X
تبلیغات
رایتل

بررسی تعلیم و تربیت (با استفاده از متون گذشته و توجه به سیره بزرگان تعلیم و تربیت)

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی تعلیم و تربیت (با استفاده از متون گذشته و توجه به سیره بزرگان تعلیم و تربیت)


مقدمه

یکی از مواردی که بی شک در تعلیم و تربیت مؤثر است رعایت ادب و شرایط خاصی است که بر شاگرد و معلم مترتب است آموزش و نیز فراگیری علم در طول تاریخ جریان داشته و در این مسیر معلمی موفق بوده که متصف به صفات و ویژگیهای خاصی بوده است و نیز شاگردی بهتر از دیگران مطالب استاد خود را فرا گرفته که آداب و شرایط شاگردی را بهتر درک نموده و آنرا رعایت کرده است.

بررسی متون گذشته و توجه به سیره بزرگان تعلیم و تربیت به ما این امکان را می دهد تا ظرایف و نکات ارزنده و مفید استاد و شاگردی را بشناسیم و در راه تعلیم و تربیت بکار بندیم و آنچه از این آداب در زمان حاضر قابل استفاده است نصب العین خود قرار دهیم.

یکی از مواردی که در این باره قابل بررسی و استفاده است متون عرفانی و آثار اهل عرفان و تصوف است که بنده سعی کرده ام تا مطالبی را استخراج نمایم. آنچه پیش روست مطالبی است که از برخی آثار مشایخ متصرفه از جمله مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه – مرصاد العباد – اسرار التوحید و کتاب نشان از بی نشانها جمع آوری شده به امید اینکه انشاء الله مورد استفاده قرار گیرد.

در بیان ادب

ادب: نگاه داشتن و رعایت شرایط هر چیز، و در اصطلاح ملکه ای است در شخص که او را از کارهای زشت باز دارد. «ادبه» یعنی او را مهذب و پاک و اخلاق او را مرضی کرد و به معنای آموختن علم ادب و عقوبت شخصی که بدی کرده است،‌نیز هست. جمع آن آداب است و آداب بر علوم و معارف بطور کلی و بر علوم مستظرفه بطور خاص اطلاق می گردد ادب کامل آن بود که ظاهر و باطن او به محاسن اخلاق و اقوال و نیات آراسته بود. اخلاقش مطابق اقوال باشد و نیاتش موافق اعمال. چنانکه نماید باشد و چنانکه باشد نماید.

شیخ الاسلام گوید: ادب تهذیب ظاهر و باطن است این کلمه در اصطلاح عرفان مأخذ از آیه شریفه «والحافظون لحدودالله» (توبه ، 112) است. حدود عبارت از اوامر و نواهی الهی است که واجب یا مستجب یا محظور یا مکروه است. ادب همواره ملازم با مندوبات و بعد از مکروهات است. رعایت کردن حدود هر کسی عبارت از ادب است،‌نسبت بدان کس، و مأخوذ از روایت نبوی است که فرمودند: «ادنی ربی فاحسن تأدیبی» (پروردگارم مرا ادب کرد و چه نیکو ادب کرد) حسن ادب، صفات احباب است.

لفظ ادب عبارت است از تحسین اخلاق و تهذیب اقوال و افعال. و افعال بر دو قسم اند: افعال قلوب و آن را نیات خوانند، و افعال قوالب و آن را اعمال خوانند. اخلاق و نیات نسبت به باطن دارند و اقوال و اعمال نسبت به ظاهر. پس ادیب کامل آن بود که ظاهر و باطنش به محاسن اخلاق و اقوال و نیات و اعمال آراسته بود. اخلاقش مطابق اقوال باشد و نیاتش موافق اعمال. چنانکه نماید باشد و چنانکه باشد نماید.

در آداب حضرت ربوبیت

بدانکه حفظ ادب هم ثمرة محبت است و هم تخم محبت، هر چند محبت به کمال تر، محبت را اهتمام به رعایت آداب حضرت محبوب بیشتر و چندانکه صورت ادب بر محب ظاهرتر، نظر حضرت محبوب با او زیادتر و یکی از جمله آداب الوهیت آن است که نظر از مشاهده جمال ربوبیت به ملاحظه غیری مشغول ندارد، در خبر است که چون بنده به نماز برخاست به حقیقت حاضر حضرت الهی شد، پس اگر به دیگری نکرد پروردگار عالم گوید ای بنده به که می نگری، به کسی می نگری که او تو را از من بهتر بود،‌ای پسر آدم روی به من آور که من تو را بهتر از آن چیز که تو به وی نگرانی.

ادبی دیگر آن است که به تقرب و ترحیب پادشاه و تمکین و مجال محادثه و مساحره یافتن در حضرت عزت مرتبه خود را فراموش نکند و از حد عبودیت و اظهار فقر و مسکنت متجاوز نگردد تا به طغیان منسوب نشود.

ادبی دیگر اصفای سمع است با کلام الهی و حسن استماع اوامر و نواهی به ترک اصفا با حدیث نفس.

ادبی دیگر ادب سؤال و تحسین خطاب است. چندانکه معنی سؤال و خطاب از صورت امر و نهی و نفی دورتز به ادب نزدیکتر

ادبی دیگر اختفای نفس است در مطاوی انکسار و گم کردن وجود خود در ظهور آثار نعمت الهی وقتی که نعمتی از نعمتهای او بر خود یاد کند.

ادبی دیگر حفظ اسرار الهی است. باید که چون بر سری از اسرار ربوبیت وقوف یافت و محل امانت و مستودع اسرار گشت، افشای آن به هیچ وجه جایز ندارد.

ادبی دیگر مراعات ادب اوقات سؤال و دعاست و اوقات صموت و سکوت. و آداب حضرت قرب بسیار است هر که به این هفت ادب محافظت نماید از رعایت دقاقیق آداب دیگر امید است که بی بهره نماند و فی الجمله به هیچ حال مراعات ادب حضرت از بنده ساقط نشود الا در حال فنا و استفراق در عین جمع.

در آداب مرید با شیخ از نظر عزالدین محمود کاشانی

بدان که مرید را مراعات آداب صحبت شیخ از اهم آداب است. چه محافظت آداب مستجلب محبت دلهاست، از آن روی که جمال مشاهده روح و کمال عقل جز در صدر محاسن آداب نتوان کرد.

پس هرگاه که مرید در صحبت شیخ مؤدب بود در دل شیخ به محبت جای گیرد و منظور نظر رحمت الهی گردد، چه حق تعالی همواره به نظر رحمت و عنایت رعایت به دل های دوستان خود می نگرد.

و هر که به ادای حقوق شیخ که اقرب سببی است از اسباب ربوبیت حق قیام ننماید از ادای حقوق الهی قاصر آید و وجود شیخ در میان مریدان تذکره ای است از وجود نبی در میان اصحاب.

و بدان که آن پانزده ادب است:

ادب اول؛ اعتقاد تفرد شیخ به تربیت و ارشاد و تأدیب و تهذیب مریدان، چه اگر دیگری را در مقابل او یا کامل تر از او ببیند، رابطه محبت و الفت ضعیف بود و بدان واسطه اقوال و احوال شیخ را در وی زیادت تأثیری و سرایتی نباشد.

ادب دوم؛ ثبات عزیمت است بر ملازمت صحبت شیخ، باید با خود مصور و مقرر چنان دارد که فتح الباب من از ملازمت صحبت و خدمت شیخ تواند بود و بس یا بر عتبه اوجان تسلیم کنم یا به مقصود رسم. و علامتش آنکه به رد و تبعید شیخ برنگردد چه مشایخ را در تفحص از احوال مریدان امتحانات مختلفه بسیار افتد.

ادب سوم؛ تسلیم تصرفات او در نقس و مال او گشوده دارد و به هر چه فرماید منقاد و متسلم و راضی برد. چه جوهر ارادات و محبت او جز بدین طریق روشن نگردد و عیار صدق او جز بدین معیار معلوم نشود.

ادب چهارم؛ ترک اعتراض است. باید که به هیچ وجه ظاهراً و باطناً در خود مجال اعتراض بر تصرفات شیخ ندهد. و هرگاه که بر وی چیزی از احوال شیخ مشکل آید و وجه صحت آن بر او مکشوف نگردد قصه موسی و خضر علیهما السلام یا دکند که موسی علیه السلام با وجود نبوت و وفور علم و شعف بر ملازمت خضر علیه السلام چگونه بر بعضی از تصادیف او انکار نمود و بعد از کشف اسرار و بیان حکمت از آن انکار به اقرار بازگشت.

ادب پنجم؛ سلب اختیارات. باید که در هیچ امر از امور دینی و دنیوی و کلی و خروی بی مراجعت با ارادت شیخ و اختیار او شروع ننماید، نخورد و نیاشامد و نپوشد و نبخشد و نخسبد و نگیرد و ندهد الا به اجازت شیخ. و همچنین در جمیع عبادات از صرم و افطار و اکثار نوافل و اقتصار بر فرایض و ذکر و تلاوت و مراقبت، بی اجازت شیخ و تعیین او شروع نکند.

ادب ششم؛ مراعات خطرات شیخ است. باید که هر حرکت که خاطر شیخ آن را کاره بود ر آن اقدام ننماید و به سبب اعتماد برحسن اخلاق و کمال حلم و مدارات و عفو شیخ آن را حقیر نشمارد. چه خطرات ضمیر مشایخ بکر اهمیت و رضا در نفوس مریدان اثری تمام دارد.

ادب هفتم؛ رجوع نمودن است به علم شیخ در کشف وقایع. باید که در کشف واقعات اگر در خواب بود و اگر در بیداری با علم شیخ رجوع نماید و به استقلال و استبداد در آن به صحت جازم نشود.

ادب هشتم؛ اصفای سمع است با کلام شیخ. باید که پیوسته منتظر و مترصد بود که بر لفظ شیخ چه می رود و زبان او را واسطه کلام حق داند، . تعیین شناسد که او به خدا گویاست نه به هوا و به مرتبه بی ینطق رسیده و دل او را به مثابت بحری مواج بیند محتلی به انواع در علوم و جواهر معارف. پس باید که دایم مترصد و حاضر بود تا از فواید و عواید کلام شیخ محروم و بی نصیب نماند.

ادب نهم؛ غض صوت است. باید که در صحبت شیخ آواز بلند نکند چه رفع صوت به حضرت اکابر نوعی از ترک ادب و نتیجه جلباب وقار است، وقتی میان ابوبکر و عمر به حضرت رسول (ص) در قضیه ای تنازع افتاده بود و آواز بلند کردند، تأدیب ایشان را این آیت آمد که «یا ایها الذین آمنوا لاترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی».

فهرست

عنوان

صفحه

مقدمه...................................................................................................................................................................

در بیان ادب........................................................................................................................................................

در آداب حضرت ربوبیت.................................................................................................................................

در آداب حضرت رسالت..................................................................................................................................

آداب مرید و مراد..............................................................................................................................................

احتیاج به انبیاء در پرورش انسان................................................................................................................

مقام شیخی و شرایط صفات آن از نظر نجم الدین رازی......................................................................

آداب و وظایف شیخ نسبت به مرید از نظر عزالدین محمود کاشانی.................................................

شرایط و صفات مریدی و آداب آن از نظر نجم الدین رازی.................................................................

در آداب مرید با شیخ از نظر عزالدین محمود کاشانی...........................................................................

شرایط شاگردپذیری از نظر ابوسعید ابوالخیر............................................................................................

چند نکته............................................................................................................................................................

چکیده..................................................................................................................................................................خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی تربیت دینی در نوجوانان

شنبه 29 آبان 1395

بررسی تربیت دینی در نوجوانان

مقدمه:

از آنجائیکه نظام مقدس جمهوری اسلامی فقط و فقط از طریق اعتماد عمیق اقشار ملت به اسلام عزیز متداوم و پایدار می‌ماند و نظام جمهوری اسلامی چیزی جز ظهور حیات اسلامی در عرصة فعالیتهای فردی و اجتماعی نیست بنابراین لازم است که بیش از پیش در این راستا همت گمارده شود. و به گونه‌ای عمل کرد که در نسل جدید ما و نسلهای بعدی دچار اضطراب و نگرانی و بیم و هرای نشوند و چه بسا یک عملکرد غلط در این زمان از طرف تربیت‌کنندگان از پدر و مادر گرفته تا مربیان مقاطع مختلف تحصیلی یأس و ناامیدی را در روحیة این عزیزان ایجاد کند و روح دین باور و وجدان پاک نوجوانان را پدران و مادران آیندة این مرز و بوم سست و بی‌حاصل نماید پس توجه داشته‌باشیم که وظیفة خطیری بر دوش نهاده شده‌است که با اندکی لغزش در انجام آن در پیشگاه خداوند متعال پاسخگو نخواهیم بود و چه زیباست که در صورت پاسخگویی سربلند و سرافراز بیرون آئیم. پس بیائید عاقلانه عمل کنیم و از خود ستائیهای بی‌مورد دست برداریم و تربیت نسل سالم و صالح را داشته باشیم که این جز در سایة باوراندن باورهای مذهبی در نوجوانان و جوانان و نسل نو نیست البته به طور عاقلانه و استفاده از تکنیک‌های دین‌ باروانه که اگر مربیان ما خود را مجهز به این هنر نباشند و خود را با خواسته‌های پاک جوانان و نوجوانان آشنا نکند و آنرا در جهت صحیح هدایت ننمایند جفای بزرگی به جامعة بشریت از جمله مذهب تشیع نموده‌اند که البته وظیفه‌ای بسیار سنگین است و چه بسا از پیامبراکرم (ص) نقل شده‌است که معلمی شغل انبیاء است پس از این‌جا به ظرافت و مسئولیت خطیر خود با دقت بنگریم و از زیر این مسئولیت با بهانه‌های واهی شانه خالی نکنیم که اگر چنین کنیم لایق انسانیت نیستیم و اگر پدران و مادران در این یعنی در جهت دین‌باوری و تقویت مذهب در فرزندانشان کوتاهی کنند باید این را بدانند که لایق پدر و مادری نیستند و باید خودشان را مواخذه نمایند در پیشگاه خداوند بسی سنگین تر و سخت‌تر است.

و باید همة این سخنان چنین برداشت کرد که:

مسلمانان مسلمانی زسر گیرد که کفر از شرم یار بد مسلمان‌وار می‌آید.

موضوع: راههای مؤثر در تربیت دینی نوجوانان

مسئله: بررسی عوامل مؤثر در تقویت در نوجوانان

بیان مسئله: بسیار مشاهده می‌شود که اولیاء و مربیان از تربیت دینی نوجوانان گله و شکایت می‌کنند و آنها را افرادی لامذهب و فراری از دین می‌پندارند و به هر نحوی در صددند که این وصلة ناهمرنگ را به نوجوانان بچسبانند و به هر طریقی شده خود را از زیر بار مسئولیت بزرگ و خطیر مذهبی بار‌آوردن فرزندان‌شان شانه خالی نمایند که البته شاید بتوان تا اندازه‌ای این مسائل را به نوجوانان نسبت داد ولی اگر ما خود در کار خود دقیق شویم مشاهده می‌کنیم که نوجوان در ابتدای راه است اگر به او جهت داده شود و صحیح برنامه‌ریزی شود او به خوبی می‌تواند خود را دریابد و آنچه را روح پاک و بی‌آلایش او طلب می‌کند به آن دست پیدا کند که در این تحقیق محقق سعی برآن دارد که عوامل مؤثر در تربیت دینی نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و سطح عملکرد تقویت‌کننده‌هایی مثل خانواده و مدرسه و وسایل ارتباط جمعی را شناسایی و معرفی نماید و تا حد امکان برای رفع موانع و نواقص گام بردارد.

تعریف تئوری تربیت دینی

تربیت بدنی مجموعه‌ای از اقدامات و تلاشها و زمینه‌سازیها برای ایجاد دگرگونی در فکر و عمل است که منطبق با آن فکر و عمل دارای جنبه‌های موضع‌گیرانه براساس آن باشد.

تاریخچه دین در ایران

در گذشتة ایران که نظر می‌افکنیم به این نتیجه می‌رسیم که مذهب و تربیت دینی وجود داشته‌است چنان که ایرانیان قدیم خورشید پرست بودند وآتش را نیز به عنوان خدای خود مورد ستایش قرار می‌دادند و هرچندگاه حتی به دلیل اعتقادات سختی که نسبت به مذهب در دین خود داشتند عزیزترین کسان خود را نیز به پای خدایان خود قربانی می‌کردند تا اینکه مذهب بودا در ایران شکل گرفت اما باز به دلیل اینکه ریشه و بنیان محکمی نداشت با ظهور اسلام و فتح قسمتهایی از ایران بدست اعراب در زمان خلافت عمر و ابوبکر ایرانیان نیز اسلام را پذیرفتند و آن را سر منشاء زندگی خود عادات، آداب، … خود قرار دادند تا جائیکه آنها برای تربیت دینی نسل از ائمه (ص) سرمشق گرفته و زندگی این بزرگواران سرلوحة زندگی و تربیت دینی خود قرار دادند و مذهب تشیع را برگزیدند و آن جان خود را فدا کنند و شهادت در راه آن را افتخار می‌دانند.

تربیت دینی از دیدگاه اسلام

در اسلام در هریک از مراحل مختلف رشد دستورالعملهای دقیق و گسترده‌ای برای تربیت افراد وجود دارد از آن جمله نامگذاری، اذان و اقامه گفتن، مراقبتهای لازم در آغاز کودگی چون رضاع، حضانت، بهداشت، تغذیه و به طور کلی پرورش بدنی و عطوفت و محبت، بازی و سرگرمی، احترام به شخصیت کودک، بکارگیری روش کودکان و بالاخره تربیت دینی و اخلاقی و عقلی و عاطفی در ابعاد معنوی همچنین سالهای نخستین عمر مناسبترین موقعیت برای تربیت دینی است زیرا فطرت دست نخورده و زمینه و پذیرش کاملاً مساعد است در این مرحله مسئولیت تربیت و مراقبتهای رفتاری بیش از هرکس برعهدة پدر و مادر است چرا که در قرآن می‌فرماید:

یاأیها الذین آمنوا قولوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجاره

(تحریم آیة 6)

که در روایات به امر و نهی تفسیر شده و اولیاء باید اهل و فرزندان خود را از آنچه سرانجامش آتش دوزخ است حفظ و حراست کنند و در تعلیم و تربیت آنان بکوشند.

در اسلام برای کودکان و نوجوانان و قبل از بلوغ به عبادات تمرینی توصیه شده‌است تا کودکان با آداب و شرایع و اخلاق و تعهد‌پذیری آشنا شوند و در مرحلة تکلیف دچار مشکل نشوند.

امام صادق فرمودند: ما فرزندانمان را در پنج سالگی به نماز وار می‌داریم اما شما در هفت سالگی امر به نماز کنید. و نیز از ایشان نقل شده که پیش از آنکه منحرفان به سراغ فرزندانتان بیایند حدیث ما را برای آنان باز گوئید.

زمینه‌های تشدید تربیت دینی و یا تضعیف آن

رشد افکار مذهبی و علاقه به فضیلت‌های مذهبی در سنین نوجوانی به حداکثر خود می‌رسد تا حدی که گاهی نوجوان گرایش به ریاضت کشیدن، شب‌زنده‌داری انجام عبادات بسیار راز و نیاز کردن با خدا و گریه‌های شبانه در هنگام نماز پیدا می‌نمایند لذائذ را ترک می‌کند و صفا و پاکی و خلوصی در روحشان ایجاد می‌شود آنان تمایل دارند که همة اعمال خود و دیگران براساس خیر و مصلحت دستورهای دین باشد و همین افکار باعث می‌شود از بی‌قیدی و لاابالیگری بر حذر باشند و خود را از فساد دور کنند البته گاهی اوقات در انجام اعمال فوق جنبة افراط به خود می‌گیرند که به هر حال مقید نیست و عوارضی را به دنبال دارد.

آخرت و روز رستاخیز و بر ملاشدن همة اعمال و رفتارهای خوب و بد گذشته در این دوره فکر آنها را مشغول می‌نماید و باعث می‌شود که اعمال در رفتارشان را تحت کنترل درآورده براساس معیارهای شرعی عمل کنند و از این طریق آرامش خاطر کسب نمایند و ناراحتیهای خود را کاهش می‌دهند.

از طرفی پیدایش شکهای مذهبی نیز در همین سنین آغاز می شود شک در همه چیز شک در اعتقادات خود و اعتقادات والدین خود، شک در تعلیمات مذهبی، شک در حقانیت پیامبران، که آیا آنها از سوی خدا آمده‌اند شک در زندگی بعد از مرگ، شرک در آفرینش انسان از طرف خداوند، شک در عدالت خداوند و بالاخره شک در زندگی بعد از مرگ، شک در آفرینش انسان از طرف خدا، شک در عدالت خدا و بالاخره شک در وجود خدا او می‌خواهد مطمئن شود که آیا آنچه را که تا به حال به دست آورده درست بوده یا خیر او می‌خواهد با دلایل عقلی و منطقی همة اینها را قبول یا در نماید. تفسیری نواز جها ن هستی داشته باشد و از طرفی می‌ترسد پیدایش شک را با دیگران مطرح کند چون ممکن است او را به لاقیدی و بی مذهبی متهم کند مشکل از همین‌جا ایجاد می‌گردد که نوجوانان در شکلهای خود باقی بمانند و تثبیت شوند و نتوانند خود را قانع و ارضاء نمایند و یا برای برطرف کردن این شکها به افراد ناصالح و کجرو و بی اطلاع رجوع نموده سر از لامذهبی و بی‌بندوباری وبی‌خدایی درآورند و آن روح پاک و بی‌آلایش و باصفا و صمیمی را که به دست‌آورده بودند از دست داده به انحرافات اخلاقی نیز کشیده می‌شوند زیرا هیچ عامل کنترل را بر خود ناظر نمی‌بینند و اینان به کنترلهای درونی نخواهند رسید و در اثر پیدایش یک خلاء مذهبی اکثراً دچار سرشکستگی و حیرانی می شوند و به پوچ‌گرایی می‌رسند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، تربیت، دینی، نوجوانان

بررسی اصول ومبانی تربیت بدنی

شنبه 29 آبان 1395

بررسی اصول ومبانی تربیت بدنی


ومبانی تربیت بدنی

ضروری ترین پدیده ای که به معنای کامل باید شناخته شود انسان است وبدون شناسایی صحیح وکامل انسانی دستیابی به اهداف واقعی وضروری وحقیقی تربیت بدنی مقدور نخواهد بود شناخت انسان از دوطریق میسر است

الف)‌ ازطریق انسان (علم )‌

ب)‌ از طریق خالق انسان (وحی)‌

موضوع کار وبی تربیت انسان است و او از طریق جنبة‌حرکتی وبدنی انسان به تربیت او می پرداز پس باید به ویژگی های او و نیازهای مادی و معنوی او،‌اهداف وغایت او آگاهی کافی داشته باشند. انسان به معنای انس یا خو گرفتن می باشد قدیمترین تعریف در مورد انسان به حیوان ناطق که توسط سیبویه تعریف شده است ( انسان حیوان ناطق است)‌

ابن سینا:‌ انسان با وجود جاندار بودنش سخنگو نیز است.

درمورد پیدایش روح دو تعریف وجود دارد:‌ 1- روح موجود ی کاملاً مجرداست که قبل از تعلق ارتباط با بدن به همین شکل وجود داشته وسپس به بدن مادی پیوستگی وتعلق یافته است .

2ـ نظریه دیگر نفس وروح با پیدایش بدن وجنین آغاز می شود و مراحل وجودی وتجردرا از ضعف به شدت طی می کند تا به تجرد عقلانی برسد بس رابطه متقابل روح وبدن عمیق و دارای ریشه های فلسفی می باشد وبدن مثل ابزار ی حرف تلقی نمی شود تأثیر متقابل او حیاتی وحالات روحی بر بدن وهمچنین تآثیر ویژگی های جهانی براوحیات وحش به دست خواهد آمد.

ویژگی های اصلی انسان

1- علم و آگاهی

2- میل یا گرایش

3- اختیاریا آزادی

4- قدرت یا توانایی

5- تحول پذیری شخصی

الف)‌علم وآگاهی دونوع داریم

1- حضوری :‌خود آگاهی یا علم انسان به ویژگی های روحی ، قوای جسمی ، اندیشه های خودآگاهی.

2- اکتسابی :‌ علم ما به جهانی پیرامون را شامل شود، آسمان ،‌زمین ،‌و…..

ب)‌میل وگرایش انسان ؛‌یکی دیگر از ویژگی های روحی انسان تمایلات یا گرایش های متنوع است تمایلات وگرایشات گوناگون در انسان منشأ رفتارهای متفاوت است وهیچگونه فعل ارادی از انسان بدون انگیزه روانی صادر نمی شود.

مشخصات میل وگرایش :‌

1- میل اساساً موتور محرک در افعال ارادی حیوانی وانسانی است

2- میل شعوری آگاهانه است و مانند میل طبیعی فقط کشش ناآگاهانه نیست.

3- میل شعوری همراه اراده واختیار است

4- اهداف همواره بر اساس امیال شکل می گیرد تا میل به علم نباشد تحصیل علم هدف قرار نمی گیرد.

اصالت فطرت وگرایش های انسانی :‌

خداگرایی وتعلق قلبی به ماورای طبیعت بویژه دین، فطری و ذاتی انسان است گرایش فطری دارای ویژگیهای زیر می باشد.

1- در همه افراد بشر وجود دارد

2- درهمه ادوار تاریخ وجود دارد

3- در همه محیطها واقوام وجوامع به چشم می خورد

4- قابل سلب ونفی کلی از انسان نیستند.‌

5- عوامل خارجی در اصل وجود وعدم آن تأثیر ندارد ولی در فعلیت وعدم فعلیت ولذت ضعف آن نقش دارد.

ج)‌اختیار و آگاهی :‌یکی از ویژ گیهای بشر اختیار و آزادی وقدرت انتخاب گری است اساس تکلیف صواب، عقاب، زشتی وزیبایی ،‌ زیبایی اخلاقی ومسئولیت انسان به این ویژه گی وابسته است . مانند کسی است که در باغی محصور است ولی در آنجا برای انتخاب میوه وگلهای متنوع آزاد ومختار است.

د) قدرت وتوانایی :‌ هرگونه نیروکه بتواند مبدأ یا منشأ‌کار یا اثری شود.

الف)‌قدرت مادی

ب)‌قدرت غیر مادی

قدرت مادی انرژی یا نیرویی که موجود در برخی اجسام است که می تواند منشأ ومبدأ حرکت شود که هم در انسان و هم در غیر انسان وجود دارد مثل قدرت مغناطیسی‌آهنربا وقدرت موجود در آنتی بیوتیک ها قدرت غیر مادی که هرگونه نیروی غیر مادی را شامل می شود نظیر قوا وکنییات گوناگون نفسانی

هه)‌تحول پذیری شخصیت

ویژگیهای تحول پذیری انسان :

1- آگاهانه

2- آزادانه

3- تأثیر عمل درکار

عوامل موثر بر شخصیت

توارث

بیرونی : عامل محیط طبیعی ومادی

عوامل اجتماعی

درونی :‌ نظیر اندیشه تعقل وفطرت غریزه گرایش ها اراده می باشد که تأثیر عمده ای بر شخصیت انسانی دارد.

تأثیر عمل در کار:‌ همان گونه که امور روانی وشخصیت مبدأ کار و عمل است عمل نیز به سهم خود تأثیر عمیقی برشکل گیری ساختار شخصیت انسان دارد.

تعریف فلسفه :‌

فلسفه از دو کلمه فیلو و سوفیا تشکیل شده است. فیلو به معنی دولت داشتن وسوفیا به معنای دانش می باشد بنابراین فلسفه یعنی دوستداری دانش . در مفهوم فلسفه عبارتست از ژرف اندیشی یعنی نگاه عمیق کردن به مسائل زندگی ( فلسفیدن)‌

بنابراین فلیسوف یعنی کسی که با نگاه ژرف به مسائل می نگرد. فلسفه برای شناخت واقعی تربیت بدنی ضروری است جوهر هر اصل ورشته تنها با بررسی اصول عمومی فلسفی و فلسفه قلمروهای تخصصی آن رشته قابل تصدیق می باشد. فلسفه یک قلمرو وتحقیقی است که به کمک اصول آن افراد در یک طریق مناسب ورضایت بخش ارتباط خود را با جهان ارزیابی می کنند.

تعاریف :‌

حرکات بازتابی:‌ حرکاتهایی غیر ارادی هستند که فراگیر با مواجه شدن با آنها به طور غیر آگاهانه پاسخ می دهد.

حرکات بنیادی :‌ این حرکات در طول سال اول وبعد از حرکات بازتاب اولیه در کودک توسعه می یابد.

توانایی ادراکی حرکتی :‌ این سطح شامل رفتارهای شناختی و هم چنین رفتارهای روانی حرکتی است.

توانایی جسمانی : این توانایی ها در عمل کرد موثر فرد نقش اساسی دارد یعنی فردی که دارای توانایی های جسمانی مطلوبی است پاسخ مناسبی به محیط ارائه می دهد.

حرکات مهارتی :‌ این حرکات در برگیرنده فعالیتهای حرکتی است که ضمن پیچیده بودن انجام آنها نیاز به یادگیری دارند. حرکات مهارتی نشان دهنده سطح شایستگی و تسلط در انجام یک عمل است.

انواع ورزش :‌ ورزشها دارای صور مختلفی هستند وآنها را می توان به صورتهای گوناگون تقسیم بندی کرد زیرا که هریک مقررات ویژه ای دارند

1- ملاک تقسیم بندی برحسب ابزار مورد استفاده درورزش.

2- تقسیم بندی چگونگی رابطه در روند فعالیت ورزشی .

3- تقسیم بندی برحسب زمان ورزشها و منابع انرژی مورد استفاده (‌استقامتی و سرعتی – هوازی- بی هوازی )‌

4- تقسیم بندی بانگرش روانشناسی ورزشی مانند فعالیتهایی که موجب تسلط بر طبیعت می شود( کوهنوردی )‌ فعالیتهایی که موجب برتری جامعه ومصونیت بخشیدن آن می شود ( تیراندازی )‌

5- تقسیم بندی از نظر واکنشهای رفتاری

عوامل موثر بر آن،‌این نوع دسته بندی براساس چگونگی محرکی است که در مقابل ورزشکار وجود دارد (مهارت وثبات) ( وزنه برداری- برش طول وارتفاع )‌

ورزشهای بدون وسیله :‌ کشتی ودو

ورزشهای با وسیله : والیبال و…

مبارزه ای : رزمی

میدانی: دو

طبیعی ومکانیکی:‌ کوهنوردی

مهارت باز:‌ اسکی،‌قایقرانی ( قابل پیش بینی نیست)‌

هم بازهم بسته : ‌فوتبال و…

تعریف بازی :‌ به کلیه فعالیتهایی که فرد به صورت آزادانه وبا هدف خیالی جهت کسب لذت وشادی انجام می دهد. گفته می شود که بصورت ذاتی برانگیخته می شود

تعریف هدف : نقطه ای که برای رسیدن به آن حرکت می کنیم.

اهداف تربیت بدنی: مقاصد یا نتایج مطلوبی هستند که فرد با شرکت د رمسابقات به دنبال آن می باشد.

غایت :‌مجموعه انتظاراتی که فرد در زندگی می تواند از خود داشته باشد را گویند.

آرمان: انتظاراتی که دور از دست رس است یکی از مجموعه های غایت در زندگی فرد است که نشان دهنده جهت وسمت وسو دریک موضوع وغیر قابل دست رس عمومی می باشد.

مشخصات آرمان:‌ 1- متعالی وپایدار و باارزش ( از هوی و هوس و امیال نفسانی به دور باشد)‌

2- الهام بخش باشد (‌اگر یک بار شکست خوردیم دوباره به پا خیزیم)‌

3- با اهداف تعلیم وتربیت سازگاری داشته باشد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، اصول، ومبانی، تربیت، بدنی

اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت

جمعه 28 آبان 1395

اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت


-2 مقدمه

گسترش علم و دانش و پیدایش رشته‌های علمی جدید در هر مقعطی از زمان مه پشت سر گذاشته می‌شود موجب توسعة اندیشه انسان و نشر دست‌آوردها و اندیشه‌های او در پهنة جهان است و کتاب در این میان کماکان نقش ویژه‌ای دارد. کتاب چه در زمینه شعر و قصه و چه مضامین آموزشی – علمی می‌تواند نقش مؤثری در رشد و تربیت صحیح کودکان بازی کند. محمود حکیمی نویسندة کتاب نوجوانان دربارة کتاب این چنین می‌نویسد کتاب خوب می‌تواند در کودک و نوجوان شوق و پرس‌جو و کنجکاوی فراهم کند و او را به جهان انسان بودن یعنی دنیای دانستن و آزاد زیستن رهبری کند، انسان آگاه و آزاد، ستم‌پذیر و بندة آدمیان نیست هر چه می‌شوند و می‌خواند کورکورانه نمی‌پذیرد، مغزش را به کار می‌گیرد، پیش از آنکه سخنی را بپذیرد اندیشه می‌کند، کتاب ابزار انتقال فرهنگ و تمدن و دانش بشری است همچنین عامل محرک انسانها می‌باشد. کتاب سازنده و توسعه دهندة فرهنگ نخبگان است ادیانی که تا امروز دوام آورده‌اند صاحب کتاب بوده‌اند و جامعه‌ای که به کتاب اهمیت و اعتبار می‌دهد و در نشر و توسعه و توزیع آن سرمایه‌گذاری می‌کند جامعه‌ای که به پژوهش و تحقیق بها می دهد، آن جامعه فرهنگی پویا سازنده دارد کتاب یکی از پایه‌های چهارگانة آموزش پرورش است سه پایة دیگر آموزگار، برنامه و روش می‌باشد، بدون داشتن کتاب، آموزش و پرورش ناقص است و کتاب با معلم همکاری بسیار صمیمانه‌ای می‌نماید او را در آموزش مطالب یاری می‌دهد، لازمة لذت بردن از هر کاری مهارت داشتن در آن کار است مطالعة کتاب نیز بدین نحو می باشد اگر شخصی به امر مطالعه عادت و مهارت کافی نداشته باشد به هر بهانه‌ای از انجام آن خودداری خواهد کرد. علاقه و استعداد تنها عوامل مؤثر در این امر نیستند بلکه فرصتهای زمانی هم اهمیت بسیار دارد، زیرا عادت در طول یک دوره شکل می‌گیرند و ممکن است که روزها، ماهها و یا سالها طول بکشد.


فصل اول

مقدمه تحقیق

1-1 مقدمه

2-1 بیان مسئله

3-1 اهداف تحقیق

4-1 اهمیت موضوع تحقیق

5-1 فرضیه‌های تحقیق

6-1 تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها

فصل دوم

الف) ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه

2-2 تاریخچة شروع کتاب‌نویسی برای کودکان در ایران

3-2 اشاره به مسئله کتاب و کتابخانه در دیگر کشورهای جهان

4-2 ادبیات کودکان و اهداف آن

5-2 اهمیت مطالعه

6-2 ویژگی و معیارهای اساسی کتاب کودک

7-2 راههای ایجاد عادت به مطالعه در کودکان

8-2 رغبت‌های مطالعه در کودکان و نوجوانان چیست

9-2 کتابخانه‌ای برای کودکان فراهم کنیم

10-2 همکاری خانه و مدرسه

11-2 نقش مطالعه در توسعه فرهنگی

ب) پیشینة تحقیق

فصل سوم

روش تحقیق

1-3 مقدمه

2-3 جامعه آماری

3-3 نمونه و روش نمونه‌گیری

4-3 ابزار اندازه‌گیری

5-3 روش جمع‌آوری اطلاعات

6-3 روش آماری تحقیق

فصل چهارم

تحلیل یافته‌های تحقیق

1-4 مقدمه

2-4 طبقه‌بندی داده‌ها

3-4 اجرای آزمون آماری خی دو ( )

4-4 بررسی وضعیت هر یک از فرضیه‌های تحقیق

فصل پنجم

نتایج تحقیق

1-5 بحث و نتیجه‌گیری

2-5 محدودیتهای تحقیق

3-5 پیشنهادهای تحقیق

فصل ششم

خلاصة تحقیق

منابع و مآخذخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت

جمعه 28 آبان 1395

بررسی اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت


مقدمه

به نام خداوندی که والاترین تعلیم خویش را برای برگزیده‌ترین مخلوق حضرت محمّد(ص) با امر بخوان آغاز نمود و به ایشان چنین وحی فرمود «اقرء بِسمِ رَبّکَ الذَّی خَلَق«[1] بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید خواندن را آغاز تعلیم و کاملترین دین خویش قرار داد و قرائت را نخستین پایه‌ای برای تکامل نهایی و رسیدن به آخرین مرحله تعلیم ضروری دانست و لوح قلم نگاشته بدان را چنان گرامی و مقدس دانست که سوگند مؤکد خویش را بر آن استوار نمود و فرمود «ن والقلم و ما یسطرون»[2] سوگند به قلم و آنچه بدان نویسند و چنین شد که خواندن و آنچه از قلم عالمان مؤمن و متقی و متعهد تراوش نمود نخستین گام باروری و اعتقاد و ایمان آدمی و اولین مرحله گام نهادن در وادی آگاهی و سیر به سوی کمال و آراستگی انسان است و انوار حاصل از خواندن مشعل طریق سعادت و کامیابی بشر گردیده است و درود بر حضرت محمد مصطفی (ص) که با ظهور خود چراغ فروزان دانش و آگاهی و تقوا را فرا راه بشر قرار داد و آدمیان را از تپّة ظلمانی ضلالت و گمراهی به سوی بادیة منوّر فضل و دانش رهنمون گردانید و دعوت به آگاهی و امر به آموزش و خواندن را سرلوحة کلام خویش ساخت و فرمود «اطلبو العلم من المهد الی اللحد» خواند و آموختن را از گهواره تا گور بجویید.

در دو قرن اخیر که سرعت پیشرفت بشر به واسطة پیدایش ابزار جدید ارتباط جمعی از قبیل روزنامه، مجلات، رادیو و تلویزیون و... و دگرگونی عمیق و شیوة چاپ و نشر کتب بیشتر گردیده و آموزش به نوعی عمومیت تامی یافته است نقش کتاب و کتابخوانی اهمیت و درخشش ویژه داشته است و توجه این موضوع نظر علمای تعلیم و تربیت را به خود جلب نموده تا جایی که رشتة تخصصی روشهای مطالعه عنوان یکی از شاخه‌های آموزش گردیده است و عده‌ای از علمای تربیتی به تحقیق و بررسی آن مشغول شدند و نتایج پژوهشهای اکثر ایشان به صورت مختلف چاپ و نشر شده است آنچه را که اکثر محققین بر آن معتقدند این است که در جهان متغیر عصر حاضر که هر روز در زمینه‌های علمی – سیاسی – اقتصادی – هنری دگرگونی تازه‌ای رخ می‌دهد کتاب و مطالعه دیگر کار افراد ویژه نیست بلکه هر شخصی در هر موقعیت و در هر مقام و شغلی نیازمند به مطالعه و خواندن مستمر است و باید بطور مرتب مقداری از وقت روزانة خود را به خواندن مطالب کتب و روزنامه‌ها و مجلات اختصاص دهد شک نیست که اگر دانش‌آموزان به روزنامه‌خوانی و مطالعة کتب خود گیرند و هر روز که از عمرشان می‌گذرد مقداری بر سطح آگاهیشان افزوده گردد می‌توانند به عنوان افرادی آگاه و بصیر جامعه خود را به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهند.

کتابخوانی انسان را در تعیین سرنوشت خود و جامعة خویش شریک می‌کند حس همنوع‌دوستی و خیرخواهی را برمی‌انگیزد، قوة ابتکار و خلاقیت، روحیة آزادی‌خواهی و بزرگ‌منشی را تقویت می‌کند. خواندن و مطالعه در نزد انسان یک توانایی اکتسابی است که هر چه فرد در آن بیشتر تمرین کند تبحّر بیشتری کسب می‌نماید تمام کسانی که با سرعت و علاقه به خواندن می‌پردازند سالها تجربة مطالعه و کتابخوانی از همان دوران کودکی داشته‌اند بنابراین هر چه انسان بیشتر مطالعه کند و با کتاب و سایر مطالب خواندنی بیشتر سر و کار داشته باشد بر فنون و روشهای درست و تسریع مطالعه تسلط بیشتری پیدا می‌کند و بهتر می‌آموزد که چگونه بر مشکلات سریع‌خوانی غلبه کند همچنین ایجاد علاقمندی و عادت به مطالعه بایستی قسمتی از برنامه مؤسسات آموزشی، کودکستانها، مدارس ابتدائی و متوسطه باشد و در هر سنی مطابق با امکانات و احتیاجات همان سن کار مداوم و مطابق با برنامة معین انجام گیرد.


2-1 بیان مسئله

علاقه به مطالعة کتاب که ریشه در حس کنجکاوی انسان دارد امری فطری و هماهنگ با انگیزه‌های درونی افراد است و کم و بیش در تمام کودکان وجود دارد کودکان در صورتی که در خانواده‌ای با هر موقعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی باشند حداقل به تماشای تصویر کتاب علاقه دارند اگر چه این امر می‌تواند سرآغاز علاقه به مطالعة کتاب در بزرگسالی شود اما به مرور زمان با توجه به موقعیت خانواده این علاقه در دو جهت مختلف شکل می‌گیرد در عده‌ای نگرش مثبت به کتاب رشد کرده و علاقه آنها روز به روز بیشتر می‌شود تا آنجا که طبق برنامة منظم و دقیق مطالعة کتاب را در برنامه روزانه خود جای می‌دهند و در عده‌ای نگرش منفی ایجاد می‌گردد و آنچنان از کتاب گریزان می‌شوند که کتابهای درسی را میز برای کسب حداقل نمره قبولی مطالعه می‌کنند و با کتابهای دیگر هیچ رابطة دوستی و نزدیکی ندارند از دلایل عدم استفاده از مطالعه را می‌توان گفت در کشور ما هنوز هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است دلیل اصلی این بی‌توجهی را می‌توان در این دید که مطالعه هنوز در ایران یک موضوع جدی تلقی نشده و نیاز به مطالعه هنوز برای مردم یک نیاز واقعی به حساب نمی‌آید.

نظر به اینکه گرایش و انگیزه به مطالعه در خانواده و از دوران کودکی شکل می‌گیرد قطعاً برای یافتن علت اصلی ابتدا باید سراغ خانواده و سپس به دنبال عوامل دیگر رفت که به نوبة خود دارای اهمیت ویژه‌ای هستند به همین دلیل به عنوان یک معلم که می‌تواند در تشویق دانش‌آموزان به مطالعه مؤثر باشد تحقیقی را در زمینة تاثیر مطالعات غیر درسی در کمک به تحصیلی دانش‌آموزان دورة ابتدائی، موضوع پژوهش قرار داده تا قدم کوچکی در راه تعالی بخشیدن فرهنگ مطالعه در میان آینده‌سازان کشور برداشته شود.

3-1 اهداف تحقیق

هدفهای کلی تحقیق

1- آگاهی از تاثیر مطالعات غیر درسی در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان.

2- آگاهی از تأثیر کتابخانة مدارس در ایجاد عادت به مطالعه در دانش‌آموزان و زمینه‌سازی برای توسعة فرهنگی.

هدفهای جزئی تحقیق

1- آگاهی از تأثیر تشویق والدین و معلمان در گرایش دانش‌آموزان به مطالعه

2- آشنایی با عواملی که در مطالعة دانش‌آموزان نقش دارد.

3- آگاهی از ضرورت تهیة کتابهای ادبیات کودکان مطابق با سن و فهم و احتیاجات فعلی آنها از سوی متخصصان.

4- مشخص کردن میزان علاقة دانش‌آموزان نسبت به موضوعات مختلف مورد مطالعه

5- تحریک قوة خلاقیت و ابتکار دانش‌آموزان و تقویت و پرورش نیروی تخیل آنان.

6- آگاه نمودن والدین دانش‌آموزان به اهمیت مطالعات غیر درسی در کسب موفقیت‌های تحصیلی.

7- آگاهی از تأثیر مطالعات غیر درسی در پیشرفت خواندن.


4-1 اهمیت موضوع تحقیق

انسان از زمانی که خط را اختراع کرد تا امروز که صفحة کامپیوتر منعکس کنندة افکار و امیال و جولانگاه فکر بشر است هیچگاه از کتاب و کتابخانه بی‌نیاز نبوده است در دنیای معاصر که بوسیلة وسایل ارتباطی مثل دهکده‌ای کوچک و محدود شده است و چهار گوشة آن هر لحظه روشن‌تر و واضح‌تر و قابل رویت می‌شود هنوز کتاب و مطالعه جایگاه رفیع فرهنگی خود را حفظ کرده و به عنوان سرآمدترین و بهترین وسیلة انتقال پیام و اطلاعات محسوب می‌شود.

دربارة اهمیت مطالعه و نقشی که در سازندگی فرد و اجتماع و سرنوشت بشری دارد و اینکه مطالعه می‌تواند چه نقش عظیمی در تعلیم و تربیت ایفا کند صحبت فراوان شده است و امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که با کتاب سر و کار نداشته باشد و به این نکتة مهم واقف نباشد شکی نیست که علاقمندی به مطالعه خصلتی است که باید در افراد بوجود آید و مدام تقویت شود تا زمانی که فرد خود بتواند این کار را ادامه دهد عادت به مطالعه اکتسابی است و باید از همان دوران کودکی در شخص تقویت گردد.

با توجه به اینکه یکی از وظایف آموزش و پرورش ایجاد عادت به مطالعة مستمر در دانش‌آموزان است و از طرفی نقشی که مطالعة مدام در شکل‌گیری شخصیت انسان دارد به اهمیت نقش والدین و مدرسه و جامعه در این امر مهم پی می‌‌بریم هدف آموزش و پرورش به معنای واقعی گذشته از تعلیم و تدریس، جستجو و کنکاش در روح دانش‌آموزان برای درک ذوق و استعدادهای نهفتة آنان و رهبری این استعدادها به سوی کمال است. در عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم هدف آموزش و پرورش در آموزشگاهها به پایان رساندن برنامة درسی سالانه نیست امروز دیگر نمی‌توان دانش‌آموزان را محکوم و محدود به خواندن چند کتاب درسی کرد ذهن کنجکاو و جستجوگر آنان پاسخ پرسشهای بی‌شماری را که پیشرفت حیرت‌انگیز دانش و اکتشافات بی‌شمار امروز برای او بوجود آورده است، طلب می‌کند و برآوردن این نیازها دسترسی به منابع و خدمات کتاب و کتابخانه می‌باشد.

8-2 رغبتهای مطالعه در کودکان و نوجوانان چیست؟

از مسائل مهم برای راهنمایی کودکان و نوجوانان در مطالعه توجه به رغبتها و نیازهای آنها است بدون شناخت علاقه‌های فردی و عمومی کودکان نمی‌توان کتابی مناسب را به آنها توصیه و معرفی کرد. رغبتها و نیازهای کودکان و نوجوانان در مطالعه از طرح و الگوی عمومی پیروی می‌کند که خود ارتباط مستقیم با مسائل مراحل رشد و ویژگیهای کودک در مقاطع مختلف دارد. در سایه تحقیقات و مطالعات بی‌شماری در مورد کودکان اکنون می‌بینیم که کودک در هر یک از مقاطع رشد از چه ذهنیت و شخصیتی برخوردار است و چه نیازهای روحی دارد و برای پاسخ به این نیازها چه باید کرد؟

نخستین گام در شناخت رغبتها و نیازهای کودکان و نوجوانان، تقسیم‌بندی آنها به گروههای سنی مختلف بر مبنای ویژگیهای رشد سنی و ذهنی آنهاست کودکان و نوجوانان را می‌توان به چهار گروه سنی زیر تقسیم‌بندی کرد:

1- گروه سنی الف: پیش از دبستان 2 تا 6 سال. در این دوره به داستانهای خیال‌انگیز (فانتزی)، افسانه‌ها، قصه حیوانات و وقایع و حوادث جادویی علاقمندند و چون با رشد مطلوب تخیل کودک بر رشد فکری و قوة استدلال و اکتشاف او در بزرگسالی نیز اثری مثبت خواهد گذاشت و نباید از خواندن اینگونه کتابها و قصه‌ها غافل شد.

2- گروه سنی ب: سالهای نخست دبستان 7 و 8 سال. در این دوره کودک از محیط خانه پا بیرون می‌گذارد وارد مدرسه می‌شود و افق جدیدی پیش رویش باز می شود و از سویی مجبور است رفتار خود را با دو محیط متفاوت خانه و مدرسه تطبیق دهد و با مقررات اجتماعی سازگار شود و مهارت خواندن را فرا گیرد و مستقلاً کتاب بخواند، در این دوره ویژگیهای اخلاقی او رشد می‌کند و با حس عدالت آشنا می‌شود و در مواد خواندنی خواستار عدالت و پیروزی حق است داستانهای واقع‌گرا و مدلهایی که مربوط به وقایع ساده و روزمرة خانه و مدرسه است نظرش جلب می شود کودکان این گروه را می‌توان با آداب و رسوم و سنن و معتقدات و فرهنگ قومی و ملی آشنا کرد و به این ترتیب شخصیت کودک سریعتر و بهتر با جامعه سازگاری پیدا می‌کند و اگر در این مرحله به درستی اجتماعی شود در بزرگسالی به مسئولیتهای اجتماعی توجه می‌کند مساله قابل توجه این است که چون کودکان قادرند به تنهایی بخوانند به هر مطلب خواندنی روی می‌آورند و ممکن است در معرض خطر خواندنیهای نامطلوب قرار گیرند باید دقت کرد که کتابهای نامناسب در دسترس آنها قرار نگیرند کودکان در این مرحله به قصه‌های فرهنگ مردم و داستانهای واقع‌گرایانه علاقه دارند.

3- گروه سنی ج: سالهای آخر دبستان 9 تا 12 سال. در سالهای آخر دبستان به گروه همسالان توجه بیشتری دارند خودبینی و خود محوری‌اش کمتر می‌شود و با مفهوم همکاری و زندگی اجتماعی و رفتار دوستانه آشنا می شود کودکان این گروه سن کم‌کم به حادثه‌جویی گرایش پیدا می‌کنند وارد داستانهای ماجرایی، حماسی، تاریخی و از عجایب سرزمینهای دیگر لذت می‌برند در این سنین توجه آنها به قصه‌های پندآموز، افسانه کم و برعکس به داستانهای حیوانات و واقعیات زندگی اجتماعی و مسائل علمی بیشتر می‌شود و از طرفی به جمع‌آوری مجموعه‌ها علاقه نشان می‌دهند که می‌توان برای آشنا کردن آنها با دایره‌المعارفها، فرهنگ‌نامه‌ها، اطلسها و … بهره برد بخصوص اینکه برای یافتن پاسخ پرسشهای خود قادر به استفاده از این نوع کتابها هستند کودکان این گروه به کتابهای دانستنیهای علمی بیش از کودکان سالهای نخست علاقه نشان می‌دهند در این دوره وجه تمایز دختران و پسران آشکار می‌شود و بدین ترتیب رفته‌رفته در بین مواد خواندنی تمایز ایجاد می‌شود.

4- گروه سنی د: نوجوانی 13 تا 16 سال. در این دوره توانایی تعقل و تفکر در نوجوانان رشد کرده و مفاهیم انتزاعی را درک می‌کنند درباره هر موضوع شخصاً فکر می‌کنند و نسبت به دنیای بزرگترها دیدی انتقادی دارند و در جستجوی فلسفه‌ای برا خود می‌باشند دختران بیشتر به داستانهای رمانتیک، احساسات و خانوادگی علاقه نشان می‌دهند داستانهایی دربارة مشاغل مختلف و یا قهرمانان زن، زیرا می‌تواند با جاذبه‌ها و مسائل و مشکلات این مشاغل آشنا شوند پسرها بیش از دختران به دانستنیهای علمی علاقه دارند زیرا می‌خواهند در آینده مسئولیتهای اجتماعی را بپذیرند همچنین به کتابهای داستانی پرماجرا و سرشار از حادثه و اکتشافی علاقه دارند کتابهای قهرمان‌پرستی را دوست دارند.

خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مراحل رشد و تربیت فرزند

جمعه 28 آبان 1395

مراحل رشد و تربیت فرزند


مقدمه

در عصر حاضر که همه چیز با شتاب در در تغییر و تحول است دامنه دگرگونی به کانون خانواده نیز نفوذ کرده و روابط و مناسبات انسانی را در شبکه ارتباطی خانوادگی به شدت زیر تأثیر گرفته است، به گونه ای که گاهی پدران و مادران پاسخ روشنی برای مسائل اخلاقی و تربیتی خود و فرزندانشان نمی‌یابند و مضطربانه می‌پرسند اکنون چه باید کرد؟ آیا سرانجام می‌توانیم در تربیت فرزندانمان موفق شویم؟ و آیا می‌توانیم بر این همه پیچیدگی و تنوع مشکلات موجود فائق آییم؟ طرح پرسش‌هایی از این قبیل هم امید بخش است و هم نگران کننده از جهت اینکه پدر و مادر در اندیشة تربیت فرزندان خود هستند و به این مهم می‌اندیشند، جای بسی امیدواری است زیرا تا زمانی که در فکر چیزی نباشیم به آن راه نخواهیم برد و از جهت دیگر احساس نوعی عدم اعتماد به نفس در پدران و مادران نگرانی آور می‌باشد زیرا به موازات پیچیدگی روز افزون روابط انسانی بویژه در رابطه پدر و مادر با فرزندان سطح آگاهی و دانش تربیتی خانواده ها ارتقاء نمی‌یابد و از همین روی پاره‌ای از پدران و مادران از آهنگ پرشتاب تحول تبعیت نمی‌کنند و یک نوع شکاف بین آنها و فرزندان پدید می‌آید شایسته است که در ارتباط با تربیت، اهمیت آن و معضلات مبتلا به آن اشاراتی داشته باشیم هر چند مختصر از کلام گهربار سرچشمه‌های زلال نور و معرفت حضرت رسول اکرم (ص) می‌فرمایند «آنکه بدون علم و آگاهی به کاری دست یازد خرابکاری و فسادش بیشتر از خدمت و اصلاح خواهد بود» و اینکه والدین در نیکی و علاقه مندی و محبت به فرزند راه افراط را پیش نگیرند گرامیشان بدارند و در ادب و تربیت آنان را نیکو گردانند تفاوت های توانایی‌های آنان را در نظر بگیرند نسبت به آنان خود رأی نباشند و دور اندیشی پیشه کنند و ... تا مورد مغفرت قرار گیرند.

با مراحل رشد و تربیت فرزند خود آشنا شویم

متذکر شدیم که برای دستیابی به رفتار صحیح با فرزند خود باید دو مرحله را طی کرد: - با خود چگونه رفتار کنیم؟ - با همسر خود چگونه رفتار کنیم؟ موفقیت در برقراری روابط بالنده با خود و همسر مقدمه‌ای برای ورود به مرحله سوم یعنی ارتباط با فرزند می‌باشد. زمینه‌های موثر در تربیت فرزند شامل موارد زیر می‌باشد:

- شناخت دقیق رشد و تحول فرزند (کودک ونوجوان)

- آگاهی از نیازهای روانی او

- رفتار های دفاعی او را تشخیص دادن

- استعداد‌های ویژه او را مورد شناسایی قرار دادن به منظور هدایت آنها

- روش‌های صحیح برخورد با فرزند را شناخته و به کار گیریم

مراحل رشد فرزند شامل دوره‌هایی با ویژگی های مربوط به خود می‌باشد به گونه‌ای که هر دوره با دوره قبل و بعد خود متفاوت است. تفاوت مراحل رشد کمی و کیفی بوده و به مرور زمان پا به پای تحولاتی که در اندام و اعضای بدن صورت می‌گیرد تغییراتی در ویژگی‌‌های روانی، عاطفی و اجتماعی پدید می‌آید این تغییرات به میزان وسیعی گسترده و عمیق است به گونه‌ای که می‌توان هر مرحله از رشد را به دنیای متفاوتی از سیار ادوار تشبیه نمود. دنیای ویژه‌ای با چشم‌اندازها نیازها و گرایش‌های مربوط که توجه دقیق به آنها توفیقات تربیتی و آموزشی را برای مربیان و پدرها و مادرهادر پی‌دارد. از این رو نخست به ویژگی‌های دوران مختلف رشد می‌پردازیم.

مراحل تریبت فرزندان

برای والدین مهم است که بداند فرزندش از چه مراحلی عبور می‌کند ودر هر مرحله چه ویژگی‌هایی دارد. برای مراحل رشد تقسیم‌بندی‌های مختلفی از سوی روان‌شناسان ارائه شده است. ولی تقسیم‌بندی موریس دبس در این زمینه دقیق‌تر می‌باشد.

- مراحل پرستاری (تولد – 3سالگی)

- مراحل کودکستانی (3-6 سالگی)

- مراحل دبستانی (6- 12سالگی)

- مراحل نوجوانی و بلوغ (12- 19 سالگی)

قبل از توضیح در مورد هر مرحله به ذکر 3 نکته مهم در باب مرحله قبل از تولد (دوره جنینی) می‌پردازیم. این دوره دوره‌ای است که کودک در رحم مادر زندگی حساسی را می‌گذارند. سلامتی جسمی و روانی یک فرزند تا حدودی متاثر از شرایط دوره جنینی است.

سه نکته مهم در این دوره باید موردتوجه قرار گیرد:

- کمترین وجزئی‌ترین حالات روانی مادر در جنین اثر مستقیم و فوری دارد

- نگرش مادر نسبت به ایفای نقش مادری نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت روانی فرزند دارد.

- نگرش مادر به فرزند در دوره جنینی عامل موثری در آینده او تلقی می‌شود.

باید توجه داشت که جنین در این دوره از زندگی بی‌دفاع‌تر وآسیب‌پذیرترین زندگی را می گذراند. جنین در این 9 ماه زندگی خفیف هیچ‌گونه قدرت دفاع و عکس‌العمل ندارد بلکه حالتی انفعالی وتاثیرپذیری صرف دارد. هر حادثه اثرات پررنگ بر شخصیت جنین می گذارد بدون اینکه جنین بتواند عکس‌العملی نشان دهد حال که جنین بی‌دفاع است می‌توان گفت وضعیت جنین تابعی از متغیر روحیه مادر است یعنی روحیه مادر اثر مستقیم بر وضعیت جنین دارد.

دوره پرستاری (تولد تا 3 سالگی)

سه سال اول زندگی در حکم ساختمانی است که پایه آن پی‌ریزی می‌شود کودکانی که در 5 سال اول زندگی در پرورشگاه و جدا از مادر بزرگ‌ شده‌اند حدود 12 مشخصه ونشانه بارز دارند : - از نظر روحی و جسمی پایین‌ترند – رنگ پریده هستند – ضعیفند، تحرک جسمی آنان کمتر است، گوشه‌گیر هستند، حالات عصبی مثل تیک وساییدن دندان تمایل به پرخاشگری پیشرفت درسی این کودکان کمتر از کودکان محیط خانه است. تمایل به تکروی و تفرد دارند تمایل به هنجار شکنی در این کودکان فراوان دیده می‌شود (قانون‌شکنی و بزه‌کاری)

ویژگی‌‌‌های دوره پرستاری

1- میحط مساعد: نخستین شرط برای رشد کودک در این دور محیط مساعد که شامل بهداشت خانواده و تغذیه مادران شیرده و . . . است آنچه شیر مادر را دارای تاثیر فراوان می‌کن د گرمای وجود مادر و احساس امنیت کودک در آغوش مادر است.

2- تنظیم اعمال کودک: برای غذاخوردن واستراحت کودک باید برنامه منظمی تنظیم کرد. بگذاریم کودک خودش به خواب برود نه اینکه مرتب او را تکان دهیم یا در آغوشمان راه ببریم. فقط باید شرایط طبیعی مناسب مثل تاریکی نسبی و حرارت هوا را تنظیم کنیم.

3- فعالیت‌های اعصاب حسی و حرکتی: کودک‌ کم‌کم تطابق میان دیدن، لمس‌کردن، شنیدن و غیره را کسب می‌کند واگر چیزی را پیش چشمش بگیریم آن را با دستش نمی‌گیرد در حدود 4 ماهگی.

وجود ارتباط صحیح میان مادر و کودک رسیدن به این مرحله را تسریع خواهد کرد. وقتی مراحل رشد کودکان را بررسی می‌کنیم به 4 نکته اساسی باید توجه کنیم:

1- خصوصیات کلی و عمومی هر مرحله: مثلا افراد در سنین بالا وقتی سالهای دهه پنجم زندگی را می‌گذارنند و وارد دهه ششم می‌شوند که یک دوره جاافتادگی است یک مقدارمحافظه‌کار می‌شوند. بلوغ و نوجوانی خصوصیات کلی خاص خود را دارد مثل اینکه افراد دراین دوره از یک نوع شتاب و سرعت زیاد در رشد برخورار هستند و تناسب میان رشد دست و پا و رشد قسمت‌های دیگر بدن وجود ندارد.

2- نیازهای مخصوص هر مرحله: کودک در این سن باید با تمام وجود امنیت عاطفی و حمایت را از جانب مادر احساس کند. نیاز ویژه‌ای که کودک دراین دوره دارد این است که همیشه خودش را در پناه حمایت و پشتیبانی مادر احساس کند. شناخت این ویژگی‌ها ونیازها گام بعدی است. نیاز ویژه نوجوانی، احترام به شخصیت است و این نیاز در هیچ دوره‌ای با این شدت مشهود نیست.

3- شناخت مشکلات هر مرحله: مادری که دو مرحله پیشنی را طی می‌کند حالا می‌تواند تصویری از مشکلات فرزندش درهر دوره‌ای که باشد پیدا کند. مثلا از نظر آسیب شناسی اجتماعی گروهی که بیشتر در معرض خطاهای اجتماعی قرار دارند نوجوانان 12 تا 16 سال هستند اگر کسی تصویری روشن از مشکلات هر دوره داشته باشد با دید آگاهانه‌تری به مسائل آن خواهد نگریست. داشتن تصویری روشن از مشکلات دوره دبستانی مستلزم مراحل پیشین است.

4- چگونه با کودک خود رفتار کنیم؟ وقتی مادر مراحل سه‌گانه قبلی را طی کرد روش برخورد صحیح را می‌یابد ودست یافتن به این مرحله بدون سپری کردن سه مرحله قبلی غیرممکن است.

دوره کودکستانی (3 سالگی تا 6 سالگی)

در این دوره مادران بیش از پدران در تربین فرزند خود نقش دارند: زیرا کودک را از نظر میزان وابستگی به خود در حد اعتدال نگه داشته و بتدریج وارد اجتماع می‌کنند باهمبازی‌هایش تنها می‌گذارند و باعث ایجاد روابط سالم میان او و جامعه می‌شوند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مراحل، تربیت، فرزند

نقش زندان در اصلاح و تربیت مجرمین

جمعه 28 آبان 1395

نقش زندان در اصلاح و تربیت مجرمین

زندان یکی از متداولترین ابزارهای قانونی برای مجازات مجرمین در دنیا محسوب می شود، زندان نامی آشنا در طول تاریخ است که گاه جایگاه پاکانی چون حضرت یوسف، آزادیخواهانی چون نلسون ماندلا و مشاهیری چون بابی ساندز و جنایت کاران نامی چون صدام حسین بوده است و گاهی زندان آخر خط برای زن بی پناه و آسیب دیده، کودک آواره خیابانی و نیازمند فقیری می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 3

فلسفه وجود زندان 4

مشروعیت زندان از نظر اسلام 4

زندان در اروپا 6

معایب استفاده از مجازات حبس به شیوه فعلی 7

دیدگاه نظام قضایی جمهوری اسلامی به استفاده از مجازات حبس 9

راهکارهای برای کاهش در استفاده از مجازات حبس 10

منابع

مقدمه

زندان یکی از متداولترین ابزارهای قانونی برای مجازات مجرمین در دنیا محسوب می شود، زندان نامی آشنا در طول تاریخ است که گاه جایگاه پاکانی چون حضرت یوسف، آزادیخواهانی چون نلسون ماندلا و مشاهیری چون بابی ساندز و جنایت کاران نامی چون صدام حسین بوده است و گاهی زندان آخر خط برای زن بی پناه و آسیب دیده، کودک آواره خیابانی و نیازمند فقیری می شود.

برای آنکه بدانیم زندان در اجراء هدف دوم مجازات که همانا اصلاح و تربیت و ایجاد ندامت در مجرم است تا چه میزان می تواند با توفیق همراه باشد در ابتداء به فلسفه وجود زند ان اشاره می کنیم.

فلسفه وجود زندان

پیدایش زندان ظاهراً از سه امر سرچشمه گرفته است.

نخست عشق انسان به مسئله آزادی و اینکه سلب آزادی شکنجه ای دردناک برای آدمی محسوب میشود. بنابراین به عنوان تنبیه از زندان استفاده کردند. دیگر اینکه گاهی بعضی از انسانها را می گرفتند و در گوشه ای به زندان می افکندند. تا ضرر آنها به اجتماع نرسد. سوم اینکه گاه جنایت مهمی رخ میدهد و افرادی متهم می شدند که اگر آنها گذارده می شدند ممکن بود مجرم اصلی فرار کند و به جای امنی بگریزد، این بود که تمام افراد متهم را موقتاً برای بازجوئی و بررسی توقیف و زندانی می کردند و بعد از مدتی کوتاهی که بررسیهای لازم انجام می شد. بی گناهان را با معذرت خواهی یا جبران خسارات وارده آزاد می کردند و مجرم اصلی را برای محاکمه و کیفر دادن نگاه می داشتند.

نوع فایل:word

سایز :23.2 KB

تعداد صفحه : 12خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: زندان، اصلاح، تربیت، مجرمین

دانلود تحقیق تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش

شنبه 22 آبان 1395
مدیریت جدید در آموزش و پرورش همانند مدیریت در حوزه های گوناگونی نظیر تجارت، صنعت ، و ... بر پرورش منابع انسانی سازمان تأکید دارد. مدرسه مشابه سازمانی که تحت نظر مدرسه است برای حصول به اهاف تعیین شده به فعالیت منابع انسانی خود نیاز دارد. اهداف زمانی برآورده خواهد شد که در کنار فراهم آیی امکانات مادی، فضای  کار ، بودجه و... منابع انسانی مدرسه هم رشد مطلوبی داشته باشد . رشد و بالندگی منابع انسانی  مدرسه افزون بر کوششهای فردی منابع انسانی برای ایجاد فرصت جهت بالندگی به درایت و تدبیر نیاز دارد . بخش بالندگی حرفه ای معلمان ، درگرو فراگیری دانش و مهارتهایی است که از نظریه های جدید در حوزه آ.پ است، در بالندگی حرفه ای معلمان و مدیران اثر مثبتی می گذارد . به این سبب در این مقاله به راهبردهای فراشناختی تدریس و سنجش و همچنین پرورش خلاقیتها با مجموعه اصول و راهکارهای عملیاتی مربوط به اصول و ت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق تربیت درخانواده

شنبه 22 آبان 1395
مقدمه احساس بی کسی و تنهایی، رنج آورترین احساسهاست و زن و مرد پیش از ازدواج، هر دو از این احساس جان فرسا رنج می برند. اما خدای متعال در وجودشان جذبه و کششی نسبت به هم قرار داده است تا با هم شوند و از این تنهایی فرساینده و این رنج سوزنده و کدورت فزاینده، بقدر آیند و با آرامش و صفا و سلامت در کنار هم زندگی کنند، یکدیگر را از نظر روحی و عاطفی و جسمی، یاری دهند و کامل نمایند. فرزند بیاورند و به مشاهدة گریستن و خندیدن، نشستن و راه رفتن و گفتن او بپردازند و شگفتی قدرت خدای متعال را در خلق یک انسان ـ که پیامد وجود آنهاست ـ لمس نمایند، معنای واقعی محبت را بیابند و با شوق و عشق به یکدیگر و به فرزند دلبند، به سعی و خدمت بپردازند و به سوی هدف بلند زندگی ـ که وصول به کمال مطلق و لقاء پروردگار متعال است ـ پرنشاط و شتابان حرکت کنند.تربیت از نظر لغوی          کلمه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

راهکارهای نوین تعلیم و تربیت

یکشنبه 18 مهر 1395
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات19 مقدمه:اهمیت مسائل دینی و پیاده نمودن این مسائل از جمله حجاب که در جامعه کنونی از هر سو در معرض تیرهای سهمگین تهاجم فرهنگی میباشد موردی است که دشمن پس از ناکام ماندن 8 سال جنگ تحیلی بر کشور ما که کشور جوانی میباشد به فکر حمله از جهت دیگری نمود و آن تهاجم فرهنگی و تابع مُد و تابع نظریات خود قرار دادن جوانان این مملکت بود. همان روش کهنهای که در عهد رضاخان تجربه کرد و جهت پیشرفت کار خود ابتدا از حجاب زنان شروع نمود و کمکم توانست برای خود پایگاهی ایجاد نماید، پس همین امر انگیزهای بود جهت بررسی مسائل مربوط به حجاب بانوان در جامعه کنونی و راههایی که بتواند ما را به فطرت خداگونه خود بازگرداند.طرح مسئله: من در دبیرستان مطهری 2 که یکی از مدارس ناحیه 1 شهر همدان میباشد و از سطح زندگی نسبتاً خوبی برخوردارند و دارای 6 کلاس دوم است درس میخوانم، با شروع سال تحص ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مباحث تئوری و شناختی کلاس درس تربیت بدنی و روش تدریس آن

یکشنبه 18 مهر 1395
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات4       فـهرست مطالـبعنوان.................................................................. صفحهکلید واژه ها............................................................... 1مقدمه...................................................................... 31- هنرتدریس............................................................ 42- تعیین و طبقه بندی اهداف تدریس.............................. 43- روشهای تدریس..................................................... 54- محسنات و معایب روشها......................................... 85- انتخاب یک شیوه تدریس.......................................... 106- بررسی وضعیت موجود درس تربیت بدنی در کشور......... 107- پیشنهادات........................................................... 12منابع.................. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش

چهارشنبه 7 مهر 1395
مدیریت جدید در آموزش و پرورش همانند مدیریت در حوزه های گوناگونی نظیر تجارت، صنعت ، و ... بر پرورش منابع انسانی سازمان تأکید دارد. مدرسه مشابه سازمانی که تحت نظر مدرسه است برای حصول به اهاف تعیین شده به فعالیت منابع انسانی خود نیاز دارد. اهداف زمانی برآورده خواهد شد که در کنار فراهم آیی امکانات مادی، فضای  کار ، بودجه و... منابع انسانی مدرسه هم رشد مطلوبی داشته باشد . رشد و بالندگی منابع انسانی  مدرسه افزون بر کوششهای فردی منابع انسانی برای ایجاد فرصت جهت بالندگی به درایت و تدبیر نیاز دارد . بخش بالندگی حرفه ای معلمان ، درگرو فراگیری دانش و مهارتهایی است که از نظریه های جدید در حوزه آ.پ است، در بالندگی حرفه ای معلمان و مدیران اثر مثبتی می گذارد . به این سبب در این مقاله به راهبردهای فراشناختی تدریس و سنجش و همچنین پرورش خلاقیتها با مجموعه اصول و راهکارهای عملیاتی مربوط به اصول و ت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق تربیت درخانواده

چهارشنبه 7 مهر 1395
مقدمه احساس بی کسی و تنهایی، رنج آورترین احساسهاست و زن و مرد پیش از ازدواج، هر دو از این احساس جان فرسا رنج می برند. اما خدای متعال در وجودشان جذبه و کششی نسبت به هم قرار داده است تا با هم شوند و از این تنهایی فرساینده و این رنج سوزنده و کدورت فزاینده، بقدر آیند و با آرامش و صفا و سلامت در کنار هم زندگی کنند، یکدیگر را از نظر روحی و عاطفی و جسمی، یاری دهند و کامل نمایند. فرزند بیاورند و به مشاهدة گریستن و خندیدن، نشستن و راه رفتن و گفتن او بپردازند و شگفتی قدرت خدای متعال را در خلق یک انسان ـ که پیامد وجود آنهاست ـ لمس نمایند، معنای واقعی محبت را بیابند و با شوق و عشق به یکدیگر و به فرزند دلبند، به سعی و خدمت بپردازند و به سوی هدف بلند زندگی ـ که وصول به کمال مطلق و لقاء پروردگار متعال است ـ پرنشاط و شتابان حرکت کنند.تربیت از نظر لغوی          کلمه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

درس فنون یادگیری پایدار پودمان تعلیم و تربیت در خانواده

دوشنبه 5 مهر 1395
دانلود درس فنون یادگیری پایدار پودمان تعلیم و تربیت در خانواده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 26 موضوع تحقیق : چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با غلبه بر مشکلات آموزش ریاضی و ذکر راهکار ها و پیشنهادات   این تحقیق بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد :  مقدمه   سوابق تحقیق  متن تحقیق  نتیجه گیری  پیشنهادات   منابع و ماخذ مقدمه اهمیت یادگیری، مسئله ای بسیار بدیهی و روشن است؛ چرا که از راه یادگیری است که بشر با محیط خود آشنا می شود. با یادگیری، انسان می تواند خویش و خدایش را بشناسد و به هدف آفرینش خود که همان کمال و تقرب به خداوند است، دست یابد. در نخستین آیاتی که بر پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) نازل شد، به نعمت یاد دادن و آموزش اشاره، و یادگیری ابزاری برای رشد انسان معرفی شده است. این مهم، ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

درس تربیت جنسی فرزندان پودمان تعلیم و تربیت در خانواده

دوشنبه 5 مهر 1395
دانلود درس تربیت جنسی فرزندان پودمان تعلیم و تربیت در خانواده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 23 موضوع تحقیق : چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با غلبه بر مشکلات آموزش ریاضی و ذکر راهکار ها و پیشنهادات    این تحقیق بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد :  مقدمه   سوابق تحقیق  متن تحقیق  نتیجه گیری  پیشنهادات   منابع و ماخذ مقدمه مادر ، پدر و اعضای تعیین کننده‌ی خانواده نقشی موثر در پرورش رفتارهای جنسی سالم فرزندانشان به عهده دارند . آنان باید سعی کنند با شناخت مراحل رشد جنسی کودکان و نوجوانان ، واقعیت‌های ظریف و آداب تربیتی مرسوم فرهنگ و جامعه‌ی خود را به بچه‌هایشان منتقل کنند . آموزش‌های زود هنگام و ناشیانه‌ی مسایل جنسی به کودکان و نوجوانان گاه آنان را چنان دچار دلهره ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 151 )
   1       2       3       4       5       ...       11    >>