X
تبلیغات
رایتل

شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

شنبه 29 آبان 1395

شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

مقدمه

توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمة خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می‌کند.

بخش سوم : اجرای حکم داوری بین الملل

مقدمه

اجرای احکام دادرسی بین المللی از جمله مسائل درموضوعات مهم «حقوق دادرسی بین الملل» است که همواره مورد بحث و گفتگو بود. ... به قول عده ای از صاحبنظران شکل اساسی دراجرای احکام دادرسی بین المللی ناشی از این واقعیت مفروض است که داوری تجاری بین الملل فی نفسه متعلق یا وابسته به نظام حقوقی هیچ کشوری نیست بلکه احکام و قواعد ویژه خود را دارد. منتها چون جریان داوری خواه نا خواه درقلمرو سرزمین یک کشور خاص برگزار و انجام می شد، بنابراین فراوان پیش می آید که آن کشور قوانین و مقررات خود را حاکم بر آن دادرسی می داند که اصطلاحاً قانون مقر یا محل داوری نامیده می شود. حداکثر حالت مطلوب آن است که مقررات و قوانین ناظر به داوری دراین کشور مفروض، نسبت به داوریهای بین الملل و اجرای احکام چنین دادرسیهائی تسهیلات بیشتری قائل شده باشد.

مبحث اول : انتظار اینکه اجرای احکام داوری در همه کشورها با انواع نظامهای حقوقی مخلتفی که دارند، یکسان شود در قواعد و قوانین یکنواختی برتمام جریان اجرای حکم داوری حاکم و شامل گردد، انتظار دور دست نیافتنی و از بعضی جملات غیرقابل توجیه است. زیرا دست کم و به عنوان یک نمونه مشترک و مشابه از مشکلات، چنین درخواستی بدین معنی است که مثلاً همه کشورهای بپذیرندکه مفهومی یکسان از نظم عمومی خود درنظر می گیرند، مشابه ویکی باشند. حال آنکه به خوبی می دانیم ازجمله عوامل سازنده نظم عمومی و اخلاق حسنه «فرهنگ» است که درهر جامعه و کشوری ساخت و ویژگی های خود را دارد. هریک می توان این مقدار انتظار معقول را داشت که برای تسهیل مراودات بین المللی و نیز تشویق و توسعه داوری تجاری بین المللی، لازم است تا جائیکه اجرای احکام داوری بین المللی یکسان و یکنواخت شود و کشورهای مختلف بپذیرند که هنگام مواجه شدن، با درخواست اجرای حکم داوری نیویورک1958 تا حدودی درپاسخ به این ضرورت برای بسرآوردن چنین انتظاری تدوین و تصویب شده و هدف آن ایجاد هماهنگی و یکنواختی دراجرای احکام داوری تجاری بین المللی است.

3.قبل از تصویب کنوانسیون مذکور، سند بین المللی دیگری درمورد اجرای احکام داوری وجود داشته که به کندانسیون ژنو 1927 درمورد اجرای احکام داوری خارجی معروف است هدف این کنوانسیون که با نظارت جامعه ملل تدوین شده بود، عمدتاً‌ تسهیل اجرای احکام داوری – موضوع «پروتوکل 1923 ژنو درمورد «داوری» بود. که خود ازجمله اولین اسناد مربوط به داوریهای بین المللی است. بحث و تفصیل درمشخصات کنوانسیون 1927 اجرای احکام و نیز پروتکل 1923 داوری را مقام و مجالس دیگر وا می گذاریم و تاییدمی کنیم که به دنبال نارسائیهائی که در کندانسیون 1927 وجود داشت ونیز تحول روز افزون که داوری بین المللی یافته است، رفته رفته این فکر تقویت شد که مسئله اجرای احکام داوری محتاج سند بین المللی جدیدی است که بتواند نیاز مالی و اقتضائات جدید را پاسخگو باشد.

به همین لحاظ، به دنبال تلاشهای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در کنار آن همکاریهای اتاق بازرگانی به ملل سرانجام در تاریخ 20 سه تا ژوئن 1958 کنفرانسی درمقر سازمان ملل متحد برگزار شد که هدف و موضوع آن عبارت بود از تهیه و تنظیم کندانسیونی راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی که بعداً به همین نام و در 10 ژوئن همان سال به تصویب رسید و برای امضاء و مفتوح گردید و در 7 ژوئن سال بعد(1959) حدنصاب لازم را برای لازم الاجرا شدن آن به نحوی که در ماده 12 آمده است (قوانین سومین سند تصویب الحاق) حاصل آمد و کنوانسیون مؤثر و قابل اجرا گردید و به حال ده ها کشور به آن ملحق شده اند.

4.تا امروز کنوانسیون اجرای احکام داوری (1958-نیویورک) مهمترین سند بین المللی در داوری تجاری بین المللی است که به مسئله اجرای احکام داوری پرداخته است. این کنوانسیون در مقایسه با کنواسیون 1927 ژنو در مورد مراحل احکام، بسیار پیشرفته تر، کامل تر، وسیع تر و بالاخره از حیث جلب قبول کشورها حاوی امتیازات بیشتری است.

تاریخچه :

موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی دربارة آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.

بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می‌کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده 972 ق.م ایران مقرر می دارد. «احکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد».

در سالهای 1963 و 1964 طرح عهد نامه بین المللی، راجع اجرای احکام دادگاههای خارجی، توسط کمیسیون حقوق بین المللی خصوصی لاهه تهیه شد. اما چون کوششهای حقوقدانان در مورد تصویب عهد نامة فوق به نتیجه ای نرسیده است. لذا در این خصوص رویة واحد بین المللی وجود ندارد. مادة 633 قانون آئین دادارسی مدنی فقط به مورد خاصی از داوری اشارده نمود و آن موردی است که یکی از طرفین معامله، ایرانی و طرف دیگر خارجی می باشد که در این صورت، قانونگذار طرف ایرانی را از تعیین داور خارجی (تبعة کشور متبوع طرف خا رجی)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع می نماید. و از طرف دیگر ماده 968 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»

جهت شناسایی و اجرای آرای دادرسی، با این که دادرسی از طریق قرار داد خصوصی بین طرفین برقرار می شود، مثلاً در مواردی که یکی از اصحاب دعوی به تعیین داور ننماید (ماده 635 ق. ا. د.م ) یا در صورتی که داور تعیین شده از ناحیة طرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند (ماده 639 ق.آ.د.م) یا به صورت عدم توافق طرفین دعوی نسبت به تعیین داور ثالث، دادگاه دخالت می نماید. هم چنین هرگاه پس از صدور رأی داوری، محکوم علیه از رأی مزبور به دادگاه شکایت کند، رسیدگی به رأی داوری از طرف دادگاه ممکن است حتی باعث تغییر رأی می شود. بنابراین باید مشخص شود که گرچه رأی داوری فی حد ذاته، تصمیم قضایی نیست، اما با شباهتهایی که با احکام دادگاه دارد، دارای ماهیت شبه قضایی و بعضاً ماهیت قضایی می باشد. لذا بحث در خصوص اجرای احکام و حاکم خارجی، خود به خود، شامل بحث در مورد اجرای آرای داوری صادره از کشورهای خارجی نیز می شود و نیاز به توضیح جداگانه ای در این خصوص نیست. در این تحقیق سعی بر آن است، که روشهای گوناگون در کشورهای مختلف برای شناسایی و اجرای احکام خارجی وجود دارد مختصراً بیان سپس به روش قانون ایران و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی و اجرای احکام مراجع بین المللی در ایران و حقوق انگلیس می پردازیم.

بخش اول – روشهای مختلف شناسایی اجرای احکم

توسعه روابط تجاری بین المللی در وهلة اول مستلزم شناسایی و سپس اجرای احکام خارجی می باشد. اما این مسأله در همة کشورها،‌ به یک صورت پیش بینی نشده است. به طور کلی روشهای شناسایی و اجرای احکام را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

مبحث اول 1- روش کنترل محدود:

دراین روش حکم خارجی فقط از جهت بعضی شرایط معین شده قبلی باید کنترل و بررسی شود. این روش بر حسب کشورهایی که آن را مورد استفاده قرار داده اند، به دو صورت اجرا می گرد:

الف) در کشورهایی نظیر ایتالیا، قانون شرایط لازم اجرای حکم، را تعیین می نماید، مثلاً صلاحیت قاضی قطعی بودن حکم و قابلیت انطباق آن با نظم عمومی داخلی هرگاه حکم خارجی دادرسی شرایط معین شده در قانون باشد، قابل اجرا خواهد بود. این روش مشابه روشی است، که قانون ایران در نظر داشته است.

ب) در کشورهای نظیر انگلیس و ایرلند آمریکای شمالی با توجه به این که تابع قانون نوشته نیستند و نقض قانون راه رویه محاکم باید جبران کند. اصولاً قانون معترض این امر نمی شود که چه شرایطی باید در مورد یک حکم خارجی، در نظر گرفته شود، تا آن حکم قابل اجرا باشد، بلکه حل موضوع بستگی به روش محاکم و عقاید وحقوقدانان دارد و در اغلب موارد تفاوت چندان بین اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی و اجرای حکم صادره از دادگاه، خارجی، قایل نمی شوند.

بحث دوم 2-1- روش کنترل نا محدود:

در این روش، یک بررسی کلی، روی حکم خارجی انجام می شود، بدین معنی که قاضی حق تغییر حکم خارجی را نداده در نتیجه قاضی می تواند حکمی را عیناً به همان صورت، که ماهیت بپذیرد یا رد کند.

بحث سوم 3-1- روش رد مطلق :

در این روش، حکم بیگانه به هیچ عنوان اثر حکم نداشته، صرفاً اثر یک سند را دارد به علت عدم اعتمادی، که به قضاوت خارجی دارند و با تصور اینکه قاضی خارجی، ممکن است هم وطن خود را بر خارجی ترجیح دهد،‌ از اجرای حکم خارجی امتناع ورزد.

مبحث چهارم 4-1 روش تجدید نظر مطلق:

در این روش قاضی نسبت به حکم خارجی دارای اختیار کامل است و می تواند حکم جدیدی را جانشین آن نماید. به طور مثال در فرانسه به این روش عمل می شود. ایرادی که این روش وارد است این است، که کسی که حکم قطعی خارجی را در دست دارد. نمی تواند پیش بینی کند با چه شرایطی: این حکم قابل اجرا خواهد بود.

مسائل دیگری نیز ممکن است به روشهای اجرای احکام کشورها، دخالت نمایند که عبارتند از:

1- شرط عمل متقابل: بدین ترتبی که مملکتی که حکم را صادر نموده و مملکتی که حکم در آن باید اجرا شود، احکام یکدیگر را به موجب قانون یا رویة محاکم یا اعلام دوستانه و عقد قرار داد محترم بشناسند در مملکت خود اجرا نمایند.

2- قراردادهای بین المللی: البته در این مورد قرار دادی که جنبة جهانی داشته باشد وجود ندارد ولی قرار دادهای نظیر قرار داد 1907 لاهه و 1923 و 1297 ژنو در مورد اجرای احکام به تصویب رسیده اند.

3- در بعضی ممالک نیز به موجب قانون داخلی، یا قرار دادها یا عرف و عادت بعضی انواع احکام خارجی را دقیقاً یک حکم داخلی در نظر می گیرند. این روش نقطه مقابل رد مطلق می باشد.

1- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی

2- عدم مخالفت حکم با نظم عمومی فرانسه

برای اینکه شناسایی و اجرای احکام خارجی در سیستم فرانسوی بهتر فهمیده شود به نظر می رسد که شرایط فوق الاشعار نیاز به توضیح دارد.

1- صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم:

شرایط صلاحیت دادگاه صادر کنندة حکم مهمترین شرطی است که برای شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای خارجی لازم می باشد. در واقع دادگاه فرانسوی با این سئوال مواجه است که با دادگاه خارجی برای رسیدن به دعوی، واجد صلاحیت به معنی بین المللی بوده است یا نه؟ این نوع صلاحیت را که در حقوق فرانسه «صلاحیت بین المللی» یا «صلاحیت عام» می نامند طبق قواعد حقوق فرانسه با احراز نمود[1]. منظور آن است که دادگاه های فرانسه از اجرای احکام خارجی صادره در دعاویی که در صلاحیت انحصاری دادگاه های فرانسه باشد خود دداری می‌کنند.

رویة قضایی فرانسه صلاحیت مبتنی بر مواد 14 و 15 قانون مدنی فرانسه را از موارد صلاحیت انحصاری دادگاه فرانسه دانسته و بر این عقیده است که برای رسیدگی به دعاویی که یک طرف آن فرانسوی باشد فقط دادگاه فرانسوی واجد

صلاحیت است و چنانچه دادگاه خارجی علیه یک فرانسوی حکمی صادر کند آن حکم

در فرانسه قابل اجرا نخواهد بود، مگر اینکه طرف فرانسوی صلاحیت دادگاه خارجی را قبول کرده باشد.

مادة 14 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد: «تبعة بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد می توان اجرای تعهدات قرار دادی که در فرانسه با یک فرانسوی منعقد نموده است و به دادگاه فرانسه فراخوانده، همچنین تبعة بیگانه را می توان برای اجرای تعهدات قرار دادی منعقده در خارجه در قبال تبعة فرانسه به دادگاه فرانسه احضار کرد.» ماده 15 قانون مدنی فرانسه نیز مقرر می دارد: «تبعة فرانسه را می توان برای اجرای تعهدات قرار دادی که در خارجه حتی با یک بیگانه منعقد نموده است به دادگاه فرانسه احضار کرد.»

صرفنظر از موارد مندرج در این دو ماده که ناظر است به صلاحیت انحصاری دادگاه های فرانسه در دعاوی بین المللی که یک طرف آن فرانسوی باشد قانون قواعد ناظر به تعیین صلاحیت محلی دادگاه ها، حکم سایر موارد را که در رویة قضایی و دکترین فرانسه از قبیل صلاحیت اختیاری دادگاه فرانسه تلقی می شود معین نموده اند. مثلاً اگر یکه دادگاه خارجی که از لحاظ قواعد صلاحیت بین المللی خود واجد صلاحیت است به دعوی دو نفر غیر فرانسوی رسیدگی نماید و حکمی حکم نباشد، محکوم علیه در کشور محل صدور حکم کافی برای اجرای حکم نباشد محکوم له می تواند حکم محکمة خارجی را نسبت به اموال محکوم علیه که در فرانسه واقع می باشد اجرا

نماید[2]. ضمنا باید توجه داشت که چون فرانسه با کشورهای دیگر، از جمله انگلیس، قراردادهای دو جانبه اجرای متقابل احکام منعقد کرده است و در این قرار دادها نسبت به احکام صادره از محاکم کشورهای طرف قرارداد سیستمی شبیه سیستم شناسایی وسیع در حقوق انگلیس و آمریکا پذیرفته شده است، لذا دولت فرانسه در رابطة خود با کشورهایی که با فرانسه قرارداد دو جانبه دارند عملاً از مقررات مواد 14و15 قانون مدنی فرانسه اعراض نموده است (مثلاً در قرار داد 3 ژوئن 1390 با ایتالیا و قرار داد 18 ژانویه 1934 با انگلیس رعایت این مواد منتفی می گردد.)

2- رعایت دادرسی منظم:

منظور از احراز این شرط آن است که دادگاه فرانسوی قبل از صدور دستور اجرای حکم باید این مسأله را مورد بررسی قرار دهد که آیا دادگاه صارد کننده حکم قواعد آیین دادرسی را طبق «قانون مقر دادگاه» رعایت نموده است یا نه؟ دیوان تمیز

فرانسه در رأی مورخ نهم ژانویه 1951 صریحاً اعلام نموده است که رعایت این شرط الزامی می باشد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

جمعه 28 آبان 1395

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود .

سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .

نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند .

برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .

نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :

1 مرجع رسیدگی پژوهشی

الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .

ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .

ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات.

2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد.

در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است:

الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد.

ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد.

در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند:

1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است:

رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2- دادگاه عمومی حقوقی با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی.

3- دادگاه عمومی کیفری با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات کیفری.

4- دادگاه انقلاب با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی.

دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور کیفرخواست به جرایم رسیدگی می کنند. کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست با دادسرا می باشد که در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد کافی دادیار یا بازپرس دارد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شناسایی و مکان یابی خطای دور به دور در ترانسفورماتورهای توزیع

یکشنبه 9 آبان 1395
شناسایی و مکان یابی خطای دور به دور در ترانسفورماتورهای توزیع

شناسایی-و-مکان-یابی-خطای-دور-به-دور-در-ترانسفورماتورهای-توزیعپروژه و پایان نامه کامل رشته مهندسی برق، مقدمه: ترانسفورماتور یکی از مهمترین تجهیزات شبکه های انتقال انرژی الکتریکی می باشند و خرابی هر یک از ترانسفورماتور باعث کاهش قابلیت اطمینان شبکه و اختلال در برق رسانی و همچنین تحمیل هزینه های زیاد تعمیر و حمل و نقل خواهد شد. به همین دلیل شناسایی خطاهای ...دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق تاریخچه شناسایی بازدانگان

یکشنبه 18 مهر 1395
نهاندانگان    آنچه به اینجا پیوند دارد... گیاه شناسی هپاتیک دم اسبیان تک لپه ایهـــــــــا مورفولوژِ برگ تکامل گیاهان موفولوژی ساقه بافت آوند آبش پرچم و چگونگی تشکیل سلول جنس نر رده‌بندی گیاهان ریشه و ساختمان آن بافت آوند چوبی برگ تعیین جنسیت در جانداران اندام زایش در نهاندانگان مورفولوژی ریشه بافت آوند آبکش خاستگاه گروههای گیاهان گیاهان گلدار بازدانگان خزه رده بندی گیاهان دو لپه چرخه آب در گیاهان گردش شیره پرورده در گیاهان استمات پنجه گرگیان بافت هادی نهانزادان آوندی رده مخروطیان گل آلاله تقسیمات جهان گیاهی  علوم طبیعت > زیست شناسی > علوم گیاهی  نهاندانگان بزرگترین گروه گیاهان را تشکیل می‌دهند که همانطور که از اسمشان مشخص است تخمک آنها در درون تخمدان بسته نهان می‌باشد. گیاهان این رده در همه نوع اقلیم یافت می‌شوند و بسیاری از آنها مصارف صن ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق شناسایی دلایل و کنترل پوسیدگی

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
پوسیدگی منشاءهای بسیاری دارد و روشهای بیشتری برای کند کردن روند آن وجود دارد. این بخش به قسمتهای مختلف صنعت می پردازد و مشکلات فرسایش/ پوسیدگی رایج و برخی از راه حل ها را مورد شناسایی قرار می‌دهد. ساختمانهای ساحلی- تجهیزات سطحی، ساده ترین راه حل قرار دادن عایق روی فلز مورد نظر است. تأسیسات ساحلی اغلب با آستر غنی از روی رنگ می شوند که این کار نه تنها یک مانع فیزیکی ایجاد می‌کند، بلکه به عنوان یک آنود قربانی مورد نفوذ قرار می گیرد. ساختمانهای ساحلی از راههای دیگر هم حفاظت می شوند. منطقة بالای داغ مد/ خط کشند، که آن را منطقة Splash می نامند، مرتباً بیرون و درون آب است. شدیدترین فرسایش/پوسیدگی در این قسمت ایجاد می شود. امواجه هرگونه پوشش محافظ را مکرراً از بین می برند و اکسیژن و آب فراوانی در این حوزه وجود دارد. شیوه های متداول کنترل پوسیدگی/ فرسایش در این منطقه شامل استفاده از پو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شناسایی و بررسی عوامل به کارگیری موثر EVM در پروژه های ساخت و ساز کشور

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب در شبکه های آبرسانی شهری بصورت های فیزیکی و غیر فیزیکی - شهرسازی

دوشنبه 5 مهر 1395
مقاله شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب در شبکه های آبرسانی شهری بصورت های فیزیکی و غیر فیزیکی تهیه شده با فرمت word و قابل ویرایش در 108 صفحه   فهرست مطالب                                                                                                  مقدمه               &n ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

روش تحقیق - شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان 60 ص

یکشنبه 4 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات61   فصل اول روش تحقیق 1 – 1 مقدمهدر این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف ومرور پیش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقیق تعیین متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص شود چه شیوه‌ای اتخاذ گردد تا هرچه سریع، دقیق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌های تحقیق دست یافت. علاوه بر این در این فصل به تشریح جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، اعتبار روایی و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می‌شود.2-1 نوع و روش تحقیقتحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می‌باشد، همچنین اختلاف میانگین‌ها نیز مقایسه می‌گردد. این تحقیق علاوه بر شناسائی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان ، همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته و معنی‌دار بودن اختلافات بین میانگی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقدام پژوهی آموزگاران ابتدایی چگونه انزوا وگوشه گیری علی را شناسایی و بهبود بخشیدم؟

جمعه 2 مهر 1395
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 19 صفحه می باشد. اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده می باشد. مقدمه: همان طور که می دانید اصول وپایه ی هر کشوری از آموزش وپرورش آن کشور نشأت می گیرد واگر کشوری بر آموزش و پرورش خود سرمایه گذاری کند،در بلند مدت شاهد پیشرفت های چشمگیری در تمام امورکشوری خواهند شد. درکشور ما نیز گرچه قبلأ اهمیت خاصی به آموزش وپرورش داده نمی شد ولی درچند سال اخیر در حال ارزش دادن و سرمایه گذاری در آن می باشند. در کشور ما بر اساس سلسله مراتب، وزارت آموزش و پروش در رأس قرار دارد که بر سازمان های آموزش و پروش استانها نظارت دارد که این سازمان ها خود بر ادارات آموزش و پرورش شهرستانها ومناطق ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق شناسایی و تیپلوژی سازه های اسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله

چهارشنبه 31 شهریور 1395
همانطور که مستحضر هستید، ایران یکی از 10 کشور بلاخیز جهان است که هر ساله خسارات مادی و جانی بسیار سنگین را متحمل می شود. اکثر زلزله های گذشته ایران بیشتر از ماهیتی روستایی برخوردار بوده و سازه های آسیب دیده و خراب شده عموماً ساز های یک طبقه خشتی، سنگی، آجری و از نظر سکونت به صورت تک خانوار بوده اند. بعد از وقوع این زلزله ها، عملیات امداد و نجات به صورت خودامدادی و با وسایل ابتدایی نظیر بیل و کلنگ صورت می گرفته و به ندرت نیاز به عملیات پیچیده جستجو با کمک تجهیزات مکانیکی پیشرفته بوده است. متأسفانه در حال حاضر در صورت وقوع زلزله در هر یک از شهرهای بزرگ لرزه خیز ایران مثلاً تهران، تبریز، مشهد با توجه به آسیب پذیری لرزه ای سازه های ساختمانی آنها، ابعاد خرابیهای سازه ای بسیار گسترده و تعداد افراد محبوس در آوارهای ایجاد شده، بسیار زیاد خواهد بود که اهمیت شناسایی تیپ لوژی سازه های آسیب پذیر در ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شناسایی و طبقه بندی ریسکهای پروژههای گودبرداری عمیق شهری

چهارشنبه 31 شهریور 1395
شناسایی و طبقه بندی ریسک های پروژه های گود برداری عمیق شهری    محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه توانستم علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی را شناسایی و بهبود بخشم؟

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 13 صفحه می باشد. اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده می باشد. توصیف وضعیت موجود :  تجربه ی طولانی تدریس من و سایرهمکاران در مقطع ابتدایی نشانگر آن است که هر ساله تعدادی از دانش آموزان نه تنها به اهداف کلی درس ریاضی دست نمی یابند بلکه در یادگیری بیشتر مباحث درس ریاضی نیز با مشکل روبرو هستند .کلاس پر جمعیت من در دبستان دخترانه محدثه که من در آن مشغول به تدریس می باشم نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ودانش آموزان این کلاس نیزدر یادگیری مفاهیم ریاضی مشکل دارند.به گفته ی مدیر مدرسه که دارای چند سال سابقه مدیریت و تدریس درپایه های مختلف آموزشگاه های دیگربوده است . دیگر دان ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه توانستم علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی را شناسایی و بهبود بخشم؟

دوشنبه 29 شهریور 1395
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 13 صفحه می باشد. اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده می باشد. توصیف وضعیت موجود :  تجربه ی طولانی تدریس من و سایرهمکاران در مقطع ابتدایی نشانگر آن است که هر ساله تعدادی از دانش آموزان نه تنها به اهداف کلی درس ریاضی دست نمی یابند بلکه در یادگیری بیشتر مباحث درس ریاضی نیز با مشکل روبرو هستند .کلاس پر جمعیت من در دبستان دخترانه محدثه که من در آن مشغول به تدریس می باشم نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ودانش آموزان این کلاس نیزدر یادگیری مفاهیم ریاضی مشکل دارند.به گفته ی مدیر مدرسه که دارای چند سال سابقه مدیریت و تدریس درپایه های مختلف آموزشگاه های دیگربوده است . دیگر دان ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه توانستم علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی را شناسایی و بهبود بخشم؟

یکشنبه 28 شهریور 1395
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 13 صفحه می باشد. اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده می باشد. توصیف وضعیت موجود :  تجربه ی طولانی تدریس من و سایرهمکاران در مقطع ابتدایی نشانگر آن است که هر ساله تعدادی از دانش آموزان نه تنها به اهداف کلی درس ریاضی دست نمی یابند بلکه در یادگیری بیشتر مباحث درس ریاضی نیز با مشکل روبرو هستند .کلاس پر جمعیت من در دبستان دخترانه محدثه که من در آن مشغول به تدریس می باشم نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ودانش آموزان این کلاس نیزدر یادگیری مفاهیم ریاضی مشکل دارند.به گفته ی مدیر مدرسه که دارای چند سال سابقه مدیریت و تدریس درپایه های مختلف آموزشگاه های دیگربوده است . دیگر دان ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق تهیه ساخت و شناسایی پلی مرها

جمعه 26 شهریور 1395
با آنکه واکنشهای مورد استفاده در تهیه پلی مرها معمولاً با واکنشهایی که در سنتز مولکولهای کوچک به کار می روند یکسان هستند، وزن مولکولی بالا در محصولات پلی مری و نتیجه فیزیکی اندازه و بر هم کنشهای زنجیر، باعث می شود که پلی مرها خواص ویژه خود را داشته باشند. از این رو آنها اغلب به روشهای کاربردی و شناسایی ویژه ای نیاز دارند که کاملاً متفاوت با روشهای مربوطه در مولکولهای کوچک است. فنون تهیه و استفاده از پلی مرها علاوه بر روشهای آزمایشی مرسوم، فنون ارائه شده زیر، گسترده ای در سنتز آزمایشگاهی پلی مرها دارند. استفاده از حمامهای با دمای ثابت گاهی گرم کردن مخلوط واکنشهای پلی مر شدن، در یک دوره زمانی طولانی و در یک دمای ثابت ضرورت پیدا می کند. یکی از مرسومترین راههای این کار، استفاده از حمام بخار است (شکل 2-1). یک لوله آزمایش بزرگ ( اینچ) را تا حدود یک چهارم پر می کنند و سپس آن را تا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 44 )
   1       2       3    >>