X
تبلیغات
رایتل

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران

چهارشنبه 10 آذر 1395

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران


اشتغال وبیکاری وکشورهای درحال توسعه :

امروزه بیکاری واشتغال ناقص ، به یکی از معضلات بزرگ جوامع تبدیل گردیده بگونه ای که حتی کشورهای پیشرفته صنعتی نیز که انتظار می رفت به وضعیت اشتغال کامل نزدیک شده باشند ، اکنون گرفتار بحران بیکاری کم سابقه ای شده اند.برای کشورهای درحال توسعه که اکثریت نیروی کارگری جهان درآنها بسرمی برند مسائل حل نشدنی اشتغال هر روز پیچیده ترمی شود. این کشورها بدلیل مشکلات عدیده ای همچون رکود جهانی، کاهش زیادمخارج عمومی، وامها وبدهیهای بزرگ و...مرتباًًً از هدف اشتغال کامل،مولد وآزاد دورگشته اند بطوری که تدریجاًًًًًًًً این هدف جزء رویاهای این کشورها بشمارخواهد آمد. امروزه بیش از هرزمان دیگر، وابستگی بین کشورها درمقوله اشتغال ودرآمد حاصل از آن مشهود است بگونه ای که هر کشوری که بکوشد تا مسائل داخلی اشتغال خود را بی توجه به ابعاد بین المللی سیاستهای خویش حل کند نه تنها موفق نبوده بلکه در دراز مدت ، آینده اشتغال کشور خویش نیز به خطرخواهد انداخت . به اعتقاد اکثر کارشناسان ضرورت دارد همه کشورها ، چه غنی و چه فقیر برای استفاده از امکانات و منافع آینده محیط اقتصادی ، خود را با محیط متحول اقتصاد بین الملل سازگار نمایند) کیاوند، 1365: 9تا33)

تجربه نشان داده است که نمی توان انتظار داشت فقط با اتکا به رشد اقتصادی ، تمام مشکلات مربوط به اشتغال وبیکاری را حل نمود. بلکه برای ریشه کن ساختن این بیماری مزمن ، که عوامل نامرئی آن دارای ریشه های ژرف می باشد ، بایست تمام امکانات مادی و معنوی داخل کشور را بسیج نموده و از ظرفیتهای بین المللی نیز نهایت استفاده را برد.

مسئله اشتغال در کشورهای درحال توسعه گستره ای از مسائل مرتبط با یکدیگر را تشکیل داده که برخی از آنها حادترند وبرخی کمتر حادند واین معضل ، بس فراتر از آن چیزی است که به عنوان بیکاری آشکار می شناسیم.

جنبه عمده بیکاری درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران ، تمرکز آن در میان جوانان و دانش آموخته ها ست . آمارها نشان می دهد که میزان بیکاری آشکار درمیان افراد 15تا24 ساله ، دو و حتی بیش از دو برابر میزان بیکاری آشکار در میان کل نیروی کار است این در حالی است که در کشورهای صنعتی ، بیکاری در میان افراد مسن تمرکز داشته ودر میان افراد جوان تقریبا نا چیز بوده است تمرکز بیکاری در میان گروههای سنی جوان درکشورهای درحال توسعه تا حدودی منعکس کننده تعداد نامتناسب افراد جوان درکل جمعیت است که این مسئله به نوبه خود نتیجه نرخهای سریع رشد جمعیت ونیروی کار می باشد. ازطرفی نسبت بالای جوانان در میان بیکاران نمایانگر گسترش سریع آموزش نیز می باشد ، چنانکه هر ساله تعداد بیشتری از تحصیل کرده ها را به جستجوی مشاغل مزدوحقوق بگیری در شهرها تشویق می کند و معمولا نیز فرصتهای شغلی موجود برای این خیل عظیم جمعیت ، کافی نیست (خزاعی ،1368:17تا21)

بهر حال ، عوامل متعدد و گوناگونی دست در دست هم داده اند تا مسئله بیکاری به یک معضل بزرگ برای کشورهای درحال توسعه تبدیل شود وآنها را با چالشهای جدی و اساسی در هزاره سوم روبرو سازد به نحوی که اگر برای حل آن چاره اندیشی نگردد موجب اضمحلال و نابودی آنها خواهد گشت.

....................................................

منابع و مآخذ:

- جولی ، ریچارد و دیگران .ترجمه احمد خزاعی (1368)، اشتغال در جهان سوم : مسائل و استرتژی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

-امین زاده ،فرخ، جمعیت شناسی کار ،انتشارات دانشگاه ملی ایران،1358

-زیاری ،کرامت ا... ،بررسی ساختار اشتغال زنان ومردان درنقاط شهری وروستایی کشوروآینده نگری آن،1382

- فرجی ، یوسف (1375) ، اقتصاد کلان (1) ، انتشارات کویر

-گروه مولفان ،بررسی مسائل اجتماعی ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور ،1383

علویون ،محمد رضا،کارزنان درحقوق ایران وحقوق بین المللی کار، انتشارات روشنگران ومطالعات زنان،تهران،1381

- سازمان برنامه و بودجه استان یزد ، آمارنامه استان یزد سالهای مختلف ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه استان یزد

- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد ، سالنامه آماری استان یزد سالهای مختلف ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد

- گزارش نشست کارشناسان ارشد دفتر بین المللی کار درباره اشتغال .ترجمه عزیز کیاوند (1365) ، اشتغال وفقردر جهانی پرآشوب ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

- مرکز آمار ایران (1376) ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 ، انتشارات مرکزآمارایران

- مرکز آمار ایران ، آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار سالهای مختلف ، انتشارات مرکز آمار ایران

- مرکز آمار ایران ، سالنامه آماری کشور سالهای مختلف ، انتشارات مرکز آمار ایران

فهرست مطالب

اشتغال وبیکاری وکشورهای درحال توسعه

تعریف بیکاری و انواع آن

ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال

ابهام ذهنی بودن مفهوم کنونی اشتغال

نتایج ابهام مفهوم اشتغال

نگرشی به مفهوم جدید اشتغال

عوامل موثر بر آرزوهای شغلی

آموزش و اشتغال

چالشهای اشتغال فارغ التحصیلا ن کشور

تحولات اشتغال بر اساس تخصص

توزیع شاغلان درسال 1375به تفکیک سطوح تحصیلی

مسائل اشتغال زنان در ایران

نظریه های تفاوت اشتغال زنان ومردان

سهم زنان دراشتغال ایران

علل بیکاری

آسیب های ناشی ازعدم وجود شغل

تحولات اشتغال وبیکاری

تحولات بیکاری

وضعیت فعلی اشتغال وبیکاری درکشور

بیکاری در استان یزد

بررسی و تحلیل روند تغییرات نرخ فعالیت و بیکاری استان طی دوره 81 – 1375
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری

سه‌شنبه 2 آذر 1395

طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری

موضوعات عمومی در جامعه شناسی کار و بیکاری

صعود و افول جامعه شناسی کار: مسائل انقلاب صنعتی، در مقابل مسائل جهانی شدن

معنای کار، ماهیت بازارهای اقتصادی : ساخت بازار کار و مقایسه آن با سایر بازارها

روندها در نظام اشتغال

تقسیم کار و وابستگی اقتصادی (نظام های تولیدی تیلوریسم و فوردیسم)

تغییرات در کار (ظهور پست فوردیسم، تولید منعطف، تولید گروهی، چند مهارتی ، نقد فوردیسم)

مسائل زنان در بازار کار: رشد فعالیت های روز افزون زنان، جنسیت و نابرابری، نابرابری و خشونت بر علیه زنان در محیط های کار، جایگاه زنان در اقتصاد غیر رسمی

کار و خانواده ، چالش های خانواده و ماهیت کار ، روند تحولات خانه و خانواده و نظام و ماهیت کار

ظهور دولت رفاه و رهیافت های مختلف به کار و بیکاری

ظهور جامعه اطلاعاتی و مساله کار و حرفه

بیکاری، تحلیل بیکاری و روندهای بیکاری

چرا کار قدیم از کار جدید به نحو جامعه شناختی متقاوت شده است؟

آیا در جامعه مدرن می توان بدون تقسیم کار عمل کرد؟

چرا برخی فعالیت ها کار بحساب نمی ایند؟ معیار ما چیست؟

اگر نظام های تولیدی گذشته چون تیلوریسم و فوردیسم کارا بودند چرا روبه زوال رفتند؟

چالش بین “کار و خانواده” در دینای جدید چیست؟ آیا چنین چالشی واقعی است؟

اگر کار امروزی لازم است چند مهارتی باشد برای گرفتن کار این مساله کفایت می کند؟

تغییرات کار چه تاثیراتی بر نهادهای آموزشی گذاشته است؟

نوع فایل:power point

سایز:406 KB

تعداد صفحه: 26خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: جامعه، شناسی، بیکاری

بررسی مفهوم بیکاری و اشتغال زایی

یکشنبه 30 آبان 1395

بررسی مفهوم بیکاری و اشتغال زایی


چکیده:

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درک صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

الگوی اشتغال در صننعت بیمه

برای برنامه ریزان اقتصادی پیش بینی ظرفیت اشتغال ملی در زیر بخش های اقتصادی بسیار با اهمیت و کلیدی است، و پیش بینی این ظرفیت های ایجاد اشتغال می تواند به برنامه ریزان کمک کند تا با اتخاذ تمهیداتری نرخ بیکاری را کاهش دهند. تصویر برخی از تصمیم گیران اقتصادی کشور بر این است که بیشترین پتانسیل های ایجاد شده اشتغال در بخش های صنعتی کشور بوده و لذا در این راستا بخش های خدماتی اقتصاد و از جمله صنعت بیمه به فراموشی نسبی سپرده می‌شود. با توجه به تجربه سایر کشورها و به ویژه کشورهای توسعه یافته و نقش قابل توجه بخش های خدماتی کشور در ایجاد اشتغال، بدیهی است که این مطلب در مورد صنعت بیمه نیز می تواند در اندازه های کوچکتر صادق باشد. در این مقاله سعی می گردد تا زاویه های پنهان اشتغال در صنعت بیمه تا خد امکان آشکارتر گردد و تخمینی از ظرفیت بالقوه اشتغال در صنعت بیمه کشور ارائه شود.

بدیهی است که فاصله میان اشتغال موجود در صنعت بیمه و سطوح بالقوه اشتغال نشان دهنده توانمندی موجود در این صنعت برای افزایش سطح اشتغال ملی می باشد. برای تعیین مسأله فوق، یک الگوی اشتغال در صنعت بیمه ارائه می گردد.

همان طور که الگوی نشان می دهد، شغل هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط صنعت بیمه ایجاد می گردد را از نظر شدت تأثیرپذیری از فعالیت صنعت بیمه و میزان رابطه با حجم فعالیت این صنعت می توان به سه سطح یا لایه تقسیم کرد.

لایه یا سطح اول: این لایه، مشاغلی را شامل می‌شود که مستقیما با فعالیت صنعت بیمه مرتبط است، یعنی همان مشاغل موجود در شرکت های بیمه که شامل کارکنان رسمی و غیر ر سمی شرکت های بیمه در این لایه می باشد. در عمل حجم اشتغال ایجاد شده در این لایه محدود است و شرکت های بیمه معمولاً کارکنان ستادی خود را افزایش زیادی نمی دهد. از سوی دیگر این شرکت معمولاً خدمات بیمه ای را از طریق شبکه فروش عرضه می کنند و لذا رشد بازار بیمه تأثیر قابل ملاحظه ای در این لایه یا سطح به دنبال ندارد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی اشتغال و بیکاری

شنبه 29 آبان 1395

بررسی اشتغال و بیکاری


بیکاری و تورم دو مقوله مهم در اقتصاد کلان هستند که در مباحث اقتصادی از آنها به عنوان دو بیماری یاد می کنیم.

از آنجائیکه طبق آمار این دو مقوله باعث افزایش پاره ای جرائم مثل فسادها، جنایت، ارتشاء، فساد مالی، بهم خوردن تعادل روحی افراد و افزایش نرخ طلاق، آشوب و بلواهای سیاسی و فرار مغزها، خودکشی، اعتیاد، فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی امثالهم می شود به همین دلیل این دو پدیده در صدر فهرست مشکلات اقتصادی کشورها جای دارد و بعنوان اخبار بد تلقی می شود.

تحقیقات روانشناختی نشان می دهد عامل اصلی 70% ناهنجاریهای جامعه بیکاری است. بنابراین کارفرمایان با ایجاد اشتغال از بروز بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی جلوگیری می کنند.

کارگران سرمایه های اجتماعی ارزشمندی هستند که نیروهای خلاق، نوآور و مولد به شمار می روند و فرآیند کمی و کیفی تولید و بهره وری بهینه از سرمایه گذاری کار آفرینان را بر عهده دارند.

اما بیکاری از نظر علم جامعه شناسی و اقتصاد به صورت زیر تعریف می شود. به بخشی از نیروی کار جامعه که در جستجوی یافتن شغل هستند اما موفق به داشتن آن نمی شوند بیکار گفته می شود.

در تعریف بیکاری از اصطلاح نیروی کار جامعه صحبت شد که در اینجا بد نیست مفهوم نیروی کار را نیز بدانیم.

منظور از نیروی کار جامعه آن بخش از افرادی هستند که یا شغل دارند و یا در جستجوی آن هستند اگرچه در مباحث علمی محدودیت سنی بین 15 الی 65 سال برای این قشر دیده شده است اما در بعضی جوامع این محدودیت کمتر یا بیشتر است.

خود بیکاری به چهار گروه تقسیم بندی می شود:

1- بیکاری اصطکاکی ( Frictional Unemployment )

بیکاری اصطکاکی در اثر تحریک اقتصادی پیش می آید یعنی افرادی ممکن است با مهاجرت از یک شهر به شهر دیگر و به منظور یافتن کار جدید بهتر و مناسبتر کار خود را رها می کنند و یا در محل خاصی، صرفاً برای تغییر شغل،‌کار خود را ترک می کنند.

2- بیکاری دوره ای ( Cyclical Unemployment )

بیکاری دوره ای به دلیل رکود اقتصادی و تورم پیش می آید. به این ترتیب که در دورة رکود اقتصادی که سطح فعالیتهای اقتصادی کاهش می یابد. بخشی از نیروی کار بیکار می‌شوند. اما با خروج اقتصاد از حالت رکود این نوع بیکاری از بین می رود.

3- بیکاری ساختاری ( Structural Unemployment )

بیکاری ساختاری بیکاری است که به دلایلی نظیر اتوماسیون بیشتر در پاره ای از فعالیتهای اقتصادی بخصوص در صنایع، با پیدایش سایر پدیده های تکنیکی در بعضی از مشاغل پیش می آید. در چنین حالتی عده ای به دلیل اینکه تقاضایی برای مهارتشان وجود ندارد کارشان را از دست می دهند.

برای از بین بردن یا کاهش این نوع بیکاری می توان با ایجاد دوره هایی و دادن آموزش های جدید به نیروی کار آنها را با تکنیکهای جدید آشنا کرد.

4- بیکاری فصلی ( Seasonal Unemployment )

این نوع بیکاری معمولا در مناطق کشاورزی و معدنی ایجاد می شود. یعنی کشاورزان یا معدنچیان حداقل یک فصل از سال را ممکن است امکان فعالیت تولیدی نداشته باشند. برای تعدیل بیکاری فصلی کشاورزان با ایجاد فعالیتهای جانبی در فصل بیکاری می توان تعدیلاتی در این مورد به وجود آورد. اما درخصوص معدنچیان امروزه با توجه به سختی کارشناسان بیکاری فصلی آنها موجه است و پذیرفته شده است.

با توجه به توضیحات بالا برای کار کارشناسی و بحثهای آماری نرخ بیکاری را می توان از رابطه زیر به دست می آید:


تعداد شاغلین تعداد نیروی کار فعال

تعداد نیروی کار فعال

نرخ بیکاری = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


M-N

M

و از همین جا می توان درصد نیروی بیکار جامعه را حساب کرد. درصد نرخ بیکاری = 100 * ـــــــــــــ

یک ضرب المثل ایتالیایی می گوید آخرین چیزی که از دست می رود امید است فقر ناشی از بیکاری موجب بروز دیگر معضلات اجتماعی از جمله خودکشی، طلاق، اعتیاد، فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی، جنایت، رشوه خواری و فساد مالی می شود.

اگرچه صددرصد این معضلات از بیکاری نشأت نمی گیرند و تعدادی به بهانه بیکاری به معضلات مذکور دامن می زنند اما فقدان فرصت شغلی مناسب برای قشر تحصیل کرده و نخبگان جامعه موجب بروز معضل فرار مغزها شده است و برآورد می شود که عمده تحصیل کرده ها و متخصصان ما کشور خود را به دلیل معضل بیکاری ترک کرده اند.

ناامنی و بی ثباتی سیاسی یکی دیگر از نتایج بیکاری در کشور است. جوانی که یک فرصت شغلی مناسب در اختیار داشته باشد انگیزة کمتری برای حضور در اغتشاشهای خیابانی و تظاهراتها علیه حاکمیتها می شود.


اهداف اطلاع رسانی

حضرت امام در بیانات خود، ارائه پیام و اطلاعات به دو صورت خبری و عمومی را مورد توجه قرار داده و با توجه به مخاطبان زیاد این رسانه، بخش اطلاع رسانی را از وظایف مهم این رسانه دانسته اند و می فرمایند: «هر کدام که برنامة خارجی دارید مسائل ایران را آنطوری که هست بگوید. مطلبی که آنها در روزنامه هایشان می نویسند، مطابق با رادیوهایشان می گویند به مردم خارج بفهمانید که اینها دروغ می گویند.» (صحیفة نور ج 3 ص 251 ج 2 ص 251).

ایشان مصلحت و امنیت ملی کشور را مورد توجه قرار داده می فرمایند: پخش اخبار و اطلاعات نباید منافاتی با امنیت ملی ایران داشته باشد و نباید امری بر خلاف مصالح کشور پخش گردد. (صحیفه نور ج 12 ص 104 و ج 8 ص 201 و ج 16 ص 5 و 4 و 3 و 8 و ج 9 ص 262) همچنین ایشان به صحت و درستی اخبار تاکید می کنند و می فرمایند: «رادیو و تلویزیون موظفند اخباری را نقل کنند که صد در صد صحت آن ثابت می باشد» (صحیفه نور ج 12 ص 94) در جای دیگر ایشان به ویژگی کاهش تشویش و اضطراب مردم اطلاع رسانی صدا و سیما اشاره می کنند و می فرمایند: «اخبار و اطلاعات را از منابع موثق بدهید تا اینکه مردم دچار اضطراب و تشویش نشوند» (صحیفه نور ج 13 ص 94)

ایشان در مورد استقلال و آزادی صدا و سیما با حفظ موازین ملی و اسلامی می فرمایند: «صدا و سیما باید مستقل و آزاد باشد و باید استقلالش محفوظ باشد و هیچکس در آن دخالت نکند» (صحیفة نور ج 12 ص 23 و 85 و 86) و در جای دیگر می فرمایند: «اخباری که در آنجا گفته می شود باید برخلاف موازین اسلام نباشد که هر گروهی بخواهد توطئه کند، بیایند در رادیو و تلویزیون حرفهایی بزنند که توطئه آمیز باشد. البته نه اینکه ما می‌گوئیم باید سانسور باشد، ما می‌گوئیم باید بر طریق اسلام و ملت باشد (صحیفه نور ج 16 ص 5-84)

اهداف تربیتی- ارشادی

حضرت امام در جهت اهمیت این بعد در یکی از بیانات خود اینگونه به مطالب اشاره می فرمایند: «رادیو یک دستگاهی برای آموزندگی، برای پرورش یک ملت است. با رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می شود مکتب را پرورش داد. برای اینکه از رادیو و تلویزیون هم ملا و آدمی که سواد دارد از آن استفاده می‌کند و هم آنکس که سواد ندارد اما از دستگاههای دیگر مثل روزنامه و مجله یک دسته می توانند استفاده کنند. در یک جاهای معدودی رادیو و تلویزیون الان جوری شده است که در همه جا همة قشرها می شنوند و از راه سمع و بصر می توانید خدمت کنید به این مملکت، چنانچه به این مملکت خیانت کردند بهتر می شود به آن آموزندگی و تربیت داد و ترقی کرد. و جوانها را تربیت نمود» (صحیفه نور ج 8 ص 201 و ج 9 ص 75 و ج 12 ص 104 و ج 9 ص 263)

و با توجه به ابعاد گسترده مخاطبین می فرماید: «صدا و سیما هردوشان الان در هر جا که هست گوش و چشم مردم به این آلات است و شما مسئولید آن را از اخلاق فاضله و مسائل مورد احتیاج جمهوری اسلامی ایران اشباع کنید، که هم شغل شریفی است و هم مسئولیت دار». (صحیفه نور ج 15 ص 95 و ج 9 ص 3- 262 و ج 8 ص 201) حضرت امام (ره) صدا و سیما را مرکز پرورش عمومی می دانستند که می توانند خدمتهای گرانمایه ای را به فرهنگ اسلام و دین بنماید (صحیفه نور ج 19 ص 110- 109)

در یک این راستا در یکی از بیانات خود اینگونه به مسئله اشاره فرموده اند که: «یک رادیو و تلویزیون اسلامی و مربی جامعه در طول مدتی که محمدرضا شاه مخلوع، این تلویزیون را در تحت سیطره خودشان دانستند کوشش می کردند که جوانهای ما را منحرف کنند، یعنی نگذارند این قوه ای که باید برای کشور خدمت کند و ) اینها راهشان را کج می کردند که در خدمت دیگران باشند. نه اینکه مطالبی در آن گفته شود که مخالف وضعیت کشور است مخالف با مصلحت کشور است و جوانهای ما را جوری بار می‌آورند که برای خودشان نباشند، برای دیگران باشند (صحیفة نور ج 12 ص 102)

یکی دیگر از وظایف مهم این رسانه ارائه برنامه هایی در جهت ساختن جامعه ای متفکر و مستقل است. حضرت امام در یکی از فرمایشات خود به وظیفه اشاره کرده اند:

«این دستگاه، دستگاهی باید باشد که بعد از چند سال تمام قشر ملت را روشن کند و تمام را مبارز بار آورده، تمام را متفکر بار آورده، تمام اینها را مستقل بار بیاورد، آزاد منش بار بیاورد، از غربزدگی بیرون کند و استقلال به مردم بدهد. (صحیفه نور ج 5 ص 202 و ج 19 ص 110-109)


4-1- اهداف تفریحی و سرگرمی

براساس تفریحی که برای این بعد از برنامه ها عنوان گردید هدف این نوع برنامه ها (انبساط خاطر،‌ آرامش فکر، ایجاد روحیة بدور از هر گونه لغو و بیهودگی می باشد) حضرت امام نیز تذکرات قابل توجهی را بیان فرمودند که اساس آن بر این اصل قرار گرفته که در امور تفریحی و سرگرمی نیز طرح مسائل جدی و ضروری است و نباید فراموش شود. در راستای طرح مسائل جدی حضرت امام می فرمایند: «اسلام می خواهد که همه مسائل جدی باشد، مسائل مکتبی جدی باشد. مسائل روحی مسائل جدی باشد. جد است در آن. حتی در امور تفریحی، هم در اسلام یک جوری است که باز در آن حد پیدا می شود» (سخنرانی 18/6/58 و صحیفه نور ج 9 ص 75)خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، اشتغال، بیکاری

بررسی موضوع بیکاری

جمعه 28 آبان 1395

بررسی موضوع بیکاری

مقدمه :

این حالت وظیفه اقتصادی دولت ایجاد می کند برای از بین بردن بیکاری جامعه و ایجاری تعادل در اقتصاد کلان نقش فعالی ایفا کند بنابراین دولت می تواند با افزایش مخارج سرمایه گذاری افزایش تولید و اشتغال از میزان بیکاری بکاهد اگر چه ممکن است در نتیجه اتخاذ چنین سیاستی به علت افزایش مخارج بودجه دولت با کسری (عدم تعادل) مواجه شود.

بودجه و کسری بودجه دولت:

دخل و خرج در اقتصاد اهمیت دارد و در اقتصاد کلان هم دخل و خرج از اهیمت خاصی برخوردار است برای آنکه به بررسی بودجه بپردازیم می بایست مخارج دولت و مالیاتها با هم مقایسه شود اگر مخارج دولت (G) از مالیاتها(T) بزرگتر باشد.

شاهد کسری بودجه هستیم اما اگر T>G= بامازاد بودجه روبرو می شویم و اگر این دو با هم برابر باشند دچار تعادل در بودجه هستیم.

دقت کنید اکثر دولتها دارای کسری بودجه هستند در برخی از کشورها کسری بودجه به 30 الی 40 سال می رسد در واقع کسری بودجه آنها مضمن است حال که کسری بودجه به صورت مضمن شد برای رفع آن چه کارهایی باید انجام دهیم؟

هنگامی که دچار کسری بودجه طولانی مدت هستید بایستی جهت رفع آن اقدام کرد حال سوال این است که چگونه این کار را بکنیم؟

در شرایی که استقراض صورت می گیرد استقراض ممکن است خارجی یا داخلی باشد در استقراض داخلی ما به خودمان بدهکاریم ولی در استقراض خارجی ما به خارجی ها بدهکاریم.

استقراض داخلی ممکن است شامل حالتی هایی مثل استقراض بانک مرکزی- استقراض از منابع بانکها و فروش اوراق قرض ( اوراق مشارکت باشد)

استقراض از خارجیان مانند فروش اوراق قرضه خارجی- استقراض از موسسات بین المللی مثل و .... می باشد موسسات بین المللی مثل بانک جهانی

کلاسیک ها می گفتند دولت خوب، دولتی است که درآمدها و هزینه هایش برابر باشد یعنی اصل توازن در بودجه رعایت شود.

در حقیقت کلاسیک ها هم به نوعی با اصلی مداخله و محدودیت موافق بودن و به تعادل در بودجه اعتقاد داشتند( کلاسیک ها در حد امکان دولت نباید پول قرض بگیرد).

تعادل در بودجه و نظرات مربوط به آن :

کلاسیک ها معتقد بودن که استقراض فقط در شرایط جنگ و یا بروز حوادث طبیعی جایزه است چون در شرایط جنگ بخش خصوصی لطمه می بیند و باید فوراً میزان شود کلاسیکها با کمبود و کسر بودجه مخالف بودند.

1- کلاسیک ها با هر نوع کسری و مازاد در بودجه مخالف بودن با کسری مخالف بودن زیرا اگر کسری بودجه باشد در واقع دولت در شرایط عادی هم مجبور است استقراض کند بنابراین در اثر استقراض یا تورم حاصل می شود یا دولت ورشکست می شود راحترین روش استقراض استفاده از استقراض بانک مرکزی است چون در این شرایط تولید همگام با افزایش حجم پول نیست بنابراین تورم به وجود می آید.

2- وقتی دولت استقراض می کند یعنی هزینه ها از درآمد ها بیشتر است و درآینده باید بیش از مقدار استقراض باز پرداخت کند و چون مشکل درآمد حل نشده است دوباره باید استقراض کند و این حالت مجدداً تکرار می شود مانند تاجری که در هنگام استقراض بدهی دوباره از شخص دیگری قرض بگیرد ورشکست می شود.

3- کلاسیک ها با مازاد بودجه هم مخالف بودن زیرا درآمدها از هزینه ها بیشتر می باشد و دولت ها برای دوره های آینده هزنیه های بیشتری انجام خواهند داد و این باعث بزرگ شدن دولت و کوچک ماندن بخش خصوصی آن خواهد شد.

در ضمن با وجود مازاد قشر کارمند این مازاد را به نفع خود استفاده می کنند. مثلاً حقوقش افزایش می یابد.

به طور کلی در رابطه با تعادل در بودجه سه نظر وجود دارد:

1) تعادل سالانه در بودجه : که کلاسیک ها به آن اعتقاد داشتن

2) دیگری عدم تعادل در بودجه : زیرا تعادل در اقتصاد کلان مهمتر است

3) تعادل ادواری : منظور این است که بودجه باید در یک دوره تجاری از توازن برخوردار باشد منظور از دوره تجاری یک دوره 7 تا 10 ساله است دوره تجاری دوره است که یک دوره رونق و رکورد را در بر می گیرد.

در دوره رونق : مازاد ایجاد شده باید اندوخته شود و برای رفع کسری در بودجه به کار رود بدین شکل برای یک دوره تجاری توازن برقرار خواهد شد.

در واقع در شرایط رونق اقتصادی درآمد بالا و زیاد می شود لذا بایستی سیستم مالیاتی درآمد را تعقیب کند و این شرایط مالیات تصاعدی است. پس در صورتی که هزینه ها ثابت است درآمدها افزایش می یابد لذا بایستی مالیات بر درآمد به صورت تصاعدی باشد.

برای آنکه کسری بودجه اصلاح شود چه راههایی دارد؟

به این موضوع قبلاً پرداختیم اما کلاً داریم :

1) فروش اوراق قرضه نزد اشاص حقیقی یا حقوقی در داخل

2) فروش اوراق قرضه نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی در خارج

3) استفاده از ذخایر بانک مرکزی

4) استفاده از وام های خارجی

آثار اقتصادی راههای فوق زیاد است اما نکات زیر قابل توجه است:

1- در شرایطی که دولت ها از اوراق قرضه استفاده می کنند بخشی از پس انداز غیر دولتی به دولت انتقال می یابد و در باز پرداخت پس انداز به همراه پاداش آن دعوت داده می شود.

2- در هنگام استفاده از وام های خارجی دولت ها از پس انداز خارجیان استفاده می کنند اما هنگامی باز پرداخت اصل و فرع آن از منابع کشور کم می شود.

3- استقراض از بانک مرکزی توسط دولت آسانترین و زیان بار ترین روش است .

4- استقراض واقعی همان فروش اوراق قرضه یا استفاده از پس اندازهای خارجی است و استقراض دولت از بانک مرکزی واقعی نمی باشد.

نکته مهم : استقراض از بانک مرکزی بیشترین اثر اقتصادی دارد و باعث افزایش حجم پول می شود مالیاتها کمترین اثر انبساطی را دارد از نظر استقراض فروش اوراق قرضه بعد از مالیاتها کمترین اثر انبساطی را دارد.

در ایران در دوره جنگ تحمیلی به دلیل مخارج دفاعی کسری بودجه وجود داشت و روش دولت استقراض بانک مرکزی بود از این رو حجم پول به شدت افزایش یافت در واقع بعد از جنگ هزینه‌های عمرانی جانشین هزینه های دفاعی شدند.

هنوز هم در ایران قسمت اعظم درآمد دولت از محل درآمد حاصل از فروش نفت است اگر چه درآمدهایی مثل حق بیمه بسیار ناچیز می باشد در سالهای اخیر سعی شده بر مالیتهای مستقیم تاکید شود.

سوال : چه رابطه ای بین فرهنگ- اقتصاد و سیساست را بگویید و چیست؟

اقتصاد : ؟ سیاست:؟ فرهنگ :؟ به واسطه نسل ها به افراد دیگر منتقل می شود.

بودجه :

به طور کلی برای آنکه در کشورمان بودجه آماده شود بایستی اقدامات و مراحلی برای آن صورت گیرد لازم به توضیح است که در طول تاریخ و در واقع تاریخچه بودجه در ایران به دوران پادشاهان گذشته باز می گردد مثلاً در دوره پادشاهان صفوی مجلس (پارمانی وجود نداشت) و شاه ، وزیر مایه(مستوفی الممالک) را مامور تنظیم بودجه می کرد وافراد در شهرستانها تحت نام مستوفی دفاتری به نام کتابچه داشتم که کتابچه هر شهرستان بودجه هر شهرستان را تشکیل می داد اگر از تاریخچه بودجه بگذریم به طور کلی چهار مرحله برای تنظیم و تهیه بودجه لازم است لازم است و مراحل چهار گانه به شرح زیر است:

1. تهیه و تنظیم بودجه 3. اجرای بودجه

2. تصویب بودجه 4. نظارت بر بودجه

1. تهیه و تنظیم بودجه : قبلاً ابلاغ بخش نامه بودجه به عهد نخست وزیر بود اما اکنون ریاست محترم جمهور در اواسط سال وظیفه ابلاغ بخشنامه بودجه را بر عهده دارد پس از این ابلاغ دستور‌العمل ها و پیوستهای لازم از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی (MPO) به دستگاههای اجرایی ارسال می شود در هر وزارت خانه پس از این کار ستاد بودجه تشکیل می شود که بایستی مبادرت به تهیه و تنظیم بودجه برای هر دستگاه نماید این کار در استانها توسط سازمان برنامه هر استان دنبال می شود دقت کنید در سازمان برنامه بودجه ، 1- بودجه های پیشنهادی مورد بررسی قرار می گیرد و اصلاحات 2- لازم انجام خواهد شد پس از آنکه این کار انجام شد و بررسی نهایی 3- برای بودجه عمومی از طریق ستاد برنامه در سازمان مدیریت و برنامه انجام شد بودجه برای 4- بررسی به هیئت دولت فرستاده می شود در انتها برای تهیه و تنظیم بودجه لایحه بودجه به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه می شود و به وسیله رئیس جمهور به مجلس تقدیم می گردد.

2- تصویب بودجه: از وظایف مجلس است[(اصل 52 قانون اساسی) بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می گردد از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تقدیم می گردد هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود]

بعد از آنکه رئیس جمهور لایحه بودجه را به مجلس داد بایستی این لایحه در مجلس مطرح شود و به کمیسیون بودجه ارجاع داده خواهد شد.

کمیسیون بودجه در مجلس مطالعات کافی و مفصلی روی لایحه بودجه انجام خواهد داد در صورتی که صلاح بدانند برای توضیحات لازم از نمایندگان دولت سوال صورت خواهد گرفت در انتها لایحه بودجه از طریق مخبر کمیسیون مربوطه در جلسه علنی مجلس مطرح خواهد شد و گزارش کار کمیسیون به مجلس داده می شود باز هم اگر لازم باشد از بخشهای مختلف دولت جهت انجام توضیح بایستی در مجلس حضور یاند و به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دهند پس از اینکه این پرسند(پرسه) طی شد نسبت کفایت مذاکرات رای گیری می شود و در صورت تایید بودجه بایستی به تایید شورای نگهبان هم برسد سپس رئیس مجلس آن را به ریاست جمهوری ارسال می کند.

3. اجرای بودجه: از وظایف قوه مجریه می باشد بعد از آنکه قانون بودجه به دولت ابلاغ شد در واقع مقدمات اجرای بودجه آماده شده که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

الف) ابلاغ بودجه: هر قانونی باید به وسیله دولت به دستگاه اجرائی ابلاغ شود از این رو بنابر قانون بودجه هر دستگاه به تفکیک اعتبارات جاری و عمرانی در قالب هر برنامه به وسیله دولت به آن دستگاه ابلاغ خواهد شد برای دستگاهها اعتبارات جاری بر حسب مواد هزینه و اعتبارات عمرانی در قالب هر برنامه به تفکیک برای هر یک از طرحها ابلاغ می شود.

ب) مبادله موادفقتنامه طرح و فعالیت: بایستی پس از ابلاغ بودجه بین (MPO) و دستگاه اجرائی مبادله موافقتنامه انجام شود و تا زمانی که این کار انجام نشود اعتبارات به صورت علی الحساب پرداخت خواهد شد مدت استفاده از سیستم پرداخت علی الحساب را ضوابط یا تبصره های بودجه مشخص کند موافقتنامه ها سندی هستند مالی که دستگاه اجرایی متعهد می شود که شرط عملیات موجود در آن را رعایت کند و در صورت تغییر و در صورت تغییر بایستی موافقتنامه اصلاحی مبادله شود.

ذی حساب هر سازمان موظف است تا مفاد مالی موافقتنامه ها رعایت و اجرا شود به طوری که دروحله اعتبارات جاری از حد اعتبار مصوب هر برنامه و مواد هزینه تجاوز نکند در وحله دوم اعتبارات عمرانی هر پروژه از حد اعتبار مصوب هر پروژه تجاوز نکند و پرداخت هزنیه در حد اعتبارات مواد هزینه هر طرح باشد در وحله سوم هر تعهد مالی دیگری که در متن موافقتنامه گنجانده شده باشد سازمان مدیریت می تواند بر روی آنها نظارت داشته باشد اگر چه کنترل فعالیت مالی با دستگاه اجرایی خواهد بود.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، موضوع، بیکاری

بیکاری

شنبه 3 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات114 بیکاری نرخ بیکاری بهترین راه شناخته شده در ارزیابی بازار کار و یکی از مواردی است که در بسیاری از کشورها بسیار بدان پرداخته شده است. این شاخص به همراه شاخص اشتغال به جمعیت، از بزرگترین شاخص های بازار به حساب می آید. نرخ بیکاری 136 کشور در نقشه شماره 1 آمده است. اطلاعاتی راجع به تعداد افراد بیکار نیز در 27 کشور دیگر در دسترس می باشد. اما کمبود آمار در زمینه میزان کل اشتغال مانع محاسبه نرخ بیکاری در آنها می شود.نقشه شماره1: نرخ کل بیکاری در سالهای اخیر در هفت کشور الجزایر، یوگوسلاوی، ماسارونیا ، مراکش ، نامبیا ، صربستان، مونتنگرو و کرانه باختری و نوار غزه نرخ بیکاری بیش از 20 درصد در سالهای اخیر بوده است. الگوی منطقه ای خاصی در زمینه بیکاری وجود ندارد . به استثنای صحرای بزرگ آفریقا، که اطلاعات کمی در رابطه با آن وجود دارد، نرخ بیکاری در تمام گروهها ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بیکاری

تحقیق در مورد رشد جمعیت و نرخ بیکاری

جمعه 2 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه12 رشد جمعیت و نرخ بیکاری   آمار بیکاران و نرخ بیکاری در هر جامعه، بیانگر میزان گسست  ساختار اجتماعی و اقتصادی است. در دو دهه اخیر  در ایران، معضل بیکاری بیش از پیش بر گریبان جامعه چنگ انداخته است. طبق دیدگاه جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعی این مسأله در ایران رتبه اول را در بین آسیب‌های اجتماعی دارا است. در این نوشته ضمن تحلیل روند رشد جمعیت به تغییر نرخ بیکاری در سال‌های اخیر و به طور ویژه به تحلیل روند بیکاری در سال‌های 80  و 82 پرداخته شده و با تحلیل روند گذشته به اوضاع اشتغال و بیکاری در سال 85 توجه و آمار احتمالی استخراج شده است. نگاه گذرا به روند رشد جمعیت و بیکاری در ایران  تا 1375 میانگین رشد جمعیت از سال 46 تا 55 نزدیک به 3 درصد و از سال 56 ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، جمعیت، بیکاری

بیکاری

جمعه 2 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات61   فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه بیان مسله اهمیت و ضرورت بیکاری بیکاران چه کسانی هستند نظرات اقتصاددا نان در آغاز بحران نظریات و علل و عوامل بیکاری پیشینه انواع بیکاری بیکاری اتفاقی بیکاری فریکسیونل ماهیت بیکاری فصل بیکاری ادواری بیکاری تکنولوژی انواع بیکاری در کتاب مشاغل غیر رسمی 3 بیکاری در کشورهای جهان سوم بیکاری در ایران در ملی1355تا1370 منابع و مآخذ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بیکاری

تحقیق در مورد بیکاری

جمعه 2 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:41 فهرست مطالب:   ب) سیستم مالیات بر درآمد تصاعدی : الف) مالیات بر درآمد تناسبی اصل شاملیت یا تفصیل بودجه: اصل جامیعت یا کاملیت بودجه : اصل وحدت بودجه : اصل تعادل در بودجه : اصول بودجه : اصل سالانه بودن بودجه: اقتصاد کلان : را آموختید اکنون سعی داریم در یک اقتصاد ساده سه بحثی با استفاده از فروضی که طمرح می کنیم تعادل در اقتصاد کلان را مورد مطالعه قرار می دهیم همچنین به تعیین درآمد ملی تعادلی پرداخته و سپس در شرایطی که با کسری بودجه مازاد بودجه یا تعادل در بودجه مواجه هستیم به حل مسئله بپردازیم. اقتصاد ساده سه بخشی زیر را در نظر بگیرید در این اقتصاد برای سادگی میزان سرمایه گذاری ثابت و مستقل بوده است و همچنین میزان مخارج دولت نیز به صورت ثابت (مستقل) مد نظر است در ارتباط با بح ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، بیکاری

تحقیق درباره نرخ جدید بیکاری در ایران

چهارشنبه 31 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:11 فهرست و توضیحات: بیکاری در ایران نرخ جدید بیکاری در استان های مختلف ایران مبارزه با رشد بیکاری در ایران نزدیک به یک چهارم از نیروی کار ایران فاقد اشتغال و بیکار است. [۱] حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند. مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را 21.8 درصد اعلام کرده که تقریبا دو برابر نرخ متوسط بیکاری در ایران است. نرخ بی‌کاری در استان‌های مختلف ایران متفاوت است. اما اغلب نرخ بی‌کاری در استان‌های مرزنشین از دیگر نقاط ایران بالاتر است. در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش کامل تحلیلی از معضل بیکاری در ایران نوشت: «بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره یررسی نرخ جدید بیکاری در ایران و راههای مقابله با آن

چهارشنبه 31 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:52 فهرست و توضیحات: یررسی نرخ جدید بیکاری در ایران و راههای مقابله با آن تعریف بیکاری علل بی‌کاری انواع بی‌کاری بی‌کاری فصلی بی‌کاری پنهان آثار بی‌کاری نرخ بیکاری در ایران معضل بیکاری نرخ بیکاری در استان های مختلف ایران در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش کامل تحلیلی از معضل بیکاری در ایران نوشت: «بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده است.» در همین سال دولت ایران اعلام کرده است که نرخ بیکاری در کشور حدود ۱۲ درصد است که این آمار در نظر برخی آگاهان غیرواقعی می‌نماید. برخی کارشناسان انتقادهایی به شیوه های آمارگیری بیکاران در ایر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بیکاری

چهارشنبه 24 شهریور 1395
بیکاری 18 صفحه از نظر اقتصادی هر فعالیتی که به قصد تولید انجام شده و پاداش داشته باشد کار نامیده می‌شود هرچند از دیدگاه جامعه شناختی مفهوم ثبات نیز در معنی کار لحاظ می‌شود پس ممکن است فعالیتی از دید اقتصادی، کار به شمار رود ولی جامعه شناسان به دلیل پیامدهای نادرست و بی‌ثباتی، آن‌را کار ندانند. عمده‌ترین پیامدهای بیکاری عبارتند از: 1ـ احساس بی‌ارزشی در فرد 2ـ فقر و تنگدستی و مشکلات خانوادگی، 3ـ بزه‌کاری و آلوده شدن به اعتیاد... 4ـ عقب ماندگی کشور از نظر اقتصادی. جواب تفصیلی: پرسش‌گر محترم سلام علیکم: در پناه خداوند مؤفق و مؤید باشید. سوال شما در واقع به سه موضوع مهم و مرتبط بهم اشاره دارد. 1ـ بیکاری چیست؟ 2ـ آیا به شغل‌های کاذب هم کار اطلاق می‌شود؟ 3ـ عوارض و پیآمدهای فردی و اجتماعی بیکاری کدام‌اند؟ از نظر ترتیب منطقی ابتدا ل ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بیکاری

بحران بیکاری

سه‌شنبه 23 شهریور 1395
بحران بیکاری 11 صفحه     بیکاری و تورم دو معضل شوم اقتصادی است که تمام هم و غم اقتصاددانان درحرکت چرخهای تولیدی برای حل آنها است.هر چند دو بیماری تورم و بیکاری به زمان و مکان خاصی اختصاص ندارد اما شدت و ضعف آن همواره دردسر ساز بوده است.  .تظاهرات ها، ناآرامی های اجتماعی و در حد ضعیف تر اعتصابات کارگری از جمله آثار سوء وجود این دو معضل است که کشور ما را نیز شامل شده است.بیکاری معضلی است که اگر جوانب پیدا و پنهان آن خوب رصد نشود در آینده اقتصاد ایران را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد. متأسفانه سهل انگاری دستگاه های مختلف برای حل این معضل تا جایی پیش رفته که در حال حاضر آمار دقیق و قابل استنادی از نرخ بیکاری در ایران وجود ندا رد. با توجه به این شرایط است که به نظر می رسد یکی از مهمترین دغدغه های دولت نهم حل معضل بیکاری می باشد معضلی که نه با شعار بلکه با شعور و عمل به ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بحران، بیکاری

دانلود مقاله تعریف بیکار و بیکاری وپیامدها

دوشنبه 22 شهریور 1395
تعریف بیکار در اقتصاد به فردی گفته می‌شود که در سن کار (۱۵ تا ۶۵ سال) و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند. کودکان و افراد مسن از آن جهت که قادر به انجام کار نیستند، جزو جمعیت فعال به حساب نمی‌آیند. زنان خانه‌دار و دانشجویان اگر جویای کار نباشند، جزو جمعیت فعال شمرده نمی‌شوند. پیش از هر چیز، تعریف بیکاری هنوز از وضوح چندانی برخوردار نیست. دولت ها و مراکز آمارگیری متفاوت با استفاده از تعریف های مختلف به نتایجی ناهمخوان می رسند و گاه این پدیده اعتراض های مختلفی را موجب شده است. راه های حل این معضل نیز به همان اندازه متنوع و حتی در تضاد با یکدیگر قرار دارند. برخی از دخالت فعالانه دولت و بزرگ شدن آن برای مبارزه با بیکاری دفاع می کنند و بعضی دیگر دخالت های دولت را به بالا رفتن نرخ بیکاری و تعمیق این مشکل مربوط می دانند. مقالات این پرونده نیز آشنایی مقدماتی با ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله مشکل بیکاری در جوامع امروزی

دوشنبه 22 شهریور 1395
پیش از هر چیز، تعریف بیکاری هنوز از وضوح چندانی برخوردار نیست. دولت ها و مراکز آمارگیری متفاوت با استفاده از تعریف های مختلف به نتایجی ناهمخوان می رسند و گاه این پدیده اعتراض های مختلفی را موجب شده است. راه های حل این معضل نیز به همان اندازه متنوع و حتی در تضاد با یکدیگر قرار دارند. برخی از دخالت فعالانه دولت و بزرگ شدن آن برای مبارزه با بیکاری دفاع می کنند و بعضی دیگر دخالت های دولت را به بالا رفتن نرخ بیکاری و تعمیق این مشکل مربوط می دانند. مقالات این پرونده نیز آشنایی مقدماتی با پدیده بیکاری و راه های حل آن را با تمرکز بر نمونه مورد بررسی آمریکا هدف خود قرار داده است. وقتی بحران بدهی های سال ۲۰۰۸ از مرکز صحنه کنار رفت، این بار نوبت معضل بیکاری بود تا پا پیش بگذارد و دست کم برای مدتی، مرکز صحنه مباحث اقتصادی آمریکا را اشغال کند. اگر اوضاع به شکل قابل توجهی تغییر نکند، بیکاری در انتخابات ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 18 )
   1       2    >>