X
تبلیغات
رایتل

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران

چهارشنبه 10 آذر 1395

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران


اشتغال وبیکاری وکشورهای درحال توسعه :

امروزه بیکاری واشتغال ناقص ، به یکی از معضلات بزرگ جوامع تبدیل گردیده بگونه ای که حتی کشورهای پیشرفته صنعتی نیز که انتظار می رفت به وضعیت اشتغال کامل نزدیک شده باشند ، اکنون گرفتار بحران بیکاری کم سابقه ای شده اند.برای کشورهای درحال توسعه که اکثریت نیروی کارگری جهان درآنها بسرمی برند مسائل حل نشدنی اشتغال هر روز پیچیده ترمی شود. این کشورها بدلیل مشکلات عدیده ای همچون رکود جهانی، کاهش زیادمخارج عمومی، وامها وبدهیهای بزرگ و...مرتباًًً از هدف اشتغال کامل،مولد وآزاد دورگشته اند بطوری که تدریجاًًًًًًًً این هدف جزء رویاهای این کشورها بشمارخواهد آمد. امروزه بیش از هرزمان دیگر، وابستگی بین کشورها درمقوله اشتغال ودرآمد حاصل از آن مشهود است بگونه ای که هر کشوری که بکوشد تا مسائل داخلی اشتغال خود را بی توجه به ابعاد بین المللی سیاستهای خویش حل کند نه تنها موفق نبوده بلکه در دراز مدت ، آینده اشتغال کشور خویش نیز به خطرخواهد انداخت . به اعتقاد اکثر کارشناسان ضرورت دارد همه کشورها ، چه غنی و چه فقیر برای استفاده از امکانات و منافع آینده محیط اقتصادی ، خود را با محیط متحول اقتصاد بین الملل سازگار نمایند) کیاوند، 1365: 9تا33)

تجربه نشان داده است که نمی توان انتظار داشت فقط با اتکا به رشد اقتصادی ، تمام مشکلات مربوط به اشتغال وبیکاری را حل نمود. بلکه برای ریشه کن ساختن این بیماری مزمن ، که عوامل نامرئی آن دارای ریشه های ژرف می باشد ، بایست تمام امکانات مادی و معنوی داخل کشور را بسیج نموده و از ظرفیتهای بین المللی نیز نهایت استفاده را برد.

مسئله اشتغال در کشورهای درحال توسعه گستره ای از مسائل مرتبط با یکدیگر را تشکیل داده که برخی از آنها حادترند وبرخی کمتر حادند واین معضل ، بس فراتر از آن چیزی است که به عنوان بیکاری آشکار می شناسیم.

جنبه عمده بیکاری درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران ، تمرکز آن در میان جوانان و دانش آموخته ها ست . آمارها نشان می دهد که میزان بیکاری آشکار درمیان افراد 15تا24 ساله ، دو و حتی بیش از دو برابر میزان بیکاری آشکار در میان کل نیروی کار است این در حالی است که در کشورهای صنعتی ، بیکاری در میان افراد مسن تمرکز داشته ودر میان افراد جوان تقریبا نا چیز بوده است تمرکز بیکاری در میان گروههای سنی جوان درکشورهای درحال توسعه تا حدودی منعکس کننده تعداد نامتناسب افراد جوان درکل جمعیت است که این مسئله به نوبه خود نتیجه نرخهای سریع رشد جمعیت ونیروی کار می باشد. ازطرفی نسبت بالای جوانان در میان بیکاران نمایانگر گسترش سریع آموزش نیز می باشد ، چنانکه هر ساله تعداد بیشتری از تحصیل کرده ها را به جستجوی مشاغل مزدوحقوق بگیری در شهرها تشویق می کند و معمولا نیز فرصتهای شغلی موجود برای این خیل عظیم جمعیت ، کافی نیست (خزاعی ،1368:17تا21)

بهر حال ، عوامل متعدد و گوناگونی دست در دست هم داده اند تا مسئله بیکاری به یک معضل بزرگ برای کشورهای درحال توسعه تبدیل شود وآنها را با چالشهای جدی و اساسی در هزاره سوم روبرو سازد به نحوی که اگر برای حل آن چاره اندیشی نگردد موجب اضمحلال و نابودی آنها خواهد گشت.

....................................................

منابع و مآخذ:

- جولی ، ریچارد و دیگران .ترجمه احمد خزاعی (1368)، اشتغال در جهان سوم : مسائل و استرتژی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

-امین زاده ،فرخ، جمعیت شناسی کار ،انتشارات دانشگاه ملی ایران،1358

-زیاری ،کرامت ا... ،بررسی ساختار اشتغال زنان ومردان درنقاط شهری وروستایی کشوروآینده نگری آن،1382

- فرجی ، یوسف (1375) ، اقتصاد کلان (1) ، انتشارات کویر

-گروه مولفان ،بررسی مسائل اجتماعی ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور ،1383

علویون ،محمد رضا،کارزنان درحقوق ایران وحقوق بین المللی کار، انتشارات روشنگران ومطالعات زنان،تهران،1381

- سازمان برنامه و بودجه استان یزد ، آمارنامه استان یزد سالهای مختلف ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه استان یزد

- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد ، سالنامه آماری استان یزد سالهای مختلف ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد

- گزارش نشست کارشناسان ارشد دفتر بین المللی کار درباره اشتغال .ترجمه عزیز کیاوند (1365) ، اشتغال وفقردر جهانی پرآشوب ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

- مرکز آمار ایران (1376) ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 ، انتشارات مرکزآمارایران

- مرکز آمار ایران ، آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار سالهای مختلف ، انتشارات مرکز آمار ایران

- مرکز آمار ایران ، سالنامه آماری کشور سالهای مختلف ، انتشارات مرکز آمار ایران

فهرست مطالب

اشتغال وبیکاری وکشورهای درحال توسعه

تعریف بیکاری و انواع آن

ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال

ابهام ذهنی بودن مفهوم کنونی اشتغال

نتایج ابهام مفهوم اشتغال

نگرشی به مفهوم جدید اشتغال

عوامل موثر بر آرزوهای شغلی

آموزش و اشتغال

چالشهای اشتغال فارغ التحصیلا ن کشور

تحولات اشتغال بر اساس تخصص

توزیع شاغلان درسال 1375به تفکیک سطوح تحصیلی

مسائل اشتغال زنان در ایران

نظریه های تفاوت اشتغال زنان ومردان

سهم زنان دراشتغال ایران

علل بیکاری

آسیب های ناشی ازعدم وجود شغل

تحولات اشتغال وبیکاری

تحولات بیکاری

وضعیت فعلی اشتغال وبیکاری درکشور

بیکاری در استان یزد

بررسی و تحلیل روند تغییرات نرخ فعالیت و بیکاری استان طی دوره 81 – 1375
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در جایگاه های سوخت شهر همدان

چهارشنبه 3 آذر 1395

عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در جایگاه های سوخت شهر همدان


فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده

برای ورود به بحث ، ابتدا باید اخلاق را تعریف کنیم. اخلاق بطور ساده و خلاصه شامل شناخت صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و ترک ناصحیح است.

تشخیص درست از غلط همیشه ساده نیست. بسیاری از دانشمندان علم اخلاق ادعا می کنند که باتوجه به اصول اخلاقی در مقام عمل همیشه یک راهکار درست وجود دارد و برخی دیگر معتقدند که راهکار درست بستگی به موقعیت و شرایط دارد و تشخیص اینکه کدام راهکار درست است درنهایت به عهده خود فرد است.اخلاق کار (BUSINESS ETHICS) نیز از دیدگاه افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. اما عموماً آن را شناخت درست از نادرست در محیط کار و آنگاه انجام درست و ترک نادرست می دانند. اخلاق در معنی، تشخیص درست از نادرست و خوب از بد، همیشه موضوع مورد بحث فلاسفه بوده، آنها به عنوان یکی از شاخه‌های فلسفه، در مورد آن سخن گفته‌اند. به علاوه بــرخی مانند هایک اخلاق را تمدن‌ساز به شمار می‌آورند). غنی‌نژاد،ص129،1381(

اخلاق عبارت است از یک سلسله خصلتها و سجایا وملکات اکتسابی که بشر آن را بعنوان اصول اخلاقی می پذیرد.( مطهری مرتضی، مجموعه آثار، ج 8 و ج 16 ،1377 )

در فرهنگ دهخدا اخلاق عبارت است از دانش بدخویی ونیک خویی ها.

به طور کلی انسان ها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخلاقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آنها را شکل می دهد. ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار می گیرند عواملی موجب شود که پندار، گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند که این ویژگی های انسانی بر روی میزان کارایی و اثر بخشی سازمان تاثیر بگذارد. از طرفی اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می تواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد.(روح الله تولایی ؛2008)

هدف از این تحقیق بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان و به طور خاص کارکنان جایگاه سوخت اختصاصی بوعلی همدان می باشد. این مقاله از نوع تحقیقات توسعه بوده و روش انجام آن پیمایشی و روش گردآوری اطلاعات به روش میدانی می باشد. به عبارتی،منظور از مطالعات میدانی تحقیقاتی است که موضوع مورد مطالعه در اختیار محقق قرار داشته باشد و یا به عبارت دیگر محقق را بدان دسترسی باشد بعنوان مثال وقتی محقق هدفش مطالعه در زندگی کشاورزان ساکن یک روستا و یا قشری از جامعه و یا گروهی از کارگران یک موسسه تولیدی و یا مردم عشایری باشد مطالعه, از نوع مطالعه میدانی است و اطلاق اصطلاح میدانی به مفهوم ارتباط مستقیم و رویاروی محقق با پدیده های مورد مطالعه است .

مقدمه:

در تاثیر و ضرورت اخلاق می توان با گفته ‌ای از افلاطون بحث را باز کرد. افلاطون معتقد است که خوب دانستن به خاطر خوب انجام دادن کارهاست، زیرا انجام دادن خوب کارها مفیدتر از انجام دادن بد آنهاست. دیگر آنکه اگر کسی رفتاری غیراخلاقی دارد، عمدتا ناشی از ناآگاهی اوست.(افلاطون،1380)
باور همگانی آن است که اگر اصول قدرتمند اخلاق به کارگرفته شوند، عملکرد را در هر محیط کاری بهبود می‌بخشند. بدین ترتیب کلید اخلاق خوب، آگاهی است.
ضعف اخلاقی بر عملکرد شغلی تاثیر منفی دارد. وقتی رفتار شغلی ازنظر اخلاقی ضعیف باشد به صورت آشکار و پنهان هزینه عملکرد بالا می‌رود. این هزینه را می توان در حوزه های مختلف محیط کاری شناسایی کرد مانند پایین بودن بهره‌وری، کندی پویایی محیط کار، عدم شفافیت و به هم ریختگی ارتباطات شغلی.

اخلاق واقعی شغلی، فرایندی عقلایی برای کشف گزینه های تصمیمی و رفتاری و انتخاب بهترین گزینه های ممکن برای همه دست‌اندرکاران است. اخلاق واقعی، در سطح محیط کار، فراتر از ارزشها و اخلاق شخصی مطرح است. اخلاق واقعی یک تعهد جمعی یا یک تلاش جمعی و سیستمی با همان ویژگیهای سیستمی برای اخذ نتایج است.(احد فرامرزقراملکی،1386)

یکی از راهکارهای اساسی که یک موسسه خدماتی می تواند با توسل به آن خود را از سایر رقبا متمایز کند ارایه دائمی کیفیت خدمات برتر به مشتریان می باشد و بسیاری از سازمانها و شرکتها به این نکته مهم پی برده اند که ارایه خدماتی دارای کیفیت، می تواند مزیت رقابتی نیرومندی برای آنان به ارمغان آورد مزیتی که بر انجام سود بالاتر می انجامد و برای رسیدن به این امر مهم کافی است و به انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات ارایه شده پاسخی مناسب داده شود و یا اینکه از آن پیشی گرفته شود.(کاتروآرمسترانگ،ص817، 1379)
بر کسی پوشیده نیست که امروزه موفقیت کسب و کار تا حد زیادی بر پایه افراد می چرخد، نه سرمایه. اکنون بسیاری از تولید کنندگان سنتی در واقع کسب و کارهای خدماتی هستند. در بیشتر صنایع هزینه های نیروی انسانی بسیار بیشتر از هزینه های سرمایه ای است. از آن جائیکه کارکنان ، هم هزینه اصلی و هم محرک اصلی ایجاد ارزش هستند، حرکت های مدیریت نیروی انسانی که حتی موجب تغییرات کوچک در عملکرد عملیاتی شود، می توانند اثر عمده ای بر بازده ها داشته باشند.

در اواخر 1970s و اوایل 1980s، حرکتی رخ داده است که به موجب آن پرسنل به گروه "منابع انسانی" تغییر نام داد.
این تغییر اذعان کرد که کارکنان دارایی های مهم اند، نه اینکه تنها قطعات دارایی باشند.این نیز حاکی از به رسمیت شناختن در حال ظهور است که سازمان باید به عنوان هزینه های عمل تاریخی از کارکنان با توجه به قطع، و نه به عنوان منابع مهمی از درآمد و سود پرداخت کند.

با این حال، در بسیاری از محیط های کاری، تغییر بیشتر نمادین و نه اساسی بود.

از همین رو مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که چه عواملی بر رفتارهای اخلاقی انسان ها به عنوان کارکنان یک مجموعه (جایگاه سوخت) تاثیر می گذارد؟

فهرست:

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری

چهارشنبه 3 آذر 1395

بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری


گفتیم که هدف آموزش آسان کردن یادگیری است.یادگیری را میتوان به راههای گوناگون تعریف کرد.کسب اطلاعات و اندیشه­های تازه، عادتهای مختلف،مهارتهای متنوع و راههای گوناگون حل کردن مسائل همچنین یادگیریها میتوان بصورت کسب رفتار و اعمال پسندیده یا حتی کسب رفتار و اعمال پسندیده یا حتی کسب رفتار و اعمال ناپسند نیز تعریف کرد ، پس یادگیری حوزی بسیار گسترده ای شامل می شود .

با این حال معروفترین برای یادگیری این است : یادگیری به فرایند ایجاد نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است ، گفته می شود و نمی توان آنرا به حالتهای موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری ، خستگی ، یا داروها پدید می آید نسبت داد .

ویژگیهای مهم یادگیری عبارتند از : 1- تغییر 2- تغییر نسبتاً پایدار
3- تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری 4- تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری بر اثر تجربه .

ویژگیهای ورودی عاطفی :

ویژگیهای ورودی عاطفی نشان دهنده انگیزش یادگیری یا همان علاقه به درس است . همه می دانیم که علاقه به درس دقت کوشش و پشتکار یادگیرنده را افزایش می دهد و در نتیجه بر یادگیری او تأثیر مثبت دارد ، بنابراین کوشش در بالا بردن سطح علاقه یادگیرنده یکی از تدابیر آموزشی معلم به حساب می آید .

آنچه که تعیین کنندة ویژگیهای ورودی عاطفی یا انگیزش دانش آموزان برای یادگیری یک موضوع تازه است تصورات او از موفقیتها یا
شکست هایی است که در گذشته از موضوعهای تازه کسب کرده است .

به عبارت دیگر تصور یادگیرنده دربارة موفقیت یا شکست در یک تکلیف یادگیری مبتنی بر تجاربی است که وی از آن تکلیف یا تکالیف مشابه آن به دست آورده است،اگریادگیرنده معتقد باشد که در گذشته تکالیف مشابهی را با موفقیت انجام داده است احتمالاً با تکلیف بعدی نیز با نوعی عاطفة مثبت برخورد خواهد کرد .

در مقابل اگر اعتقاد داشته باشد که در تکالیف مشابه گذشته با شکست مواجه خواهد شد . این عواطف مثبت یا منفی ابتدا مشخص و محدود به درسهای خاص گسترش یابد و تا آنجا وسعت می گیرد که تمام دروس آموزشگاهی را شامل می شود .

راههای مقابله با مشکل کمبود انگیزش یادگیری :

مشکل کمبود انگیزش یادگیری دانش آموزان یا کمبود علاقه آنان نسبت به یادگیری موضوعهای تازه ناشی از شکست های پی در پی قبلی در درسهای مشابه درس جدید است . بنابراین بهترین راه رفع این مشکل این است که سطح رفتارهای ورودی شناختی و در صورت لزوم سطح رفتارهای ورودی روانی ـ حرکتی دانش آموزان را بالا ببریم و کیفیت آموزش را نیز بهبود ببخشیم ، این اقدامات سبب افزایش یادگیری و کسب موفقیت از سوی دانش آموز در درسهای تازه خواهد شد این کسب موفقیت باعث می شود که یادگیرنده به تدریج به تصوری مثبت تر از تواناییهای خود نسبت به یادگیری آموزشگاهی دست یابد . اگر این جریان در چندین واحد یادگیری ادامه یابد از تصورات منفی دانش آموز نسبت به توانائیهایش در رابطه با یادگیری مطالب آموزشگاهی کاسته
می شود و بجای آن تصورات مثبت تری در این مورد کسب خواهد کرد که این خود علاقه و انگیزه یادگیری او را افزایش می دهد .

آنچه که در بالا گفته شد بهترین روش ایجاد علاقه در دانش آموزان نسبت به یادگیری موضوعهای درسی است . علاوه بر این روش کلی ، روانشناسان ترتیبی شیوه ها و فنون دیگری را کشف کرده اند که با توجه به آنها سطح علاقه و انگیزش یادگیرندگان را بالا می برد .

1- حفظ حیثیت و شئون علم و دانش

معلم باید مقام و حیثیت علم دانش را ارج نهد و آنرا به ابتذال ‌و فرومایگی سوق ندهد. به این معنی که علم را به افراد نالایق تعلیم ندهد و برای قیام به وظیفة تعلیم به خانه شگرد و دانشجوی خود نرود و اگر چه آن شاگرد فردی محترم و آبرومند و گرانقدر باشد. معلم باید علم را از چنین فرومایگی ها و ابتذال حفظ نماید. چنانکه پیشینیان ،‌نگاهبان و پاسدار حرمت و آبروی علم و دانش بوده اند.

2- دریغ نورزیدن از تعلیم علم :

رسالت و وظیفه معلم ایجاب که نباید از تعلیم و آموزش هیچ کسی به خاطر آنکه ممکن است احیاناً واجد قصد و نیت خداپسندانه ای نباشد دریغ ورزد. زیرا تصحیح هدف و جهت گیریهای سنجیده و خداپسندانه برای بسیاری از افراد تازه کار و کسانیکه در فراگیری علم ،‌مبتدی هستند دشوار می باشد. بجهت اینکه جان و روح آنها بعلت خردسالی و یا فقدان بنیش کافی در این بسیار نارسا و ضعیف می باشد. علاوه بر این آنان با عوامل تحصح هدف و نیت و مبانی آن انس و آشنایی کمتری دارند.

اگر بنا باشد معلم بخاطر فقدان نیت صحیح و محرومیت شاگردان از جهت یابی درست از تعلیم آنان خودداری کند بسیاری از سرمایه های علمی و ذخائر دانش و فرهنگ دینی از دست می رود. باید توجه داشت که این امید هم وجود دارد که شاگرد فاقد نیت و هدف صحیح از برکت علم آنگاه که با علم و دانش پیوند و انسی برقرار ساخت – توانائی لازم را در تصحیح هدف و نیت خود بدست آورد.

لذا بعضی از دانشمندان گفته اند ما علم و دانش را برای غیر خدا و بخاطر هدفهای دیگری جویا شدیم ولی خود علم و دانش از اینکه برای غیر خدا باشد امتناع ورزید یعنی اگر یک شاگرد فاقد قصد الهی ‌در حصیل علم بوده است قهراً با ادامه تحصیل و کسب بینش فزونتر ، قصد و هدف او تصحیح خواهد شد و طبعاً بسوی «الله » و هدفهای والای الهی و انسانی رهنمون خواهد گردید.

3- بازتابهای رفتار و کردار معلم و تأثیر آن در رفتار شاگردان

معلم بر فرض آنکه دارای عذر موجهی باشد – نباید میان کردار و گفتارش و دوگانگی و تفاوت موجود داشته باشد ] بلکه باید سعی کند همواره بر طبق گفتار و امر و نهی خود عمل کند [ مثلاً او نمی تواند عملی را تحریم کند که خود مرتکب آن می گردد و یا انجام عملی را واجب و حتمی الاجرا معرفی کند و خود پای بند آن نباشد و یا مردم را به انجام عملی – بعنوان کار مستحب دعوت کند ولی خو د ا و از انجام آن عمل دریغ ورزد.

بطور خلاصه باید گفت قضیة معلم و شاگرد از لحاظ نقش پذیری شاگرد نسبت به اعمال معلم همانند قضیة مهر و موم می باشد که در موم تمام نقشها و تصویر هائی که در مهر وجود دارد منعکس می شود. ما این نقش پذیری را در مورد گروهی از شاگردان و دانشجویان در برابر معلمان و استادانشان بچشم دیده ایم و این حقیقت را کاملاً حس کرده ایم که شاگرد در رفتار خود ، یک نمونه بردار ماهری از اعمال استاد و معلم خود می باشد. که البته با توجه به اختلاف اختلاق و افعال معلم همه گونه رفتار او را شاگرد را اعمال و رفتار خود پیاده می کند.

ایجاد و پرورش روحیة مثبت :

شما باید به درس یا مطلبی که می خوانید علاقه داشته باشید در غیر اینصورت محرک و انگیزه ای برای علاقمند شدن ایجاد کنید. تأکیدات و اندیشه های مثبت را بکار گیرید. می توانید به خود بگویید: وقتیکه خواندن این درس را تمام بکنم می توان کاری را که از آن بیشتر لذت می برم انجام دهم در اندیشه های منفی بکار بندید و یا خود را تهدید بکنید مثل اینکه اگر در این درس نمرة‌الف نگیرم بورس تحصیلی خود را از دست خواهم داد. اگر روحیه ای پذیرا و نگرشی مثبت در خود ایجاد کنید در خواهید یافت که درک مطلب آسانتر می شود چون با خودتان در حال مبارزه نخواهید بود مطالعه کردن با حالت مبارزه یا نبرد و تقلا درست مثل و حشت زدگی و دستپاچه شدن موقع شناکردن است رمز کار در خونسرد بودن و آرامش داشتن است.


فهرست مطالب

مقدمه ۴
ویژگیهای ورودی عاطفی ۴
راههای مقابله با مشکل کمبود انگیزش یادگیری ۵
نظریه یادگیری معنی دار کلامی ۶
یادگیری مطالب معنی دار ۷
انگیزش و یادگیری معنی دار ۸
یادگیری از راه مشاهده ۱۰
مراحل یادگیری از راه مشاهده ۱۲
مرحله به یاد سپاری یا یادداری ۱۴
مرحله تولیدی یا بازآفرینی ۱۵
مرحلة انگیزش ۱۶
تعریف انگیزش و انگیزه ۱۷
تعریف آموزش برای یادگیری در حد تسلط ۱۸
۱-مداومت و استمرار بحث و مطالعات علمی ۱۹
۲-نباید از یادگیری و تسهیل آگاهی در هیچ شرائطی استنکاف نمود. ۲۰
۳-رعایت نظافت و پاکیزگی و آراستن ظاهر ۲۰
۴-صلاحیت و شایستگی معلم در امر تعلیم ۲۱
۵-حفظ حیثیت و شئون علم و دانش ۲۱
۶-دریغ نورزیدن از تعلیم علم ۲۲
۷-بازتابهای رفتار و کردار معلم و تأثیر آن در رفتار شاگردان ۲۳
ایجاد و پرورش روحیة مثبت ۲۴
عادات غلط را بهبود بخشید ۲۴
روش خلاق ۲۷
روشهای یادآوری بهتر ۲۸
روحیة مثبت در خود ایجاد کنید ۲۸
مهارتهای حافظه با تداعی ۲۸
هدفهای یادگیری از دیدگاه گانیه ۳۰
۱-نشانه آموزی ۳۰
۲-محرک ۳۰
۳-زنجیره کردن ۳۱
۴-همخوانی آموزی کلامی ۳۱
۵-بازشناسی آموزی ۳۱
۶-مفهوم آموزی ۳۱
۷-قاعده آموزی ۳۲
انواع یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحبنظران ۳۳
یادگیری برای بقاء ۳۳
یادگیری برای گذار ۳۵
یادگیری دوگانه ۳۶
یادگیری آینده نگر ۳۷
یادگیری تک حلقه‌ای ۳۸
یادگیری دو حلقه‌ای ۳۸
یادگیری سه حلقه‌ای ۳۹
متغیرهای مؤثر بر یادگیری سازمانی ۳۹
الف) ساختار ۳۹
ب: محیط ۴۰
ج: تکنولوژی ۴۱
د: فرهنگ سازمانی ۴۱
و) رهبری ۴۲
منابع ۴۷خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، عوامل، مؤثر، یادگیری

بررسی افسردگی و عوامل بروز آن

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی افسردگی و عوامل بروز آن

فصل اول : چارچوب کلی پژوهش

1-1 مقدمه

2-1 بیان مسأله پژوهش

3-1 اهمیت نظری و عملی پژوهش÷

4-1 اهداف پژوهش

5-1 سئوال ها و فرضیه های پژوهش

6-1 متغیرهای پژوهش

7-1 تعریف متغیرها واصطلاحات

افسردگی

بهنجار

سبک حل مساله


1-1مقدمه

بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس
نمی باشند و معمولاً از مقابله های ناکارآمد، ناسازگار و مضری استفاده می کنند که باعث بروز استرس های بیشتری می گردد که اثرات آنها وخیم تر و عظیم تر از استرس اولیه است.

افراد افسرده نسبت به آینده دید انعطاف پذیری ندارند. آنها احتمالاً بیشتر از افراد غیر افسرده آینده خود را منفی می بینند و به نظرشان احتمال دستیابی به تجارب خوشایند کمتر است به همین دلیل افراد افسرده به جای تلاش برای دستیابی به موفقیت های با ارزش در آینده تمام نیروی خود را صرف اجتناب از موقعیت های ناخوشایند موجود می کنند ( ورتهایم ، 1983).

افراد افسرده احساس غمگینی می کنند چون مشکلات خود را پایدار ، کلی و درونی تلقی می کنند ( هایمبرگ ، ورمیلیا، دوج ، بیگر . و پارلو 1987؛ پترسون و سلیگمن ، 1987؛ رپس ، پترسون ،‌رینمارد، ابرامسون و سلیگمن 1982؛ سویینی و همکاران 1986) :

پایداری : افراد افسرده رویدادهای منفی زندگی شان را همیشگی و پایدار تلقی می کنند، یعتی تغییر دادن آنها را بعید می دانند. افراد غیر افسرده تجارب منفی را به عنوان موانع موقتی که زیاد هم طول نمی کشد در نظر می گیرند.

کلی نگری : افراد افسرده غرق در مشکلات خود می شوند و آنها را به همه چیز تعمیم می دهند. افراد غیر افسرده می توانند مسایل را از خود دور کنند . آنها قادرند بین رویدادهای منفی و مثبت زندگی خود تعامل ایجاد کنند.

درونی بودن : افراد افسرده خودشان را مسئول مشکلات خود می دانند. غیر افسرده ها مسئولیـــت چیزهایــی را که می‌توانند تغییر دهند می پذیرند اما خود را مسئول کامل نبودن خود نمی دانند.

به نظر جروم فرانک ( 1973) یکی از بهترین کارهایی که روان درمانگرها می توانند برای مراجعان خود انجام دهند کمک به آنها برای غلبه بر یأس و نا امیدی شان است . در هر مقطع معینی از زمان 20-15 درصد بزرگسالان در سطح قابل توجهی ازنشانه های افسردگی رنج می برند و حدس زده می شو دکه حدود 75 درصد بیماران بستری در بیمارستان های روانی را موارد افسردگی تشکیل می دهند ( فنل۱ 1989).

در مورد اختلال افسردگی اساسی , مطالعات کلی در ممالک مختلف انجام شده است که میزان شیوع آن را در زنان دو برابر مردان نشان می دهد. دلیل چنین اختلافی ممکن است استرسهای متفاوت , زایمان , درماندگی آموخته شده واثرات هورمونی باشد ( کاپلان و سادوک , 1988).3-1 اهمیت نظری و عملی پژوهش

به لحاظ ماهیت پیچیده و تغییر یابنده جامعه ما , مردم پیوسته خود را رویاروی با مشکلات متنوع می یابند . بسته به پیچیدگی موقعیت و پیامدهای این مشکلات مقابله ها ممکن است ، مهم و یا قابل توجه نباشد. انسان ها از نظر نحوه کنترل و تحمل مشکلات به رغم میزان دشواری آن با هم متفاوتند. بسیاری از مسائل را , که از نظر بالینی رفتار نابهنجار یا آشفتگی هیجانی خوانده می شود, می توان به مثابه رفتار غیر کارآمد همراه با پیامدهای منفی آن از جمله اضطراب , افسردگی و ایجاد مشکلات ثانوی دانست . در این راستا , رویکرد حل مسأله می تواند در حکم ابزار مهمی برای مواجهه با بسیاری از مشکلات موقعیتی و حل آن ها مورد استفاده قرار گیرد. حل مسأله بر یک فرایند رفتاری شناختی یا آشکار دلالت دارد که: 1) پاسخ های بالقوه موثر برای موقعیت مشکل را فراهم می کند و 2) احتمال انتخاب موثرترین پاسخ را از بیان پاسخ های متعدد, افزایش می دهد.

ربط سبک حل مساله با درمان بر این فرض استوار است که سبک حل مساله نوعی تفکر زیر بنایی است که فرد در خصوص مشکلات و موقعیت های استرس زا اتخاذ می کند و ناتوانی در شناخت و ارزیابی صحیح از مشکلات موجب ناکارآمدی تلاش فرد در حل مساله بطور موثر می گردد بنحویکه پیامدهای آن در ایجاد و ابقا اختلالات عاطفی در مطالعات روان شناختی بتازگی مطرح شده است بطوریکه بوربوک ( 1995) بر لزوم بکار گیری روش های شناختی رفتاری از جمله تصمیم درمانی جهت تداوم بهبودی و کنترل افسردگی تاکید می کند.

طبق نظریه شناختی افسردگی , هسته مرکزی افسردگی اختلال شناختی است و تغییرات عاطفی و جسمی و سایر خصوصیات افسردگی نتیجه اختلالات شناختی است ( کاپلان سادوک 2003).

مقدمه : در فصل دوم به ادبیات و پیشینه مطالعاتی در زمینه های نظری و عملی متغیرهای پژوهش و عوامل مداخله گر پرداخته می شود.

رشد مطالعات دربارة نقش واسطه ای و ارزیابی و سبک شناختی در سال های اخیر موجب گسترش، توسعه دانش و کاربرد این نقش در عرصه سلامت روان گردیده است. یکی از برجسته ترین پژوهش ها در این زمینه نظریه سبک اسنادی سلیگمن و تیزدیل ( 1987) است ، که بعنوان نظریه درماندگی افسردگی توسط آلوی و همکاران ( 1988) مورد تجدید نظر قرار گرفت. این نظریه در ابتدا برای فهم ودرمان افسردگی مطرح شد؛ اما بخاطر کاربرد زیادآن در توضیح فرایند استرس توسعه و گسترش فراوان یافته است. یکی از جنبه های ارزیابی شناختی تاکید بر کاربرد بسیار وسیع الگوی سبک حل مسأله در مورد فرایند استرس و مقابله می باشد ، که در ادبیات روان شناسی پیشنهاد شده است ( نزو ، نزو و پری 1989، کسیدی و لانگ 1996) . شواهدی که از بررسی های همه جانبه سبک حل مساله به دست آمده ثابت گردید، که این ساخت یک مفهوم واحد نیست و متغیرهایی همچون سبک اسنادی ، واکنش های عاطفی ، درماندگی ، اعتماد بنفس ، منبع کنترل ، سبگ گرایش اجتناب ، ابداع و خلاقیت در آن دخیل می باشند.این عوامل که مشترکاً در سبک حل مساله و فرایند استرس مداخله می کنند بعنوان واکنش های مقابله ای نامیده شده اند. برای نمونه دیکسون ، هینرو اندرسون ( 1991) رابطه ای بین سبک حل مساله با درماندگی و سطح استرس وارده پیدا نموده اند، که پیش بینی کننده خودکشی در دانشجویان دانشگاه است. نزو ( 1987) سبک حل مساله را بعنوان فرایندی شناختی رفتاری معرفی می کند که توسط آن افراد راهبردهای موثری برای مقابله با مشکلات زندگی شناسایی و کشف می کنند. سبک حل مساله بعنوان متغیر مهم در ایجاد و ابقا اختلالات عاطفی در روان شناسی به تازگی مطرح شده است . بنا به مطالعات کسیدی و لانگ ( 1996) طبیعت سازه سبک حل مساله که با تاکید بر نظریه سبک اسنادی افسردگی ابداع گردیده چند عاملی است ، ومی تواند به طور گسترده ای در مورد فرایند استرس به کار رود.

لذا در فصل دوم , ادبیات و پیشینه متغیرهای پژوهش در دو بخش مورد مطالعه قرار می گیرد: بخش اول ، به نظریه های شناختی رفتاری افسردگی ، ساختار سبک حل مساله ، ماهیت و فرایند استرس و مقابله پرداخته می شود و در بخش دوم ، ارتباط متغیرهای پژوهش با یکدیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پیشینه مقابله :

طی سالها « مقابله » دامنه ای از مضامین و مفاهیمی را کسب نموده که اغلب همتا با مفاهیمی چون تفوق , سازگاری و دفاع بوده است بنابراین پژوهشگرانی که در این حوزه ها کار کرده اند از تعاریف های متفاوتی استفاده کرده اند . هان ( 1977 ) اظهار کرد که مقابله تلاشی است که فرد جهت حفظ واقعیت انجام می دهد هر چند این توصیف بیان کننده رفتاری آشکار است که به فرد اجازه می دهد تا احساس کنترل و موفقیت را در خود حفظ کند با این حال این دیدگاه خالی از اشکال نبود( رایس , 1992) . به طور کلی , قبل از دهه 80 و رواج اصطلاح « مقابله » روان شناسان , زیست شناسان و زیست روان شناسان اصطلاح « تعادل یابی » و « سازگاری » را برای انسان و سایر جانداران را که در مواقع اضطراری و به خطر افتادن زندگی و تحریک شدن نیازهای روانی / جسمانی تلاش می کردند که « سازوکارهای سازگار شدن » را بیابند به کار برده اند. به عنوان مثال می توان به سازو کارهای دفاعی « من » در نظریه فروید اشاره کرد که غالباً ناخودآگاه هستند. در این نظریه , فرد در اثر کشمکش بین امیال درونی و مقررات بیرونی , دچار اضطراب می شود و برای رهایی یا مقابله با این حالت درونی ناخوشایند, ا ز سازو کارهای دفاعی مختلفی استفاده می کند که در اکثر موارد موجب سازگاری , رشد و موفقیت می شود. ( فرانکن , 1998).

البته اصطلاح « سازگاری » در این موارد, از لحاظ مفهومی , کلی تر از اصلاح « مقابله » در نظریه های سلیه ( 1974) و لازاروس ( 1980) و نیز قدیمی تر است زیرا , پژوهش در زمینه مقابله , فقط به دهه 80 بر می گردد . ابتدا موس (1975) پیرلین و اسکولر (1978) و بعداً فولکمن و لازاروس ( 1980) به تحقیق پرداختند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، افسردگی، عوامل، بروز، آن

بررسی اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی مردم

دوشنبه 1 آذر 1395

بررسی اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی مردم

برنامه قلب سالم اصفهان :

برنامه مداخلاتی جامعه نگر برای پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی عروقی طراحی ، روش اجرا و تجربیات نخست

نوشین محمدی فر (مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان ، مرکز پزشکی امین ، خیابان ابن سینا ، اصفهان ، صندوق پستی 1184-81465) نضال صراف زادگان ، غلامحسین صدری ، حسین ملک افضلی ، شهناز شاهرخی ، حمید رضا طلوعی ، مسعود پور مقدس ، معصومه صادقی ، مرتضی رفیعی ، علی اکبر توسلی ، رویا کلیشادی ، کتایون ربیعی ، منصور شهپریان ، نصرالله بشر دوست ، صدیقه عسگری ، غلامعلی نادری ، حسن علیخاصی ، طاهره چنگیز ، علیرضا یوسفی ، فیروزه سجادی ، حسین ثمریان .

چکیده مقاله :

این مطالعه یک برنامه مداخلاتی جامعه نگر با هدف اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملکرد مردم و کارکنان بهداشتی در رابطه با این عوامل و همچنین راههای پیشگیری از آنها میباشد . این مطالعه مداخله ای مشتمل بر سه مرحله است . مرحله اول شامل بررسی های مختلف در گروه بالغین ، اطفال ، کارکنان بهداشتی ، بیماران قلبی و استروک که بصورت مقطعی انجام شد و در آن وضعیت موجود در شهرستان های اصفهان و نجف آباد (شهرستان های مورد مداخله) و اراک (شهرستان شاهد) در رابطه با KAP مردم (بالغین و کودکان) کارکنان بهداشتی و بیماران ، میزان شیوع عوامل خطرساز ، شیوع بیماریهای عروق کرونر و استروک و مورتالیته و موربیدیته ناشی از این بیماریها تعیین گردید. کل نمونه‌ های مورد مطالعه 20800 نفر شامل 12600 نفر فرد سالم بالای 19 سال ، 2000 کودک 6 تا 18 سال 2000 نفر والدین آنها و 500 نفر مسوولین و معلمین مدارس ، 1700 نفر کارکنان بهداشتی و 2000 بیمار قلبی و عروقی بود . برای جمع آوری اطلاعات در زمینه KAP از این افراد ، پرسشنامه هایی که اعتبار و روایی آن تایید شده بود استفاده شد . شیوع عوامل خطر ساز نظیر چربی های سرم ، دیابت ، پرفشاری خون ، و چاقی با معاینات بالینی و پاراکلنیکی ، شیوع بیماریهای قلبی با استفاده از پرسشنامه ROSE و کد مینه سوتا استاندارد شده ، شیوع استروک با استفاده از پرسشنامه ، بروز بیماریهای قلبی و استروک از طریق پرسشنامه و موارد ثبت بیماریهای قلبی و استروک با روش اجرا شده در مطالعه مونیکا تعیین گردید. کلیه اطلاعات پرسشنامه ها توسط افراد آموزش دیده بازبینی و پس از تایید وارد کامپیوتر گردید. از آنجا که هدف برنامه ، پیشگیری از بیماریهای قلبی و استروک می باشد ، مداخلات از سال 1380 (سال دوم برنامه) در قالب 8 پروژه ، (زنان ، کودکان ، جوانان ، افراد در محل کار ، کارکنان بهداشتی ، بیماران و پروژه تغذیه و ورزش) در کل جامعه آغاز گردید . این مداخلات بر اساس نتایج پرسشنامه هایی بررسیهای انجام شده در مرحله اول در حال انجام می باشد . پس از 3-4 سال مداخلات ، در سال آخر برنامه (سال پنجم تا ششم) کلیه بررسی های انجام شده در مرحله اول در سال 1384 در یک جمعیت تصادفی دیگر در شهرستانهای مورد مداخله و شاهد تکرار می گردد. البته در تمام مدت بررسی کلیه افراد بالای 35 سال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنین برای بررسی نحوه تاثیر مداخلات ، هر سال یک مطالعه بر روی نمونه کوچک تصادفی انجام می شود .

واژه های کلیدی : مقاله روش شناسی ، مداخلات جمعیتی ، بیماریهای قلبی و عروقی ، اصفهان ، پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر ، شیوع .

بررسی فراوانی نسبی علائم مثبت و منفی در بیماران اسکیزوفرنیای مزمن اصفهان

دکتر غلامحسین احمد زاده (گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ، اصفهان) دکتر تقی کریم زاده

چکیده مقاله

مقدمه ‍: تقسیم بندی بیماران به دو گروه علائم مثبت و منفی تاثیر چشمگیری بر پژوهشهای روانپزشکی گذاشته است. با توجه به نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی بر روی علائم بیماری مطالعه حاضر جهت بررسی این علائم در بیماران اسکیزوفرن مزمن ایرانی انجام شده است.

روشها : جمعیت آماری مورد مطالعه 200 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن که به صورت تصادفی ساده از بین بیماران سرپایی و بستری در مراکز روانپزشکی شهر اصفهان انتخاب شدند.

نتایج : بر اساس مشاهدات 54 درصد بیماران در زیر گروه علائم مثبت و 46 درصد جزو گروه منفی بودند . شایعترین علائم شامل غیر اجتماعی بودن ، لذت نبردن از زندگی ، بی ارادگی و بی تفاوتی ، هذیان و توهم بود.

بحث : نتایج مطالعه حاضر به میزان فراوانی با سایر مطالعات انجام شده در دنیا همخوانی دارد ، ولی بیماران مورد مطالعه علائمی مانند پرخاشگری ، فقر کلام و هذیان های گزند و آسیب و حسادات را بیشتر و کندی عاطفی و توهم را کمتر از مطالعات مشابه نشان دادند .

واژه های کلیدی : اسکیزوفرنیا , علائم مثبت و منفی ، روانپزشکی فرهنگی ، اصفهان .

غلظت سرب در موی سر کارگران معدن سرب نخلک و مقایسه آن با ساکنان روستای محمدیه نائین در اسفندماه 1379

دکتر نسترن ایزدی مود (گروه بیهوشی و مسمومین ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ، اصفهان.

E-mail : lzadi@med.mui.ac.ir

دکتر کامران منتظری ، دکتر نازیلا شاه منصوری

چکیده مقاله

مقدمه . مسمومیت با سرب یکی از مشکلات اصلی در آلودگی محیط زیست است. تماس با سرب از طریق هوا ، آب ، خاک و غذا می باشد. در بالغین بیشترین منبع آلوده کننده ، محیط کار است. اندازه گیری سرب مو به عنوان روشی غیر تهاجمی و نسبتا ارزان توسط بسیاری از محققین برای بررسی وضعیت سرب بافت های بدن انجام می شود. از معادن مهم سرب ایران ، معدن سرب نخلک می باشد. در این مطالعه غلظت سرب موی سر کارگران معدن سرب نخلک با ساکنان روستای محمدیه نائین (شاهد) مقایسه شده است.

روشها. نوع مطالعه مشاهده‌ای مقطعی می باشد. تعداد نمونه های مورد 25 و تعداد نمون های شاهد 26 نفر است که هر دو به روش تصادفی انتخاب شدند. نمونه های موی سر پس از جمع آوری با دترژنت و سپس آب مقطر شستشو داده شد و به روش هضم مرطوب به صورت محلول در آمد . غلظت سرب هر نمونه توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری و در دو گروه مقایسه شد.

نتایج . میانگین غلظت سرب در گروه مورد ug/g 27.72 +- 43.52 و در گروه شاهد ug/g 43.3 +- 38.17 بود (0.001 p<) .="" بین="" سابقه="" کار="" و="" غلظت="" سرب="" مو="" در="" کارگران="" معدن="" سرب="" نخلک="" رابطه="" وجود="" داشت="" (0.8="s" 0.001=""><) .="" با="" کنترل="" سابقه="" کار="" ،="" بین="" سن="" و="" غلظت="" سرب="" مو="" رابطه="" وجود="" نداشت="" (0.05="" p="">) .

بحث. میانگین غلظت سرب مو در کارگران معدن سرب نخلک بیشتر از ساکنان روستای محمدیه نائین است. کارگران معدن سرب علاوه بر دریافت سرب از طریق آلوده کننده های عمومی ، در محیط کار نیز در تماس مداوم با سرب می باشند. با افزایش سابقه کار، مدت زمانی که کارگران در محیط مسموم قرار می گیرند بیشتر شده و انتظار می رود که با افزایش سابقه کار در معدن ،‌غلظت سرب مو نیز افزایش داشته باشد.

واژه های کلیدی . معدن سرب ، بهداشت حرفه ای ، مسمومیت با سرب ، غلظت سرب مو، بهداشت محیط .

آزمون های عملکرد تیروئید قبل و پس از تعویض خون در نوزادان مبتلا به افزایش بیلیروبین خون

دکتر رامین ایرانپور (گروه بیماری های کودکان ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان اصفهان ، اصفهان .

E-mail:rmirp@yahoo.com

دکتر مهین هاشمی پور ، دکتر مجید حمیدی ، دکتر ایرج حق شناس

چکیده مقاله

مقدمه . غربالگری هیپوتیروئیدی مادرزادی در هفته اول پس از تولد لازم است. در این مطالعه تاثیر تعویض خون در نتایج آزمون های عملکرد تیروئید در نوزادانی که به علت زردی تعویض خون شده اند و آزمون غربالگری قبل از تعویض خون در آنها انجام نشده است ، بررسی شده است.

روشها. در یک مطالعه مشاهده ای ، 18 نوزاد رسیده با سن سن حاملگی بیش از 37 هفته که به علت زردی به بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی اصفهان مراجعه نموده و نیاز به تعویض خون داشتند ، انتخاب شدند. تعویض خون به میزان دو برابر حجم خون نوزاد با خون یک فرد دهنده بالغ انجام شد. هورمون های تیروئید (TSH , T4 , T3) قبل از تعویض خون ، بعد از تعویض خون و یک هفته پس از تعویض خون اندازه گیری و مقایسه شد.

نتایج. میانگین غلظت هورمون های TSH , T4 قبل از تعویض خون بالاتر از کیسه خون (خون دهنده) بود (0.05 P<) .="" پس="" از="" تعویض="" خون="" میانگین="" غلظت="" tsh="" ,="" t4="" نسبت="" به="" قبل="" از="" تعویض="" خون="" کاهش="" نشان="" داد="" (0.05=""><) ولی="" هنوز="" از="" نمونه="" کیسه="" خون="" بالاتر="" بود="" (0.05=""><) .="" در="" مورد="" t3="" قبل="" و="" بعد="" از="" تعویض="" خون="" تفاوت="" وجود="" نداشت="" (0.05="" p="">) . پس از هفت روز ، مقادیر TSH , T4 نسبت به بعد از تعویض خون افزایش نشان داد (0.05 P<) ولی="" با="" مقادیر="" قبل="" از="" تعویض="" خون="" تفاوت="" نداشت.="" ولی="" t3="" افزایش="" بیشتری="" نشان="" داد="" و="" حتی="" از="" مقادیر="" قبل="" از="" تعویض="" خون="" به="" طور="" معنی="" داری="" بالاتر="">

بحث. در نوزادان TSH , T4 بعد از تعویض خون بطور مشخصی کاهش می یابد ولی پس از یک هفته به مقادیر اولیه خود می رسد. با توجه به اینکه برای غربالگری از اندازه گیری TSH , T4 استفاده می شود ، به نتایج این آزمایشها یک هفته بعد از تعویض خون می توان اطمینان کرد.

واژه های کلیدی : تعویض خون ، آزمون های عملکرد تیروئید ، هیپربیلیروبینمی ، طب نوزادان

تاثیر داروی میتومایسین C موضعی طی عمل داکریوسیستورینوستومی بر نتیجه جراحی در بیماران مبتلا به انسداد اکتسابی مجرای اشکی

دکتر علیرضا زندی (گروه چشم پزشکی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان اصفهان ، اصفهان.)

دکتر فهیمه ندافی

چکیده مقاله

مقدمه . شایع ترین علت اشک ریزش ، انسداد مسیر خروج اشک از طریق کانال نازولاکریمال می باشد و قطعی ترین روش درمان ، انجام عمل جراحی داکریوسیستورینوستومی (DCR) است. عارضه مهم عود علایم است . علی رغم ارایه روشهای گوناگون میزان شکست 10 درصد است و جراحی مجدد هم برای جراح و هم برای بیمار مشکلات عمده ای را به وجود می آورد. با توجه به اینکه علت اصلی شکست به وجود آمدن بافت فیبروز در محل استئوتومی و فلاپ ها و بسته شدن آن می باشد ، در این مطالعه تاثیر یک ماده آنتی فیبروز به نام میتومایسین C بر نتیجه عمل DCR بررسی شد.

روشها . در این کارآزمایی بالینی ، 110 بیمار مبتلا به انسداد اشکی اکتسابی اولیه به روش آسان از بین مراجعین به بیمارستان فارابی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. سپس هر دو با روش استاندارد DCR و توسط یک جراح مورد عمل قرار گرفتند. در گروه شاهد یک نوار کتانی و در گروه مداخله نوار کتانی آغشته به میتومایسین C با غلظت mg/CC 0.2 در محل استئوتومی گذاشته شد و بعد از نیم ساعت از طریق بینی خارج شد . آنگاه هر دو گروه 1، 3 و 6 ماه بعد در درمانگاه معاینه و نتایج ثبت گردید.

نتایج. هر دو گروه از نظر سنی و جنسیت شرایط یکسان و مشابهی داشتند. همه بیماران گروه مورد مطالعه در هر سه نوبت معاینه بدون علامت بودند در حالیکه در 5 نفر از گروه شاهد مجددا علایم ظاهر گردید. (0.01 P<) .="" از="" این="" 5="" نفر="" ،="" 3="" نفر="" در="" یک="" ،="" 1="" نفر="" در="" 3="" و="" 1="" نفر="" در="" 6="" ماهه="" اول="" دچار="" علامت="" شدند.="" بیماران="" گروه="" مورد="" مطالعه="" تنها="" 3="" نفر="" خونریزی="" بعد="" از="" عمل="">

بحث. به نظر می رسد استفاده از میتومایسین C طی عمل DCR بتواند بدون ایجاد عارضه منجر به کاهش عدم موفقیت شود.

واژه های کلیدی : مجرای نازولاکریمال ، میتومایسین C ، DCR ، فلاپ ، استئوتومی.

کارایی تجویز دگزامتازون در کاهش درد بعد از عمل جراحی اندام فوقانی در بیهوشی ناحیه ای داخل وریدی : مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی شده

دکتر حمید سریزدی (گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ، اصفهان)

دکتر مسعود نصیری

چکیده مقاله

مقدمه . بیهوشی ناحیه ای داخل وریدی (IVRA) از روش های موفق در تامین بی دردی طی عمل جراحی می باشد. مزایای آن راحتی تجویز ، شروع سریع بیهوشی ، ریکاوری سریع و شلی عضلانی است ولی این روش درد بعد از عمل را کاهش نمی دهد. در مطالعات چند سال اخیر تلاش شده تا با افزودن بعضی از داروها به ماده بی حسی موضعی IVRA ، درد بعد از عمل را کاهش دهند که تا حدی موفق بوده اند. در این مطالعه از دگزامتازون استفاده شده است.

روشها. طی یک کارآزمایی بالینی دو سوکور 110 نفر بیمار بالغ کاندید عمل جراحی نسوج نرم یک طرفه اندام فوقانی بصورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد مورد بیهوشی ناحیه ای داخل وریدی یا استفاده از لیدوکائین 0.5 درصد یا بدون دگزامتازون قرار گرفتند.

نتایج. میانگین شدت درد دقایق 10 ، 60 پس از عمل جراحی در گروه مداخله کمتر از گروه شاهد بود (0.05 P<) .="" درد="" شدید="" بعد="" از="" عمل="" در="" گروه="" شاهد="" بیش="" از="" گروه="" مداخله="" ملاحظه="">

بحث. افزودن دگزامتازون به ماده بی حسی موضعی در IVRA مانع از بروز درد شدید بعد از عمل در بیماران می شود و در نتیجه امکان کنترل بهتر درد بعد از عمل با این روش فراهم می گردد.

واژه های کلیدی : بیهوشی ناحیه ای داخل وریدی ، لیدوکائین ، دگزامتازون ، مقیاس سنجش بصری ، درد بعد از عمل ، کارآزمایی بالینی .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی عوامل شکست اوپک

شنبه 29 آبان 1395

بررسی عوامل شکست اوپک

اوپک به عنوان یک سازمان بین‌المللی متشکل از تعدادی از کشورهای جهان سومی در 1960 به منظور دفاع از منافع کشورهای تولیدکننده نفت پا به عرصه حیات گذاشت اما این سازمان در طول حیات خود اثرگذاری چندانی بر بازار جهانی نفت نداشته است. دلایل این شکست را می‌توان در سه سطح تحلیل خرد، سازمانی و کلان بررسی کرد. در سطح تحلیل خرد اختلافات اراضی میان اکثر اعضاء، تضادهای قومی، مذهبی و ایدئولوژیک کشورهای عضو و ناهمگونی و ضعف ساختار سیاسی و اقتصادی آنها را می‌توان برشمرد که انسجام سازمان را تضعیف کرده است. در سطح تحلیل سازمانی تناقضات اساسنامه اوپک و اشکالات ساختاری سازمان را می‌توان نام برد و در سطح تحلیل کلان سیاستهای آژانس بین‌المللی انرژی، ایالات متحده آمریکا و شرکتهای چند ملیتی قدرت اوپک را محدود ساخته است.

کلید واژه: اوپک، عدم ثبات سیاسی روابط اعضا، تناقضات اساسنامه، ساختار اوپک، سیاست کشورهای صنعتی.

دلایل تأسیس اوپک:

بعد از اکتشاف نفت در سال 1859 در آمریکا و گسترش روند اکتشاف آن در کشورهای مختلف جهان، بعضی از کشورهای جهان به سرعت تبدیل به صادرکنندگان عمده این ماده استراتژیک شدند.

این کشورها که اکثراً از توسعه نیافتگی رنج می‌بردند به شدت به درآمد حاصل از نفت نیاز داشتند و متعاقب اکتشاف نفت در هر یک از این کشورها به علت بی‌لیاقتی کارگزارانشان امتیازات نفتی به شکل کاملاً ناعادلانه به شرکت‌های چند ملیتی که از طرف کشورهای صنعتی حمایت می‌شدند اعطاء شد.

استثمار نفتی کشورهای صادرکننده نفت، ضرورت ایجاد سازمان متشکل از صادرکنندگان نفت را ایجاب می‌کرد و در نتیجه اوپک در 1960 تشکیل شد. در پیدایش این سازمان عوامل مختلفی نقش داشته‌اند که عبارتند از:

قراردادهای نفتی یک طرفه، ظهور قشر تکنوکرات در کشورهای صادر کننده نفت و درک روزافزون آنها از مسائل نفتی، تلاشهای برخی از تولیدکنندگان برای همکاری و تشکیل سازمان برای حفظ و ایجاد قیمت‌گذاری مشترک، سیاست نفتی شرکتهای چند ملیتی، تلاشهای پیگیر عبدا… طریقی مسؤول امور نفتی عربستان و دکتر آلفونز و مسؤول نفت ونزوئلا، خیزشهای ضداستعماری در کشورهای صادر کننده نفت و لاینحل ماندن مشکلات مربوط به مواد اولیه در چارچوب سازمان ملل.[1]

عناصر قدرت اوپک:

نفت به عنوان یک ماده خام استراتژیک محسوب می‌شود و کشورهای دارنده این ماده خام را دارای توانایی تأثیرگذاری بر رفتار بازیگران وابسته به نفت می‌کند.

این قدرت نفت بود که توانست همانطور که مورگت می‌گوید کشورهای تولیدکننده نفت را - که بواسطه آنچه می‌توان تعارفات لفظی خواند،‌ دولت محسوب می‌شوند- یک شبه به مناطق مهم و حتی قدرتمند در سیاست جهانی تبدیل کند.[2]

پس به طور کلی استراتژیک بودن نفت را می‌توان یکی از عناصر مهم قدرت اوپک به شمار آورد. لذا می‌توان قدرت اوپک را توانایی این سازمان در تأثیرگذاری بر بازار نفت در جهت دستیابی به اهداف بدانیم.

هدف اصلی سازمان ایجاد هماهنگی و وحدت از خط مشیهای نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین شیوه‌ها برای تأمین منافع فردی و جمعی آنان است، اوپک در دهه 1980 عملاً به دو قطب مخالف تقسیم شده بود. گروهی از کشورهای عضو به رهبری عربستان که اصطلاحاً آنها را جناح محافظه‌کار اوپک می‌نامند با افزایش قیمت نفت مخالف بودند و گروهی از کشورها مانند لیبی، ایران و الجزایر که آنها را جناح تندرو اوپک می‌نامند خواهان به حداکثر رساندن قیمت نفت بوده‌اند. این اختلافات به حدی اوج پیدا کرد که در 1982 در حالیکه قیمت نفت در حدود 37 دلار بود عربستان نفت خود را بشکه‌ای 32 دلار به فروش می‌رسانید. یا اینکه اوپک قادر به انتخاب دبیر کل نبود و چند سال اوپک بدون پست دیر کلی بود.

دومین هدف سازمان تثبیت قیمت در بازارهای بین‌المللی نفت و حذف نوسانات مضر و غیرضروری می‌باشد.

- هر چند بخشی از درآمد نفت برای ایجاد توسعه بخشهای دیگر اقتصادی بکار گرفته می‌شود تا مکمل اقتصاد تک محصول نفت گردد ولی شانس و امید موفقیت آن بسیار کم است. زیرا اولاً توسعه ناهمگون است. ثانیاً بازارهای داخلی بسیار کوچک می‌باشند و ثالثاً همه وسایل تولید و خدمات تولید باید از خارج وارد شود[3].

آنچه که در بالا گفته شد شرح مختصری از ماهیت و ویژگی کشورهای تشکیل دهنده اوپک بود که می‌توان برای آن نام سطح تحلیل خرد را برگزید. سطح تحلیل خرد به ما این شناخت را ارائه داد که این کشورها با منافع، خصوصیات و سیاست‌های متنوع و گوناگون وارد سازمان اوپک می‌شوند. در ادامه با تبیین تناقضات درون سازمانی فهم بهتری از عملکرد اوپک بدست خواهد آمد. در سطح تحلیل سازمانی به دو عامل تناقضات اساسنامه و اشکالات ساختاری سازمانی می‌پردازیم.

2- تناقضات اساسنامه سازمان اوپک:

اساسنامه اوپک دارای تناقضات محتوایی است که از آن جمله می‌توان به تناقض موجود بین بندهای (ب) و (ج) ماده 2 از فصل اول (سازمان و اهداف) اشاره کرد. در بند (ب) بر «تثبیت قیمت‌ها در بازارهای بین‌المللی نفت» و در بند (ج) بر ضرورت «عرضه کافی اقتصادی و منظم نفت به ملتهای مصرف کننده» تأیید شده است. در حالیکه «تثبیت قیمت نفت» با «عرضه کافی نفت» و «به صورت منظم» ممکن است در بسیاری از شرایط، قابل جمع نباشند. چرا که: قیمت نفت تابع عرضه و تقاضا است و تغییر در عرضه و تقاضا موجب تغییر و نوسان در قیمت خواهد شد. به عنوان مثال فرض کنید در کشوری که عضو اوپک نیست، منابع جدیدی از نفت کشف شده و به بهره‌برداری برسد. این امر موجب بالا رفتن عرضه می‌گردد، در حالیکه تقاضای جهانی همچنان ثابت مانده و یا افزایش معادل آن نداشته است. در این صورت بالطبع بهای نفت کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی اگر اوپک بخواهد قیمت نفت ثابت و بدون نوسان باقی بماند (مطابق بند ب) باید عرضه را کاهش دهد،‌ که این باعث می‌شود بند ج که عرضه کافی و منظم تأکید دارد نقض شود. و از طرف دیگر اگر اوپک به موجب بند (ج) به «عرضه کافی اقتصادی و منظم نفت» ادامه دهد با توجه به عرضه افزون از تقاضا، بهای نفت کاهش خواهد یافت که این با بند (ب) که بر تثبیت قیمت نفت تأکید دارد متناقض است. مسأله این است که تعریفی از عرضه کافی ارائه نشده است. بدیهی است که از نظر کشورهای عمده مصرف کننده عرضه کافی نفت خام، آن میزانی از عرضه خواهد بود که در پایین‌ترین قیمت ممکن قرار داشته باشد و این مسلماً با منافع اوپک و ملتهای صاحب ذخائر فناپذیر نفت تعارض خواهد داشت[4].خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، عوامل، شکست، اوپک

تحقیق رضایت مندی و عوامل موثر بر آن

شنبه 29 آبان 1395

تحقیق رضایت مندی و عوامل موثر بر آن

مقدمه:

با توجه به موضوع این پژوهش- رضایت مندی- در این فصل تلاش خواهد شد تئوری هایی که می توانند مساله رضایت مندی را مورد تبیین قرار دهند معرفی گردند واز آراء افراد و اندیشمندان در حوزه روان شناسی و جامعه شناسی در ارتباط بااین مساله استفاده می شود. چرا که شناخت و درک عمیق تر نسبت به رضایت مندی و عوامل موثر بر آن مستلزم آناست که از تئوری ها و نظریاتی که هر یک با توجه و تاکید بر زمینه ای خاص رضامندی را منتج از آن می دانند، بهره گرفت.

تاکید بر این امر که مورد وثوق اکثریت دانشمندان می باشد نباید ما را غافل از این امر بنماید که «علوم انسانی و جامعه شناسی هنوز به نقطه ای نرسیده است که بتواند ارائه دهنده تئوری هایی باشد که علت بروز پدیده را به طور کامل به پدیده ای خاص مربوط بدانند» (صفدری- 1374- ص9)

در این زمینه تئوری هایی در سطح جامعه شناسی مطرح شده اند و آراء جامعه شناسان را در زمینه رضامندی دربرمی گیرد. پس از بیان این تئوری ها نظریات روان شناسان ذکر می شود و ازآنجا که چارچوب نظری این پژوهش برخاسته از نظریه میدانی کورت لوین صاحب نظر در حوزه روان شناسی اجتماعی می باشد، به تفصیل بعد از بیان تئوری های جامعه شناسی، تئوری های موجود در سطح روان شناسی اجتماعی و فردی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در تحقیقات اجتماعی فرضیه ها اساس هر تحقیق است و یکی از منابع مهم فرضیه ها، نظریه های مختلف مطرح شده درباره آن موضوع می باشد. درواقع نظریه های جامعه شناختی تلاش برای پاسخ دادن به پرسش هایی مربوط به چگونگی امور است. با استفاده از نظریه می توانیم پیش بینی کنیم که در دنیای واقعی امور به چه نحو خواهد بود.

با استفاده از نظریه مشاهدات انجام شده را هدایت کرده و زاویه نگاهمان به مسائل را مشخص م یکنیم . نظریه ها به تفسیر اطلاعات به دست آمده و الگوها کمک م یکند. هم چنین به وسیله آن معنای یافته ها رادرمی یابیم. فقط به کمک نظریه ها م یتوان راهی برای مرتب کردن مشاهدات فراهم آورد و تبیین موجهی درباره نحوه رابطه انها را ارائه داد.

فهرست مطالب

مقدمه:

قضایای عام یا قضایای بنیادی هومنز

قضایای عام یا قضایای بنیادی هومنز عبارتند از:

قضیة محرک

3- قضیة ارزش: (یا تشویق و تنبیه یا پاداش- تنبیه)

4- قضیة محرومیت- سیری( اشباع):

5- قضیه پرخاشگری-تأیید:

تئوری دورکیم در زمینه خودکشی و آنومی و میزان خشنودی فرد:

نظریه رابطه اجتماعی دورکیم:

3-1 نظریه برابری: استاسی آدامز[1]:

3-2 نظریه ارزش لاک:

3-3 نظریه وروم:

3-4 نظریه آرنولد و فلدمن:

3-5 نظریه هاپاک:

3-6 مدل انتظار:

3-7 نظریه وبلن

3-8 نظریه لوتنز:

3-9 نظریه کورت لوین:

محیط کار، حقوق و مزایا.

تعریف نیاز از نظر لوین:

ارزیابی و نقد تئوری میدانی لوین:

3-10 نظریه مَزلو (مازلو)

ارزیابی و نقد تئوری مازلو :

مقایسه سلسله مراتب نیازهای مازلو و نظریه دو عاملی هرزبرگ

3-11 نظریه آلدرفر:

ارزیابی و نقد تئوری آلدرفر:

3-12 نظریه پورتر:

3-13 نظریه هرزبرگ

ارزیابی و نقد نظریه دو عامل هرزبرگ:

3-14 نظریه لاک

3-15 نظریه غنی سازی مشاغل

3-16 نظریه فرات و استارک

3-17 دیدگاه مسیر- هدف

3-18 دیدگاه رفتارها:

3- 19 دیدگاه واکنشی گراین و هولندر

3-20 تئوری نیازهای آشکار ماری:

مقایسه مدل ماری با مدل مازلو:

ارزیابی و نقد نظریه نیاز ماری:

3-21 مک کلاند[2] و تئوری کسب موفقیت، قدرت، وابستگی :

3-22 سل گلرمن[3] و مفهوم انگیزش:

3-23 تئوری اسناد E.L,Deci (1971):

جمع بندی تئوریها و نتیجه گیری:

چارچوب نظری تحقیق ما :

منابع


[1] stacay Adams

[2] David Mc. clelland

[3] Sall cellermanخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، رضایت، مندی، عوامل، موثر، آن

پژوهش بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 19-14 سال شمال غرب تهران

شنبه 29 آبان 1395

پژوهش بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 19-14 سال شمال غرب تهران

مقدمه

هدف اصلی این تحقیق مطالعه شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان و سایر فاکتورهای مرتبط در دانش آموزان 19-14 ساله شمال غرب تهران در بهمن ماه 1386 است.

روش ها و ابزارها

در طی این مطالعه 400 دانش آموز شامل 200 دختر و 200 پسر طی روش Multistage randomized در بین دانش آموزان 19-14 در دبیرستان های شمال غرب تهران انتخاب شدند.

در طی این مطالعه جهت ارزیابی سلامت روان ما از پرسشنامه GHQ12 استفاده کردیم.همچنین برای بدست آوردن درک دانش آموزان در مورد شدت آکنه و سایر فاکتورهای مرتبط مثل اختلالات هورمونی و Family history و سایر عوامل پرسشنامه ای را تهیه کردیم و در بین آن ها توزیع نمودیم.سپس دانش آموزان را مورد معاینه قرار دادیم تا ببینیم آیا آکنه دارند یا خیر و شدت آکنه چقدر است ؟

نتایج

نتایج بررسی شدت و نوع آکنه به شرح زیر است :

42% آکنه خفیف ، 7/16 % متوسط ، 1/8% شدید و 2/32% بدون آکنه هستند.و یک رابطه مثبت معنا دار بین آکنه و سلامت روان (001/0> p) و ارتباط آکنه با برخی غذاها شامل شیرینی و آجیل و لبنیات و fast food و سابقه خانوادگی مثبت (001/0= p) وجود داشت.همچنین بین درک از دانش آموزان از شدت آکنه خودشان و وجود آکنه در معاینه فیزیکی یک ارتباط معنی دار وجود داشت.

بحث و نتیجه گیری

در طی این مطالعه مانند سایر مطالعات قبلی ، ما هم ارتباط معنا دار بین درک دانش آموزان از شدت آکنه شان و وجود آکنه در معاینه بالینی یافتیم. (001/0> p).در مورد ارتباط آکنه با سلامت روان در مطالعات گذشته ارتباطی بین آکنه و سطح سلامت روان پیدا نشده بود ولی ما در طی مطالعه خود این اربتاط را یافتیم. (001/0> p).همچنین بین شدت آکنه با استفاده از شیرینی و لبنیات ، آجیل و Fast food ارتباط وجود داشت ، بنابراین پیشنهاد می کنیم جهت درمان آکنه میزان استرس و اضطراب کاهش یابد و به جهت ارتباطی که بین آکنه و مواد غذایی پر کالری یافتیم پیشنهاد می کنیم که از مواد غذایی با کربوهیدارت پایین و کم کالری استفاده کنند.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

روش ها و ابزارها

نتایج

بحث و نتیجه گیری

بیان مسئله (مقدمه)

پیشینه تحقیق (مروری بر مقالات) :

تعریف واژه ها

فصل دوم

روش کار (ابزار و روشها)

مواد و روشها (Meterial & Methods) :

تاریخچه GHQ12 :

GHQ scoring :

فصل سوم :

یافته ها و نتایج

فصل چهارم :

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های مطالعه :

راهکارها :

پیوست

هدف کلی :

اهداف ویژه توصیفی :

اهداف ویژه تحلیلی :

اهداف فرعی :

سوالات :

فرضیه ها :

Refrens :خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله کامل بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیک ایجاد کننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

شنبه 29 آبان 1395

مقاله کامل بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیک ایجاد کننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها


مقدمه

میاسای زآموختن یک زمان به دانش میفکن دل اندرگمان

زانو، بزرگترین و پیچیده ترین مفصل در بدن است،از مفصلهای لولایی است. این ساختمان دو مفصلی بوده و از مفصل تیبیوفمورال و پتلوفمورال تشکیل شده است و بدین خاطر تحت عنوان مجموعه زانو مورد مطالعه قرار گرفته اند.

مجموعه زانو با فلکسیون واکستانسیون، موجب کوتاه و طویل شدن عملکردی اندام تحتانی می شود. این مجموعه در حین حال که امکان حرکت و طویل و کوتاه شدن اندام را فراهم می آورد، باید وزن بدن را تحمل کرده و در حین فعالیتهای استاتیک و دینامیک از ثبات کافی برخوردار باشد. در این مفصل به اندازه‌ای حرکت اهمیت دارد، ثبات نیز مهم است و ساختمان پیچیده این مفصل باعث شده است که هر دو ویژگی در حد بسیار ایده آل فراهم شوند.

مفصل زانو در معرض نیروهای مختلفی قرار دارد، به طوری که این نیروها به لیگامانها و بافت نرم اطراف آن وارد می شوند. وقتی نیروهای خارجی وارده به مفصل زانویی که تحمل وزن می کند، بیشتر از نیروهای مقاومت بافتهای اطراف زانو شود، مفصل زانو در معرض آسیب دیدگی قرار می گیرد، معمولاً به دنبال آسیب دیدگیهای زانو، تجویز وسایل کمکی بخش مهمی از برنامه توانبخشی به حساب می آید.

نظر به اینکه آشنایی کافی با آناتومی، بیومکانیک و ثبات زانو در ارزیابی، تشخیص، درمان پزشکی و توانبخشی مشکلات و پاتولوژیهای زانو ضروری است، لذا در این مجموعه با بررسی عوامل آناتومیک و بیومکانیکی که در ایجاد اختلالات مفصل زانو دخالت دارند سعی بر این داریم تا علاوه بر ارزیابی هر یک از بیماریها و اختلالات ذکر شده وسایل کمکی مربوطه را نیز مورد بررسی قرار دهیم و همچنین مزایای هر یک از این وسایل و تأثیر آنها بر روی درمان بیماریها نیز بررسی خواهد شد، و امید است این مجموعه، مورد استفاده دانش پژوهان عزیز قرار گیرد.

مروری بر بررسی‌ها

کاربرد ارتزهای زانو در جراحتهای ورزشی و تصادفات شایع می باشد. براساس یک برآورد در سال 1994، استفاده 989000 نفر از افراد از ارتزهای زانو در بین جمعیت استفاده کننده از وسایل کمکی به عنوان دومین رتبه بعد از استفاده کننده ها از ارتزهای ستون فقرات منصوب شدند.

بیشترین جمعیت استفاده کننده از ارتزهای زانو در بین جمعیت جوانان می باشد. 70% ارتزهای زانو توسط افراد 44 ساله و جوانتر مورد استفاده واقع شده است.

در اواخر دهه 1960، ارتزهای زانو بر انواع KAFO محدود شده بودند که برای تغییرات شدید و زانوهای فلج طراحی شده بودند.

در اوایل دهه 1970، نخستین ارتز پیشرفته عملکردی زانو توسط Nicholas و Castiglia طراحی شد. بیشتر ارتزهای عملکردی زانو بعد از آن ساخته شدند.

متاسفانه مطالعات کمی در مورد اثبات تأثیر ارتزهای زانو در بین ورزشکاران صورت گرفته است. بیشتر این تحقیقات در مورد حداقل نیروهایی که قابل مقایسه با اعمال نیروهای زیاد در مسابقات ورزشی نمی باشد، صورت گرفته است.

به طور هماهنگ تأثیر ارتزهای زانو مورد رسیدگی واقع نشده است، بنابراین تجویز یک ارتز اغلب بصورت تجربی صورت می گیرد.

ولی اکنون به علت تنوع ارتزها و کاربردهای متنوع آنها، تاثیرات آنها مورد رسیدگی واقع شده است. به طوری که می توان در این مجموعه ارتزهای زانو را در هفت رده دسته بندی کرد که شامل:

آناتومی و بیومکانیک مفصل پتلوفمورال[1]

مفصل پتلوفمورال در بین کلیه مفاصل بدن، از کمترین میزان تطابق[2] برخوردار است و شامل سطح خلفی پتلا و شیار بین کندیلی واقع در سطح قدامی انتهای استخوان فمور می باشد (تصویر1-1).

تصویر 1-1 سطوح مفصلی خلف پتلا و قدام فمور

استخوان پتلا، یک استخوان سزاموئید[3] مثلثی شکل می باشد که قاعده آن در بالا و نوک تیز آن در پایین قرار دارد، و تاندون آن با تاندون عضله کوادری سپس[4] یکی می‌شود. ابعاد این استخوان در افراد مختلف، کمی متفاوت است بطوریکه عرض آن از 51 تا 57 میلی متر و طول آن از 47 تا 58 میلی متر، متغیر است. سطح خلفی استخوان پتلا با لایه ضخیمی از غضروف هیالین[5] پوشیده شده است. در قسمت فوقانی این سطح خلفی، یک ستیغ عمودی وجود دارد که این سطح را به دو سطح مفصل داخلی و خارجی تقسیم می کند (تصویر 2-1). علاوه بر این ستیغ، یک ستیغ عمودی دیگر سطح مفصل داخلی را از Oddfacet جدا می کند. Oddfacet در هنگام فلکسیون[6] کامل زانو، با کندیل داخلی استخوان فمور مفصل می شود.


خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارک چیتگر

شنبه 29 آبان 1395

مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارک چیتگر

مقدمه:

مجموعه‌ای که پیش رو دارید ماحصل تلاش در جهت کسب اطلاعاتی در رابطه با مجموعه‌ای فرهنگی- تفریحی- ورزشی پارک چیتگر است. علت محدود بودن اطلاعات در زمینه‌ی این مکان به این دلیل است که دسترسی کامل برای بررسی تمام جوانب موارد ذکر شده، واقعاً کار دشواری بود و مسئولین و کارگذاران این مجموعه هدف این بود که بر روی محیطی باستانی- طبیعی، جغرفیایی کار شود به این دلیل به محل‌های مرتبط با این مسئله که احتمال بی رقیب می‌تواند اطلاعاتی را در اختیارمان بگذارند (از قبیل سازمان میراث فرهنگی و پژوهشکده‌ی مردم شناسی و مصاحبه با آقای محب عل) سر زدیم اما متاسفانه هیچ کدام ما را در جهت ارائه موضوعی برای کار راهنمایی نکردند که خوب مسلماً این نیز یکی از معضلات آموزشی و اداری مراکز دولتی و خصوصی برای دانشجویانی که به دنبال تحقیقات خود و کسب اطلاعات بیشتر در جهت تحقق بخشیدن به اهدافشان هستند می‌باشد. پس از مطالعه و چک کردن سایت‌های مختلف در این رابطه با عنوان پارک چیتگر و زمینه‌های بسیاری که در جهت آموزشی- فرهنگی- ورزشی داشت برخورد کردیم و تصمیم گرفته شد که کار روی این مجموعه را که به هر ترتیب قابل دسترسی‌تر از موضوعات دیگر بود آغاز کرد و کارمان را با مصاحبه با مسئول و مدیریت پارک آقای آقاباشی شروع کرد و ایشان در جهت دسترسی به منابعی در رابطه با جنبه‌های مختلف چیتگر سوق دادند و هدایت کردند و عکس‌هایی را در زمینه‌ی نقشه‌های نقاط مختلف پارک و دیگر جوانب آن در اختیارمان قرار دادند که البته بعضی از آنها به علت تخصصی بودن در محدوده‌ی کار با جای نمی‌گرفت و از بررسی و پرسش در مورد آنها صرف نظر شد. البته ذکر این نکته ضروری است که موقعیت مکانی جغرافیایی پارک چیتگر جوری طراحی شده است که به هر ترتیب مکانی امن و فاقد از هر گونه خطر نیست و این مسئله در بسیاری موانع کار ما را باشد مواجه می‌ساخت در آخر گفتنی است شاید این مجموعه، مجموعه‌ای غنی و کامل نباشد ولی می‌توان متصور شد که این بررسی مختصر و کوتاه می تواند به عنوان راهنمایی برای حداقل مکانی که تاکنون از پارک چیتگر دیدن نکرده‌اند مورد استفاده قرار بگیرد. به امید آن که موثر افتد.

آبرفتهای کنونی

این بخش متشکل از جوان‌ترین نهشته‌های رودخانه با سیلابی است و در بستر رودخانه با سیلابی است و در بستر رودخانه، مسیل‌ها پادگانه های آبرفتی، مخروط افکنه‌های جوان و کالها بر جای گذاشته شده است. دشت جنوب تهران از این آبرفت پوشیده شده است. به طور کلی رسوبات در شمال تهران از رسوبات دانه درشت منفصل) قلوه سنگ، شن‌گرد شده بدون سیمان)، و در جنوب تهران رسوبات دانه ریز (سیلت و رس) تشکیل شده است، آبرفتهای کنونی که اکثراً به صورت رسوبات منفصل هستند کاملاً نفوذ‌پذیر بوده و مقاومت مکانیکی آنها نسبت به نقاط مختلف متفاوت است.

آزمایشات تجزیه شیمیایی برگ درختان

تجزیه شیمیایی برگ گیاهان بهترین روش برای تعیین میزان عناصر موجود در گیاه و برآورد موادغذائی مورد نیاز آنها می‌باشد چرا که نمو گیاهان از غلظت عناصر غذایی موجود در بافتها و برگها تبعیت می‌کند. از روی نتایج تحقیقاتی که روی درختان اقاقیا (پهن برگ) و کاج (سوزنی برگ) انجام شده است (جهاد تحقیقات آب و خاک، 1379)، میزان عناصر شیمیایی بدین شرح است:

ازت: در برگ درختان کاج بین 0/97- 1/14 درصد و اقاقیا بین 3/1-4 درصد متغیر بوده است لذا باید گفت درختان اقاقیا که یک گونه تثبیت کننده ازت می‌باشند به مراتب بیشتر از درختان کاج ازت را از خاک جذب و در برگها ذخیره کرده است. ازت موجود در گیاهان حداکثر سه درصد است که در درختان کاج به حد ماکزیمم نرسیده است.

فسفر: در سوزنهای کاج بین 0/12- 0/23 درصد و در اقاقیا بین 0/12- 0/17 در صد نوسان دارد یعنی کاج با توجه به شرایط محیطی نسبتاً‌ خشک کمی بیشتر از اقاقیا فسفر را در اندامهای هوایی خود ذخیره کرده است. مقدار متوسط فسفر در گیاهان حداکثر 0/5 درصد است که در هر دو گونه به حد ماکزیمم نمی‌رسد.

پتاسیم: در کاج بین 0/63- 0/76 درصد و اقاقیا بین 0/76- 1/8 درصد نوسان بوده است یعنی اقاقیا نسبت به کاج پتاسیم بیشتری در اندامهای خود دارد. مقدار پتاسیم در گیاهان حداکثر 3 درصد است و در این دو گونه به حد ماکزیمم نمی‌رسد.

کلسیم: در برگ درختان کاج بین 1/54- 2/01 درصد و در اقاقیا بین 3/64- 4/76 درصد متغیر است، یعنی در اقاقیا به حد کافی وجود دارد. مقدار کلسیم در گیاهان حداکثر 4 درصد است و در کاج به ماکزیمم نمی‌رسد.

منیزیم: در کاج بین 0/23- 0/23 درصد و در برگ اقاقیا بین 0/38- 0/64 درصد نوسان دارد. مقدار متوسط منیزیم در گیاهان حداکثر 0/7 درصد است که در هر گونه به حد ماکزیمم نمی‌رسد.

آهن: در کاج بین 91-219 میلی گرم در کیلوگرم و در اقاقیا بین 230- 437 میلی گرم در کیلوگرم در نوسان است. مقدار متوسط آهن در گیاهان حداکثر 200 میلی‌گرم است که در هر گونه ماکزیمم رسیده است.

عوامل بیرونی

مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه 22 شهرداری تهران

منطقه 22 شهرداری تهران بین طولهای شرقی ً10َ5 51 تا ً40َ20 51 و عرضهای شمالی ً16َ32 35 تا ً19َ3557 در قسمت شمال غربی شهر تهران و در پایین دست حوضه آبریز رودخانه و وردیج واقع شده است. این منطقه در شمال یا کوهستان البرز مرکزی در شرق با حریم رودخانه کن، در جنوب با آزاد راه تهران- کرج و در غرب با محدوده جنگل‌های دست کاشت وردآورد محدود می‌گردد و با مناطق 5 و 21 شهرداری تهران همجوار است به این ترتیب مرز شمالی منطقه 22 شهرداری تهران تا منتهی الیه دامنه‌های جنوبی البرز تا ارتفاع 1800 متری توسعه یافته است. کوهستان البرز که طی 30 سال اخیر شهر را بسوی خود جذب نموده است مانند دیواره‌های هلالی شکل فضای جغرافیایی تهران را محصور می‌کند و از ارتفاع 1800 متری به علت شیب زیاد و تنگناهای کوهستانی مانع بسیار سختی در مقابل گسترش فیزیکی شهر بوجود می‌آورد. در محدوده منطقه 22 بلندترین منطقه ارتفاعی از سطح دریا در خط مستقیم حوزه آبریز شمالی در ارتفاعات البرز و در شرق روستای کیگا با رقوم 3840 و پست‌ترین آن در خروجی پیکان شهر به ارتفاع 1220 متر می باشد. وسعت این منطقه با احتساب ارتفاعات حدود 54000 هکتار می‌باشد. که طول و عرض حداکثر آن بطور تقریبی مساوی 26 و 17 کیلومتر است. فاصله غرب محدوده طرح تا ابتدای کرج در حدود 11 کیلومتر میباشد.

مسیر رودخانه کن که از شمال به جنوب جریان دارد پس از نقطه خروجی در سرتاسر حد شرقی محدوده طرح کشیده شده و پذیرنده آبهای سطحی حوزه‌های شرقی خود که از طریق کانالهای انحرافی به آن متصل می‌شوند نیز می‌باشد. رودخانه وردآورد نیز در امتداد شمالی جنوبی و به موازات رودخانه کن جریان دارد و در قسمت شمالی در غرب منطقه میانی امتداد یافته که در پائین دست، حد غربی محدوده طرح را تشکیل می‌ دهد. فاصله متوسط این دو رودخانه از یکدیگر در حدود 10 کیلومتر است.

مقایسه سطح منطقه 22 با سطوح مناطق 22 گانه تهران (70750 هکتار) حاکی از تعلق 4/8 درصد از مساحت محدوده خدماتی شهر تهران به منطقه 22 و گویای وسعت چشمگیر وجایگاه مهم این منطقه در ساختار کالبدی تهران آینده، بویژه در حوزه غربی آن است.

به طور کلی باد غالب منطقه در طول سال چه در شب و چه در روز باد غربی می‌باشد با توجه با قرارگیری منطقه درعرض جغرافیایی 35 درجه و در بالاترین موقعیت سالانه 78 درجه می‌باشد. میزان کلی بارندگی سالانه در این منطقه 281 میلیمتر در سال بوده که بیشترین آن یعنی 43 درصد در فصل زمستان و 36 درصد آن در فصل بهار می‌باشد.

جهت قبله دراین منطقه 33 درجه جنوب غربی می‌‌باشد.

این محدوده در ناحیه دشت سر تهران و در قسمت دشت چیتگر قرار دارد و از لحاظ زمین‌شناسی از رسوبات غیر متراکمی به وجود آمده که از دامنه جنوبی کوههای البرز حمل و ته نشین شده‌اند و در ضخامت رسوبات آبرفتی این ناحیه یک سفره آب زیرزمینی گسترده وجود دارد.

شیب عمومی منطقه از شمال به جنوب بوده و اراضی مورد بررسی در حریم پهنه دوم زلزله قرار دارد.

· جلوگیری از ورود و تردد موتورسیکلتهای با سرنشین مجرد 6822 مورد.

· جلوگیری از تجمع و بیتوته افراد ناباب و مزاحم که امنیت 10580 مورد پارک را به مخاطره می‌اندازد.

· جلوگیری از روشن نمودن آتش در محلهایی که احتمال 1254 مورد خطر آتش‌سوزی وجود دارد.

· همکاری یگان انتظامی با عوامل پارک در ایجاد تسهیلات 58629 مورد ترافیکی.

· جلوگیری از خودروهای سنگین (اتوبوس، کامیون، 2821 مورد مینی‌بوس و…)

· تذکر و اخطار به دوچرخه سواران مزاحم در داخل پیست و 76797 مورد یا خارج از پیست.

· جلوگیری از برپائی چادر جهت بیتوته نمودن شبانه‌روزی در 1058 مورد داخل پارک.

· تحول افراد ارازل و اوباش، معتاد، مرتکب نزاع و شرب خمر و دیگر موارد و انتقال آنان به کلانتری 141 شهرک راه‌آهن 250 مورد.

نصب تابلوهای راهنمای مسیر و اماکن پارک چیتگر:

با توجه به وسعت پارک جنگلی چیتگر و مراجعه مردم و خودروها بخصوص در فصل تابستان و ایام تعطیل به این مجتمع، تابلوها و علائمی جهت راهنمایی شهروندان، در پارک نصب شده است. این تابلوها حدوداً شامل 200 پانل بوده و کار تهیه و نصب آنها در سال 80 صورت پذیرفته است.

استقرار یگان ویژه اجرائیات در پارک چیتگر:

با استقرار یگان انتظامی و ساخت بنائی مناسب جهت اسکان این نیروی محترم در داخل پارک پاسهایی جهت تأمین امنیت در داخل پارک جنگلی تعیین شده است که در نتیجه وجود پلیس امکان تخلف چه به رانندگان اتومبیل سواری و چه به اشخاص بزهکار را که گاهی در پارک رویت می شوند نمی دهد.

اعزام گشتیهای دائم به صورت شبانه روزی با خودروهای ویژه نیروی انتظامی و وجود سرنشینان با بیسیم و آلکاتل و سایر تجهیزات لازم که مدام با افسر نگهبان و سرپرست پارک در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است همچنین گشتیهای موتور سوار فضای سبز جهت کنترل نقاط کور و حساس بوستان جنگلی چیتگر با گشتهای موتورسوار نیروی انتظامی مستمراً همکاری می نمایند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

طراحی معماری و عوامل مؤثر بر طراحی پروژه معماری

شنبه 29 آبان 1395

طراحی معماری و عوامل مؤثر بر طراحی پروژه معماری


فصل اول

«مفهوم برنامه‌ریزی بر طراحی»

مفهوم برنامه‌ریزی:

مفهوم طراحی:

نکته 1: انسان برای انجام پیش‌اندیشه‌ی کارها، نیاز به «تفکر» و «طرح‌ریزی» دارد و همچنین، برای ساختن همه‌ی مصنوعات بزرگ و کوچک مورد نیاز خود، نیازمند «تفکر»، «تصور» و «طراحی کردن» است. «طراحی»، وسیله‌ی ساختن، آبادانی و تمدن است.

نکته 2: ما می توانیم با استفاده از قدرت «حافظه» و «تخیل»، آن چه را که قبلاً دیده‌ایم «تجسم» کنیم و نیز می توانیم به کمک «تفکر» و «تخیل» و «قدرت خلاقیت»، درباره‌ی آن چه که «ممکن است باشد» تعمق کنیم و تصویری از آن چه که می تواند باشد، مجسم سازیم و آن را ترسیم نموده، با دیگران در میان بگذاریم.

نکته 3: طراحی تلاشی اندیشمندانه، خلاقانه است که از تفکر، شروع و به ارائه‌ی محصولی زیبا، کارآمد و اصیل ختم می‌شود. و طرح نهایی همیشه عمق اندیشه و بصیرت طراح را در خود باز می تاباند و حکایتگر عمق اندیشه و بصیرت طراح را در خود باز می تاباند و حکایتگر عمق و سلیقه‌ی اوست.


فصل دوم

«ابعاد مختلف طراحی و مفاهیم آن»

معماری طبیعت:

هریک از این عناصر، با محیط خود رابطه‌ای سنجیده و توازنی دقیق دارند و هر جزء از اجزای آن‌ها در عین کمال، بخوبی در خدمت کل قرار می گیرند و ترکیب منسجم اجزا به کلیتی منسجم، واحد، کارآمد و زیبا منجر می‌شود.

ترکیب، شکل و ساختار آن‌ها، هماهنگ با طرز زندگی و بودباش موجود و هدف آنهاست.

معماری عناصر مصنوع:

همه‌ی آن‌ها از موادی بخصوص و با تکنیک‌های ویژه ساخته می‌شوند. هر کدام اندازه، شکل و هندسه‌ی خاص خود را دارند و متناسب با نیاز انسان، ابعاد جسمانی و نیاز‌های روانی او شکل می گیرند. در عین حال هر یک از این مصنوعات به تناسب محیطی که در آن واقع می‌شوند (مثلاً در فضای باز یا بسته) و نوع نیروها و عواملی که بر آن‌ها اثر می‌گذارد ساختار خاص خود را پیدا می‌کنند و در هر صورت، این مصنوعات گرایش به کمال کارآیی و زیبایی دارند و متناسب با امکانات و محدودیت‌های مالی و تکنیکی موجود، شکل می گیرند.

ابعاد مختلف در طراحی

1- ابعاد عملکردی:

در معماری هر فضایی برای استفاده و عملکردهای خاصی طراحی می‌شود.

2- ابعاد جغرافیایی و محیطی:

طرح و سیمای ساختمان‌های مناطق مختلف با هم متفاوت است.

3- ابعاد هنری و ذوقی:

معماری ما شاهکارهایی از زیبایی هستند و طرح‌ها و آثار معماری نیز در کمال ذوق و زیبایی طراحی و ساخته می‌شوند.


4- ابعاد فنی و تکنیکی:

هر قسمت از یک ساختمان، اعم از بخش‌های پیدا و ناپیدای آن، با استفاده از ماده و صنعت به وجود می آید.

5- ابعاد اجتماعی و فرهنگی:

سابقه‌ی تاریخی، ارزشهای اجتماعی، اهداف و ارزش‌های فرهنگی و دینی هر جامعه، عامل وحدت، تحول و تداوم حیات جامعه است و از عوامل اثر گذار در طراحی معماری به شمار می رود. ایجاد حریم، حفظ امنیت و ایجاد فضایی مأنوس و … در معماری ضروری است.


فصل سوم

«عوامل مؤثر در طراحی معماری و صورت عقلانی طرح»

یکی از گیراترین و مهم‌ترین مباحث در مبانی طراحی معماری «روند طراحی معماری» می‌باشد.

«هر پروژه، یک صورت منطقی و عقلانی دارد که اهداف، ویژگی‌های کیفی و ابعاد کمی آن را بیان می‌کند و اصول و احکام حاکم بر طراحی را روشن می سازد.»

اهداف و عوامل مؤثر بر طراحی پروژه‌ی معماری

1- تعیین اهداف

انسان در سایه‌ی نگرش زیبا، هدفدار و مسئولانه است که روش زندگی و مناسبات اجتماعی، اقتصادی و نظام ارزشی خود را سازمان می دهد و طرز تفکر، معیارهای گزینش، نحوه‌ی انتخاب و عملش را معین کرده، برنامه‌ریزی و یا طراحی می نماید.

معماری در پی ایجاد رابطه‌ای متوازن با طبیعت است؛ برای ایجاد محیط مناسب برای زندگی، رشد، تربیت و بالندگی می کوشد و در پی ساختن فضا و محیطی متناسب با شأن و رسالت انسان است.

2- تعداد برنامه‌ی فیزیکی طرح

تعداد فضاهای مورد نیاز هر پروژه، به همراه مساحت و مشخصات هر فضا، برنامه‌ی فیزیکی آن پروژه است. قبل از طراحی پروژه برنامه‌ی فیزیکی آن را تهیه می کنیم.

3- بررسی عوامل جغرافیایی و محیطی

معماری بومی در مناطق مختلف کشور، با توجه به شرایط خاص هر منطقه، مختصات جغرافیایی، ارتفاع آن از سطح دریاهای آزاد، نزدیکی و دوری نسبت به دریا، میزان رطوبت و بارندگی، به خوبی شکل گرفته و در طول زمان به کمال رسیده است.

4- شرایط اقلیمی

قبل از شروع طراحی هر ساختمان ابتدا، شرایط اقلیمی، مورد مطالعه قرار می‌گیرد و نتایج آن به صورت خلاصه ترسیم و نمایش داده می‌شود. این نمودار‌ها می توانند به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل مؤثر در ایده‌های طراحی مورد استفاده قرار گیرند.


5- بررسی و تجزیه و تحلیل زمین و هم جواری

شکل و مساحت، میزان و جهت شیب زمین کاربری‌های زمین‌های اطراف، امکانات دسترسی به زمین، دید و منظر مناسب زمین، عوارض مصنوعی یا طبیعی موجود را مطالعه می کنیم و همچنین خاک را بررسی می نماییم.

6- بررسی مصالح، تکنولوژی و سازه‌ی ساختمان

در سواحل شمالی، از چوب و در مناطق کویری از آجر، در مناطق کوهستانی شمال و غرب از سنگ، آجر و چوب برای ساختن استفاده می‌شود. استفاده از سازه‌های فولادی یا بتنی در کنار مصالح بومی نیز معمول است.

7- ابعاد انسانی و فضای معماری

نیاز به داشتن فضای شخصی، رعایت فاصله مناسب بین افراد در زندگی خانوادگی و یا دوستانه و تنظیم فاصله و حفظ حریم فضای شخصی در روابط و فعالیت‌های اجتماعی، از آن جمله است.

فضا، متناسب با ابعاد انسان، ابعاد لمس کردنی، شنیدنی و بوئیدنی نیز پیدا می‌کند این ابعاد بر نحوه‌ی احساس و نوع برداشت ما از فضا تأثیر گذارند.

8- مقیاس انسانی در فضای معماری

ابعاد و نحوه‌ی حرکت بدن انسان، از اصلی‌ترین عوامل تعیین فضا در معماری است.

9- الزامات تأسیساتی

سیستم‌های تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان نیز شرایط محیطی لازم را برای ایجاد فضایی راحت و قابل سکونت ایجاد می نماید.

برخلاف سیستم سازه، سیستم‌های تأسیساتی در عین اهمیت، معمولاً در فضای معماری دیده نمی شوند.

مهندس معمار، قبل از طراحی باید با مشورت مهندس مکانیک و مهندس برق، در مورد سیستم‌های فوق تصمیم گیری کرده باشد و امکانات لازم برای استقرار تجهیزات و حرکت کانال‌ها و لوله‌ها و … را پیش بینی نموده باشد.


الف) نقطه:

نشانگر یک موقعیت خاص مانند انتهای عناصر خطی یا گوشه احجام در فضاست و ممکن است ابعاد و اشکال مختلف داشته باشد. اما در هر صورت باید نسبت به زمینه‌ی خود کوچک، متمرکز و بی جهت باشد.ب) خط:

1- خط، عنصر بصری یک بعدی است. برعکس نقطه که ایستا و بی جهت است.

2- خط، نشانگر حرکت، جهت، رشد و پویایی بصری است.

3- خط می تواند از نظر ضخامت و وزن، ظرافت و خشونت، نرمی و سختی، صافی یا زبری، حالات مختلفی به خود بگیرد. خط مستقیم نشانگر کشش متقابل بین دو نقطه است. ویژگی اصلی آن جهت آن می‌باشد.

4- یک خط مستقیم افقی می تواند بیانگر، ثبات، استحکام، استقرار و آرامش و پایداری باشد.

5- یک خط قائم بیان کننده تعادل موازنه‌ی نیرو‌های ثقلی است.

6- خط مایل، بسته به نزدیکی به خط قائم یا افق، می تواند بیانگر حالت افتادن یا بلند شدن باشد، در هر حال بیانگر حرکت می‌باشد و فعال و پویاست.

7- مفهوم خط می تواند از طریق دو نقطه و یا تکرار کافی عناصر مشابه، ایجاد و القا شود.

8- خط ممکن است حتی بافت و نقش نیز داشته باشد.

9- خط منحنی می تواند احساس یک نیروی در حال تغییر را منتقل کند و حالتی از تغییر ندریجی، حرکت نرم و لطیف را بیان نماید. می تواند حالتی برآمده و صلب، و یا برعکس، حالتی فرو رفته داشته باشد و سبک و آویزان به نظر آید. قوس‌های کوچک می تواند بیانگر پویایی بصری، تحرک و رشد بیولوژیک باشد. برای نمونه می‌توان به طرح‌های اسلیمی در کاشی کاری و گچ بری هنر ایرانی توجه کرد.

ج) سطح:

1- «سطح» عنصری دو بعدی است که «شکل آن» اصلی‌ترین ویژگی آن را بیان می‌کند.

2- شکل واقعی یک سطح، فقط زمانی رؤیت‌پذیر است که عمود بر سطح آن، به نگاه کنیم.

3- کیفیت سطح، تابع کیفیت ماده‌ای است که از آن ساخته شده است.

4- کیفیت سطح، می تواند بر ویژگی‌های بصری آن یعنی:

- وزن و استحکام بصری

- اندازه تناسب و موقعیت در فضا

- انعکاس نور

- تأثیرات آکوستیکی تأثیر گذار باشد.

5- سطوح، اصلی‌ترین عناصر معماری، در شکل‌گیری کف‌ها، دیوار‌ها، سقف می باشند، که خود شکل دهنده فرم ساختمان و فضاهای آن هستند.

نکته: حجم، یک عنصر بصری سه‌بعدی است، که «فرم» اصلی‌ترین ویژگی آن است.

فرم، ویژه‌ی یک حجم، شکل ظاهری و ساختار بصری آن را نشان می دهد.

از نظر معماری، حجم به عنوان یک عنصر سه بعدی، می تواند توپر و یا توده‌ای باشد که با ماده اشغال شده است. و یا به صورت فضای خالی باشد که با سطوح، محدود و تعریف شده است.

«توده» و «فضا» دو مفهوم و ساختار مکمل‌اند که ترکیب آن‌ها به معماری واقعیت می‌دهد.

4- شکل

به خط پیرامونی و دور ظاهری یک سطح یا حجم، «شکل»، می گوییم که آن را از زمینه یا فضای اطرافش جدا می‌کند. شکل‌ها انواع مختلف دارند.

1- فرم‌های طبیعی

2- اشکال غیر مادی

3- اشکال هندسی

نکته: مثلث، مربع و دایره، اصلی‌ترین اشکال هندسی هستند، این اشکال در بعد سوم هرم، معکب، مخروط، استوانه و کره را ایجاد می‌کنند.

الف) دایره و اشکال منحنی

دایره، شکلی‌ست، متمرکز و درون‌گرا که بر مرکز خود تأکید دارد. این شکل بیان‌گر وحدت، تداوم و خلوص است و مانند خطوط منحنی، احساسی از نرمی و لطافت را القا می‌کند. اشکال دایره‌ای شکل معمولاً پایدار و در زمینه خود، خود مرکز هستند.

اشکال و فرم‌های دایره‌ای شکل، بیانگر نرمی در فرم و سیالیت در حرکت‌اند و رشد بیولوژیک را القا می نمایند.

ب) مثلث

مثلث، بیانگر استحکام و پایداری‌ست و عموماً در فرم‌های سازه‌ای ساختمان به کار می رود زیرا بدون تخریب اعضای آن، شکل آن تغییر نمی کند.

نکته: مثلث وقتی متکی بر قاعده‌اش قرار گیرد از نظر بصری پایدار است و بر روی رأس ناپایدار و پویا به نظر می رسد.

مثلث از نظر ادراکی و بصری می تواند بیانگر تحرک، انقباض و تقابل باشد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی عوامل مؤثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار و امور اجتماعی

شنبه 29 آبان 1395

بررسی عوامل مؤثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار و امور اجتماعی


-1 مقدمه:

تکریم[1] انسان به عنوان متعالی ترین مخلوق پروردگار در قرآن کریم بدان اشاره شده است آدمی به لحاظ دارا بودن قوة ناطقه افضل موجودات است و برتراز آنان می‎باشد زیرا در پرتو این خصیصه ذاتی ارتباط با عالم ماده و معنا و همنوع خود پیدا می‎کند.

ضرورت برآورده شدن احتیاجات بشر تعامل و ارتباط بین آنان را پدید می‎آورد و از همین زمان بود که ارزشها و هنجارها رفته رفته جای خود را به عنوان یک رکن و استوانه مهم در جوامع مستحکم نمود. امروزه به جد دریافته ایم احترام به دیگران چه در محیط خانواده، جامعه، اداره و … مستلزم تکریم و جلب رضایت طرفین می‎باشد.

در نظام اداری کشور ما برآورده نمودن خواسته و امورات مراجعه کننده همواره مورد تأکید مسئولین امر و کارمندان شریف دولت بوده است که این مهم در برنامه سوم توسعه اقتصادی سیاسی و برنامه های هفتگانه تحول اداری به عنوان یکی از ضروری ترین اهداف اجرای برنامه های مذکور در سطح نظام اداری دولت پاسخگو و خدمتگزار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

2-1 بیان مسأله‌ی پژوهش

تکریم ارباب رجوع به عنوان کلید واژه‌ی این پژوهش است. یکی از هدف های اصلی هر سازمان جلب رضایت مشتریان و خدمات گیرندگان از طریق ارایه خدمات با کیفیت مطلوب است. در نظریه های نوین مدیریت، توجه به اصل مشتری مداری[2] و جلب رضایت متقاضیان خدمات به عنوان یکی از جهت گیریهای اصلی تلقی می‎شود و مولفه هایی از قبیل سرعت، صحت و دقت در انجام کار مراجعان، چگونگی رفتار و برخورد با خدمت گیرندگان و اطلاع رسانی مناسب، عواملی هستند که موجب رضایتمندی خدمت گیرندگان و مراجعین دستگاههای دولتی می‎شوند.

تاکنون مقوله رضایت[3] خدمت گیرندگان در نظام اداری کشور کمتر مورد توجه بوده است و دستگاههای اجرایی اغلب بازخوردی از خدمات ارایه شده دریافت نکرده اند و گردآوری دیدگاههای مراجعان و اعمال آن در فرایند کار، جایگاهی نداشته است. همین نکته موجب آن شده است که شیوه های سنتی انجام کار کمتر مورد تجدیدنظر قرار گیرد و به خصوص در زمینه اطلاع رسانی[4] به خدمات گیرندگان و آگاه کردن آنان از چگونگی انجام خدمات و اسناد و مدارک لازم، اقدام موثری انجام نگرفته است و مراجعان اغلب با رفت و آمدهای مکرر به دستگاه خدمت دهنده موفق شده اند خدمات موردنظر خود را دریافت کنند. به دلیل اینکه روش های انجام کار مستند نشده است. کارکنان دستگاههای اجرایی در برخی موارد قوانین و مقررات را به میل خود تفسیر کرده اند و دشواریهایی در زمینه خدمت دهی ایجاد شده است.

چگونگی رفتار با مراجعان و برخورد با آنان را نیز باید به نکته های پیشگفته اضافه کرد که بعضاً به صورت رفتار نامناسب و غیرمحترمانه نمایان می‎شود و علی رغم تأکید ارزشهای مذهبی، به این امر توجه کمتری شده است. همچنین محیط و فضای اداری خدمت دهی به مراجعان مطلوب و مناسب نیست. در بسیاری موارد مراجعه کنندگان از مدارکی که باید برای انجام امور ذیربط تهیه کنند و مدت زمان و مراحل انجام کار و نهایتاً مکان هایی که باید به آن مراجعه کنند بی اطلاع اند و این باعث اتلاف هزینه های اضافی، اتلاف وقت در ترددهای اضافی، از دست رفتن فرصتها، گرفتاری و سردرگمی مراجعین، اتلاف وقت کارکنان در توجیه مراجعین و ارایه اطلاعات، اتلاف سرمایه، از بین رفتن جو اعتماد عمومی، پیدایش حس بدبینی نسبت به دستگاهها- اختلال در انجام امور مدیریت، پیدایش حس ناکارآمدی، گشته است.

به همین منظور و با توجه به موارد فوق الذکر این تحقیق می‎تواند مدیران و مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور و همچنین دیگر سازمانهای دولتی را در ایجاد سازوکارهای لازم در ارایه خدمات مطلوب، مناسب و مؤثر به مردم و برخورد مناسب کارکنان با مراجعان و نهادینه شدن موضوع رضایتمندی، مراجعان به دستگاههای دولتی و همچنین در ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری کمک و یاری دهد.

3-1 موضوع و سوال اصلی پژوهش :

این پژوهش به منظور اندازه گیری میزان رضایت ارباب رجوع از اجرای طرح تکریم در وزارت کار و امور اجتماعی و تعیین عوامل مؤثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع انجام می‎شود. این پژوهش در صدد است که مشخص کند آیا اجرای طرح تکریم باعث تسهیل کار[5] ارباب رجوع و اطلاع رسانی مناسب به ارباب رجوع گشته است و در پی این سوال سوال کلی تر اینکه آیا اجرای این طرح باعث اصلاح و مهندسی مجدد[6] روشهای انجام کار گردیده و توانسته به طور بنیادی ساختار و سلسله مراتب را تغییر دهد. بر اساس این پرسشها موضوع پژوهش حاضر: «بررسی عوامل مؤثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار و امور اجتماعی» در نظر گرفته شده است.


4-1 اهمیت و ضرورت پژوهش :

می‌دانیم که تداوم حیات و ادامه روند فعالیت های هر سازمان به مشتریان آن سازمان وابسته است و رضایت مشتری ضامن موفقیت سازمان ها در محیط های رقابتی است مشتریان زمانی رضایت خواهند داشت که سازمان نیازهای آنها را بشناسد، خود را متعهد بداند که نقطه نظرهای آنها را بداند و کارکنانی داشته باشد که رضایت مشتری را در زمرة اهداف اصلی خود قرار دهند.

این حرکتی است که در آن نحوه ارایه خدمات شفاف تر و بهینه تر می‎شود. رابطه بین مردم و مسئولان و دست اندرکاران و کارگزاران نظام را مستحکم تر و پایدارتر کرده و ابزاری قوی و محکم در جهت ایجاد و حفظ انسجام ملی خواهد بود. از طرف دیگر شش برنامه دیگر تحول در برنامه هفتم یعنی تکریم به عنوان برآیند آن ها قرار گرفته یعنی منطقی کردن اندازه دولت به این معنا است که باید از هزینه های جاری کشور بکاهیم و آن را صرف فعالیت های عمرانی و زیرساختهای کشور نمائیم تا منجر به سرویس دهی بهتری به مردم شود. همچنین در طرح تکریم موضوعات مهم و اساسی رهبری در سازمان، مشارکت کارکنان[7] در بهبود فرایندها، نظریه فرایندی[8]، نظریه سیستمی[9] به مدیریت، بهبود مدیریت[10]، نظریه واقع گرایانه[11] در تصمیم گیری، اشتراک منافع[12] در روابط با تأمین کنندگان و مشتری مداری لحاظ شده است این طرح می‎تواند تا حد بالایی در جهت تحقق اهداف نظام مشتری مداری هم مؤثر و نافذ باشد.


9-3 تاریخچه وزارت کار و امور اجتماعی

در آبان ماه سال 1323 در وزارت پیشه و هنر، اداره مستقلی به نام اداره کل کار تشکیل شد. این اداره کل ابتدا برای رسیدگی به اختلافات تصویبنامه ای تنظیم کرد که در فروردین ماه سال 1324 به تصویب هیات وزیران رسید. اولین طرح قانون کار در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1325 و در زمان تعطیلی مجلس به تصویب هیات وزیران رسید.

از آنجا که با تصویب قانون کار، سازمان کوچک اداره کل کار، قادر به حل و فصل امور کارگری نبود و از طرف دیگر یکی از گردانندگان حزب توده نیز در راس وزارت پیشه و هنر قرار گرفته بود و حکومت وقت به سبب مخالفتهای سیاسی حزب مزبور، مایل نبود امور کارگری کشور را تحت سلطه و اختیار وی قرار دهد. لذا با تصویب هیات دولت در 13/5/1325 وزارتخانه جدیدی به نام «وزارت کار و تبلیغات» از ادغام «اداره کل کار» ، «اداره کل انتشارات و تبلیغات» و «اداره عمران و اصلاحات وزارت کشور» تشکیل و مامور اجرای قانون کار گردید. در سال 1325 مظفرفیروز به عنوان اولین وزیر وزارت کار و تبلیغات معرفی شد.

تاریخچه وزارت کار و امور اجتماعی را می‎توان به دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی 1325 تا 1357 و 1357 تا 1382 تقسیم کرد.

در سال 1325 بعد از تصویب وزارت کار و تبلیغات توسط هیات دولت، سرانجام در سال 1328 اجازه قانونی تاسیس وزارت کار از طرف مجلس به دولت داده شد و وزارت کار موجودیت قانونی پیدا کرد.

هدف و وظایف وزارت کار و تبلیغات در بدو امر با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان به شرح ذیل بود:

ایجاد مرجع بی طرف صلاحیتدار برای حل اختلافات کار گرو کارفرما و تمرکز امور مربوط به کار و مراقبت در تهیه اجرای مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران و حمایت و تأمین بهداشت و رفاه کارگران و برقراری روابط با تشکیلات بین المللی کار.

10-3 وظایف وزارت کار و امور اجتماعی

1- حل و فصل مسائل و مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی به منظور برقراری نظام منطقی روابط کار از طریق اتخاذ تدابیر قانونی و تمهیدات لازم و با بهره گیری از ساز و کارهای سه جانبه گرایی در موارد مختلف

2- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در زمینه مزد و سایر نظامهای جبران خدمت کارگران

3- مشارکت در تدوین سیاستها و راهبردهای اشتغال و برنامه ریزی مربوط به آن در چارچوب برنامه و سیاستهای کلان دولت

4- تعیین سیاست ها و خط مشی های لازم در زمینه استفاده کشور از خدمات نیروی کار خارجی در چهارچوب برنامه ها و سیاست های دولت و نظارت بر اشتغال آنان بر اساس قوانین و مقررات مربوط

5- مطالعه و پژوهش در خصوص ویژگی های نیروی کار، علل بیکاری و عوامل مؤثر بر نوسانات بازار کار و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب در راستای نیل به اشتغال کامل و تعادل و عرضه و تقاضای نیروی کار.

6- تهیه پیش نویس قوانین و مقررات و ضوابط، میزانها و توصیه نامه های ایمنی و تنظیم و اجرای طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور بهبود و سالم سازی محیط کار.

7- تهیه اطلاعات و آمار مربوط به نیروی کار و کارگاهها به منظور فراهم آوردن امکانات لازم جهت استفاده در تهیه و تنظیم برنامه های اقتصادی و اجتماعی کشور

8- مشارکت در برنامه ریزی، هدایت، نظارت و پیش بینی تمهیدات لازم به منظور اعزام نیروی کار به خارج از کشور

9- ایجاد مراکز خدمات اشتغال و بررسی درخواست ایجاد کاریابی های غیردولتی، اعمال حمایتهای قانونی و نظارت بر امور کاریابی های مزبور

10- ایجاد شبکه اطلاع رسانی بازار کار و مدیریت آن جهت ارائه اطلاعات به متقاضیان کار، کارفرمایان، سرمایه گذاران و برنامه ریزان در سطح کشور از طریق همکاری وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادها و بنگاههای اقتصادی

11- مشارکت در تصمیم سازیهای سازمان بین المللی کار و سازمانهای تخصصی ذیربط با توجه به مواضع اصولی کشور و اتخاذ تدابیر لازم جهت پیگیری و اجرایی کردن توصیه نامه ها و مقاوله نامه های بین المللی.

12- تعمیم و گسترش نهادهای مدنی رابط کار از طریق گسترش فرهنگ استفاده از مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار و سه جانبه گرایی به منظور مشارکت هر چه بیشتر نیروی کار در اداره امور و توسعه بنگاههای اقتصادی و بهبود شرایط کار

13- مطالعه، سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت ارتقای فرهنگ کار

14- برنامه ریزی، پیگیری و نظارت بر انجام امور ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران و مشارکت فراهم آوردن امکانات و تاسیسات موردنیاز آنان

15- تهیه و تنظیم لوایح و ارائه پیشنهادات لازم به منظور تحقق اهداف قانونی وزارتخانه

16- انجام مطالعات و پژوهش های علمی- کاربردی در زمینه مسائل کار

17- تهیه و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه مسائل کار به منظور آشنایی کارگران و کارفرمایان و کارشناسان با قوانین و مقررات ذیربط

18- سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در زمینه بهبود و رفاه اجتماعی جامعه کارگری

19- سیاستگذاری و برنامه ریزی و تعیین استانداردهای آموزشهای مهارتی، تخصصی

20- استقرار نظام آموزش های فنی و حرفه ای کوتاه مدت، با ارزش و عناوین مناسبت جهت تکمیل هرم نیروی انسانی کشور

21- ارائه خدمات کارشناسی، تسهیلات مالی و سرمایه گذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت اجرای طرح های اشتغال زا و خوداشتغالی- تهیه دادخواست و طرح دعوا علیه متخلفین (حقیقی یا حقوقی) به منظور حفظ حقوق وزارتخانه

- تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه یا جوابیه در مورد دعاوی وزارتخانه جهت ارائه به مراجع قضائی

- بررسی و اظهارنظر در مورد تنظیم فرم لوایح و آئین نامه های تهیه شده توسط واحدهای تابعه

- راهنمائی و اظهارنظر حقوقی در مورد تنظیم فرم قراردادهای وزارت کار و امور اجتماعی

- مشارکت در انجام طرحهای تحقیقاتی و مطالعات تطبیقی در زمینه مسائل مربوط به حقوق کار و سایر مسائل حقوقی در چارچوب وظایف وزارتخانه متبوع

- انجام امور ثبتی املاک و مستغلات وزارت کار و امور اجتماعی در سطح کشور با همکاری واحدهای مربوطه

- برقراری ارتباط با قوه مقننه از طریق مشارکت در کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی

- بررسی سوالات، تذکرات و پیشنهادهای واصله از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تهیه پاسخ لازم از طریق واحدهای مربوطه

- پیگیری و پاسخگویی به مکاتبات مرتبط با اصل 90 قانون اساسی و در صورت لزوم سایر کمیسیونها و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و استعلام حقوقی نهاد ریاست جمهوری با همکاری واحدهای ذیربط.

- اطلاع رسانی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه فعالیت های وزارتخانه با همکاری و مساعدت واحدهای مربوطه در موارد لزوم

- ارتباط مستقیم و فعال با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور جلب همکاری و برقراری تفاهم با آنان در جهت تحقق اهداف وزارت متبوع.

دفتر حقوقی وزارتخانه متبوع هم اکنون دارای 2 گروه کاری به نام گروه بررسی حقوقی، دعاوی و املاک و گروه دوم گروه قراردادها و تدوین مقررات است که هر گروه یک رئیس یک کارشناس مسئول حقوقی سه کارشناس حقوقی و یک مترجم دارد که گروه بررسی حقوقی، دعاوی و املاک دارای یک پست کمک کارشناس حقوقی نیز می‎باشد. هم اکنون دفتر حقوقی دارای 8 کارشناس است که از این تعداد 4 زن و 4 مرد مشغول به کار هستند و ضمناً پستهای این دفتر عبارتند از :

1- مدیرکل

2- معاون

3- مسئول دفتر

4- دو رئیس اداره

5- دو کارشناس مسئول حقوقی

6- شش کارشناس حقوقی

7- دو مترجم

8- یک کمک کارشناس حقوقی

13-3 وظایف دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در خصوص پاسخگویی به شکایات و راهنمای ارباب رجوع

وظایف این دفتر در سه بخش پاسخگویی به شکایات، بازرسی و ارزیابی عملکرد می‎باشد. پاسخگویی به شکایات از وظایف مهم و حساس این دفتر است که در اجرای این مسئولیت خطیر و جلب رضایت ارباب رجوع اقداماتی بشرح زیر صورت می‎گیرد.

1- دریافت شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی پیرامون صحت و سقم موارد شکایات و تکمیل فرم شکایتنامه توسط شاکی (پیوست می‎باشد) و پیگیری موضوعات مطروحه تا اخذ نتیجه نهایی و پاسخگویی به شاکی

2- پاسخگویی حضوری و تلفنی به مراجعین و راهنمایی و رفع مشکل آنها در موارد مطروحه

3- اخذ نظرات واحدهای تخصصی وزارت متبوع در موضوعات مطروحه و اخذ پرونده و سوابق از ادارات ذیربط در صورت لزوم، به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکی یا شاکیان، شایان ذکر است که در اجرای دستور مقام عالی وزارت و معاونین محترم درهاش شکایات واصله، در اسرع وقت نسبت به اعزام بازرس جهت رسیدگی و تهیه گزارش اقدام می گردد.

4- انجام بررسیهای آماری در زمینه تعداد شکایات واصله و شناخت علل بروز آنها و ارائه پیشنهادهای لازم برای کاهش شکایات

5- برقراری ارتباط با واحدهای اجرایی و ستادی تابعه و اعمال نظارت مستمر بر عملکرد آنان و دریافت و جمع بندی گزارشهای واصله همراه با تجزیه و تحلیل لازم

دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

شرح وظایف

- همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی و مؤسسات و سازمانهای وابسته به آن .

- اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات لازم.

- احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به شورای تحول اداری دستگاه.

- همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری دستگاه بمنظور تعیین و تائید امتیازات شاخصها.

- بررسی برگه های تکمیل شده و تایید آنها براساس عملکرد واقعی ، توسط شورای تحول اداری.

- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی، موسسات وسازمانهای وابسته و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده.

- نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در دستگاه اجرائی، موسسات وسازمانهای وابسته و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم.

- انجام مطالعات وتحقیقات لازم در رابطه با برنامه‌های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادهای لازم.

- انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع می‌گردد.

- دریافت برگه‌های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دستگاه ذیربط و تلفیق آنها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذیربط.

- تهیه و تنظیم برنامه‌های بازرسی مستمر، دوره‌ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان مطابقت عمل وعملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه‌ها، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه.

- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان وسنجش میزان رضایت مردم از واحد های مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع.

فهرست مطالب

عنوان ............................................................................. صفحه

فصل اول: مقدمه ی پژوهش (کلیات)‌

1-1مقدمه.............................................................................................................. 2

2-1بیان مسأله پژوهش ....................................................................................... 2

3-1موضوع و سئوال اصلی پژوهش ................................................................. 4

4-1اهمیت وضرورت پژوهش ............................................................................. 5

5-1اهداف پژوهش .............................................................................................. 8

6-1کاربردهای پژوهش ...................................................................................... 8

7-1فرضیه های پژوهش ..................................................................................... 9

8-1استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ............................................................. 10

9-1جنبه جدید بودن و نوآوری طرح .................................................................. 10

10-1روش انجام تحقیق ...................................................................................... 10

11-1روش وابزار گردآوری اطلاعات ................................................................ 11

12-1جامعه آماری وتعداد نمونه ........................................................................ 11

13-1روش نمونه گیری ...................................................................................... 11

14-1روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ..................................................................... 11

15-1 محدودیت های پژوهش.............................................................................. 12

فصل دوم:‌ ادبیات و پیشینه ی پژوهش

1-2 تعریف تکریم ................................................................................................ 14

2-2 اهداف تکریم ................................................................................................ 14

3-2 تعریف ارباب رجوع (مشتری) ...................................................................... 15

4-2 انواع دسته بندی مشتریان ........................................................................... 15

5-2 تعریف رضایت مشتری ............................................................................... 15

6-2 مزایای رضایت مشتری ............................................................................... 16

7-2 تعریف مشتری مداری ................................................................................. 17

8-2 تقسیم بندی کرامت انسانی ومشتری مداری ............................................... 17

9-2 تعریف شفاف ومستند سازی ....................................................................... 18

10-2 مراحل مستند سازی ................................................................................. 18

11-2 مفاهیم اطلاع رسانی .................................................................................. 22

12-2 پایگاههای اطلاع رسانی ............................................................................. 23

13-2 طبقه بندی شیوه های اطلاع رسانی ........................................................... 25

14-2 اهم شیوه های اطلاع رسانی ..................................................................... 29

15-2 تعریف باز مهندسی واصلاح مجدد............................................................. 30

16-2 مفروضات باز مهندسی ............................................................................. 30

17-2 اصول باز مهندسی .................................................................................... 31

18-2 مراحل اصلاح وبهبود سیستم ها و روش های انجام کار.......................... 32

19-2 تعریف منشور اخلاقی ............................................................................... 40

20-2 هدفهای منشور اخلاقی .............................................................................. 40

21-2 تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم .................................... 41

22-2 مشکلات اجرای منشور اخلاقیات .............................................................. 42

23-2 تعریف فرم نظر سنجی .............................................................................. 43

24-2 مروری بر پژوهش انجام شده در مورد تکریم ارباب رجوع (مشتری مداری)‌ 44

1- مطالعات نظری ............................................................................................... 44

2- مطالعات تجربی ............................................................................................. 45

2-1 پژوهش های انجام شده در خارج از ایران ................................................. 45

2-2 پژوهش های انجام شده در ایران ............................................................... 50

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 مقدمه .......................................................................................................... 57

2-3 روش وابزار پژوهش ................................................................................... 57

3-3 جامعه ونمونه ی آماری وحجم نمونه ......................................................... 58

4-3 روش نمونه گیری ........................................................................................ 60

5-3 تعریف عملی ونظری متغیرها ....................................................................... 60

6-3 روایی وپایایی پرسشنامه ............................................................................. 65

7-3 روش گرد آوری داده ها ............................................................................. 68

8-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها ........................................................................ 69

9-3 تاریخچه وزارت کار وامور اجتماعی ........................................................... 69

10-3 وظایف وزارت کار وامور اجتماعی ........................................................... 70

11-3 توصیف معاونتها در وزارت کاروامور اجتماعی ...................................... 75

12-3 وظایف معاونتها در وزارت کاروامور اجتماعی ........................................ 76

13-3 وظایف دفتر ارزیابی عمـــلکرد و پاسخگویی به شکــــایات در خصوص

پاسخگویی به شکایات و راهنمای ارباب رجوع .................................................... 94

14-3 تمهیدات واقدامات انجام شده در زمینه تکریم دروزارت کار وامور اجتماعی 98

فصل چهارم :‌یافته های تحقیق

1-4 توصیف مشخصات فردی وشغلی مربوط به مراجعین ............................... 105

2-4 توصیف مشخصات فردی و شغلی وسازمانی مربوط به کارکنان .............. 108

3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع)‌برحسب فرضیه ها ...................... 112

4-4 رابطه بین میزان تکریم ارباب رجوع و فرضیه ها( پرسشنامه مشتریان)..... 116

5-4 سنجش رابطه بین تکریم ارباب رجـــــوع ومتـــغیرهای وابسته از طـــریق

آزمـــــــون T (پرسشنامه مشتریان)‌.................................................................. 122

6-4 مقدار ضـــــــــریب همبستگی پیرسون بین طرح تــــکریم ارباب رجوع و

فرضیه ها(پرسشنامه ارباب رجوع)....................................................................... 123

7-4 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌بر حسب فرضیه ها ......................... 124

8-4 رابطه بین تکریم ارباب رجوع وفرضیه ها ( پرسشنامه کارکنان) ............... 130

10-4 سنجش رابطه تکریم ارباب رجوع و متغیرهای وابســــــــــــته ازطریق آزمونT

(پرسشنامه کارکنان)‌............................................................................................. 137

10-4 مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین طرح تکریم ارباب رجوع و فرضیه ها

(پرسشنامه کارکنان) ............................................................................................ 139

فصل پنجم:‌جمع بندی و نتیجه گیری

1-5 مقدمه............................................................................................................ 142

2-5 نتیجه گیری .................................................................................................. 142

3-5 پیشنهادات مرتبط با موضوع پژوهش ......................................................... 148

4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی ...................................................................... 149

5-5 خلاصه پژوهش ........................................................................................... 150

فهرست منابع ........................................................................................................ 154

پیوستها

پیوست 1- داده های تحقیق

پیوست 2- پرسشنامه

چکیده انگلیسی


فهرست جداول

عنوان ............................................................................. صفحه

4-1 توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب محل اشتغال (مراجعین) ..... 105

4-2 توزیع فراوانی و در صد آزمودنی ها برحسب سن(مراجعین)‌..................... 106

4-3 توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب جنس (مراجعین) ................ 106

4-4 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب تحصیلات(مراجعین)‌.............. 107

4-5 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب وضعیت تأهل (مراجعین)‌....... 108

4-6 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب واحد اشتغال (کارکنان)‌......... 108

4-7 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب سن (کارکنان)‌........................ 109

4-8 توزیع فراوانی ودرصد‌آزمودنی ها برحسب جنس (کارکنان)‌...................... 110

4-9 توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب تحصیلات (کارکنان)‌............. 110

4-10 توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب وضعیت تأهل (کارکنان).... 111

4-11 توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب تاریخ استخدام(کارکنان)... 112

4-12 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع )‌برحـــــسب جلوگیری از اتلاف

وقت وترددهای اضافی ....................................................................................... 113

4-13 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع) برحسب اطلاع رسانی مناسب . 113

4-14 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع)‌برحسب ایجاد منشور اخلاقی به

منظور برخود مشفقانه با ارباب رجوع ................................................................. 114

4-15 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع)‌برحسب جلوگیری ازسردرگمی

وصرف هزینه اضافی .......................................................................................... 115

4-16 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع) برحسب جــــــلوگیری از حس

بد بینی درارباب رجوع.......................................................................................... 115

4-17 توزیع فـــــــراوانی پاسخگویان (اربــــــاب رجوع)‌برحسب متغیر مستقل

(طرح تکریم) ......................................................................................................... 116

4-18 سنجش رابطه بین میزان تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اتلاف وقت و

ترددهای اضافی (پرشنامه مشتریان)‌.................................................................... 117

4-19 سنجش رابطه بین میـــــزان تکریم ارباب رجوع واطلاع رسانی مناسب به

مراجعین (پرسشنامه مشتریان)‌............................................................................. 118

4-20 رابطه بین میزان تکریم ارباب رجوع وایجاد منشور اخلاقی ( پرســشنامه

مشتریان)‌............................................................................................................... 119

4-21 رابطه بین میزان تکریم ارباب رجوع و جلـــوگیری از سردرگمی وصرف

هزینه های اضافی (پرسشنامه مشتریان) ............................................................. 120

4-22 رابطه بین میزان تکریم وارباب رجوع و جلوگیری از حس بدبینی در ارباب

رجوع ( پرسشنامه مشتریان)‌................................................................................ 121

4-23 سنجش رابطه بین تکریم اربــــــــاب رجوع ومتغیرهای وابســــته ازطریق

آزمون T (پرسشنامه مشتریان)‌............................................................................. 122

4-24 ضریب همبستگی پیرسون بین طرح تکریم ارباب رجوع و فرضیه ها

(پرسشنامه ارباب رجوع)....................................................................................... 123

4-25 توزیع فراوانی پاسخگویان ( کارمندان)‌برحسب جلوگیری از اتلاف وقت و

ترددهای اضافی.................................................................................................... 124

4-26 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌برحسب اصلاح ومهندسی‌مجدد در

روشهای انجام کار. ............................................................................................. 125

4-27 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌برحسب اطلاع رسانی مناسب به ارباب

رجوع .................................................................................................................... 126

4-28 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان )‌برحسب ایجاد منشور اخلاقی ...... 126

4-29 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌برحسب نظرسنجی از مراجعان...... 127

4-30 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌ برحسب تشویق کـــــارکنان متعهد

وتنبیه کارکنان خطا کار ....................................................................................... 128

4-31 توزیع فـراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌بر حسب جلوگیری از سردرگمی و

صرف هزینه های اضافی ..................................................................................... 128

4-32 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌برحسب جلوگیری ازحس بدبینی در

ارباب رجوع. ......................................................................................................... 129

4-33 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌بر حسب متغیر مستقل (تکریم ارباب

رجوع )‌................................................................................................................... 130

4-34 سنجش رابطه بین تکــــریم ارباب رجوع و جلــــــوگیری از اتلاف وقت و

ترددهای اضافی (پرشسنامه کارکنان)‌.................................................................. 130

4-35 – رابطــــــه بین تکریم ارباب رجوع واصلاح ومهندسی مجدد در روشهای

انجام کار( پرسشنامه کارکنان)‌............................................................................. 131

4-36 –رابطه بین تکریم ارباب رجوع و اطلاع رسانی منــــــاسب به ارباب رجوع

(پرسشنامه کارکنان)‌............................................................................................. 132

4-37- رابطه بین تکریم ارباب رجوع وایجاد منشور اخلاقی به منـظور برخورد

مشفقانه با ارباب رجوع (پرسشنامه کارکنان)‌....................................................... 133

4-38 رابطه بین تکــــریم ارباب رجوع وجلوگیری وایـــــجاد نظر سنـــــجی از

مراجعان ( پرسشنامه کارکنان)‌............................................................................. 133

4-39 سنجش رابطه بین تکریم ارباب رجوع و تشویق کارکنان متعهد با برخورد

با کارکنان خطاکار............................................................................................... 134

4-40 رابطه بین تکـــــــریم ارباب رجوع وجلوگیری از سردرگمی وصرف هزینه

اضافی (پرسشنامه کارکنان )‌................................................................................ 135

4-41 رابطـــــه بین تکریم ارباب رجـــــوع و جلوگیری از حس بدبینی در ارباب

رجوع (پرسشنامه کارکنان)‌................................................................................... 136

4-42 سنجش رابطه بین تکریم ارباب رجوع و متغـــــــیرهای وابسته از طریق

آزمون T (کارکنان)‌................................................................................................ 137

4-43 ضریب همبستگی پیرسون بین طرح تکریم ارباب رجوع و فرضیه ها

(پرسشنامه کارکنان)............................................................................................. 139


فهرست اشکال

عنوان ............................................................................. صفحه

2-1 انواع دسته بندی مشتریان ........................................................................... 15

2-2 روز تحولات تاریخی تئوریهای مدیریت ....................................................... 45

2-3 سه جهت گیری استراتژیک .......................................................................... 46

2-4 شاخص های تعیین رضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری .................. 55

3-1 نمودار تشکیلاتی وزارت کار و امور اجتماعی ............................................ 73

خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی عوامل انحطاط و شکاف طبقاتی مسلمانان بعد از پیامبر و حرکت اصلاحانه علی (ع) در این مورد

شنبه 29 آبان 1395

بررسی عوامل انحطاط و شکاف طبقاتی مسلمانان بعد از پیامبر و حرکت اصلاحانه علی (ع) در این مورد


عامل یا عوامل انحطاط اجتماعی مسلمانان در صدر اسلام


فرازهای سخنان علی (ع) که می‌فرماید: ما برای احیاء دین و غلبة صلاح بر فساد قیام کردیم تا بندگان مظلومان تو ای خدا، احساس امنیت نموده و حدود به تعظیل کشیدة تو به اجرا در آید، حاکی از مراحلی عظیم از انحرافات و انحطاط اجتماعی است که در فاصلة زمانی کوتاهی بعد از وفات پیامبر (ص) رخ داده بود. چه اینکه در این خطبه علی (ع) در توجیه ضرورت انقلاب اصلاحی خویش می‌خواهد بگوید که پیش از قیام او چهرة دین دگرگون شده و فساد بر صلاح غلبة یافته و امنیت از مردم مستضعف سلب و قوانین الهی از اجراء باز مانده بود. و او بود که بعنوان اولین مسلمان بایستی باصلاح این انحرافات می‌پرداخت. بنابراین سؤالی که برای هر خواننده این سخن می‌تواند مطرح گردد،این است که چه عواملی دست به دست هم داده بود که با این سرعت پس از وفات پیامبر (ص) تنها در فاصلة بیست و پنج سال این همه انحراف اجتماعی در جامعه در جامعه اسلامی مطرح گردید که علی (ع) برای نابودی این انحرافات خود را ملزم به قیام همه جانبه و حرکت اصلاحی بنیادین می‌بیند؟

و بالطبع سؤال دومی که می‌تواند برای خوانندگان مطرح باشد، آن است که علی (ع) چه روشی را برای مبارزه یا مقایسة عظیم اجتماعی بکار گرفت و سیاست حکومتی آن بزرگوار چه بوده است؟

در پاسخ به سؤال اول می‌توان به دو عامل اصلی و مهم اشاره کرد که یکی انحراف خلاقت از محدوده و مسیری بود که پیامبر اکرم (ص) برای اداره جامعه پس از خویش مطرح ساخته بود. بدین معنی که فردی را که پیامبر لایق جانشینی خویش می‌دانست که او علی‌بن ابیطالب علیه اسلام بود. عملاً کنار گذاشته شد و قدرت در اختیار کسانی قرار گرفت که حداقل واجد اوصاف و شرائط لازم برای جانشینی پیامبر (ص) نبودند. با این انحراف ضمان اجرا از احکام و قوانین اسلام سلب شد و زمینه برای پیدایش انحرافات بعدی فراهم آمد. و عامل دوم به نظر ما همان تبعیض و ایجاد شکاف طبقاتی در اثر سیاست غلط خلیفه دوم در توزیع بیت‌المال بود.

انحراف دوم یعنی سیاست توزیع غیرعادلانه ثروث در دوران خلیفه دوم، همة زحمات تربیتی و اخلاقی پیامبر اکرم (ص) را تحت الشعاع قرار داد و زمینه را برای تکاثر در ثروت و رقابت در قدیت برای تودة مردم فراهم آورد و طولی نکشید که بجای معنویت و اخلاق حسنه امتیازهای اجتماعی همان زو و زو گردید و افتخارات قبیلگی و برتری جوئیهای قومی متداول شد و بالطبع توده‌های ضعیف امنیت اجتماعی و اقتصادی را از دست داده و قوانین الهی نیز جر در مورد ضعیفان بمعنای جدی قابل اجراء نبود.

اختلاف اهل بیت پیامبر (ص) با رجال قریش در مورد جانشینی پیامبر (ص)

بعد از وفات پیامبر اکرم (ص) اهلبیت گرامی آن حضرت و صحابة بزرگواری مانند سلمان و اباذر و مقداد مدعی بودند که پیامبر اسلام در زمینة مسائل حکومتی و مسئلة جانشینی وخلافیت بعد از خودش توصیه‌های لازم را داشته و بلکه شخص علی (ع) را بعنوان امام و پیشوای جامعه اسلامی بعد از خودش معرفی نموده است. ولی رجال قریش که خود را با پیامبر اکرم (ص) فامیل می‌دیدند و برای خویش از سلطان حضرتش سهمی قائل بودند مدعی شدند که پیامبر اکرم(ص) برای ادارة حکومت و مقام جانشینی بعد از خودش فردی را معرفی نکرده و تنها دو توصیة کلی داشته است، یکی اینکه امامت و رهبری جامعة اسلامی مخصوص قریش است «اِن الائمه من قریش» و دیگر این که در خانواده‌ای که پیامبر (ص) عضو آن است خلافت نبایستی با پیامبری جمع گردد. «ابی الله این یجمع الخلافه النبوه فی بیت واحد» از این جهت مدعی شدند که اولاً امام و خلیفه و بعد از پیامبر (ص) بایستی از قریش برگزیده شود و ثانیاً این منصب در بنی هاشم که فامیل پیامبر (ص) هستند نمی‌توانند قرار گیرد. و به این ترتیب همة قبائل عرب فاقد صلاحیت رهبری و خلافت بعد از پیامبر (ص) معرفی شدند و مهم اینکه بنی‌هاشم و درصد همه آنها علی (ع) نیز از منصب خلافت کنار گذاشته شدند.

در این اختلاف نظر، حق با کدام گروه بود؟

برای اثبات حقانیت ادعای اهلیت پیامبر (ص) و اینکه ادعای مخالفین آنها ناحق بوده است راههای متعدی وجود دارد

از این جهت بعنوان راه غیرمستقیم تنها به مقایسة جایگاه اهلبیت و مخالفان آنها در قرآن کریم می‌پردازیم.

و به دیگر سخن پیامبر گرامی اسامی خود می‌فرمود:

«هر گاه که فتنه‌ها امور را بر شما مشبه ساخت و همانند شب تا، افق دید شما را تیره ساخت، بر شما باد که برای کشف حقیقت به سراغ قرآن شوید چه اینکه قرآن شفیع و واسطه‌ای که شفاعتش پذیرفته شده است» بنابراین بهترین راه برای حل این مسئله که در این اختلاف نظر بین اهلبیت اطهار و رجال قریش، کدامین بر حق بوده‌اند کافی است که به قرآن مراجعه کنیم و مشخص نمائیم که قرآن کدامین یک از دو گروه را تأیید می‌نماید.

خوشبختانه موقعی به قرآن می‌نگریم بضوح مشاهده می‌کنیم که آیات فراوانی در فضیلت اهل بیت نازل گردیده و در پاره‌ای از آیات گذشته از اینکه آنها را بعنوان راهی بسوی خدا و دوستی و محبت آنها را برهمگان لازم دانسته است بلکه تا سر حد عصمت آنها را می‌ستاید. بعنوان نمونه در سورة احزاب آمده است:

انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا

این آیه شریفه که از نظر سیاق در بخش آیاتی قرار گرفته که در بارة همسران پیامبر (ص) توصیه‌هایی دارد ولی شأن نزول آن جریان مباهله پیامبر اکرم (ص) در مدینه بانصارای هجران است که ظاهراً در سال نهم یا دهم هجرت رخ داده است.

علامة طباطبائی (ره) در تفسیر المیزان ج 16 ص 311 می‌نویسد: روایات بسیاری که بیش از 70 روایت است. از طریق شعیه و اهل سنت بر این معنی وارد گردیده که آیة فوق اختصاصاً در مورد علی و فاطمه و حسن و حسین نازل گردیده و هیچ فردی از شیعه و اهل سنت ادعا نکرده که این آیه در ضمن آیات ناظر به همسران پیامبر نازل شده باشد بلکه همانگونه که روایتی از ام السلمه همسر گرامی پیامبر اکرم(ص) حاکی است این آیه بمناسبت روز مباهله نازل گردید و نزول آن در خانه ام السلمه بوده ولی در عین حال پیامبر اکرم تصریح فرموده است که ام السلمه نیز جزء این افراد نیست، و بدیگر سخن این آیة شریفه که بمناسبت جریان مباهله بهنگام حضور علی و فاطمه و حسن و حسین نزد پیامبر نازل شده و مقصود همین‌ها هستند که پیامبر (ص) به همراهی آنان بانصارای نجران مباهله کند. بنابراین نزول آیه ناظر به پیامبر (ص) و چهار تن دیگر از پنج تن آل عبا بوده و شامل دیگر افراد از فامیل و خویشاوندان و همسران او نمیشود.

و لذا ادعای بعضی از اهل سنت که همسران شخص مصداقا جزء اهل بیت او هستند و قهرا آیه شامل آنها نیز می‌‌شود، صحیح نمی‌تواند باشد چه اینکه ما منکر آن نیستیم که همسر شخص ممکن است از اهل بیت او بشمار می‌‌آید ولی تمام سخن در این است که آیه ناظر به افرادی خاص از اهل بیت آن حضرت است که در جریان مباهله حضور داشتند و لذا شامل غیر حاضرین نمی‌شود.


است. جلوی عثمان انباشته دید ابوذر پرسید اینها چیست، عثمان جواب داد یکصد هزار است که می‌خواهیم یکصد هزار دیگر بر آن اضافه شود و آنگاه دربارة آن تصمیم بگیریم. ابوذر گفت: یکصد هزار درهم بیشتر است یا 4 دینار؟ گفت البته یکصد هزار. ابوذر گفت یاد داری که در شامگاهی من و تو بر پیامبر وارد شدیم و او را محزون یافتیم و چون صبح شد باز نزد او رفتیم و او را خندان و شادمان یافتیم و چون علت پرسیدیم فرمود: نیم دینار از حق مسلمان نزد من مانده بود که تقسیم نکرده بدون و ترسیدم مرگ مرا فرا گیرد و اینها نزد من بماند و امروز آنرا تقسیم کردم و راحت شدم .

عثمان نگاهی به کعب الاحبار کرد و گفت: عقیدة تو دربارة کسی که زکات واجب خویش را پرداخته چیست؟ آیا لازم است باز هم چیزی بدهد؟ کعب گفت: نه هیچ لازم نیست هر چند خشنی طلا و خشتی از نقره بچیند و برای خویش نگاه دارد.

ابوذر که اینگونه اظهار نظر و بازی با آیات قرآن سخت آشفته بود با عصایش محکم بر سر کعب کوبید و گفت یهودی زاده تو را چه حق که درباره اسلام اظهار نظر نمائی گفتة خداوند از سخن تو راستر است که میفرماید: «والذین یکنزون الذهب و الفضه و لاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم» سوره توبه آیه 35.

این آیه شریفه که به اعتقاد بسیاری از مفسرین ناظر به وظیفة زکوه است بیانگر این معنی است که هدف از فریضة زکوه مبارزه با تمرکز ثروت است و بنابراین اگر زکات نتواند تعادل اقتصادی را موجب شود و تمرکز ثروت را بر اندازد. در حقیقت زکاتی را که اسلام بدان دستور داده نخواهد بود.

و لذا در آیه 35 سوره توبه خداوند میفرماید که روزی خواهد آمد که این ثروتهای انباشته شده را در آتش جهنم بگذارند و پیشانی و پهلو و پشتهای آنان قرار دهند و بآنان بگویند این عذابی است که خودتان برای خویش ذخیره کردید. پس بچشید از آنچه خود پیش فرستاده‌اید.

سخنان علی (ع) به ابوذر هنگام تبعید شدن او از مدینه به ربده

بعضی بر این عقیده‌اند که روش ابوذر بر اجتهاد شخصی او استوار بوده و تنها برای خود ارجحیت بوده است نه برای دیگران ولی حقیقت این است که ابوذر گذشته از اینکه خود تصریح میکرد که چیزی غیر از آنچه از حبیبم رسول خدا شنیده‌ام نمی‌گویم، علی (ع) در حضور عثمان از ابوذر دفاع کرد و هیچگاه گفتار ابوذر را تخطئه نکرد بلکه قولاً و فعلاً آن را تأئید می‌کرد و اصولاً روش اقتصادی مورد نظر ابوذر چیزی غیر از آنچه علی (ع) بعداً بکار گرفت نبوده است. بعنوان نمونه سخنان علی (ع) به هنگام وداع ابوذر را از نهج البلاغه مورد توجه قرا رمی‌دهیم، همة تاریخ نویسان تصریح کرده‌اند. که عثمان بر ابوذر سخت گرفت و او را به ربذه تبعید کرد و دستور داد که کسی حق ندارد ابوذر را درموقع خروج از مدینه مشایعت نماید. و تنها کسی که به سفارش عثمان نکرد علی (ع) بود چه اینکه این دستور را خلاف عدالت اسلامی و فرمان الهی می‌دانست. یعقوبی می‌نویسد: که عثمان به مروان دستور داد ابوذر را از مدینه بیرون ببرد و به کسی اجازه ندهد تا با ابوذر سخن گوید و مروان نیز چنین کرد و ابوذر و همسر و دخترش را بر شتری سوار نمود و از مدینه بیرون برد ولی علی (ع) و امام حسن و امام حسین و عبدالله بن جعفر و عمار یاسر برای وداع با او بیرون آمده بودند، موقعی چشم ابوذر به علی(ع) افتاد بپاخواست و دست علی (ع) را بوسید و اشک ریخت و گفت موقعی تو و فرزندانت را می‌بینم بیاد سخن پیامبر(ص) می افتم و نمی توانم جلوی گریه‌ام را بگیریم علی (ع) را او با لطف و محبت سخن آ‎غاز کرد و مروان اعتراضاً به علی (ع) گفت: عثمان همگان را از سخن با ابوذر منع نموده است. علی (ع) خشمگین شد و با تازیانه برسر اسب مروان کوبید و فرمود: دور شو خدا تو را با آتش بسوزاند و سپس با ابوذر سخنانی طولانی داشت که فرصت ذکرش نیست. سخنان علی (ع) با ابوذر در نهج البلاغه خطبة‌130 چنین است: با ابوذر همانا تو برای خدا بخشم آمدی پس امید به کی ببیند که بخاطر او خشم گرفتی. این مردم به دنیای خود از تو نرسیدند و تو بر دین خویش از آنان نرسیدی پس آن چه را به خاطر از تو ترسیدند به آنان واگذار و با آنچه از آنان بر آن ترسید رو به گریز به آنان به آنچه از آنان بازداشتی سخت نیاز دارند ولی تو به آنچه از تو باز می‌دارند بی‌نیازی. بزودی خواهی دانست که فردای قیامت برنده کیست و آنکه بر او بیشتر غبطه خورند چه کسی است. اگر آسمانها و زمین بر بنده‌ای بسته شود و او خدا ترس باشد راه نجاتی قرار خواهد داد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه

جمعه 28 آبان 1395

بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه

فکرت آموخت

«خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین فرهنگ آموزنده اسلامی- ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه ها و درسطح کشور، آنچنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق و ریشه دار غرب مبارزه کرد»

(امام خمینی (ره)، صحیفه نور، 19/9/63)

فرهنگ محصول پیشرفته و پیچیده عقل وذهن انسان فرآورده نیروی خلاقیت و آفرینندگی و «تفکر انتزاعی» و ادراک و یادگیری است فرهنگ کلید ارتباط عمیق و ثمربخش و حیات آفرین هم[1]ه آدمیان ، همه علماء و دانشمندان همه مخترعان و همه مختصصان و همگان و همگان است برای برقراری ارتباط با زندگی، جامعه ، با والدین، فرزند، همسر، با دوست، با استاد و معلم و مربی، با هستی ، با دیگران حتی خود. لذا اگر فرهنگ حذف شود و اگر هرکس از فرهنگ و تحلی فرهنگی، محروم شود همانند گل و گیاهی خواهد بود که از نور آفتاب و آب به عنوان مایه حیات دور مانده است. گل و گیاه بدون آب و روشنایی، یعنی هیچ، یعنی تهیه شده از خود مساله ی گرایش به فرهنگ بیگانه امروزه افکار عده زیادی را در کشورهای مختلف جهان به خود مشغول کرده است. و هم اکنون در بعضی از کشورها به عنوان یک معضل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، در آمده است. دانشمندان علوم روان شناسی و ترتبیتی و علوم اجتماعی، رهبران جوامع، والدین، بیان و معلمان، هر کدام از جهتی علاقمند به شناخت علت ها و عامل های ایجاد کننده این مساله هستند. در کشور ما سابقه این مساله به گذشته اهی بسیار دور بر میگردد. ولی شدت مساله ی گرایش به فرهنگ بیگانه به آغاز مشروطیت و تاسیس دار الفنون و موسسات دیگر غربی برمی گردد.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، استکبار جهانی به سرکردگی امریکا، مبارزات جدی و سازمان یافته خود را به اشکال گوناگون، از قبیل محاصره اقتصادی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و نیز حمله و هجوم تمام عیار فرهنگی، بر علیه انقلاب اسلامی و ارزشهای معنوی آن آغاز کرده است، و ثمره این شبیخون فرهنگی را در احیای فرنگی مآبی، گرایش به ارزشهای غیراسلامی و غیرمعنوی و … در بین افراد جامعه اسلامیمان، شاهد هستیم.

بنابراین، در برخورد با مساله ی گرایش به فرهنگ بیگانه، علمای روان شناسی تربیتی و اجتماعی باید از راه حلهای مناسب و سازنده ای را به منظور پیشگیری و ایمن سازی ارائه نمایند، و به تدریج فرهنگ اسلامی - ملی را جانشین فرهنگ بیگانه کرده، از صدمات آن بر قشر فعال و آسیب پذیر جامعه، یعنی نوجوانان و جوانان جلوگیری کنند زیرا از جمله پیامدهای گرایش به فرهنگ بیگانه ، فاجعه غربزدگی و بی هویتی نوجوانان است که در جوامع شرقی به صورت های مختلف در قرنهای اخیر، بروز و ظهور کرده است.

بنابراین قبل از هر چیز باید دامنه تحقیقات و مطالعات در این زمینه، افزایش یابد، زیرا با کمال تاسف باید گفته شود که تحقیق در این زمینه سابقه چندانی ندارد، و علی رغم اهمیت مساله، فعالیتهایی که در این رابطه قبل از انقلاب انجام شده است، هر چند ظاهران علمی اند ولی ترجمه کتابهای غربی بوده و راه حلهای جوامع غربی را دارند و یا متناسب بافت فرهنگی اجتماعی زمان طاغوت می باشند.

پس از انقلاب اسلامی نیز، کمتر تحقیق جامعی درباره مسایل و مشکلات نوجوانان و جوانان مخصوصاً در بعد فکری و فرهنگی انجام گرفته است. و حال آکه مساله گرایش به فرهنگ بیگانه و تهاجم فرهنگی، اکنون بعد سیاسی نیز پیدا کرده است، و تا آنجا که ما به تحقیقات انجام شده دست یافته ایم، تا کنون سه تحقیق در این زمینه انجام شده است محدود بودن تعداد پژوهشها موید آنست که باید تحقیقهای متعددی در این زمینه صورت گیرد، تحقییق حاضر نیز در راستای این منظور انجام شده است.

1-1- بیان مساله

مادر عصر انقلاب ارتباطات قرار داریم ، عصری که در آن «دهکده جهانی[2] مک لوهان[3]» ، تحقق یافته است. امروزه برخلاف گذشته، وقتی حادثه ای اتفاق می افتد، انعکاس و حوزه انتشار آن به محل وقوع حادثه محدود نیست. بلکه فراگیر و جهانی است و نتایج «دهکده جهانی» کوچک شدن دنیا و پیدایش تعلق جهانی داده های خبری و حوزه انتشار و پیدایش همسایگی در بین ملتها، مانند همسایه های دیوار به دیوار است. به علت تماس مستقیم و غیرمستقیم افراد جوامهع مختلف انسانها به سادگی در برابر الگوهای فرهنگی مختلف قرار می گیرند.

در عصر امواج، فرهنگ ها و ارزشها، به جای حمل به وسیله کتابها و نشریات سوار بر امواج در اختیار بشر قرار می گیرند. امواجی که بدون وقفه وبدون هیچ اذنی مرزهای جغرافیایی و کشوری و خانوادگی را در هم می شکنند و به درون زندگی انسانها وارد می‎شوند و بسته بودن مرزهای کشور، و دربهای منازل مانع و رادعی برای ورود به درون و اندرون خانه ها محسوب نمی‎شود.

(نامه فرهنگ شماره 1-1369) و (رفیع، 1373)

مک لوهان می گوید:

« این تلویزیون است … این رادیو است … که ماره به دوران قبیله نشینی باز می گرداند. یک قبیله بزرگ جهانی … آنها بار دیگر تمام مرزها را تغییر داده اند این دهکده جهانی من است»

(رشید پور، 1352، ص 135)

پیش بینی مک لوهان جالب است زیرا او در زمانی از دهکده جهانی صحبت کرده است که هنوز ماهواره وجود نداشته است.

در عصر انقلاب ارتباطات و حاکمیت ماهواره قدرتهای برتر اقتصادی و تکنولوژی فرهنگ خود را به سراسر دنیا انتقال می دهند. « در حال حاضر آرایش کلی ارتباطات در سطح جهانی و وسایل تکنولوژیکی توزیع کننده این اطلاعات با خود ارزشها و آداب و رسوم و نهادهای فرهنگ مسلط غربی را توزیع می کننند».

(نامه فرهنگ شماره 1، 1369، ص 12)

و چون یکی از راههای حصول الگوهای رفتاری، یادگیری مشاهده ای است و نیز یکی از ویژگیهای مهم نوجوانان، الگوجویی است، نقش الگوهای ارائه شده از اهمیت ویژه ای برخوردار می‎شود و در شخصیت و فرهنگ نوجوانان و جوانان تاثیرات مهمی می گذارد.

حال اگر فرهنگ و الگوهای فرهنگی ارائه شده، توسط امواج ماهواره ای رادیویی و تلویزیونی، با ارزشها و الگوهای فرهنگ خودی تضاد داشته باشند و در جامعه نیز خلاء فرهنگی وجو داشته باشد و ارزشهای حاکم بر جامعه نیز با ارزشهای اسلامی - ملی، هماهنگی نداشته باشند، این عوامل موجب تعارض[4] و سردرگمی افراد جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان گشته، زمینه فرهنگ پذیری[5] و تحول فرهنگی[6] و گرایش به فرهنگ بیگانه و غربگرایی[7] فراهم گشته که در صورت تشدید آن، به بیگانگی[8] از خود و غربزدگی[9] منجر می گردد.

ماهیت نگرش:

درمورد ماهیت نگرش می‎توان گفت که غالباً درک ما از نگرش (نسبت به یک شئی یا موضوع و …) خط مستقمی است که از احساسات مثبت شروع شده، به بی تفاوتی و بالاخره به احساسات منفی ختم می شود، از این رو موقع اندازه گیری نگرش، سعی براین است که نگرش سعی بر این است که نگرش افراد را بر روی یک خط مستقیم یا یک پاره خط معیار، به گونه ای قرار دهیم که با منظور داشتن نمره برای آن و یا نوعی ربته بندی، می‎توان از آن تعاریف تقریباً مثبت، شدیدا منفی و مانند آن به عمل آورد.

(اوپنهایم، 1369)

ابعاد نگرش:

نگرشها دارای ابعاد مختلفی هستند که عبارتند از:

  1. نگرشها با توجه به ویژگیهای موضوع بر مفاهیم ارزیابی کننده مبتنی هستند و رفتار فرد را بر می انگیزند.

(Anderson and Fishbein, 1965)

  1. نگرشها در کیفیت و شدت در پیوستاری از مثبت خنثی از خنثی تا منفی در تغییر هستند.

(Kerch et al, 1962 , Mc Grath, 1964)

  1. نگرشها ، دارای جنبه فطری یا رشد سرشتی یا بلوغ نیستند بلکه اکتسابی می باشند.

(Sherif and sherif , 1956)

  1. نگرشها دارای موضوع خاص هستند.

(Sherif and sherif, 1956, Newcomfd et al , 1965)

  1. نگرشها به صورتهای مختلف دارای ارتباط درونی، با یکدیگر می باشند.

(Krech et f al 1962, Mc Grath, 1964)

  1. نگرشها نسبتاً ثابت و پایدار هستند.

(New comb et al 1965, sherif and sherif, 1956)

2- مقایسه بین نگرش و مفاهیم مشابه

بین نگرش و ارزش و عقیده و علاقه ، تفاوتها و شباهتهایی وجود دارد که به اختصار عبارتند از:

تفاوت عقیده و نگرش:

عقیده در ساده ترین سطح عبارت از چیزی است که شخص بر مبنای واقعیتها، درست می پندارد. برای مثال - شخص عقیده دارد که رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از وقوع سوانح اتومبیل جلوگیری می‎کند. ولی عقیده ای که دارای یک جزء ارزیابی کنند و یک جزء هیجانی باشد نگرش نامیده می‎شود.

نگرشها، در مقایسه با عقاید، خیلی به دشواری قابل تغییر هستند، در صورتی که عقاید به سادگی تغییر می یابند.

(ارونسون، 1369)

تفاوت نگرش و علاقه:

علاقه و نگرش با یکدیگر تفاوتها و شباهتهایی دارند هر دو به دوست داشتن یا دوست نداشتن مربوط می‎شوند هر دوی آنها به ترجیح دادن ها در مورد گروهها، نهادهای اجتماعی و فعالیتها مربوطند و هر دو شامل احساسهای شخصی درباره چیزی هستند و همنی چیزی موجب تمایز و تفاوت علائق از نگرشها می گردد. یعنی در نگرش احساس فرد نسبت به یک گروه یا یک شی، یا یک نهاد اجتماعی مربوط می شود، اما در علائق احساس فرد نسبت به یک کار یا فعالیت مربوط است.

(کریمی ، 1370)

به طور خلاصه ، نگرش عبارت از مجموعه ای از شناختها، باورها، عقاید واقعیت ها است که حاوی ارزشیابیهای مثبت و منفی (احساسات) می‎باشد و همه آنها به یک موضوع مرکزی مربوط اند و این موضوع مرکزی همان موضوع یا شی مربوط به نگرش است.

(کریمی، 1370، ص 238-239)

3- تاریخچه گرایش به فرهنگ بیگانه (غربگرایی) در کشورهای اسلامی :

سیر تاریخی روند گرایش به غرب و غربزدگی، در کشورهای اسلامی را می‎توان به 3 دوره تقسیم نمود:

الف- گرایش آگاهانه به غرب

به منور اقتباس از شیوه های غربی جهت ستیز با قدرت غرب که به تدریج موجب علاقه و دلبستگی به غرب گردید که می‎توان آن را «غربگرایی» نامید.

ب- دوره خود باختگی و تسلیم و تقلید بی چون و چرا

چشم بسته از غرب یا دوره «غربزدگی»

ج- دوره مقابله و غرب ستیزی یا «طرد عناصر بیگانه و غربی» یا دوره «بازگشت به خویشتن»

(نقوی، 1361)

لازم به یاد آوری است که هدف از تقسیم بندی جریان گرایش به غرب، نشان دادن روال عادی آنها نسبت به این جریان است، نه این که تمام ممالک اسلامی در برابر این پدیده در زمان مشخصی عکس المعل یکسانی داشته اند. آغاز و پایان این جریان نیز در کشورهای اسلامی متفاوت است.

اکثر جامعه شناسان، تنها مرحله اول و دوم را در جریان غربگرایی مورد توجه قرار داده اند و مرحله سوم را که مرحله مقاومت و طرد بیگانه و بازگشت به خویش و فرهنگ ملی - اسلامی است نادیده گرفته اند. و تقسیم بندی آنها «اقتصادی» است و نه «فرهنگی» زیرا اقتصاد را زیر بنا تصور کرده اند. ولی مطالعات بیانگر این واقعیت است که بینش ، اعتقادات ، طرز تفکر، حتی در وضع اقتصادی نیز تحول ایجاد می‎کند و عقیده زیر بنا است و نه اقتصاد لذا این تقسیم بندی با بافته های علوم اجتماعی و سیاسی در مورد جهان اسلام مطابقت دارد.

(نقوی، 1361)

3-1- دوره های غربگرایی در کشورهای اسلامی :

در کشورهای اسلامی شروع غربگرایی ، ناشی از «غربزدگی» و دلبستگی شدید به غرب نبوده، بلکه دلیل غربگرایی، شناخت ضعف خود در برابر غرب و علاقه شدید آنها، برای تجدید عظمت و شکوه و جلال گذشته اسلام و ستیز با غرب و شکست دادن آن بوده است. یعنی مسلمانان می خواستند با سلاح خود دشمن، او را شکست دهند. ولی به تدریج خود قربانی آن سلاح گردیدند و به صورت یک انسان مقلد و چشم و گوش بسته در آمدند.

(نقدی، 1361)

در جامعه شناسی اسلامی، وقتی بحث «تحول» به میان می آید، آنچه که مهمترین مساله محسوب می‎شود «ایده آل» است. و تحول 2 نوع است:

الف- یا جامعه از ایده آل، دور می‎شود که این روند، موجب فساد و تباهی و انحطاط می گردد.

ب- یا جامعه تلاش می‎کند که مجدداً به ایده آل، نزدیک شد و آن را بدست آورد که این را اصلاح یا تجدید گویند.

(نقوی ، 1361)

لازم به یاد آوری است که در دوره ی اول گرایش به غرب، زمامداران و رهبران کشورهای اسلامی آغازگر آن بودند ولی در مرحله بعدی، استعمار ، رهبری این جریان را بدست گرفت.

ولی مجدداً استعمار گران بطور نامستقیم از طریق روشنفکران وطبقه ی اشراف، اهدافشان را دنبال کردند و بطور مستقیم وارد میدان نشدند.

(نقوی، 1361)

نقوی (1361) از «برنارد لیویس» نقل می کند، در کشورهایی مانند الجزایر و هندوستان که مستقیما توسط استعمارگران غربی اداره می شدند، جریان غربگرایی به آرامی و با احتیاط جلو رفت، زیرا این جریان موجبات نا آرامی و بر افروخته شدن خشم مردم و شورش برعلیه آنها را به دنبال داشت ولی در کشورهای نیمه مستعمره مانند ایران، ترکیه و مصر که در راس آنها زمامداران وابسته به غرب و ظاهراً مسلمان حکومت داشتند جریان غربگرایی به شدت تمام ادامه پیدا کرد و موجب غربزدگی گردید. زیرا دراین کشورها افراد به ظاهر مسلمان حکومت می کردند. لذا خطر شورش مردم و ایجاد مقاومت کمتر وجود داشت.

الف- غربگرایی، در ترکیه (عثمانی سابق)

عوامل گرایش به غرب در ترکیه را می‎توان نتیجه شکستهای امپراتوری عثمانی و ناکامی در فتح «وین» در سال (1095 هـ. ق. 1683 میلادی) و فتح منطقه آزوف توسط روسها در سال (1111هـ.ق- 1699 م) و واگذاری شبه جزیره مسلمان کریمه به روسها دانست. زیرا پس از شکستهای پی در پی دولت عثمانی از بیگانگان نتیجه گرفتند که علت غلبه دشمن، برتری شیوه ها و ابزار نظامی آنها است و لذا به اقتباس شیوه ها و ابزار نظامی از غرب تصمیم گرفتند .

کاریترین ضربه، که موجب شناخت ضعف مسلمانان در برابر غرب شد، اشغال مصر، توسط ناپلئون در سال (1213 هـ. ق. - 1798 م) است در آن زمان مصر جزیی از امپراتوری عثمانی محسوب می گردید.

در قرن 19 میلادی نیز امپراتوری عثمانی، میدان مبارزه قدرتهای استعماری و دولت عثمانی تشویق انگلیسیها، در زمینه شیوه های اداری و نظامی، دست به اصلاحاتی به شیوه غربی زد که این مساله یکی از عوامل مهم آغاز گرایش به غرب در ترکیه محسوب می‎شود.

(نقوی، 1361)

ب- غربگرایی و غربزدگی در مصر

غربگرایی در مصر، همزمان با ترکیه آغاز شد.

« … حمله ناپلئون به مصر در سال (1213 هـ.ق- 1798 م) بی گمان آغاز غربرگایی مصریان بود، اگر درابره تاثیر تمدن و فرهنگ فرانسه بر اصلاحات اجتماعی محمد علی تردیدی وجود داشته باشد، در تاثیر تمدن و فرهنگ فرانسه بر زندگی فرهنگی و گرایش مصر به غرب مجال تردید نیست»

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ...................................................................................................................

تشکر و قدر دانی ..................................................................................................

تقدیم .....................................................................................................................

فصل اول: مقدمه...................................................................................................

1-1- بیان مساله .................................................................................................

2-1- اهداف تحقیق..............................................................................................

3-1- اهمیت مساله ..............................................................................................

4-1- تعاریف اصلاحات مهم ...............................................................................

5-1- تعریف عملیاتی اصلاحات............................................................................

6-1- خلاصه .......................................................................................................

فصل دوم: پیشینه تحقیق.......................................................................................

پیشگفتار ...............................................................................................................

1- تعریف، ابعاد و اجزای نگرش .........................................................................

2- مقایسه بین نگرش و مفاهیم مشابه ................................................................

3- تاریخچه گرایش به فرهنگ بیگانه در کشورهای اسلامی ..............................

3-1- دوره غربگرایی در کشورهای اسلامی ......................................................

الف- دوره غربگرایی در ترکیه ............................................................................

ب- دوره غربگرایی و غربزدگی در مصر............................................................

ج- دوره غربگرایی در ایران ................................................................................

4- دوره غربزدگی ...............................................................................................

الف- دوره غربزدگی در ترکیه ............................................................................

ب- دوره غربزدگی در ایران (رضا شاه، محمدرضا شاه) و اقدامات آنها ..........

5- دوره نهضت بازگشت به خویشتن..................................................................

نهضت بازگشت به اسلام در بعضی از کشورهای اسلامی .................................

نهضت بازگشت به اسلام در ترکیه .....................................................................

نهضت بازگشت به اسلام در ایران ......................................................................

آثار و پیامدهای گرایش به فرهنگ بیگانه .............................................................

ریشه ها و زمینه های گرایش به فرهنگ بیگانه ...................................................

نیازها و ویژگیهای نوجوانا ..................................................................................

ویژگیهای نوجوانان ..............................................................................................

تاثیرات محیط اجتماعی در رشد و شخصیت........................................................

تاثیر دوستان و همسالان بر رفتار نوجوانان........................................................

عوامل گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه براساس مطالعات و تحقیقات انجام شد ه

خلاصه...................................................................................................................

فصل سوم: روش شناسی ....................................................................................

3-1- روش تحقیق ...............................................................................................

3-2- جامعه تحقیق و نمونه ................................................................................

3-3- ابزار تحقیق ................................................................................................

3-4- نحوه تهیه مقیاس و نمره گذاری آن ..........................................................

3-5- روش اجرا: (الف- مطالعه مقدماتی ب- اجرای نهایی) ..............................

روایی و پایایی ......................................................................................................

3-6- روشهای آماری .........................................................................................

خلاصه .................................................................................................................

فصل چهارم: یافته های تحقیق وتجزیه و تحلیل اطلاعات ....................................

پیشگفتار ...............................................................................................................

1- آزمون سوال یک ............................................................................................

2- آزمون سوال دو .............................................................................................

3- آزمون سوال سه ............................................................................................

4- آزمون سوال چهار .........................................................................................

5- آزمون سوال پنج ............................................................................................

6- آزمون سوال شش..........................................................................................

7- آزمون سوال هفت .........................................................................................

8- آزمون سوال هشت ........................................................................................

9- یافته های دیگر ...............................................................................................

خلاصه و نتیجه گیری ..........................................................................................

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و بحث .............................................................

پیشگفتار ...............................................................................................................

1- خلاصه و نتیجه گیری.....................................................................................

2- بحث ................................................................................................................

3- محدودیت های تحقیق .....................................................................................

4- رهنمودهای تحقیق...........................................................................................

الف- توصیه به والدین، معلمان و مربیان در رابطه با کودکان و نوجوانان ........

ب- توصیه به کارگزاران عالی کشور و متولیان امور آموزشی و پروشی و فره نگی

5- پیشنهادها.........................................................................................................

6- منابع................................................................................................................

7- پیوست ها (پرسشنامه )...................................................................................

فهرست جدولها......................................................................................................

عنوان صفحه

جدول الف - جدول گروه نمونه به تفکیک دبیرستان و ناحیه ..............................

جدول ب- ضریب آلفای گرانباخ محاسبه شده برای تحقیق حاضر......................

جدول شماره 1- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران..................................

جدول شماره 2- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب وضعیت اعتقادی .....

جدول شماره 3- مقایسه میانگین نگرش پسران بر حسب وضعیت اعتقادی ......

جدول شماره 4- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اعتقادی خانواده

جدول شماره 5- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی خانواده

جدول شماره 6- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب شیوه تربیتی خانواده

جدول شماره 7- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی .......

جدول شماره 8- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان

جدول شماره 9- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان

جدول شماره 10- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب میزان استفاده از رسانه های گروهی

جدول شماره 11- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب میزان استفاده از رسانه های گروهی

جدول شماره 12- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب چگونگی گذران اوقات
فراغت ...................................................................................................................

جدول شماره 13- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب چگونگی گذران اوقات
فراغت ..................................................................................................................

جدول شمراه 14 و 15- تحلیل واریانس مقایسه نگرش دختران و پسران برحسب وضعیت اقتصادی خانواده

جدول شماره 16- آزمون «توکی» مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اقتصادی

جدول شماره 17 و 18- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب میزان تحصیلات مادر

جدول شماره 19- آزمون «توکی» مقایسه میانگین دختران برحسب میزان تحصیلات مادر

جدول شماره 20 و 21- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب سطح تحصیلات مادر

جدول شماره 22- آزمون «توکی» مقایسه نگرش دختران برحسب تحصیلات پدر

جدول شماره 23 و 24- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب سن ....

جدول مشاره 25 و 26- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب
دبیرستانها ............................................................................................................

جدول شماره 27- آزمون «توکی» مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب
دبیرستانها ............................................................................................................

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

نمودار شماره 1- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران در کل نمونه ..........

نمودار شماره 2- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب وضعیت اعتقادی ...

نمودار شماره 3- مقایسه میانگین نگرش پسران بر حسب وضعیت اعتقادی ....

نمودار شماره 4- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اعتقادی
خانواده .................................................................................................................

نمودار شماره 5- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی
خانواده .................................................................................................................

نمودار شماره 6- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب شیوه ی تربیتی
خانواده .................................................................................................................

نمودار شماره 7- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب شیوه ی تربیتی
خانواده .................................................................................................................

نمودار شماره 8- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان

نمودار شماره 9- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان

نمودار شماره 10- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب میزان استفاده از رسانه های گروهی

نمودار شماره 11- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب میزان استفاده از رسانه های گروهی

نمودار شماره 12- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب چگونگی گذران اوقات
فراغت....................................................................................................................

نمودار مشاره 13- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب چگونگی گذران اوقات
فراغت....................................................................................................................

نمودار شماره 14- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران برحسب سطح تحصیلات مادر

نمودار شماره 15- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران برحسب سطح تحصیلات پدر

نمودار شماره 16- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب سن........................

نمودار شماره 17- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب سن..........................

نمودار شماره 18- مقایسه میانگین نگرش دختران در دبیرستانهای مختلف .....

نمودار شماره 19- مقایسه میانگین نگرش پسران در دبیرستانهای مختلف .......

نمودار شماره 20- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران در دبیرستانهای
مختلف ..................................................................................................................خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی عوامل فنی تصادفات جاده‌ای و اصول طراحی بزرگراه‌ها و جاده‌ها

جمعه 28 آبان 1395

بررسی عوامل فنی تصادفات جاده‌ای و اصول طراحی بزرگراه‌ها و جاده‌ها

مقدمه:

بی شک زندگی انسان پرتوی از هستی بی انتهای پروردگار است. او زنده است و زندگی ها پرتوی مستمر هستی اوست. بی سبب نیست که در پیام تمام پیامبران الهی جان انسان ارزشی برتر یافته و کشتن انسانهای بیگناه جرمی بزرگ به شماره آمده چنانچه در قرآن کریم می خوانیم کشتن هر شخص مانند کشتن همه مردم و نجات و حیات دادن به هر شخص هم، حیات دادن به همه مردم است زیرا یک تن می تواند منشاء حیات خلقی گردد. در جامعه ایرانی ما و با این پیشینه غنی فرهنگی تمامی اقشار جامعه و بالاخص متخصصان آن نمی توانند و نباید نسبت به مرگ و صدمات جانی سالانه ده ها هزار نفر انسان بی تفاوت باشند.

اکنون آمار صدمات و خسارات حوادث رانندگی در شهرها و جاده های کشور آماری تکان دهنده، غیر قابل قبول و بسیار نگران کننده است و متاسفانه از آن می توان به عنوان یک سرشکستگی ملی نام برد. رفع این گرفتاری از اهم امور و وظیفه انسانی ملی و شرعی ما است. به جهت هزینه های گزاف اجتماعی و اقتصادی تصادفات جاده ای و آثار کوبنده فیزیکی و روانی آن روی افراد و جوامع این روزها موضوع ایمنی جاده ای یکی از مهمترین موضوعات تحقیقات علمی است. این اهمیت برای کشور ما چندین برابر بیشتر است زیرا تعداد تصادفات و به الطبع آن تعداد کشته ها و مجروحین این تصادفات به سرعت در حال افزایش است و هزینه های مستقیم و غیر آن هم در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بیشتر است به طوری که در سال گذشته حدود 6400 میلیارد تومان هزینه تصادفات در ایران تخمین زده شده و متاسفانه نزدیک به 30 هزار نفر از هموطنان مان هم در تصادفات جاده ای جان خود را از دست داده و بیش از 250 هزار نفر مجروح شده اند این در حالی است که میانگین شهدا در جنگ حدود 25 هزار نفر در سال بوده است و این بدین معنی است که جاده های ما از جبهه های جنگ خطرناک تر و پرحادثه تر است. امروز در کشور ما عامل تصادف جاده‌ای جزو 3 عامل اصلی مرگ و میر می باشد. موضوع وقتی بیشتر مشخص می گردد که بدانیم هر تصادف ، هر حادثه و هر کشته و مجروح علاوه بر شخص حادثه دیده دامن خانواده دوستان و نزدیکان آنها را هم می گیرد. یک محاسبه ساده و خوشبینانه مشخص می کند که حدود 10 میلیون نفر یعنی قریب به 15% از افراد جامعه خود یا نزدیکانشان در هر سال درگیر ماجرای تصادفی مرگ بار جاده ای هستند. به نظر می رسد کمتر موضوعی چنین آثار گسترده و کوبنده ای بر پیکره اجتماع داشته باشد ابعاد موضوع وقتی بیشتر حادتر و پیچیده تر می شود که بدانیم اکثر افراد درگیر تصادف اعم از مسبب حادثه و یا حادثه دیده از اقشار فعال جامعه و قشر درآمدزای جامعه می باشند موقعیت خاص کشورمان و عدم گستردگی و پوشش کافی شبکه ریلی، هوایی و آبی زمینه ساز اهمیت حمل و نقل جاده ای و توسعه آن گردیده است. به نحوی که در سال های اخیر بیش از 90% درصد کل بار و بالغ بر 95 درصد کل مسافر جابجا شده در کشور از طریق جاده صورت گرفته است. از طرفی از سهم 10 درصدی کل حمل و نقل در تولید ناخالص ملی بالغ بر 5/8 درصد آن را حمل و نقل جاده ای به خود اختصاص داده است.

با عنایت به جایگاه و اهمیت حمل و نقل جاده ای و نیز درصد بالای تصادفات و خسارات جانی و مالی ضرورت تحقیق و بررسی در این مورد بیشتر اعیان می‌شود. مرور تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه نشان می‌دهد تمامی کشورها ( حتی کشورهای پیشرفته که نرخ تصادف خیلی پائین تری دارند) با تعریف اهداف خاص برنامه های ویژه ای را جهت کاهش تصادفات و نرخ مرگ و میر در دستور کار خود قرار داده اند جدول 1-1 اهداف و مدت زمان دستیابی به اهداف را نشان می‌دهد.

جدول 1-1 نمونه هایی از اهداف در نظر گرفته شده برای کاهش تعداد مرگ و میر در کشورهای مختلف و ایران ]2[

نام کشور

سال مبنا

سال تحقق اهداف

درصد کاهش تلفات

آفریقای جنوبی

ـــــ

ـــــ

ـــــ

آمریکا

1996

2008

%20-

استرالیا

1997

2005

%10-

انگلستان

1998-1994

2010

%40-

ایران

1382

1388

%50-

کانادا

1996-1991

2010-2008

کمتر از 3 کشته در هر 10 هزار وسیله نقلیه

نیوزیلند

1999

2010

%42-

در کشور ما با توجه به تعداد تصادفات و مرگ و میر بالا و اهمیت بسیار زیاد این موضوع، کاهش 50 درصدی تعداد مرگ و میر به عنوان یکی از موارد مهم در برنامه توسعه چهارم در نظر گرفته شده است. البته دستیابی به این اهداف در مدت 5 سال نیاز به هماهنگی و تلاش های همه جانبه و فراگیر دارد و از نظر کارشناسی مشکل به نظر می رسد. این در حالی است که با مقایسه آمار پی به تفاوت فاحش میزان مصدومان و مرگ و میر در کشورمان با سایر کشورها می بریم.

ی- عمر زیاد وسیله نقلیه

مکانیک کلاسیک وسیله نقلیه همانطور که گفته شد عبارتست از استاتیک – سینماتیک – دینامیک. منظور از قسمت استاتیکی وسیله نقلیه قسمتی است که در مورد اندازه و وزن بحث می‌کند. سینماتیک وسیله نقلیه راجع به حرکت آن بدون در نظر گرفتن علت یا علل بوجود آورنده حرکت بحث می نماید.

قسمت سوم یا دینامیک در مورد نیروهای وارده و اثرات آنها در حرکت بحث می‌کند، حرکات و مانورهایی که یک وسیله نقلیه در طول مسیر خود انجام می‌دهد عبارتست از شروع، گردش و توقف وسیله نقلیه.

1-2-3- خصوصیات استاتیکی وسیله نقلیه ]8[

خصوصیات استاتیکی وسیله نقلیه اثر مستقیم در اندازه های عرض جاده، عرض شانه های راه، طول و عرض محلهای پارک، شعاع وسایر ویژگیهای قوسهای قائم و افقی، مسافت دید و بطور کلی طرح هندسی مسیر دارد. وزن وسیله نقلیه اهمیت زیادی در طرح ساختمانی جاده، قدرت مانور و تغییر سرعت و میزان مصرف سوخت دارد. صرفنظر از نوع وسیله نقلیه، هر وسیله نقلیه باید از نظر استاتیکی دارای خصوصیات زیر باشد.

الف – قادر باشد که مسافر و یا کالای مورد حمل را براحتی و ایمنی کامل حمل نماید.

ب – باید قادر به کنترل سرعت و جهت حرکت خود باشد و از وارد شدن خسارت به شی‌ء مورد حمل جلوگیری نماید.

نوع وسیله نقلیه

ابعاد (متر)

ابعاد کلی

ابعاد مربوط به برآمدگیها

ارتفاع

عرض

طول

جلو

عقب

فاصله بین محورهای اصلی

وسیله نقلیه سواری(P)

متغیر

10/2

70/5

90/0

50/1

30/3

کامیون یک محوری (Su)

00/4

50/2

00/9

20/1

80/1

6

کامیون چند محوری(WB-40)

4

50/2

15

20/1

80/1

12

تریلر (WB-50)

4

50/2

50/16

90/0

60/0

15

جدول 1-4 : ابعاد وسیله نقلیه متحرک روی جاده.] 9[

1-2-4- سینماتیک وسیله نقلیه] 8 [

شتاب در تمامی مسائلی که در نیرو مسائلی که در نیرو در آن دخالت دارد مورد توجه قرار می گیرد. در زیر این موضوع را به شکل بیان روابط موجود بین شتاب وسیله نقلیه، مسافت طی شده و سرعت آن که در علم مکانیک براحتی قابل اثبات است آمده است.

الف – رابطه بین سرعت مکانی (V) و مسافت طی شده(ds) در زمان (dt).

ب – رابطه بین شتاب (a) و سرعت (V)

ج – رابطه بین سرعت (V) و شتاب (a) و مسافت طی شده (X)

(1-3) (1-1)

(1-4) (1-2)

که در روابط اخیر V1 و V2 به ترتیب سرعتهای اولیه و ثانویه بر حسب متر بر ثانیه

t : زمان بر حسب ثانیه

X : مسافت بر حسب متر

a : شتاب بر حسب متر بر مجذور ثانیه

ds : تغییرات مسافت بر حسب متر

dt : تغییرات زمان بر حسب ثانیه

1-2-5- دینامیک وسیله نقلیه ] 8 [

نیروهایی که بر یک وسیله نقلیه در حال حرکت وارد می شود باعث کندی و یا جلوگیری از حرکت آن می گردد. این نیروها معمولا عبارتند از نیروهای مقاومت هوا، نیروی مقاومت حرکت وسایل و قطعات داخلی، مقاومت شیب، مقاومت نیروی اصطکاک بین چرخها و سطح جاده.

1-2-6- ترمز کردن ] 8 [

قدرت سریع توقف وسیله و تحت کنترل کامل درآوردن آن از نکات مهم و حساس است که باید در سیستم ترمزهای وسایل نقلیه پیش بینی شده باشد. انجام این کار علاوه بر کارآیی سیستم های ترمز نحوه بکارگیری ترمزها توسط راننده و طبیعت ترافیک بستگی دارد.

از نظر تئوری حداکثر نیروی موثر در زمان قفل شدن کامل چرخها بوسیله ترمز اعمال می شود. مسافت ترمز از طریق حل معادله نیروهایی که بوسیله نقلیه وارد می شود بصورت زیر قابل محاسبه است.

(1-5)

w : وزن وسیله نقلیه

f : ضریب اصطکاک

a : شتاب وسیله نقلیه

g : شتاب ثقل

: زاویه شیب

با توجه به اینکه پس از اعمال ترمز وسیله نقلیه متوقف می شود در این صورت V=0 بوده و خواهد بود و لذا مسافت ترمز برابر است با :

Db : مسافت ترمز

G : شیب بر حسب درصد

در حالت سرازیری فرمول اخیر بصورت زیر خواهد بود.

(1-8)

(1-9)

در حالتی که جاده دارای شیبی نباشد یعنی G=0 بدست می آید.

ضریب اصطکاک بین سطح جاده و لاستیکها در حین کاهش سرعت یکنواخت نبوده و ضریت در نظر گرفته شده در معاملات تعیین مسافت ترمز معرف میزان اصطکاک در طول کاهش سرعت است. اندازه گیری های عملی نشان می‌دهد که ضریب اصطکاک برای سرعتهای مختلف متفاوت بوده و با میزان سرعت نسبت عکس دارد که در ادامه این نسبت خواهد آمد.

1-2-7- گردش وسیله نقلیه در قوس

شعاع گردش وسیله نقلیه در دو حالت متمایز بوجود می آید که به شرح زیر می باشد.

الف – گردش با سرعت کم . مبنای شعاع قوسهای چهار راهها برای وسایل نقلیه با سرعت کمتر از 15 کیلومتر بر ساعت بوسیله حداقل شعاع گردش مسیر نقلیه تعیین می گردد، خلاصه‌ای از مسیرهای گردش برای برخی از وسایل نقلیه از قبیل سواری – کامیون – اتوبوس – کامیون سنگین (تریلر) در جدول 1-5 آمده است.

-11) بررسی کشته های ناشی از تصادفات به تفکیک وضعیت متوفی درهنگام تصادف :

بررسی کشته های ناشی از تصادفات به تفکیک وضعیت متوفی درهنگام تصادف نتایج غیر منتظره ای دارد به نحوی که درحدود 37 درصد متوفیان کل کشور را (درون شهری و برون شهری) عابرین تشکیل می دهند. که از دلایل آن می توان به پایین بودن فرهنگ ترافیکی دربین عمومی مردم و فقدان یا کمبود تمهیدات لازم برای عبور عابرین پیاده نام برد. نکته قابل تأمل اینکه موتور سواران، حدود 13 درصد کشته های ناشی از تصادفات را تشکیل می دهند، که درصد بسیار بالایی است و از دلایل آن می توان به رانندگی بدون محابا از سوی موتورسواران و نداشتن کلاه ایمنی اشاره نمود. جدول (1-12) و نمودار (1-6) تعداد ودرصد فوتی های ناشی از تصادفات را به تفکیک وضعیت متوفی درهنگام تصادف نشان می دهند. [7]

جدول (1-12) تعداد و درصد فوتی های ناشی از تصادفات به تفکیک وضعیت متوفی درهنگام تصادف [7]

ردیف

وضعیت فوت

تعداد فوتی ها

درصد فوتی ها

1

راننده

2732

16/18

2

عابر

5597

2/37

3

سرنشین

4795

87/31

4

موتور سوار

1921

77/12

5

کل

15045

100خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 273 )
   1       2       3       4       5       ...       19    >>