X
تبلیغات
رایتل

بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی

چهارشنبه 3 آذر 1395

چکیدۀ تحقیق

عنوان تحقیق:

چکیده : هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است.

فرضیات پژوهش عبارتند از : 1) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد

2) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.

همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد

اسلامی واحد دماوند است و نمونۀ آماری 100 نفر است که از میان این جامعۀ آماری به

صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه

نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از

پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.

نتایج این پژوهش به شرح ذیل است :

1) بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.

2) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.

3) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فصل اول

مقدمه

نگرش : 1) ارزیابی ذهنی از امری و طرز تفکر نسبت به آن 2) نگاه ، نظر 3) ملاحظه ،

رعایت 4) دقت ، توجه .

دین : آیین ، کیش ، مذهب ، اعتقاد ، ایمان ، راه ، روش ، پاداش ، فرمانبرداری ، خضوع ،

پیروی ، اطاعت ، تسلیم و جزا .

نگرش دینی : نگرش دینی ، مجموعه ای از اعتقادات ، احساسات و اعمال فردی یا جمعی

است که حول مفهوم حقیقت غائی را می توان بر حسب تفاوت ادیان با یکدیگر ، واحد یا متکثر ،

مشخص یا نا مشخص ، الوهی یا غیر الوهی و نظیر آن تلقی کرد ، به هر نوع ایمانی که هر کس

نوعی گرایش برای باور داشتن به آن احساس کند حتی اگر قابل اثبات یا تکذیب نباشد حقانیت و

اعتبار می بخشد ، بعد اعتقادی یا باورهای دینی عبارتند از باورهایی که انتظار می رود پیروان آن

دین بدانها اعتقاد داشته باشند .

نگرش دینی مثبت : اولاًدینداری همراه است با مجموعه ای از نگرش ها ، اعتقادات و

محوری ترین اعتقادات در این زمینه اعتقاد به وجود خداوند ، نقش خداوند در هستی و وحدانیت

خداوند است. دوم این که هر دینی با مناسکی ( فردی – اجتماعی ) همراه است و در مورد اسلام

انجام فریضه نماز یکی از محورهای مهم در دینداری است .

نگرش دینی منفی : بی علاقگی و حس بی تفاوتی نسبت به مسائل فکری و سستی معتقدات

مذهبی و عصیان و بی بند و باری در مورد مسئولیت ها و مقررات اخلاقی و مذهبی ، گرچه این

بی علاقگی و سستی از محدودۀ دین و مسائل مذهبی گذشته و مظاهر ناگوار آن در همۀ شئوون و

آداب و مسائل ریز و درشت و سهل و خطیر زندگی فردی و اجتماعی نیز کاملاً به چشم می خورد ولی آنچه که در این میان در درجۀ اول اهمیت قرار گرفته و به عنوان کانون اصلی می تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد موضوع ضعف ایمان و فقدان حس مسئولیت در مورد معتقدات و مقررات مذهبی می باشد .

تفکر : فعالیتی است ذهنی ، شکلی است از پردازش اطلاعات شناختی ، بهره گیری از ادراکات، مفاهیم ، نمادها وتصاویر ذهنی .

انتقاد : عمل نشان دادن خوبی ها و بدی های چیزی ، عیب جویی ، خرده گیری ، سره کردن ، بهگزینی پالودن ، بررسی .

تفکر انتقادی : در تمامی تعاریف رسمی ، تفکر انتقادی به عنوان کاربرد عمدی مهارتهای

سطح بالا و عقلانی تجزیه تحلیل و ترکیب ، تشخیص شکل و حل مسأله و استنتاج و ارزشیابی در نظر گرفته می شود .

بیان مسأله :

با توجه به این که میان دانشجویان نگرش های متفاوتی ( مثبت و منفی ) نسبت به دین وجود

دارد و هم چنین دارای درجات متفاوتی از تفکر انتقادی هستند ، بنابراین در رابطه با این که آیا با

( مثبت و منفی ) بودن نگرش دانشجویان تفکر انتقادی آنها مثبت و منفی می شود ؟ می خواهم در این رابطه اطلاعاتی به دست آورم و بررسی کنم .

اهداف پژوهش :

هدف از پژوهش حاضر این است که رابطۀ نگرش دینی و تفکر انتقادی دانشجویان را مورد

بررسی قرار داده و تعیین شود که چه نوع رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد ، که نگرش دینی

را به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم کرده و تأثیرات آن ها بر روی تفکر انتقادی مورد بررسی قرار می گیرد .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

شنبه 29 آبان 1395

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی


گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1393

شامل دروس زبان خارجی زیر

1-آلمانی

2- فرانسه

3-روسی

4-ایتالیایی

اقلیتهای دینی

مسیحی "زرتشتی"کلیمی

نوع فایل:Pdf

سایز: 230 kB

تعداد صفحه:12خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

شنبه 29 آبان 1395

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی


گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1393

شامل دروس زبان خارجی زیر

1-آلمانی

2- فرانسه

3-روسی

4-ایتالیایی

اقلیتهای دینی

مسیحی "زرتشتی"کلیمی

نوع فایل:Pdf

سایز: 272kB

تعداد صفحه:12خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

شنبه 29 آبان 1395

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1393

شامل دروس زبان خارجی زیر

1-آلمانی

2- فرانسه

3-روسی

4-ایتالیایی

اقلیتهای دینی

مسیحی "زرتشتی"کلیمی

نوع فایل:Pdf

سایز: 273kB

تعداد صفحه:14خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی تربیت دینی در نوجوانان

شنبه 29 آبان 1395

بررسی تربیت دینی در نوجوانان

مقدمه:

از آنجائیکه نظام مقدس جمهوری اسلامی فقط و فقط از طریق اعتماد عمیق اقشار ملت به اسلام عزیز متداوم و پایدار می‌ماند و نظام جمهوری اسلامی چیزی جز ظهور حیات اسلامی در عرصة فعالیتهای فردی و اجتماعی نیست بنابراین لازم است که بیش از پیش در این راستا همت گمارده شود. و به گونه‌ای عمل کرد که در نسل جدید ما و نسلهای بعدی دچار اضطراب و نگرانی و بیم و هرای نشوند و چه بسا یک عملکرد غلط در این زمان از طرف تربیت‌کنندگان از پدر و مادر گرفته تا مربیان مقاطع مختلف تحصیلی یأس و ناامیدی را در روحیة این عزیزان ایجاد کند و روح دین باور و وجدان پاک نوجوانان را پدران و مادران آیندة این مرز و بوم سست و بی‌حاصل نماید پس توجه داشته‌باشیم که وظیفة خطیری بر دوش نهاده شده‌است که با اندکی لغزش در انجام آن در پیشگاه خداوند متعال پاسخگو نخواهیم بود و چه زیباست که در صورت پاسخگویی سربلند و سرافراز بیرون آئیم. پس بیائید عاقلانه عمل کنیم و از خود ستائیهای بی‌مورد دست برداریم و تربیت نسل سالم و صالح را داشته باشیم که این جز در سایة باوراندن باورهای مذهبی در نوجوانان و جوانان و نسل نو نیست البته به طور عاقلانه و استفاده از تکنیک‌های دین‌ باروانه که اگر مربیان ما خود را مجهز به این هنر نباشند و خود را با خواسته‌های پاک جوانان و نوجوانان آشنا نکند و آنرا در جهت صحیح هدایت ننمایند جفای بزرگی به جامعة بشریت از جمله مذهب تشیع نموده‌اند که البته وظیفه‌ای بسیار سنگین است و چه بسا از پیامبراکرم (ص) نقل شده‌است که معلمی شغل انبیاء است پس از این‌جا به ظرافت و مسئولیت خطیر خود با دقت بنگریم و از زیر این مسئولیت با بهانه‌های واهی شانه خالی نکنیم که اگر چنین کنیم لایق انسانیت نیستیم و اگر پدران و مادران در این یعنی در جهت دین‌باوری و تقویت مذهب در فرزندانشان کوتاهی کنند باید این را بدانند که لایق پدر و مادری نیستند و باید خودشان را مواخذه نمایند در پیشگاه خداوند بسی سنگین تر و سخت‌تر است.

و باید همة این سخنان چنین برداشت کرد که:

مسلمانان مسلمانی زسر گیرد که کفر از شرم یار بد مسلمان‌وار می‌آید.

موضوع: راههای مؤثر در تربیت دینی نوجوانان

مسئله: بررسی عوامل مؤثر در تقویت در نوجوانان

بیان مسئله: بسیار مشاهده می‌شود که اولیاء و مربیان از تربیت دینی نوجوانان گله و شکایت می‌کنند و آنها را افرادی لامذهب و فراری از دین می‌پندارند و به هر نحوی در صددند که این وصلة ناهمرنگ را به نوجوانان بچسبانند و به هر طریقی شده خود را از زیر بار مسئولیت بزرگ و خطیر مذهبی بار‌آوردن فرزندان‌شان شانه خالی نمایند که البته شاید بتوان تا اندازه‌ای این مسائل را به نوجوانان نسبت داد ولی اگر ما خود در کار خود دقیق شویم مشاهده می‌کنیم که نوجوان در ابتدای راه است اگر به او جهت داده شود و صحیح برنامه‌ریزی شود او به خوبی می‌تواند خود را دریابد و آنچه را روح پاک و بی‌آلایش او طلب می‌کند به آن دست پیدا کند که در این تحقیق محقق سعی برآن دارد که عوامل مؤثر در تربیت دینی نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و سطح عملکرد تقویت‌کننده‌هایی مثل خانواده و مدرسه و وسایل ارتباط جمعی را شناسایی و معرفی نماید و تا حد امکان برای رفع موانع و نواقص گام بردارد.

تعریف تئوری تربیت دینی

تربیت بدنی مجموعه‌ای از اقدامات و تلاشها و زمینه‌سازیها برای ایجاد دگرگونی در فکر و عمل است که منطبق با آن فکر و عمل دارای جنبه‌های موضع‌گیرانه براساس آن باشد.

تاریخچه دین در ایران

در گذشتة ایران که نظر می‌افکنیم به این نتیجه می‌رسیم که مذهب و تربیت دینی وجود داشته‌است چنان که ایرانیان قدیم خورشید پرست بودند وآتش را نیز به عنوان خدای خود مورد ستایش قرار می‌دادند و هرچندگاه حتی به دلیل اعتقادات سختی که نسبت به مذهب در دین خود داشتند عزیزترین کسان خود را نیز به پای خدایان خود قربانی می‌کردند تا اینکه مذهب بودا در ایران شکل گرفت اما باز به دلیل اینکه ریشه و بنیان محکمی نداشت با ظهور اسلام و فتح قسمتهایی از ایران بدست اعراب در زمان خلافت عمر و ابوبکر ایرانیان نیز اسلام را پذیرفتند و آن را سر منشاء زندگی خود عادات، آداب، … خود قرار دادند تا جائیکه آنها برای تربیت دینی نسل از ائمه (ص) سرمشق گرفته و زندگی این بزرگواران سرلوحة زندگی و تربیت دینی خود قرار دادند و مذهب تشیع را برگزیدند و آن جان خود را فدا کنند و شهادت در راه آن را افتخار می‌دانند.

تربیت دینی از دیدگاه اسلام

در اسلام در هریک از مراحل مختلف رشد دستورالعملهای دقیق و گسترده‌ای برای تربیت افراد وجود دارد از آن جمله نامگذاری، اذان و اقامه گفتن، مراقبتهای لازم در آغاز کودگی چون رضاع، حضانت، بهداشت، تغذیه و به طور کلی پرورش بدنی و عطوفت و محبت، بازی و سرگرمی، احترام به شخصیت کودک، بکارگیری روش کودکان و بالاخره تربیت دینی و اخلاقی و عقلی و عاطفی در ابعاد معنوی همچنین سالهای نخستین عمر مناسبترین موقعیت برای تربیت دینی است زیرا فطرت دست نخورده و زمینه و پذیرش کاملاً مساعد است در این مرحله مسئولیت تربیت و مراقبتهای رفتاری بیش از هرکس برعهدة پدر و مادر است چرا که در قرآن می‌فرماید:

یاأیها الذین آمنوا قولوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجاره

(تحریم آیة 6)

که در روایات به امر و نهی تفسیر شده و اولیاء باید اهل و فرزندان خود را از آنچه سرانجامش آتش دوزخ است حفظ و حراست کنند و در تعلیم و تربیت آنان بکوشند.

در اسلام برای کودکان و نوجوانان و قبل از بلوغ به عبادات تمرینی توصیه شده‌است تا کودکان با آداب و شرایع و اخلاق و تعهد‌پذیری آشنا شوند و در مرحلة تکلیف دچار مشکل نشوند.

امام صادق فرمودند: ما فرزندانمان را در پنج سالگی به نماز وار می‌داریم اما شما در هفت سالگی امر به نماز کنید. و نیز از ایشان نقل شده که پیش از آنکه منحرفان به سراغ فرزندانتان بیایند حدیث ما را برای آنان باز گوئید.

زمینه‌های تشدید تربیت دینی و یا تضعیف آن

رشد افکار مذهبی و علاقه به فضیلت‌های مذهبی در سنین نوجوانی به حداکثر خود می‌رسد تا حدی که گاهی نوجوان گرایش به ریاضت کشیدن، شب‌زنده‌داری انجام عبادات بسیار راز و نیاز کردن با خدا و گریه‌های شبانه در هنگام نماز پیدا می‌نمایند لذائذ را ترک می‌کند و صفا و پاکی و خلوصی در روحشان ایجاد می‌شود آنان تمایل دارند که همة اعمال خود و دیگران براساس خیر و مصلحت دستورهای دین باشد و همین افکار باعث می‌شود از بی‌قیدی و لاابالیگری بر حذر باشند و خود را از فساد دور کنند البته گاهی اوقات در انجام اعمال فوق جنبة افراط به خود می‌گیرند که به هر حال مقید نیست و عوارضی را به دنبال دارد.

آخرت و روز رستاخیز و بر ملاشدن همة اعمال و رفتارهای خوب و بد گذشته در این دوره فکر آنها را مشغول می‌نماید و باعث می‌شود که اعمال در رفتارشان را تحت کنترل درآورده براساس معیارهای شرعی عمل کنند و از این طریق آرامش خاطر کسب نمایند و ناراحتیهای خود را کاهش می‌دهند.

از طرفی پیدایش شکهای مذهبی نیز در همین سنین آغاز می شود شک در همه چیز شک در اعتقادات خود و اعتقادات والدین خود، شک در تعلیمات مذهبی، شک در حقانیت پیامبران، که آیا آنها از سوی خدا آمده‌اند شک در زندگی بعد از مرگ، شرک در آفرینش انسان از طرف خداوند، شک در عدالت خداوند و بالاخره شک در زندگی بعد از مرگ، شک در آفرینش انسان از طرف خدا، شک در عدالت خدا و بالاخره شک در وجود خدا او می‌خواهد مطمئن شود که آیا آنچه را که تا به حال به دست آورده درست بوده یا خیر او می‌خواهد با دلایل عقلی و منطقی همة اینها را قبول یا در نماید. تفسیری نواز جها ن هستی داشته باشد و از طرفی می‌ترسد پیدایش شک را با دیگران مطرح کند چون ممکن است او را به لاقیدی و بی مذهبی متهم کند مشکل از همین‌جا ایجاد می‌گردد که نوجوانان در شکلهای خود باقی بمانند و تثبیت شوند و نتوانند خود را قانع و ارضاء نمایند و یا برای برطرف کردن این شکها به افراد ناصالح و کجرو و بی اطلاع رجوع نموده سر از لامذهبی و بی‌بندوباری وبی‌خدایی درآورند و آن روح پاک و بی‌آلایش و باصفا و صمیمی را که به دست‌آورده بودند از دست داده به انحرافات اخلاقی نیز کشیده می‌شوند زیرا هیچ عامل کنترل را بر خود ناظر نمی‌بینند و اینان به کنترلهای درونی نخواهند رسید و در اثر پیدایش یک خلاء مذهبی اکثراً دچار سرشکستگی و حیرانی می شوند و به پوچ‌گرایی می‌رسند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، تربیت، دینی، نوجوانان

دانلود تحقیق آیا دیانت بهائی دینی ایرانی است

دوشنبه 19 مهر 1395
بهائیان بر این باور استوارند که دیانت بهائی از ایران برخاسته و دینی ایرانی است ولی جهان شمول است، تعالیمش مردم و گروه خاصی را در نظر ندارد، هدفش برتری یک نژاد و کشور نیست بلکه خواستار دنیائی است که همهء انسان‌ها، با هر دین و باوری، در آن با بهروزی و خوشبختی زیست نمایند. با این تفکّر باید به بی خبری برخی از هم‌وطنان اندوه خورد وقتی می‌گویند دین بهائی به خاطر سابقهء اسلامی بنیان‌گزارانش و داشتن آثاری به زبان عربی، دینی ایرانی نیست بلکه دنبالهء دین اسلام و در ردیف دیگر ادیان سامی است. این ادعا یکی دو ماه پیش در یک برنامه‌ء تلویزیونی که از امریکا پخش می‌شد و شامل مناظره‌ای بین نمایندگان سه دیانت اسلام، بهائی و زردشتی بود تکرار گردید. در این برنامه آقای هومر آبرامیان، شخصی که از جامعهء زردشتی دعوت داشت، گفته بود که دین بهائی را یک دین ایرانی نمی‌داند زیرا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ارزش‌های دینی خانواده و نقش آن در پیشگیری از گرایش به مواد مخدر

یکشنبه 18 مهر 1395
پروپوزال  روانشناسی با تمامی پارامتر های استاندارد  بیان  مسئله  اهداف  فرضیه  مبانی نظری و ادبیات  تحقیق  روش   ارجاع نویسی APA   قابل استفاده در پایان نامه های ارشد   مقالات   و رساله دکتری ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد نثر فارسی و آغاز ادبیات تاریخی دینی

دوشنبه 5 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)    تعداد صفحه:29   فهرست: نثر فارسی و آغاز ادبیات تاریخی دینی شاهنامه ابو منصوری 2)ترجمه ی تفسیر طبری 3)تاریخ بلعمی )الابنیه عن حقایق الادویه 5)هدایه المتعلمین فی الطب )حدود العالم من المشرق الی المغرب دقیقی، در راه احیای حماسه ی ملی آثار و اشعار دقیقی: فردوسی، خداوندگار حماسه و خرد محتویات شاهنامه: شایستگی های ادبی شاهنامه سپاه شب تیره چنان که پیش از این دیدیم، نثر فارسی در آغاز عصر فردوسی تولد یافت، زیرا نخستین کتاب فارسی که به عنوان اثری مستقل عرضه شد، همان شاهنامه‌ی منثور بود که به دلیل آن که به دستور و سرمایه ی ابو منثور محمد بن عبدالرزاق توسی فراهم شد، به شاهنامه ی ابو منصوری شهرت یافته و چنان که گفتیم، در واقع، تاریخ گذشته ی ایران به شمار می آمد است. اصل این کتاب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند - 101 صفحه فایل ورد

یکشنبه 4 مهر 1395
                  فرضیات پژوهش عبارتند از : 1) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد 2) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد. همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است و نمونۀ آماری 100 نفر است که از میان این جامعۀ آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی  استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد. نتایج این پژوهش به شرح ذیل است : بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد. بین نگرش دینی مثبت و تفکر ان ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد دینی ( زبان عربی)

یکشنبه 4 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه146 فهرست مطالب مقدمه   بخش اول   1- 1- 1- زندگی نامه   1- 1- 2- اساتید   3- نگاهی به قرآن   1- 1- 4- معرفی دیگر آثار قریشی   1 . الاخلاق و الآداب   3 . خاندان وحی در زندگانی چهارده معصوم علیه السلام   1- 2- 1-1- منابع تفسیری ‹‹  تفسیر احسن الحدیث ›› از این قرار است :‌   1 . مجمع البیان   بخش دوم   1- 2- 1- منابع تفسیری ‹‹  احسن الحدیث ››   4 . تفسیر کشاف   1-2-3- نگاهی کلی به شیوه تفسیری احسن الحدیث   1- 2- 1- 3-  منابع لغوی   بخش اول :  مبانی تفسیری   ‹‹ زرکشی ››  در تعریف ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، دینی، زبان، عربی)

تحقیق در مورد اثر اعتقادات دینی بر سلامت روح و روان

یکشنبه 4 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه16 فهرست مطالب در جستجوی معنویت از یادرفته یک متر برای اندازه‌گیری دینداری تضرع یا افسردگی؟ آرامش در پناه معنویت مطالعات ایرانی چند سؤال   افسردگی نوجوانان   چه زمانی باید نگران فرزندان خود باشید؟؟؟       اثر اعتقادات دینی بر سلامت روح و روان       آیا شما فکر می‌کنید افرادی که مذهبی‌ترند یا اخلاق بهتری دارند یا به مسائل معنوی و عرفانی بیشتر توجه دارند، کمتر بیمار می‌شوند؟   مثلاً کمتر سکته می‌کنند یا اگر سرطان بگیرند، بهتر درمان می‌شوند یا اصولاً طول عمرشان بیشتر از بقیه افراد است؟ فکر می‌کنید دعا چگونه می‌تواند در بهبود بیماری موثر باشد؟ آیا به رابطه بین توکل، صله رحم، راستگویی، نماز خواندن و آرامش روا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله چگونه باورهای دینی را در جوانان نهادینه کنیم؟

شنبه 3 مهر 1395
زندگی زیباست؛ همراه با تقارن ها، تناسب ها و هندسه شگفت و چشم نوازی که تأمل و تفکر در آن روح و جان را به شکوفایی و بالندگی می برد. جوان نیز زیباست؛ عواطف جوشان، آرمان جویی، شور، نشاط و زیبا خواهی فضای زندگی جوان را پر کرده است. نماز هم زیباست؛ فرصت زیبا شدن روح، پیوند با همه زیبایی، همه خوبی برای رسیدن به کرانه های کمال و جمال. سخن بر سر این است که چگونه می توان میان جوان و معنویات و باورهای دینی و به دیگر زبان، میان دو زیبایی، پیوند و یگانگی آفرید؟ پرسش جدی این است که چرا در نسلی که به دلیل ‹‹زیبایی جویی›› نمی تواند از کنار روح معنویات و باورهای دینی ساده بگذرد، اقبال و استقبال و نشاط باورهای دینی رامی بینیم؟ درست تر و راست تر آن است که روح عریان باورهای دینی و معنویات که تماشاگه همه رمز و رازها و زیبایی هاست، هنوز در معرض دید جوان قرار نگرفته است. روش های جذاب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقدام پژوهی دبیر دینی وعربی چگونه توانستم افت تحصیلی را در دانش آموز پایه هشتم (نگین) از بین برده و او را به درس علاقه مند کنم؟

شنبه 3 مهر 1395
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 31 صفحه می باشد. اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده می باشد. مقدمه  وقتی صحبت از افت تحصیلی می شود ، منظور تکرار پایه تحصیلی د ر یک د وره و ترک تحصیل پیش از پایان د وره است. به عبارت د یگر افت تحصیلی شامل جنبه های مختلف شکست تحصیلی، چون غیبت مطلق از مد رسه، ترک تحصیل قبل از موعد مقرر، تکرار پایه تحصیلی، نسبت میان سنوات تحصیلی د انش آموز و سال های مقرر آموزش و کاهش کیفیت تحصیلات می شود . منظور از افت تحصیلی کاهش عملکرد تحصیلی و د رسی د انش آموز از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است. افت تحصیلی یعنی اینکه د انش آموز د ر هنگام تحصیل بعد از یک د وره موفقیت تحصیلی یا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد عوامل موثر در تربیت دینی فرزندان

جمعه 2 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه22 فهرست مطالب مقدمه :   الف دین پذیری درچارچوب خانواده :   گیرد.   علل فردی :   علل اقتصادی :    علل اجتماعی :   غیبت والدین :   فوت والدین :         بشردرطول تاریخ به وجود صانعی برای جهان اعتقاد داشته و این عقیده از عقاید کهن و راسخ او بوده وهیچگاه در صحت و  استواری ان به خود شک راه نداده است .او می داند نظام آفرینش اثر پروردگاری بزرگ وآفریننده ای تواناست ، زیبایی طبیعت و رنگ آمیزی حیرت انگیز ونقش ونگار ظاهر جهان ، هستی بخشیده و هرجزئی از اجزاء آنرا روی نقشه واندازه گیری خاصی آفریده است .و نیز در طول تاریخ مردانی پاک و دور از هر نوع آلودگی را می شناسیم که خود را سفیران و پیامبران الهی معرفی نموده اند، و ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پروژه بررسی نگرش دینی بر تفکر انتقادی دانشجویان

جمعه 2 مهر 1395
پروژه ای از رشته های روانشناسی، علوم اجتماعی و مدیریت آموزشی درباره بررسی نگرش دینی بر تفکر انتقادی دانشجویان را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم.هدف از پژوهش حاضر این است که رابطۀ نگرش دینی و تفکر انتقادی دانشجویان را مورد بررسی قرار داده و تعیین شود که چه نوع رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد ، که نگرش دینی را به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم کرده و تأثیرات آن ها بر روی تفکر انتقادی مورد بررسی قرار می گیرد. این پروژه یا پایان نامه در فایل ورد ۱۰۳ صفحه ای آماده شده فهرست مطالب این پروژه به شرح زیر است : مقدمه متغیرهای پژوهش  نگرش دینی مثبت نگرش دینی منفی تفکر انتقادی تعاریف عملی متغیرها نگرش چیست فطری بودن دین فلسفۀ دین چیست  دین از دیدگاه مطهری دین از دیدگاه کانت ویژگی‌های تفکر انتقادی مهارتهای ویژه در تفکر انتقادی تفکر انتقادی و تفکر منطقی تفکر ا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 58 )
   1       2       3       4    >>