X
تبلیغات
رایتل

ارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنی

شنبه 29 آبان 1395

ارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنی

خلاصه:

ما دراین جا طرح اولیه یک تحقیق برای بررسی وبرآوردکردن اثر اجتماعی رسانه های متحرک غنی ( ویدئو، فاصله های رسانه ای، مجازی، مخلوط، واقعیت افزایش یافته متحرک وغیره) رادنبال می کنیم. هدف کشف شیوه ای است که رسانه های متحرک و غنی در زمینه های اجتماعی شکل داده می شوند، اثرات تقریبا متساوی واشکال به دور از همکاری در محیط های کاری، دگرگونی رفتار در فضاهای عمومی وموضوعات شهروندی ومشارکت.

این تحقیق بوسیله کار میدانی قوم شناسی ، پیمایش های ملی دسترسی واستفاده و آزمایش های در مقیاس کوچک دخالت/ ارزیابی بدست آمده است. در این شیوه چیزی که انتظار می رود توجه ویژه به اثر رسانه های غنی ومتحرک روی تعامل وهمکاری به منظور مشخص کردن پیشنهادات خط مشی برای بهترین شیوه برای مستقر کردن وبهبود این رسانه ها است.

اهداف تحقیق:

تکنولوژی های جدید اطلاعات وارتباطات یک بخش بزرگتر از زندگی اجتماعی ما را نسبت به گذشته تشکیل می دهند. بنابراین دلالت های اجتماعی رسانه های جدید نظیر فاصله های رسانه ای، محیط های مجازی، تکنولوژی های همه جا حاضر و سکوهای محاسبگر متحرک جدید نیازمند تحقیق است.

«تکنولوژی شکل دهنده اجتماعی» یک چشم انداز است که حاکی از آن است که این تکنولوژی یک عامل مستقل برای ایجاد تغییرات اجتماعی است این تکنولوژی بهتر است بعنوان منعکس کننده و شکل دهنده روابط اجتماعی در نظر گرفته شود. بنابراین استفاده کنندگان تکنولوژی تا حدی در اثر استفاده توصیه شده ای که دراین رسانه ها قرار داده شده است از مرحله طراحی وتولیدشان پیکربندی می شوند. به عبارت دیگر استفاده کنندگان فعالند و به طور اجتماعی رمز گشاهای این تکنولوژی هستند و آنهارا به نیازهایشان اختصاص می دهند. از این رو آنها استفاده های جدید را خلق می کنند.

در این زمینه موارد ذیل تعدادی از مهم ترین اهداف تحقیق

درباره اثر اجتماعی رسانه های غنی ومتحرک است:

  • تمرکز روی فرایند شکل دهی اجتماعی ،شامل توسعه شان، انتشار، قبول، از خودسازی وتخصیص در زمینه های اجتماعی، کار و خانه است.
  • کشف ابعاد اجتماعی این رسانه ها از طریق روشهای گوناگون
  • طراحی و ارزیابی یک تعداد از مداخله های تکنولوژی های در مقیاس کوچک در زمینه های مختلف
  • بحث درباره موضوعات سیاسی که در مخاطره هستند موقعی که این رسانه ها خانگی شده اند ودر فضای عمومی تخصیص داده شده اند.

این که چگونه رسانه های غنی ومتحرک عملا استفاده شده اند

نسبت به چیزی که می تواند پیش داوری بشود بوسیله مدل های نظری، یک پرسش تجربی است.

بنابراین به منظور فهم وارزیابی این رسانه ها باید یک تعدادی از حوزه های مطالعه درباره مستقر کردن، قبول واستفاده را مورد بررسی قرار داد.

در یک مورد باید بررسی کرد چطور رسانه های غنی و متحرک می توانند به طوری موثر به افراد پیر وجوان که از نظر توانایی متفاوتند و نیز افراد ثروتمند وفقیر نخبگان علمی و محرومین از آموزش تخصیص داده شوند.

بنابراین مطالعات حوزه قوم شناسی باید یک پایه برای چنین کاری را شکل دهد. مزایای این شیوه عبارتند از:

(i) تعامل با کاربران از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته و بدون ترتیب یک تفسیر هوشمندانه دو طرفه وعمیق وغنی از فرایندهای مشاهده شده فراهم می کند.

(ii) بوسیله دیدن محل زندگی کاربران ، قوم شناسان قادر است زمینه های واقعی محلی را مشاهده کند در جایی که تکنولوژی های مطالعه شده به کار رفته است

(iii) مشارکت قوم شناسی در زمینه های محلی کاربران ، آشکارسازی شرایط واقعی را در جایی که تکنولوژی مطالعه شده تخصیص داده شده است را ممکن می سازد که ممکن است از اصل ثبت شده اش در مراحل طراحی وتوسعه متفاوت باشد

با این وجود یک شیوه کیفی نظیر قوم شناسی نمی تواند اطلاعات کافی رابرای بررسی همه انواع ای که در ارتباط با رسانه های متحرک و غنی هستند فراهم می کند تکنیک های مختلف دیگر باید مستقر شوند که شامل تحلیل تعامل حمایت شده بوسیله داده های ویدئویی همانطور که توسعه یافته است در مطالعات شیوه کار(luff ,2001) و همچنین چیزهایی نظیر دفتر چه یادداشت دیجیتال (sellen 2001) رسانه های متحرک وغنی فرصت های دیگری برای جمع آوری اطلاعات نظیر پیام دهی راه دور، یادداشت رسانی و دستیابی به اطلاعات از طریق کامپیوتر وفراهم کردن مقیاس های کیفی بیشتر است.(Taylor 2001)

روش های ارزیابی دیگر استفاده شده در تحلیل کار وحوزه های تعامل کامپیوتر باید همچنین به طور مناسب به کار گرفته شوند.

این ها شامل پیمایش های رسانه های غنی ومتحرک مصاحبه های وب محور درباره مهارت ها وگرایش ها مطالعات سودمند بعلاوه فرایندهای تصور سازی متمرکزاند روی چنین چیزهایی نظیر خانه های هوشمند وشیوه های جدید کار.

مطالعات مشخص مداخله ای، باید به منظور فراهم کردن داده های تجربی درباره انواع پدیدارشوند در جوامع دیجیتالی طراحی شوند و به اجازه می دهد که فقط حدس بزنیم و از تکنیک های پیش بینی نظیر دلفای استفاده نماییم.

این مطالعات باید با تحقیقات تطبیقی درباره فرهنگ اقتصاد و تفاوت های سیاسی در سرتاسر اروپا ترکیب شوند.

بنابراین ، چیزی که مورد نیاز است هدایت یک تعدادی از مطالعات موردی در سرتاسر اروپااست در جایی که ویژگی های زنجیره پیچیده مصرف –تولید رسانه های غنی ومتحرک کشف میشوند.

خروجی این مطالعات موردی باید چهار حوزه ذیل را تعریف کند:

  • شکل دهی اجتماعی والگوهای قبول رسانه های غنی ومتحرک در زمینه های خانگی. در خانه هایشان افراد نه فقط شیوه های متفاوت شخصی شان از زندگی را تعریف می کنند بلکه مذاکره می کنند و معانی واهمیت تکنولوژی هایی که در دسترس شان قرار میگیرد را تشکیل می دهند.

خود تکنولوژی محدود می کند و فرصت هایی را از طریق کیفیت عمومی طراحی شان ممکن می سازد که رسانه های غنی متحرک را مناسب کاربر دوست و یا تماما مقاوم در برابر استقرار عملی وسودمند می سازد.

بنابراین ، هدف مجموعه مطالعات موردی درباره از آن خودسازی رابطه میان این عناصر را کشف خواهد کرد. تکامل از نظر اجتماعی در گزینش رسانه های غنی ومتحرک در محیط های کاری میانجیگری می کند. این مجموعه از مطالعات موردی چندین زمینه کاری متفاوت را کشف خواهند کرد در جایی که انواع مختلف تکنولوژی های غنی و متحرک مختلف، فرایندهای کاری واشکال همکاری از راه دور ومشترک را حمایت وظاهر می کنند.

نکته مهم این مطالعات فقط مرتب کردن فاکتورهای شکل بندی اجتماعی از تولید به مصرف ومشخص کردن فاکتورهای همراه موفقیت، بلکه کشف مزایای اضافی است که رسانه های متحرک وغنی پدید میآورند.

یک شیوه در اشکال موسسات جدید ممکن است از طریق بررسی ابزار رسانه های متحرک هر چند دریک مقیاس کوچک بررسی شود.

  • تبدیل ها وتکامل تکنولوژیکی رفتار در محیط های عمومی متعادل می کند. محیط های عمومی در کنار ترتیبات محل کار و خانگی وجود دارند. اینجا جایی است که نیازهای افراد به عنوان اعضای خانواده موسسات و به عنوان شهروندان ویژه جامعه در هم آمیخته می شود.

هنوز از نظر تاریخی تعداد کمی از مطالعات به نحوه ای که رسانه های غنی ومتحرک می توانند در شکل دادن به این زمینه ها استفاده شوند، پرداخته اند. تلاش های کمی برای تعریف کردن تفاوت های تحلیلی مناسبی که نیازمند دارابودن نظم های مختلف علایق در فضای عمومی وتکنولوژی استفاده شده در آنجا شده است.

آیا آن معماری جغرافیای شهری وبرنامه ریزی یا نظم های اجتماعی نظیر مردم شناسی ،جامعه شناسی وروان شناسی است.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود نرم افزار سرعت سنج اجسام،سرعت یاب ماشین و اجسام متحرک

جمعه 28 آبان 1395

دانلود نرم افزار سرعت سنج اجسام،سرعت یاب ماشین و اجسام متحرک

قطعا دیده‌اید که پلیس برای تشخیص سرعت یک وسیله نقلیه‌، یک دستگاه را در جلوی یک وسیله نقلیه در حال عبور نگاه میدارد و دستگاه بلافاصله سرعت آن وسیله نقلیه را نشان میدهد. این وسیله که تفنگ سرعت سنج نام دارد یکی از ابزارهای پلیسی است که حالا میتوانید آن را در تلفن همراه یا تبلت اندرویدی خودتان داشته باشید. کافی است پس از نصب و اجرای نرم افزار ابتدای فاصله‌ی خود تا جسمی که قصد اندازه گیری آن را دارید به صورت تخمینی وارد کرده و سپس در هنگام عبور آن از جلوی دوربین دستگاه اندرویدی‌تان مکان نمای موجود در برنامه را همزمان با تغییر جابه جایی شی در صفحه نمایش حرکت دهید.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت بررسی خانه ای متحرک در خیابان دروس تهران(نمونه مشابه مسکونی)

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
فرمت فایل: pptx تعداد صفحات فایل: 25 حجم فایل: 719 کیلوبایت   نمونه مشابه مسکونی ، پاورپوینت بررسی خانه ای متحرک در خیابان دروس تهران در 25 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx     طراحی خانه متحرک و خلاقانه شریفی ها را از زبان طراحان با هم می خوانیم  کارفرما که جوانی موفق و تحصیلکرده است،خانه ای بزرگ می خواست که ویژه و شاخص باشد.شاید بیشتر نمونه های نئو کلاسیک مد نظرش بود و به ما هم پیشنهاد هایی نظیر ستون هایی متقارن در ایوان ورودی ،تزئینات رومی و نظایر اینها را می داد دانشـــــــــــگاه : دانشگاه گیلان (رشت) سال طـــــراحی : ۱۳۸۸ مـــــــــــــــــکان : تهران،دروس کـــــارفـــــــــرما : خانواده شریفی تـــــــــــاریخ ثبت : ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ مســــــــــــاحت : ۱۶۳۰ همــــکاران طرح : -همکاران طراحی : روح الله رسولی،فریده آقا محمدی،مجتبی مرادی. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت سقف های متحرک پلی کربنات

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
              محصول دانلودی: پاورپوینت سقف های متحرک پلی کربنات تعداد اسلاید: 50 قابل ویرایش: می باشد کیفیت محصول: ****** چرا پلی کربنات چند جداره را برای نصب انتخاب کردیم ؟ ورق پلی کربنات چند جداره  , به لحاظ ویژگی های برتر آن نسبت به شیشه در صنعت ساختمان اعتبار جدیدی برای خود باز نموده است. ورقهای پلی کربنات, به لحاظ سبک بودن  و مقاومت بیشتر , می تواند بطور معمول جایگزین شیشه گردد. ویژگی های فیزیکی ورق های دوجداره پلی کربنات , در تقلیل صدا و عبور نور و داشتن پوشش ماورای بنفش و زیبایی , باویژگی های فیزیکی انسان همخوانی دارد ... ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاور پوینت پل های متحرک

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
پاور پوینت پل های متحرک 12 اسلاید توضیحات همراه با عکس آماده جهت ارائه در کلاس ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: پاور، پوینت، متحرک

دانلود نرم افزار سرعت سنج اجسام،سرعت یاب ماشین و اجسام متحرک

سه‌شنبه 23 شهریور 1395
قطعا دیده‌اید که پلیس برای تشخیص سرعت یک وسیله نقلیه‌، یک دستگاه را در جلوی یک وسیله نقلیه در حال عبور نگاه میدارد و دستگاه بلافاصله سرعت آن وسیله نقلیه را نشان میدهد. این وسیله که تفنگ سرعت سنج نام دارد یکی از ابزارهای پلیسی است که حالا میتوانید آن را در تلفن همراه یا تبلت اندرویدی خودتان داشته باشید. کافی است پس از نصب و اجرای نرم افزار ابتدای فاصله‌ی خود تا جسمی که قصد اندازه گیری آن را دارید به صورت تخمینی وارد کرده و سپس در هنگام عبور آن از جلوی دوربین دستگاه اندرویدی‌تان مکان نمای موجود در برنامه را همزمان با تغییر جابه جایی شی در صفحه نمایش حرکت دهید. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ساخت آسان تصاویر متحرک با نرم افزارEasy GIF Animator 5

یکشنبه 21 شهریور 1395
  ساخت آسان تصاویر متحرک با نرم افزار Easy GIF Animator 5    ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ارائه روش جدید بدون شبکه نیمه ضمنی ذرات متحرک (MPS) با ضریب پنالتی برای حل معادلات دیفرانسیلی بیضوی

پنج‌شنبه 18 شهریور 1395
• مقاله با عنوان: ارائه روش جدید بدون شبکه نیمه ضمنی ذرات متحرک (MPS) با ضریب پنالتی برای حل معادلات دیفرانسیلی بیضوی  • نویسندگان: مرتضی کلاهدوزان ، صائب فرجی ، میثم بالی  • محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - 17 و 18 اردیبهشت 93   • محور: سازه های هیدرولیکی  • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.   چکیــــده: در این تحقیق روش جدید بدون شبکه نیمه ضمنی ذرات متحرک (MPS) با ضریب پنالتی برای حل معادلات دیفرانسیلی بیضوی ارائه شده است. روش‌های معمول MPS برای اعمال شرایط مرزی، از چند لایه ذره مجازی که در اطراف ناحیه مسئله قرار می‌گیرند، استفاده می‌کنند. معادلات دیفرانسیلی حاکم بر ناحیه مسئله در ذرات مجازی اعمال نمی‌شوند، از این جهت استفاده از این ذرات باعث افزایش هزینه مح ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت نمای متحرک

چهارشنبه 17 شهریور 1395
در 23 صفحه پاورپوینت (عکس) پس از معرفی ،مقدمه تاریخچه به بیان انواع آن پرداخته وبا مقایسه آنها به نتیجه گیری می پردازد. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: پاورپوینت، نمای، متحرک

3 پاور پوینت نمای متحرک نمای هوشمند و نمای 2 پوسته برج ها با هم(عکس)

چهارشنبه 17 شهریور 1395برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

قالب متحرک پاورپوینت (چراغ راهنمایی)

چهارشنبه 17 شهریور 1395
قالب آماده بسیار جذاب چراغ راهنمایی که متحرک است و چراغ راهنمایی در طول ارائه پاورپوینت به رنگ سبز و زرد و قرمز تغییر می‎کند.   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ارتعاشات تیر انحنادار دو سر گیردار در اثر بار متحرک

دوشنبه 15 شهریور 1395
        در این مقاله ارتعاشات تیر انحنادار با تکیهگاه گیردار در اثر عبوربار شعاعی با سرعت ثابت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تیر به صورت جدار نازک و با انحنای ثابت در نظر گرفته شدهاست. به منظور استخراج معادلات حاکم بر ارتعاشات، از تئوری برشی مرتبه اول استفاده گردیده است و حل معادلات از روش گالرکین صورت پذیرفته است. همچنین اثر سرعت بار متحرک بر ارتعاشات تیر مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن بیان گردیده است.   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید