X
تبلیغات
رایتل

ترجمه فصول 1و4 کتاب آموزش و پرورش سیاسی و ثبات Political Education and Stability

شنبه 29 آبان 1395

ترجمه فصول 1و4 کتاب آموزش و پرورش سیاسی و ثبات Political Education and Stability

معرفی:‌ در زیر اثری از هربت‌هایمن در (سال) 1959، چاپ شده است. سیاست اجتماعی به سرعت گسترش یافته است. نظم زیر گروهی داخل تحقیقات سیاسی می‎باشد. امروزه این تحقیقات مخصوص در حال پایان هستند و شاید بهتر و به صرفه‌تر بود اگر یک گزارش در مورد آن نوشته می‌شد تا اینکه یک کتاب دیگر در این موضوع پوشش داده شود. هر چند من به طور اخص توضیح نمی‌دهم چرا سیاست اجتماعی و تحقیق آن در سالهای 1960 گسترش یافت، نه حتی دلایل سقوط آن را، من به تأثیرات بعضی از پیشرفت های اصلی مربوط ساخته ام. من هم چنین به بعضی از تالیفات مرکزی برای نشان دادن این که کدام برای آنالیز جامعه سیاست معاصر در داخل دموکراسی‌های انگلو- آمریکا است. نیز توجه کرده ام چنانچه این کتابی است که سعی می‌کند شماری از چیزهای مختلف را بررسی کند. بین یک دولت رقابتی است که در آن تغییرات کارکترهای فرهنگ سیاسی آنگلو- آمریکایی را آزمایش می کند. در زمانی که ما نزدیک هستیم تا سالگرد انقلاب امریکا را جشن بگیریم این به نظر می رسد که هر دو در این زمان مهم است. فرهنگ سیاسی دوباره ارزیابی افکار به عنوان حرکات است که ماندگاری دو سیاست را تهدید می‎کند. همچنین نشان می‎دهد توجهات جامعه شناسی سیاسی را برای استفاده از تاریخ معاصر در راستای هدفش. این کتاب بنابراین مجموعی از مواد خام متضاد است و هر چند محصول نهایی شاید به سلیقه ی همه کس نیاید، آن عکس العمل سنتی در جامعه دارد که من آن را می‌پذیرم.

این کتاب «پایان ایدئولوژی» دانیل بل در یک زندگی سیاسی است. «تعریف دموکراسی کاپیتالیستی»، که در دوره پیشرفت بخش‌های صنعتی بود. این زاویه دید دیگری از آن زندگی سیاسی است. که البته با سودمندی از تجربیات تاریخی بیشتر نوشته نشده است. سال‌های 1960 شاهد،‌ سقوط توافقات سیاسی و ایدئولوژی بود. اما در مقایسه سیاست‌های مانده در بریتانیا و ایالات متحده، هر چند بعضی ها ترس‌ها و امیدهاشان را ابراز کردند،‌ هیچ کدام از دولت‌های ریاست جمهوری مدار و پارلمان مدار هنوز به پایان نرسیده‌‌اند. در حالی که من مخالفم با آنالیز بل، ولی با بسیاری از نکوهش های او از چپ سیاسی، جنگ نمی‌کنم. بخش کاپیتالیست ترتیبی ساده از توافقات برای حکم رانی از یک سطح (طبقه) به سطح (طبقه) دیگر نیست. هم زمان جدایی طبقات تنها جدایی پتانسیل نیروها هستند در بخش مدرن صنعتی و نه لزوما مهم. در واقع آن حرکت‌های اجتماعی سیاست است که آزمایش شده اند. این کتاب قابل توجه و دربرگیرندة مثال‌هایی از تضادهای غیر طبقاتی نیست. حرکت‌های پنج بخش نخست بعضی از مشکلات مرکزی داخل سیاست اجتماعی سنتی را بررسی می‌کند. بخش (1) توضیح می دهد ارتباط میان پردازش اجتماعی کارکتر سیاست در حالی که بخش (2) نشان می‌دهد که چگونه آن رفتار بدست آمده است. نتایجی دارد که نه تنها برای شخص اما برای سیستم سیاسی کاربرد دارد. در بخش سوم من بحث کردم تحصیلات نرمال ابزار اصلی تحصیلات سیاسی است و آن قابل دسترس می‎باشد. ولی در بریتانیا، و ایالات متحده ایجاد نشد،‌ و مورد توجه قرار گرفتند گونه‌های شهروندی. در بخش چهارم و پنجم الگوهای مشارکت سیاسی مورد توجه قرار گرفته‌اند و پاسخ آن‌ها خوب می‎باشد به ساختارهای ارائه شده، و نقش اجتماعی نیز بررسی شده است. قسمت دوم کتاب بر پایه‌ی مواد پرونده‌ای کشیده شده از حرکتهای معاصر سیاست – اجتماع است. این حرکتها اساسا برخلاف الگوی درونی قابل ارزیابی هستند. هدف این است که ببینیم چه مفهوم‌هایی را آنها نگه داشته‌اند برای پردازش آموز‌ه‌های سیاسی و چگونه این مفاهیم ادراک ما را از فرهنگ سیاسی انگو- آمریکایی در بر می‌گیرد. بخش کارکردی روی کلاس مقاومت از نوع تحقیق‌اند.

برای در نظر گرفتن شخص که پذیرفته شده است در این موقعیت، دریافت این مسئله مشکل است زیرا در آن خوب تحقیق نکرده است از نقش سیاست اجتماعی و بر خلاف اینکه کاملا متفاوت از هرنوع تحقیق است این مسئله درک نشده است در انواع مشاهده توسط دانشمندان اجتماعی بسیاری از مردم به من در آماده‌سازی این کتاب کمک کرده‌اند. روس گراهام، روبرت داوس، خواندند وتوجهی نکردند، در حالی که کوین مک کومریک ،‌ روبرت بنویک،‌ بریان ساتر، سوزاناهندلی، ماری وارنر، نایچل بولس، آلن گرامی، تونی دویسون، مارگوس کانلایف و روبرت ویلکسنیون نظرات خودشان را در مورد بخش‌های خاص ارائه دادند. کوین مک کومریک و اندی رید به اندازه‌ای کافی مهربان بودند که مبادا با این مخالفت کردن در موضوعات مختلف، مشکل برای من ایجاد کنند. برای بعضی سال ها من فکر می‌کردم در مورد یک رشته در تحصیلات سیاسی در دانشگاه ساسکس ایجاد کنم و دانش آموزان موفق به من نشان دادند بسیاری از دیدگاه‌های ارزشمند ونظرات مقصور در این کتاب و دانشگاه ساسکس مرا تشویق به درس دادن کرد و مرا با سازمان ها کمک کرد و نوشتن این کتاب را سریع کرد در نهایت من مایلم که سپاسگزاری کنم از ناشر جان ویلی و پسران برای مهربانی‌هایشان و حرفه‌ای گری‌شان البته من مسئولیت قصور در متن نهایی را برعهده می‌گیرم.

بخش یک تئوری پشتیبانی اجتماعی. درک کردن تغییرات اجتماعی

استفادة اصلی از مطالعه سیاست این است که بر روی ساختار تغییرات سیاسی حساب نشود این استفاده از افتخارات گذشته است و هم چنان که پاسخ‌‌ها در هر دو صورت بسیار و متفاوت هستند. یکی از شاخه‌های اصلی از جامعه‌شناسی مدرن اشاره می‌کند به پاسخی که به رفتار شخص از ساختار سیاست مربوط است. مواد خام اساسی در این ارتباط پشتیبانی شهروند از تغییر ساختار است. پشتیبانی شهروند چیزی نیست که بخش‌های معین بتوانند آنها پشت گوش بیاندازند. بنابراین سازمان‌ها ایجاد شده‌اند ولی مشخص نشده است که هدف آنها حمایت و پشتیبانی است. این پردازش‌ها بی‌گونه‌ای ارجاع داده می‌شوند. چنانچه جامعه سازان به عنوان نماینده های اجتماع در پایه‌ی تئوری تغییرات سیاسی هستند. بدین گونه آن نتیجه‌ای از پردازش اجتماعی است که در ساختمان پشتیبانی شهروند موثر است تحقیق گذشته در سیاست اجتماعی در مورد کارکرد این تئوری به وسیلة پلاتو شروع شد.

یادگیری رفتارهای سیاسی

مراحل یادگیری علوم سیاسی

گرچه داخلی است که رفتارهای سیاسی یادگیری رفتارهایی است وقتی هومن در سال 1959 تست جامعه سیاسی پیشرفته خود را نوشت توانست بنویسد او انسان بطور گسترده‌‌ از رفتارهای سیاسی وقتی آنها را آموخت رنج می برد. علیرغم این حقیقت که مدت منحصرا که دودلی آشکار دانشمندان برای یادگیری مراحل آن همه جمعا غیر قابل تصور نیستند. و انواع مهارت‌های که شامل این مطلب می‌شود کاملا شبیه آنها نیستند که مورد نظر روانشناسان است بلکه مورد روانشناسان است بلکه مورد نظر دانشمندان علوم سیاسی است.

گرین استین گفته است که این مطلب دارای رموزی است که در آن نهفته است و دانشمندان علوم سیاسی استحقاق آنرا دارند که به تنهایی آنها را مورد بررسی قرار دهند.

بعضی مسائل مشکوک در حین یادگیری علوم سیاسی پیش می‌آید یک پروسز است و باعث بوجود آوردن مسائل مترولوژی « شناسی» و تئکوریی می‌شود.

حقیقت اینکه یادگیری علم سیاست با گذشت زمان وبا مشاهدات مسائل پیچیده همراه است. این مشاهدات بر پایه رمانهایی است که از احتمالا از اهمیت بیشتری برخوردارند.

رابرت لان در میان بقیه دریافت که در میان راههای مسائل سیاسی یک راه با برخوردهای طولانی وعمیق و بحث‌هایی با بزرگتران وجود دارد. سایز نمونه بهرحال کوچک است ولی پاسخ بر است در سطح بالایی قرار دارد.

طبیعتا هیچگونه تجزیه و تحلیلی ازمواردی که اتفاق بیافتد نیست ولی برای جمع آوری مطالب گسیخته است و اینکه رفتارهای سیاسی را روشن نمایند. در این مسیر با اعتبار می کنند که جنبه‌های عجیب اطلاعاتی وسازان شخصیتی را با هم جمع بندی کنند.

هر چه از تکنیک های معمولی بیشتر استفاده کنند و رفتارهای مستقل را مورد بررسی قرار دهند مخصوصا وضعیت اقتصادی اجتماعی، ‌سکس، مذهب و تابعیت و سن را برای

تئوری جامعه پذیری سیاسی و مشارکت سیاسی:

علوم سیاسی تجربی زمان زیادی را وقف خود نموده است وبرای مطالعه آن انرژی زیادی بکار رفته : تمام مراکز تحقیقی خود را وقف این مسئله کرده‌اند که اگر یک مسئله فراتر از دیگران باشد آنست که بیشتر شهروندان دموکراسی‌های آمریکایی قاطعانه نسبت بدانی بی تفاوت هستند.

بنابراین بیشتر آنها در رده به علاقگی قرار دارند وتوجهی به تئوری دمکراتیک ندارند با این نتیجه که هر دو جنبه‌های این مسئله هم تئوری هستند وهم تجربی وجود طبقات مختلف که در این مقوله مشارکت دارند وبه این موارد علاقه هستند نشان دهنده نقش سیاسی جامعه پذیری است. یکی از نقش‌های عادتی تئوری دمکراتیک این است که مردم باید در کار جامعه دخالت داشته باشند. این مسئله به وسیله دانشمندان تجزیه تحلیل شود و بی توسط مردم مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین سطحا بین شرکت کنندگان و سطوح آشکار بی علاقه نکته‌ای وجود دارد.

وظیفه اصلی این فصل اینکه با تحقیقات جامعه ای برخوردهای این چنین را بررسی نماید. بهرحال فصل بعدی به تجزیه و تحلیل بکارگیری هم زمان انتقادهای تئوری جامعه شناسی می‌پردازد. که اصل آن روی تئوری سیاست های انگلیسی امریکایی و یک رشته آداب و رسوم تحقیقاتی متمرکز است.

در فصل قبل من بحث کردم که اهداف غیر ثابت تحصیلی اثر تحصیلات رسمی روی رفتارها را مشکل کرده است. یک در این فصل روی تئوری دمکراتیک وجود دارد که برای شرکت کنندگان است و ممکن است در رابطه با رفاه افراد جامعه باشد یا مربوط به وضعیت شخصی باشد و هیچکدام لزوما کامل نیستند.

وقتی تحقیقات جامعه‌ای را امتحان کنیم که از آن درک داشته باشیم و اخلاف بین عادات و رفتارها را پیدا کنم. این محتوای تئوریکی قابل چشم پوشی نیست گرچه ممکن است شامل تعدادی نقص‌هایی در مورد تئوری دمکراتیک باشد. این شامل مشاهدات کلی جامعه شناسی در حوزه وسیعی است.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق تاثیر آگاهی های جنسی در ثبات خانواده

شنبه 3 مهر 1395
هدف از اجرای این تحقیق این است که بدانیم داشتن اگاهی های جنسی به چه میزان در ثبات خانواده موثر است و ایا کسانی که بدون داشتن اگاهی های جنسی ازدواج می کنند از رضایت کافی برخوردار هستند و قادر به ادامه زندگی با یکدیگر می باشند و یا اینکه اگاهی ها هیچ تاثیری در زندگی زناشویی ندارد. بعد از تحقیق و تکمیل پرسشنامه ها و تجزیه وتحلیل انها به این نتیجه رسیدیم که میزان اگاهی های جنسی در بین افراد متاهل به میزان متوسط می باشد و ما باید تلاش کنیم که با ارایی راهکار های مناسب این میزان متوسط را به بالاترین سطح برسانیم تا طلاق هایی را که در نتیجه عدم اگاهی جنسی رخ میدهد به حداقل برسانیم. کلمات کلیدی آگاهی جنسی، ثبات خانواده، رضایت زناشویی زندگی مشترک، برای خود فصل هایی دارد و هر فعلی، در جای خود، از اهمیت به سزایی برخوردار است، که در طی دوران زندگی مشترک، به تناسب موقعیت و نوع زندگی و همین طور طرز ف ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق مقایسه سطح ثبات هیجانی دانشجویان دختر ومجرد ومتأهل 18-25

شنبه 3 مهر 1395
هزاران هزار دختروپسر مجرد دردنیا هستند که برخی از آنها ازتجرد راضی به نظر می رسند وحتی تا سالیان سال تمایلی به ازداوج نشان نمی دهند. برای کسانی که ازدور آنها را نظاره گرهستند این طور به نظیر می رسد که آنها هیچ وقت تن به ازداوج نخواهند داد .چون این افراد ازادامه تحصیل ، پبشرفت شغلی وآزادی دوران تجرد چنان صحبت می کنند که انگار ازدواج جز یک مانع چیز دیگری نیست . امّا تحقیات نشان داده است 60% این افراد هم درنهایت ازداوج می کنند ( دلیل اینکه بعضی از بزرگسالان جوان نمی توانند یا نمی خواهند ازداوج کنند ممکن است متفاوت باشد برخی ازاین دلایل ممکن است این موارد باشد : محرومیت ازجذابیت وظاهر مناسب جسمی بی علاقگی به قبول مسئولیتهای زناشویی ووالدینی علاقه به ادامه کاری که مستلزم کار کردن درساعات زیاد ونامنظم یا مسافرت زیاد فرصت پیشرفت وارتقاء درنردبان شغلی آزادی تغییر وآزمایش کار وشیوۀ زند ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی ثبات هیجانی بین دانشجویان مجرد و متاهل

جمعه 2 مهر 1395
هزاران هزار دختر و پسر مجرد دردنیا هستند که برخی از آنها ازتجرد راضی به نظر  می رسند وحتی تا سالیان سال تمایلی به ازداوج نشان نمی دهند. برای کسانی که از دور آنها را نظاره گرهستند این طور به نظر می رسد که آنها هیچ وقت تن به ازداواج نخواهند داد .چون این افراد ازادامه تحصیل ، پبشرفت شغلی وآزادی دوران تجرد چنان صحبت می کنند که انگار ازدواج جز یک مانع چیز دیگری نیست . امّا تحقیقات نشان داده است 60% این افراد هم درنهایت ازداواج می کنند دلیل اینکه بعضی از بزرگسالان جوان نمی توانند یا نمی خواهند ازداوج کنند ممکن است متفاوت باشد برخی ازاین دلایل ممکن است این موارد باشد : محرومیت ازجذابیت وظاهر مناسب جسمی  بی علاقگی به قبول مسئولیتهای زناشویی ووالدینی  علاقه به ادامه کاری که مستلزم کار کردن درساعات زیاد ونامنظم یا مسافرت زیاد  فرصت پیشرفت وارتقاء درنردبان شغلی آزادی تغییر وآزم ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

الگوریتم ژنتیک چندهدفه برای افزایش ثبات ولتاژ با استفاده از تغییر زمان و ادوات FACTS

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
    موضوع مقاله به فارسی : الگوریتم ژنتیک چندهدفه برای افزایش ثبات ولتاژ با استفاده از تغییر زمان و ادوات FACTS کلمات کلیدی : تغییر زمان نسل، پایداری ولتاژ، ژنتیک چند هدفه، الگوریتم، تصمیم گیری فازی، FACTS تعداد صفحات مقاله انگلیسی : ۱۳   صفحه فرمت مقاله  انگلیسی : PDF فایل ترجمه : ندارد نام ژورنال :    elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۴ میلادی —————————– فهرست مقاله انگلیسی :     چکیده       مقدمه مدل سازی و قرار دادن ادوات FACTS ۱٫۲٫ مدل ریاضی از SVC وTCSC ۲٫۲٫ قرار دادن ادوات FACTS فرموله‌کردن مسئله ۱٫۳٫ توابع هدف ۲٫۳٫ محدودیت‌های سیستم الگوریتم ژنتیک چند هدفه ۱٫۴٫ بهترین راه‌حل مصالحه نتایج و بحث نتیجه‌گیری مراجع &md ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ثبات مجانبی از شبکه های عصبی نوع هاپفیلد ضربه‌ای با مرتبه‌ی بالا

چهارشنبه 31 شهریور 1395
    موضوع مقاله به فارسی : ثبات مجانبی از شبکه های عصبی نوع هاپفیلد ضربه‌ای با مرتبه‌ی بالا کلمات کلیدی : شبکه‌های عصبی از نوع هاپفیلد ضربه‌ای با مرتبه‌ی بالا ، ثبات مجانبی، تابع لیاپانوف تعداد صفحات مقاله انگلیسی :  ۱۰  صفحه فرمت مقاله  انگلیسی : PDF فایل ترجمه : ندارد نام ژورنال :    elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۰۹ میلادی —————————– فهرست مقاله انگلیسی :     چکیده     مقدمه شرح مدل و مقدمات ثبات مجانبی جهانی نمونه نتیجه گیری مراجع   —————————– برای خرید فایل مقاله انگلیسی  به صورت آنلاین از لینک زیر استفاده نمائید   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ثبات مجانبی از شبکه های عصبی هاپفیلد با تاخیر غیر مستقل زمان گسسته

چهارشنبه 31 شهریور 1395
    موضوع مقاله به فارسی : ثبات مجانبی از شبکه های عصبی هاپفیلد با تاخیر غیر مستقل زمان گسسته کلمات کلیدی : ثبات مجانبی، زمان گسسته، غیر مستقل، شبکه های عصبی هاپفیلد با تاخیر، لیاپانوف کاربردی تعداد صفحات مقاله انگلیسی : ۵  صفحه فرمت مقاله  انگلیسی : PDF فایل ترجمه : ندارد نام ژورنال :    elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۰۸ میلادی —————————– فهرست مقاله انگلیسی :   چکیده     مقدمه تحلیل پایداری یک مثال مراجع   —————————– برای خرید فایل مقاله انگلیسی  به صورت آنلاین از لینک زیر استفاده نمائید   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ثبات نمایی جهانی از شبکه های عصبی ضربه‌ای مرتبه‌ی بالا نوع هاپفیلد با تاخیر

چهارشنبه 31 شهریور 1395
    موضوع مقاله به فارسی : ثبات نمایی جهانی از شبکه های عصبی ضربه‌ای مرتبه‌ی بالا نوع هاپفیلد با تاخیر کلمات کلیدی : عصبی نوع هاپفیلد ضربه‌ای مرتبه‌‌ی بالا ، شبکه، ثبات نمایی، تابع لیاپانوف، تاخیر تعداد صفحات مقاله انگلیسی : ۹  صفحه فرمت مقاله  انگلیسی : PDF فایل ترجمه : ندارد نام ژورنال :    elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۰۹ میلادی —————————– فهرست مقاله انگلیسی :     چکیده     مقدمه توضیحات و مقدمات سیستم نابرابری دیفرانسیل تاخیر ضربه ثبات نمایی مثال عددی ۱٫۵٫ راه حل یک MFTP مراجع   —————————– برای خرید فایل مقاله انگلیسی  به صورت آنلاین از لینک زیر اس ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شرایط ثبات مجانبی جهانی وابسته به تاخیر از شبکه های عصبی با تاخیر هاپفیلد

چهارشنبه 31 شهریور 1395
    موضوع مقاله به فارسی : شرایط ثبات مجانبی جهانی وابسته به تاخیر از شبکه های عصبی با تاخیر هاپفیلد کلمات کلیدی : ثبات مجانبی جهانی، شبکه های عصبی هاپفیلد ، نابرابری ماتریس خطی، روش لیاپانوف کاربردی تعداد صفحات مقاله انگلیسی :  ۷  صفحه فرمت مقاله  انگلیسی : PDF فایل ترجمه : ندارد نام ژورنال :    elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۰۹  میلادی —————————– فهرست مقاله انگلیسی :     چکیده     مقدمه مدل شبکه عصبی و مقدمات تجزیه و تحلیل پایداری مجانبی جهانی برای شبکه های عصبی هاپفیلد به تعویق افتاد مثال عددی نتیجه مراجع   —————————– برای خرید فایل مقاله انگلیسی  به صورت آنلاین از ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ثبات نمایی شبکه های عصبی هاپفیلد گسسته در زمان

چهارشنبه 31 شهریور 1395
    موضوع مقاله به فارسی : ثبات نمایی شبکه های عصبی هاپفیلد گسسته در زمان کلمات کلیدی : شبکه عصبی هاپفیلد زمان گسسته ، تعادل، ثبات نمایی جهانی، نرخ همگرایی نمایی، ثبات نمایی محلی تعداد صفحات مقاله انگلیسی :  ۸  صفحه فرمت مقاله  انگلیسی : PDF فایل ترجمه : ندارد نام ژورنال :    elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۰۴  میلادی —————————– فهرست مقاله انگلیسی :     چکیده       مقدمه مقدمات ثبات نمایی سیستم‌ محلی (۱) ثبات نمایی سیستم‌ جهانی (۱) مثال مراجع —————————– برای خرید فایل مقاله انگلیسی  به صورت آنلاین از لینک زیر استفاده نمائید   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

وجود و ثبات تعادل شبکه عصبی Hopfield زمان پیوسته

چهارشنبه 31 شهریور 1395
    موضوع مقاله به فارسی : وجود و ثبات تعادل شبکه عصبی Hopfield زمان پیوسته کلمات کلیدی : شبکه عصبی Hopfield، وجود و یکتایی تعادل، ثبات جهانی و asymptotical تعداد صفحات مقاله انگلیسی : ۹  صفحه فرمت مقاله  انگلیسی : PDF فایل ترجمه : ندارد نام ژورنال :    elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۰۳ میلادی —————————– فهرست مقاله انگلیسی :   چکیده     مقدمه مقدمات وجود و یکتایی تعادل شبکه ثبات جهانی از تعادل نتیجه گیری مراجع   —————————– برای خرید فایل مقاله انگلیسی  به صورت آنلاین از لینک زیر استفاده نمائید   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ثبات تقریبا مطمئن نمایی از تاخیر در شبکه های عصبی هاپفیلد

چهارشنبه 31 شهریور 1395
    موضوع مقاله به فارسی : ثبات تقریبا مطمئن نمایی از تاخیر در شبکه های عصبی هاپفیلد کلمات کلیدی : تصادفی، شبکه عصبی هاپفیلد، ثبات نمایی تقریبا مطمئن ، تابع لیاپانوف تعداد صفحات مقاله انگلیسی :  ۵  صفحه فرمت مقاله  انگلیسی : PDF فایل ترجمه : ندارد نام ژورنال :    elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۰۷ میلادی —————————– فهرست مقاله انگلیسی :   چکیده   مقدمه مقدمات نتایج اصلی مراجع   —————————– برای خرید فایل مقاله انگلیسی  به صورت آنلاین از لینک زیر استفاده نمائید   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای

دوشنبه 29 شهریور 1395
ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:95 فهرست: 1- الیاف سلولز طبیعی ......................................................................................... 2 1-1 بنبه ............................................................................................................... 2 1-1-1 خصوصیات گیاهی ................................................................................... 3 1-1-2 ایجاد نپ ................................................................................................... 4 1-2 مشخصات قسمتهای مختلف ساختمان تار پنبه ( مقطع عرضی) .................. 5 1-2-1 لایه ........................................................................................................... 5 1-2-2 لایه اولیه ........................ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد ثبات هیجانی

دوشنبه 29 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه2 زن و مرد بعنوان دو موجود دارای مسائل و روحیات و عواطف مخصوص به خود می‌باشند که شناخت آن نقش بسیار مهم و اساسی در پی‌ریزی زمینه‌های تفاهم و سازگاری و تشریک مساعی آندو و تحقق روابط سالم خانوادگی و اجتماعی دارد. زن به جهت رسالت اصلی خود که تولید مثل، پرورش کودک و تربیت نسل انسانی می‌باشد، باید روحیات و عواطف بسیار لطیف و در عین حال انعطاف‌پذیر داشته باشد، زیرا مشکلات مهم تربیت جسمی و روانی فرزند در ایام طفولیت تنها با وجود عواطف شدید و حی فداکاری عشق عمیق به اولاد قابل تحمل است ، از طرف دیگر شخصیت سالم انسانی اصولا در فضای آکنده از محبت و صداقت می‌تواند رشد کند و شکوفا شود (رکاوندی، 1372). به اعتقاد اریکسون ( Erikson) ششمین مرحله رشد روانی اجتماعی (Psychosocial) بطور ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، ثبات، هیجانی

تحقیق در مورد ثبات رنگ کالاهای نساجی ویژگیهای معیار خاکستری برای ارزیابی تغییرات در رنگ

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه7   شماره استاندارد ایران 160   ثبات رنگ کالاهای نساجی ویژگیهای معیار خاکستری برای ارزیابی تغییرات در رنگ       1- هدف:   در این استاندارد معیار خاکستری که برای ارزیابی تغییرات رنگ کالاهای نساجی بکار میرود و روش کاریرد آن شرح داده میشود.   2- اصول:   2-1- معیارشامل 5 جفت نمونه بریده شده از پارچه ای با رنگ خاکستری میباشد که هر جفت پارچه نمودار تفاوت نظری در رنگ و یا تضاد رنگی میباشد.   2-2 ثبات رنگ 5- این درجه روی معیار بوسیله دو قطعه بریده شده خاکستری که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.   2-3- مقادیر ثبات 4تا1- این درجات بوسیله جفتهای نمونه بریده شده مشابه درجه5 نشان داده میشوند.   2-4- کاربرد معیار.   اختلاف دو نمونه دررنگ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 16 )
   1       2    >>