X
تبلیغات
رایتل

بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی (Mugil auratus)

جمعه 28 آبان 1395

بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی (Mugil auratus)

چکیده

کفال ماهیان دریای خزر یکی از مهمترین ماهیان شیلاتی این دریا می باشند.که پس از انتقال از دریای سیاه به دریای خزر، توانستند خود را بااکوسیستم این دریا مطاقبت دهند.

هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط زمانی،دمایی و محلولهای تداوم بخش (Extender) مختلف بوده است. بدین منظور میزان ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دماهای مختلف (°C12- 10،20 -18)، میزان ATPاسپرمهای نگهداری شده دردماهای مختلف (°C 4،Room temperature ) به مدت 6 ساعت، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در محلولهای تداوم بخش (extender)مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در همان شرایط به مدت 10 روز، به روش فوق حساس بیولومینوسانس اندازه گیری گردید.

براساس آزمایشات انجام شده در این تحقیق، غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C 12- 10، 22/7 ± 04/74درصد غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C20- 18 بود.اسپرمهای نگهداری شده در دمای °C 4 یخچال به مدت 6 ساعت و اسپرمهای نگهداری شده در دمای آزمایشگاه به مدت 6 ساعت به ترتیب 91/0 ± 26/90 درصد و 49/1 ± 17/17 درصد ATP خود را حفظ کردند. نگهداری اسپرم درextender های مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز نشان داد که گلیسرول و محلول نمک 65/0%، درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% حفظ کردند. نگهداری اسپرم درهمان extender‌ها به مدت 10 روز نشان داد که گلیسرول درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% و 65/0% حفظ کرد. اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15- بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15- بعد از 10 روز به ترتیب 5/4 ± 19/74 و 2/6 ± 67/47 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0% در دمای °C 1 بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0% در دمای °C 1 بعد از 10 روز به ترتیب 81/2 ± 65/13 و 06/0 ± 69/0 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 65/0% در دمای °C15- بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده درمحلول نمک 65/0% در دمای °C 15 - بعد از 10 روز به ترتیب 68/6 ± 58/73 و 12/0 ±05/1 درصد ATP خود را حفظ کردند.

براساس نتایج به دست آمده برای حفظ میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی، نمونه گیری در دمای °C20- 18 و نگهداری در گلیسرول توصیه می شود.

مقدمه

اسپرم عامل مهم تولیدمثل، بقاء و تداوم نسل است. بررسی اسپرم از نظر پارامترهایی مانند توانایی تلقیح، تحرک، درصد اسپرمهای متحرک، سرعت حرکت، فرکانس ضربه تاژکی، میزانATP و فاکتورهای شیمیایی و بیوشیمیایی، در تشخیص کیفیت اسپرم و کنترل روند تولیدمثلی برخی جانداران از جمله آبزیان کمک می کند. هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط دمایی ، زمانی و محلولهای تداوم بخش مختلف می باشد. تاکنون تحقیقات گسترده ای توسط پژوهشگران مختلف روی این سلول صورت گرفته است. با این حال مطالعات انجام شده در ارتباط با میزان ATP اسپرم ماهیان نسبتأ محدود است. این امر تفسیر علت ناموفق بودن پروژه پرورشی کردن برخی ماهیان را دشوار می کند. در این رابطه باید مطالعات بیشتری در زمینه بررسی میزان ATP اسپرم ماهیان صورت پذیرد.

اسپرم به کمک حرکت ضربه ای تاژک خود شنا می کند. انرژی مورد نیاز برای این حرکت ازطریق هیدرولیز ATP فراهم می شود(Billard et al, 1999 ).تحرک اسپرم به میزان ATPذخیره ای اولیه (Christen et al, 1987) و میزان ATP سنتز شده در طول فاز تحرک (Lahnsteiner et al, 1999 ) وابسته است. در اکثر ماهیانی که دارای لقاح خارجی هستند، ATP سنتتاز قادر به نگهداری نسبتهای بالای ATP هیدرولیز شده مورد نیاز در طول حرکت نیست، لذا میزان ATPبه سرعت کاهش می‌یابد. این کاهش ATP به موازات کاهش تعداد ضربات تاژکی و سرعت حرکت اسپرم است (Christen et al, 1987 و Perchec et al, 1995). تفاوت قابل توجهی بین گونه‌ها در مقدارATP مورد نیاز برای تامین حرکت اسپرم وجود دارد(Mansour et al, 2003 ).

در این مطالعه میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط مختلف دمایی نمونه گیری (10-12و 18-20 درجه سانتیگراد) و نگهداری 6 ساعته در دماهای مختلف ( دمای اتاق و 4 درجه سانتی گراد) در محلولهای تداوم بخش مختلف( گلیسرول، محلولهای نمکی 65/0 و 7/0 درصد) در زمانهای متفاوت ( 5 روز و 10 روز) به کمک روش فوق حساس بیولومینوسانس مورد اندازه گیری قرار خواهد گرفت.

- 1 پیشینه تحقیق

امروزه کشورهای پیشرفته به دلیل تلاش بیشتر و برخورداری از امکانات پیشرفته تر، در زمینه ویژگیهای اسپرم ماهیان و عوامل موثر بر آن تجارب زیادی کسب نموده اند. اطلاعات بدست آمده عمدتأ در مورد ماهیان پرورشی می با شد. دراین مورد کارهای تحقیقاتی زیادی انجام شده است و مطالعات گسترده ایی در خصوص عوامل تاثیرگذار، استرس زا و یا آلوده کننده صورت گرفته نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شده اند. به مواردی از این پژوهشها در ذیل اشاره شده است.

ماهیان آبشش آبی نر به دو شیوه تولید مثل می کنند. برخی از نرها که parental نام دارند تولیدمثلشان تا سن 7 سالگی به تاخیر می افتد، اما گروه دیگر (sneaker) زودتر بالغ میشوند. طبق مطالعات Burness و همکارانش در سال 2004 در هر دو شیوه تولیدمثلی، سرعت حرکت اسپرم و سطوح ATP در 60 ثانیه اول تحرک اسپرم به موازات هم کاهش می یابد. اگرچه میزان ATP اولیه اسپرم ماهیان sneakerنسبت به ماهیان parental بیشتر است ولی بین شیوه های تولید مثلی آنها تفاوتی وجود ندارد. ضمنأ از لحاظ سرعت حرکت اسپرم، درصد اسپرمهای متحرک یا فعالیت آنزیمهای متابولیک بین شیوه های تولیدمثلی تفاوتی وجود ندارد. هرچند اسپرم ماهیان parental تا حدودی نسبت بالاتری از کراتین فسفوکیناز را نسبت به سیترات سنتاز دارا می باشند. در هر دو شیوه با افزایش فعالیت کراتین فسفوکیناز و سیترات سنتاز، میزان ATPاسپرم افزایش (Burness et al, 2004) می یابد.

طبق گزارشات Kruger و همکارانش در سال 1983 میانگین مدت زمان تحرک اسپرم کپورماهی معمولی Cyprinus carpio به فصل وابستگی داشته و حدودا 2/1 تا 6/1 دقیقه است Kruger et al , 1983)). ماکزیمم مدت زمان تحرک اسپرم کپورماهی معمولی 2 دقیقه است 1984) ، .( Koldras and Moczarsk

در کپورماهی، اسپرم و ادرار از یک مجرای تناسلی آزاد می شوند لذا ممکن است اسپرم جمع آوری شده از آن توسط ادرار آلوده شود. طبق مطالعات Perchec و همکارانش در سال 1998 درصورت آلوده نشدن اسپرم ماهی به ادرار، میزان ATP اسپرم حدود nmol 9 – 8 به ازاء 108 اسپرم و سرعت ابتدایی آن حدود s/ mm 160 - 100 و فرکانس ضربه تاژکی حدود㎐ 50 - 30 اندازه گیری شد. اما، وقتی که مایع اسپرمی با 5/7% ادرار به مدت 1 ساعت آلوده شد، میزان ATP،nmol 5 – 4 به ازاء 108 اسپرم بود و اغلب اسپرمها سرعت ابتدایی کمی معادل s/ ㎛ 100 – 30 و فرکانس ضربه تاژکی حدود㎐ 30 – 10 داشتند. این مسئله نشان می دهد که اسمولالیته پایین ادرارعامل کاهش کیفیت اسپرم کپورماهی است .(Poupard et al, 1998)

Zilli و همکارانش در سال 2004 نشان دادند که یک رابطه خطی بین ظرفیت تلقیح اسپرم و پارامترهای اسپرمی از جمله میزان ATPو فعالیت آمینوترانسفراز وجود دارد Zilli et al, 2004) ). طبق گزارشات Jezierska و Witeska در سال 1999 اسپرمهای کپور معمولی مدت زمان s 80 – 70، فعال می مانند و تحرکشان بعد از 24 ساعت کاهش می یابد، در حالی که اسپرمهای کپورعلفخوار s 55 – 30 فعال می مانند و تحرکشان پس از 8 ساعت کاهش می یابد. اسپرمهای کپورمعمولی پس از 24 ساعت حدود s10 متحرک می مانند. مدت زمان تحرک اسپرم متاثر از دمایی است که در آن نگهداری می‌شود. حتی نگهداری کوتاه مدت اسپرم (15 دقیقه) در دمای 20°C، موجب کاهش مدت زمان تحرک اسپرم در هر دو گونه ماهی می شود. بطوریکه پس از 2 ساعت نگهداری اسپرم کپورماهی معمولی در دمای 20°C ، تحرک اسپرم حدود 50% کاهش می یابد ( 1999، Jezierska and Witeska).

اسپرمهای نگهداری شده در دمای صفر تا °C 5 قادر به تلقیح تخم هستند. بهرحال چگونگی نگهداری اسپرمها، روی مدت زمان تحرک اسپرم اثر می گذارد Goodal et al, 1989)). در دماهای پایین تر، مدت زمان تحرک اسپرم طولانی تر است (1996،Babiak،Glogowski). نگهداری اسپرم به مدت 5 ساعت در یخچال (°C 5) روی نسبت تلقیح اسپرم اثر قابل توجهی ندارد. اسپرم کپورماهی معمولی بدون کاهش قابل توجه زمان تحرکش ، حدود 24 ساعت و اسپرم کپور علفخوار حدود 8 ساعت می تواند در یخچال(°C 5) نگهداری شود (Sarnowski et al, 1997 ).

در بررسی انجام شده بین پنج حفاظت کننده انجمادی (cryoprotectant) یعنی DMSO ،DMA، گلیسرول، گلیکول پروپیلن و متانول،DMA بهترین حفاظت را برای اسپرم گربه ماهی اروپایی (Silurus glanis) فراهم می کند (, 1999 (Ogier et al. گلیسرول با غلظت 10% در مقایسه با DMSO یا گلیکول اتیلن به عنوان بهترین cryoprotectantبرای اسپرم گربه ماهی اروپایی شناخته شده است. اسپرم منجمد شده توسط گلیسرول 10% ، 36 درصد تحرک داشت ولی اسپرم منجمد شده توسط دو نگهدارنده دیگر هیچ تحرکی نداشت (1993, Linhart et al). در این بررسی محیط منجمد مورد استفاده، یک محلول شور فاقد شکر با زرده تخم مرغ بود. زیرا کارایی کم گلیسرول در محافظت اسپرم ، به شکل رقابت بین شکر و گلیسرول برای واکنش با فسفولیپیدهای غشاء تفسیر شده است (Anchorodogug et al, 1987). متانول دارای اثر محافظت کننده برای اسپرم گربه ماهی اروپایی است. معمولأ متانول برای ماهیان آب شیرین مناطق حاره ای مثل ماهی گورخری Brachydanino rerio ((Harvey et al,1982 و چندین نمونه تیلاپیا Oreochromis spp استفاده می شودChao et al,1987)) و (Rana et al,1989).

شکل 1-5 ساختمان آنزیم ATP سنتاز

ATP سنتتاز (F1F0 ATPase) تقریبأ سه بیلیون سال قدمت دارد و در غشاء میتوکندری، کلروپلاست و باکتریها وجود دارد. ساختمان و عملکرد آن در گونه های مختلف بطور شگفت انگیزی یکسان است. آنزیم ATP سنتتاز با انتقال پروتون از طریق قسمت هیدروفوب F0 موجب سنتز مولکول حامل انرژی ATP ازADP و فسفات غیرآلی در کلاهک هیدروفیل و محلول F1 می شود. مجموعه چند زیرواحدی، شامل یک محدوده کروی، F1 (با ترکیب a3b 3g 3e ) و یک محدوده غشایی داخلی، F0(با ترکیب a b2 c12) به دو دم باریک متصل می شود. دم مرکزی بوسیله زیرواحد e و بخشی از زیرواحد g شکل گرفته است درحالیکه دم محیطی از بخشهای هیدروفیلی دو زیرواحد b بخش F0 و زیرواحدd بخش F1 تشکیل شده است. مسیر پروتون با زیرواحدهای a و c در F0 و بخشهای اتصالی کاتالیزوری که عمدتأ در زیرواحدهای b بخش F1 درحد فاصل b – a شکل گرفته است. مطالعات ساختاری، بیوشیمیایی، طیف نمایی و میکروسکوپی اخیر نشان می دهند که تغییرات ساختمانی ناشی از چرخش زیرواحد e – g در بخش ثابت زیرواحدهای a3b3 درATP سنتتاز ،این آنزیم را به عنوان کوچکترین ماشین مولکولی برای انسان شناخته است.

چرخش ایجاد شده در بخش F0 به دم مرکزی متصل به مرکز بخش چرخندهc منتقل می شود. از آنجایی که زیرواحد c دارای 12 – 9 نسخه است، چرخش ایجاد شده در بخشهای 12 – 9 را بصورت عددی نشان می دهند. بهرحال تقارن سه جانبه F1 نشان می دهد که این عدد باید 9 یا 12 باشد. آنالیز ترمودینامیکی نامتعادل سنتز ATP موید 12 بودن این عدد می باشد. برای سنتز یک مولکول ATP باید 4 پروتون جابجا شده، بخش چرخنده c در 12 بخش مجزا چرخیده و 12 پروتون باید به 3 هیدروکسی بوتیرات و 8 پروتون به سوکسینات فرستاده شود.

بنابراین طبق مکانیزم مورد نظر، انتهای دم مرکزی در 12 بخش 30 درجه مجزا می چرخد. ساختمان کریستالی F1 و آزمایشات میکروسکوپی اپی فلوئورسانس نشان می دهند که زیرواحد g در سه بخش مجزا 120 درجه می چرخد. تمایز آشکاری بین ابتدا و انتهای دم قابل تشخیص است به این صورت که دم می تواند در انتها آزادانه بچرخد ولی ابتدای دم مهار شده است. این محدودیت در حقیقت ناشی از عکس العمل بین دم و بخشهای کاتالیزوری است. انتهای دم نسبت به ابتدای دم می چرخد. این چرخش منجر به تولید فشاری می شود که با زاویه چرخش و ذخیره انرژی چرخشی در دم متناسب است. بنابراین انرژی ناپایدار پروتون بصورت انرژی چرخشی در زیرواحد g ذخیره می شود. این انرژی چرخشی بیشتر به منظور تغییرات ساختمانی در قسمتهای کاتالیزوری مصرف و منجر به سنتز ATP می شود.

آزمایشات اخیر فلوئورسانس تریپتوفان senior نشان داد که در طول سنتز ATP ، آنزیمی وجود دارد که هر سه زیرواحد b آن حاوی نوکلئوتید اتصالی است. برعکس، ساختمان کریستالی گروه Walker فقط در دو زیرواحد b دارای نوکلئوتید اتصالی است. در ساختمان کریستالی، زیرواحدb فاقد نوکلئوتید اتصالی از دو زیر واحدb دیگر مجزا ولی مشابه با آنهاست. درساختمان کریستالی، یکی از قسمتها به AMP – PNP مشابه به ATP ، متصل شده و bTP نامیده می شود، قسمت دیگر ساختمان کریستالی به ADP متصل شده و bDP نامیده می شود، درحالیکه b فاقد نوکلئوتید اتصالی bE نامیده می شود. Mg ADP به bE متصل می شود ولی درصورت عدم حضور جایگاه اتصال، نمی تواند به آن متصل شود. همزمان با جابجایی پروتون درF0، انتهای زیرواحد g شروع به چرخیدن می کند و موجب واکنش بین زیرواحد e و 381- GLU مربوط به bE شده و در نهایت موجب اتصال Mg ADP به bE می شود. در این فاصله زمانی ابتدای دم بیحرکت می ماند در نتیجه جایگاههای ترکیبات bTP و bDPبدون تغییر می مانند. با چرخش بیشتر انتهای دم، مهارشدگی ابتدای دم برطرف شده و سرتاسر دم شروع به چرخیدن می کند دراین حالت زیرواحد e با381-GLU مربوط به bDP واکنش داده و منجر به آزادسازی Mg ATP می شود(2005،et al Nath ).

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده-------------------------------------------------------------2-1

مقدمه---------------------------------------------------------------3

فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته

1-1 پیشینه تحقیق---------------------------------------------------- 8-5

1-2 تاکسونومی----------------------------------------------------- 9-8

1-3 مشخصات کلی راسته کفال ماهی شکلان -----------------------------------9

1-4 مشخصات خانواده کفال ماهیان ----------------------------------------10

1-5 مشخصات کفال طلایی -------------------------------------------12-10

1-6 زیست شناسی کفال طلایی -----------------------------------------13-12

1-6-1 مشخصات زیستی کفال طلایی ---------------------------------------13

1-6-1-1 تحمل درجه حرارت --------------------------------------------13

1-6-1-2 تحمل شوری -------------------------------------------------13

1-6-1-3 تحمل مقادیر اکسیژن --------------------------------------------13

1-6-1-4 تغذیه کفال طلایی -------------------------------------------14-13

1-7 ارزش اقتصادی کفال ماهیان ----------------------------------------15-14

1-8 ارزش غذایی ماهی کفال --------------------------------------------- 16

1-9 پراکنش کفال ماهیان ---------------------------------------------18-16

1-10 دریای خزر-------------------------------------------------- 22-18

1-11 تولید مثل کفال طلایی -------------------------------------------23-22

1-11-1 دستگاه تولید مثل کفال طلایی ------------------------------------25-23

1-11-2 اسپرماتوژنز ---------------------------------------------------25

1-11-3 ساختمان اسپرماتوزوئید ------------------------------------------- 26

1-11-4 فعالیت اسپرماتوزوئید -------------------------------------------- 27

1-11-5 رابطه بین میزان ATP و تحرک اسپرم --------------------------------- 28

1-11-6 مکانیزم چرخشی انتقال انرژی در ATP سنتاز ------------------------- 31-28

1-11-7 AMP حلقوی بعنوان یک پیامبر ثانویه ------------------------------ 37-32

1-11-8 extenders ----------------------------------------------- 40-37

فصل دوم: روش تحقیق و مواد

2-1 مواد و وسایل مورد نیاز ------------------------------------------- 43-42

2-1-1 خصوصیات کیت تعیین ATP --------------------------------------- 43

2-1-2 اجزای کیت تعیین ATP ------------------------------------------ 43

2-1-3 روش آماده سازی محلولها ------------------------------------------44

2-1-4 خصوصیات و کاربردهای بافر HEPES ----------------------------- 45-44

2-1-5 روش آماده سازی محلول بافر HEPES--------------------------------- 45

2-1-6 روش آماده سازی محلول بی کربنات سدیم------------------------------- 46

2-1-7 روش آماده سازی محلول گلیسرول 10% و گلوکزM 3/0 --------------------- 46

2-2 روش کار ---------------------------------------------------- 50-46

فصل سوم : نتایج تحقیق

نتایج ---------------------------------------------------------- 62-52

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری ------------------------------------------------- 69-64

پیشنهادات ---------------------------------------------------------- 70

منابع فارسی ---------------------------------------------------------71

منابع لاتین------------------------------------------------------- 76-72

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1 -------------------------------------------------------- 33

جدول 3-1--------------------------------------------------------- 53

جدول 3-2--------------------------------------------------------- 53

جدول 3-3--------------------------------------------------------- 53

جدول 3-4--------------------------------------------------------- 53

جدول 3-5--------------------------------------------------------- 54

جدول 3-6--------------------------------------------------------- 54

جدول 3-7--------------------------------------------------------- 54

جدول 3-8--------------------------------------------------------- 55

جدول 3-9--------------------------------------------------------- 55

جدول 3-10------------------------------------------------------- 55

جدول 3-11------------------------------------------------------- 55

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار1------------------------------------------------------------ 56

نمودار 2----------------------------------------------------------- 57

نمودار 3----------------------------------------------------------- 58

نمودار 4----------------------------------------------------------- 59

نمودار 5----------------------------------------------------------- 60

نمودار 6 ---------------------------------------------------------- 61

نمودار 7----------------------------------------------------------- 62

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 1-1 --------------------------------------------------------- 10

شکل 1-2---------------------------------------------------------- 11

شکل 1-3---------------------------------------------------------- 17

شکل 1-4---------------------------------------------------------- 26

شکل 1-5---------------------------------------------------------- 29

شکل 1-6---------------------------------------------------------- 35

شکل 1-7---------------------------------------------------------- 36

شکل 2-1----------------------------------------------------------خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی

جمعه 28 آبان 1395

بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی

چکیده

کفال ماهیان دریای خزر یکی از مهمترین ماهیان شیلاتی این دریا می باشند.که پس از انتقال از دریای سیاه به دریای خزر، توانستند خود را بااکوسیستم این دریا مطاقبت دهند.

هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط زمانی،دمایی و محلولهای تداوم بخش (Extender) مختلف بوده است. بدین منظور میزان ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دماهای مختلف (°C12- 10،20 -18)، میزان ATPاسپرمهای نگهداری شده دردماهای مختلف (°C 4،Room temperature ) به مدت 6 ساعت، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در محلولهای تداوم بخش (extender)مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در همان شرایط به مدت 10 روز، به روش فوق حساس بیولومینوسانس اندازه گیری گردید.

براساس آزمایشات انجام شده در این تحقیق، غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C 12- 10، 22/7 ± 04/74درصد غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C20- 18 بود.اسپرمهای نگهداری شده در دمای °C 4 یخچال به مدت 6 ساعت و اسپرمهای نگهداری شده در دمای آزمایشگاه به مدت 6 ساعت به ترتیب 91/0 ± 26/90 درصد و 49/1 ± 17/17 درصد ATP خود را حفظ کردند. نگهداری اسپرم درextender های مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز نشان داد که گلیسرول و محلول نمک 65/0%، درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% حفظ کردند. نگهداری اسپرم درهمان extender‌ها به مدت 10 روز نشان داد که گلیسرول درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% و 65/0% حفظ کرد. اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15- بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15- بعد از 10 روز به ترتیب 5/4 ± 19/74 و 2/6 ± 67/47 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0% در دمای °C 1 بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0% در دمای °C 1 بعد از 10 روز به ترتیب 81/2 ± 65/13 و 06/0 ± 69/0 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 65/0% در دمای °C15- بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده درمحلول نمک 65/0% در دمای °C 15 - بعد از 10 روز به ترتیب 68/6 ± 58/73 و 12/0 ±05/1 درصد ATP خود را حفظ کردند.

براساس نتایج به دست آمده برای حفظ میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی، نمونه گیری در دمای °C20- 18 و نگهداری در گلیسرول توصیه می شود.

مقدمه

اسپرم عامل مهم تولیدمثل، بقاء و تداوم نسل است. بررسی اسپرم از نظر پارامترهایی مانند توانایی تلقیح، تحرک، درصد اسپرمهای متحرک، سرعت حرکت، فرکانس ضربه تاژکی، میزانATP و فاکتورهای شیمیایی و بیوشیمیایی، در تشخیص کیفیت اسپرم و کنترل روند تولیدمثلی برخی جانداران از جمله آبزیان کمک می کند. هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط دمایی ، زمانی و محلولهای تداوم بخش مختلف می باشد. تاکنون تحقیقات گسترده ای توسط پژوهشگران مختلف روی این سلول صورت گرفته است. با این حال مطالعات انجام شده در ارتباط با میزان ATP اسپرم ماهیان نسبتأ محدود است. این امر تفسیر علت ناموفق بودن پروژه پرورشی کردن برخی ماهیان را دشوار می کند. در این رابطه باید مطالعات بیشتری در زمینه بررسی میزان ATP اسپرم ماهیان صورت پذیرد.

اسپرم به کمک حرکت ضربه ای تاژک خود شنا می کند. انرژی مورد نیاز برای این حرکت ازطریق هیدرولیز ATP فراهم می شود(Billard et al, 1999 ).تحرک اسپرم به میزان ATPذخیره ای اولیه (Christen et al, 1987) و میزان ATP سنتز شده در طول فاز تحرک (Lahnsteiner et al, 1999 ) وابسته است. در اکثر ماهیانی که دارای لقاح خارجی هستند، ATP سنتتاز قادر به نگهداری نسبتهای بالای ATP هیدرولیز شده مورد نیاز در طول حرکت نیست، لذا میزان ATPبه سرعت کاهش می‌یابد. این کاهش ATP به موازات کاهش تعداد ضربات تاژکی و سرعت حرکت اسپرم است (Christen et al, 1987 و Perchec et al, 1995). تفاوت قابل توجهی بین گونه‌ها در مقدارATP مورد نیاز برای تامین حرکت اسپرم وجود دارد(Mansour et al, 2003 ).

در این مطالعه میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط مختلف دمایی نمونه گیری (10-12و 18-20 درجه سانتیگراد) و نگهداری 6 ساعته در دماهای مختلف ( دمای اتاق و 4 درجه سانتی گراد) در محلولهای تداوم بخش مختلف( گلیسرول، محلولهای نمکی 65/0 و 7/0 درصد) در زمانهای متفاوت ( 5 روز و 10 روز) به کمک روش فوق حساس بیولومینوسانس مورد اندازه گیری قرار خواهد گرفت.

1- 1 پیشینه تحقیق

امروزه کشورهای پیشرفته به دلیل تلاش بیشتر و برخورداری از امکانات پیشرفته تر، در زمینه ویژگیهای اسپرم ماهیان و عوامل موثر بر آن تجارب زیادی کسب نموده اند. اطلاعات بدست آمده عمدتأ در مورد ماهیان پرورشی می با شد. دراین مورد کارهای تحقیقاتی زیادی انجام شده است و مطالعات گسترده ایی در خصوص عوامل تاثیرگذار، استرس زا و یا آلوده کننده صورت گرفته نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شده اند. به مواردی از این پژوهشها در ذیل اشاره شده است.

ماهیان آبشش آبی نر به دو شیوه تولید مثل می کنند. برخی از نرها که parental نام دارند تولیدمثلشان تا سن 7 سالگی به تاخیر می افتد، اما گروه دیگر (sneaker) زودتر بالغ میشوند. طبق مطالعات Burness و همکارانش در سال 2004 در هر دو شیوه تولیدمثلی، سرعت حرکت اسپرم و سطوح ATP در 60 ثانیه اول تحرک اسپرم به موازات هم کاهش می یابد. اگرچه میزان ATP اولیه اسپرم ماهیان sneakerنسبت به ماهیان parental بیشتر است ولی بین شیوه های تولید مثلی آنها تفاوتی وجود ندارد. ضمنأ از لحاظ سرعت حرکت اسپرم، درصد اسپرمهای متحرک یا فعالیت آنزیمهای متابولیک بین شیوه های تولیدمثلی تفاوتی وجود ندارد. هرچند اسپرم ماهیان parental تا حدودی نسبت بالاتری از کراتین فسفوکیناز را نسبت به سیترات سنتاز دارا می باشند. در هر دو شیوه با افزایش فعالیت کراتین فسفوکیناز و سیترات سنتاز، میزان ATPاسپرم افزایش (Burness et al, 2004) می یابد.

طبق گزارشات Kruger و همکارانش در سال 1983 میانگین مدت زمان تحرک اسپرم کپورماهی معمولی Cyprinus carpio به فصل وابستگی داشته و حدودا 2/1 تا 6/1 دقیقه است Kruger et al , 1983)). ماکزیمم مدت زمان تحرک اسپرم کپورماهی معمولی 2 دقیقه است 1984) ، .( Koldras and Moczarsk در کپورماهی، اسپرم و ادرار از یک مجرای تناسلی آزاد می شوند لذا ممکن است اسپرم جمع آوری شده از آن توسط ادرار آلوده شود. طبق مطالعات Perchec و همکارانش در سال 1998 درصورت آلوده نشدن اسپرم ماهی به ادرار، میزان ATP اسپرم حدود nmol 9 – 8 به ازاء 108 اسپرم و سرعت ابتدایی آن حدود s/ mm 160 - 100 و فرکانس ضربه تاژکی حدود㎐ 50 - 30 اندازه گیری شد. اما، وقتی که
مایع اسپرمی با 5/7% ادرار به مدت 1 ساعت آلوده شد، میزان ATP،nmol 5 – 4 به ازاء 108 اسپرم بود و اغلب اسپرمها سرعت ابتدایی کمی معادل s/ ㎛ 100 – 30 و فرکانس ضربه تاژکی حدود㎐ 30 – 10 داشتند. این مسئله نشان می دهد که اسمولالیته پایین ادرارعامل کاهش کیفیت اسپرم کپورماهی است .(Poupard et al, 1998)

Zilli و همکارانش در سال 2004 نشان دادند که یک رابطه خطی بین ظرفیت تلقیح اسپرم و پارامترهای اسپرمی از جمله میزان ATPو فعالیت آمینوترانسفراز وجود دارد Zilli et al, 2004) ). طبق گزارشات Jezierska و Witeska در سال 1999 اسپرمهای کپور معمولی مدت زمان s 80 – 70، فعال می مانند و تحرکشان بعد از 24 ساعت کاهش می یابد، در حالی که اسپرمهای کپورعلفخوار s 55 – 30 فعال می مانند و تحرکشان پس از 8 ساعت کاهش می یابد. اسپرمهای کپورمعمولی پس از 24 ساعت حدود s10 متحرک می مانند. مدت زمان تحرک اسپرم متاثر از دمایی است که در آن نگهداری می‌شود. حتی نگهداری کوتاه مدت اسپرم (15 دقیقه) در دمای 20°C، موجب کاهش مدت زمان تحرک اسپرم در هر دو گونه ماهی می شود. بطوریکه پس از 2 ساعت نگهداری اسپرم کپورماهی معمولی در دمای 20°C ، تحرک اسپرم حدود 50% کاهش می یابد ( 1999، Jezierska and Witeska).

اسپرمهای نگهداری شده در دمای صفر تا °C 5 قادر به تلقیح تخم هستند. بهرحال چگونگی نگهداری اسپرمها، روی مدت زمان تحرک اسپرم اثر می گذارد Goodal et al, 1989)). در دماهای پایین تر، مدت زمان تحرک اسپرم طولانی تر است (1996،Babiak،Glogowski). نگهداری اسپرم به مدت 5 ساعت در یخچال (°C 5) روی نسبت تلقیح اسپرم اثر قابل توجهی ندارد. اسپرم کپورماهی معمولی بدون کاهش قابل توجه زمان تحرکش ، حدود 24 ساعت و اسپرم کپور علفخوار حدود 8 ساعت می تواند در یخچال(°C 5) نگهداری شود (Sarnowski et al, 1997 ).

بحث و نتیجه گیری

تابحال تحقیقات زیادی در ارتباط با اسپرم ماهی در جهان صورت گرفته است. هر یک از مطالعات مذکور جنبه خاصی را مد نظر قرار داده اند. با این حال اطلاعات محدودی در خصوص میزان ATP اسپرم ماهی و اثر فاکتورهای محیطی، شیمیایی و بیوشیمیایی بر آن وجود دارد. در ضمن تحقیقی در رابطه با میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی تاکنون صورت نگرفته است. ماهی کفال طلایی یکی از گونه های مهم ماهیان شیلاتی است که تاکنون موفق به تکثیر و پرورش آن نشده اند. شاید بتوان از این طریق برای فراهم آوردن شرایط مناسب به منظور تکثیر و پرورش این نوع ماهی و یا در شرایط خاص به منظور نگهداری اسپرم آن استفاده کرد.

طبق گزارشات Perchec و همکارانش(1997،Perchec et al) در صورت عدم آلودگی اسپرم به ادرار، میزانATP آن حدود nmol/108 9 – 8 اسپرم و در صورت آلوده شدن به ادرار، میزانATP آن حدود nmol/108 5 – 4 اسپرم بود. در واقع اسمولالیته پایین ادرار با تحریک اولیه موجب کاهش ذخیره ATP سلولی و کاهش کیفیت اسپرم کپور می شود. لذا در این تحقیق برای ممانعت از کاهش کیفیت اسپرم، در طول نمونه گیری از آلوده شدن اسپرم به ادرار و هر گونه ماده آلوده کننده ای جلوگیری شد.

طبق گزارشات Gary و همکارانش( 2004،et al Gary)، برای اندازه گیری غلظت ATP، لوسیفرین – لوسیفراز (حل شده در mM 100 گلایسین، mM20 4MgSO، 4/7 pH) به نمونه ها افزوده و سیگنالهای بیولومینوسانس با استفاده از یک دستگاه لومینومترLmax،96 چاهکی(USA، CA، Devices Sunngvale، Molecular) اندازه گیری شد. میزان ATP هر نمونه با استفاده از استانداردهای ATP محاسبه و بصورت 108 pmol/ اسپرم بیان شدد. درگزارش Ogier و همکارانش(1999 ،Ogier et al) میزان ATP را با استفاده از روش بیولومینوسانس (اندازه گیری بیولومینوسانس ATP ، kit clsⅡ، Boehringer – Mannheim ) ، پس از استخراج با اسید تری کلرواستیک 2% ، mM2 EDTA اندازه گیری کردند و به صورت nmol/108 اسپرم بیان نمودند. در گزارش Perchec و همکارانش (1998 Perchec et al.) میزان ATP توسط روش بیولومینوسانس اندازه گیری شد. آنها ابتدا اسپرم ماهی کپور معمولی را به نسبت 1:100 درمحلول بافر HEPES جوشان تجزیه کرده و سپس با افزودن لوسیفرین – لوسیفراز به اسپرم، سیگنالهای لومینوسانس را بوسیله (Biocounter M2010A Lumac/3M) اندازه گیری کردند و سپس میزان ATP را با استفاده از استانداردهای ATP محاسبه و بصورت nmol/108 اسپرم بیان نمودند. در این تحقیق برای اندازه گیری میزان ATP از روش بیولومینوسانس استفاده شد. ابتدا نمونه اسپرم به نسبت 1:100 درمحلول بافر HEPES جوشان مخلوط شده سپس ㎕50 از آن با ㎕50 از محلول کیت حساس بیولومینوسانس در پلیت مخصوص اندازه گیری لومینوسانس با هم مخلوط و سیگنالهای لومینوسانس با استفاده از دستگاه لومینومتر(Germany، mol/well ⅹ10 -195، BMG Labtech GmbH، Lumisatr) اندازه گیری شد. سپس میزان ATPهر نمونه با استفاده از استانداردهای ATP محاسبه و بصورت nmol/108 اسپرم بیان شد. نتایج حاصل از این تحقیق موارد ذیل را مشخص نمود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده-------------------------------------------------------------1

مقدمه---------------------------------------------------------------3

فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته

1-1 پیشینه تحقیق---------------------------------------------------- 5

1-2 تاکسونومی----------------------------------------------------- 7

1-3 مشخصات کلی راسته کفال ماهی شکلان -------------------------------- 8

1-4 مشخصات خانواده کفال ماهیان -------------------------------------- 9

1-5 مشخصات کفال طلایی -------------------------------------------- 9

1-6 زیست شناسی کفال طلایی ----------------------------------------- 10

1-6-1 مشخصات زیستی کفال طلایی------------------------------------- 11

1-6-1-1 تحمل درجه حرارت------------------------------------------ 11

1-6-1-2 تحمل شوری ---------------------------------------------- 11

1-6-1-3 تحمل مقادیر اکسیژن ----------------------------------------- 11

1-6-1-4 تغذیه کفال طلایی ------------------------------------------- 12

1-7 ارزش اقتصادی کفال ماهیان ----------------------------------------- 12

1-8 ارزش غذایی ماهی کفال ------------------------------------------- 13

1-9 پراکنش کفال ماهیان ---------------------------------------------- 14

1-10 دریای خزر---------------------------------------------------- 16

1-11 تولید مثل کفال طلایی -------------------------------------------- 18

1-11-1 دستگاه تولید مثل کفال طلایی ------------------------------------ 19

1-11-2 اسپرماتوژنز ------------------------------------------------- 21

1-11-3 ساختمان اسپرماتوزوئید ---------------------------------------- 21

1-11-4 فعالیت اسپرماتوزوئید ------------------------------------------ 22

1-11-5 رابطه بین میزان ATP و تحرک اسپرم ------------------------------ 23

1-11-6 مکانیزم چرخشی انتقال انرژی در ATP سنتاز ------------------------ 23

1-11-7 AMP حلقوی بعنوان یک پیامبر ثانویه ------------------------------ 26

1-11-8 محلولهای تداوم بخش یا extenders ----------------------------- 31

فصل دوم: روش تحقیق و مواد

2-1 مواد و وسایل مورد نیاز -------------------------------------------- 35

2-1-1 خصوصیات کیت تعیین ATP ------------------------------------ 36

2-1-2 اجزای کیت تعیین ATP ----------------------------------------- 36

2-1-3 روش آماده سازی محلولها --------------------------------------- 37

2-1-4 خصوصیات و کاربردهای بافر HEPES ----------------------------- 37

2-1-5 روش آماده سازی محلول بافر HEPES------------------------------ 38

2-1-6 روش آماده سازی محلول بی کربنات سدیم --------------------------- 38

2-1-7 روش آماده سازی محلول گلیسرول 10% و گلوکزM 3/0 ---------------- 38

2-2 روش کار ----------------------------------------------------- 38

فصل سوم : نتایج تحقیق

نتایج ------------------------------------------------------------- 44

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری --------------------------------------------------- 56

پیشنهادات --------------------------------------------------------- 62

پیوست------------------------------------------------------------ 63

منابع فارسی -------------------------------------------------------- 89

منابع لاتین---------------------------------------------------------- 90

چکیده انگلیسی------------------------------------------------------ 94

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1 -------------------------------------------------------- 27

جدول 3-1--------------------------------------------------------- 45

جدول 3-2--------------------------------------------------------- 45

جدول 3-3--------------------------------------------------------- 46

جدول 3-4--------------------------------------------------------- 46

جدول 3-5--------------------------------------------------------- 47

جدول 3-6--------------------------------------------------------- 47

جدول 3-7--------------------------------------------------------- 47

جدول 3-8--------------------------------------------------------- 49

جدول 3-9--------------------------------------------------------- 49

جدول 3-10------------------------------------------------------- 49

جدول 3-11------------------------------------------------------- 54

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار1------------------------------------------------------------ 45

نمودار 2----------------------------------------------------------- 46

نمودار 3----------------------------------------------------------- 48

نمودار 4----------------------------------------------------------- 50

نمودار 5----------------------------------------------------------- 51

نمودار 6 ---------------------------------------------------------- 52

نمودار 7----------------------------------------------------------- 53

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 1-1 --------------------------------------------------------- 9

شکل 1-2---------------------------------------------------------- 10

شکل 1-3---------------------------------------------------------- 15

شکل 1-4---------------------------------------------------------- 21

شکل 1-5---------------------------------------------------------- 24

شکل 1-6---------------------------------------------------------- 29

شکل 1-7---------------------------------------------------------- 30

شکل 2-1---------------------------------------------------------- 37

شکل 2-2---------------------------------------------------------- 41خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

برنامه اندرویدی فوق العاده جالب و هدیه ای استثنایی و طلایی و بسیار مهیج جهت خانم های زیبا و خوش سلیقه

جمعه 28 آبان 1395

برنامه اندرویدی فوق العاده جالب و هدیه ای استثنایی و طلایی و بسیار مهیج جهت خانم های زیبا و خوش سلیقه

برنامه اندرویدی فوق العاده جالب وهدیه ای استثنایی و طلایی که بسیار مهیج و خواستنیست جهت خانم های زیبا و خوش سلیقه که میتونه بهترین و باکلاس ترین هدیه برای همسر خواهر وکلیه عزیزانتان باشد که قدری در مورد آن شرح میدهیم:
یکی از بهترین برنامه ها برای آرایش کاملا حرفه ای لب
بررسی مشکلات لب
آموزش تصویری استفاده از رژ لب
آموزش حرفه ای آرایش لب
و ده ها مطلب دیگر که با دانلود این برنامه می تونید آموزش ببینید
برخی از عناوین مطالب موجود در برنامه:
آرایش لب های تان را با خط لب، مطابق مد روز انجام دهید!
با یک آرایش حرفه ای لب های تان را برجسته و زیبا کنید
چگونه ماندگاری رژ لب را زیاد کنیم؟
گریم لبها برای زیبا و جذاب تر شدن چهره
نکته‌های‌ ریز آرایش لب ها که خانم‌ها نادیده می‌گیرند
نکات جالب نحوه آرایش کردن برای مراسم های رسمی
آموزش آرایش لب چند رنگ
کشیدن صحیح خط لب و روش برجسته کردن لبها با خط لب
با ترفندهای زیر رژ لب های تان را ماندگار کنید
آرایش لبی زیبا با نکات زیر
آرایش لب‌ها به سبک آنجلینا جولی
برجسته کردن لب ها با آرایش
ایده جالب برای آرایش لب بصورت ترکیبی
فوت و فن استفاده از برق لب
آموزش تصویری حجم دادن به لب
رژلب قرمز ممنوع!
رنگ رژلب شخصیت شما را فاش میکند!
راهکارهایی برای زیبایی بیشتر لب ها
چه رنگ رژ لبی به پوست شما می آید؟
چه رنگ رژ لبی برای چه لبی؟
با بی رنگی لب چکار کنیم ؟
چه رژلبهایی لبها را برجسته تر می کنند؟!
بدون جراحی و آرایش لبهایتان را برجسته کنید
خودتان برق لب شکلاتی درست کنید!
زیاده روی در استفاده از رژ لب
جلوگیری از خشک شدن لب ها با روش های کاربردی
و ده ها مطلب دیگرخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود جدیدترین وکتور درخشان و طلایی سال 2017 میلادی با فرمت Esp و Ai

یکشنبه 18 مهر 1395
دانلود جدیدترین وکتور سال 2017 میلادی با فرمت Esp و Ai قابل ویرایش در نرم افزارهای فتوشاپ .ایلاستریتورو کورل ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد اهداف طرح و سیستم مدیریت در قارچ طلایی

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه30 فهرست مطالب کشت قارچ صدفی   میزان تولید در مکانی به مساحت 80 متر مربع   نحوه کشت قارچ صدفی   کنترل دما و نور   بذر زنی   فضای مورد نیاز   محیط کشت قارچ صدفی   آبیاری   میزان تولید   هزینه های یک تولیدی قارچ صدفی با حداقل مساحت   ۱ـ   فاز اول   کمپوست سازی     ۲ـ فاز دوم کمپوست سازی   ۳ـ پنجه دوانی   ۴ ـ برداشت   ۵ ـ نظافت سالن           اهداف طرح و سیستم مدیریت در قارچ طلایی       قارچ طلایی اولین مرکز خدمات آموزشی _ مشاوره ای کشت قارچها و مبتکر ایجاد سیستم تولید متمرکز قارچ در کشور ایران میباشد که از سال ۱۳۷۴ فعال ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عسل (نیش طلایی )

یکشنبه 4 مهر 1395
عسل حاوی بیش از هفتاد ماده مفید برای بدن انسان است. اساسا عسل از گلوکز، فروکتوز و منو ساکارید ها ساخته شده است. همچنین عسل دارای آنزیم های مفیدی از جمله آمیلاز، سوکراز، کاتالاز، پراکسیداز و لیپاز بوده و در رده بندی غذاهای سرشار از آنزیمها مقام نخست را به خود اختصاص داده است. ضمن اینکه مواد معدنی مختلفی مانند کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، آهن، کلر، فسفر، گوگرد و ید نیز در عسل یافت می‌شوند. عسل به عنوان یک ماده کامل غذایی همچنین دارای انواع ویتامین ها (B1,B2,B3,B5,B6,C,E,K)، اسیدهای آلی ( اسید مالیک، وینیک، سیتریک، لاکتیک و اگزالیک ) و پروتئین‌ها بوده و می‌تواند 315 تا 335 کیلوکالری انرژی ( به ازای هر یکصد گرم ) تولید نماید.  از دیگر سو عسل دارای خواص درمانی، ضد عفونی کنندگی و حفاظت از مواد آلی در مقابل تجزیه و فساد می‌باشد. ابن سینا دانشمند بزرگ ایران در کتاب قانون ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

سوالات طلایی و پرتکرار استخدامی دستگاههای اجرایی - خوشه معارف اسلامی کد 2507

یکشنبه 4 مهر 1395
اگر فکر می کنید در شرایط کنونی امکان قبولی در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی وجود ندارد و بهتر است دست روی دست بگذاریم و کاری انجام ندهیم، توصیه می کنیم این فایل را نخوانید چرا که فقط وقت شما تلف خواهد شد! ولیکن اگر خوشبین هستید و فکر می کنید که می توان حتی یک ذره به قبولی در این آزمون و آزمون های مشابه امیدوار بود، این فایل برای شما تهیه شده است. شما با مطالعه این فایل ها گام بزرگی به سمت استخدام برداشته و موقع آزمون چون با سوالات آشنا هستید، آسوده خاطر خواهید بود.   این مجموعه سوالات طلایی و پرتکرار دبیر معارف اسلامی ویژه آزمون جامع استخدامی دستگاه های اجرایی آبان ماه 1395 و خوشه شغلی معارف اسلامی با کد 2507 توسط گروه آموزشی سرزمین فایل با توجه به مفاد آزمون، جهت افزایش سطح آمادگی داوطلبین تهیه شده است.   دانلود مجموعه سوالات تخصصی خوشه معارف اسلامی ویژه آزمونهای است ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کلیدهای طلایی تربیت فرزندان

شنبه 3 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات42   مقدمهاز اهداف عالی تمام پیامبران الهی، تعلیم و تربیت بشر است که در قرآن کریم به تزکیه بشر تعبیر شده است، انسان به واسطه تزکیه و تربیت صحیح می تواند پله های موفقیت و انسانیت و عبودیت و بندگی را براحتی بپیماید، افراد موفق که خدمات ارزنده ای به بشریت ارائه کرده اند از تربیت صحیح برخوردار بوده اند و افراد شرور که در جامعه دچار انواع و اقسام جنایت و خیانت، قتل، دزدی، تجاوز و... شده بر اثر عدم تربیت صحیح بوده است اگر نگرش کوتاه بر زندگی افراد شرور داشته باشیم به خوبی به این نکته خواهیم رسید که آن ها از دوران کودکی و نوجوانی و جوانی تحت تربیت صحیح قرار نگرفته اند، جوانانی که به اعتیاد آورده اند، جوانانی که دچار بزهکاری شده اند، سرقت کرده اند مرتکب جنایت قتل و تجاوز شده اند. عامل اصلی جرمشان خانواده و عدم توجه پدر و مادر به تربیت آن ها بوده است گاه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

نرم افزار کسب درآمد از اینترنت نسخه طلایی (کاملا فارسی) با درآمد ریال ایرانی

شنبه 3 مهر 1395
کسب درآمد میلیونی با نرم افزار کسب درآمد دیجی سیستمز کاملا قانونی با مجوز رسمی تمام کتابهای کسب درآمد را دور بیاندازید خرید نرم افزار کسب درآمد با تخفیف ویژه 6000 تومان (قیمت اصلی 25000 تومان می باشد)   مژده : بهمراه پسورد فعالسازی نامحدود نرم افزار   نرم افزار کسب درآمد کسب درآمد میلیونی با نرم افزار کسب درآمد دیجی سیستمز کاملا قانونی با مجوز رسمی تمام کتابهای کسب درآمد را دور بیاندازید نرم افزار کسب درآمد با تخفیف ویژه 6000 تومان (قیمت اصلی 25000 تومان می باشد)       این نرم افزار که شما قصد خرید آنرا دارید یک شغل است . شغل یعنی کاری که امروز شروع خواهید کرد و تا پایان عمر می توان از آن درآمد کسب کرد قیمت این نرم افزار به همراه تخفیف ویژه فقط 6000   تومان   داخل نرم افزاری که قصد خریدش را دارید آموزش کامل برنامه نویسی آند ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

برنامه ساز طلایی اندروید

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
بدون نیاز به دانش برنامه نویسی اپلیکیشن بسازید و پولدار شوید! برنامه ساز اندروید با قابلیت انتشار در کافه بازار و مایکت و پشتیبانی همیشگی در تلگرام       برنامه ساز همراه چیست؟ برنامه ساز طلایی یکی از جامع ترین و کامل ترین برنامه سازهای دنیا میباشد که شما را قادر میسازد بدون حتی اندکی دانش برنامه نویسی و بدون نیاز به کامپیوتر و تنها از طریق گوشی آندرویدی به ساخت اپلیکیشن های حرفه ای بپردازید.          قابلیت های کلیدی برنامه ساز همراه: - پشتیبانی از تمام مارکت ها از جمله کافه بازار، مایکت، پلازا، کندو، پارس هاب و ...  - محیط کاملا فارسی و بدون نیاز به برنامه نویسی - ساخت برنامه بدون محدودیت زمانی و به تعداد نامحدود - ساخت اپلیکیشن های آندرویدی بدون نیاز به کامپیوتر و اینترنت و تنها از طریق گوشی - ساخت برنامه بدون حتی اندکی دانش ب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: برنامه، طلایی، اندروید

سوالات طلایی و پرتکرار آزمون استخدامی بانک مهر اقتصاد - جمع بندی

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
اگر فکر می کنید در شرایط کنونی امکان قبولی در آزمون استخدامی بانک مهر اقتصاد وجود ندارد و بهتر است دست روی دست بگذاریم و کاری انجام ندهیم، توصیه می کنیم این فایل را نخوانید چرا که فقط وقت شما تلف خواهد شد! ولیکن اگر خوشبین هستید و فکر می کنید که می توان حتی یک ذره به قبولی در این آزمون و آزمون های مشابه امیدوار بود، این فایل برای شما تهیه شده است. شما با مطالعه این فایل ها گام بزرگی به سمت استخدام برداشته و موقع آزمون چون با سوالات آشنا هستید، آسوده خاطر خواهید بود.   این مجموعه سوالات طلایی و پرتکرار ویژه آزمون استخدامی بانک مهر اقتصاد شهریور ماه 1395، توسط گروه آموزشی سرزمین فایل با توجه به مفاد آزمون، جهت افزایش سطح آمادگی داوطلبین تهیه شده است.   دانلود مجموعه سوالات ویژه آزمون استخدامی بانک مهر اقتصاد شامل موارد زیر است: نمونه سوالات اقتصاد خرد و کلان به همراه پاس ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کتاب چشم طلایی

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
دانلود کتاب چشم طلایی pdf     کتاب چشم طلایی دانلود اولین مرجع کامل اثار و علائم  کتاب الکترونیکی چشم طلایی ، 428 صفحه رنگی کامل فهرست کلیات مطالب گ ن ج و گ ن ج پژوه زبان علامت ها سمبل چیست؟ نشانه یا علامت چیست ؟ منطق نهفته در علامت ها  معانی مختلف در علامت ها الفبای مصری ارقام یونانی ، رومی و میخی ابجد علامت های شکسته شده علامت هایی که مفهومشان را نمی فهمید سمبل ها سمبل حیوانات معانی سمبل ها و نشانه ها بعضی از علائم رایج در گ ن ج ی ا ب ی ساروج و حلال ساروج چیست؟ نقاط دفن در صنعت گ ن ج و د ف ی ن ه نسخه های گ ن ج خط میخی فارسی باستان خط پهلوی کلید الفبای باستانی سکه های ایرانی  کانال تلگرام اسرار باستانی  https://telegram.me/asrarbastani ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: کتاب، طلایی

پکیج بمب موفقیت(5 کتاب طلایی در 1 بسته)

چهارشنبه 31 شهریور 1395
آیا راه خود را گم کرده اید ؟ از زندگی یکنواخت خود خسته شده اید ؟ راه حل این مشکل پیش ماست ... تصمیم گرفته ایم تجربیات خود و دیگر افراد موفق دنیا را در اختیارتان قرار دهیم تا شما هم طعم شیرین موفقیت را حس کنید! این بسته حاوی 5 کتاب طلایی از بهترین های موفق دنیاست که میتوان از آن به عنوان بمب موفقیت یاد کرد...   آیا حاظرید با خرید یک پیتزا زندگیتان را متحول کنید ؟   متن زیر را تا انتها بخوانید معرفی 5 کتاب موجود در بسته: 1. کتاب تکنیک های موفقیت نویسنده: دکتر شاهین فرهنگ موضوع: روانشناسی تعداد صفحات: ۲۷۰ فرمت: کتاب PDF زبان: فارسی تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۱ توضیح: متن 40 سخنرانی استاد فرزانه دکتر شاهین فرهنگ درباره تکنیک های موفقیت. کسانی که در سمینارهای دکتر فرهنگ شرکت کرده اند اثرات مثبت و عمیقی را در طی طریق موفقیت در خود یافته اند. امیدواریم مورد توجه کاربران گرامی قرار گیرد. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: پکیج، موفقیت(5، کتاب، طلایی، بسته)

سنگ قیچی 52 سفید طلایی

چهارشنبه 31 شهریور 1395برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: قیچی، سفید، طلایی

بازی ساز طلایی

چهارشنبه 31 شهریور 1395
بازی ساز طلایی  سلام تو این پست قصددارم نسخه طلایی برنامه ساز همراه رو بهتون معرفی کنم این نسخه تو هیچ سایت یا کانالی نیست و برای اولین بار توسط خودم ویرایش شده. بدون نیاز به لاکی پچر و مود شده به صورت کامل. فقط کافیه نصبش کنید و از نسخه ی طلایی لذت ببرید  قیمت نسخه طلایی در بازار:9900 تومان اما در فروشگاه ما فقط 5000   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بازی، طلایی
( تعداد کل: 39 )
   1       2       3    >>