازات او اشکالی ندارد . چنین نگرشی در طی قرنها به مردان اجازه داده است که بر سونوشت زن حاکم باشند و اگر زن خلاف ارادة او رفتار کرد مستحق کتک است و باید آن را متحمل کند و دم بر نیاورد و آبروی شوهر را حفظ کند و به حرفهای شوهر اگر چه ظالمانه باشد گوش دهد . تقویت نگرشهای سوختن و ساختن و تقبیح مقابله زن با شرایط تحمیلی زندگی و نافرمانی در برابر مرد باعث افزایش قدرت مرد و تشویق و تأیید او برای اعمال خشونت می باشد که ریشه این نگرشها را باید در فرهنگ جامعه جستجو کرد . فرهنگها از جمله عواملی هستند که در تقویت این نگرشها مؤثرند .

در این تحقیق به بررسی نگرش مردان نسبت به خشونت علیه زنان پرداخته شده است تا مشخص شود که آیا نگرش مردان جامعه آماری ( معلمان ) نگرشی خشونت آمیز است یا خیر . به این دلیل جامعه آماری معلمان را در نظر گرفته ایم چرا که معلّمان قشر تحصیل کرده جامعه می باشند و انتظار می رود که نگرش آنان نسبت به خشونت نگرشی منفی باشد یا دست کم نگرشی معتدل باشد .

اهمیت موضوع

از آنجا که خانواده هسته اصلی تشکیل دهندة جامعه می باشد و از آنجائی که سلامت و بقاء جامعه بستگی به سلامت و بقاء خانواده دارد . پس محیط خانواده باید محیطی سالم و عاری از خشونت نسبت به زنان و کودکان باشد چرا که زنان پایه و بقای زندگی خانوادگی می باشند و آسیب رساندن به آنان به معنای تقویت پایة خانواده و بالتبع جامعه خواهد بود خشونت نسبت به زنان ناشی از نگرشهای سنتی و اقتدار گرایانه می باشد و تا زمانی که این پدیده ناشناخته باشد نمی توان به حل خشونت علیه زنان کمک کرد . شناخت و آگاهی نسبت به نگرش مردان دربارة خشونت علیه زنان به ما کمک می کند که بفهمیم که آیا هنوز جامعه ما فرهنگ ما ساختار اقتصادی و آموزش و پرورش ما این نگرش را در مردان تقویت می کنند و تأیید می کنند یا این نگرش را تعدیل
کرده اند .

هدف از انجام تحقیق

شناخت پیدا کردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان

فایدة عملی تحقیق

آگاهی از نگرش مردان در مورد خشونت علیه زنان به ما تصویری از نگرش فرهنگی حاکم بر جامعه می دهد که در واقع نگرش حاصل اعتقادات و ارزشها ، آداب و رسوم و عرفهایی هستند از نسلی به نسل دیگر منتقل شده اند . بنابراین با شناخت نگرش مردان در جهت ارائه الگوهای جدید فرهنگی به ایجاد نگرشهای مثبت نسبت به زنان و از بین بردن پدیدة خشونت می توان کمک کرد .

تاریخچه خشونت علیه زنان در جهان

این واقعیت تلخ ریشه در اعماق تاریخ بشریت دارد . تاریخ زندگی انسان گویای آن است که در طی قرون و اعصار متمادی ، زنان همواره قربانیان اندیشة « پست نگری » در همة ادوار و در نزد ملل و جوامع مختلف بوده اند و همیشه تلاش بر این بوده است که با انکار نقش محوری زنان در جامعه و ارزیابی نادرست از تواناییها و قابلیتهای او ، با تقسیم کار ناعادلانه و ساختاری ، زنان را به سوی مشاغل پست یا درجه دوم سوق دهند . بدون تردید ریشه تمام این تبعیضها و سنتها، عقاید قالبی و پیشداوریهای نادرست را باید در تکوین جوامع اولیه جستجو کرد که متکی بر قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر و ظرافت و احساس بوده است . بدیهی است که در این روند ، زنان با ویژگیهای خاص جسمی ، رفتاری و عاطفی از جایگاه چندان مستحکمی برخوردارنبوده‌اند .

تحقیر و کوچک شمری زن که داستانی دراز دارد ، منحصر به منطقه فرهنگ خاص نیست و بسیارند جوامع پدرسالار که زن را شرّی می دانند که از بخت بد قابل اجتناب نیست و به همین علت که نمی توان از او گذشت مردان می کوشند تا حوزة اقتدار ویرا هر چه تنگتر کنند و از زن تصویری معکوس تصویر خود بسازند تا آنجا که مرد ، آفریدة خداوند و تجسّم خیر می شود و زن مخلوق شیطان معرفی می شود .

در ادوار گذشته همواره این اصل مطرح بوده است که زن موجب شقاوت و بدبختی است و هیچ نقش مثبتی در جامعه ندارد . ارسطو را ناقص می دانست و معتقد بود آنجا که طبیعت از آفریدن مرد ناتوان است ، زن را می آفریند و زنان و بندگان از روی طبیعت ، محکوم به اسارت هستند .

اقوام یهود نیز زن را مایه بدبختی و مصیبت می دانستند و وجود او فقط از آن رو قابل تحمل بود که یگانه منبع تولید سرباز به شمار می رفت . یهودیان قدیم به هنگام تولد دختر شمع روشن نمی کردند و مادری که دختری به دنیا می آورد ، می بایست دو بار غسل کند ، اما پسر که به عهد خود با یهود ( که آفریننده تصوّر و خیال قوم یهود بود ) می بالید ، همیشه در نماز خود تکرار می کرد : « خدایا ترا سپاسگزارم که مرا زن و کافر نیافریده ای » . در سرتا سر شرق زنان تا پسری نزاده بودند منفور بودند و اگر پسری می زادند ، تا در میدان جنگ کشته نمی شد ، مورد احترام واقع نمی شدند حتی افلاطون که با جدیّت و تهوّر فراوان از ورود زن به هر کاری و از برابری زن و مرد در همة موقعیتها پشتیبانی می کرد ، خدا را شکر می کرد که مرد آفریده شده است . »

در شریعت بودا زن موجودی شریر معرفی شده است که برای فاسد ساختن مرد در درون وی نیرویی تعبیه گردیده است و در آیین هندو ، زن ملک افراد مذکر بوده و پس از مرگ شوهر نیز همواره سوزانیده می شده است .

خشونت علیه زنان به یونان

زن در نظر یونانیها پست ترین موجود به شمار می آمد به طوری که آقای گوستاولوبون فرانسوی در کتاب تاریخ تمدن اسلام و عرب به آن اشاره می کند : « یونانیان عموماً زن را موجودی پست می دانستند که تنها برای ادامه نسل و کارهای خانه به درد می خورد زن در قوانین یونان اصلا از خود اختیار نداشت در کوچکی مطیع پدر و در نوجوانی مطیع شوهر و در بیوگی مطیع پسران و اگر پسری نداشته باشد باید مطیع خویشان باشد یعنی نمی شود اختیارش را به دست خودش واگذار نمود . در قوانین یونان هیچ گونه حق وارثی برای زن منظور نشده است . وی در مورد مظلومیت زن در طول تاریخ و حقوق مدنی زوجین این طور می نویسد : زن به هیچ وجه شریک زندگی مرد محسوب نمی شد چون او را دارای قوای کامل بشری نمی دانستند و بیشتر متفکران یونانی معتقد بودند که زن دارای روح جاوید انسانی نیست و بدین جهت حق ندارد بعد از وفات شوهر زندگی کند .تحقیقات عملی داخلی

1 ـ خانم شهلا اعزازی در یک تحقیق کیفی به بررسی وضعیت زنان کتک خورده در شهر تهران ( 77 ـ 1376 ) پرداختند . این تحقیق که با روش کیفی انجام شد بر اساس مصاحبه نیمه استاندارد و با زنانی صورت گرفت که از شوهران خود کتک می خوردند و جامعه آماری از زمانی که بیشترین مراجعه به مراکز مشاوره و پیش گیری بهزیستی در زمینه مسائل خانوادگی داشتند انتخاب گردید . با 53 نفر از زنان یک مصاحبه عمیق 2 تا 3 ساعته انجام گرفت چارچوب نظری تحقیق با توجه به نظریة ساختار اقتداری مطرح شده است به طور خلاصه به شرح زیر است : ساختار جوامع کنونی بر اساس اقتدار پدرسالارانه بنا شده است . در این ساختار اجتماعی مرد بیشتر از زنان به منابع کمیاب اجتماعی مانند ثروت ، قدرت ، اعتبار دسترسی دارند ، در نتیجه سلسله مراتبی در جامعه بوجود آمده و جهان بینی های حاکم بر جامعه نیز به نوعی شکل گرفته اند که تضمین کنندة سلسله مراتب برتری مردان بر زنان اند . این جهان بینی ها بر سازمانهای گوناگون جامعه حاکم است ، در قوانین آن وجود دارد و مدارس و رسانه ها نیز در مورد آن تبلیغ می‌کنند و به این ترتیب ، اعضای جامعه نیز به برتری مردان نسبت به زنان عقیده پیدا کرده اند و بازتاب این تفکر را در زمینه برقراری رابطه با فرزندان از طریق جامعه پذیری، مشاهده می کنیم . مردان در جامعه اقتدار بیشتری دارند و این رابطه باید در خانواده هم پا بر جا بماند . حال اگر در خانواده وضعیتی تنش آفرین به وجود آید که سبب شود رفتار زن و فرزند از نظارت خارج شود و یا رفتاری از آنها سر بزند که تهدیدی برای اقتدار مرد باشد او باید برای حفظ اقتدار خود اقدام کند . از آنجا که ساختار جامعه دارای خشونت است ارزش گذاری اجتماعی و فردی نیز آن را تا حدودی تحمل کرده است و در مواردی جایز می شمارد ، یکی از ساده ترین راهها برای حفظ و مقام و موقعیت مرد در سلسله مراتب اقتداری خانواده و اعمال نظارت بر رفتار دیگران ، توسل به خشونت است . از اینها گذشته مردان از طریق خانواده های جهت یاب خود دریافته اند که ساده ترین راه پایان بخشیدن به تعارضات خانوادگی ، بهره گیری از خشونت است . خانم اعزازی در پایان تحقیق خود به این نتیجه گیری می رسد که خشونت خانوادگی در برگیرنده ، طیف گسترده ای از افراد با ویژگیهای متفاوت اجتماعی ، اقتصادی است . در میان زنان هم زنان با سواد هم بیسواد کم سواد خانه دار یا دارای شغل پایین زنان دیپلمه و لیسانسه وجود داشت . زنان شاغل بیشتر در مشاغل میانی جامعه و در سطوح معلمی و کارمندی فعالیت می کردند . مردان خشن بی سواد و کارگر تا دیپلمه و لیسانسه و فوق لیسانس و پزشک متخصص بودند .

از نظر درآمد ، درآمد مردان به مراتب بیشتر از زنان بود . خصوصیات دیگر فردی مانند پرخاشگری عمومی اعتیاد به مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی در مردان و خانه دار بودن یا شاغل بودن زنان و حاملگی آنان نشان دهندة ارتباط خاصی با خشونت خانوادگی نبود سن ازدواج زنان و مردان را می توان در ردیف ازدواج در سنین پایین ، متوسط و بالا رده بندی کرد .

در ایجاد خشونت عوامل متعددی دخالت دارند که شامل موارد زیر است :

نگرشهای احتمالی در مورد خشونت : برخی موقعیتهای اجتماعی یا خانوادگی امکان استفاده از خشونت را به افراد می دهد .

- استفاده از خشونت در جهت نظارت بر رفتار دیگری ( تربیت) مجاز است .

- اگر خشونت خیلی شدید نباشد جامعه آن را می پذیرد .

- آشنا نبودن با راه حلهای دیگر حل تعارضات خانوادگی سبب استفاده از خشونت می شود .

- قربانی در ایجاد خشونت مقصّر قلمداد می شود .

نگرش نسبت به زنان

- موقعیت زنان در خانواده پایین تر از مردان است .

- زن باید تحت سرپرستی مرد قرار بگیرد .

- اعتبار اجتماعی برای زن از طریق وابستگی او به مرد حاصل می شود .

- زنان باید خود را با خصوصیات اخلاقی و درخواستهای شوهران منطبق سازند و یا در جهت خواست آنها تغییر کنند .

نگرش نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده

- ازدواج به خودی خود مهم است .

- در خانواده مرد مسئول مسائل اقتصادی و زن مسئول فراهم آوردن امکاناتی برای رفاه و آسایش خانواده است .

- خانواده مکانی خصوصی دور از دخالت دیگران است .

شرایط اجتماعی موجود در ایران

- ناتوانی سازمانهای رسمی برای کمک رسانی

- ساختار مردانة‌ سازمانهای رسمی

- نبود حمایتهای اقتصادی اجتماعی

- ناآگاهی زنان از امکانات

- گروه نظر سنجی روزنامه ایران یک نظر سنجی تحت عنوان « بررسی ناهنجاری همسر آزاری » در سال 1378 در شهر تهران که پاسخگویان آن را زنان تشکیل می دادند انجام دادند و به نتایج زیر دست یافتند :

46 درصد از پاسخگویان مورد آزار و اذیّت همسر خود قرار گرفته بودند و 54 درصد مورد آزار قرار نگرفته بودند که در میان قربانیان خشونت 24 درصد آزار روانی ، و فیزیکی و 5 درصد مورد آزار فیزیکی قرار گرفته بودند .

در مورد دلایل همسر آزاری 43 درصد از پاسخگویان نداشتن دید درست و منطقی مردان نسبت به همسرانشان ، 20 درصد حس خود خواهی و برتری جویی ، 14 درصد عدم تربیت صحیح و آگاهی ناکافی مردان ، 5 درصد عدم برخورد جدی مسئولان ، 4 درصد باور غلط مردسالاری ، 5 درصد فقر اقتصادی و 9 درصد سایر موارد را ذکر کردند .

در مورد اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز همسر آزاری از سوی مردان ، 39 درصد از پاسخگویان عدم محدودیت قانونی و حمایت از زنان و برخورد با مردان ، 30 درصد از آنان به آگاهی از حقوق مردان و همسرانشان ، 27 درصد به داشتن ایمان و اعتقادات مذهبی و 4 درصد به سایر موارد اشاره کرده اند .

فهرست مطالب

مقدمه ۴
بیان مسئله ۶
اهمیت موضوع ۷
هدف از انجام تحقیق ۸
فایدة عملی تحقیق ۸
ادبیات موضوع ۹
تاریخچه خشونت علیه زنان در جهان ۱۰
خشونت علیه زنان به یونان ۱۱
خشونت علیه زنان در اسپانیا ۱۲
جایگاه زن در میان اعراب ( خشونت علیه زنان ) ۱۳
خشونت علیه زنان در فرانسه ۱۶
خشونت علیه زنان در انگلستان ۱۷
خشونت علیه زنان در آمریکا ۱۸
تاریخچه خشونت در ایران ۱۹
جامعه کنونی ایران ۲۵
۱ ـ حوزه خصوصی ۲۵
۲ ـ حوزه عمومی ۲۷
پژوهشهای خارجی انجام شده در زمینة خشونت ۲۸
مطالعات و تحقیقات داخلی ۳۴
مطالعات و تحقیات نظری ۳۴
تحقیقات عملی داخلی ۳۷
نگرش نسبت به زنان ۳۹
نگرش نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده ۳۹
تحقیقات دانشگاهی ۴۲
بررسی وضعیت خشونت نسبت به زنان در خانواده های تهرانی ۴۳
نتیجه گیری از تحقیقات داخلی ۴۷
نظریه های مربوط به تحقیق ۴۹
۱-نظریه فرهنگی ( هماهنگی فرهنگی ) ۴۹
۲ ـ نظریه خرده فرهنگ خشونت ۵۱
۳ ـ نظریه نظارت اجتماعی ۵۳
۴-نظریه کارکرد گرایی ۵۶
۵ ـ نظریه یادگیری اجتماعی ۵۸
۶ ـ نظریه ساختار قدرت ۶۱
نظریه های فمینیستی ۶۲
نظریه ستمگری جنسی ۶۴
نظریه نابرابری جنسی ۶۴
نظریه فمینیستم رادیکال ۶۵
چار چوب نظری ۶۸
روش تحقیق ۷۲
جامعة آماری ۷۲
فرد مورد مشاهده ۷۲
نحوه نمونه گیری ۷۲
ابزار جمع آوری اطلاعات ۷۲
پایایی و اعتبار پرسشنامه ۷۳
تکنیک تحلیل داده ها ۷۳
سؤالات تحقیق ۷۴
تعاریف نظری ۷۵
گویه ها ۷۷
تعاریف نظری و عملی مفاهیم ۸۱
تعاریف نظری و عملی متغیرها (مشخصات فردی ) ۸۴
تعریف نظری تحصیلات ۸۵خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های کشور

جمعه 28 آبان 1395

بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های کشور

به تازگی شاهد افزایش پدیده نه چندان جدید خشونت زنان علیه مردان می باشیم. آن امر به صور مختلف آزار و اذیت در قالبهای فیزیکی یا اجتماعی می‎باشد.این تحقیق در نظر داردعل وعوامل به وجود آمدن این پدیده ضد ارزش را به چه صورت فیزیکی مانند همسرکشی آزار و اذیت در دوران عقد و یا بعد از آن طلاق و . مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با مراجعه به روزنامه های کثیر الانتشار مانند کیهان اطلاعت همشهری و جام جم موارد درج شده را باتوجه به نظریه کارشناسان و مقالات مربوطه مورد کنکاش قرار دهد و همچنین پیامدها و آثارسوئی را که این امر (خشونت) در جامعه بر جا می گذاد را بررسی نماید.

تاریخچه مطالعاتی[1]

«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوان اکرمکم عند الله اتقیکم آن الله علیم خبیر»

هان ای مردم همانا شما ا زیک مرد وزن آفریدیم و شما را به هیئت اقوام و قبائی در آوردیم تا با یکدیگر انس و آشنای یابید بی گمان گرامی ترین شما د رنزد خداوند پرهیزگاران شماست به خداوند دانای آگاه است.[2]

آئین مقدس اسلام به عنوان کاملترین دین وجامع ترین شریعت همواره بر این نکته تأکید می‎کند که جامعه انسانی از زن و مرد ترکیب یافته است و زن ومرد از یک گوهر خلق شده اند بر اساس تعالیم عالیه اسلامی هیچ یک از «مردبودن» و «زن بودن» مایه شرافت برتری ویا افتخار نیست و برتری نزد خداوند تنها بر اساس تقوا می باشد.

اسلام خشونت علیه زنان را به هر شکل نمی پسندد ابعاد فقهی خشونت علیه زنان رابه غلط جزئی از فرهنگ اسلامی شد و آزار مربوطه به آن واقعاً نگران کننده است و متأسفانه آما رخشونت علیه زنان در جوامع سنتی بسیار شدیدتر و محسوستر از دریافت می‎شود.

در جوامع امروز شاهد پدیده خشونت زنان علیه مردان می باشیم که با توجه به پایگاههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زنان در جامعه به صور مختلف قابل رویت می باشد.

اولین خشونت در جامعه انسانی را شاید کشته شدن هابیل به دست برادر خود قابیل دانست. و در طی عصرها و قرنها د ر تمدن ها گوناگون پدیده خشونت با توجه به فرهنگها و شرایط زمان خاص آن زمان به صور مختلف دیده می‎شود در مصر باستان شکنجه بردگان به وسیلة فراعنه و حمل و نقل سنگها وزین توسط بردگان در زیر شلاقهای سربازان فراعنه که برای ساختن اهرام و قصرهای آنان بکار می رفت در چین قدیم کشته شدن مردمی رابه عنوان کارگر برای ساختن دیوار چین به بیگاری کشیده شده بودند و تاریخ گواه این مسئله است که اجساد بسیاری از آنان در لا به لای دیوار مدفون شده است ودر ایران باستان شکنجه و ضرب و شتم مردمان در سلسله های مختلف پادشاهی برای کامروایی پادشاهان و وابسته گان آنها نمونه هایی ماندگار در تاریخ می‎باشد زنان با توجه به فیزیک جسمانی و قدت بدن ضعیفی را دارا می‎باشند دوچندان مورد ظلم و تعدی ظالمان قرار گرفته اند در جوامع امروزی نیز شاهد تنوع این خشونتها علیه زنان می باشیم یک از این نمونه ها «خشونت خانگی می‎باشد خانه را غالباً به عنوان پناهگاه امنیت و خوشبختی تصور می‎شود اما خشونت خانگی بخشی از تجربه بسیاری از زنان است. خشونت خانگی بلای اجتماعی جدیدی نیست در سده های میانه و اوایل صنعتی شدن خشونت نسبت به زنان یک جنبه متداول ازدواج بود تا اواخر قرن 19 هیچ قانونی در انگلستان وجود نداشت که مانع از آن شود که مرد همسرش را مورد آزار جنسی قرار دهد به استثنای آسیب جدی یا قتل. زنان اکنون از حمایت قانونی بیشتری برخورد دارند با این همه هنوز این گونه خشونت بسیار رایج است خشونت علیه زنان درخانه گاهی بسیار جزئی تصور می‎شود اما شواهد و مدارک از پناهگاههای زنان مضروب شد خلاف آن را نشان می‎دهد.»[3]

نمونه دیگری از این مورد آزار جنسی است که در محیط کار آسان تر اجرا می گردد آزار جنسی در محل کار می تواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلی یا قدرت به منظور تحمیل خواسته های جنسی تعریف می‎شود.[4]

اما خشونت فقط مختص به خشونت مردان علیه زنان نمی باشد بلکه عکس این قضیه نیز در جوامع امروزی به وفور یافت می‎شود. حمید رضا عزیزی در مقاله ای جرائم دخترانه (زنانه) را به 3 قسمت تقسیم می‎کند: 1- زنان همه انواع بزهکاری را مرتکب می‎شوند 2- احساس فشار و هراس از داغ «بزهکاری» برای زنان کاملاً جدی است 3- زنان 2 برابر منحرف تلقی می‎شوند یکی بخاطر زیر پا گذاشتن قوانین اجتماعی و دیگر به سبب «غیرزنانه» و «غیرطبیعی» بودن کاری که انجام داده اند. زیرا برخلاف قواعد رفتار زنانه دست به عمل خلاف زده اند. باید در مورد این فرض که خشونت منحصرا از ویژگی های تبهکاران مرد است محتاط باشیم.[5] زنان ممکن است خیلی کمتر از مردان در جرایم شرکت کنند اما همیشه از شرکت در ماجراهای خشن بازداشته نمی‎شوند. بنابراین چرا میزان جرایم و خشونت های زنان کمتر از مردان است. بدیهی است برخی از «جرایم زنانه» بخصوص مانند فحشا وجود دارد که به خاطر آن زنان محکوم می‎شوند حال آن که در بسیاری نقاط دنیا مشتریان مرد آن محکوم نمی‎شوند.

در حالی که خشونت علیه زنان به عنوان شرم آورترین مورد نقض حقوق بشر یک جرم بین المللی به شمار می‎آید هنوز بسیاری از زنان قربانی آن می‎شوند. در گیری های جنگ ها، تجاوزهای جنسی، آبستن های اجباری به منظور پاکسازی نژادی و قومی، برخوردار نبودن از آموزش ، ترجیح فرزند پسر بر دختر، خشونت علیه عروسان جوان، ازدواج زودرس و بدتر از همه خشونت های فیزیکی، جسمانی روانی، اجتماعی در نقاط مختلف جهان و … نمادها و ارگان های حقوق بشر را نگران کرده است. این در حالی است که مرتکبان این خشونت ها از پاسخگویی در امان هستند و هیچ محکمه ای آنان را به محاکمه نمی کشاند. از سوی دیگر نه تنها این، نابرابری ها از زندگی زنان ما نیز رخت بر نبسته است بلکه آمارها و گزارش های تکان دهنده نشان از نقض حقوق آشکار آنان دارد. کافی است نگاهی به آمارهای غیررسمی و گزارش های رسیده از ایلام و بلوچستان و جنوب و مشرق و … بیندازیم تا ببینیم در مناطق محروم کشور حتی شهرهای بزرگ چه بر سر زنان که از کم ترین حقوق خود بی خبرند می‎آید.

مردانه بودن جرایم مردان به علت تفاوت در اجتماعی شدن است. بیشتر فعالیت ها و اشتغالات مردان نسبت به زنان غیر خانگی است. با این که روند مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی حضور آنها در عرصه عمومی، اشتغال زنان فعالیت های آموزشی و دانشگاهی و … روز به روز بیشتر می‎شود و با این حال اکثر آنها بخش بسیار زیادتر از زندگی خود را در محیط های خانوادگی می گذرانند.

به گفته آنتونهی گیدنز اکنون که به تدریج تقسیمات جنسی از گذشته کم رنگ تر می‎شوند به سختی می‎توان با قاطعیت گفت که آیا میزان جرایم و الگوهای جرایم زنان شبیه مردان می‎شود یا نه.

شکلیدی اسمیت در سال 1978 در چارچوب نظریه «انگ زنی» پژوهش هایی درباره جرایم و خشونتهای زنانه انجام داد و از تحلیل گزارش های دادگاهها دریافت که دختران بیشتر به این عنوان که باید سرپرستی و حمایت قرار گیرند به دادگاه کشانده میشوند نه این که به جرمی متهم شده باشند یکی دیگر از یافته های او این بو دکه دخترها ظاهراً یا سازگارند یا بسیار خلافکار او می گوید، والدین، معلمان و دختران دیگر هم صدا با هم به دختر خلافکار انگ می زنند که خلاف عرف زنانه عمل می‎کند و رفتار او را باید تقبیح کرد. اما انگ رفتار غیر زنانه باعث می شد که این دختران با رفتاری پرخاشجویانه واکنش نشان دهند و همچنان درمیان همسالان خود محبوب می ماند با این حال دختران خلافکار با طردشدگی رو به رو بودند این طرد شدگی به خاطر زیر پا گذاشتن قانون و طرد زنانگی بود. دختران قانون شکن وقتی انگ می خوردند، از همسالان عادی خود جدا می افتادند دختران دیگر ارتباط با دختران خلافکار منع می شدند و همین دخترها را بیش از پیش به دارودسته های خلافکار وابسته می کرد. انگ خوردن این دختران سبب میشد به سوی شکلهای افراطی تر به بزهکاری کشیده شوند به گفته اسمیت نتیجه نگرشهای حمایتی ناظران مددکاران اجتماعی و یا سایر عاملان اجرایی نیز چیزی جز همان انگ زدن به رفتار تحت عنوان «هرجایی» یا «هرزه» نبود.

همچنین در زونامه جام جم در مورخه 12 مرداد 82 در مقاله ای تحت عنوان «طغیان علیه آرامش زنانه» علل افزایش خشونت در جامعه دختران و زنان را بررسی می‎کند. دراین مقاله آمده است:

خشونتهای خانگی:

خشونتهای خانگی که گیدنز در کتاب جامعه شناسی به آن اشاره کرده است امروزه در بعضی از جوامع بسیار کوچک انگاشته می‎شود ولی می‎تواند ریشه و اساس بسیاری از آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق که بدنبال آن کودکان طلاق را به همراه دارد داشته باشد . تصویب راهبردهای الگو و اقدامات عملی برای از میان برداشتن خشونت علیه زنان در سال 1997 توسط مجمع عمومی تصویب شد و 2 راهکار را برای خشونت علیه زنان توسط نماینده سازمان ملی در ایران ارائه شده : 1. از‌آنجایی که آثار و اطلاعات با معنی تفکیک شده و موثق در ارتباط با موارد خشونت علیه زنان بسیار کم است لذا مقامات انتظامی و قوه قضائیه و بخصوص دفاتر امور زنان باید در نزدیکترین زمان ممکن پایگاه اطلاعاتی لازم را ایجاد و از آن حمایت کنند 2- آگاهی عمومی کافی از این مشکل وجود ندارد هم مردان و هم زنان باید از هزینه های هنگفت شخصی و اجتماعی خشونت علیه زنان آگاه شوند.

بسیاری از مسائل اجتماعی که در حال حاضر در ایران در حال گسترش هستند می‎توانند ناشی از رابطه های نامناسب در خانواده ها باشند در هر خانواده ای امکان بروز تضاد و تعارض دیده می‎شود از آنجا که خانواده ها در شرایط کنونی به تنهایی قادر به حل مشکلات درونی خود نیستند نیاز به سازمان ها و گروه هایی برای حمایت از خانواده ها و ارائه راه حل های مناسب برای تضادها حس می‎شود.

خشونت خانوادگی در تمامی خانواده ها وجود دارد بررسی گوناگون جامعه شناختی در کشورهای غرب، مشخص کرده اند افرادی که خود در زندگی شخصی قربانی خشونت خانوادگی بوده و یا حتی شاهد رفتارخشن اعضای خانواده نسبت به یکدیگر بوده اند در رابطه با یکدیگر دارای مشکل هایی هستند این افراد در بعد فردی بیش تر از دیگران به استفاده از مواد مخدر، پرخاشگری و … دارند و کارایی آن ها در محیط های کاری پائین است آنان در بعد اجتماعی نیز قادر به برقراری رابطه با دیگران نیستند.

در همین رابطه مطلبی در روزنامه ایران[6] تحت عنون پشیمان نیستم در قسمت حوادث به چاپ رسیده که زنی که در قتل همسرش مشارکت داشته و علت این امر را عدم علاقه و ازدواج اجباری بنا به خواسته دائی خود و پرخاشگری زن در محیط قبلی خانواده خود بوده است باید دانست. همچنین در روزنامه جام جم[7] دریک قمست از حوادث زن که همسرش را به علت مصرف مواد مخدر کشده بود حائز اهمیت است.

آزار جنسی

آزار جنسی به دلیل تأثیر که بری توانایی عملکرد زنان در محیط خارج دارد می‎تواند در توسعه اجتماعی اقتصادی وقفه ایجاد کند. جامعه توسعه یافته به این نتیجه رسیده است که مشکلاتی همچون نرخ بالای باروری، جنگ زدایی و گرسنگی، بدون مشارکت کامل زنان حل شدنی نیست. با این حال زمانی که آثار جسمی و روانی آزار جنسی درراه زنان قرار گیرد آنان نمی توانند نیرو کار و قوه خلاقه خود را بطور کامل به کار گیرند. باید یادآور شد که مورد آزار قرار گرفتن زنان در بسیاری از موارد باعث بوجود آمدن خشونتهای پنهان در آنان و انتقام گیری آنان در موقعیتهای مختلف زندگی از مردان می‎شود و بدین جهت این مورد از منظر آزار مردان بر زنان مورد بررسی قرار گرفته است.

تحریک زنان توسط مردان

یکی از راههایی که در مورد این مسئله باید متذکر شد مسئله طلاق می‎باشد که همینطور که در قسمتهای پیشین ذکر شد یکی از ابزارهای خشونت زنان علیه مردان می‎باشد. طلاق مسئله جدایی دو انسان تنها نمی باشد بلکه مسئله گسیختگی پیوند عاطفی و اجتماعی و … می‎باشد که ضربه های اساسی بر پیکره جامعه می زند اگر در این زندگی کودکانی داشته باشیم مسئله کودکان طلاق معضل بسیاری غم انگیز و مسئله انگیز می‎باشد کودکان که محبت را در خیابانها جستجو می کنند. البته این مسئله تنها نمی تواند از جانب یک طرف قضیه باشد اما طی تحقیقات محققان مردان[8] کمترین علاقه را برای حل مشکلات خانوادگی از خود نشان می دهند و بیشترین تقصیر را دارا می باشند.

بی اعتنایی به ارزشهای اخلاقی

اهمیت اخلاق و تزکیه نفس در سلامت انسانها و جوامع مختلف و نجات آنها از مشکلات و مقایسه اجتماعی و تهاجمات فرهنگی بر کسی پوشیده نیست.

در فرهنگی که براساس بینش اومانیستی و لیبراستی انسان را به آزادی بدون قید و بند دعوت می نماید و به او می گوید هر چه می خواهی بخور و هر چه می خواهی بپوش و هر کاری را که تمایل داری انجام بده براساس این بینش دیگر معنای معقولی برای صحبت از ارزشها نمی ماند.

نگاهی دقیق به تلاش گسترده دشمن در سالهای اخیر به تخریب ارزشهای دین و اخلاقی در مراکز علمی - فرهنگی موید این مطلب است. اگر هر روز می بینیم که یکی از ارزشهای دین بردهای دانشجویی ناجوانمردانه مورد هجوم قرار می‎گیرد باید هوشیارانه در برابر این مسئله عمل نمود چرا که اساس فرهنگ غنی ما را ارزشهای مثبت انسانی می‎سازد که با شکسته شدن و لگدکوب شدن آنها ناهنجاریها جای خود را به آنها داده و بندهای انسانیت کم کم گسسته می‎شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه

تاریخچه مطالعاتی ..................................................................................................... 2

بیان مسئله ................................................................................................................. 10

فرضیات یا پرسشهای تحقیق..................................................................................... 14

اهداف مطالعاتی.......................................................................................................... 15

حدود مطالعاتی........................................................................................................... 16

اهمیت مطالعاتی.......................................................................................................... 17

تعریف اصطلاحات...................................................................................................... 19

فصل دوم: مرور مطالعاتی

خشونتهای خانگی....................................................................................................... 26

آزار جنسی ................................................................................................................ 27

تحریک زنان توسط مردان......................................................................................... 28

بی اعتنایی به ارزشهای اخلاقی ................................................................................. 28

پست انگاشتن نقش های زنانه .................................................................................. 29

فصل سوم: روش تحقیق

رسش تحقیق.............................................................................................................. 33

طرح تحقیق................................................................................................................. 34

فن تحقیق.................................................................................................................... 35

طرح تحلیلی................................................................................................................. 36

طرح اجرایی................................................................................................................ 37

فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات

دختران خشن............................................................................................................. 39

رسانه های خشن....................................................................................................... 40

نادیده انگاشتن نهاد خانواده ..................................................................................... 43

فرهنگ سازی بر اساس حقوق اسلامی و انسانی...................................................... 43

همگام با پیشرفت صنعتی .......................................................................................... 45

مدارس آگاه .............................................................................................................. 46

تشنجات خانوادگی و دختران نوجوان....................................................................... 47

اوقات فراغت.............................................................................................................. 48

فصل پنجم: استنتاج

استنتاج ...................................................................................................................... 52

پیشنهادات ................................................................................................................. 56

ضمائم........................................................................................................................ 57

کتابنامه ...................................................................................................................... 59
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی رابطه رضایت جنسی بر رضایت زناشویی زنان و مردان

دوشنبه 10 آبان 1395
بررسی رابطه رضایت جنسی بر رضایت زناشویی زنان و مردان

بررسی-رابطه-رضایت-جنسی-بر-رضایت-زناشویی-زنان-و-مردانپایان نامه و پروژه کارشناسی روانشناسی عمومی، چکیده: این تحقیق بر روی رابطه رضایت جنسی بر رضایت زناشویی زنان و مردان شهرستان الیگودرز انجام شد. رضایت جنسی به احساس خوشایند فرد از نوع رابطه جنسی اطلاق می شود که فرد به اوج لذت رسیده است. رضایت زناشویی حالتی است که طی آن زن و شوهر از با هم بودن احساس ..دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بین مردان بازنشسته و شاغل تفاوتی در میزان افسردگی

یکشنبه 4 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات69 چکیده تحقیق : هدف از این تحقیق آن است که به این پرسش پاسخی داده شود : که آیا بین مردان بازنشسته و شاغل تفاوتی در میزان افسردگی دیده می شود یا خیر ؟ فرضیه تحقیق :به این صورت مطرح شده است : میزان افسردگی در مردان بازنشسته ،‌از میزان افسردگی در مردان شاغل ، بیشتر است . جامعه آماری در مورد پژوهش عبارت است : از تحقیق روی 60 نفر (30 نفر شاغل و 30 نفر بازنشسته) که با استفاده از روش نمونه گیری که در دسترس است ، این انتخاب صورت گرفته است که در شهر نظرآباد زندگی می کنند . برای اندازه گیری میزان افسردگی ، افراد مورد مطالعه از آزمون یک استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل از فرمول t استفاده شد ، که معنی دار بودن تفاوت افسردگی دو گروه مورد بررسی قرار گیرد . نتیجه بدست آنده از فرمول t ، فرضیه تحقیق را تایید کرد و نتیجه گرفته شد ، که میزان افسردگی در مردان ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد بین مردان بازنشسته و شاغل تفاوتی در میزان افسردگی

جمعه 2 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:107 فهرست مطالب:   چکیده تحقیق : فرضیه تحقیق : مقدمه : پیشگیری : 2-موضوع تحقیق : 3-فایده ، هدف و اهمیت تحقیق : 4-فرضیه تحقیق : شاغل : بازنشسته : مقدمه ای بر شناخت افسردگی مرورری بر تاریخچه افسردگی افسردگی راتجربه می کنند . تقریباً در همان زمان یک روانپزشک فرانسوی دیگر بنام ژول یاژزه (جنون دوشکلی ) را شرح داد و آن بیمار دچار افسردگی عمیق می شود که به حالت بهت افتاده و بالاخره از آن بهبود می یابد . در سال 1882 ، کارل کالبام روانپزشک آلمانی ، با استفاده از اصطلاح «سیکلوتیمی» مانی و افسردگی را مراحل مختلف یک بیماری توصیف نمود . (پورافکاری ، نصرت الله ، س 1373 ) از زمان موبیوس (1893)مر تباً دو نوع سازمان عاطفی ناخوش را در مقابل هم قرار داده اند . ا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کتاب مردان مریخی زنان ونوسی از دکتر جان گری (راهنمای روابط زناشویی)

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
کتاب مردان مریخی زنان ونوسی از دکتر جان گری(راهنمای روابط زناشویی) ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق درباره مردان و زنان شاهنامه

چهارشنبه 31 شهریور 1395
جهان بینی شاهنامه ، دفاع خوبی در برابر بدی است . این دفاع به نحو بی امان ، تا سر حد جان ، و با دادن قربانی های بیشمار ادامه می یابد. گفتیم که تورانی ها در صف بدی شمشیر می زنند ، و ایرانی ها در صف نیکی. این بدان معنا نیست که همه تورانی ها نابکار هستند و همه ایرانی ها نیک سیرت . باآنکه روایت ها به دست ایرانی ها تنظیم شده ، در شاهنامه آنقدر وسعت نظر هست که کتاب را از قید تعصب دور نگاه دارد. در جبههتوران ، مردان نیک منشی چون پیران ویسه و برادرش پیلسم و اغریرث برادر افراسیاب ، هستند و مردان بی گناهی چون سرخه ، پسر افراسیاب . در میان آنان ، به مردانی که تجسم کامل بدی باشند بیش از دو تن برنمی خوریم و آن گریسوز و گروی زره اند . بقیه سیاهی لشکر هستند ، به حکم وظیفه می جنگند ؛ چون پادشاهشان با پادشاه ایران در جنگ است ، او را پشتیبانی میکنند . نمونه بارز این وظیفه شناسی هومان ویسه برادر پیران است که ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله لیگ والیبال مردان ایتالیا

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
لیگ برتر والیبال مردان ایتالیا مجموعه لیگ والیبال مردان ایتالیا است که در سطوح مختلف بر‌گزار می شود. بالاترین سطح رقابت این لیگ سری آ است. بسیاری از بهترین بازیکنان جهان در سری آ و سطح کلی از رقابت های لیگ حضور دارند که باعث شده سطح این لیگ نسبت به لیگ های دیگر اروپا بطور قابل توجه ای بالاتر باشد. ساختار سری آ بالاترین سطح، با حضور ۱۵ تیم، ۱ تیم قهرمان ایتالیا، ۲ تیم سقوط سری آ ۲ سطح دوم، با حضور ۱۵ تیم، ۱ تیم ارتقاء، ۳ تیم سقوط سری بی ۱ سطح سوم، با حضور ۴۸ تیم در سه بخش، چهار تیم ارتقاء، ۱۲ تیم جدا سری بی ۲ سطح چهارم، با حضور ۱۱۲ تیم در هشت بخش، ۱۲ تیم ارتقاء، ۳۲ تیم جدا سری سی توسط کمیته های منطقه ای بر‌گزار می شود سری دی توسط کمیته های منطقه ای بر‌گزار می شود قهرمانی استان ها توسط کمیته های استانی بر‌گزار می شود شامل 7 صفحه فایل word قابل ویرایش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق مقایسه نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

دوشنبه 29 شهریور 1395
دانلود تحقیق مقایسه نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحه: 31           فهرست فصل اول کلیات پژوهش                                             مقدمه                                                  بیان موضوع پژوهش و ضرورت اهمیت آن     ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق مقایسه نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

یکشنبه 28 شهریور 1395
دانلود تحقیق مقایسه نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحه: 31           فهرست فصل اول کلیات پژوهش                                             مقدمه                                                  بیان موضوع پژوهش و ضرورت اهمیت آن     ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله اجتماعی در مورد نابرابری زنان و مردان

چهارشنبه 24 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحات: 20 فهرست مطالب : جنسیت و نابرابری جنسیتی (1)    نابرابری در مرگ و میر (Mortality Inequality) (2)    نابرابری در زاد و ولد (Natality Inequality) (3)    نابرابری در حرفه (Professional inequality) (4)     نابرابری در تملک (Ownership Inequality) (5)    نا برابری در امکانات اساسی (Basic facility inequality) (6)    نابرابری‌در فرصتهای خاص (Special opportunity inequality) (7)     نابرابری در خانوار (Household Inequality) نابرابری جنسیتی ساختاری در موضوع اشتغال: توزیع شغلی (Occupational Distribution) توزیع درآمدی نابرابری بازار برای نیروی کار الف- بخش اولیه (primary sector) ب- بخش ثانو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ماسک های زیبایی صورت از نوع گیاهی هم برای زنان و هم برای مردان

چهارشنبه 24 شهریور 1395
هر پوستى با توجه به رطوبت، چربى، جوش و منافذى که دارد براى شادابى بیشتر نیاز به تقویت دارد. برای تقویت پوست باید از ماسک های مخصوص گیاهی که بیشتر از میوه ها تشکیل می شود استفاده کرد. در کتابی که اینبار برای کاربران گرامی آماده کرده ایم با انواع ماسک های صورت بطور کامل آشنا خواهید شد. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد بین مردان بازنشسته و شاغل تفاوتی در میزان افسردگی

دوشنبه 22 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه107 فهرست مطالب چکیده تحقیق :   مقدمه :   پیشگیری :   2-موضوع تحقیق :   3-فایده ، هدف و اهمیت تحقیق :   4-فرضیه تحقیق :   5-تعریف اصطلاحات و واژه ها :   شاغل :   بازنشسته :   مقدمه ای بر شناخت افسردگی   مرورری بر تاریخچه افسردگی   تاریخچه افسردگی در ایران :   تعریف افسردگی :   دیدگاه های درمان افسردگی : الگوی زیستی افسردگی عوامل ژنتیکی و افسردگی :   هدف از این تحقیق آن است که به این پرسش پاسخی داده شود : که آیا بین مردان بازنشسته و شاغل تفاوتی در میزان افسردگی دیده می شود یا خیر ؟     فرضیه تحقیق : به این صورت مطرح شده است : میزان افسردگی در مردان بازنشسته ،‌از میزان افسردگی د ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تکنیک ھای تقویت ارگاسم چند گانه در مردان

پنج‌شنبه 18 شهریور 1395
  ارگاسم   چند گانه به معنای تجربه چندین ارگاسم در نیم یا یک دقیقه است که کاملا   پشت سر ھم رخ می دھد. نباید تصور کرد که ارگاسم چندگانه پدیده ای   خاص است بلکه یک مرحله ارضا کننده و لذت بخش است که توام با   کاھش تنش بوده و در ھر فردی می تواند رخ دھد البته  این تجربه می   تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. برای آشنایی بیشتر این فایل که به صورت pdf است را دانلود کنیید   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تفاوت بین مردان و زنان

چهارشنبه 17 شهریور 1395
روشن سازی تفکرات زن و مرد  ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تفاوت، مردان، زنان