X
تبلیغات
رایتل

بررسی بیولوژیکی گل و میزان ناسازگاری در دو رقم زیتون

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

بررسی بیولوژیکی گل و میزان ناسازگاری در دو رقم زیتون


چکیده

ازمایش بمنظور بررسی بیولوژیکی گل و میزان خود ناسازگاری و اثرات ان بر کمیت وکیفیت میوه دو رقم زیتون زرد وماری انجام شد. در این ازمایش درصد گل کامل و ناقص در دو رقم، در جهتهای اصلی درخت اندازه گیری شد. همچنین قوه نامیه دانه گرده جهت مشخص نمودن میزان باروری گلها با استفاده از روش رنگ امیزی شیمیایی محاسبه گردید.جهت بررسی میزان خود ناسازگاری، دو تیمار گرده افشانی شامل خود گرده افشانی و گرده افشانی ازاد در درختان زیتون ارقام زرد و ماری اعمال گردید.

نتایج ازمایش نشان داد که بالاترین درصد گل کامل در سمت جنوبی و کمترین ان درسمت شمالی درخت قرار دارد ، افزایش گل کامل در سمت جنوبی درخت باعث افزایش تشکیل میوه اولیه شد، اما بعد ازریزشهای اولیه و ثانویه تفاوت معنی داری در میوه تشکیل شده نهایی مشاهده نگردید.

بالاترین قوه نامیه دانه گرده در سمت شمالی درخت و کمترین ان در سمت جنوبی درخت مشاهده شد. مقایسه قوه نامیه دانه گرده دو رقم زیتون نشان داد که قوه نامیه دانه گرده رقم زرد بیشتر ازرقم ماری است، ولی این دو رقم با داشتن قوه نامیه دانه گرده بالا میتوانند به عنوان ارقام گرده دهنده با ارقام سازگار دیگر در باغ کاشته شوند.

انالیز واریانس ارقام، حاکی از تفاوتهای ژنتیکی بین ارقام از نظر توان تولید محصول بود. در این ازمایش تیمار گرده افشانی ازاد نسبت به خود گرده افشانی باعث افزایش عملکرد محصول در سطح1% در هر دو رقم گردید. کیفیت میوه در تیمار گرده افشانی ازاد از طریق افزایش وزن ، طول و درصد گوشت میوه نیز در سطح 1% افزایش نشان داد. در تیمار خود گرده افشانی تولید میوه های بکرزا و غیرطبیعی افزایش نشان داد که سبب کاهش عملکرد و کیفیت میوه های تشکیل شده نسبت به تیمار گرده افشانی ازاد گردید.

در این ازمایش مشخص شد که رقم ماری، رقمی قسمتی خود سازگار و رقم زرد، رقمی قسمتی خود ناسازگار است زیرا میوه تشکیل شده در تیمار گرده افشانی ازاد در رقم ماری حدود 3 برابر و در رقم زرد کمتر از 2برابر تیمار خود گرده افشانی بود.

لذا توصیه میشود با توجه به میزان خود ناسازگاری این دو رقم، برای افزایش کمی وکیفی محصول، از کاشت تک رقمی ارقام فوق در باغ خودداری شود.

کلمات کلیدی: زیتون ناسازگاری- گرده افشانی.

....................................................................................................................................

* این تحقیق قسمتی از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول می باشد .

مقدمه

زیتون با نام علمیOlea europaeaL.) (درختی همیشه سبز از خانوادهOleaceae) (می باشد. که بعلت میوهای مفید و خوراکی که روغنی بسیار مرغوب و سودمند از ان بدست می ایددر تمام جهان شهرتی بسزا دارد( 1 ).

لازمه تولید میوه در درختان زیتون گرده افشانی و تلقیح مناسب گلهای ان می باشد.از نظر باروری زیتون گیاهی خود گشن و دگر گشن است . بدین معنی که هم میتواند از گرده خودو هم از گرده زیتونهای دیگر بارور شود.مسئله گل دهی و تلقیح گل و یا ریزش گلها در ارقام مختلف زیتون از مسائلی است که در میزان تولید و کیفیت میوه های زیتون موثر است. همچنین مسئله بارورشدن و یا عقیم بودن, خود باروری و دگر گشنی گلهای زیتون از مهمترین مسائلی است که بر کمیت و کیفیت میوه تاثیر داشته و نقش مهمی را در عملکرد محصول ایفا می کند( 16،17 ).

ارقام مختلف زیتون از نظر سازگاری دانه گرده با مادگی گل به چهار دسته تقسیم می شوند که عبارتند از: ارقام خود بارور, ارقام قسمتی خود بارور, ارقام قسمتی خود نا بارور و ارقام خود نابارور که سه گروه اخر برای تولید میوه تجاری نیاز به دگر گرده افشانی ورقم گرده افشان مناسب دارند( 30 ). خود ناسازگاری یکی از مهمترین عواملی است که باعث دگرگشنی در درختان زیتون می گردد( 10 ). وجود خود ناسازگاری در درختان زیتون توسط محققان زیادی از جمله شارما و همکاران, هارتمن, اندرولاکیس, سیبت و همکاران گزارش شده است(2،13،27،28 ).

برای اولین بار مایلر[1] در سال 1895 گزارش کرد که در ارقام زیتون کاشته شده در جنوب کالیفرنیا در صورتیکه چند رقم با هم کاشته شوند، محصول‌دهی بهتری خواهند داشت (19).

بعد از آن کاندیت[2] (1974)، برادلی[3] و هارتمن (1961)، و گریگز[4] و همکاران (1975) میزان میوه‌دهی درختان زیتون را با دگر گرده‌افشانی[5] و خود گرده‌افشانی[6] در ارقام مختلف مقایسه نمودند(4،5،12).

میزان خودگشنی و دگرگشنی در ارقام مختلف متفاوت است. در برخی از ارقام خودگشنی برای تولید میوة اقتصادی کافی نیست و بسیاری از ارقام نیاز به دگرگشنی و گردة ارقام خاص دارند (29).

خودگشنی در درختان زیتون هنگامی مفید است که رقم خودسازگار[7] باشد در غیر این صورت میزان محصول کاهش خواهد یافت (1).

فرارا1 وهمکاران با بررسی بیولوژیکی گل و میزان گرده‌افشانی در 7 رقم زیتون دریافتند که رقم بوتیلن2 یک رقم خود سازگار می‌باشد و می‌توان این رقم را بصورت خالص در باغات کشت کرد (9).

آواستی و سینگ، میزان خود گرده‌افشانی و گرده‌افشانی باز3 را در بین ارقام پندولینو4، کورنیکوبرا5، کراتینا6، آگلاندا7، آسکولانا[8]، کورنیکوبرا آتیکا[9]، لیچینو[10] و فرانتویو11 با استفاده از پاکت‌گذاری مشخص نمودند.

نتایج آزمایشات نشان داد که میزان خودگشنی ارقام پندولینو و کورنیکوبرا به ترتیب با 2/13 و 9/13 بالاتر از سایر ارقام بوده و این در حالی بود که میزان گرده‌افشانی باز در این دو رقم بترتیب 9 و 7/8 درصد بود. ارقام فرانتویو و کراتینا قسمتی خودگرده‌افشان بودند و کمترین میزان میوه‌دهی در ارقام کورنیکوبراآتیکا، لیچینو و آگلاندا با خودگشنی مشاهده گردید. در بررسیهای بعمل آمده مشخص گردید که میزان میوه‌دهی در رقم آسکولانا با خودگشنی صفر می‌باشد و این رقم بایستی با ارقام مناسب و سازگار دیگر کاشته شود (3).

سی‌بت12 و همکاران گزارش کردند که در زیتون رقم مانزانیلا خود گرده‌افشانی بوسیله پاکت‌گذاری باعث تولید میوه‌های کوچک و بد شکل می‌گردد و همچنین تعداد میوه‌های تشکیل شده با خود گرده‌افشانی کمتر از تعداد میوه تشکیل شده با گرده‌افشانی آزاد و دگر گرده‌افشانی است(28).

سینگ13 و کار14 با مطالعه خود گرده‌افشانی در 4 رقم زیتون پندولینو، آسکویترانا15، مورایلو16 و کانینو17 میزان میوه‌دهی را در ارقام فوق محاسبه نمودند. مقدار میوه تشکیل شده با خود گرده‌افشانی بترتیب 41، 53، 62 و 66 درصد گزارش شد. آنها اعلام کردند که رقم کانینو یک رقم خودسازگار است و میتوان آنرا بصورت خالص جهت تولید میوه کشت کرد (30).

آواستی18 و سینگ با مطالعة خود گرده‌افشانی و گرده‌افشانی باز روی ارقام کاشته شده در هندوستان اعلام کردند که میزان محصول‌دهی در ارقام آسکولانا، لیچینو، کورنیکوبراآتیکا و آگلاندا در اثر گرده‌افشانی باز بیشتر از خود گرده‌افشانی می‌باشد (3).

سینگ و کار میزان میوه‌دهی در ارقام پندولینو، آسکویترانا،‌ مورایلو و کانینو را در شرایط طبیعی با گرده‌افشانی باز بترتیب 51، 81، 82 و 45 درصد گزارش کردند. بدین ترتیب مشخص گردید که علت کاهش میوه‌دهی در رقم کانینو نسبت به سایر ارقام در گرده‌افشانی باز بدلیل دگر ناسازگاری این رقم می‌باشد و این در حالی است که میزان خودباروری در رقم کانینو 66 درصد گزارش شده بود که نسبت به دیگر ارقام تحت آزمایش بیشتر بود (30).

عموماً میوه‌دهی در درختان زیتون با دگر گرده‌افشانی بیشتر از خود گرده‌افشانی و گرده‌افشانی باز است. کاروسینگ (1982) اعلام کردند که گرده‌افشانی بین ارقام کراتینا و کورنیکوبرا سبب افزایش میوه‌دهی میشود (14).

در آزمایشی مشابه میزان ریزش میوه در زیتون رقم بیان کولیلا1 در اثر خود گرده‌افشانی محاسبه گردید. نتایج آزمایش نشان داد که میزان ریزش میوه در رقم فوق در اثر خود گرده‌افشانی زیاد است در حالیکه دگرگرده‌افشانی در این رقم سبب افزایش میوه‌دهی و کاهش ریزش میوه می‌گردد (14).

جنتیل2 (1951) و دبرتولدی3 و فیورینتو4 (1968) با آزمایش بر روی 3 رقم زیتون کاشته شده در ایتالیا اعلام کردند که دگر گرده‌افشانی سبب افزایش میوه‌دهی در این ارقام می‌گردد (6،11).

با مطالعه گرده‌افشانی در ارقام مختلف زیتون در شرایط آب و هوایی هند مشخص گردید که ارقام کورنیکوبرا، آگلاندا و فرانتوئیو گرده دهنده‌های مناسبی برای ارقام کراتینا، آگلاندا، ‌کورنیکوبراآتیکا و لیچینو می‌باشند و دگر گرده‌افشانی سبب افزایش میوه‌دهی در ارقام فوق گردید (15).

در آزمایشی رالو5 و همکاران میزان خود گرده‌افشانی و دگر گرده‌افشانی را در درختان زیتون ارقام مورایلو، فرانتوئیو و مانزانیلا محاسبه نمودند. آنها اعلام کردند که تعداد میوة تشکیل شده بعد از 25 روز از تمام گل در خود گرده‌افشانی بیشتر از دگر گرده‌افشانی است، اما شمارش میوه بعد از 45 روز از تمام گل نشان داد که مقدار میوه تشکیل شده در ارقام مختلف متفاوت بوده و میزان میوه تشکیل شده با دگر گرده‌افشانی بیش از خود گرده‌افشانی است. آنها علت این امر را ریزش میوه‌های تازه تشکیل شده در اثر خود گرده‌افشانی اعلام کردند (24).

برادلی و گریگز با انجام آزمایش میزان رشد لوله گرده در خامه را با خود گرده‌افشانی و دگر گرده‌افشانی محاسبه نمودند. آنها اعلام کردند که در دگر گرده‌افشانی رشد لولة گرده در خامه سریعتر بوده و دوره گرده‌افشانی موثر6 کوتاهتر از خود گرده‌افشانی می‌باشد در نتیجه تولید محصول بیشتر خواهد بود (4).

با توجه به توسعه کاشت زیتون در استانهای کشور و طرح طوبی که بصورت یک طرح ملی در سطح یک میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی کشور بعمل امده, لزوم شناخت عوامل موثر بر کمیت وکیفیت میوه این درخت بیش از پیش احساس میگردد.1. Miller

2. Condit

3. Bradley

4. Griggs

5. Cross pollination

6. Self pollination

7. Self compatible

1.Ferrara

2.Bouteilan

3.Open pollination

4.Pendulino

5. Cornicobra

6. Coratina

7.Aglandeau

8. Ascolano

9. Cornicobra attica

10. Leccino

11. Ferantoino

12. Sibbet

13. Singh

14. Kar

15. Ascoiterana

16. Moraiolo

17. Canino

18. Awasthiخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان

یکشنبه 4 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات31 مقدمه:دیر زمانی نیست که یکی از اهداف مهم واصلی در قانون تاًسیس شرکتها و کارخانجات صنعتی در ایران حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن تعیین شده است. به موجب این قانون کارخانجات صنعتی می بایست نظارت و دقت مضاعفی در خصوص جلوگیری از تخریب محیط زیست به هر نحو به عمل آورند. در غیر این صورت با برخوردهای جدی و شدیدی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست روبرو خواهند شد.مبحث اول: مشخصه های فیزیکی،شیمیایی و زیست شناسی فاضلابفاضلاب را از روی ترکب فیزیکی ، شیمیایی و زیست شناختی (بیولوپژیکی) آن مشخص می کنند که به اختصار در ادامه به آن می پردازیم :الف : مشخصه های فیزیکی (مواد جامد ، رنگ ، بو ، دما ، کدورت و چگالی)الف-1 : مواد جامد : عبارت است از مواد شناور ، مواد قابل ته نشینی ، مواد کلوییدی و مواد محلول است . در کل مواد جامد عبارت است از تمامی موادی که به شکل پسما ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق تصفیه بیولوژیکی آب و فاضلاب

جمعه 2 مهر 1395
جمع آوری و تصفیۀ فاضلاب های شهری یکی از مهمترین مسائل حفاظت از محیط زیست جوامع بشری می باشد. کشورهای صنعتی پس از مواجه شدن با معضلات ناشی از عدم توجه کافی به این مسئله مهم ، هزینه های سنگینی را در جهت مبارزه با اثرات سوء آن متحمل شدند . در کشورهای در حال توسعه نیز توجه به این امر بعنوان یکی از پایه های اساسی رشد پایدار امری الزامی به نظر می رسد. جهت انجام این مهم باید در کنار پیگیری امور اجرائی ، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز و اطلاع رسانی گسترده را نیز مد نظر قرار داد. طراحی و اجرای صحیح تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب نیاز به انجام امور تحقیقاتی بنیادی و کاربردی و برگزاری آموزشهای تخصصی مرتبط در سطوح مختلف علمی تخصصی بر مبنای نتایج حاصل از مطالعات و تحقیقات انجام شده دارد. مدون نمودن نتایج مطالعات و تحقیقات امری الزامی جهت اطلاع رسانی صحیح و کامل می باشد. در این پروژه می خواهیم تصفیه ب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق تصفیه بیولوژیکی آب و فاضلاب

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
آبهای مصرف شده در زندگی روزمره به طریق مختلف به منابع اولیه خود باز می گردند اما بدلیل تغییر در کیفیت آنها ، نمی توانند به عنوان همان آب اولیه مورد استفاده قرار بگیرند. که این تغییر در کیفیت ممکن است مربوط به افزایش دما و یا اضافه شدن مواد آلی ، معدنی و .... باشد که تحت عنوان فاضلاب نامیده می شود. فاضلاب مایعی است خاکستری و بدون بو که در هوای گرم خیلی سریع تجزیه نشده و دارای بو تعفن و رنگ تیره می شود. پس هدف از تصفیه فاضلاب ایجاد شرایط بهداشتی برای زندگی و پاک نگه داشتن محیط زیست می باشد . در این پروژه به روشهای مختلف تصفیه فاضلاب و مراحل آنها اشاره شده است. روش اول : مرحله مقدماتی تصفیه فیزیکی فاضلاب است که شامل مراحلی از قبیل آشغالگیری و ته نشینی مواد معلق آن می باشد. 2- روش دوم : تصفیه بیولوژیکی فاضلاب است که مراحل آن شامل هوادهی ، استفاده از بــــاکتری های گوناگون موجود در فاضلاب بر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره آشنایی با سیستم های بیولوژیکی و کنترل آن

چهارشنبه 31 شهریور 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 24 صفحه                 تعاریف و کلیات     کنترل با نظریة سیستم ها و مدلسازی ارتباط بسیار نزدیکی دارد. یک سیستم کنترل مجموعه ای از اجزاء به هم پیوسته است که هدف آن فراهم کردن پاسخ مطلوب می باشد. منظور از کنترل یک سیستم این است که رفتار یک یا چند متغیر آن به صورت مطلوب در آید. به عنوان مثال در راندن خودرو ، کنترل به نحوی انجام می شود تا شخص با طی یک مسیر به مقصد مورد نظر برسد.     برای سادگی اجزاء کنترل شونده و کنترل کننده با بلوک دیاگرام نشان داده می شوند. هر بلوک  ارتباط میان ورودی و خروجی یا رابطة علت و معلولی فرایند را نشان می دهد. در کل سیستم های کنترلی در دو دسته قرار می گیرند: کنترل حلقه باز کنترل حلقه بسته سیستم کنترل حلقه باز یک کنترل کننده و عملگر را به کار ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی

یکشنبه 28 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:41 فهرست مطالب:   1-مقدمه.............................. 2 2-بلوغ............................... 5 3-انواع بلوغ......................... 5 4-سن بلوغ............................ 7 5-نشانه های بلوغ..................... 9 6-بلوغ و بحران بیولوژیکی              11 7-بلوغ و بحران عاطفه................. 15 8-منابع.............................. 26 در جریان رشد انسان دوران حساسی وجود دارد که در شکل گیری شخصیت و زندگی فرد نقش مهمی ایفا می نماید سالهای آغازین کودکی و دوره نوجوانی از این مراحل سرنوشت ساز می‌باشد. شناخت دنیای پر رمز و راز نوجوانی که دوران تحول سریع جسمانی، تحول در رفتار و شخصیت، دوران بازسازی تجربه ها، نظا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی 28 ص - ورد

یکشنبه 28 شهریور 1395
مقدمه در جریان رشد انسان دوران حساسی وجود دارد که در شکل گیری شخصیت و زندگی فرد نقش مهمی ایفا می نماید سالهای آغازین کودکی و دوره نوجوانی از این مراحل سرنوشت ساز می‌باشد. شناخت دنیای پر رمز و راز نوجوانی که دوران تحول سریع جسمانی، تحول در رفتار و شخصیت، دوران بازسازی تجربه ها، نظام ارزش ها و بالاخره دوران پی بردن به هویت خویشتن است، از اهمیت والایی برخوردار است نوجوانی دوره ای است از تغییرات زیستی، روانی و اجتماعی. هر نوجوان عضوی از یک خانواده و جامعه است که آنها نیز در حال تغییرند. در پی تغییرات اجتماعی و اقتصادی در قرن کنونی، زندگی خانوادگی امروزی با قرن گذشته تفاوت بسیاری یافته است. کامپ نر نشان داد که روابط خانوادگی مطمئن در نوجوانی، تحول «هویت من» را بهبود می بخشد. همچنین بحرانهای دوره نوجوانی قابل پیش بینی و پیشگری است. لازمه آن آشنایی کافی با ویژگیهای رشد در دوره ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی

سه‌شنبه 23 شهریور 1395
در جریان رشد انسان دوران حساسی وجود دارد که در شکل گیری شخصیت و زندگی فرد نقش مهمی ایفا می نماید سالهای آغازین کودکی و دوره نوجوانی از این مراحل سرنوشت ساز می‌باشد. شناخت دنیای پر رمز و راز نوجوانی که دوران تحول سریع جسمانی، تحول در رفتار و شخصیت، دوران بازسازی تجربه ها، نظام ارزش ها و بالاخره دوران پی بردن به هویت خویشتن است، از اهمیت والایی برخوردار است نوجوانی دوره ای است از تغییرات زیستی، روانی و اجتماعی. هر نوجوان عضوی از یک خانواده و جامعه است که آنها نیز در حال تغییرند. در پی تغییرات اجتماعی و اقتصادی در قرن کنونی، زندگی خانوادگی امروزی با قرن گذشته تفاوت بسیاری یافته است. کامپ نر نشان داد که روابط خانوادگی مطمئن در نوجوانی، تحول «هویت من» را بهبود می بخشد. همچنین بحرانهای دوره نوجوانی قابل پیش بینی و پیشگری است. لازمه آن آشنایی کافی با ویژگیهای رشد در دوره نوجوانی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیکی

شنبه 20 شهریور 1395
              مقاله کشاورزی با عنوان کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیکی در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد: * مقدمه * استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز * تناوب زراعی * تراکم گیاهی * استفاده از انگلها،شکارگرها و عوامل بیماریزا * انواع دشمنان * اختصاصی بودن میزبان * عوامل موثر در کنترل بیولوژیکی * تهاجم گیاه * شرایط آب و هوایی * ناپیوستگی دوره زندگی گیاه میزبان * رقابت گونه های گیاه * کنترل بیولوژیکی گیاهان هرز به وسیله حشرات * کنترل بیولوژیکی گیاهان هرز به وسیله عوامل بیماریزا * گیاه هرزکش قارچی * امکانات آینده برای کنترل بیولوژیکی گیاهان هرز * علف هرز در مزارع برنج * علف‌ هرز گندم * علف هرز پنجه مرغی با نام علمی Cynodon dactylon * علفهای هرز انگلی * علف هرز قاشق واش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: کنترل، گیاه، بیولوژیکی