X
تبلیغات
رایتل

جزوه بتن الیاف دار

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

جزوه بتن الیاف دار

1-1 ﺳﺎﻟﻴﺎن درازی اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻟﻴﺎف در دﻧﻴﺎ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﻳﻢ از ﻛﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻴﺎف ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻞ و آﺟﺮ و از ﻣﻮی اﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﺪ . ﭘﺲ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺘﻦ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ راﻫﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﺘﻦ، و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﺒﻠﻲ )ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮاد ﻣﻀﺎف ﻳﺎﻣﻮاد ( ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﺑﺘﻦ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﭘﺎﻳ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺎﻳﻲ آن را ﺑﻬﺒﻮد .

ﻧﻮ آورﻳﻬﺎی ﺷﮕﺮف در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ، در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ و روﺷﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺘﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻤﺘﺎزﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺘﻌﺎرف ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺖ را ﻣﻴﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ . اﻣﺮوز در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﺗﺤﻮل ﻋﻈﻴﻤﻲ در ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺘﻦ ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ. اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﻦ ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺘﻨﻲ .

ﺣﺠﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ ﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ، وزن ﻛﻤﺘﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزه را ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. . ﻛﺎرﺑﺮد ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد ً ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺑﺘﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺮدی و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺸﺸﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، در ﻏﻴﺮ از ﺳﺎزه ﻫﺎی وزﻧﻲ ﻋﻤﻼ ﺿﻌﻒ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺸﺸﻲ ﺑﺘﻦ در ﻋﻤﻞ، ﺑﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﻛﺮدن آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﮔﺮدد ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻲ .

اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﻳﻲ . ارﺗﻮﺗﺮوپ اﺳﺖ ً ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻣﻘﻄﻊ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻛﻪ آرﻣﺎﺗﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺰوﺗﺮوﭘﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﻌﻒ در ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ و ﺗﺮدی ﺑﺘﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ، در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎ ً ﻧﺎزک و ﻧﺴﺒﺘﺎ م اﻟﻴﺎف ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﺣﺠﻢ ﺑﺘﻦ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻫﻤﮕﻦ و ﻫﻢ در ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻴﮕﺮدد، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻟﻴﺎف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺘﻦ از ﻓﻮﻻد، ﺷﻴﺸﻪ، ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎی آﻟﻲ و اﻟﻴﺎف ﮔﻴﺎﻫﺎن . ﺳﺎل 1950 در دﻫﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻟﻴﺎف ﺷﻴﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮر ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 1960 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻴﺎف ﻓﻮﻻدی در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺷﻜﻨﻨﺪه، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﻨﺶ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮﻛﻬﺎی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ

ﻓﺼﻞ اول :ﺑﺘﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻴﺎف در

- ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-1 -

اﻟﻴﺎف 2-1 اﻧﻮاع

ﻓﺼﻞ دوم : ﻓﻮﻻدی ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف

-ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-2 -ﻓﻮﻻدی 2-2 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻴﺎف

-اﻟﻴﺎف 1-2-2 ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه

-ﻇﺎﻫﺮی 2-2-2 ﻧﺴﺒﺖ

-اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ 3-2-2 ﻣﺪول

-ﮔﺮﻓ 4-2-2 ﺷﻴﻮه ﻗﺮار اﻟﻴﺎف ﺘﻦ اﻟﻴﺎف، ﻓﻮاﺻﻞ

-ﭘﺬﻳﺮی 5-2-2

ﻛﺮﻧﺶ -ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 6-2-2

ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﺎف و

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :اﻟﻴﺎﻓﻲ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺘﻦ

-ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-3 3-2- رﻓﺘﺎر ﻓﺸﺎری -

ﻛﺸﺸﻲ 3-3 رﻓﺘﺎر

-ﺧﻤﺸﻲ 4-3 رﻓﺘﺎر

-ﻛﺎوﻳﺘﺎﺳﻴﻮن 5-3 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﻳﺶ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و

-ﺧﺴﺘﮕﻲ 6-3 ﻣﻘﺎوﻣﺖ

-ﺷﺪﮔﻲ 7-3 ﺧﺰش و ﺟﻤﻊ

-ﻣﻘﺎوﻣﺖ 8-3 ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺦ زدن و آب

ﺻﻔﺤ 2:ﻪ

Fiber Concrete – ﺑﺘﻦ اﻟﻴﺎف دار

-ﺿﺮﺑﻪ 9-3 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺖ ﺑﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و

-دوام 10-3 -اﻟﻴﺎف 11-3 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻬﺖ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:اﻟﻴﺎﻓﻲ ﻃﺮح اﺧﻄﻼط و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ

نوع فایل: pdf

سایز:1.27 KB

تعداد صفحه: 43خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: جزوه، الیاف، دار

جزوه اجرای سازه های بتنی

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

جزوه اجرای سازه های بتنی

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺶ از 170ﺳﺎل از ﭘﻴﺪا ﻳﺶ ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﻨـﺎی ﻟﻴـﺪزی ؛ ﺑـﺘﻦ دﺳـﺘﺨﻮش ﺗﺤـﻮﻻت و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻫـﺎی ﺷﮕﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن ؛ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮی ﺳﺎده؛ دوام ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد اﻳﻦ ﻣﺤـﺼﻮل را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﻧﻴﺎزﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی روزاﻓﺰون ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ؛ ﭘﻠﻬﺎ؛ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ؛ﺳﺪﻫﺎ؛اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎ؛راه ﻫﺎ وﺳﺎﻳﺮﺳﺎزه ﻫﺎی ﺧﺎص دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ وﻳﻜﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﻴﺴﺎزد . ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻳﺪار و داﺋﻤﻲ و ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ .

ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦ آوری ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫـﺎ ؛ ﻓـﻦ آوری اﺟﺮاوﺳـﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮﻓﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده .در ﻛﻨﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦ آوری ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ای ﻣﺒﺬول در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺘﻦ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻤﺘـﺮ ﮔـﺎز دی اﻛـﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط وﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼت در ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺘﻦ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن وﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ی ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ از ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه . ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻓﻦ آوری در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺘﻦ و ﺗﺎ ﺣﺪی اﺟﺮای روش ﻫـﺎی ﻧـﻮﻳﻦ ﺳـﺎﺧﺖ وﺳـﺎز ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﺟﺮای ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﻲ در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ .

ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی اﺧﺘﻼط ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻴﺎر روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎی ﺑﺘﻨﻲ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدی دارد و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ > ﻣﺸﺨـﺼﺎت دﺳﺘﻮری<و>اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت <اﺳﺖ ﺑﺎ="" ﺑﺮﺧﻲ="" ﺣﺎﻟﺖ="" ﻫﺎی="" ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ="" از="" ﻫﺮ="" دو="" ﻗﺎﺑﻞ="" ﺗﻘﺴﻴﻢ="" ﺑﻨﺪی="" .="" ﻃﺮﻳﻘﻪ="" ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ="" ﻣﺸﺨﺼﺎت="" دﺳﺘﻮری="" ﺗﻌﻴﻴﻦ="" دﻗ="" ﻴﻖ="" ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی="" ﺗﻤﺎﻣﻲ="" اﺟﺰای="" ﺗﺸﻜﻴﻞ="" دﻫﻨﺪه="" اﺳﺖ="" .="">

اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻣﺮوزه 1:2:3 ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺠﻤﻲ ﺳﻴﻤﺎن دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﺳﻪ و ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ درﺷﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ .در اﻳﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﺣﺠﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻘﺪار آ ب ﻣﺤﺪود ﻣﻴﺸﻮد؛ ﺑﻪ ﺟﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﻼﻣﭗ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻘﺪار آب ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﮕﺮدد .

ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﻮری ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺘﻦ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ آب ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . در اﻳﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻃﺮح ﻣﺨﻠﻮط را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﺘﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ را داﺷﺘﻪ و ﺗﻌﻬﺪی در ﻗﺒﺎل ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم اﻳﻦ روش را ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس را دارﻧﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﺘﻦ اﻋـﻢ از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎرﻳـﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺘﻦ آﻣﺎده ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاص ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺘﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ,

ﻃﺮﻳﻘﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ را ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺳﻴﻤﺎن ﻳﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻧـﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ , و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﻠﺰوﻣﺎت رواﻧﻲ ﺑﺘﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻼﻣﭗ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫـﺎ ﺑﺮ روی اﻧﺪازه و ﺧﻮاص ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻧﺪ . ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﻧﻮع دﺳﺘﻮری ﺷـﺪه و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻃﻼع ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻲ،اﻣﻜﺎن دارد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪون ﺗﺨﻠﻒ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ، در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻟﺰوم ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮدن ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر در ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤـﺼﻮل ﻧﻬـﺎﻳﻲ . ﻫﻮازاﻳﻲ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ و ﻣﺤﺪوده اﺳﻼﻣﭗ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ، ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺎﻟﺢ در دﺳﺘﺮس ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮﺷﺶ.

ﺑﺎاﻳﻦ ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎرازﻃﺮﻳﻘĤزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟـﻪ ﺑـﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻲ وﻓﻖ داده ﺷﺪه را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط اﻟﻒ-رواﻧﻲ رواﻧﻲ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه اﺳﺖ .ﺷﻮد رواﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﻼﻣﭗ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻲ . ﮔﺮﭼﻪ آزﻣﺎﻳﺶ آ، اﺳﻼﻣﭗ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻛﺎرآﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ وﻟﻲ، ب اﻧﺪاﺧﺘﻦ وﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺟﺪاﺷﺪﮔﻲ ﻧﻴﺴﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﺎ دادن و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺘﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .

ب-ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ اﻧﺪازه

نوع فایل : pdf

سایز:514 KB

تعداد صفحه: 27خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: جزوه، اجرای، سازه، بتنی

جزوه ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻠﺰﻱ ﻣﺮﻛﺐ

یکشنبه 30 آبان 1395

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻠﺰﻱ ﻣﺮﻛﺐ

ﻣﻘﺪ ﻣﻪ:(SSW) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪﻱ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻠﺰﻱ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺩﻳـﻮﺍﺭ ﺑﺘﻨـﻲ ﻣﺴﻠﺢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺩﻭ ﺳﻤﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺘﻨﻲ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠـﺰﻱ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺭﺍﺑﻄﻬﺎﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﻣﻴﺦ ﺑﺮﺷﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﭻ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. A ﺩﺭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻡ ISC » ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎﺭ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﻪ ﻧﺎ ﺩﻳـﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷـﻲ ﻓﻠـﺰﻱ ﻣﺮﻛـﺐ » «C omposite ﺎ «Steel Plate Shear Walls ﻭ ﻳ C ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ -SPW ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻠﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻠﺰﻱ ﻣﺮﻛﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺮ ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻱ ، ﺭﻭﻱ ﺩﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺷﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳـﺪ ﺩﺭ ﺳـﺎﺯﻩ ﻫـﺎﻱ ﺑـﺎ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨـﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻳﻚ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻠﺰﻱ ﻣﺮﻛﺐ : ﺭﺍﺑ ، ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺘﻨﻲ ، ﻳﻚ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻠﺰﻱ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷﻲ ، ﺗﻴﺮ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺯﻱ ، ﻂ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻠﺰﻱ ﺑﻪ ﺗﻴﺮ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺯﻱ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺰﺍ ﻭ ﻧﻘﺸـﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻠﺰﻱ :

ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰﻱ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ ﺳﺨﺘﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺤـﺪﻭﺩ ﻛـﺮﺩﻥ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﻟﻨﮕﺮ ﻭﺍﮊﮔﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻠﺰﻱ ﺑﺮﺵ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﺸﺸﻲ ﻗﻄﺮﻱ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﻟـﻲ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻠﺰﻱ ﻣﺮﻛﺐ ﺩﻳﻮﺍﺭﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻛﻤﺎﻧﺶ ﺁﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮﺷـﻲ ﺗﺎ ، ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻠﺰﻱ ﺣﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺘﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﺵ ﻃﺒﻘﻪ ﻣـﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﺪ.

3 ﺍﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰﻱ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﺯﻙ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻧﺎﺯﻛﺘﺮ ﺍﺯ /8 in ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘـﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻧﺎﺯﻙ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﺗﺮﻱ ﺭﺍﺑﻄﻬﺎﻱ ﺑﺮﺷﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻛﻤﺎﻧﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﺵ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﺩ.

ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺴﻠﺢ : ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻠﺰﻱ ) ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭽﻲ (ﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ . ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺸﺎﺭﻱ ﻗﻄﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺘﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻳﺎ ﻳﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻥ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯﻛﻤﺎﻧﺶ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻠﺰﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺮﺷﻲ ﺍﺳﺖ

.ﺍﻳ ﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺭﺍﺑﻄﻬﺎﻱ ﺑﺮﺷﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺭﺍﺑﻂﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﺮشی: ﺭﺍﺑﻄﻬﺎﻱ ﺑﺮﺷﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻣﺮﻛﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ . ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺘﻨﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟـﺮﺍ ﻣـﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻬﺎﻱ ﺑﺮﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰﻱ ﺟﻮﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﮕـﺮ ﺍﺗـﺼﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺷﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ ﻧﺎﻭﺩﺍﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻣﻴﺦ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻬﺎﻱ ﺑﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻤﺎﻧﺶ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺻـﻔﺤﻪ ﻓﻠـﺰﻱ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﺮﺵ ﺩﺭ ﻣﻌ ﺪ ﺮﺽ ﻛﺸﺶ ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧ . ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺘﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﭘﻴﭽﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺘﻨﻲ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷﻲ ﻓﻠﺰﻱ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ .

ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺯﻱ : ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺯﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻟﻨﮕﺮ ﻭﺍﮊﮔﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺭ ﺛﻘﻠﻲ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻱ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷـﻲ ﻣﺮﻛـﺐ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﺸﺸﻲ ﻗﻄﺮﻱ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﻳﻚ ﻋـﻀﻮ ﺑـﺎﺭﺑﺮ ﺑـﺮﺍﻱ ﻋﻨـﺼﺮ ﻓـﺸﺎﺭﻱ ﻗﻄﺮﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺘﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻱ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﺑـﺮﺵ ﻃﺒﻘـﻪ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ.

نوع فایل:pdf
سایز:1.01 MB
تعداد صفحه: 48

نوع فایل:pdf

سایز:1.01 MB

تعداد صفحه: 10خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه بتن خود متراکم(5جزوه)

یکشنبه 30 آبان 1395

جزوه بتن خود متراکم(5جزوه)

چکیده

تراکم کامل بتن و جایگری مناسب آن در قالب از مهمترین نکات در اجرای صحیح سازه های بتنی می باشد متراکم نمودن بتن با استفاده از روشهای معمول یعنی استفاده از ویبراتورها مشکلات متعددی از جمله جداشدگی دانه ها ، شن نما شدن بعضی نقاط را به همراه دارد .

بتن خود تراکم راه حل بسیار مناسبی برای مقابله با این مشکلاتاست که اولین بار در دهه گذشته توسط دانشمندان ژاپنی ابداع گردید .

سطح تمام شده بهتر اطمینان از تراکم بتن بدون استفاده از ویبراتور افزایش سرعت اجرا و کاهش نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرا از جمله مزایای بین خود تراکم می باشد .

1- مقدمه

یکی از نکات مهم در اجرای صحیح سازه های بتنی تراکم کامل بتن و جاگیری مناسبآن در قالب می باشد این مساله مورد آلمان هایی همچون دیوار برشب و ستون که در آنها فشردگی ارماتور زیاد و ابعاد مقطع بتن ریزی کوچک می باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است .

استفاده از ویبراتور جهت متراکم کردن بتن مشکلات زیادی به همراه دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

-جداشدگی دانه بندی بتن به علت ویبره زیاد در بعضی مناطق

نوع فایل:pdf

سایز:1.00 MB

تعداد صفحه: 43خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: جزوه، متراکم(5جزوه)

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی زبان

شنبه 29 آبان 1395

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی زبان

گروه ازمایشی زبان آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال1393

شامل درس زیر

زبان انگلیسی

نوع فایل : Pdf

10.0 MB :سایز

تعداد صفحه:8خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمـومـی گـروه آزمـایشـی زبان خارجی

شنبه 29 آبان 1395

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمـومـی گـروه آزمـایشـی زبان خارجی

آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1393

شامل دروس زیر

1-زبان و ادبیات فارسی

2- زبان عربی

3-فرهنگ و معارف اسلامی

4-زبان نگلیسی

نوع فایل:Pdf

1.41 MBسایز:

تعداد صفحه:16خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

شنبه 29 آبان 1395

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی


گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1393

شامل دروس زبان خارجی زیر

1-آلمانی

2- فرانسه

3-روسی

4-ایتالیایی

اقلیتهای دینی

مسیحی "زرتشتی"کلیمی

نوع فایل:Pdf

سایز: 230 kB

تعداد صفحه:12خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی هنر

شنبه 29 آبان 1395

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی هنر

آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1393-گروه ازمایشی هنر

شامل درس زیر

1-درک عمومی هنر

2- درک عمومی ریاضی-فیزیک

3-ترسیم فنی

4- خلاقیت تصویری و تجسمی

5-خلاقیت نمایشی

6-خلاقیت موسیقی

7-خواص مواد

نوع فایل:Pdf

سایز:4.11 MB

تعداد صفحه:24خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اﺻﻮل ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻓﻘﻪ

شنبه 29 آبان 1395

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اﺻﻮل ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻓﻘﻪ


ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دوره ﭘﻴﺶ اﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ


شامل درس

اﺻﻮل ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻓﻘﻪ


نوع فایل :Pdf

سایز: 159 kB

تعداد صفحه:4خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

شنبه 29 آبان 1395

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی


گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1393

شامل دروس زبان خارجی زیر

1-آلمانی

2- فرانسه

3-روسی

4-ایتالیایی

اقلیتهای دینی

مسیحی "زرتشتی"کلیمی

نوع فایل:Pdf

سایز: 272kB

تعداد صفحه:12خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی

شنبه 29 آبان 1395

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی

آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور -گروه ازمایشی علوم انسانی

شامل درس زیر

1-ریاضی

2- اقتصاد

3-زبان و ادبیات فارسی

4-زبان عربی

5-تاریخ

6-جغرافیا

7-علوم اجتماعی

8-فلسفه و منطق

9-روان شناسی

نوع فایل:Pdf

4.97 MB :سایز

تعداد صفحه:24خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی علوم انسانی-

شنبه 29 آبان 1395

جزوه مونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی علوم انسانی- سـال 1393

آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور -گروه ازمایشی علوم انسانی

شامل دروس زیر

1-زبان و ادبیات فارسی

2- زبان عربی

3-فرهنگ و معارف اسلامی

4-زبان نگلیسی

نوع فایل:Pdf

1.38 MB:سایز

تعداد صفحه:16خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم تجربی

شنبه 29 آبان 1395

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم تجربی

گروه ازمایشی علوم تجربی آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال1393

شامل درس زیر

بهیاری

نوع فایل :Pdf

سایز: 152 KB

تعداد صفحه:4خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

شنبه 29 آبان 1395

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1393

شامل دروس زبان خارجی زیر

1-آلمانی

2- فرانسه

3-روسی

4-ایتالیایی

اقلیتهای دینی

مسیحی "زرتشتی"کلیمی

نوع فایل:Pdf

سایز: 273kB

تعداد صفحه:14خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم تجربی

شنبه 29 آبان 1395

جزوه نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم تجربی

گروه ازمایشی علوم تجربی آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور ـ سـال 1393

شامل دروس زبان خارجی زیر

1-زمین شناسی

2-ریاضی

3-زیست شناسی

4- فیزیک

5-شیمی

نوع فایل:Pdf

سایز: 4.04MB

تعداد صفحه:24خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 332 )
   1       2       3       4       5       ...       23    >>