X
تبلیغات
رایتل

خلاصه و تحلیل کتاب سمفونی مردگان (اثر عباس معروفی)

شنبه 29 آبان 1395

خلاصه و تحلیل کتاب سمفونی مردگان (اثر عباس معروفی)

پیش از هر چیز باید گفت: که سمفونی مردگان یک

شاهکار است. هفته نامه دی ولت- سوئیس

[دود ملایمی زیر طاق های ضربی و گنبدی کاروانسرای آجیل فروشها لمبه می خورد و از دهانه جلوخان بیرون می زد. ته کاروانسرا چند باربر در یک پیت حلبی چوب می‌سوزانند و گاه اگر جرأت می کردند که دستشان را از زیر پتو بیرون بیاورند، تخمه هم می شکستند.]

آسمان برفی بر زمین گذاشته بود که سال ها بعد مردم بگویند همان سال سیاه، نیمی از مردم به سرپناه‌ها خزیده بودند، نیمی دیگر به ناچار با برف و سرما پنجه در پنجه زندگی را پیش می بردند. برف همه را واگذاشته بود. سکوتی غریب کوچه و خیابان را گرفته بود. لوله های آب یخ زده بود، ماشین ها کار نمی کرد، در خیابانها کپه های برف روی هم تلنبار شده بود. کاسب ها پیاده رو را روفته بودند، اما هنوز نیم متری از بارش شب پیش روی زمین خوابیده بود.]

و درست در اثنای یک یخ زدگی اجتماعی، یکنفر درب را از روی دریچه‌ی لنز برمی‌دارد و صحنه، قبل از اینکه سمفونی آغاز به نواختن کند- با تمام سروصداها و سکوت ها و روشن و خاموشی پروژکتورهای سالنِ نمایش- در مقابل یک لنز مزاحم، تکاپوی خود را آغاز می کند. سمفونی ایی آغاز می شود که سازهایش همراه با مخاطب کوک می شوند- برخلاف همسری ارکستری های نمایشی، که همه چیز در جلو دیدگانِ تماشاچی، خوب و مرتب است- کسی پروژکتورهای سالن را قبل از آغاز برنامه امتحان می کند، و اگر شنونده‌ی خوبی باشیم، سالنی را تصور خواهیم کرد که هراز گاهی یک گوشه‌ی آن روشن و خاموش می شود و در هر بار روشن و خاموشی، شاهد یک پره از یک شخصیت یا حادثه خواهیم بود. اورهان، آیدین، آیدا، پدر، مادر، جمشید، مارتا،‌ مرد قهوه چی، یک خانه، یک کارخانه، یک قهوه خانه، یک کاروانسرا و آدمها و مکانهای دیگری که هر یک نمایانگر خاطره ای هستند از سفها، دوره ها، قشرها و خلاصه، یک شهر، با همه‌ی حرفهایی که برای نگفتن دارد. در پرتو این تاریک و روشن، نمایی از شهری یخ زده به چشم می خورد، در اواخر دوره‌ی رضاخانی، که جزئیات حقایق تاریخی بر سوراخ سمبه های دیوارها و درهایش دلمه بسته اند، و تنها نویسنده ای می ماند و نت‌هایی که سالها بعد از دیروز رقم زده می شوند. و سمفونی ای به دست می آید با ردپای رئالیسم انتقادی با تم مرگ.

[روزنامه‌ایی از پاچه شلوارش درآورد و خواند: «همه در سکوت مرگ فرو رفته‌اند. شهر خالی از سکنه است. درخت ها سوخته اند. زن ها فاحشه شده اند. نان خالی هم گیرشان نمی آید. و نمی دانند چطور خودشان را گرم کنند. و تنها در انتهای شهر، در باغ سرسبزی هیتلر و معشوقه اش زندگی نسبتاً آرامی دارند. این عکس هیتلر است که با دست فتح بلگراد را نشان می دهد. پیش …»

گفتم :‌برو بخواب

گفت: این عکس،‌ شهر بلگراد را نشان می دهد که تقریباً ویران شده است.

گفت: قانون در این مملکت بیست و چهار ساعت است. فوقش چهل و هشت ساعت.]

آدمی که «گفت:»، در روشن- خاموش شدن دوباره‌ی پروژکتور باسازی که هنوز کوک نشده است، در مقابل مخاطب، برای اولین بار با چهره‌ایی مجنون، که برایش طرح مرگ می کشند، رخ می نماید، محزون ترین ساز سمفونی. که حضورش تنها با جای پایی که از وی روی برف مانده. در ته مانده‌ی خاطرات دیگران به چشم می خورد. سازی بی پروا که در داستان متولد می شود، اوج می گیرد، و در جنون گم می شود. آدمی که: [درجه حرارت بدن آدم به چهل و دو که برسد، آدم مرده است. پس قبول کن که مرده ها حرارتشان چهل و دو درجه است.] و به این ترتیب،‌ روشن فکری خلق می شود، که در تمام طول سمفونی دنبال خودش می گردد و دست آخر، دیوانگی را پیدا می کند.

[آیدین، از همان ابتدا بچه‌ی سربه راهی نبود، شیطان در رگ و ریشه اش وول می خورد، توی گوش هاش وز وز می کرد،‌ او را به تقلا وامی‌داشت و از او آدمی ساخته بود که امان دیگران را ببرد و بیچاره کند.

پدر پرسید: دنبال چی می گردی؟

دنبال خودم.]

با این همه، در جایگاه اجتماعی خود،‌ هم چنان در مرز مرفه ها باقی می ماند، و بویی از دردهای قشر فقیر نبرده است، گرچه درد بسیار کشیده است. بیشتر، درد مرفه بی‌درد را، دردی که برایش شاهد بودیم، ابداً درد جامعه‌ی خاکستری داستان را ندارد.

در برخورد با باربرها می گوید: [آقا داداش، این همه جمعیت، قاشق از کجا می‌آورند؟

اورهان ، بعضی هم با دست غذا می خورند.]

در گوشه‌ی دیگری از این هم نوازی همیشگی، ساز دیگری به چشم می خورد، ساز سکوت. سازی که در تمام بخشهای داستان حضور دارد و پایه های داستان را از اساس می جود و تنها نگاه می کند.

معصومیتی، که حضورش را تنها با نگاه کردن به تمام حوادثی که می گذرند، اعلام می کند. رد پایی که در کرانه های شهرهای امروزه، در هر دکان واکس و آدامس فروشی قابل دیدن است. آدمهایی که هر روز با چتر سیاه و بزرگ و زهوار دررفته ای پدر، از جایی در زندگی پرواز می کنند.

حاصل داستان تلخ زندگی آدمهایی در بحبوحه‌ی جنگ. درها و دیوارها را می گرفتند، تا دشمن به خانه‌شان وارد نشود. و چتربازهایی که بر سر شهر آوار می شوند و روی آن خیمه می زنند. چتربازهایی که احترام قفل ها و کلون ها و زنجیر درها را به سخره می گیرند، امنیت از دست رفته‌ی داستان اند.

[یوسف،‌ هر روز روی ایوان محو تماشای چتربازها می شد و ساعت ها آن جا می ماند. نه تشنه اش می شد، نه نان می خواست و نه جایی می رفت. شبانه روز روی ایوان بود. روزی تصمیم گرفت خودش پرواز کند. این کار به راحتی عملی می شد. به اتقا پدر رفت. چتر سیاه و بزرگ پدر را برداشت، با چند تکه طناب خود را به چتر متصل کرد، بر روی بام ایستاد و پرواز کرد.

همه‌ی واقعه به همین شکل بود که مادر سالهای سال به بچه هاش می گفت برادر بزرگشان پرواز کرده که به این روز افتاده.]

[آیدا، آیدا، آیدا عضوی از خانواده که کمتر خاطره‌ای از او در ذهن مانده بود. حتی آیدین هم سال ها بعد هر چه فکر می کرد نمی توانست چیزی از بچگی‌های این دختر بیاد بیاورد. نه حرف، نه جنجال، نه حضور، در پستوی خانه نم کشیده بود.]

و از هم سرایان موسیقی داستان، دو دسته می مانند. دسته زاغهایی که در عمیق کاجهای سبز زندگی می کنند

کنند، چقدر ارزش قائل است!!!

با این حال، رفتار آیدین در مقابل این آدمها، کوچکترین اثر غیراسلامی ای بر شخصیتش باقی نمی گذارد. چنان که با آنها به مهمانی می رود ولی مثل آنها نمی خورد و نمی پوشد و بازی نمی کند. مایه‌ی تاسف است اگر این صحنه را با صحنه‌ای که پدر موقع آتش زدن اتاق آیدین نشان می دهد، مجسم کنیم.

دیدگاه باز آیدین، قطعاً بر دیدگاه و چهارچوب اعتقادی- اجتماعی نویسنده در خلق چنین شخصیتی صحه می گذارد و از این طریق طرز تفکر نویسنده قابل حدس است. آیدین برای وی، ابرازی است برای مخالفت با ارزشهای کاذب خانواده که ارزشهای حاکم بر داستان را تشکیل می دهد.

اورهان باز هم نقش آفرینی می کند. بچه که بودیم زیاد شنیده ایم که اگر آدم مغز چلچله را بخورد، دیوانه می شود و این عقیده که در کودکی مان جا مانده بود، اکنون در اورهان نسبت به برادر تکامل می یابد. – تقابل محافظه کار داستان با روشنفکر آن-. غافل از اینکه جنون آیدین نه از سر خوردن مغز چلچله، که از غوغای عمیقتری نشأت می گیرد که از ازل بر زندگی آیدینها خیمه زده است. اگر کتاب را ببندیم: آیدین، روح هنرمندیست که هر یک از ما آنرا به کسوت سوحی دیوانه اش درآورده ایم، به قتلگاهش برده ایم و با این همه او را جسته ایم و تنها و تنها در ذهن او زنده مانده ایم.

اینجا جا دارد از استادی نیز یاد کنیم که برای نگفتن، حرف بسیار دارد. و رفتارهای جامعه‌ی نویسنده با وی قابل تامل است. به تعبیر ایاز، یک دیوانه‌ی فیلسوف مآب.

[استاد، مرتاض وار زندگی می کرد. مثل جوکی های هنری به کم ترین قانع بود.] موهای بلندی داشت و با صورت تکیده و آن ریش خار خار، شبیه تصویر حلاج بود که در خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی نقاشی کرده بودند.] [شعر کهن می خواند و شعر نو می گفت و دورادور به نیما یوشیج ارادت داشت. نمونه‌ی تکامل یافته‌ی و آرمان شهر آیدین که در این دنیا برایش جایی وجود ندارد.

از شخصیت خودساخته ای که چاله های ذهنش را با استاد دنحون- کمابیش- پر کرده است یعنی آیدین، و ارتباط او با آیدا را بررسی کردیم. بد نیست نگاهی هم به برخورد با پدر بیندازیم:

[مادر گفت: شما خیال می کنید پدر دشمن شماست. اما اشتباه می کنید.

آیدین گفت: من می دانم که چی می خواهی بگویی. اما خوشبختی او با من خیلی فرق دارد.]

و دربرخورد با اورهان داستان:

[حتی می توانست، ازبالای صخره پرتش کند وسط شورآبی که روحش زودتر غریق رحمت شود. چون پدر می گفت: هرچه جای مرده ها خنک تر، عذابشان کم تر. و ما روی قبر آیدا آب ریختیم و مادر شیشه ای گلاب در دست داشت و من منتظر شدم که بوی گلاب بپیچد.

آیدین هم چنان به آسمان نگاه می کرد. انگار که سقوط تدریجی یک چترباز را زیرنظر داشته باشد.]

آدم را به یاد دکتر شریعتی می اندازد:

«اگر مامور نبودم که با مردم بیاویزم و در میان خلق زندگی کنم، دو چشم را به این آسمان می دوختم و چندان به نگاه کردن ادامه می دادم تا خداوند جانم را بستاند.»

نهایتاً ، آیدین در یک کلام، به جنون درمی‌آمیزد و در حادثه ای که هر روز در خیابانها اتفاق می افتد، سرمه را از دست می دهد و در اتفاقی دیگر، مادر را و پدر را و آیدا را، چه اهمیت دارد که اینجا بیان کنیم که چگونه. تنها اورهان، نغمه‌ی ثابت و گوش خراش داستان است، که آیدین را در اوج جنون به زنجیر می کشد و به پرواز درمی‌آورد.

سمفونی وارد فراز دیگری می شود. اوجی واقعی که تنها، شور یک ساز آب بندی شده و درد کشیده می تواند ماهرانه آنرا بنوازد، حرارت مضراب،‌ سیمها را داغ می کند و ساز رابه آتش می کشد و ادامه، طنین یک ساز سوخته است : موومان چهارم.

[ما چه آدم های پرپری و نازکی هستیم. مثل دود می مانیم. پدر گفت: مثل بچه‌ی آدم. بچه‌ی آدم چه شکلی است؟ اگر می خواهی بفهمی کتاب در اصل مال چه کسی است، پانویس هاش را بخوان. آقای لرد روزهای یکشنبه تعطیل می کند. آقای لرد درگذشت، به او احترام بگذاریم. پدر: بالاخره باد این پنکه های لرد یک روز همه‌ی ما را خواهد برد.

اگر من نخست وزیر شوم همه‌ی وزرا را می گذارم زن. بعد می روم مسکو پناهنده می شوم. چون دیگر مملکت از دست رفته. این قدر نخند ایاز خان. تو عمو صابری؟ موهای سرت هم که نخ نما شده. پس امیدت کجاست؟]خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تاریخ عباسی - شامل وقایع دربار شاه عباس صفوی

یکشنبه 4 مهر 1395
نام کتاب : تاریخ عباسی - شامل وقایع دربار شاه عباس صفوی نویسنده : ملا جلال الدین منجم تعداد صفحه : 502 حجم فایل : 7,900 کیلوبایت   توضیحات :  روزنامه ملا جلال منجم یا تاریخ عباسی از منابع مهم شناخت دوران صفوی است. ملا جلال الدین محمد منجم یزدی از منجمان معروف دربار شاه عباس اول (کبیر) صفوی بود. او به‌ عنوان مردی ادیب، منجم، منشی و مورخ شناخته می‌شد و مورد احترام خاص شاه عباس بود به نحوی که نظراتش بدون درنگ به مرحله اجرا در می‌آمد. زمان تولدش مشخص نیست. در ۱۰۲۹ ق. فوت کرد و ۳۴ سال در خدمت شاه عباس بود. خانه مجللی داشت که از آن به‌عنوان محل اقامت میهمانان پادشاه و سفیران خارجی استفاده می‌شد. پس از مرگ ملا جلال، شاه این خانه را خرید و به پذیرایی از میهمانان فوق اختصاص داد. تاریخ ملا جلال مشتمل بر اطلاعات مفیدی از دوران شاه اسماعیل دوم، سلطان محمد خدابنده و ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تاریخ عباسی: شامل وقایع دربار شاه عباس صفوی

یکشنبه 4 مهر 1395
تاریخ عباسی: شامل وقایع دربار شاه عباس صفوینویسنده: ملا جلال الدین منجم به کوشش: سیف الله وحیدنیا شامل وقایع دربار شاه عباس صفوی روزنامه ملا جلال منجم یا تاریخ عباسی از منابع مهم شناخت دوران صفوی است. ملا جلال الدین محمد منجم یزدی از منجمان معروف دربار شاه عباس اول (کبیر) صفوی بود. او به‌عنوان مردی ادیب، منجم، منشی و مورخ شناخته می‌شد و مورد احترام خاص شاه عباس بود به نحوی که نظراتش بدون درنگ به مرحله اجرا در می‌آمد. زمان تولدش مشخص نیست. در 1029 ق. فوت کرد و 34 سال در خدمت شاه عباس بود. خانه مجللی داشت که از آن به‌عنوان محل اقامت میهمانان پادشاه و سفیران خارجی استفاده می‌شد. پس از مرگ ملا جلال، شاه این خانه را خرید و به پذیرایی از میهمانان فوق اختصاص داد. تاریخ ملا جلال مشتمل بر اطلاعات مفیدی از دوران شاه اسماعیل دوم، سلطان محمد خدابنده و شاه عباس اول است. از کتا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش از پالایشگاه بندر عباس

جمعه 2 مهر 1395
فرمت فایل word بوده و قابلیت ویرایش دارد   تعداد صفحه:24 فهرست مطالب : مقدمه گزارش حادثه شرائط شبکه شرایط شبکه قبل از اتصالی تخمین شرایط بارگذاری قبل از حادثه شرایط اتصالی سوئیچینگ های دیگر شبیه سازی و شرح حادثه   مقدمه : قبل از آنکه به نقاط ضعف سیستم حفاظتی پالایشگاه بندرعباس بتفکیک سطوح ولتاژی و نواحی حفاظتی آنان بپردازیم، بهتر است که لا اقل یکی از حوادث اتفاق افتاده در مجتمع را با استفاده از ابزار شبیه سازی و با توجه به تمامی اطلاعات شبکه برق رسانی پیاده شده بررسی و مرور نمائیم. زیرا بسیاری از نقاط ضعف شبکه های حفاظتی با مرور حوادث قبلی مشخص تر می گردند. ضمناً صحت نتایج شبیه سازی و اطلاعات ورودی به اثبات می رسد. بدین منظور حادثة اتصالی در سرکابل خط 20KV ورودی به پست SS04 در ساعت 02:24:03 روز 25 Jul 2004 در زیر مورد بررسی قرار می گیرد. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: گزارش، پالایشگاه، بندر، عباس

مقاله - نگاهى به شخصیت و عملکرد حضرت عباس علیه ‏السلام

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
لینک دانلود   "MIMI file"   پایین همین صفحه   تعداد صفحات :  "25" فرمت فایل : " word" فهرست مطالب : ولادت و نام‏گذارى   کودکى و نوجوانى   شرکت در جنگ‏ها، نمونه‏هاى بارزى از شجاعت   1 ـ آب رسانى در صفین   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

امام رضا (ع) و بنی عباس 33 ص

یکشنبه 28 شهریور 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات33 امام رضا (ع) و بنی عباس :تاکنون اجمالاً با نحوه پیدایش ساسله ای بنام بنی العباس آشنا شدیم و دانستیم که اینان انسانهای جاه طلب و دنیا پرستی بودند که منافقانه قدرت را بدست گرفته و برای حفظ آن از هیچ جنایت و خیانتی خودداری نکرده و علیرغم اینکه خود را پسر عم رسول اکرمو ائمه می دانستند،اما همانند امویان دست به خون پاکترین و شریفترین انسانها همچون ائمه (ع)یا یزید و هزاران بیت المال مسلمانان ،حقوق جامعه را در راه عیش و نوشهای خود و اطرافیان ضایع نمودند.حال باید وارد موضوع اصلی این نوشتار یعنی مسئله ولایتعهد حضرت رضا(ع)شویم و ببینیم چگونه از میان سلاله ی خون ریز و سفاکی ،فردی همچون مأمون حاضر می شود خلافت و یا ولایتعهد را در اختیار دشمن و رقیب سرسخت خود قرار دهد.برای تبیین بهتر و جامع تر این موضوع لازم است به روند پیشامدهائی که منجر به قدرت رسیدن مأمون ش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: امام، عباس، ص

تحقیق در مورد باغ عباس اباد بهشهر

جمعه 26 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه9 باغ عباس اباد بهشهر مقــدمه باغ عباس آباد بهشهر به این دلیل که یک مجموعه سلطنتی به جای مانده از دوران صفوی است و از این لحاظ با بدیل‌های خود در اصفهان، قزوین و کاشان قابل مقایسه است، بسیار شایسته توجه است. این باغ با ارزش، دست‌کم از یک نظر دیگر اهمیت زیادی می‌یابد و آن توجه به این نکته است که باغ ایرانی که الگوی "نقطه‌ای بهشتی" در برهوتی کویری و سوزان را دستمایه خود قرار داده، این بار در سرزمینی شکل می‌گیرد که از نظر ویژگیهای اقلیمی، جغرافیایی و محیطی با خاستگاه خود تفاوتهای بسیاری دارد. این نکته البته در جای خود روشنگر غنای مفهومی ایده باغ ایرانی است که توانسته به حدودی دست یابد که تعاریف خود را در خارج از بستر اولیه‌اش ارایه نماید. آنچه در پی می‌آید گز ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، عباس، اباد، بهشهر

دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 عباس آباد به همراه گزارش کامل آن

چهارشنبه 24 شهریور 1395
در اینجا نقشه زمین‌شناسی 100000: 1  عباس آباد به همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است. محصول حاوی دو شیت نقشه و گزارش زمین‌شناسی با فرمت JPg می باشد. تصویر پیشنمایش مربوط به شیت نقشه همین محصول می باشد. * تقریباً نقشه زمین‌شناسی کلیه استان‌ها، نواحی،شهرها و ... ایران( در مقیاس‌های مختلف از 1:25000 تا 1:250000 به همراه گزارش آنها موجود می‌باشد. فرمت این محصولات PDF و JPg  می‌باشد ولی به خواست کارفرما کارشناسان ما قابلیت DIGIT(رقومی کردن) آنها به صورت Shapefile به خواست کارفرما را نیز دارند. برای سفارش سایر نقشه‌های زمین‌شناسی می‌توانید از طریق ایمیل envidesigngroup@gmail.com با ما مکاتبه کنید. در خواست شما توسط کارشناسان ما مورد بررسی قرار می‌گیرد و مراتب در اسرع وقت به اطلاع شما رسان ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

فیزیولوژی انسانی - عباس گائینی - تربیت بدنی پیام نور

چهارشنبه 24 شهریور 1395
کتاب فیزیولوژی انسانی نوشته دانیل مک لوگلین، جوناتان استامفورد، دیوید وایت ترجمه دکتر عباسعلی گائینی، نصیبه هاشمی، سحر رزمجو، خالد محمد زاده با نظارت دکتر عباسعلی گائینی منبع رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور شامل 709 صفحه کتاب در قالب فایل pdf ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله کاروانسرای شاه عباس صفوی

سه‌شنبه 23 شهریور 1395
دانلود مقاله کاروانسرای شاه عباس صفوی 29 ص با فرمت WORD    ( نوشته ها بصورت اسکن شده به همراه نقشه ها و 3 بعدی)      فهرست مطالب :  دوره‌های تاریخی کاروانسرا استقرار کاروانسرای شاه عباسی در شهر کاربری کاروانسرا در دوره‌های مختلف طرح پژوهشی پل و کاروانسرای عباسی کرج موقعیت تاریخی کاروانسرا و پل وضعیت کاروانسرای شاه عباسی در سال 74 الحاقی‌ها و تغییرات و تعمیرات شناسایی جزئیات اجرایی موجود مرمت طاق پوش ها معماری بنا ورودی هشتی اطاق‌ها اصطبل‌ها (مال‌بندها) ایوان‌ها حیاط مرکز نورگیر آب انبار پله کاروانسرای شاه عباسی از لحاظ فنی پی مصالح و ملات‌ها تزئینات موجود در کاروانسرا آسیب‌های وارده در دوره‌های مختلف   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق امیر عباس هویدا

دوشنبه 22 شهریور 1395
امیر عباس هویدا (۲۸ بهمن ۱۲۹۷ - ۱۸ فروردین، ۱۳۵۸ در تهران) یکی از نخست‌وزیران ایران در زمان حکومت محمد رضا پهلوی بود.زندگینامهوی در سال ۱۲۹۸ ه.خ متولد شد . پدرش حبیب الله عین الملک سالها سفیر ایران در لبنان و عربستان و دیگر کشورهای عربی بود و مادرش بانو سرداری دختر ادیب السلطنه و نتیجه عزت الدوله(خواهر ناصرالدین شاه) از صلب یحیی خان مشیرالدوله بود.امیر عباس و برادر کوچکترش فریدون به اقتضای شغل پدر در لبنان رشد و نمو یافتند و در مدرسه لائیک فرانسوی بیروت تحصیل کردند و امیر عباس در اواخر تحصیل در دوره دبیرستان به اروپا رفت و سالها در انگلستان و بلژیک و فرانسه زندگی و تحصیل کرد. او پس از اتمام تحصیلات خود در رشته علوم سیاسی به ایران بازگشت و با توجه به سوابق پدرش عین الملک هویدا ، رشته تحصیلی اش و تسلطش به زبان‌های عربی ، فرانسه ، انگلیسی و آلمانی و آشنایی با یک دو زبان اروپایی دیگر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، امیر، عباس، هویدا

تحقیق در مورد نگاهى به شخصیت و عملکرد حضرت عباس علیه‏السلام

دوشنبه 22 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *  فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:24   فهرست مطالب   نگاهى به شخصیت و عملکرد حضرت عباس علیه‏السلام   ولادت و نام‏گذارى   کودکى و نوجوانى   شرکت در جنگ‏ها، نمونه‏هاى بارزى از شجاعت   1 ـ آب رسانى در صفین   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دریافت کد عباس عباسی 94

شنبه 20 شهریور 1395
"نسیم یاسوج" http://nasimyasuj.ir/ پس از پرداخت آنلاین رمز قابل دریافت می باشد ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دریافت، عباس، عباسی، 94