X
تبلیغات
رایتل

پاورپوینت مدیریت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانهای فراگیر کامل

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

پاورپوینت مدیریت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانهای فراگیر کاملاهداف درس

آشنایی دانشجویان با:

مفاهیم بهره وری و جایگاه آن

سطوح بهره وری و جایگاه هر سطح

آشنایی با مفاهیم مدیریت فراگیر بهره وری

مفهوم مدیریت بهره وری کل

اندازه گیری بهره وری و شاخصهای آن

روشهای بهبود بهره وری

بهره وری نیروی انسانی

مدیریت سیستمها

اصول مدیریت بهره وری فراگیر و مزایای استفاده از آن


مقدمه

nتلاش برای بهبود بهره وری تلاش برای زندگی بهتر افراد و جامعه است. امروزه در بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی تلاش همه جانبه یی جهت ارتقا بهره وری به طور مستمر برای تداوم حیات و رشد توسعه آغاز شده است. از این پس جهان به دو دسته کشورهای تند و کند از نظر پیشرفت در مدیریت بهره وری تقسیم می شوند .

nدر دنیای رقابت آمیز امروز, بهره وری به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراژی بهبود، مهمترین هدف سازمان را تشکیل می دهد که می تواند همچون زنجیری فعالیت های کلیه آحاد جامعه را در برگیرد .
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی ریاضی (محاسبه و تجزیه و تحلیل)

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

بررسی ریاضی (محاسبه و تجزیه و تحلیل)


جامعه آماری

جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش تمامی دانش آموزان سال اول دبیرستان هستند که درنوبت روزانه مشغول به تحصیل هستند این تعداد بنا به آمار سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تعداد ............. در سال 82 ـ 81 می باشند که از این تعداد ............ نفر پسر و ............ دختر می باشند.


روش نمونه گیری

برای انتخاب نمونة معرف جامعه از روش نمونه گیری PPS استفاده شد. در این
نمونه گیری هر یک از مدارس بر اساس تعداد کلاسهایشان فهرست می شوند. به عبارت دیگر شانس انتخاب شدن هر مدرسه به تعداد کلاسهای آن مدرسه وابسته است. برای انتخاب نمونه ابتدا تعداد کلاسها فهرست شده و نمونه گیری از بین کلاسهای لیست شده انتخاب می شوند. بدین ترتیب واحد نمونه گیری در روش نمونه گیری PPS کلاس خواهد بود.

مطابق با شیوه اجرای نمونه گیری PPS ، ابتدا تمامی کلاسهای اول دبیرستان در شهر تهران فهرست شد و براساس این فهرست به صورت تصادفی تعدادی از کلاسها انتخاب شد. در انتخاب کلاسها سعی شد که علاوه بر تعداد تقریبی نمونه، تعدادی از کلاسها نیز به عنوان کلاسهای جانشین در نظر گرفته شوند. مشخصات نمونه درجدول زیر آورده شده است:

ابزار گردآوری داده ها

عملکرد قبلی ریاضی

با توجه به اینکه نمرات سال قبل دانش آموزان در نوبت دوم بصورت هماهنگ درسطح استان برگزار شده است (امتحان نهایی) این نمرات به عنوان بهترین ملاک برای
اندازه گیری نمرات قبلی به شمار می رفتند. بدین منظور نمرة ریاضی امتحان نهایی هر یک از دانش آموزان در کلاس سوم راهنمایی از بایگانی مدارس جمع آوری گردید.


مقیاس نگرش ریاضی

مقیاس نگرش ریاضی توسط فنما و شرمن طراحی و در سال 2001 مورد تجدید نظر قرار گرفت. این مقیاس شامل ـ سوال است که هر یک از گویه های آن در یک طیف 5 گزینه ای به سنجش نگرش دانش آموزان می پردازند. سوالات این مقیاس در چهار عامل «اطمینان نسبت به توانایی های خود در انجام مسایل ریاضی»، «سودمندی دریافت شده ریاضی»، «ادراک از نگرش معلم» و «باورهای کلیشه ای جنسیتی در کارهای مربوط به ریاضی» دسته بندی می شوند. با توجه به آنکه باور جنسی از اهداف این پژوهش به شمار نمی رفت و همچنین با توجه به حجم زیاد سوالات (با توجه به پرسشنامه دیگر) عامل «باورهای کلیشه ای جنسیتی در کارهای مربوط به ریاضی» از این مقیاس حذف شد.

برای محاسبه روایی مقیاس، همزمان با اجرای این مقیاس، پرسشنامه نگرش ریاضی داتون نیز اجرا شد. همبستگی بدست آمده از اجرای هر دو پرسشنامه به میزان 866/0 به دست آمد که مقدار معنی داری است. بنابراین می توانیم این مقیاس را براساس مقدار
به دست آمده از روش روایی همزمان، مقیاسی روا به شمار آوریم. (01/0 p <>

پس از اجرای این مقیاس بر روی تمامی افراد نمونه، داده های به دست آ,ده مورد تحلیل عاملی قرار گرفت. تحلیل عاملی اکتشافی اولیه این مقیاس تعداد 8 عامل را نشان داد که پس از بررسی و مقایسه گویه ها با همدیگر و در نظر گرفتن اثرات ویژه تعداد چهار عامل برای خلاصه کردن داده ها انتخاب شد. لازم به تذکر است که با توجه به تعدد عوامل در این پرسشنامه عوامل با اثرات ویژه تعداد چهار عامل برای خلاصه کردن
داده ها انتخاب شد. لازم به ذکر است که با توجه به تعدد عوامل در این پرسشنامه عوامل با اثرات ویژه بالای 25/1 انتخاب شدند. همچنین کفایت حجم نمونه باز آزمون کفایت نامه (KMO) مورد تأیید قرار گرفت. مقدار این آزمون به میزان بود. ضمناً برای بدست آوردن بارهای عاملی دقیق تر و مشخص تر از چرخش ابلیمن مستقیم استفاده شد.

دسته بندی سوالات مقیاس با توجه به تمایل عاملی انجام شده نشان داد که چهار عامل استخراج شده از مقیاس نگرش ریاضی عبارت بودند از؛ «اطمینان به توانایی در انجام مسایل ریاضی»، «ادراک از نگرش معلمان»، «استفاده از ریاضی در زندگی روزمره» و «سودمندی دریافت شده». ترکیب این چهار عامل جمعاً 907/47 درصد از واریانس نگرش ریاضی را تبیین کرد. نتایج تحلیل عاملی این مقیاس بطور خلاصه در جدول زیر آورده شده است:

توجه به سطر آخر جدول 3 ­ـ 2 ضرایب آلفای کروبناخ هریک از عوامل را نشان
می دهد. با ملاحظة این سطر می توان مشاهده کرد که هریک از عوامل از میزان همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و بدین ترتیب می توان آزمون بکار برده شده را پایا دانست.


مقیاس اضطراب ریاضی

این مقیاس توسط مسعود شکرانی در سال 1381 طراحی و اجرا شده است. وی از مجموعه 38 سوالی کل آزمون 18 سوال را انتخاب و هنجار نمود. دانش آموزان برای جواب به این آزمون طیف 4 درجه ای کاملاً مخالفم، مخالفم، موافقم و کاملاً موافقم را علامت زدند. شکرانی در تحلیل عاملی این مقیاس که بر روی دانش آموزان دبیرستانهای اصفهان اجرا کرده بود، دو عامل «اضطراب امتحان ریاضی» و «اضطراب کلاس ریاضی» را مشخص کرده بود. سازندة مقیاس، پایانی آزمون را با استفاده از روش آلفای کروبناخ 922/0 برای کل آزمون و 896/0 و 893/0 برای عامل های اول و دوم برآورد نمود. همچنین وی روایی آن را از طریق همبسته کردن با مقیاس اضطراب کتل 532/0
معنی دار گزارش کرده بود. در مطالعة دیگری که از این آزمون استفاده شده بود روایی آزمون از طریق همبسته کردن با مقیاس اضطراب ریاضی بتز 66/0 و پایایی آن از طریق بازآزمایی 74/0 محاسبه شده بود. همچنین تحلیل عاملی این آزمون بر روی
دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر تهران چهار عامل: «اضطراب امتحان ریاضی»، «اضطراب موقعیت پاسخ» و «اضطراب ماهیت ریاضی» را نشان داد که همگی این عوامل مقدار آلفای کروبناخ بالایی بودند (کبیری 1382)شناخت عوامل اثرگذار بر روی عملکرد افراد از موضوعات تاریخی در علم روانشناسی بوده است. سابقه این مطلب به بحث روانشناسان در مورد تأثیر هوش بر عملکرد و تأکید بر نقش آن در مقابل نقش عوامل محیطی و تاکید زیادی که بر روی عوامل آن صورت می پذیرفت برمی گردد. در طی چندین سال گذشته محققان با توجه به پیش زمینة فکری و جهت گیری تحقیقی خود عوامل متفاوتی را به عنوان عوامل تاثیرگذار
برشمرده اند. ارائه روشهای پیشرفته تر آماری و ورود آن به صحنه تحقیقات اجتماعی و آموزشی عامل دیگری در جهت انجام بیشترین تحقیقات بود تا جایی که برخی از محققان توصیه نموده اند که تحقیقات به سوی استفاده از روشهای بررسی مدلهای علّی سوق داده شود (یندورا 1997، پاجرس ومیلر 1994) تا بدین وسیله بتوان علاوه بر شناسایی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی، اثرات میانجی گرایانه متغیرها را نیز بازشناسی کرده، تا بدین صورت اثرات مستقیم متغیرها بر همدیگر از اثرات غیر مستقیم تفکیک گردند.

با توجه به رویکرد علّی در این بررسی سعی خواهد شد که پیشینه مدلهای علّی ارائه گردد؛ رندهاوا و همکارانش (1993) در مطالعه ای که به منظور بررسی اثر
میانجی گرایانه خودکارآمدی ریاضی بر روی پیشرفت ریاضی طرح ریزی شده بود، اثر دو متغیر خودکارآمدی ریاضی و نگرش ریاضی را بر روی پیشرفت ریاضی مطالعه نمود. تحقیق آنها که از روش مدل معادلات ساختاری سود می برد به این نتیجه رسید که خودکارآمدی ریاضی یک متغیر میانجی بین نگرش ریاضی و پیشرفت ریاضی است. بدین معنی که قسمیت از تاثیر نگرش ریاضی بر روی پیشرفت ریاضی از طریق تاثیرگذاری بر خودکارآمدی ریاضی و متقابلاً اثرگذاری بر روی پیشرفت ریاضی شکل می گیرد. علاوه بر نتایج فوق مححقان به این نتیجه رسیدند که اثر خودکارآمدی ریاضی بر روی پیشرفت ریاضی بیشتر از نگرش ریاضی بر پیشرفت ریاضی است. همچنین محققان پس از مقایسه دو مدل پسران و دختران به این نتیجه رسیدند که در مدل پسران خودکارآمدی ریاضی و نگرش ریاضی ارتباط بیشتری با پیشرفت ریاضی داشتند و نتیجتاً میزان بیشتری از واریانس مدل پسران نسبت به مدل دختران تبیین شد. هر چند انتقاداتی به نحوه استفاده از روش مدل معادلات و نتیجتاً تفاسیر حاصل از واریانس مدل پسران نسبت به مدل دختران تبیین شد. هر چند انتقاداتی به نحوه استفاده از روش مدل معادلات و نتیجتاً تفاسیر حاصل از آن وارد شد (مارش و دیگران 1994) اما رندهاوا و بیمر (1994) با تکیه بر توصیه های یورسکوج و سوربوم (1993) به سوالات مطرح شده پاسخ گفتند. در پژوهش دیگر پاجارس و میلر (1994) اثرات متقابل عملکرد قبلی ریاضی، خودپنداره ریاضی، اضطراب ریاضی، سودمندی دریافت شدة ریاضی و جنسیت و خودکارآمدی ریاضی را با استفاده از روش تحیلیل مسیر مورد مطالعه قرار دادند. نقش میانجی گری خودکارآمدی ریاضی بین جنسیت، عملکرد قبلی ریاضی و عملکرد ریاضی تأیید شد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل هزینه – حجم - سود(CVP)

سه‌شنبه 2 آذر 1395

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل هزینه – حجم - سود(CVP)

عنوان: دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل هزینه – حجم - سود(CVP)

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 35 اسلاید

دسته: حسابداری مدیریت

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان "تجزیه و تحلیل هزینه – حجم - سود"بوده و در 35 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درسحسابداری مدیریت در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و حسابداری مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

تجزیه و تحلیل هزینه –حجم–سود(CVP)

موارد استفاده از CVP

مدل CVP

حاشیه فروش و صورت سود و زیان بر مبنای حاشیه فروش

حاشیه فروش و صورت سود و زیان بر مبنای حاشیه فرو

پرسش های که با استفاده از CVP می توان به آنها پاسخ داد

تجزیه و تحلیل CVP در برنامه ریزی نقطه سر به سر

محاسبه مبلغ فروش در نقطه سر به سر

نمودار CVP و نمودار سود – حجم

تجزیه و تحلیل CVP برای برنامه ریزی سود

برنامه ریزی هزینه: تعامل بین هزینه های ثابت و متغیر

دخالت مالیات بر درآمد در تجزیه وتحلیل CVP

تجزیه و تحلیل CVP در هزینه یابی بر مبنای فعالیت

روش حاشیه ایمنی

اهرم عملیاتی

نمودار CVP در حالت هزینه های ثابت بالا

نمودار CVP در حالت هزینه های ثابت پایین

تجزیه و تحلیل CVP در حالت چند محصولی

تجزیه و تحلیل CVP در سازمان های غیر انتفاعی و خدماتی

شناسایی هزینه ثابت و متغیر در تجزیه و تحلیل CVPخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاور پوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستمها

سه‌شنبه 2 آذر 1395

پاور پوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستمها

تعریف جدول تقسیم کار

تعریف : جدول تقسیم کار جدولی است که نشان می دهد کارکنان سازمان در یک مدت معین, چه کارهایی را انجام می دهند و چه مقدار وقت صرف انجام دادن این کارها می کنند .

کسب آگاهی از بار واقعی کار و نحوه توزیع آن در عمل

شناخت محلهای تراکم کار از یک طرف و تراکم نیروی انسانی از طرف دیگر

آگاهی از تکرارها و تداخلهای وظیفه ای

آگاهی از نحوه اختصاص وقت به هر یک از وظایف و فعالیتها

آگاهی از نحوه تطبیق نوع و ماهیت وظیفه با تخصص کارکنان

کسب اطلاع از اوقات اضافی کارکنان

آگاهی از تعداد واقعی نیروی انسانی مورد نیاز

ارزشیابی کار کارکنان

به دست آوردن مبنایی جهت تعیین حقوق و دستمزد کارکنان

مراحل تهیه و تنظیم جدول تقسیم کار

انتخاب واحد بررسی

تهیه لیست وظایف کارکنان

تهیه لیست فعالیت های واحد

تهیه جدول تقسیم کار برای وضع موجود

تجزیه و تحلیل جدول تقسیم کار در وضع موجود و کشف نقایص وایرادات آن

تهیه جدول تقسیم کار پیشنهادی

مرحله اول – انتخاب واحد

آنالیست در شروع کار بایستی کل سازمان را به واحدهای کوچک تقسیم کند و جدول تقسیم کار را برای هر یک از واحدها به طور جداگانه تنظیم نماید

لیست وظایف کارکنان عبارت است از لیستی که نشان میدهد هر یک از کارکنان یک واحد سازمانی در یک مدت معین چه وظایف و عملیاتی را انجام می دهد و چه مقدار وقت صرف انجام آنها می کند .

نوع فایل:power point

سایز:660 KB

تعداد اسلاید: 115خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

نمونه سازی تجزیه و تحلیل غیرساختاری

دوشنبه 1 آذر 1395

نمونه سازی تجزیه و تحلیل غیرساختاری

نمونه‌سازی تجزیه و تحلیل غیر ساختاری:

یک آزمایش مهم ساختار خدمات PAMML که تحت حمایت این مقاله است مربوط به توانایی آن در مدلگذاری مورد آزمایشی است تجزیه و تحلیل غیرساختاری Mass GIS . این آزمایش تجربی در اینجا ارائه می‌شود. از طریق مرجع دادن مسائل موجود در فصل 3 و پرداختن به جزئیات اینکه چطور ساختار PAMML آنها را مخاطب قرار می‌دهد، ما قادر هستیم که بگوییم PAMML نه تنها می‌تواند انواع تجزیه و تحلیلها رایج برنامه‌ریزان فیزیکی را کاهش دهد، بلکه قادر است به هزینه‌های زیاد مدیریت مشارکتی اطلاعات و پردازش بپردازد .

در این روش مافراتر از بحث اصلی که در بسیاری سیاستها رایج است می‌رویم که می‌گوید کاربرد خدمات وب تثبیت شده‌اند تا هزینه‌ها را کاهش دهند، بنابراین اگر بتوانیم ابزارهای قدیمی حمایت از برنامه‌ریزی را در اوج معماری خدمات وب دوباره بسازیم، بطور طبیعی هزینه‌ها را در سیاست‌ برنامه‌ریزی کاهش خواهیم داد. این بحث قانع کننده است ولی هرکس می‌تواند بگوید که سیاست‌ برنامه‌ریزی آن گونه از خصوصیات منحصر به فرد را نشان می‌دهد که از فواید سازگاری تکنولوژیهای دیگر زمینه‌ها جلوگیری می‌کند از طریق اشارة آشکار مسائل مدیریت اطلاعات در تجزیه و تحلیل غیرساختاری، ما تا حد چشمگیری موقعیت PAMML را استحکام می‌بخشیم .

داده‌های جسد متحرک: مفهوم داده‌های جسد متحرک که پیش از این توسعه یافته را به خاطر بیاورید. اینها داده‌هایی هستند که از نگهدارنده شان بدست آمده‌اند و بعدا برای سالها یا ماهها بکار برده می‌شوند و شاید بعد از شناخت با دانش محلی با کمترین ملاحظه است تغییرات نگهدارنده در طول آن زمان ساخته شوند. این داده‌ها در واقع وقتی از حیات خود یعنی منابع به روزرسانی قطع اتصال کنند از بین می‌روند. همچنین بازهم زنده هستند چون مالک شان هنوز آنها را مفید می‌داند.

مسئله داده‌های جسد متحرک در قسمت اصلی وضع دشوار هزینه مدیریت اطلاعات قرار دارد. مردم از تجهیزات انتظار دارند که سبک باشند و آگاهی اینترنتی در عملکردهای محدودشان داشته‌ باشند مثل ابزار غیرساختاری آن‌لاین EOEA که پیش از این به آن اشاره شد، تا آمارهای را برای شهرهای چند گونه و مختلف جمع‌اوری کنند. آنها به ابزارهای تجزیه و تحلیل پخته‌تر و غنی از خصوصیات معتقدند مثل Arcview یا Geo Vista که عمدتا به منابع داده‌های محلی بستگی دارند و اینکه مسئله مدیریت داده‌ها در نرم‌افزار تجزیه و تحلیل یک مسئله خارجی است.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تشریح و تجزیه و تحلیل چند آرم معروف

شنبه 29 آبان 1395

تشریح و تجزیه و تحلیل چند آرم معروف


سازمان گمرک ایران:

نشانه نوشته‌ سازمان گمرک ایران ترکیب حروف کلمة گمرک است با شکل سرکش‌های “گ“ و “ک“ ایدة باند بسند و قرمز ورود و خروج گمرک و هم چنین رنگ‌های پرچم ایران است و فرم سیاه 4 گوش نمایشگر حرف “م“ و ”ک” و ”گ” است. ضمن آنکه همین فرم سیاه دروازه گمرک و کنترل باندها سبز و قرمز را نیز نشان می‌دهد در 4 چوب سیاه رنگ دوفلش سیاه تداعی می شود که نمایشگر ورود و خروج که در گمرک انجام می شود است .

رنگ قرمز: هشدار و خطر را تداعی می‌کند

رنگ سبز: آرامش خاطر را تداعی می‌کند.

تقارن تعادل- توازن- دراین شکل رویت می شود.

جایزه کتاب سال ایران:

برای نشانه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از کلمه قرآن استفاده شده است.

قرآن از کلمة “اقراء“ به معنای “بخوان“ است و به کتاب سال که منظور خواندن است ارتباط دارد قرآن با خط کوفی بنایی نوشته شده است

رنگ سبز: آرامش – رشد- تکامل است.

این رنگ سبز در این آرم رنگ مقدس بین مسلمین جهان است.

دراین نشانه نوشته ریتم- تعادل- توازن رویت می شود.

موسسه آموزش علوم کانون پرورش کانون فکری کودکان و نوجوانان:

کانون پرورش فکری

نشانه بخشی از کانون را که مربوط به پژوهش کودکان با میکروسکوپ بوده به این شکل ساخته شده است در این آرم طرح میکروسکوپ به طور دورانی در اطراف نشانه کانون که کار مرحوم فولادی است به کار رفته است در این آرم تقارن دورانی- ریتم منظم- تعادل- توازن رویت می شود.

کارخانه لاستیک خوزستان:

تکرار بخشی از شکل خلاصه شده لاستیک به طور دورانی است که فرم خورشید که در خوزستان نشانه آفتاب سوزان آن منطقه است را تداعی میکند.

فرم دایره: حرکت- چرخش- نرمی را تداعی می‌کند.

فضای مثبت و منفی در این آرم رویت می شود . تقارت دورانی- توازن و ریتم منظم رویت می شود.

شرکت ملی فولاد ایران

مربع بیرونی طرح اشاره به نقش خلاصه شده ایران و مربع و دایره درونی نمایش مرکزیتی برای انواع فعالیت‌های صنعتی و معدنی شرکت است. دایره سیاه رنگ که در چهارچوب سفید رنگ قرار گرفته است. سنگینی در طرح ایجاد کرده است که سنگینی فولاد را القاء می‌کند

تعادل- توازن و تقارن رویت می شود.


نمایشگاه تصویرگران کتاب کودک

اضلاع مداد را در هم پیچیده ساخته‌اند تا تجمع تصویرگران را برای فعالیت‌های فرهنگی – هنری نشان دهند. عیب کار خط نازکی است که بدنه مداد را به نوک متصل می‌کند رنگ سیاه و سفید نشانه در آن یک عیب است

ریتم- تعادل و توارن رویت می شود.

خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تشریح، تجزیه، تحلیل، معروف

تجزیه و تحلیل آموزشگاه‌های آزاد کامپیوتر

شنبه 29 آبان 1395

تجزیه و تحلیل آموزشگاه‌های آزاد کامپیوتر

مرحله اول

1- فرم تقاضای سیستم مکانیزه

متقاضی :

واحد :

تلفن :

تاریخ :

نوع تقاضا :

 • سیستم جدید ü
 • توسعه سیستم
 • ترمیم سیستم

ضرورت :

 • فوری
 • عادی ü
 • متوسط

شرح مسئله :

با توجه به کندی کار امور دفتری خصوصا ایجاد مشکل هنگام تهیه فرم های سازمان فنی و حرفه ای و تعدد مراجعات هنگام اعلام نمرات خواهشمد است جهت تهیه سیستم مکانیزه اقدامات لازم را مبذول فرمایید..

تقاضا :

درخواست سیستم اتوماسین جهت امور مربوط به ثبت نام کاآموزان، مربیان و ... آموزشگاه جهت تسهیل در امور اداری، در خواست سیستم اعلام نمرات بصورت گویا.

تصمیم هیئت مدیره

 • تقاضا پذیرفته شد ü
 • پیشنهاد و اصلاح
 • رد تقاضا

تاریخ شروع :

مسئول پروژه :

مرحله دوم

برنامه ریزی

دامنه پروژه :

سیستم جدید می تواند تمام اطلاعات مربوط به امور کارآموزان و مربیان و دوره ها (کلاس ها) را ذخیره کند و اقدام به تهیه گزارش های لازم جهت سازمان فنی و حرفه ای یا خود آموزشگاه نماید.

وظایف تحت پوشش

شرح مسئله :

این پروژه سعی دارد تا تمام امور مربوط به ثبت نام کاآموزان و مربیان و نیز کلاس ها را به صورت مکانیزه درآورد تا تهیه گزارش های لازم جهت سازمان فنی و حرفه ای و نیز خود آموزشگاه و نیز مدیریت مربوط به امور فوق الذکر تسهیل یابد. از دیگر قسمت های پروژه که به عنوان قسمت جانبی پروژه می باشد زیر سیستم اعلام نمرات امتحانی به کاآموز به صورت گویا و از طریق خطوط تلفن است.تا اینکه از تعدد مراجعات به آموزشگاه کاسته شود.

اهداف سیستم و نیز اطلاعاتی که باید فراهم شود :

سیستم جدید می تواند تمام اطلاعات مربوط به امور کارآموزان و مربیان و دوره ها (کلاس ها) را ذخیره کند و اقدام به تهیه گزارش های لازم جهت سازمان فنی و حرفه ای یا خود آموزشگاه و یا اطلاع کارآموز نماید.در این سیستم امکان اعلام نمرات امتحانی به کاآموز به صورت گویا و از طریق خطوط تلفن نیز پیش بینی شده است.تا اینکه از تعدد مراجعات به آموزشگاه کاسته شود.

در سیستم جدید امکانات زیر موجود خواهد بود :

 1. ثبت نام کاآموزان
 2. ثبت نام مربیان
 3. تعیین مشخصات کلاس ها و دوره ها
 4. درج مشخصات آزمون
 5. تهیه گزارش ها و فرم های لازم شامل :
 6. ثبت نام آزمون
 7. ثبت نام آزمون مجدد
 8. معرفی کارآموزان به سازمان فنی و حرفه ای بصورت ماهانه و سالانه
 9. صدور کارت شناسایی و کارت ورود به آزمون
 10. تهیه نمودارهای کلاس ها، قبول شدگان و ..

2- فرم برنامه ریزی پروژه

اتوماسیون آموزشگاه آزاد

تاریخ :

تهیه کننده :

ردیف

فعالیت هر مرحله

شروع

خاتمه

نفر ساعت

پیش بینی

واقعی

پیش بینی

واقعی

پیش بینی

واقعی

1

آغاز (Inception)

25/9/84

9/10/84

30

2

جزئیات (Elabration)

4/10/84

19/10/84

45

3

ساخت (Construction)

10/10/84

8/11/84

100

4

انتقال (Transition)

1/11/84

12/11/84

25

3- نمودار گانت

فعالیت

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

هفته هفتم

هفته هشتم

هفته نهم

آغاز (Inception)

جزئیات ((Elabration

ساخت (Construction)

انتقال (Transition)

__________

____________

___________________________

_________

گزارش سازمانی

مقدمه

انسان عصر ماشین برای تحلیل محتوای عناصر درونی جهان در صدد تجزیه آنها بود. جزء نگری به منزله اساس روش تجزیه مدار از این اعتقاد برمی خواست که همه اشیاء رویدادها وخواص آن هاو حتی تجربه ودانش آدمی در مورد آن ها از یک سلسله اجزای تفکیک ناپذیرو نهائی همچون اتم ها و سلول ها ادراکات اولیه و... تشکیل شده است.

این موجودیت ها بر اساس مجموعهای از قوانین با هم ارتباط دارند.

در عصر ماشین نگرش رایج در جهان مبتنی بر نوعی قطعیت یا جبر حاکمیت حدود و ثغور مشخص و ریز بود و تصور میشد که رویدادهای جهان بر اساس یک سلسله قطعیت های حتمی وقبلی مشخص میشوندوچنین فرض میشود که رویدادها صرفا به کمک (( قوانین حاکم بر ماده وحر کت)) قابل توضیح هستند.

هنگامی که انسان موفق شد ماشین را به مثابه منبع کار فیزیکی جایگزین نیروی کار کند بخشی از کار را به ماشین وبخشی دیگر را به انسان محول کرد.

بدین ترتیب کار به اجزای ریزتر تشکیل دهنده خود تقسیم شد. بنابر این با قرار کرفتن محصول در خط تولید ضمن افزایش بهره وری جنبه های غیر انسانی کار نیز فزونی یافت. در نتیجه فراگردی که ابزار های مکانیکی را جایگزین نیروهای کار کنند و انسان را تا حدی تنزل داد که مثل ماشین عمل کند و به انجام دادن کارهای ساده و تکراری وکسل کننده بپردازد.

علی رغم تشکیل شدن سیستم از اجزای به هم وابسته و پیوسته آن را باید به منزله یک کل غیر قابل تقسیم به اجزای خود در نظر گرفت.

در آن زمان بجای تشکیل یک کل بر اساس اجزای تشکیل دهنده آن نحوه قرار گرفتن اجزا در کل مطالعه میشود وبه این ترتیب زمینه ای برای کل نگری فراهم شد.

عصر سیستم ها انقلاب فرا صنعتی را به ارمغان آورد.این انقلاب مبتنی بر استفاده از ماشین های محاسباتی است که ضمن مشاهده به تولید پردازش منطقی وانتقال اطلاعات می پردازد.

با انقلاب صنعتی و ظهور ماشین های پردازش و انتقال اطلاعات امکان ماشینی کردن برخی از فعالیت های ذهنی نیز فراهم شد.

مقدمه

فرآیند توسعه ، یک چارچوب عمومی است که برای کلیه پروژه ها صرف نظر از اندازه و میزان پیچیدگی آنها امکاناتی فراهم می کند. RUP یک فرآیند بزرگ صنعتی ( مخصوصا برای توسعه سیستمهای نرم افزاری ) است که برای سهولت تفهیم آن، کلیاتی از آن بدون نام شرکت Rational و بدون محرز کردن جریانهای کاری مربوط به فعالیتهای حمایتی تولید نرم افزار و مدلسازی کسب و کار و بدون اشاره به قدرت RUP که همان ابزارهای حمایت کننده آن می باشند در قالب فرآیند توسعه توسعه نرم افزار یکنواخت شده (USDP) در دانشگاههای معتبر جهان ظهور کرده است در واقع می توان گفت که RUP نسخه پیاده سازی شده ای از USDP است. USDP بعنوان یک فرآیند شی گرای تولید و توسعه سیستمها، دارای مدل فرآیندی است که روند کلی توسعه را مشخص می کند یک فرآینده توسعه سیستم حداقل باید دارای ویژگیهای زیر باشد :

● مشخص کردن ترتیب فعالیتها

● مشخص شود که چه محصولاتی در چه زمانی تولید می شود. ( محصولات میانی و نهایی )

● مدیریت وظایف توسعه دهندگان اعم از افراد یا تیمها معین باشد. ( نقشهای مورد نیاز تیمها )

● معیارهایی برای اندازه گیری کیفیت محصولات پروژه و روند پیشرفت فعالیتهای آن فراهم باشد.

● امکانات بهرمندی از تجربیات موفق و ناموفق افراد و پروژه های دیگر در آن فراهم باشد.

RUP چیست؟

با پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر، نیاز هرچه بیشتر به گسترش علم نرم افزاری نیز احساس می‌شد که با پیدایش متدولوژیهای همانند SSADM و روش آبشاری ‎آغاز شد. در ابتدا، این روشها مناسب بود و جوابگوی نیازهای آن زمان بودند ولی با افزایش داده‌ها و پیدایش مفاهیمی همچون شبکه، Web و ... دیگر کارآیی لازم را جهت پیاده‌سازی و هدایت پروژه‌های نرم افزاری نداشتند. پس مفاهیم برنامه نویسی شیءگرا پا به عرصه وجود گذاشت و در سال 1991 بطور جدی مورد مطالعه و بحث قرار گرفت. استفاده از این روشها و متدهای برنامه نویسی قدرت و انعطاف بسیاری را به برنامه‌ها داد و شرکتهای نرم افزاری توانستند با کاهش هزینه‌ها و بهینه سازی کدهای خود، نرم افزارهای قویتری را به بازار عرضه کنند ولی این روش جدید نیز نیاز به مدیریت و یکپارچگی داشت. پس روشها و متدولوژیهای جدیدی مطرح شد که شامل Booch، OMT، OSE و ... می‌باشد. در سال 2000 شرکت Rational روشی را تحت عنوان (Rational Unfied Process) RUP مطرح ساخت که بعد از روش MSF شرکت مایکروسافت به دنیای نرم افزار عرضه شد و امروزه از طرفداران بسیاری برخوردار است.

فهرست مطالب

فرم تقاضای سیستم مکانیزه.................................................................................. 3

برنامه ریزی.......................................................................................................... 4

دامنه پروژه.......................................................................................................... 4

وظایف تحت پوشش............................................................................................ 4

فرم برنامه ریزی پروژه........................................................................................ 5

نمودار گانت........................................................................................................ 5

امکان سنجی پروژه.............................................................................................. 6

ساختار سازمانی.................................................................................................... 7

متدولوژی انتخاب شده برای تشریح سیستم....................................................... 8

مشکلات بر سر راه.............................................................................................. 15

وضعیت موجود سازمان..................................................................................... 15

راه حل های پیشنهادی..................................................................................... 15

ویژیگی ها و مشخصات فنی راه حل پیشنهادی................................................. 16

دامنه پروژه........................................................................................................ 16

وظایف اصلی سیستم.......................................................................................... 16

مشکلات موجود................................................................................................. 17

بررسی اقتصادی پروژه، معایب و مزایا............................................................. 17

نتیجه گیری....................................................................................................... 17

پیشنهادات........................................................................................................... 17

Glossary......................................................................................................... 18

نمودار موارد کاربرد U.C................................................................................ 19

لیست موارد کاربرد U.C.................................................................................. 20 لیست بازیگرهاActor 27................................................................................................... کلاس دیاگرام 27خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی حسابداری صنعتی و هزینه‌یابی استاندارد و تجزیه و تحلیل انحرافات

شنبه 29 آبان 1395

بررسی حسابداری صنعتی و هزینه‌یابی استاندارد و تجزیه و تحلیل انحرافات

بسمه تعالی

حسابداری صنعتی Cost Accounting

وظایف حسابداری صنعتی

1- تعیین بهای تمام شده کالا یا خدمات تولید یا ارائه شده بمنظور قیمت گذاری

2- تعیین بهای تمام شده کالای ساخته شده جهت ارائه در صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان)

3- مشارکت در امر برنامه ریزی و بودجه بندی (اولین بودجه هر شرکت، بودجه فروش است)

4- مشارکت در امر کنترل:

حسابداری صنعتی هم در تهیه برنامه و بودجه به مدیریت کمک می‎کند و هم درگزارش عملکرد به مدیریت.

کار مهم دیگراین است که عملکرد را با بودجه

مقایسه می‎کند، مغایرتها (انحرافات) را محاسبه

نموده و نتیجه را به مدیریت ارجاع می‎دهد لذا

حسابداری صنعتی فقط اظهار نظر نموده و تصمیم گیری با مدیریت است.

علت مغایرت یا برنامه بوده و یا عملکرد، که حسابداری صنعتی اینها را مجدداً بررسی می نماید.

5- تهیه اطلاعات مربوط جهت تصمیم گیری مدیریت

منظور تهیه اطلاعاتی است که بتوان بطور بالقوه، تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار دهد.

تفاوتهای حسابداری صنعتی با حسابداری مالی

1. هدف از تهیه و ارائه صورتهای مالی و گزارشات در حسابداری مالی و حسابداری صنعتی متفاوت است بطوریکه در حسابداری مالی هدف، ارائه اطلاعات به تصمیم گیرند گان برون سازمانی است ولی در حسابداری صنعتی هدف، ارائه اطلاعات به تصمیم گیرندگان درون سازمانی می باشد.

2. نوع گزارشی که در حسابداری مالی ارائه می‎شود محدود به صورتهای مالی اساسی و یادداشت های پیوست می‎باشد در حالیکه در حسابداری صنعتی اطلاعات و گزارشهایی که تهیه می گردد بستگی به نیاز مدیریت شرکت تجاری دارد.

3. در تهیه اطلاعات (صورتهای مالی) حسابداری مالی استانداردهای پذیرفته شده حسابداری (GAAP) باید رعایت شود ولی در حسابداری صنعتی استاندارد خاصی رعایت نمی گردد.

4. گزارشات حسابداری مالی برای سال مالی (در برخی از کشورها بطور 3 ماهه) تهیه می‎شوند. در حالیکه در حسابداری مدیریت گزارشات مورد نظر ممکن است برای یک ساعت، یکروز، یک هفته، یک ماه و … در سال باشد (یعنی دوره اش کوتاهتر از حسابداری مالی است)

5. اندازه گیری های حسابداری مالی طبق اصول حسابداری برحسب واحد پولی صورت می‎گیرد در حالی که واحدهای اندازه گیری که برای گزارشات حسابداری مدیریت استفاده می‎شود ممکن است غیر از آن (واحد پول) باشد مثلا ممکن است ساعت، کیلو، بسته و … باشد.

6. گزارشات حسابداری مالی معمولاً گذشته نما هستند ولی گزارشات حسابداری مدیریت عمدتاً به آینده می پردازند.

7. گزارشات حسابداری مالی براساس بهای تمام شده تاریخی تهیه می‎شوند در حالیکه در حسابداری مدیریت بیشتر تاکید بر قیمت روز و یا قیمتهای آتی می‎باشد.

(مثلا بحث تمرکز و عدم تمرکز) چند موضوع + حسابداری صنعتی= حسابداری مدیریت بطور کلی

اهداف سیستم حسابداری

سیستم حسابداری مهمترین سیستم اطلاعاتی کمی مدیریت است که سه هدف عمده را دنبال می‎کند:

 1. گزارش داخلی به مدیریت در موقع وقایع روزمره شرکت
 2. گزراش داخلی به مدیریت در مورد وضعیت بلندمدت شرکت
 3. گزارشگری خارجی یا برون سازمانی

از سه هدف فوق، دو هدف اول به وسیله حسابداری مدیریت دنبال می‎شود و هدف سوم بوسیله حسابداری مالی. اهدافی که بوسیله حسابداری صنعتی دنبال می‎شود، اهداف ذکر شده برای حسابداری مدیریت و تا حدی هدف تعیین شده برای حسابداری مالی می‎باشد.آشنایی با برخی از واژه ها و اصطلاحات و طبقه بندی ها در حسابداری صنعتی

بهای تمام شده (cost): عبارتست از منابع فداشده جهت کسب سایر منابع. منابع بدست آمده، دارای منافع آتی هستند که این منافع ممکن است از طریق فروش و یا استفاده در عملیات به صاحب آن انتقال یابد (این در واقع تعریف دارایی است)، بهای تمام شده براساس رابطه علت و معلولی است (در مورد موجودیهای کالا) و یا براساس رابطه سیستماتیک و معقول (مانند استهلاک دارائیهای ثابت) به سود و زیان می روند و تا زمانیکه منافع آنها منتقضی نشده است، بعنوان دارایی طبقه بندی می‎شوند.

هزینه (Expense): از دست دادن منابع در جهت کسب منفعت یا درآمد است که منافع کسب شده منقضی شده اند (منافع حاصل از آنها رخ داده است) این هزینه ها منافع آتی ندارند و براساس اصل شناخت بلادرنگ، در همان دوره ای که تحقق می یابند به سود و زیان دوره بسته می‎شوند.

زیان (Loss): از دست رفتن منابع بدون کسب هر گونه منفعت. این مورد، نیز بنابراصل شناخت بلادرنگ در همان دوره ای که تحقق می یابند به سود و زیان دوره بسته می‎شوند.

هزینه یابی (Costing): فرآیند تعیین بهای تمام شده کالا و یا خدمات می‎باشد. از تعریف هزینه یابی می‎توان دریافت که حسابداری صنعتی به عنوان بخشی از حسابداری که عمدتاً بر Costing تاکید دارد هم در موسسات تولیدی و هم در موسسات خدماتی می‎تواند بکار رود.

موضوع هزینه (Cost object): چیزی که در هزینه یابی به دنبال تعیین بهای تمام شده آن هستیم، اصطلاحا cost object یا موضوع هزینه نام دارد. بنابراین موضوع هزینه یابی ممکن است یک پروژه، یک فعالیت، یک محصول، یک مشتری، یک دپارتمان یا بخش و امثال آن باشد.

معمولاً در حسابداری صنعتی مؤسسات تولیدی، موضوع هزینه یابی محصول یا کالاست. در حسابداری سنجش مسئولیت، موضوع هزینه یابی، معمولاً یک واحد، بخش یا دپارتمان است.

عامل هزینه یا شاخص فعالیت (Cost driver) :

عاملی است که باعث تغییر در Cost یا هزینه می‎شود معمولاً عامل هزینه را تعداد محصول، تعداد ساعت، تعداد روزکاری، تعداد پرسنل، سطح زیربنا و امثال آن می دانند. معمولاً در مؤسسات تولیدی تعداد محصول و یا تعداد ساعات کار را به عنوان عامل هزینه در نظر می گیرند ولی باید توجه داشت که حتی در یک شرکت ممکن است برای موضوعات مختلف از عامل هزینه های مختلف استفاده گردد.

مرکز هزینه (Cost Center):

جایی است که مسئول کنترل هزینه های مربوط به خود باشد. معمولاً هزینه این مراکز مجزا از سایر مراکز می‎باشد و مدیر هر قسمت یا بخش، مسئول هزینه های مربوط به آن بخش است.

حسابداری بخش مسئولیت

بحث اصلی دراین حسابداری اینست که مدیران بخشها باید پاسخگوی هزینه هایی باشند که در کنترل آنهاست و واضح است که آنچه در کنترل مدیران بخشهاست هزینه های قابل کنترل است.

در حسابداری سنجش مسئولیت به دنبال این موضوع هستیم که مدیران بخشهای مختلف تا چه حد در کنترل هزینه های قابل کنترل موفق بوده اند. در حسابداری سنجش مسئولیت تاکید زیادی بر تفکیک هزینه های قابل کنترل و غیرقابل کنترل می شود، زیرا بدلیل هزینه های غیرقابل کنترل نمی توان مدیران بخشها را تنبیه کرد.

هزینه های قابل کنترل

هزینه هایی است که مسئول یا مدیر یک مرکز هزینه می‎تواند در میزان آنها تغییر ایجاد کند، به عبارت دیگر هزینه هایی است که مدیر قابل به کنترل آنهاست (که این هزینه ها، هزینه های متغیر هستند) مثل هزینه مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و هزینه سربار متغیر.

هزینه های غیرقابل کنترل

هزینه هایی است که مدیر نمی تواند آنها را کنترل نماید (البته در کوتاه مدت) مثل هزینه های اجاره، استهلاک و بیمه.

مقایسه Expense , Cost

 1. cost دارای منافع آتی بوده در حالیکه هزینه منافع آتی ندارد.

2. منافع بهای تمام شده (cost) منقضی نشده است در حالیکه منافع حاصل از تحمل هزینه منقضی شده است. (در عین حال هر دو هدفدارند)

تفاوت هزینه و زیان (Loss , Expense)

 1. هزینه اداری و اختیاری بوده در حالیکه زیان غیرارادی و ناخواسته است.
 2. هزینه منافعی را در گذشته ایجاد کرده در حالیکه زیان در گذشته نیز منفعتی به دنبال نداشته است.
 3. هزینه قابل کنترل است ولی زیان قابلیت کنترل چندانی ندارد.
 4. هزینه ناخوشایند نیست در حالیکه زیان تلخ و ناخوشایند است.

هر سیستم حسابداری صنعتی، حداقل دارای دو عنصر یا دو مرحله است:

 1. مرحله انباشت هزینه (Cost Accumlation)
 2. مرحله تخصیص هزینه (Cost Allocation)

در قسمت اول هزینه ها جمع آوری و تعیین می گردند و مرحله دوم، هزینه های انباشته شده به موضوع هزینه یابی تخصص داده می‎شوند که تخصیص هزینه از دو راه امکان پذیراست:

 • رهگیری هزینه (cost Tracing)
 • تسهیم هزینه (cost Assignment)

هزینه های مستقیم: هزینه هایی هستند که می‎توان آنها را بگونه ای که از نظر اقتصادی عملی یا به صرفه باشند یا موضوع هزینه یابی رهگیری نمود. «از نظر اقتصادی عملی بودن» به این مفهوم است که:

1. فزونی منافع برمخارج (Cost & benafit) در نظر گرفته شده باشد یعنی اطلاع حاصل از تعیین هزینه مستقیم، منافع بیشتری نسبت به هزینه تهیه آن اطلاع به ما ارائه دهد.

 1. موضوع مربوط باشد، یعنی بطور بالقوه بتواند تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار دهد.
 2. موضوع دارای اهمیت نسبی باشد.

هزینه های غیرمستقیم: هزینه هایی هستند که نمی توان آنها را به گونه ای که از نظر اقتصادی عملی باشد با موضوع هزینه، رهگیری نمود. اینگونه هزینه ها تسهیم می‎شوند.

برای هزینه های مستقیم، اصطلاح رهگیری هزینه و برای هزینه های غیرمستقیم اصطلاح تسهیم هزینه بکار می رود. هزینه ممکن است در یک شرکت مستقیم تلقی شود و در شرکت دیگر غیرمستقیم، مستقیم یا غیرمستقیم بودن به موضوع هزینه یابی انتخاب شده بستگی دارد و با تغییر موضوع هزینه یابی ممکن است هزینه ای را که قبلا غیرمستقیم می دانستیم، به عنوان مستقیم طبقه بندی شود و بالعکس.

مثال: هزینه اجارة محل یک بخش تولیدی ، زمانیکه موضوع هزینه یابی بخش می‎باشد هزینه مستقیم بوده در حالیکه هزینه اجاره محل همان بخش تولیدی نسبت به تولیدات آن بخش (موضوع هزینه یابی تولید یا محصول است) هزینه غیرمستقیم می‎باشد.

انواع هزینه های مستقیم:

از آنجائیکه در مؤسسات تولیدی معمولاً موضوع هزینه یابی محصول است هزینه های مستقیم را به دو بخش تقسیم می کنند:

 1. مواد مستقیم (Direct Material)
 2. دستمزد مستقیم (Direct Label)

به مجموع هزینه های مستقیم فوق، بهای اولیه (prime cost) گویند.

بطور کلی دو نوع استاندارد داریم:

 1. استاندارد دائمی برای بیش از یک دوره تعیین می‎شود - کمتر تغییر می‎کند.
 2. استاندارد جاری برای دوره یکساله تعیین می‎شود - دائم در حال تغییر و تحول است.

نکته: استاندارد برای هزینه های تولیدی تعیین می‎شود یعنی مواد، دستمزد، سربار ثابت و سربار متغیر.

کارت استاندارد

کارت استاندارد کارتی است که در آن استانداردهای تولید محصول تعیین شده برای مواد، دستمزد و سربار برای یک واحد محصول به تفکیک (قیمت و مقدار) مشخص می‎شود، یعنی یک کارت هم شامل نرخ عوامل تولید و هم مقدار عوامل تولید یک واحد محصول می‎باشد.

انواع ظرفیت تولید برای تعیین نرخهای سربار:

1. ظرفیت ایده آل یا اسمی 2. ظرفیت عملی 3. ظرفیت عادی 4. ظرفیت واقعی مورد انتظار

ظرفیت اسمی (ایده آل): ظرفیتی از سطح تولید است که در آن فرض بر این است که شرکت برای تولید محصول با هیچ گونه محدودیتی مواجه نخواهد بود. نه محدودیت خارجی و نه محدودیت داخلی. از جمله محدودیتهای خارجی می‎توان به کمبود مواد اولیه، سیاستهای دولت، نرخ مالیات، مقررات واردات و تورم اشاره کرد. خرابی ماشین آلات و غیر متخصص بودن کارگران نیز از جمله موارد محدودیتهای داخلی هستند.

ظرفیت عملی: ظرفیتی از تولید که در آن سطح فرض براین است که فقط محدودیتهای داخلی وجود دارد و محدودیتهای ناشی از بیرون شرکت وجود ندارد.

ظرفیت عادی: ظرفیتی از تولید است که در این ظرفیت فرض براین است که شرکت برای تولید محصول خود هم محدودیت داخلی و هم محدودیت خارجی دارد بطوریکه این محدودیتها باعث کاهش سقف تولید می‎شود.

ظرفیت واقعی مورد انتظار: ظرفیتی از تولید است که با توجه به محدودیتهای داخلی و خارجی برای یکسال آینده پیش بینی می‎شود.

نکته: برای تعیین نرخ جذب سربار از ظرفیت عادی یا ظرفیت واقعی مورد انتظار استفاده می‎شود. بدین ترتیب که برای مثلا سطح تولید ظرفیت عادی کل سربار متغیر و ثابت را پیش بینی می کنند و سپس برتعداد تولید در ظرفیت عادی و یا ساعات ظرفیت عادی تقیسم می نمایند تا نرخ جذب سربار را براساس یک واحد محصول یا یک ساعت بدست می‎ آورند.

هزینه سربار در سطح ظرفیت عادی

= نرخ جذب سربار

تعداد تولید در سطح ظرفیت عادی

در مورد سربار متغیر، آنچه در رابطه فوق متغیر می باشد، کل هزینه سربار متغیر است و نرخ جذب سربار ثابت است. ولی در مورد سربار ثابت، هزینه سربار ثابت می باشد که ثابت بوده و نرخ جذب سربار ثابت، متغیر است و با افزایش سطح تولید کاهش می یابد و بالعکس که در حسابداری صنعتی یک توضیح داده شد.

نکته: هزینه یابی استاندارد صرفاً به منظور گزارشگری درون سازمانی انجام می‎شود و برای مقاصد برون سازمانی باید از هزینه یابی واقعی استفاده کنیم.

تجزیه و تحلیل انحرافات

تجزیه و تحلیل انحرافات، مقایسه هزینه واقعی برای تعداد معینی تولید با هزینه استاندارد برای همان تعداد تولید می‎باشد.

انحرافات مربوط به مواد

انحرافات مواد بطور کلی به دو دسته تقسیم می‎شود: 1) انحراف نرخ مواد 2) انحراف مصرف مواد

مصرف واقعی * (نرخ واقعی - نرخ استاندارد) = انحراف نرخ مواد

نرخ استاندارد* (مصرف واقعی تولید واقعی- مصرف استاندارد تولید واقعی) = انحراف مصرف مواد

مصرف استاندارد * نرخ استاندارد مصرف واقعی * نرخ استاندارد نرخ واقعی * مصرف واقعی

انحراف مصرف مواد انحراف نرخ مواد

نکته: منظور از مصرف استاندارد، مصرف استاندارد برای تولید واقعی است.

مثال: اطلاعات کارت استاندارد ماده الف به شرح زیر است:

نرخ استاندارد هر کیلو 40 ریال

مصرف استاندارد برای تولید هر واحد 2 کیلوگرم

چنانچه نرخ واقعی 45 ریال، تعداد تولید واقعی 100 و مصرف واقعی 240 کیلوگرم باشد، مطلوبست محاسبه انحراف نرخ و مصرف؟

انحراف نامساعد (1200)= 240 * (45-40)= انحراف نرخ ماده الف

انحراف نامساعد (1600) = 40 * (240-2*100)= انحراف مصرف ماده الف

کل انحراف مواد(2800)

نکته: انحراف نرخ مواد را می‎توان در دو زمان محاسبه کرد: خرید و مصرف. بنابراین خواهیم داشت انحراف نرخ خرید مواد و انحراف نرخ مصرف مواد .

اما زمانیکه برای تولید، بیش از یک نوع ماده مصرف می کنیم، انحراف مصرف خود به دو انحراف تقسیم می‎شود:

1- انحراف بازده مواد 2- انحراف ترکیب مواد

به بیان ساده، انحراف مصرف، دو معلول می‎تواند داشته باشد برای مثال چنانچه انحراف مصرف مواد نامساعد باشد، یعنی مصرف واقعی بیش از مصرف استاندارد باشد، انحراف از مصرف استاندارد می‎تواند منجر به تعداد تولید (بازده) متفاوتی شود و یا اصولاً نسبت ترکیب مواد ترکیب شونده، بدرستی رعایت نشده باشد.

نرخ استاندارد ماده الف* (ترکیب واقعی ماده الف- ترکیب استاندارد ماده الف) = انحراف ترکیب ماده الف

ترکیب استانداردبیان می کنند با در نظر گرفتن نسبت ترکیب طبق کارت استاندارد (فرض 2 کیلو ماده الف در مقابل 3 کیلوماده ب) چه میزان از مصرف واقعی (مثلا 100 کیلوگرم) را ماده الف باید تشکیل دهد ( *100)، ترکیب واقعی ماده الف نیز همان مصرف واقعی ماده الف است.

نرخ استاندارد یک محصول از نظرماده الف*(بازده استاندارد-بازده واقعی)= انحراف بازده ماده الف

در رابطه فوق منظور از بازده واقعی همان تولید واقعی است. بازده استاندارد نیز بازده استاندارد مصرف واقعی است. بدین معنی که اگر مجموعاً 300 کیلوگرم مواد مصرف کرده باشیم (شامل کلیه مواد تشکیل دهنده تولید) طبق استاندارد چه تعداد محصول می بایست تولید می کردیم.

مثال: اطلاعات کارت استاندارد برای تولید یک محصول به قرار زیر است:

نرخ استاندارد ماده الف 15 ریال ، مصرف استاندارد ماده الف 3کیلوگرم

نرخ استاندارد ماده ب 20 ریال ، مصرف استاندارد ماده ب 2کیلوگرم

نسبت ترکیب الف به ب ، 2 به 3 است.

اطلاعات واقعی عبارت است از:

نرخ مصرف ماده الف 18 ریال

نرخ مصرف ماده ب 19 ریال

مصرف واقعی ماده الف 280 کیلوگرم

مصرف واقعی ماده ب 220 کیلوگرم

تعداد تولید واقعی 110 واحدخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت معماری:موضوع:تجزیه و تحلیل کامل بافت و فرهنگ روستـای امرالله:بررسی شیب،جهت،کونه شناسی،وضعیت اقتصادی اجتماعی و...

شنبه 22 آبان 1395
تحقیق عملی بسیار کاربردی برای دانشجویان رشته معماری و برنامه ریزی شهری شامل89 اسلاید با توضیحات کامل: شناخت وضع موجود،      بررسی موقعیت و خوصیات کلی استان-شهرستان- منطقه، منابع آبی روستا، بررسی ویژگی های انسانی روستا، بررسی موقعیت استان-شهرستان-روستا، مهاجرت در روستا، ویژگی های فرهنگی، تحلیل بافت روستا،   باد غالب روستا،   بررسی معابر و دسترسی ،   شیب عمومی روستا،   جهت توسعه روستا،   هدف از بررسی تاثیر عوامل ( اقتصادی، فرهنگی، تاریخی) بر طراحی،   گونه شناسی ( مسکن، حیاط)، بررسی کلی پلان های برداشتی، بررسی انالیز وضعیت موجود،   بررسی تاثیر هر یک از عوامل در طراحی،   امکان سنجی کاهش پیامد زلزله،   پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا در آینده،   ارزیابی کمبودهای خدماتی موجود در روستا،   بررسی کیفیت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله درباره تجزیه و تحلیل پاس بغل در ورزش هندبال

پنج‌شنبه 13 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت تعداد صفحه:11  فهرست مطالب: شکل مفاصل درگیر قبل از انجام حرکت عضلات درگیر قبل از انجام حرکت شکل مفاصل درگیر بعد از انجام حرکت عضلات درگیر در بعد از انجام حرکت انقباضات در این حرکت هندبال یک بازی گروهی و قابل انجام در تمام فضاها می باشد بازیکنانی که هندبال بازی می کنند دارای عضلات درشت و قوی هستند . در هندبال عضلات کمربند شانه ای و آرنج و مچ دست بیشتر از بقیه عضلات قوی می شوند زیرا بازیکن باید بتواند توپ را با قدرت و سرعت و دقت بالایی به یار خود پاس دهد و یا به سمت دروازه حریف شوت کند. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل مجتمع مسکونی شار(نمونه مشابه مسکونی)

پنج‌شنبه 13 آبان 1395
فرمت فایل: pptx تعداد صفحات فایل: 14 حجم فایل: 518 کیلوبایت   نمونه مشابه مسکونی ، پاورپوینت تجزیه تحلیل مجتمع مسکونی شار در 14 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx     معمار: دفتر معماری دیگر (علیرضا تغابنی) موقعیت: تهران، ایران  تاریخ: ۱۳۹۱  مساحت: ۳۰،۰۰۰ مترمربع  وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه / رتبه سوم  کارفرما: گروه شار  تیم طراحی: علیرضا تغابنی، حمید عباسلو، شهاب‌الدین رمضانی، روح‌الله رسولی  همکاران پروژه: سمانه مظفر، مجید جهانگیری، یگانه قزل‌لو، نوید غفاری تیم ارائه: سعید فهیمی‌پور، افشین خدابنده‌لو مشاور منظر: بابک مستوفی صدری   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و مواد مرکب

دوشنبه 19 مهر 1395
                  کتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و مواد مرکب (XFEM FRACTURE ANALYSIS OF COMPOSITES)، که نویسنده آن استاد سهیل محمدی می باشند، این کتاب یکی از رفرنس های خوب در زمینه تجزیه و تحلیل مواد مرکب  (کامپوزیت) بوده و سعی شده مباحث آن به شکلی تشریح شود که برای خواننده سخت و تکراری به نظر نرسد. این کتاب مشتمل بر 8 فصل، 396 صفحه، با فرمت PDF، به زبان انگلیسی، همراه با روابط مهم و پایه ریاضی المان محدود به ترتیب زیر گردآوری شده است: Chapter 1: Introduction Composite Structures Failures of Composites Crack Analysis Analytical Solutions for Composites Numerical Techniques Scope of the Book Chapter 2: Fracture Mechanics, A Review Introduction Basics of Elasticity Basics of LEFM Stress Intensity Factor, K Classica ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

یکشنبه 18 مهر 1395
سیستم مجموعه ای است از اجزای به هم وابسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدیدی را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصی پیروی می نماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت می کند نمونه هایی از سیستم: سیستمها بیشمار هستند. برخی از نمونه های سیستم عبارت است از: مولکولها؛ سلولها؛ نباتات؛ حیوانات؛ انسانها؛ جوامع؛ ماشینها و دیگر نظامهای مکانیکی؛ منظومه های کیهانی؛ نظامهای اجتماعی, سیاسی, اقتصادی و فرهنگی؛ سیستم اطلاعات؛ کامپیوتر؛ نظامهای تولیدی, آموزشی, تامین اجتماعی, خدمات درمانی, ارتباط جمعی؛ حسابداری بایگانی؛ نظام حقوق و دستمزد, بازنشستگی, ارزشیابی, کارکنان و کنترل و ... . در این کتاب مفاهیم نظام و سیستم مترادف گرفته شده است   ترکیب سیستم: هر سیستم از اجزایی تشکیل شده است و هر جزء نقش خاصی را در جهت تحقق هدف سیستم ایفا می کند. ترکیب سیستم را می توان در شکل زیر ن ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل ساختارهای انعطاف پذیر خطی با استفاده از شیوة اجزای محدود (FEM)

یکشنبه 18 مهر 1395
مکانیک تئوری مربوط به قوانین  و اصول بنیادین است که به خاطر ارزش علمی واقعی آن مورد مطالعه قرار می گیرد.مکانیک عملی باعث انتقال این دانش تئوری در جهت استفاده‌های مهندسی و عملی از آن می شود . از این دانش تئوری به خصوص در جهت ساخت الگوهای بسیار دقیق از پدیده های فیزیکی استفاده می شود . مکانیک محاسباتی مشکلات خاصی را با استفاده از شبیه سازی توسط شیوه های عددی ( شمارشی ) که برروی کامپیوترهای دیجیتال اجرا می شوند حل می کند .  تذکر 1-1) از ریاضیدانان ، شخصی که به جستجوی راه حل هایی در مورد مشکلات مشخص شده می پردازد می تواند شیوة کار خود را به مکانیک محاسباتی محدود کند . کسی که به جستجوی مشکلاتی می پردازد که متناسب با راه حل های ارائه شده     می باشند به تعیین مکانیک عملی می پردازد. و شخصی که می تواند وجود مشکلات و راه حل ها را به اثبات برساند می تواند مکانیک ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستمها

یکشنبه 18 مهر 1395
این محصول در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش در 116 اسلاید می باشد. اسلاید 3 متداولترین فنون و تکنیکهایی که آنالیست را در زمینه بهبود وضع فعلی و پیشنهاد وضع آتی یاری می دهند عبارتند از:   بررسی تقسیم کار  بررسی جریان کار  بررسی جا و مکان  کنترل فرمها  کنترل اسناد و سیستمهای بایگانی  اندازه گیری کار  اسلاید 5 تعریف جدول تقسیم کار   تعریف : جدول تقسیم کار جدولی است که نشان می دهد کارکنان سازمان در یک مدت معین, چه کارهایی را انجام می دهند و چه مقدار وقت صرف انجام دادن این کارها می کنند . اسلاید 6 مزایای تهیه جدول تقسیم کار   کسب آگاهی از بار واقعی کار و نحوه توزیع آن در عمل  شناخت محلهای تراکم کار از یک طرف و تراکم نیروی انسانی از طرف دیگر  آگاهی از تکرارها و تداخلهای وظیفه ای  آگاهی از نحوه اختصاص وقت به هر یک از وظایف و فعا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 116 )
   1       2       3       4       5       ...       8    >>