X
تبلیغات
رایتل

بررسی مسئله زبان خصوصی

چهارشنبه 3 آذر 1395

بررسی مسئله زبان خصوصی

زبان خصوصی

اهمیت مسئله « زبان خصوصی» و رابطه آن با نظریه « معنی»

مسئله زبان خصوصی یکی از مهمترین مباحث پژوهشهای فلسفی است که درباب آن نظریات مختلفی مطرح گردیده است. اکثر مفسران معتقدند که ایدة عدم امکان « زبان خصوصی» محصول نظریه جدید ویتگنشتاین در باب معنی و فهم آن است در پژوهشها معنی به عنوان کاربرد معرفی می شود به عبارت دیگر معنی یک واژه عبادت است از کاربرد آن در حوزة عمل اجتماعی و در نتیجه این معادل سازی، معیار و ملاک فهم معنا عبارت است از قابلیت و توانایی کاربرد واژه و جملات بر مبنای « قواعد» کاربرد آنها در صورتهای خاصی حیات اجتماعی. از نظر ویتگنشتاین تنها در صورتی می توانیم بگوییم زبانی را فرا گرفته ایم ومعنای واژه های آن را دریافته ایم که قواعد استفاده از واژه ها را رعایت کرده باشیم( پژوهشها بند 81) اصولاً از نظر ویتگنشتاین زبان برای اینکه معنایی داشته باشد از بعضی قواعد پیروی کند و از آنجا که قواعد بوسیله جامعه و بر اساس توافق افراد جامعه ساخته می شود و پیروی از قواعد نیز جنبه اجتماعی دارد و لذا نتیجه می گیرد چیزی به نام زبان خصوصی وجود ندارد.

( بر این مگی. فلاسفه بزرگ. صص 557و556) قبل از هر چند ابتدا باید مشخص کنیم که مواد و منظور ویتگنشتاین از مد زبان خصوصی، چیست، توجه با سخنان و می توان گفت که زبان خصوصی زبانی نیست که انسانها در تک گویی های خود بکار می برند زیرا با این امکان وجود دارد که شخصی دیگری بتواند زبان آنها را به زبان ما ترجمه بکند بلکه منظور او زبانی است که اصولاً غیر قابل اشتراک و آموختن است زیرا واژه های این زبان به چیزهایی دلالت می کند که فقط برای متکلم آن زبان قابل شناخت است یعنی به تجربه های شخصی و مستقم او دلالت دارد: « اما آیا می توانیم زبانی را هم تصور کنیم که در آن شخص بتواند تجربه های درون خود- احساسها، حال و هوا و غیرعه.. را برای کاربرد شخصی خود بنویسد یا به آن بیان شفاهی ببخشد... واژه های منفرد این زبان قرار است به آنچه فقط برای شخص سخن گو می توانند دانسته باشد ارجاع دهند.» ( پژوهشها بند 243) از نظر پیرس این بند و طرحی کلی از « زبان خصوصی است که بر اساس آن زبان خصوصی، زبانی است که تنها مبتکر این زبان
می تواند واژه های آن را بفهمد و هیچ شخص دیگری قادر به فهم آن نیست. از نظر پیرس ویتگنشتاین، دلایل اثبات می کند که حتی مبتکر این زبان نیز قادر به کاربرد این زبان نیست زیرا هیچ معیار و محک عملی برای تشخیص صحت یا سقم کاربرد واژه های آن زبان وجود ندارد.(David pears False prison , p.p328-329)

نظر رایج درباب زبان خصوصی

اغلب مفسران بند 243 پژوهشها را به عنوان آغاز بحث زبان خصوصی می دانند و معتقدند که این بحث مربوط به زبان حسی و واژه های مربوط به احساسات می باشد و به همین اساس در تعریف زبان خصوصی می گویند زبانی است که واژه های آن برای بیان تجارب طنی و خصوصی همچون درد، خارش، سوزش و ..... به کار می روند و لذا اسامی این تجارب تلقی می گردند. به نظر آنها که ویتگنشتاین در زمینه« زبان خصوصی» به آن مخالفت می کند این است که زبان خصوصی یک نوع بازی تسمیه نیست یعنی زبانی نیست که حاوی اسامی احساسات باشد زیرا واژه هایی که معرف چنین احساساتی اند شرایط لازم تسمیه را ندارند یکی از این شرایط قابل تشخیص بودن است علائمی که به عنوان اسم احساسات بکار می روند این شرط را بر آورده نمی کنند( هارت ناک، ویتگنشتاین، صص 116-115و111-110) ویتگنشتاین برای اثبات این امر می گوید فرض می‌کنیم که من احساسی را حاصل می کنم و علامت «S» را بریا تعیین آن بکار می‌بریم و هر روز که این احساس را پیدا کردم علامت«S»را در ردفترچه یادداشت ثبت می کنم ویتگنشتاین می پرسد در اینجا چگونه تشخیص می دهم که احساسات بعدی من همان احساسی است که اولین بار تجربه کرده ام و آن را « S» نامیدم آیا تشخیص من و« S» نامیدن این احساسات درست و صحیح است یا نه؟ از نظر ویتگنشتاین سخن گفتن از تشخیص درست و صحیح متظمن ملاک و مناط صحت است اما این ملاک نیز باید ملاکی بیرونی باشد بطوریکه برای دیگران قابل فهم باشد« پس کاربرد این واژه نیاز به توجیه دارد که همه کس بفهمد» ( پژوهشها بند 261) « توجیه عبادت است از توسل به چیزی مستقل» ( پژوهشها بند 265) به همین خاطر می گوید این سخن که « به نظر می آید که همان احساس است» ملاک صحیحی نیست «آدمی می خواهد بگوید. هر آنچه قرار است به نظرم درست بیاید درست است و این فقط یعنی اینجا نمی توانیم دربارة «درستی» سخن بگوییم لذا از نظر ویتگنشتاین صرف عقیده من به اینکه چیزی چنان است نمی توان ملاک و معیاری برای تعیین صحت تشخیص من باشد علاوه بر این از نظر ویتگنشتاین حافظه نیز نمی تواند ملاک صحت کاربرد واژه های مربوط به احساس باشد از نظر او اگر ما در برخی موارد به حافظه خود توسل می جوییم اما در این موارد ملاک مناطی وجود دارد که به موجب آن صحت و نادرستی حافظه معلوم می شود به عنوان مثال زمانی که ما می خواهیم بدانیم ساعت حرکت قطار چه ساعتی بوده است می‌توانیم، با اعتماد به حافظه خود ساعت حرکت قطار را نجاط آوریم اما در اینجا صحت تصویر ذهنی جدول زمانی حرکت قطارها را می توان با یک ملاک بیرونی سنجید در صورتیکه طبق برنامه قطار در ساعت مورد نظر حرکت کند حافظه من درست بوده است در غیر اینصورت نادرست بوده اما در مورد احساسات اینگونه نیست و اگر بخواهیم برای صحت تشخیص احساس مان به حافظه توسط جوییم و هیچ ملاک بیرونی و مستقل نداشته باشیم عمل نادرست همانند کسی خواهد بود که چند نسخه از یک روزنامه را ؟؟ تا مطمئن بشود آنچه نوشته شده است راست است» ( پژوهشها 265) از آنجایی ک ما در تعیین درستی یا نادرستی تشخیص احساسات درونی خود ملاک و مناطی نداریم لذا میان این او جمله تفاوتی نخواهد بود که: در همان احساس است که قبلاُ داشتیم« « همان احساسی نیست که قبلاً داشته ام.» قضیه ی که چنان صورت یافته است که صدق و کذبش یکی است اصلاً قضیه نیست پس علامت « S» اصلاً اسم چیزی نیست که اشتباهاً به جای اسم گرفته شده بود اسمی که برای بکار بردنش ملاک و ماطی نباشد یعنی قاعده ای برای استعماش نداشته باشیم اسم نخواهد بود جزء هیچ یک از «بازی های زبانی یا لغوی» نیستو عمل و وظیفه ای ندارد که انجام دهد» ( هارت ناک، ویتگنشتاین، ص 114) از نظر ویتگنشتاین کسی که امکان زبان خصوصی را می پذیرد منطق زبان را به درستی نفهمیده است فلسفه مدرن که از زمان دکارت امکان چنین زبان خصوصی را از پیش فرض گرفته اند دچار این سوء تفاهم شده اند منشأ این سوء تفاهم دو تصور غلط می باشد: اولاً همه کلمات اسم می باشند و معنی آنها مدلول یا مسمای آنها می باشد یعنی ابژه ای که آن واژه نمایانگرآن است ثانیاً بر طبق این مدل در مورد اصطلاحات روانشناسانه باید گفت که آنچه این واژه ها نمایانگر آنند پدیده های ذهنی اند که صرفاً برای شخص قابل فهم و در دسترس است از آنجایی که پدیده های ذهنی همچون احساسات و تجارب . ... انتقال ناپذیرند لذا از لحاظ معرف شناسی خصوصی می باشند بدین جهت گفته می شود که هیچ کس نمی تواند درد من را داشته باشد

« شباهت خانوادگی»

اصطلاح شباهت خانوادگی یکی از مهم ترین مفاهیم فلسفه ی دوره ی دوم ویتگنشتاین می باشد که آن را در اعتراض به نظریه ی سنتی در باب ارائه ی تعاریف دقیق بر حسب ذلت یا خصوصیات مشترک مطرح می کند. از نظر او نظریه ی سنتی در این زمینه دچار یک اشتباه فلسفی شده است: « تمایل بر جستجوی چیزی مشترک برای تمامی چیزهایی که معمولاً تحت یک اصطلاح کلی می گنجانیم.» ویتگنشتاین این تمایل را به عنوان بخش مهمی از « عطش میل کلی گویی» توصیشف می کند که منشأ بسیاری از خطاهای فلسفی است.(Early Analytic philosophy, p.75)

این عطش کلی گویی در دوره های مختلف وجود داشته می توان گفت که عمری به درازای عمر فلسفه دارد. در دیاگوگ های سقراط چنین تمایلی وجود دارد. زیرا سقراط همواره از مخاطب خود می خواهد تا تعریف دقیقی را در باب موضوع بحث( معرفت زیبایی و.....) ارائه کند. در مذاکره ای مخاطب سقراط در پاسخ به درخواست او برای توضیح « معرفت» به ذکر موارد متعددی می پردازد که در آنها معمولاً گفته می شود که
« می‌دانیم». اما سقراسط این گونه پاسخ ها را نمی پذیرید و می‌گوید بهترین راه، بیان ذات« دانستن» در یک تعریف دقیق است. ( فلسفه تحلیلی- دکتر احمدی ص 26) ویتگنشتاین نیز در رساله چنین گرایش جوهر گرایانه یی دارد. اما در دوره ی دوم تعمیم و کلیات بخشی رساله را درباب زبان فرضی نادرست می داند و معتقد است فرض یک عامل مشترک میان کاربردهای گوناگون فرض غلطی است زیرا نمی‌توان عامل مشترکی میان کاربردهای گوناگون یافت که آن قدر وسیع باشد که هر علاقه و رابطه ای را در بر گیرد و شامل تنوع کثیر میان موارد آن باشد. ویتگنشتاین برای نمی‌توانیم بیابیم. چون شباهت های گوناگون بین اعضای یک خانواده.... به همین طریق هم پوشانی و تقاطع دارند.... و خواهم گفت: « بازی ها، یک خانواده را تشکیل می دهند.» ( پژوهشها بند 66و67)

شباهت خانوادگی میان بازیها را می توان بدین گونه نشان داد.

روابط میان خصوصیات اعضای یک خانواده نیز بدین گونه است در میان اعضای یک خانواده نمی توان چیز مشترک و واحدی یافت که داشتن آن خصوصیات واحد ایجاب کند که هر یک از آن به عنوان عضو آن خانواده تلقی گردد بلکه صرفاً شبکه پیچیده ای از شباهت ها که تقاطع و هم پوشانی پارکینسون در توضیح آن می گوید اگر ما واقعاً نگاه کنیم و ببینیم که چگونه واژه‌ها و مفاهیم ما در طول زمان بسط می یابند ملاحظه خواهیم کرد که بسط مفاهیم درست مانند یافتن ریسمان است یعنی همانطور که یافتن ریسمان چیزی جز پیچاندن رشته ای بود رشته ای دیگر نیست و قدرت ریسمان نیز در هم پوشاندی و تداخل رشته های متعدد است واژه ها و مفاهیم نیز همین گونه اند میان آنها نیز می توان « شبکه پیچیده ای از همانندی ها را می بینیم که هم پوشانی و تقاطع دارند» ( بند66 پژوهشها) همانطور ک در ریسمان آنچه باعث وحدت می شود یک « نخ واحد» نیست که « نخ واحد» نیست که دو سرتا سر همه موارد جریان داشته باشد بلکه یک هم پوشانی از رشته ها و تارهای متفاوت است وضعیت کاربردهای واژه ها و مفاهیم نیز همینگونه است نمی توان ذات واحدی را میان آنها ملاحظه کرد ( بند67 پژوهشها) (Parkison son, Encyclopeadia of philosophy pp 41-42) بنابراین می توان گفت که ویتگنشتاین در نهایت روش سنتی سقراط را کنار می‌گذارد و در عوض داده تتئوس را می‌پیماید و وجود رابطه ی ذاتی میان کاربردهای مختلف واژه را رد می کندخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، مسئله، زبان، خصوصی

بررسی لکنت زبان

چهارشنبه 3 آذر 1395

بررسی لکنت زبان


مقدمه

لکنت زبان یکی از مهمترین اختلافات گفتاری است که از کهنترین ادوار در میان جوامع بشری شایع بوده است. فردی که لکنت زبان دارد در بیان اصوات، هجاها و یا کلمات، دچارگیر، مکث کشش و تکرار می شود. لکنت زبان معمولاً با حرکات بدنی مانند تکان دادن دست، سر، گردن و ... همراه است

از آنجا که هنوز علت این اختلاف شناخته نشده است، پژوهشگران رشته های مختلف از جمله پزشکی، روانشناسی، تعلیم و تربیت، توانبخشی و بویژه گفتار درمانی به آن پرداخته اند.

در این مقاله کمکهای ارائه شده به فردی لکنتی از جانب یک روانشناس ( نویسنده )، شرح داده می شود در اینجا ابتدا به ذکر چگونگی تشخیص این اختلال می پردازیم و در ادامه ابتدا درمانهای پیشنهادی محققین مختلف ارائه می شود و در پایان چگونگی درمان فرد طی جلسات مختلف بیان می شود.

در اینجا ما از ارائه تاریخچه لکنت زبان خودداری می کنیم ولی علاقه مندان می توانند به کتابهای : لکنت زبان ـ اسماداودیان، لکنت زبان، تولیدـ تالیف عبادی و ...مراجعه کنند.


لکنت زبان

در چهارمین چاپ راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی( DSM- IV ) ، لکنت زبان زیر عنوان اختلالات ارتباطی طبقه بندی شده و با آشفتگی در سلاست طبیعی و تعیین الگوی زمانی تکلم که نامتناسب با سن بیمار بوده و با یک یا چند تا از موارد زیر مرکب است تعریف شده است. تکرار اصوات، طولانی کردن اصوات عبارت تعجبی، مکث داخل واژه ها، جانشین سازی مشهود واژه ها به منظور اجتناب از انسداد کلام و انسداد خاموش یا قابل سمع کلام. اختلال در سلاست از شدت کافی برای تداخل در پسرفت تحصیلی یا شغلی یا رابطه اجتماعی برخوردار است. در اکثر موارد اختلال در کودکی پدید می آید. میزان لکنت نسبت به موقعیت و کلمات خاص فرق می کند

از لحاظ سبب شناسی، علت دقیق لکنت زبان معلوم نیست امّا انواعی نظریه ها پیشنهاد شده است.

نظریه های یادگیری در مورد علت لکنت زبان مشتمل است بر نظریه معنی زاد ( Sememtogenic ) که در آن لکنت زبان اساساً یک پاسخ آموخته شده در مقابل عدم سلاست هنجاری اوان کودکی است و مدل دیگری که بر شرطی سازی کلاسیک متمرکز است، که در آن لکنت زبان در مقابل عوامل محیطی شرطی می شود.

در مدل سیبرنتیکز، تکلم فرآیندی تلقی می شود که تابع پسخوراند مناسب برای تنظیم است، فرض می شود که لکنت به دلیل گسستگی در حلقه پسخوراند بوجود می آید. مشاهدات جنبی بر این که لکنت زبان در نتیجه نوفه سفید ( White nise ) کاسته می شود و اینکه کندی در پسخوراند شنوایی در افراد عادی لکنت ایجاد می کند، اعتبار بالقوه نظریه بالا را تقویت می کند.

ویژگیهای بالینی

لکنت زبان معمولاً قبل از 12 سالگی، و در اکثر موارد بین 18 ماهگی و 9 سالگی ظاهر می گردد، بین 5/3 – 2 سالگی و 7-5 سالگی صعود ناگهانی در میزان شروع اختلال مشاهده می شود. بعضی از مبتلایان به لکنت زبان سایر مسائل تکلم و زبانی هم دارند، مثل اختلال تلفظ شمرده و اختلال مربوط به رشد در زبان بیانی.

لکنت زبان ناگهانی شروع نمی شود و معمولاً در ضمن هفته ها و ماه ها با تکرار حروف صامت ابتدایی، کل کلمات که معمولاً کلمات اول جمله هستند، با کلمات طولانی ظاهر می گردد. با پیشرفت اختلال، تکرارها بیشتر شده و لکنت مهمترین کلمات یا عبارات را فرا می گیرد. حتی پس از کامل شدن شکل بالینی، لکنت زبان ممکن است ضمن روخوانی، آواز خواندن یا صحبت با حیوانات و اشیاء بیجان از بین برود.

در پیدایش لکنت زبان چهار مرحله با سیر تدریجی مشخص گردیده است.

مرحله 1 در ضمن دوره پیش از مدرسه طاهر می گردد. اوائل، مساله دوره ای بوده و به مدت چند هفته یا ماه با فاصله طولانی تکلم طبیعی ظاهر می شود. درصد بهبود از این مرحله بسیار بالا است. ضمن این دوره کودکان بیشتر در موارد هیجان یا عصبانیت، وقتی گفتنی زیاد دارند، و سایر شرایط دارای فشار مکالمه ای، دچار لکنت زبان می گردند.

مرحله 2 معمولاً در سالهای ابتدائی مدرسه روی می دهد. اختلال مزمن بوده و دوره های بهبود اگر هم دیده شود بسیار کم است. چنین کودکانی از مساله لکنت خود آگاهی پیدا کرده و خود را زکلن می شناسند. در این مرحله لکنت در قسمت های عمده تکلم ـ اسم ها، افعال، صفات و قیدها ظاهر می گردد.

مرحله 3 معمولاً پس از هشت سالگی شروع شده و تا بزرگسالی ادامه می یابد. اکثراً در اواخر کودکی و اوائل نوجوانی ظاهر می گردد. ضمن این مرحله، لکنت بیشتر در ارتباط با موقعیت های خاص، مثل صحبت کردن در سر کلاس درس، مکالمه با بیگانه ها، موقع خرید از مغازه ها، و یا هنگام صحبت تلفی ظاهر می گردد و برخی از حروف و کلمات دشوارتر از بعضی دیگراست. مرحله 4 بطور تیپیک در اواخر نوجوانی و در بزرگسالی دیده می شود. شخص الکن پیش بینی آشکار و هراس آلودی از لکنت زبان دارد. این افراد از کلمات، اصوات و موقعیت ها ترس دارند.
درمان پیشنهادی دکتر بلومل

در مورد اختلال گفتاری کودک، درمان شامل رفع استرسهای موقعیتی است. این درمان هم در مورد ناروایی و هم در مورد اختلال گفتاری بکار می رود. در اغلب موارد: کاهش خستگی و تحریک زیاد و افزایش میزان خواب و استراحت ضرورت دارد. گفتار می تواند بوسیله اشکال ملایمی از بازی درمانی همراه با آموزش شنیداری بهبود یابد.

این نظریه که درمان می تواند گیر را بر طرف کند و منجر به کشف یک الگوی گفتاری طبیعی نهفته شود، اشتباه آمیز است تعداد اندکی از لکنتی ها برای همیشه روان صحبت می کنند درمان در مورد لکنت باید در جهت باز سازی گفتار طبیعی باشد. برنامه درمان، شامل آموزش تفکر آرام و روشن است و این تنها نوع تفکری است که کودک می تواند آنرا به کلمات گفتاری انتقال دهد. این برنامه اساسی است و باید قبل از توجه کودک به گفتارش انجام شود.

موقعی که فرد گفتار ذهنی را به خوبی تمرین کرد، می تواند کلمات را در حرکات گفتاری صامت یا گفتار نجوایی و سپس در گفتار صدا دار برونسازی کند. او می تواند در هر نقطه ای از گفتار کلامی، به گفتار پانتومیم یا گفتار ذهنی برگردد. چون الگوی گفتار درونی در اثر گیرد ( موتیسم و اسپاسم ) آسیب نمی بیند. کار گروهی بهتر از کار فردی است. و از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه تر است.

در لکنت ثانویه، تقلای گفتاری با روشهای پذیرفته شده آرامبخشی کاهش می یابد. انتقال درمانی برای خنثی کردن تنفر از گفتار و ترس به کار می رود. انتقال درمانی، عبارت از ترکیب موقعیتهای گفتاری آسان با موقعیتهای دشوارتر است این برنامه اقدامی در جهت در جهت غیر شرطی کردن است. افراد بزرگسال می دانند که تبدیل شدن به گوینده های ماهر و ورزیده، کاری غیر ممکن است، زیرا از دروان کودکی با نقص گفتاری بار آمده است. بنابراین، کوشش می کنند که به میزان رضایت بخشی از کنترل گفتاری دست یابند.

موثرترین درمان در دوران کودکی صورت می گیرد. مدارس باید در سالهای نخست، توجه بیشتری به رشد گفتار طبیعی داشته باشند. برای کودک در مدرسه، هیچ چیز بهتر از آموختن گفتار که در طول زندگیش از آن استفاده می کند، مفید نخواهد بود.

لکنت زبان صرفاً یکی از واکنشهای روانی ـ عصبی است که از استرسهای موقعیتی ناشی می شود.

درمان پیشنهادی دکتر بوم

لکنت زبان را می توان بوسیله آرامش بخشیدن و ایجاد سازگاری روانشناختی درمان کرد، نخستین هدف درمان دفع فشار روانی بیمار است. فرد می تواند با کسب مهارتهای آرام سازی عضلانی، به تدریج آرامش خاطر بیشتری کسب کند، اعتماد به نفس بیابد و در نتیجه، بر ترس خود غلبه کند. روش آرام سازی باید بوسیله افراد آموزش دیده که قادرند خودشان را آرامش بخشد: انجام شود. سلامت عمومی و ثبات عاطفی لکنتی ها به مجرد شروع این تمرینات بهبود می یابد. بدین ترتیب، لکنت آخرین نشانه ای است که به درمانش پرداخته می شود. بعضی از بیماران تصور می کنند که هرگز بهبود نمی یابند، از همین رو درمان را قطع می کنند، در حالیکه از نظرما کلیه افراد لکنتی درمان پذیرند.

از آنجا که لکنتی ها بعلت مکانیسم گفتار خود: ناگزیر از لکنت کردن هستند باید توجهشان را از لکنت زبان منحرف کرد. بطور کلی تمرینات غیر مجاز مربوط به اندامهای گفتاری و تمرینات بخشی عمیق مناسب نیست و هنگامی بیمار یاد گیرد عضلاتش را آرام سازد و به جای فشار بر مکانیسم تنفسی اش بطور عادی عمل کند، گفتارش جریان صحیح خود را باز می یابد. و این همان عمل اتوماتیک است. قبل از درمان لازم است با انجام معاینات کامل در صورت امکان نقائص فیزیکی موجود اصلاح شود. پس از آنکه درمانگر درمانگر، تاریخچه فردی بیمار و رفتار عمومی اورا مطالعه کرد، شیوه های مناسب برای سازگاری روانی او را انتخاب می کند.

تلقین در درمان لکنت زبان موثر است. تلقین نه تنها در درمان گروهی بلکه برای تغییر ذهنیت بیمار نیز کار برد دارد.

درمان پیشنهادی دکتر دو نلاب

لکنت، عادی است که می توان آنرا با استفاده از تمرین منفی بر طرف کرد. از لکنتی نمی توان خواست که لکنت نکند. اما می توان او را به شیوه خاصی آموزش داد. او باید با استفاده از همین عادت ناخواسته به هدف دلخواه خود برسد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، لکنت، زبان

بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

چهارشنبه 3 آذر 1395

بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هواییفصل اول

عنوان تحقیق : بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

تاریخچه

استفاده فراگیر از زبان انگلیسی در سطح جهان باعث شده است که جهانیان آنرا یک زبان بین المللی بنامند . در چهار دهة آخر قرن بیستم ، پیشرفتهای سریع در تمام زمینه های عملی از یک سو و نیازهای روز افزون جوامع بشری به سبب همین پیشرفتها از سوی دیگر ، ایجاد ارتباط با سایر ملل را بیش از پیش ضروری نموده است . به دنبال این دگرگونیها از دیر باز مردم جهان در تمام زمینه های صنعتی ، پزشکی ، اقتصادی ، تجاری ، تحصیلات دانشگاهی ، سفرهای زمینی ( دریایی هوایی ) ورزشی ، صنعت گردشگری و صدها موارد مشابه دیگر به یک زبان ارتباطی و اهداف رسیده اند .

اگر چه پیشنهادهایی برای فراگیر کردن یک زبان واحد مانند اسپرانتو مطرح شد و موفقیت هایی هم بدست آورده ولی از آنجا که زبان انگلیسی از بعد از جنگ جهانی دوم بتدریج در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران به سرعت گسترش یافت و حدود حمایت کشورهای قدرتمند جهان ، بویژه ایالت متحده امریکا قرار گرفت هیچ زبان پیشنهادی مشخصی نتوانست بعنوان یک زبان واحد بین المللی به کار گرفته شود .

در بسیاری از کشورهای جهان که زبان انگلیسی زبان مادری آنها نمی باشد این زبان را بعنوان زبان دوم در سیستم آموزش مدارس و دانشگاههای خود گنجانده اند . و از دروس اصلی آنها به شمار می رود در کنار مدارس و دانشگاهها ، مراکز آموزش یادگیری زبان زیادی در تمام کشورهای در امر آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به صورت مؤسسات خصوصی و نیمه خصوصی و دولتی فعالیت می نمایند .

با وجود چنین طیف وسیعی از نیاز به دانستن زبان انگلیسی ، محققان و مدرسان بیشماری به تحقیق پیرامون آموزش و یادگیری زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم پرداخته اند و سالانه نوشتن هزاران کتاب ، مقاله ، پایان نامه ، کنفرانس های علمی و سمینارهای متفاوت تخصصی پیرامون آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم در پی یافتن شیوه های مناسب تدریس زبان انگلیسی هستند . نظریه پردازان در حوزه های مختلف زبان شفاعی ، روانشناسی و ‌آموزش نظریه پردازی ـ می کنند و متخصصان و اهل فن در راستای نظریه های آنها روشهای گوناگون تدریس را با توجه به نیازهای روزآمد یادگیرندگان ارائه می دهند و با تعلیم مدرسین در مراکز مختلف آموزش زبان و تهیه کتب درسی و تولید مواد آموزشی و کمک آموزشی مناسب با نظریه های مطرح روز سعی می نمایند با ارائة تکنیکهای جدید راه یادگیری زبان را هموار و هموارتر نمایند .


بیان مسأله

از آنجایی که آموزش زبانهای خارجی موضوعی است که از اهمیت اجتماعی قابل ملاحظه ای برخوردار است و کشورها بخشی از امکانات آموزشی خود را بدان اختصاص می دهند . در نظام آموزشی کشورها نیز مسأله آموزش زبانهای خارجی حائز اهمیت است . و در برنامه مدارس و متوسطه و دانشگاه منظور شده است لذا ضرورت تجدید نظری در برنامه های مربوط به آموزش زبانهای خارجی روز به روز بیشتر اهمیت پیدا می کند .

از طرفی شاهد هستیم امروز هزاران دانش آموز و دانشجو پس از آنکه صدها ساعت را در زیر سقف کلاسهای زبان سپری می کنند باز هم در حوزه مهارتهای زبانی ( گوش دادن ، صحبت کردن ، خواندن و نوشتن و …. ) به سطح مطلوبی از توانایی دست نمی یابند .علت این ناکامیها بدرستی مشخص نیست زیرا برنامه درسی شامل عناصر مختلفی است و بایستی این عناصر در بررسی و ارزیابی یک برنامه درسی مورد توجه قرار گیرند . هر چند بررسی هر یک از عناصر در علل بدون در نظر گرفتن دیگری امکان پذیر است ولی معلوم نیست که تا چه اندازه مفید ، مثمر الثمر و راهگذر است .

بنابراین در پژوهش حاضر عناصر مختلف برنامه آموزش زبان از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه هوایی شهید سناری مورد ارزیابی قرار می گیرد .

اهمیت موضوع پژوهش

با توجه به ارتباط روز افزونی که جامع ما با جوامع غربی پیدا کرده ، زبان انگلیسی بعنوان وسیله ای برای ایجاد این ارتباط اهمیت فوق العاده بدست آورده است . به گفته حداد عادل « نیاز ما به زبان خارجی فقط نیاز سیاسی و فرهنگی نیست بلکه برای اداره کشور و چرخاندن چرخهای کشور هم محتاج هستیم به اینکه زبان خارجی را یاد بگیریم ، که در این میان امنیت ملی و بنیة دفاعی و اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارند . زبان خارجی دری از دنیا به روی ما می گشاید و با استفاده از آن می توان از دستاوردهای دیگر ملل به نحو احسن استفاده نمائیم .

یبان مانند پلی است که بین ملل جهان ارتباط برقرار می کند و آنها را به هم نزدیک می کند و سبب تفاهم بین المللی و ایجاد یک جهان مسالمت آمیز می گردد .

زبان واسطه بین فکر و عمل است به بیان دیگر زیان گذرگاهی است که فکر آدمی را به عمل ارتباط می دهد . رشد فعالیتهای عالی ذهنی که رشد زبان هم یکی از آنهاست از جمله هدفهای عمده تعلیم و تربیت است .
آموزش زبان خارجی

در این بخش از پژوهش مطالبی درباره تاریخچه ، اهداف ، مهارتها ، فرآیند یاددهی ، یادگیری ، منابع و ابزار یادگیری و ارزشیابی زبان خارجی ارائه شده است .

تاریخچه مختصر آموزش زبان خارجی :

آموزش زبان خارجی درازمنه باستان 2500 سال قبل از میلاد تا 900 سال بعد از میلاد بصورت مکالمه ( شفاهی ) و تحلیل متون انجام می گرفت . سرویسها ، مصریها ، روسیها و مکاتب اوایل قرون وسطی از انواع روشهای مستقیم استفاده می کردند . از رنسانس تا قرن نوزدهم زبانهای لاتین ، یونانی ، عربی ، نقش اصلی را در نقاط مختلف جهات بعنوان زبانهای خارجی ایفا می کردند . از آنها بعنوان زبانهای فرهنگی ، علمی و ارتباطات استفاده می شد . و نیز این زبانها ، زبان های خداشناسی ، فلسفه ادبیات و علوم بودند . این زبانها را بطور عمده از طریق خواندن متون نوشته شده یاد گرفته می شوند . در قرن نوزدهم روش ترجمه دوباره زنده شد و با شروع قرن بیستم ، ایده ها و اصول جدید برای آموزش زبان بر اساس جهت ؟؟ نظری ، روش شفاهی ، زبانشناسی ساختاری و روش ارتباطی ایجاد شد . امروز تماس روی ترکیب نظر و عمل است . تلاش بر این است که از روشهای مختلف آموزش زبان یک روش درهم شنیده انتخاب شود . در این قرن علوم ارتباطات و روانشناسی تربیتی تأثیر عمده ای روی متدلوژی زیان خارجی داشته است .

اهداف آموزش زیان خارجی

ویدگاریورز در کتاب خود به اهداف آموزش زبان خارجی اشاره کرده و معتقد است که این اهداف از یک کشور تا کشور دیگر ، ا ز یک دوره تا دورة دیگر و از یک موقعیت تا موقعیت دیگر فرق می کند .

این اهداف عبارتند از :

1 ـ رشد قوای عقلانی زبان آوران از طریق تحصیل زبان دیگر .

2 ـ افزایش دانش شخصی از طریق مطالعه ادبیات و فلسفه گسترده ای که وسیله زبان جدید می آموزند .

2 ـ آموزش خواندن زبان همراه با درک مطلب به منظور آگاهی به متون نوشتاری ، تحقیقی و اطلاعاتی جدید .

3 ـ تجربه دادن به زبان آموز تا بتوانند خود را در چارچوب نظری دیگری از لحاظ زبانی خویش ورزی و فرهنگی مطرح کنند .

5 ـ تفاهم افراد از مردم و محدوده های عملی و احساس همدردی به شیوه زندگی و تفجر مردمی که به زبانی صحبت می کنند که زبان آموز قصد یادگیری آنرا دارد .

6 ـ ایجاد نوعی مهارت در زبان آموزان که به آن بتوانند شفاهی با اصل زبان ارتباط برقرار کنند . و مهارتهای نسبی نوشتن در موقعیتهای شخصی یا شغلی پاسخگویان زبان دیگر و یا با سایر ملتهایی که این زبان را یاد گرفته اند ، بیاموزند .

مهارتهای آموزش زبان

مهارتهای آموزش زبان چهار حوزه اصلی را در بر می گیرد که عبارتند از صحبت کردن ، گوش دادن خواندن و نوشتن . از میان این چهار مهارت صحبت کردن و گوش دادن در مرحله نخست و خواندن و نوشتن در مراحل بعدی قرار می گیرند .

در بعضی روشهای آموزش زبان به صورتهای گفتاری زبان بیشتر اهمیت می دهند ، به این دلیل که صورتی فعالتر است . و در زبان آموز انگیزه قوی را بوجود می آورد . در بعضی روشهای دیگر به صورتهای نوشتاری زبان اکتفا می کنند ، زیرا زبان آموزان آنها تماس چندانی با صورت گفتاری زبان نخواهند داشت . اما بیشتر روشها هم صورت نوشتاری و هم صورت گفتاری زبان و آموزش می دهند . برای اینکه هر دو بطور مساوی ضروری اند و یادگیری یکی ، یادگیری دیگری را تقویت می کند . یادگیری وجوه گفتاری و نوشتاری بیان مستلزم فراگیری قابلیتهای چند می شود که بعضی از آنها در هر دو وجه مشترک و برخی متفاوتند .

علاوه بر چهار مهارت اصلی ، چهار مهارت جزئی یا درجه دوم هم کم و بیش در جریان یادگیری زبان قرار می گیرند که از این قرارند : تقلید ، رونویسی ، خواندن شفاهی و املاء .

فرآیند یاددهی ـ یادگیری زبان خارجی

فرآیند یادگیری زبان خارجی بطور کلی عبارت است از کلیه تلاشها ، کنشها و واکنشهای آگاهانه یا ناخودآگاه زبان آور همراه با انواع حالات روانی و رفتاهای زبانی و غیر زبان او و نگرشهای مثبت و منفی اوست به زبان خارجی و بالاخره انگیزه های او برای اکتساب زبان خارجی

فرآیند یاددهی یا آموزش زبان خارجی آن دسته از رفتارها و فعالیتهای آموزش است که معلم زبان در شرایط خاصی و در محیطی رسمی ( مانند کلاس ، آزمایشگاه ، سمینار ) با استفاده از وسایل کمک آموزش و بر طبق یک برنامه درون انجام می دهد و طی آن سعی دارد مواردی از زبان خارجی را که یکی از صورتهای چاپی ، نوار ، فیلم یا مکالمه است به زبان آموز یاد دهد .

در فرآیند یاددهی یادگیری معلم و زبان آموز می تواند به دو روش فعال و غیر فعال عمل نمایند . روش فعال وقتی است که معلم شرایط را مساعد می کند و یادگیرنده با مشارکت خود یاد می گیرد . در واقع در این روش معلم تسهیل کننده یادگیری است . در روش غیر فعالتر معلم مخزن و منبع اطلاعات است که آنها را بطرق مختلف زبان آموز منتقل می کند . در واقع در این روش معلم منتقل کننده معلومات و دانش است .


فهرست مطالب

فصل اول :

کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع پژوهش

اهداف و سؤالات تحقیق

فصل دوم :

بخش اول :

ادبیات تحقیق

تاریخچه مختصری از برنامه درس

رویکردهای برنامه درسی

الگوهای طراحی برنامه درسی

ویژگیهای اصولی طرح یا الگوی برنامه درسی

نظریه برنامه درسی

دیدگاههای نظری در خصوص نظام / فرآیند برنامه ریزی درسی

سطوح تصمیم گیری در قلمرو برنامه درسی

بخش دوم :

آموزش زبان خارجی

مهارتهای آموزش زبان

فرآیند یاددهی ـ یادگیری زبان خارجی

منابع و ابزار های یادگیری

پژوهشهای عملی صورت گرفته

فصل سوم :

روش تحقیق

جامعه نمونه آماری

توصیف ابزار گردآوری اطلاعات

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل اطلاعات

1 ـ تعاریف

2 ـ روش نمره گرای پرسشنامه ها

3 ـ جداول

4 ـ بررسی تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم :

خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

فصل اول :

کلیات تحقیق

1 ـ مقدمه

2 ـ بیان مسأله

3 ـ اهمیت موضوع پژوهش

4 ـ اهداف و سؤالات تحقیقخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی کاربرد زبان در ایجاد ارتباط در جوامع مختلف

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی کاربرد زبان در ایجاد ارتباط در جوامع مختلف


جامعه‌شناسی، و انسان‌شناسی بر روی شماری از موضوعات آن صورت می‌گیرد که بسیاری از آنها را در این مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در این فصل توجه خود را معطوف به کاربرد اصلی زبان ، یعنی ارتباط ، خواهیم کرد. خواهیم دید ارتباط چه مشکلاتی برای کاربرد شناسی ایجاد می‌کند و دارای کدام ساخت است . در نهایت به برخی موضوعات ویژه در کاربرد‌شناسی خواهیم پرداخت.

طرح مسئله

شاید رایج‌ترین ویژگی تعامل انسان که به سختی آن را قابل ملاحظه می‌دانیم، این است که ما صحبت می‌کنیم. بعضی اوقات با اشخاص خاص، بعضی اوقات با هر کس که گوش می‌دهد، و در زمانی که کسی را برای گوش کردن نمی‌بابیم، با خودمان صحبت می‌کنیم. اگرچه زبان انسان، نقش‌های بسیار متنوعی را ایفاء میکند- از بیدار کردن کسی در صبح زود با گفتن تا نامگذاری یک کشتی با گفتن ولی در اینجا به آن کاربرد‌‌های زبان خواهیم پرداخت که برای ارتباط انسان، ابزاری است. برای مثال، متکلمین ماهرزبان انگلیسی حقایقی از قبیل زیر را می‌دانند:

الف- برای سلام به کارمی‌رود.

ب- برای خداحافظی به کار می‌رود.

ج – گروه به طور صحیح می‌تواند توسط متکلم در یک موقعیت خاص برای اشاره به میز خاصی بکار برود.

د – گروه به طور صحیح می‌تواند توسط متکلم در یک موقعیت خاص برای اشاره به میز خاصی بکار برود.

ه - برای درخواست نمک به کار می‌رود.

و - برای پرسیدن سن شخصی به کار می‌رود.

ز - برای بیان اینکه باران می‌بارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ح - برای قول دادن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ما از این فهرست می‌توانیم به شمه‌ای از انواع گستردة کاربردهای احتمالی زبان دست یابیم، ولی قبل از مرور این کاربردهای گوناگون، نخست باید بین استفاده از زبان برای انجام دادن کاری، واستفاده از زبان در انجام کاری تمیز قایل شویم، بدون شک یک حقیقت بسیار مهم دربارة انسان این است که ما زبان را در اکثر افکارمان به کار می‌بریم. احتمال دارد که برخی از افکار راکه به آن می‌اندیشیم، و به ویژه افکار مجرد و انتزاعی را، اگر زبانی در دسترس نداشتیم، نمی‌توانستیم به آنها بیاندیشیم. این حقیقت ممکن است برای حیات شناختی ما مهم باشد ، ولی برای مفهوم کاربرد شناختی کاربرد زبان ، یعنی استفاده از زبان برای انجام کارها، مهم نیست . وقتی توجه خود را بر اینکه مردم با استفاده از زبان می خواهند چه بکنند، معطوف می‌کنیم، در واقع توجه خود را معطوف به این می‌کنیم که شخص با کلمات درمواقع خاصی چه می‌مند ، در واقع بر نیات، مقاصد، تاورها ،و آرزوها ‌یی که یک متکلم در صحبت کردن دارد، متمرکز می‌شویم .

صحبت کردن همواره بدون تلاش وامری عادی است، ولی کاربرد موفق زبان عملی فوق‌العاده پیچیده است، همانطور که این موضوع را هرکس به عنوان فردی بزرگسال که سعی کرده است تا زبان دومی را یاد بگیرد، می‌داند. افز‌ون بر این‌، کاربرد یک زبان بیش از دانستن آن وقادر به تولید وفهم جملات آن است. ارتباط همچنین امری اجتماعی است، که معمولاَ در درون بافت نسبتاَ به خوبی تعریف شدة موقعیت اجتماعی صورت می‌گیرد. در چنین بافتی ما به دیگران اتکا می ‌کنیم تا در درک ما از اینکه آن موقعیت چیست، سهیم باشند. با مردمی که می‌شناسیم ، به فهمیدن مشترک متکی هستیم تا ارتباط تسهیل شود. ولی این فرایند ،چگونه فرآیندی است؟ ارتباط زبانی به آسانی حاصل می‌شود ولی مسلم است که به آسانی قابل توصیح نیست، هر نظریه ارتباط زبانی که شایستگی این عنوان را داشته باشد،باید سعی ن‌‌ماید تا به سؤالات زیر پاسخ دهد:

1- ارتباط زبانی (موفق) چیست؟ 2- ارتباط (موفق) چگونه صورت می‌گیرد؟ برای مثال ، فرض کنید‌ که یک متکلم قصد د ارد تا به شنونده‌ای گزارشکند که جاده یخ زده است. چه چیزی متکلم را قادر می‌سازد تا بتواند این موضوع را به شنونده بگوید؟ ‌

( جای تعجب است که این سوالات در پیشینه هیچ رشته اصلی بطور جامع مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. زبان‌شناسی با توجه به ویژگی ساختاری زبان، سعی کرده است تا پدیده‌های ارتباطی را در خارج از قلمرو اصلی آنها بداند. به همین منوال ، می‌توان آن علایق فلسفی درباره معنی، صدق، وارجاع را بدون بررسی جزئیات امر ارتباط دنبال کرد. روانشناسی سنتی توجه خود را معطوف به پردازش جمله‌ها می‌کند، اما علاقه زیادی به ویژگی‌‌های پدیده‌های ارتباطی ندارد. در نهایت، برخی جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان شروع به بررسی گفتگوها و مکالمات کرده‌‌اند، با این وجود مسئله ماهیت خود ارتباط را نادیده گرفته‌اند (یا فرض کرده‌اند که پاسخ آن را داده‌اند) . بنابراین، چیزی که مورد نیاز است، رویکردی منسجم به پدیدة ارتباط است که در آن مسئله ماهیت ارتباط مرکز تحقیق و بررسی باشد.) فقط در سالهای اخیر شکل یک نظریة بسندة ارتباط شروع به شکل‌گیری کرده است،و.زمان و پژ وهش بیشتری مورد نیاز است تا مفصلاً آن را کشف کند.

(الگوی پیام ارتباط زبانی)

در چهل سال گذشته متداولترین و معروف ترین برداشت از ارتباط زبانی انسان، آن چیزی بوده که ما آن را الگوی پیام می‌نامیم . وقتی الگوی پیام به عنوان یک « فرستنده» و شنونده به عنوان یک گیرنده فر ض می‌شود، و مسیر کلامی – گوشی( یعنی موج صوتی) نیز کانال صحیح می‌باشد الگوی پیام در ارتباط انسانی در شکل 9ـ1 نشان داده شده و در (6 ) خلاصه شده است.

شکل 9ـ1 ( الگوی پیام ارتباط متکلم پیامی در مغزش دارد که می‌خواهد به شنونده انتقا ل دهد و بتابراین متکلم از برخی صورت‌های زبان برای رمزگذاری پیام به منزلة معنای آن سود می‌جوید وآن را تولید می‌کند. شنونده با شنیدن صحبت، شروع به تشخیص اصوات، نحو و معنا می‌کند، و سپس با دانش ربای خود این معانی را به صورت یک پیام رمز‌گشایی شدة‌ موفق تضنیف می‌نماید.

این الگو توجیه‌گر برخی ویژگی‌های متداول گفتگو است: یعنی این الگو پیش‌بینی می‌کند زمانی ارتباط موفق است که شنونده همان پیامی را رمز‌گشایی شده با پیام رمز‌گذاری شده متفاوت باشد، ارتباط مختلف می‌شود. به همین منوال، این الگو، زبان را به منزلة‌ پلی‌بین متکلم و شنونده می‌داند که اندیشه‌های « خصوصی» توسط اصوات « همگانی» منتقلش می‌شود، که در نتیجه این اصوات به عنوان وسیله‌آی برای انتقال پیام مربوطه عمل می‌کند.

الگوی پیام گرچه دارای شمای جدیدی است، ولی حداقل به سه قرن قبل و به فیلسوف معروف جان‌لاک بر می‌‌گردد، که در سال 1691 چنین نوشت:

بنابراین، انسان به طور طبیعی دارای چنان اندامی شد که مناسب تولید اصوات باشد، که آنها را کلمه می نامیم. ولی این به تنهایی برای تولید زبان کافی نبود. چون طوطیان و برخی پرندگان دیگر را می‌توان آموخت تا اصوات را به اندازة کافی قابل تشخیص ادا کنند، به هیچ وجه نمی‌توان آن را زبان دانست.

پس، افزون بر اصوات صوتی، لازم آمد تا بتواند این اصوا را به مثابه علایمی از برداشت های داخلی به کار برد، و آنها را به منزلة‌ نشانه‌هایی برای ایده های ذهنی خود قرار دهد، تا بدین وسیله این ایده‌ها ر بتوان برای دیگران نمایاند و افکار اذهان انسان‌ها بتواند از فردی به دیگری منتقل شود.

جهت راحتی و سود جامعه که بدون انتقال افکار نباشد، لازم شد که انسان برخی نشانه های خارجی قابل فهم وملموس را پیدا کند، که از طریق آن ایده‌های غیر ملموس، که افکارشان آنها را می‌ساخت، برای دیگران شناخته شود.

افزون بر این، بسیاری از گفته های معاصر وجود دارد که اساساً همین ایده را می‌رسانند:

متکلم: بنابه دلایلی که زبان شناختی نیست، پیامی را که مایل است به شنوندگانش منتقل سازد، بر می‌گزیند، یعنی افکاری را که می‌خواهد آنها دریافت کنند. یا دستوراتی را که می‌خواهد به آنها بدهد، با سئوالاتی که می‌خواهد از آنها بپرسد. این پیام به شکل نمایی آوایی از گفته‌ها به واسطة‌ نظام قواعد زبانی، که متکلم مجهز به آن است، رمز‌گذاری می شود. پس این رمز‌گذاری تبدیل به سیگنالی برای اندام‌های تولید گفتار متکلم می‌شود، و او گفته‌ای را بیان می‌کند که دارای صورت آ‌وایی مناسب است، در عوض، اندام‌های شنیداری شنونده این صورت آوایی را دریافت می‌کند. اصوات گفتاری که این اندام‌های تولید گفتار متکلم می‌شود، و او گفته ای را بیان می‌کند که دارای صورت آوایی مناسب است.

در عوض ، اندامهای شنیداری شنونده این صورت آوایی را دریافت می‌کند. اصوات گفتاری که این اندام‌های شنیداری را تحریک می‌کنند، تبدیل به سیگنال عصبی می‌شود که از آن یک نمای آوایی حاصی می شود که معادل با آن نمایی است که متکلم پیام خود را در آن رمز‌گذاری کرده است. این نمای آوایی، توسط نظام قواعد زبانی شنونده به صورت همان پیام که متکلم در اول برای انتقال انتخاب آوایی، توسط نظام قواعد زبا نی شنونده، همان نظام قواعد را برای رمز‌گشایی انتخاب می‌کند که متکلم برای رمز‌گذاری بر می‌گزیند، پس نمونه ای از ارتباط زبانی موفق ایجاد می‌شود. ( کانز 1966 ، صص 103-104 )

تردیدی وجود ندار که این الگو بسیاری از افراد علاقمند به پدیدة‌ ارتباط در انسان را مجذوب و مسحور کرده است، و تا حدودی در زبان ما جایگیر شده است. برای مثال ، ردی (1979، صص 316-311 ) فهرستی از هشتاد استعاره را ارائه داده که براساس تصور زبان به منزلة‌ مجرایی برای اندیشه ها می باشد. در زیر برخی از این استعاره‌ها داده شده‌اند.
ارتباط مستقیم و تحت اللفضلی:

هنگامیکه به صورت مستقیم ارتباط برقرار می کنیم، فقط یک کنش ارتباطی انجام می دهیم، و هنگامیکه به صورت تحت اللفضلی سخن می گوییم، آنچه می گویم هماهنگ و سازگار با منظور ما است.

استراتژی مستقیم

اولین استراتژی ما، یعنی استراتژی مستقیم، شنونده را قادر می سازد تا از چیزی که متکلم بیان کرده و او شنیده است، استنتاج کند که متکلم به صورت مستقیم چه چیزی را می گوید.

(گام اول)

کردار زبانی

شنونده گفته ای را که متکلم بیان کرده، تشخیص می دهد.

اولین نقیصه الگوی پیام، ابهام دخیل در بود. الگوی پیام این حقیقت را در نظر نمی‌گیرد که گفته بیان شده ممکن است مبهم باشد و اینکه معمولاً از شنونده انتظار می‌رود (از سوی متکلم) که باند کدام معنا در آن موقعیت صحیح است. غالباً یک معنا از لحاظ بافتی نامناسب است، و فرض بر این خواهد بود که متکلم فقط معنای مناسب را مد نظر داشته باشد. برای مثال، جمله Give me a cheap gas can می تواند دارای معنای‌بالقوه:Give me a can for cheap gasیاGive me a gas can which is cheap باشد. ما معمولاً معنای دوم را در نظر می گیریم، چون از قوطی های یکسانی برای گازگران قیمت یا ارزان استفاده می شود.

بنابراین، شنونده با شنیدن لفظ باید تصمیم بگیرد که کدام معنای گفته همان معنای مورد نظر است.

(گام دوم)

معنای کاربردی

شنونده تشخیص می دهد کدام معنای گفته، همان معنای کاربردی در آن لحظه است.

حتی پس از اینکه شنونده لفظ را در بافت ابهام زدایی کرد، معمولاً کار دیگری قبل از تعیین آن کنش ارتباطی اجرا شده، باید از سوی شنونده باقی مانده باشد همچنانکه قبلاً ذکر شد، این کار مستلزم تعیین این موضوع است که متکلم به چه چیزی اشاره دارد. (البته اگر به چیزی اشاره داشته باشد).

این موضوع یک مشکل محسوب می شود، چون ارجاع به ندرت فقط با معنای گفته تعیین می شود. این موضوع روشن تر خواهد شد، اگر ما بخاطر بیاوریم که یک پیام غالباً در مورد شخص، مکان، یا چیزی خاصی در دنیای خارج است، اما معنای یک لفظ در زبان، به ندرت (اگر نگوییم هرگز) بطور دقیق مشخص می کند که ارجاع به کدام شخص، مکان، یا شیء بوده است.

در نتیجه گام بعدی استنتاج شنونده، همانا تعیین این خواهد بود که مورد اشاره متکلم کیست یا چیست.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اینترنت به زبان ساده

شنبه 29 آبان 1395

اینترنت به زبان ساده


پیش از به وجود آمدن شبکه های محلی تنها روش قراردادن امکانات موجود در اختیار چندین کاربر ، سیستم های اشتراک زمانی Time sharing بودند .

در این سیستم ها ( که د رحال حاضر نیز مورد استفاده قرار می گیرند ) ، از یک کامپیوتر بزرگ ( Main Frame) که از طریق خطوط ارتباطی ، مانند کابل هم محور یا کابل تلفن ، به چند ترمینال متصل بود ، استفاده می شد . در این سیستم ها تمامی می توان محاسباتی در کامپیوتر مرکزی قرار دارد و ترمینالهای فاقد قدرت پردازش اطلاعات هستند .

با پیدایش کامپیوترهای شخصی که با استقبال زیدی روبه رو شد کاربران توانستند از مزایای یک کامپیوتر مستقل استفاده کنند . بسیاری از تحلیلگران مستقل بودن کامپیوتر های شخصی را یکی از دلایل اساسی استقبال .فهرست مطالب:

آشنایی با شبکه

آشنایی با شبکه اینترنت

آشنایی با شبکه INTERANT

آشنایی با شبکه WEB

آشنایی با شبکه ( تعریف شبکه )خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: اینترنت، زبان، ساده

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی زبان

شنبه 29 آبان 1395

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی زبان

گروه ازمایشی زبان آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال1393

شامل درس زیر

زبان انگلیسی

نوع فایل : Pdf

10.0 MB :سایز

تعداد صفحه:8خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمـومـی گـروه آزمـایشـی زبان خارجی

شنبه 29 آبان 1395

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمـومـی گـروه آزمـایشـی زبان خارجی

آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1393

شامل دروس زیر

1-زبان و ادبیات فارسی

2- زبان عربی

3-فرهنگ و معارف اسلامی

4-زبان نگلیسی

نوع فایل:Pdf

1.41 MBسایز:

تعداد صفحه:16خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه کمک اموزشی زبان فارسی 3

شنبه 29 آبان 1395

تست و جزوه کمک اموزشی زبان فارسی 3


*در صورت خرید این فایل یک فایل هدیه بنام سوالات متداول در مورد تست زنی را نیز دریافت خواهید کرد *

تست و جزوه کمک اموزشی زبان فارسی 3 - درس 1 تا 12

نکته های طلایی کنکور زبان فارسی

جزوه حاضر شامل سوالات تستی زبان فارسی دوره متوسطه دانش اموزان رشته تجربی و ریاضی و انسانی می باشد


نوع فایل:Pdf

سایز:557 MB

تعداد صفحه:12خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: جزوه، اموزشی، زبان، فارسی، 3

برنامه نویسی به زبان ++c (تمرینات به همراه حل)

شنبه 29 آبان 1395

برنامه نویسی به زبان ++c (تمرینات به همراه حل)

در این فایل چندین سوال به همراه حل آنها از برنامه نویسی ++c قرار داده شده است،که در زیر یک نمونه از آن را قرار دارد:

برنامه ای بنویسید که دو مقدار اعشاری را از ورودی خوانده و تفاضل و حاصلضرب و حاصل تقسیم آنها را محاسبه کرده به خروجی ببرد .

برنامه وقتی خاتمه می یابد که هر دو عدد اعشاری صفر باشند؟

جواب :

#include

#include

#include

int main(){

float a , b ,result ;

cout < "please="" enter="" 2="" float="" number="">

cout < "="" enter="" a="" :="">

cin >> a ;

cout < "="" enter="" b="" :="">

cin >> b ;

while (a!=0 || b!=0){

result = (a*b)-(a/b);

cout < "="" result=" << result ;

cout < "n="" please="" enter="" 2="" float="" number="">

cout < "="" enter="" a="" :="">

cin >> a ;

cout < "="" enter="" b="" :="">

cin >> b ;

}

getch();

return 0 ;

}خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه کمک اموزشی مهارت درک مطلب زبان انگلیسی کنکور

شنبه 29 آبان 1395

جزوه مهارت کمک اموزشی درک مطلب زبان انگلیسی کنکور


*در صورت خرید این فایل یک فایل هدیه بنام سوالات متداول در مورد تست زنی را نیز دریافت خواهید کرد . *

#درس_زبان_انگلیسی

✅جواب دادن به تست های Main Idea??

یکی از بخش های سخت زبان کنکور همین جواب دادن به تست های Main Idea که بعد از متن میدن و از شما میخوان که بگین ایده اصلی متن داده شده چی بوده. درسته که شاید در نگاه اول برای شما سخت بوده باشه و تاحالا درست نزده بوده باشید این تست ها رو اما اگه مهارت های جواب دادن به تست های Main Idea رو بلد باشید خیلی راحت میتونید پاسخ بدید و به یکی از راحت ترین تست های کنکور براتون تبدیل میشه. به همین منظور امروز جزوه ای رو براتون میذاریم که با خوندن اون میتونید مهارت لازمه رو برای پاسخ دادن به این تیپ تست ها بدست بیارید و در کنکور پیاده کنید

مقدمه

آخرین بخش از سوالات زبان کنکور، بخش درک مطلب می باشد. شاید در نگاه اول بتوان با یک قضاوت ناعادلانه این بخش را یکی از دشوارترین و چالش برانگیز ترین بخش از سوالات زبان کنکور دانست. اما همانگونه که گفتم ناعادلانه!!! با کمی درایت و هوش نسبی می توان عاشق این بخش شد. اما سوال اینجاست که چگونه می توان از پس تست های بخش درک مطلب برآمد و جواب این سوال به جا در این جزوه و جزوات وابسته دیگر پاسخ داده خواهد شد. پس بی نگرانی و دلواپسی در کنار هم به مرور روش های پاسخ به سوالات درک مطلب را می بینیم.

1 - اهداف این جزوه

در این جزوه موارد زیر را بررسی خواهیم کرد و انتظار می رود که پس از مطالعه دقیق این جزوه داوطلبان به راحتی از پس یکی از مرسوم ترین نوع سوالات بخش درک مطلب بر آیند.

1 - نکاتی مهم درباره پاسخگویی به سوالات درک مطلب

2 - کلیدهای سه گانه

3-مهارت شماره 1:یپدا کردن ایده اصلی متن

4 - بررسی تست های کنکوری

2-نکاتی مهم درباره پاسخگویی به سوالات درک مطلب

پیش از ورود به بررسی مهارت اول، ذکر برخی نکات الزامی می باشد. این نکات عبارتند از:

نکته شماره 1: برای پاسخگویی به سوالات این بخش، نیازی نیست همه متن با دقت خوانده شود.

نکته شماره 2:شما وقت زیادی برای خواندن متن به صورت عمیق ندارید بنابراین فقط قسمت هایی باید مورد توجه واقع شود که جواب سوالات در آنها قرار دارد.

نکته شماره 3: هیچ نگرانی بایت متن هایی که به موضوع آنها آشنا نیستید نداشته باشید زیرا پاسخگویی به سوالات درک مطلب نیازی به داشتن دانش قبلی نسبت به آن موضوع ندارد زیرا تمامی اطلاعات مورد نیاز از موضوع، در آن متن پوشش داده شده است.


3 - کلیدهای سه گانه


نوع فایل:Pdf

سایز: 1.24 MB

تعداد صفحه:12خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت ساختمان داده ها به زبان C

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت ساختمان داده ها به زبان C


فصل اول : مفاهیم اساسی

اهداف:

آشنایی با سیکل زندگی نرم افزار

آشنایی با الگوریتم


1-1 سیکل زندگی نرم افزار-نیازمندی ها:

نیازمندیها

تمام پروژه های بزرگ برنامه نویسی با مجموعه ای از مشخصات و خصوصیاتی که اهداف پروژه را مشخص می کند، شروع می شود.

این نیازمندیها اطلاعاتی را به برنامه نویسان می دهند(ورودی) و نیز نتایجی را که باید ایجاد گردد(خروجی) تعیین می کنند.


فهرست:

فصل اول : مفاهیم اساسی

فصل دوم : آرایه ها

فصل سوم : صف و پشته

فصل چهارم: لیست ها

فصل پنجم : درخت

فصل ششم: گراف ها

فصل هفتم: مرتب سازیخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: پاورپوینت، ساختمان، داده، زبان، C

پاورپوینت زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم

فصل اول نمایش داده ها در کامپیوتر:

اعداد دودویی و شانزده شانزدهی

کد های کارکتری

نمایش مکمل 2 برای اعداد صحیح علامت دار

جمع و تفریق اعداد مکمل 2

سیستم های دیگر برای نمایش اعداد


چگونگی نمایش داده‌ها در زبان اسمبلی:

اعداد دودویی و شانزده‌شانزدهی

کدهای کاراکتری

نمایش مکمل 2 برای اعداد صحیح علامت‌دار

سیستم‌های دیگر برای نمایش اعداد


فهرست مطالب:

فصل اول : نمایش داده ها در کامپیوتر

فصل دوم : قسمت های یک سیستم کامپیوتری

فصل سوم : استفاده از اسمبلر

فصل چهارم : دستورالعملهای اساسی

فصل پنجم : انشعاب و حلقه

فصل ششم : روال ها

فصل هفتم : عملیات رشته ها

فصل هشتم : سایر حالت های آدرس دهی

فصل نهم : دستکاری بیت ها

فصل دهم : وقفه و ورودی / خروجی

فصل یازدهم : پردازش اسمبلی

فصل دوازدهم : ماکرو ها و اسمبلی شرطی

فصل سیزدهم : مثال نمونه
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت تمرینات زبان c به همراه حل آنها

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت تمرینات زبان c به همراه حل آنها

در این پاورپوینت تمرینات زبان c و ++c به همراه حل کامل آنها قرار دارد،که به صورت زیر فهرست بندی شده اند:

فصل اول: ساختار برنامه

فصل دوم: ساختار های تصمیم

فصل سوم: توابع


برای نمونه از فصل اول یک سوال به همراه جواب در زیر قرار داده شده است

تمرین فصل اول:

—برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی خوانده و سپس میانگین آنها را محاسبه کرده و به خروجی ببرد؟

پاسخ C :

main( )

{

int a,b,c;

float ave;

printf(“n enter three number: “);

scanf(“%d %d %d”,&a,&b,&c);

ave=(a+b+c)/3;

printf(“n average is:%f”,ave);

}

پاسخ C++ :

main( )

{

int a,b,c;

float ave;

cout<“n enter="" three="" number:="">

cin>>a;cin>>b;cin>>c;

ave=(float)(a+b+c)/3;

cout< “n="" average="" is:=""><><>

}خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها

جایگاه درس در رشته کامپیوتر:

ضرورت این درس:

ضرورت نیاز به زبانهای سطح بالا

ضرورت ترجمه برنامه های نوشته شده با زبان سطح بالا به برنامه به زبان ماشین

تنوع زبانهای برنامه نویسی سطح بالا


فصل اول: ریاضیات مقدماتی

اهداف رفتاری:

دانشجو پس از مطالعه این فصل با مفاهیم زیر آشنا خواهد شد:

مفاهیم نمادگذاری و مفهوم تابع

نظریه مجموعه ها

مفهوم استقراء ریاضی

گراف و انواع آن


1-1 نمادگذاری:

نماد ┌x┐: اشاره به کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی عدد حقیقی x دارد. ┌-3.7┐=-3

┌4.5┐= 5

نماد ┌x┐ را جزء صحیح بالای x می نامیم.

نماد └x┘: اشاره به بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی عدد حقیقی x دارد. └-3.7┘=-4

└4.5┘= 4

نماد └x┘ را جزء صحیح پایین x می نامیم.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی آلگوریتم ژنتیک در زبان برنامه نویسی C++

شنبه 29 آبان 1395

بررسی آلگوریتم ژنتیک در زبان برنامه نویسی C++


چکیده

علم ژنتیک، علمی است که به تازگی وارد علوم کامپیوتر شده و با استفاده از اجزا مورد نیاز ژنتیک و شبیه سازی آن در کامپیوتر، انسان را قادر می سازد تا بعضی از مسائل مختلف و پیچیده ای که در اوایل حل نشدنی بودند، را حل کند.

این مستند، یک کتابخانه از اشیا الگوریتم ژنتیک به زبان c++ می باشد. این کتابخانه شامل ابزاریست که برای بهبود هر برنامه ای به زبان c++ و هر خروجی و هر عملگر ژنتیکی، استفاده می شوند. در اینجا، با پیاده سازی الگوریتم ژنتیک، رابط برنامه نویسی آن و اشکالی برای راهنمایی، آشنا خواهید شد.

مقدمه

این مستند محتویات کتابخانه الگوریتم ژنتیک را رمز بندی می کند و بعضی از فلسفه های طراحی را که در پشت پیاده سازی هستند، نمایش می دهد. بعضی از مثال های کد منبع در آخر صفحه مشخص شده تا ساختار اصلی برنامه، توانایی های عملگرها، تطابق عملگرها با نیاز کاربر و مشتقاتی از کلاس های جدید مجموعه ژن را نمایش بدهند. وقتی که شما از یک کتابخانه استفاده می کنید به صورت ابتدایی با دو نوع کلاس کار می کنید الگوریتم مجموعه ژن و الگوریتم ژنتیک. هر نمونه ای از مجموعه ژن یک راه حل برای مسئله شما نشان می دهد. شی الگوریتم ژنتیک توضیح می دهد که چگونه سیر تکامل باید طی شود. الگوریتم ژنتیک از یک تابع عضو شی ای که توسط شما تعریف شده است استفاده می کند تا معین کند چگونه هر مجموعه ژن برای زنده ماندن مناسب است؟

الگوریتم ژنتیک از عملگر های مجموعه ژن ( که در داخل مجموعه هستند) و استراتژی های انتخاب/ جایگزینی ( که در داخل الگوریتم ساخته می شود ) برای تولید یک مجموعه ژن جدید مجزا ، استفاده می کند.

سه چیز برای حل مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک وجود دارد :

1. تعریف خروجی های که نشان داده میشوند

2. تعریف عملگر های ژنتیکی

3. تعریف تابع عضو شی را

GALIB (کتابخانه الگوریتمهای ژنتیک ) به شما در دومورد اول به وسیله مهیا کردن مثال های زیاد وتکه برنامه هایی که شما می توانید ، خروجی ها و عملگر های خود را بسازید کمک می کند . در خیلی از موارد شما می توانید از ساختار خروجی ها و عملگر ها با کمی یا هیچ اصلاحی استفاده کنید . تابع عضو شی کاملا به شما مربوط می شود .

در صورتی که شما خروجی ها ، عملگرها و موارد شی را داشته باشید ، می توانید هر کدام از الگوریتم های ژنتیک را برای پیدا کردن راه حل بهتر و مناسبتر برای مسئله تان به کار بگیرید. موقعی که شما از الگوریتم ژنتیک برای حل یک مشکل بهینه استفاده می کنید، باید قادر باشید که یک راه حل برای مسئله در یک ساختمان داده ارائه بدهید . الگوریتم ژنتیک یک جمعیت از راه حل هایی که بر طبق نمونة ساختمان دادهایی که به وجود آورده اید، ایجاد می کند . بعد الگوریتم ژنتیک بر روی این جمعیت عمل می کند تا بهترین راه حل را ازآن استخراج کند.در GALIB کتابخانه الگوریتم ژنتیک به نمونة ساختمان داده GAGENOME گفته می شود (بعضی ها به آن کروموزوم نیز می گویند ). این کتابخانه شامل چهار نوع از این مجموعه هاست GALISTGENOME ( لیست پیوندی مجموعه ژن)GATREEGAGENOME (درخت مجموعه ژن) GAARRYGENOME( آرایه مجموعه ژن) GABINARYSTRINGGENOME(رشته دودویی مجموعه ژن). این کلاس ها از کروموزوم یا کلاس GAGENOME اصلی و یک کلاس ساختمان داده ای که بوسیله نامشان مشخص شده اند، مشتق شده اند.

برای مثال لیست پیوندی مجموعه ژن از کلاس GALIST و همچنین کلاس مجموعه ژن GAGENOME مشتق شده است. از ساختمان داد ه ای که با تعریفات مسئله شما همخوانی دارد، استفاده کنید. برای مثال ، اگر شما سعی می کنید که یک تابعی را بهینه سازی کنید که به پنج عدد حقیقی وابسته است ، پس به عنوان مجموعه ژن خود از یک آرایه یک بعدی با پنج عنصر اعشاری استفاده کنید.

الگوریتم های ژنتیک مختلف زیادی وجود دارند. GALIB (کتابخانه الگوریتم ژنتیک) شامل سه نوع اصلی می باشد:

1. حالت ساده

2. حالت ساکن یا ثابت یا یکنواخت

3. حالت افزایش

این الگوریتم ها در طریق های که مجموعه های جدید مجاز را ایجاد می کند ومجموعه های قدیمی را درزمان سیرتکامل جایگزین می کنند ، با یکدیگر تفاوت دارند.

GALIB دو مکانیسم اولیه برای گسترش قابلیت های ساخت شی را مهیا می کند اول از همه (و مهمتر از همه از نظر برنامه نویسی C++ ) شما می توانید کلاس های خودتان را درست کنید و تابع های عضو جدیدی را تعریف کنید . اگر شما احتیاج دارید که فقط تنظیمات کمی را بر روی رفتار کلاس GALIB اعمال کنید ، در بیشتر موارد می توانید یک تابع تعریف کنید و به کلاس GALIB بگویید که از آن به عنوان پیش فرض استفاده کند .

الگوریتم های ژنتیک اگر به درستی پیاده سازی شوند، قابلیت هر دو مورد پویش( پیدا کردن وسیع)و کاوش (پیداکردن محلی )در فضای SEARCH را، دارند. نوع رفتار یا عملکردی را که شما می بینید، بستگی به این دارد که چگونه عملگرها کار می کنند و همچنین بستگی به شکل یا فرم فضای SEARCH شما دارد.

تابع score:

بااستفاده از تابع شی‌گرایی اختصاص داده شده به کروموزوم امتیاز شی‌گرایی کروموزوم را بر می‌گرداند. اگر هیچ تابعی شی‌ای اختصاص داده نشده و هیچ امتیازی قرار داده نشده، امتیاز صفر برگردانده می‌شود. اگر تابع امتیاز با یک ورودی فراخوانی شود، امتیاز شی‌ای کروموزوم همان مقدار ورودی خواهد شد. (این مورد برای توابع شی‌ای پایه بر جمعیت مفید است زیرا در‌آن شی جمعیت عمل تکامل را انجام می‌دهد)

تابع userdata :‌

هر کروموزوم شامل یک اشاره‌گر کلی به داده‌های مشخص شده برای کاربر می‌باشد. از این تابع عضو برای قرار دادن و دریافت این اشاره‌گر استفاده می‌شود. در نظر داشته باشید که کپی کردن یک کروموزوم باعث می‌شود که کروموزوم کپی شده به همان اشاره‌گر داده‌ای کاربر به عنوان اشاره‌گر اصلی مراجعه می‌کند و داده کاربر کپی نمی‌شود. در نتیجه تمام کروموزوم‌ها در جمعیت به همان داده کاربر اشاره می‌کنند.

تابع write :

محتویات کروموزوم رابه جریان مخصوص و معینی می‌فرستد.


GA1DArrayGenome

آرایه یک بعدی کروموزوم یک آرایه از اشیاء‌جنسی کلی و دوباره قابل اندازه‌گیری می‌باشد. این آرایه متشکل از کلاس GAGenome و کلاس GAArray<> می‌باشد.

هر عنصر در این آرایه یک ژن است. ارزش ژنها توسط نوع کروموزوم تعیین می‌شود. برای مثال، یک آرایه از اعداد صحیح مقادیر صحیح را دارد در صورتیکه آرایه از اعشار مقادیر اعشاری را داراست.

سلسله مراتب کلاس

class GA1DArrayGenome : public GAArray, public GAGenome

سازنده ها

GA1DArrayGenome(unsigned int length, GAGenome::Evaluator objective = NULL, void * userData= NULL)

GA1DArrayGenome(const GA1DArrayGenome &)

شاخص توابع عضو

const T & gene(unsigned int x=0) const

T & gene(unsigned int x=0)

T & gene(unsigned int x, const T& value) const

T & operator[](unsigned int x) const

T & operator[](unsigned int x)

int length() const

int length(int l)

int resize(int x)

int resizeBehaviour() const

int resizeBehaviour(unsigned int minx, unsigned int maxx)

void copy(const GA1DArrayGenome& original, unsigned int dest, unsigned int src,

unsigned int length)

void swap(unsigned int x1, unsigned int x2)


توضیحات توابع عضو :

تابع copy :

بیت‌های مشخص شده را از کروموزوم طراحی شده کپی می‌کند.

تابع gene:

قرار دادن یا دریافت عنصری مشخص

تابع length:

قرار دادن یا گرفتن طول

تابع resize:

قرار دادن و طول.

تابع resizeBehavior :

قرار دادن یا گرفتن رفتار دوباره اندازه شده. مقدارmin , ،مینیمم طول اجازه داده شده و مقدار max ، ماکسیم طول اجازه داده شده را تعیین می‌کنند. اگر مقادیر max,min مساوی باشند،‌کروموزوم قابل تغییر اندازه نمی‌باشد. از توابع resize behavior و resize برای کنترل سایزو اندازه کروموزوم استفاده کنید.رفتار پیش فرض سایز ثابتی می‌باشد. با استفاده از متد resize behavior شما می‌توانید مقادیر مینیمم و ماکسیمم را برای اندازه‌ کروموزوم مشخص کنید. اگر شما مقدار مینیمم و ماکسیمم را به صورت مقدار مساوی تعیین کنید،‌ در این صورت،‌ اندازه سایر ثابت به دست می‌آید. اگر شما از resize برای تعیین یک سایزی که بیرون از محدوده می باشد می‌خواهید اسفتاده کنید. اول از resize behavior در این صورت مرزها برای سازگاری با مقدار معین شما برای دوباره اندازه شدن عریض‌تر خواهد شد. و بالعکس و اگر مقادیری که شما توسط resizebehavir تعیین کرده‌اید با سایز کروموزوم جاری برخورد داشته باشد، کروموزوم دوباره اندازه می‌شود تا با مقادیر جدید هماهنگ باشد.

وقتی که resize behavior با هیچ آرگومان فراخوانی نشود،‌ مقدار ماکسیمم سایز برگشت داده می‌شود. اگر کروموزوم قابل دوباره سایز شدن مجدد است، و یا GAGenome::fixed _ size اگر سایز و اندازه آن ثابت باشد.

تابع swap:

عناصر مورد نظر را جابجا می‌کند.

عملگرهای ژنتیکی برای این کلاس
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

1

مقدمه

2

الگوریتم ژنتیک

5

تعریف خروجی(نمایش)

8

عملگرهای مجموعه ژن

10

شئ جمعیت

13

توابع شئ و مقیاس گذاری مناسب

14

نمایش الگوریتم ژنتیک درc++

15

توانایی عملگرها

17

چگونگی تعریف عملگرها

18

چگونگی تعریف کلاس مجموعه ژن

22

سلسله مراتب کلاس ها

23

1. سلسله مراتب کلاس GALib – گرافیکی

23

2. سلسله مراتب کلاس GALib – مراتب

24

رابط برنامه نویسی

25

نام پارامترها و گزینه های خط فرمان

26

رفع خطا

28

توابع اعداد تصادفی

29

GAGeneticAlgorithm

31

GADemeGA

42

GAIncrementalGA

44

GASimpleGA

47

GASteadyStateGA

50

Terminators

52

Replacement Schemes

54

GAGenome

55

GA1DArrayGenome

62

GA1DArrayAlleleGenome

65

GA2DArrayGenome

67

GA2DArrayAlleleGenome

70

GA3DArrayGenome

72

GA3DArrayAlleleGenome

76

GA1DBinaryStringGenome

78

GA2DBinaryStringGenome

81

GA3DBinaryStringGenome

85

GABin2DecGenome

88

GAListGenome

91

GARealGenome

92

GAStringGenome

94

GATreeGenome

96

GAEvalData

97

GABin2DecPhenotype

98

GAAlleleSet

100

GAAlleleSetArray

103

GAParameter and GAParameterList

104

GAStatistics

108

GAPopulation

113

GAScalingScheme

123

GASelectionScheme

127

GAArray

130

GABinaryString

132

نتیجه گیری

135

مراجع

136خرید فایل


فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

1

مقدمه

2

الگوریتم ژنتیک

5

تعریف خروجی(نمایش)

8

عملگرهای مجموعه ژن

10

شئ جمعیت

13

توابع شئ و مقیاس گذاری مناسب

14

نمایش الگوریتم ژنتیک درc++

15

توانایی عملگرها

17

چگونگی تعریف عملگرها

18

چگونگی تعریف کلاس مجموعه ژن

22

سلسله مراتب کلاس ها

23

1. سلسله مراتب کلاس GALib – گرافیکی

23

2. سلسله مراتب کلاس GALib – مراتب

24

رابط برنامه نویسی

25

نام پارامترها و گزینه های خط فرمان

26

رفع خطا

28

توابع اعداد تصادفی

29

GAGeneticAlgorithm

31

GADemeGA

42

GAIncrementalGA

44

GASimpleGA

47

GASteadyStateGA

50

Terminators

52

Replacement Schemes

54

GAGenome

55

GA1DArrayGenome

62

GA1DArrayAlleleGenome

65

GA2DArrayGenome

67

GA2DArrayAlleleGenome

70

GA3DArrayGenome

72

GA3DArrayAlleleGenome

76

GA1DBinaryStringGenome

78

GA2DBinaryStringGenome

81

GA3DBinaryStringGenome

85

GABin2DecGenome

88

GAListGenome

91

GARealGenome

92

GAStringGenome

94

GATreeGenome

96

GAEvalData

97

GABin2DecPhenotype

98

GAAlleleSet

100

GAAlleleSetArray

103

GAParameter and GAParameterList

104

GAStatistics

108

GAPopulation

113

GAScalingScheme

123

GASelectionScheme

127

GAArray

130

GABinaryString

132

نتیجه گیری

135

مراجع

136


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 434 )
   1       2       3       4       5       ...       29    >>