X
تبلیغات
رایتل

بررسی اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی مردم

دوشنبه 1 آذر 1395

بررسی اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی مردم

برنامه قلب سالم اصفهان :

برنامه مداخلاتی جامعه نگر برای پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی عروقی طراحی ، روش اجرا و تجربیات نخست

نوشین محمدی فر (مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان ، مرکز پزشکی امین ، خیابان ابن سینا ، اصفهان ، صندوق پستی 1184-81465) نضال صراف زادگان ، غلامحسین صدری ، حسین ملک افضلی ، شهناز شاهرخی ، حمید رضا طلوعی ، مسعود پور مقدس ، معصومه صادقی ، مرتضی رفیعی ، علی اکبر توسلی ، رویا کلیشادی ، کتایون ربیعی ، منصور شهپریان ، نصرالله بشر دوست ، صدیقه عسگری ، غلامعلی نادری ، حسن علیخاصی ، طاهره چنگیز ، علیرضا یوسفی ، فیروزه سجادی ، حسین ثمریان .

چکیده مقاله :

این مطالعه یک برنامه مداخلاتی جامعه نگر با هدف اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملکرد مردم و کارکنان بهداشتی در رابطه با این عوامل و همچنین راههای پیشگیری از آنها میباشد . این مطالعه مداخله ای مشتمل بر سه مرحله است . مرحله اول شامل بررسی های مختلف در گروه بالغین ، اطفال ، کارکنان بهداشتی ، بیماران قلبی و استروک که بصورت مقطعی انجام شد و در آن وضعیت موجود در شهرستان های اصفهان و نجف آباد (شهرستان های مورد مداخله) و اراک (شهرستان شاهد) در رابطه با KAP مردم (بالغین و کودکان) کارکنان بهداشتی و بیماران ، میزان شیوع عوامل خطرساز ، شیوع بیماریهای عروق کرونر و استروک و مورتالیته و موربیدیته ناشی از این بیماریها تعیین گردید. کل نمونه‌ های مورد مطالعه 20800 نفر شامل 12600 نفر فرد سالم بالای 19 سال ، 2000 کودک 6 تا 18 سال 2000 نفر والدین آنها و 500 نفر مسوولین و معلمین مدارس ، 1700 نفر کارکنان بهداشتی و 2000 بیمار قلبی و عروقی بود . برای جمع آوری اطلاعات در زمینه KAP از این افراد ، پرسشنامه هایی که اعتبار و روایی آن تایید شده بود استفاده شد . شیوع عوامل خطر ساز نظیر چربی های سرم ، دیابت ، پرفشاری خون ، و چاقی با معاینات بالینی و پاراکلنیکی ، شیوع بیماریهای قلبی با استفاده از پرسشنامه ROSE و کد مینه سوتا استاندارد شده ، شیوع استروک با استفاده از پرسشنامه ، بروز بیماریهای قلبی و استروک از طریق پرسشنامه و موارد ثبت بیماریهای قلبی و استروک با روش اجرا شده در مطالعه مونیکا تعیین گردید. کلیه اطلاعات پرسشنامه ها توسط افراد آموزش دیده بازبینی و پس از تایید وارد کامپیوتر گردید. از آنجا که هدف برنامه ، پیشگیری از بیماریهای قلبی و استروک می باشد ، مداخلات از سال 1380 (سال دوم برنامه) در قالب 8 پروژه ، (زنان ، کودکان ، جوانان ، افراد در محل کار ، کارکنان بهداشتی ، بیماران و پروژه تغذیه و ورزش) در کل جامعه آغاز گردید . این مداخلات بر اساس نتایج پرسشنامه هایی بررسیهای انجام شده در مرحله اول در حال انجام می باشد . پس از 3-4 سال مداخلات ، در سال آخر برنامه (سال پنجم تا ششم) کلیه بررسی های انجام شده در مرحله اول در سال 1384 در یک جمعیت تصادفی دیگر در شهرستانهای مورد مداخله و شاهد تکرار می گردد. البته در تمام مدت بررسی کلیه افراد بالای 35 سال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنین برای بررسی نحوه تاثیر مداخلات ، هر سال یک مطالعه بر روی نمونه کوچک تصادفی انجام می شود .

واژه های کلیدی : مقاله روش شناسی ، مداخلات جمعیتی ، بیماریهای قلبی و عروقی ، اصفهان ، پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر ، شیوع .

بررسی فراوانی نسبی علائم مثبت و منفی در بیماران اسکیزوفرنیای مزمن اصفهان

دکتر غلامحسین احمد زاده (گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ، اصفهان) دکتر تقی کریم زاده

چکیده مقاله

مقدمه ‍: تقسیم بندی بیماران به دو گروه علائم مثبت و منفی تاثیر چشمگیری بر پژوهشهای روانپزشکی گذاشته است. با توجه به نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی بر روی علائم بیماری مطالعه حاضر جهت بررسی این علائم در بیماران اسکیزوفرن مزمن ایرانی انجام شده است.

روشها : جمعیت آماری مورد مطالعه 200 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن که به صورت تصادفی ساده از بین بیماران سرپایی و بستری در مراکز روانپزشکی شهر اصفهان انتخاب شدند.

نتایج : بر اساس مشاهدات 54 درصد بیماران در زیر گروه علائم مثبت و 46 درصد جزو گروه منفی بودند . شایعترین علائم شامل غیر اجتماعی بودن ، لذت نبردن از زندگی ، بی ارادگی و بی تفاوتی ، هذیان و توهم بود.

بحث : نتایج مطالعه حاضر به میزان فراوانی با سایر مطالعات انجام شده در دنیا همخوانی دارد ، ولی بیماران مورد مطالعه علائمی مانند پرخاشگری ، فقر کلام و هذیان های گزند و آسیب و حسادات را بیشتر و کندی عاطفی و توهم را کمتر از مطالعات مشابه نشان دادند .

واژه های کلیدی : اسکیزوفرنیا , علائم مثبت و منفی ، روانپزشکی فرهنگی ، اصفهان .

غلظت سرب در موی سر کارگران معدن سرب نخلک و مقایسه آن با ساکنان روستای محمدیه نائین در اسفندماه 1379

دکتر نسترن ایزدی مود (گروه بیهوشی و مسمومین ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ، اصفهان.

E-mail : lzadi@med.mui.ac.ir

دکتر کامران منتظری ، دکتر نازیلا شاه منصوری

چکیده مقاله

مقدمه . مسمومیت با سرب یکی از مشکلات اصلی در آلودگی محیط زیست است. تماس با سرب از طریق هوا ، آب ، خاک و غذا می باشد. در بالغین بیشترین منبع آلوده کننده ، محیط کار است. اندازه گیری سرب مو به عنوان روشی غیر تهاجمی و نسبتا ارزان توسط بسیاری از محققین برای بررسی وضعیت سرب بافت های بدن انجام می شود. از معادن مهم سرب ایران ، معدن سرب نخلک می باشد. در این مطالعه غلظت سرب موی سر کارگران معدن سرب نخلک با ساکنان روستای محمدیه نائین (شاهد) مقایسه شده است.

روشها. نوع مطالعه مشاهده‌ای مقطعی می باشد. تعداد نمونه های مورد 25 و تعداد نمون های شاهد 26 نفر است که هر دو به روش تصادفی انتخاب شدند. نمونه های موی سر پس از جمع آوری با دترژنت و سپس آب مقطر شستشو داده شد و به روش هضم مرطوب به صورت محلول در آمد . غلظت سرب هر نمونه توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری و در دو گروه مقایسه شد.

نتایج . میانگین غلظت سرب در گروه مورد ug/g 27.72 +- 43.52 و در گروه شاهد ug/g 43.3 +- 38.17 بود (0.001 p<) .="" بین="" سابقه="" کار="" و="" غلظت="" سرب="" مو="" در="" کارگران="" معدن="" سرب="" نخلک="" رابطه="" وجود="" داشت="" (0.8="s" 0.001=""><) .="" با="" کنترل="" سابقه="" کار="" ،="" بین="" سن="" و="" غلظت="" سرب="" مو="" رابطه="" وجود="" نداشت="" (0.05="" p="">) .

بحث. میانگین غلظت سرب مو در کارگران معدن سرب نخلک بیشتر از ساکنان روستای محمدیه نائین است. کارگران معدن سرب علاوه بر دریافت سرب از طریق آلوده کننده های عمومی ، در محیط کار نیز در تماس مداوم با سرب می باشند. با افزایش سابقه کار، مدت زمانی که کارگران در محیط مسموم قرار می گیرند بیشتر شده و انتظار می رود که با افزایش سابقه کار در معدن ،‌غلظت سرب مو نیز افزایش داشته باشد.

واژه های کلیدی . معدن سرب ، بهداشت حرفه ای ، مسمومیت با سرب ، غلظت سرب مو، بهداشت محیط .

آزمون های عملکرد تیروئید قبل و پس از تعویض خون در نوزادان مبتلا به افزایش بیلیروبین خون

دکتر رامین ایرانپور (گروه بیماری های کودکان ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان اصفهان ، اصفهان .

E-mail:rmirp@yahoo.com

دکتر مهین هاشمی پور ، دکتر مجید حمیدی ، دکتر ایرج حق شناس

چکیده مقاله

مقدمه . غربالگری هیپوتیروئیدی مادرزادی در هفته اول پس از تولد لازم است. در این مطالعه تاثیر تعویض خون در نتایج آزمون های عملکرد تیروئید در نوزادانی که به علت زردی تعویض خون شده اند و آزمون غربالگری قبل از تعویض خون در آنها انجام نشده است ، بررسی شده است.

روشها. در یک مطالعه مشاهده ای ، 18 نوزاد رسیده با سن سن حاملگی بیش از 37 هفته که به علت زردی به بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی اصفهان مراجعه نموده و نیاز به تعویض خون داشتند ، انتخاب شدند. تعویض خون به میزان دو برابر حجم خون نوزاد با خون یک فرد دهنده بالغ انجام شد. هورمون های تیروئید (TSH , T4 , T3) قبل از تعویض خون ، بعد از تعویض خون و یک هفته پس از تعویض خون اندازه گیری و مقایسه شد.

نتایج. میانگین غلظت هورمون های TSH , T4 قبل از تعویض خون بالاتر از کیسه خون (خون دهنده) بود (0.05 P<) .="" پس="" از="" تعویض="" خون="" میانگین="" غلظت="" tsh="" ,="" t4="" نسبت="" به="" قبل="" از="" تعویض="" خون="" کاهش="" نشان="" داد="" (0.05=""><) ولی="" هنوز="" از="" نمونه="" کیسه="" خون="" بالاتر="" بود="" (0.05=""><) .="" در="" مورد="" t3="" قبل="" و="" بعد="" از="" تعویض="" خون="" تفاوت="" وجود="" نداشت="" (0.05="" p="">) . پس از هفت روز ، مقادیر TSH , T4 نسبت به بعد از تعویض خون افزایش نشان داد (0.05 P<) ولی="" با="" مقادیر="" قبل="" از="" تعویض="" خون="" تفاوت="" نداشت.="" ولی="" t3="" افزایش="" بیشتری="" نشان="" داد="" و="" حتی="" از="" مقادیر="" قبل="" از="" تعویض="" خون="" به="" طور="" معنی="" داری="" بالاتر="">

بحث. در نوزادان TSH , T4 بعد از تعویض خون بطور مشخصی کاهش می یابد ولی پس از یک هفته به مقادیر اولیه خود می رسد. با توجه به اینکه برای غربالگری از اندازه گیری TSH , T4 استفاده می شود ، به نتایج این آزمایشها یک هفته بعد از تعویض خون می توان اطمینان کرد.

واژه های کلیدی : تعویض خون ، آزمون های عملکرد تیروئید ، هیپربیلیروبینمی ، طب نوزادان

تاثیر داروی میتومایسین C موضعی طی عمل داکریوسیستورینوستومی بر نتیجه جراحی در بیماران مبتلا به انسداد اکتسابی مجرای اشکی

دکتر علیرضا زندی (گروه چشم پزشکی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان اصفهان ، اصفهان.)

دکتر فهیمه ندافی

چکیده مقاله

مقدمه . شایع ترین علت اشک ریزش ، انسداد مسیر خروج اشک از طریق کانال نازولاکریمال می باشد و قطعی ترین روش درمان ، انجام عمل جراحی داکریوسیستورینوستومی (DCR) است. عارضه مهم عود علایم است . علی رغم ارایه روشهای گوناگون میزان شکست 10 درصد است و جراحی مجدد هم برای جراح و هم برای بیمار مشکلات عمده ای را به وجود می آورد. با توجه به اینکه علت اصلی شکست به وجود آمدن بافت فیبروز در محل استئوتومی و فلاپ ها و بسته شدن آن می باشد ، در این مطالعه تاثیر یک ماده آنتی فیبروز به نام میتومایسین C بر نتیجه عمل DCR بررسی شد.

روشها . در این کارآزمایی بالینی ، 110 بیمار مبتلا به انسداد اشکی اکتسابی اولیه به روش آسان از بین مراجعین به بیمارستان فارابی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. سپس هر دو با روش استاندارد DCR و توسط یک جراح مورد عمل قرار گرفتند. در گروه شاهد یک نوار کتانی و در گروه مداخله نوار کتانی آغشته به میتومایسین C با غلظت mg/CC 0.2 در محل استئوتومی گذاشته شد و بعد از نیم ساعت از طریق بینی خارج شد . آنگاه هر دو گروه 1، 3 و 6 ماه بعد در درمانگاه معاینه و نتایج ثبت گردید.

نتایج. هر دو گروه از نظر سنی و جنسیت شرایط یکسان و مشابهی داشتند. همه بیماران گروه مورد مطالعه در هر سه نوبت معاینه بدون علامت بودند در حالیکه در 5 نفر از گروه شاهد مجددا علایم ظاهر گردید. (0.01 P<) .="" از="" این="" 5="" نفر="" ،="" 3="" نفر="" در="" یک="" ،="" 1="" نفر="" در="" 3="" و="" 1="" نفر="" در="" 6="" ماهه="" اول="" دچار="" علامت="" شدند.="" بیماران="" گروه="" مورد="" مطالعه="" تنها="" 3="" نفر="" خونریزی="" بعد="" از="" عمل="">

بحث. به نظر می رسد استفاده از میتومایسین C طی عمل DCR بتواند بدون ایجاد عارضه منجر به کاهش عدم موفقیت شود.

واژه های کلیدی : مجرای نازولاکریمال ، میتومایسین C ، DCR ، فلاپ ، استئوتومی.

کارایی تجویز دگزامتازون در کاهش درد بعد از عمل جراحی اندام فوقانی در بیهوشی ناحیه ای داخل وریدی : مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی شده

دکتر حمید سریزدی (گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ، اصفهان)

دکتر مسعود نصیری

چکیده مقاله

مقدمه . بیهوشی ناحیه ای داخل وریدی (IVRA) از روش های موفق در تامین بی دردی طی عمل جراحی می باشد. مزایای آن راحتی تجویز ، شروع سریع بیهوشی ، ریکاوری سریع و شلی عضلانی است ولی این روش درد بعد از عمل را کاهش نمی دهد. در مطالعات چند سال اخیر تلاش شده تا با افزودن بعضی از داروها به ماده بی حسی موضعی IVRA ، درد بعد از عمل را کاهش دهند که تا حدی موفق بوده اند. در این مطالعه از دگزامتازون استفاده شده است.

روشها. طی یک کارآزمایی بالینی دو سوکور 110 نفر بیمار بالغ کاندید عمل جراحی نسوج نرم یک طرفه اندام فوقانی بصورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد مورد بیهوشی ناحیه ای داخل وریدی یا استفاده از لیدوکائین 0.5 درصد یا بدون دگزامتازون قرار گرفتند.

نتایج. میانگین شدت درد دقایق 10 ، 60 پس از عمل جراحی در گروه مداخله کمتر از گروه شاهد بود (0.05 P<) .="" درد="" شدید="" بعد="" از="" عمل="" در="" گروه="" شاهد="" بیش="" از="" گروه="" مداخله="" ملاحظه="">

بحث. افزودن دگزامتازون به ماده بی حسی موضعی در IVRA مانع از بروز درد شدید بعد از عمل در بیماران می شود و در نتیجه امکان کنترل بهتر درد بعد از عمل با این روش فراهم می گردد.

واژه های کلیدی : بیهوشی ناحیه ای داخل وریدی ، لیدوکائین ، دگزامتازون ، مقیاس سنجش بصری ، درد بعد از عمل ، کارآزمایی بالینی .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق اثرات ورزش بر بیماری های قلبی

چهارشنبه 26 آبان 1395
اگر بپذیریم که عقل سالم در بدن سالم است و یک فرد با عقل سالم می تواند فرد مفیدی به حال خود و اجتماع باشد، در آن صورت درمی یابیم که چرا جوامع پیشرفته سرمایه گذاری زیادی بر روی این امرخطیر یعنی ورزش می کنند. در متون تاریخی همواره از از ورزشکاران و پهلوانان بعنوان افرادی جسور و جوانمرد یاد می شود. امروزه اثرات مفید ورزش بر ساختار فرهنگی و اجتماعی یک جامعه بر هیچکس پوشیده نیست. اگر در جامعه ای فرهنگ ورزشی جایگاه مناسب خود را پیدا کند، افرادآن جامعه از سستی و کرختی رهایی می یابند و علاوه بر بالا رفتن نیروی کار، از صرف هزینه های گزاف درمان بیماریها کاسته می شود. چون در هنگام ورزش موادی بنام آندورفین در بدن زیاد می شود و دستگاه گردش خون اکسیژن را به تمام بافتهای بدن به مقدار کافی می رساند، یک ورزشکار همواره شاداب بوده و از نشاط کافی برخوردار است. بنابراین نیازی به مواد مخدر برای دستیابی به نشاط ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله پیشگیری بیماریهای قلبی عروقی (پروتکل اجرایی)

یکشنبه 18 مهر 1395
بیماریهای قلبی عروقی به عنوان اولین عامل سالهای از دست رفته عمر در کشور مطرح می باشد. طی مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق یزد شیوع فاکتورهای خطر شناخته شده این بیماری که شامل فشارخون بالا،‌ دیابت،‌ اختلالات چربی خون و چاقی می باشند نسبت به آمار کشوری، آمار جهانی 2 تا 3 برابر بیشتردیده می شوند این مهم ناشی از روشهای غلط زندگی شامل تغذیه ناسالم، کمبود فعالیت بدنی و زندگی پراسترس می باشد.  عدم آگاهی مطلوب و عملکرد ضعیف جمعیت شهری یزد نسبت به فاکتورهای خطر این بیماری و روشهای صحیح زندگی عامل اصلی این مسئله است. آنچه مسلم است روشهای پیشگیری و اصلاح شیوه زندگی کاملاً شناخته شده و مقرون به صرفه است. وجود یک مرکز تخصصی که بر پایه پروتکلهای علمی پیشگیری و شناخت زودرس بیماری را مدیریت نماید بسیار لازم و ضروری می باشد. مرکز تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق به دنب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت نارسایی قلبی

یکشنبه 4 مهر 1395
نارسایی قلبی:که اغلب نارسایی احتقانی قلب chfنیزنامیده می شود وضعیتی که در ان قلب قادر به پمپ خون برای تامین نیاز بافت ها و اکسیژن و موادذ غذایی نمی باشد . این علائم زمانی رخ می دهد که قلب در تنظیم برونده کافی در تامین نیاز بدن ناتوان باشد . واژه hfدلالت بر بیماری میوکارد قلب دارد که مشکل در انقباض قلب (اختلال در عملکرد سیستولیک )یا پر شدن قلب (اختلال در عملکرد دیاستولیک)بوده که ممکن است باعث احتقان  ریه    یا عروق سیستمیک شود یا نشود و برخی عوامل hf قابل برگشت می باشد و اغلب hf یک تشخیص طولانی مدت است و با تغییر شیوه زندگی ومصرف دارو درمان می گردد . نارسایی مزمن قلب: hfهمانند بیماری شریان کرونر با سن افزایش می یابد . Hfشایع ترین علت بستری افراد بالاتر از 65سال و دومین علت شایع برای رفتن به مطب پزشک است . 2نوع نارسایی قلب توسط بررسی عملکرد بطن چپ مع ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله بررسی مقایسه ویژگی‌های قلبی عروقی جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار

شنبه 3 مهر 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 11 صفحه                     چکیده فعالیت‌های ورزشی با توجه به نوع، شدت، مدت و برخی از خصوصیات فردی تأثیر متفاوتی بر ساختمان و عملکرد قلب دارد. هدف این تحقیق مقایسه ویژگی‌های قلبی جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار بود. آزمودنی‌ها جانبازان قطع یک پا (زیر یا بالای زانو) بودند که در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار مورد مقایسه قرار گرفتند.گروه ورزشکار شامل 12 عضو  تیم والیبال نشسته استان فارس در دامنه سنی 29 الی 38 سال بودند و گروه مقابل  را 11 غیر ورزشکار در دامنه سنی 26 الی 38 سال بدون هیچگونه سابقه فعالیت ورزشی تشکیل می دادند که هر دو گروه به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند.متغیرهای مورد مطالعه در دو حالت استراحت و بعد از فعالیت زیر بیشینه منتخب با 60 درصد ضربان قلب ذخیر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره ورزش و بیماری قلبی

چهارشنبه 31 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:28 فهرست و توضیحات: ورزش و بیماری قلبی رابطه سلامت روحی و قلبی  پیشگیری عملی  غلبه بر فشارهای زندگی یک مارپیچ نزولی شکل اندام موقعی که افسرده اید، غم و ناامیدی می تواند شما را از بقیه جهان جدا کند. حالت شدیدتر، افسردگی کلینیکی است. این شرایط به تنهایی نمی تواند خطر بیماری قلبی را افزایش دهد اما عامل ایجاد کننده بدترین شرایط مشکلات قلبی شناخته شده است. تحقیقات نشان می دهد که تقریباً در 20% از کل زندگی ما افسردگی وجود دارد و این رقم در بین بیماران قلبی تا 50% هم افزایش می یابد. مطالعات نشان می دهد که در افراد مبتلا به افسردگی کلینیکی احتمال گرفتگی شاهرگ ها (تصلب شرائین) و رنج بردن از حملات قلبی دو برابر بیشتر از دیگر افراد است. بعلاوه در بیماران قلبی در مدت زمان معین نسبت به کل جمعیت احتم ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق تروپونین های قلبی چه هستند

چهارشنبه 31 شهریور 1395
تروپونین ها اجزای تشکیل دهندۀ پروتئینی لازم ماهیچه های مخطط هستند و بر سه نوع می باشند: تروپونین c، تروپونین T و تروپونین I که هر سه به هم و به تروپومیوزین و متصل هستند. تروپونین c در دو نوع قلبی و اسکلتی ساختار یکسانی دارد، اما تروپونین های قلبی، تروپونین T  (CTnT) و تروپونین I (CTnI) نسبت به تروپونین های اسکلتی T وI  محصول ژنهای متفاوتی هستند CTnTو CTnI توسط سیستم های immunoassay (اندازه گیری و شناسایی ماده ویژه بیولوژی) قابل اندازه گیری هستند. این سیستم ها از روشها (و لوازم آزمایشگاهی) کلیاتی به عنوان آزمایشهای متداولتر مانند آندسته از روشها و لوازم که برای هورمون محرک تیروئید (TSH) استفاده می شوند، بکار می برند. این بدان معنی است که آزمایشگاه می تواند اندازه گیری ها را براحتی، به سرعت و به صورت 24 ساعته و هفت روز در  هفته انجام دهد. مقادیر  CTnTو CTnI موجود در خو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله تحقیقی لاتین با موضوع Heart Patient بیمار قلبی

چهارشنبه 31 شهریور 1395
دانلود مقاله تحقیقی لاتین با موضوع Heart Patient بیمار قلبی نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 9 فهرست محتوا   Congenital Heart Disease ?What is a congenital heart defect ?How common are these defects ?What caused the defect ?How is a congenital heart defect discovered ?What happens after a heart defect is found Missouri Heart Patient Helped By Stem Cell Therapy :About TheraVitae :Source ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق اثرات ورزش بر بیماری های قلبی

شنبه 27 شهریور 1395
اگر بپذیریم که عقل سالم در بدن سالم است و یک فرد با عقل سالم می تواند فرد مفیدی به حال خود و اجتماع باشد، در آن صورت درمی یابیم که چرا جوامع پیشرفته سرمایه گذاری زیادی بر روی این امرخطیر یعنی ورزش می کنند. در متون تاریخی همواره از از ورزشکاران و پهلوانان بعنوان افرادی جسور و جوانمرد یاد می شود. امروزه اثرات مفید ورزش بر ساختار فرهنگی و اجتماعی یک جامعه بر هیچکس پوشیده نیست. اگر در جامعه ای فرهنگ ورزشی جایگاه مناسب خود را پیدا کند، افرادآن جامعه از سستی و کرختی رهایی می یابند و علاوه بر بالا رفتن نیروی کار، از صرف هزینه های گزاف درمان بیماریها کاسته می شود. چون در هنگام ورزش موادی بنام آندورفین در بدن زیاد می شود و دستگاه گردش خون اکسیژن را به تمام بافتهای بدن به مقدار کافی می رساند، یک ورزشکار همواره شاداب بوده و از نشاط کافی برخوردار است. بنابراین نیازی به مواد مخدر برای دستیابی به نشاط ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق نماز قلبی

جمعه 26 شهریور 1395
اگر بخواهیم از کیمیاى پرارج نماز بهره مند گردیم، باید سعى کنیم «نماز» بخوانیم نه آن که فقط اداى نماز خوان ها را در آوریم. اگر مراحلى را که ذکر شد دنبال کنیم، به تدریج      مى توانیم به مراتبى از روح و واقعیت نماز دست یابیم. ابتدا باید به خودِ الفاظى که مى گوییم و حرکاتى که انجام مى دهیم توجه کنیم. سپس به معنا و مفهوم آنچه مى گوییم توجه نماییم. در نهایت نیز باید سعى کنیم حالت درونى و قلبى خود را با آنچه به ظاهر انجام مى دهیم و بر زبان جارى مى کنیم متناسب سازیم. حضرت امام(رحمه الله) و سایر علماى اخلاق این توصیه را دارند که مى فرمایند «سعى کنید این مطالب را وارد قلب کنید». داخل کردن الفاظ و معانى به قلب به چه معنا است؟ در این تعبیر، علما مى خواهند بین «ذهن» و «قلب» تفاوت بگذارند. اصولاً موضع معنا و جایگاه آن، ذهن انسان ا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، نماز، قلبی

متن کامل برنامه کشوری جامع پیشگیری و کنترل بیماری قلبی و عروقی و عوامل خطرساز آن

چهارشنبه 24 شهریور 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 135 صفحه                 فهرست عنوان صفحه مقدمه 3 قلب 3 سکته قلبی 3 علائم بروز یک حمله قلبی 4 اقدامات لازم در مواقع بروز علائم قلبی 4 اقدامات لازم در مواقع بروز ایست قلبی 5 آنژین(دردقلبی) 5       موارد دیگری که سبب ایجاد درد سینه (درد قلبی) می شوند 5       اقدامات لازم در مواقع بروز درد قلبی توسط بیمار 5 بهبودی و بازتوانی 6 عواملی که سبب بروز بیماری قلبی عروقی می شوند 6                           -عوامل خطرآفرین غیر اکتسابی (ارثی یا ژنتیکی) 6       -عوامل خطرآ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره نقش تغذیه در بیماری های قلبی وعروقی

چهارشنبه 24 شهریور 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 7 صفحه               مقدمه: امروزه شایع ترین علل مرگ و میر بعد از تصادفات، مربوط به سکته های قلبی و بیماری های قلبی و عروقی می باشد که با عوض شدن شیوه زندگی و استفاده بیشتر از فکر افزایش یافته است. بدن انسان امروزی به دلیل فعالیت کمتر و فراهم آوردن وسایل آسایش و راحتی زندگی ،ضعیف تراز انسان حتی یک دهه قبل است و این مسئله بیماری های قلبی را افزایش داده و نسل کنونی در معرض انواع بیماری های مزمن قرار گرفته اند.همچنین بشر امروزی با استرس و ترس بیشتری نسبت به گذشته زندگی می کند و این احساس ترس و استرس باعث فشار به قلب و بیماری های قلبی و عروقی می شود. امروزه تنوع غذایی با افزایش مصرف چربی و عدم فعالیت روزانه همراه است که منجر به افزایش وزن و چاقی  می شود و خود چاقی نیز یکی از فاکتورهای اصلی سکته قلبی و بیما ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره روشهای احیای قلبی ریوی مغزی پایه و پیشرفته

سه‌شنبه 23 شهریور 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 28 صفحه                 تاریخچه   : انسان در پی قرون متمادی، روش های مختلف و جالبی برای احیاء اشخاص مشرف به مرگ و بازگشت به حیات افرادی که دچار مرگ های ناگهانی شده اند بکار برده است. پاراسلسوس (Paracelsus) اولین کسی بود که استفاده از دم آهنگری را برای دمیدن در ریه اشخاصی که دچار مرگ ناگهانی شده بودند بکار برد. این روش حدود 300 سال در اروپا متداول بود . برای اولین بار در سال 1960 میلادی  اصطلاح احیای قلبی ریوی ( CARDIOPULMONARY RESUCITATION )توســـــــط پیتـــــــر سافار ( SAFAR ) و کوین هون ( KUEVIN HOVEN ) برای توصیف تکنیک توام تنفس دهان به دهان و ماساژ خارج قلبی ( EXTERNAL CARDIAC COMPRESSION )در فرد فاقد نبض به کار برده شد. در طی 40 سال گذشته پیشرفتهای قابل توجهی در احیای قلبی ریوی و ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله در مورد بیماری های قلبی وعروقی

سه‌شنبه 23 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 3 فهرست مطالب: بیماری های قلبی وعروقی عوامل اصلی بیماریهای قلبی وعروقی فواید وآثار مفید فعالیت جسمانی وتمرین برای دستگاه قلبی وعروقی تمرینات ممنوع برای بیماران مبتلا به فشار خون بالا بیماری های قلبی وعروقی تصلب شرایین (  Atherosclerosis) علت اصلی بیماریهای قلبی است که در آن قطر سرخرگها بتدرج تنگ ومانع جریان طبیعی خون می شود . از علل آن می توان تجمع چربیها مثل کلسترول در دیواره ی داخلی سرخرگها نام برد . این عارضه تدریجی وفزاینده است ودر مرحله ی پیشرفته موجب گرفتگی کامل سرخرگ شده وجریان خون را متوقف می کند . تصلب شرایین به عوامل مختلفی بستگی دارد:کهولت –وراثت – چاقی – مصرف سیگار – کلسترول و درصد چربی غذا و فشار خون بالا وجنسیت و استرس وعدم فعالیت جسمانی وتمرین .بعضی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله در مورد بیماری های قلبی وعروقی

دوشنبه 22 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحه: 3فهرست مطالب: بیماری های قلبی وعروقی عوامل اصلی بیماریهای قلبی وعروقی فواید وآثار مفید فعالیت جسمانی وتمرین برای دستگاه قلبی وعروقی تمرینات ممنوع برای بیماران مبتلا به فشار خون بالا   بیماری های قلبی وعروقی تصلب شرایین (  Atherosclerosis) علت اصلی بیماریهای قلبی است که در آن قطر سرخرگها بتدرج تنگ ومانع جریان طبیعی خون می شود . از علل آن می توان تجمع چربیها مثل کلسترول در دیواره ی داخلی سرخرگها نام برد . این عارضه تدریجی وفزاینده است ودر مرحله ی پیشرفته موجب گرفتگی کامل سرخرگ شده وجریان خون را متوقف می کند . تصلب شرایین به عوامل مختلفی بستگی دارد:کهولت –وراثت – چاقی – مصرف سیگار – کلسترول و درصد چربی غذا و فشار خون بالا وجنسیت و استرس وعدم فعالیت جسمانی وتمرین .بعضی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 19 )
   1       2    >>