X
تبلیغات
رایتل

‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

شنبه 29 آبان 1395

‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

‌انجمن مالی و پولی بین‌المللی


‌متن موافقتنامه‌ای که در مذاکرات بین چهل و چهار کشور مورد قبول قرار گرفته است:
‌برتن‌وودز - به تاریخ 22 ژوئیه 1944 - مواد موافقتنامه‌ای که راجع به صندوق بین‌المللی پول به عمل آمده به قرار ذیل است:
‌دولتهایی که این موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسیده است به شرح ذیل موافقت می‌کنند:

مقدمه


‌صندوق بین‌المللی پول تأسیس می‌یابد و با رعایت مقررات ذیل شروع به کار خواهد نمود:

‌ماده اول
‌مقاصد


‌مقاصد صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:
1 - تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسایل پولی فراهم آورد.
2 - تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزان‌یافته بین‌المللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول به کار و تأمین درآمد حقیقی و توسعه‌منابع مولده ثروت تمام اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود.
3 - تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.
4 - مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیاد‌تجارت جهانی گشته است.
5 - برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقه‌های کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصت‌داشته باشند که اختلال موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و بین‌المللی می‌زند اصلاح نمایند.
6 - کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنه‌های پرداخت بین‌المللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق.


‌ماده دوم
‌شرایط عضویت
‌بخش اول - اعضاء اصلی


‌اعضاء اصلی صندوق کشورهایی هستند که نماینده آنها در انجمن پولی و مالی ملل متفق حضور داشته و دولتهای مربوطه عضویت آن را قبل از تاریخی‌که در ماده 20 بخش دوم قسمت (ه) مقرر شده پذیرفته باشند.
‌عضویت این صندوق برای دولتهای سایر کشورها در مواقع و با شرایطی که صندوق معین خواهد نمود آزاد است.
‌ماده سوم
‌سهمیه و مبلغ تعهد
‌بخش اول - سهمیه
‌برای هر یک از اعضاء سهمیه‌ای معین خواهد شد. سهمیه هر یک از اعضاء که در انجمن بین‌المللی پول و مالی نماینده داشته و عضویت صندوق را قبل‌از تاریخی که در ماده بیستم بخش دوم قسمت (ه) معین شده پذیرفته باشند مبلغی خواهد بود که در جدول (1) تعیین گشته است. سهمیه سایر اعضاء را‌صندوق تعیین خواهد نمود.
‌بخش دوم - تغییر و تعدیل میزان سهمیه
‌صندوق بین‌المللی پول هر پنج سال یک بار در صورتی که مقتضی بداند در مورد تعدیل سهمیه اعضاء تجدید نظر خواهد نمود. به علاوه اگر مناسب‌بداند به تقاضای هر یک از اعضاء تغییر میزان سهمیه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهد داد. برای تغییر میزان سهمیه اکثریت چهارپنجم از آراء لازم‌خواهد بود و هیچ سهمیه‌ای بدون رضایت عضو مربوط تغییر نخواهد یافت.
‌بخش سوم - مبلغ تعهد و محل و طرز پرداخت آن
‌الف - مبلغ تعهد هر یک از اعضاء معادل سهمیه آن عضو خواهد بود و تماماً باید به صندوق قبلاً یا در تاریخی که عضو به موجب ماده بیستم بخش 4‌قسمت (ج) یا قسمت (‌د) حق خرید پول از صندوق پیدا می‌کند در محلی که صندوق تشخیص دهد پرداخت شود.
ب - هر عضو باید حداقل هر کدام از دو قلم ذیل را که کمتر باشد به طلا پرداخت کند:
1 - بیست و پنج درصد از سهمیه خود.
2 - ده درصد از میزان موجودی خالص رسمی خود از طلا و دلار دول متحده آمریکا در تاریخی که صندوق به موجب ماده بیستم بخش چهارم قسمت(‌الف) اعلام خواهد کرد که قریباً حاضر به معاملات ارزی خواهد بود.
‌هر یک از اعضاء اطلاعات لازمه برای تشخیص میزان خالص طلا و دلاری که رسماً موجود دارند به صندوق خواهد داد.
ج - هر یک از اعضاء بقیه سهمیه خود را با پول رایج کشور خود پرداخت خواهد نمود.
‌د - اگر مقدار موجودی رسمی طلا و دلار هر یک از اعضاء را که در قسمت 2 (ب) ذکر شده به مناسبت این که کشور عضو تحت اشغال دشمن است‌نتوان مشخص کرد صندوق موعد جدیدی برای تشخیص این موجودی مقرر خواهد کرد. اگر این موعد بعد از تاریخی باشد که در ماده بیستم بخش 4‌قسمت (ج) یا قسمت (‌د) معین شده و به موجب آن کشور نامبرده حق خرید ارز از صندوق پیدا می‌کند صندوق و عضو مربوط موافقت خواهند کرد که‌عضو مربوط موقتاً مبلغی طلا مطابق قسمت (ب) ماده بالا پرداخت کند و بقیه مبلغ تعهد را با پول رایج کشور خود بپردازد و این ترتیب مشروط به آن‌است که تعدیل لازم پس از تشخیص موجودی خالص عضو داده شود.
‌بخش چهارم - طرز پرداخت در هنگام تغییر میزان سهمیه
‌الف - هر عضو که با افزایش میزان سهمیه خود رضایت دهد باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت خود بیست و پنج درصد از میزان افزایشی را‌که مقرر شده طلا و بقیه را با پول رایج کشور خود به صندوق بین‌المللی پول پرداخت نماید هر گاه در تاریخی که عضوی برای افزایش سهمیه خود‌موافقت کرده است اندوخته پولی آن عضو کمتر از سهمیه جدید باشد صندوق می‌تواند مبلغی را که باید با طلا پرداخت شود تقلیل دهد.
ب - هر گاه عضوی به تقلیل میزان سهمیه خود رضایت دهد صندوق باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت عضو مبلغی مساوی مابه‌التفاوت را‌در وجه عضو پرداخت نماید. این پرداخت با پول رایج کشور عضو مربوط و با طلا به عمل خواهد آمد و مبلغ پرداخت یا طلا به میزانی خواهد بود که‌در نتیجه آن میزان موجودی صندوق از پول کشور عضو از هفتاد و پنج درصد سهمیه جدید عضو کمتر نشود.
‌بخش پنجم - معاوضه پول رایج با اسناد بهادار
‌صندوق قبول می‌کند که از هر یک از اعضاء خود به جای پول رایج کشور عضو که به تشخیص و قضاوت صندوق برای عملیات صندوق لازم نباشد‌اوراق تعهد یا اسناد مشابهی که از طرف عضو یا نگاهدار سپرده‌هایی که به موجب ماده سیزدهم بخش دوم معین شده است انتشار یافته بپذیرد و این‌اسناد باید غیر قابل فروش باشد و به آن سود تعلق نگیرد و به نرخ برابری آن عندالمطالبه به وسیله بستانکار ساختن صندوق نزد نگاهدار سپرده‌هایی که‌تعیین شده قابل پرداخت باشد. این قسمت نه تنها شامل پول رایجی که اعضاء پرداخته‌اند می‌شود بلکه به هر پول دیگری که باید به صندوق برسد یا‌صندوق تحصیل کرده باشد نیز شامل خواهد بود.
‌ماده چهارم
‌برابری پول
‌بخش اول - تقویم نرخ برابری پول
‌الف - نرخ برابری پول رایج هر کشور عضو به طلا که مقیاس عمومی خواهد بود یا به دلار دول متحده آمریکا با وزن و عیاری که در اول ژوئیه 1944‌مقرر بوده است تعیین خواهد شد.
ب - برای اجرای مواد این موافقتنامه در هر گونه محاسبه‌ای که به پول رایج هر عضو می‌شود بر پایه برابری پول رایج آن عضو خواهد بود.
‌بخش دوم - خریداری طلا بر پایه نرخ برابری
‌صندوق برای معاملات طلا که از طرف اعضاء انجام می‌گیرد حدی معین می‌کند که کمتر و بیشتر از نرخ برابری باشد و هیچ عضو حق نخواهد داشت‌طلا را بیش از میزان نرخ برابری به اضافه حدی که تعیین شده خریداری نماید و یا طلا را کمتر از میزان نرخ برابری منهای حدی که تعیین شده بفروشد.
‌بخش سوم - معاملات ارز خارجی بر پایه نرخ برابری
‌حداکثر و اقل نرخ ارز خارجی برای معاملات بین پولهای رایج اعضاء که در داخله کشور آنها به عمل می‌آید نباید از پایه نرخ برابری به شرح ذیل تجاوز‌نماید:
1 - در معاملات ارزی نقد از یک صدم پایه نرخ برابری نباید تجاوز کند.
2 - در معاملات ارزی دیگر این نرخ از حدی که اضافه بر حد خرید و فروش نقد تعیین شده بیش از میزانی که صندوق عادلانه تشخیص دهد تجاوز‌نخواهد نمود.
‌بخش چهارم - تعهدات راجع به تثبیت قیمت ارز
‌الف - هر یک از اعضاء متعهد می‌شود که با صندوق برای پیشرفت موضوع تثبیت قیمت ارز و حفظ ترتیب منظمی برای معامله با سایر اعضاء و‌اجتناب از تغییرات در قیمت ارز از نظر رقابت همکاری نمایند.
ب - هر یک از اعضاء متعهد می‌شود که به وسیله مقررات شایسته‌ای که با مفاد این موافقتنامه توافق داشته باشد در داخل کشور خود معاملات ارزی‌بین پول رایج کشور خود و ارزهای سایر اعضاء را تا حدودی که در بخش سوم این ماده معین شده مجاز نماید.
‌هر عضوی که مقامات مالی کشورش برای تصفیه معاملات بین‌المللی آزادانه در حدودی که صندوق در بخش دوم این ماده مقرر داشته طلا خرید و‌فروش می‌نماید این تعهد را رعایت کرده است.
‌بخش پنجم - تغییر در نرخ برابری
‌الف - هیچ عضوی نمی‌تواند برای تغییر نرخ برابری ارز خود جز برای اصلاح عدم توازن عمومی اساسی پیشنهاد نماید.
ب - تغییر در میزان نرخ برابری ارز هر عضو تنها در صورت پیشنهاد آن عضو و پس از مشاوره با صندوق به عمل خواهد آمد.
ج - وقتی پیشنهاد برای تغییر نرخ برابری داده می‌شود صندوق بدواً تغییری را که ممکن است با رعایت ماده بیستم بخش چهارم این موافقتنامه در نرخ‌برابری ارز عضو مربوط داده شده باشد مورد دقت قرار خواهد داد. نسبت به این تغییر پیشنهاد شده به اضافه هر تغییری که سابقاً داده شده باشد خواه‌افزایش باشد یا نقصان صندوق به طریق ذیل رفتار خواهد کرد:
1 - اگر بیش از ده درصد از میزان نرخ برابری اصلی نباشد صندوق مخالفتی نخواهد کرد.
2 - اگر بیش از ده درصد دیگر از میزان نرخ برابری اصلی نباشد صندوق ممکن است موافقت یا مخالفت نماید ولی در هر صورت تقاضای عضو نظر‌خود را پس از هفتاد و دو ساعت اعلام خواهد نمود.
3 - هر گاه تغییر با موارد 1 و 2 بالا وفق ندهد صندوق ممکن است موافقت یا مخالفت کند ولی برای اعلام نظر خود وقت زیادتری خواهد داشت.
‌د - تغییرات متحدالشکلی که به موجب بخش هفتم این ماده در نرخهای برابری داده می‌شود برای تعیین این که تغییر مزبور با جزء 1 یا 2 یا 3 از قسمت(ج) بالا منطبق می‌شود یا نه محسوب نخواهد بود.
ه - هر عضو می‌تواند نرخ برابری ارز خود را بدون حصول موافقت صندوق تغییر دهد به شرط آن که این تغییر در معاملات بین‌المللی اعضاء صندوق‌مؤثر نباشد.
‌و - صندوق با پیشنهاد تغییری که منطبق با قسمت ج 2 و ج 3 بالا باشد به شرط آن که قانع شود که این تغییر برای اصلاح عدم توازن اساسی لازم است‌موافقت خواهد کرد. مخصوصاً اگر این نکته محرز شود با تغییر مزبور که از نظر روش اجتماعی داخلی یا سیاسی کشور عضو پیشنهاد شده مخالفتی‌نخواهد داشت.
‌بخش ششم - نتیجه تغییرات غیر مجاز
‌هر گاه عضوی نرخ برابری پول خود را با وجود مخالفت صندوق تغییر دهد در مواردی که صندوق حق مخالفت داشته باشد عضو مربوط حق استفاده از‌منابع صندوق را نخواهد داشت مگر در صورت تصمیم صندوق. هر گاه پس از انقضاء موعد عادلانه اختلافات بین عضو و صندوق ادامه پیدا کند‌موضوع مشمول مقررات ماده پانزده بخش دوم قسمت (ج) خواهد شد.
‌بخش هفتم - تغییرات متحدالشکل در نرخ برابری
‌با وصف موارد مصرحه در بخش پنجم قسمت (ب) این ماده صندوق به اکثریت آراء تمام اعضاء خود می‌تواند تغییرات متحدالشکل متناسبی در نرخ‌برابری ارز همه اعضاء خود بدهد به آن شرط که یک چنین تغییری مورد موافقت تمام اعضایی که لااقل ده درصد از میزان کل سهمیه را دارند واقع شود.‌هر گاه در ظرف هفتاد و دو ساعت پس از تصمیم صندوق عضو مزبور اطلاع دهد که به تغییر نرخ برابری پول خود مایل نیست نرخ برابری پول عضو‌مربوط در این مورد تغییر نخواهد یافت.
‌بخش هشتم - حفظ ارزش موجودی صندوق به طلا
‌الف - با وصف تغییراتی که در نرخ برابری یا ارزش تسعیر خارجی پول هر یک از اعضاء داده شود ارزش موجودی صندوق به طلا حفظ خواهد شد.
ب - هر گاه:
(1) - نرخ برابری پول عضو تنزل کند. یا
(2) ارزش پول عضوی به ارز خارجی به نظر صندوق به میزان مهمی در داخل کشور آن عضو تنزل کرده باشد عضو مربوط در ظرف مدت مناسبی‌مبلغی از پول خود را معادل تنزلی که در ارزش طلای پول وی که نزد صندوق می‌باشد رخ داده به صندوق پرداخت خواهد نمود.
ج - هر گاه نرخ برابری پول عضوی افزایش پیدا کند صندوق در ظرف مدت مناسبی مبلغی از پول همان عضو را که نزد صندوق می‌باشد معادل میزان‌ترقی که در ارزش پول عضو مربوط به طلا پیش آمده خواهد پرداخت.
‌د - مقررات این بخش در مورد تغییر نسبی متحدالشکلی که در ارزش پول همه اعضاء صندوق به طلا پیش آمده عملی خواهد بود جز در هنگامی که در‌مقابل پیشنهاد چنین تغییری صندوق تصمیمی دیگر اتخاذ نماید.
‌بخش نهم - پولهای نواحی مختلف کشور عضو
‌عضوی که برای نرخ برابری پول خود تقاضای تغییر می‌کند جز در صورتی که خلاف آن را اعلام کند از پیشنهاد وی این طور استنباط خواهد شد که این‌تغییر را نسبت به نرخ برابری کلیه پولهای نواحی مختلفی که از طرف آنها به موجب ماده بیستم بخش دوم قسمت (‌ز) این موافقتنامه را پذیرفته پیشنهاد‌کرده است. با وصف این هر عضو در اعلام این پیشنهاد وی تنها به پول رایج در کشور اصلی یا تنها به یک یا چند پول معین یا به پول رایج در کشور‌اصلی و یک یا چند پول معین دیگر منحصر است آزاد می‌باشد.
‌ماده پنجم
‌معاملات با صندوق
‌بخش اول - مؤسساتی که با صندوق معامله دارند
‌هر یک از اعضاء با صندوق منحصراً توسط خزانه‌داری کشور خود یا بانک مرکزی یا بنگاه تثبیت ارز یا سایر بنگاههای مالی مشابه با آن معامله خواهد‌نمود و صندوق نیز تنها به وسیله بنگاههای نامبرده وارد معاملات خواهد شد.
‌بخش دوم - حدود عملیات صندوق
‌جز در مواردی که در این موافقتنامه طور دیگر مقرر شده باشد عملیات صندوق به معاملات ارزی برای تهیه ارز کشورهای دیگر جهت عضو‌درخواست‌کننده محدود خواهد بود. این معاملات به طلا یا پول کشور خریدار انجام می‌گیرد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی سازمان بین‌المللی کار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان

شنبه 29 آبان 1395

بررسی سازمان بین‌المللی کار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان

مقدمه

1- سازمان بین المللی کار (ILO) نقش رهبری کننده بین المللی را در اشتغال جمعیت جوان در چهارچوب شبکه اشتغال جوانان دبیر کلی سازمان ملل متحد و قطعنامه هیئت کل سازمان ملل متحد دربارة «ارتقای اشتغال جوانان» ایفا می کند. هم چنین این موضوع به اهداف توسعه هزار ساله سازمان ملل متحد بخصوص هدف هشتم واگذار گردید که توسعه و اجرای راهبردهای کار شایسته و مولد را برای جوانان به عنوان یک هدف در همکاری با کشورهای در حال توسعه، مد نظر قرار می دهد. این مسئولیت‌ها، انعکاسی از توافق پایدار مشارکین ILO و سازماندهی جهت ارتقای کار شایسته برای تمامی مردان و زنان جوان می باشد.

2- در نوامبر سال 2003، هیئت دولتی ILO، اشتغال جوانان را به عنوان یک موضوع برای بحث عمومی در کنفرانس بین المللی کار در ژوئن 2005 تعیین کرد. در تدارک برای بحث عمومی، هیئت دولت، اجرای یک گردهمایی سه جانبه درباره اشتغال جوانان را به اثبات رساند یعنی: راه پیش رو در اکتبر 2004. موضوع اصلی این مباحثه عبارت از بررسی خط مشی های ملی و برنامه‌های مبتنی بر تشویق ایجاد مشاغل دارای کیفیت برای مردان و زنان جوان و تعیین زمینه‌های اولیه توافق درباره ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مساله بود، به عبارت دیگر «اقدام به تهیه چارچوبی برای مباحثات کامل تر درباره این مساله در کنفرانس بین المللی کار در ژوئن 2005 بود، جائیکه نتایج جامع تری تصمیم گیری خواهند شد».[1]

3- گزارش این کنفرانس، جوانان: مسیرهائی برای کار شایسته، با یک بررسی کلی از اشتغال جوانان و عوامل اجتماعی – اقتصادی شروع می شود که به جمعیت جوان در کسب کار شایسته کمک می کند و پشت سر آنهاست. این گزارش ابداعات در سطح ملی را مورد بحث قرار می دهد، درسهای کلیدی در تنظیم خط مشی ها و برنامه های موفق را تعیین می‌کند. این گزارش هم چنین حمایت ILO را از مشارکت کنندگان در ارتقای کار شایسته. برای جمعیت جوان نشان داده و دستاوردها و ابزارهایی که برای مشارکت کنندگان مفید بوده و یا می توانند مفید واقع شوند را روشن می کند.

4- مجموعه مستندات این کنفرانس شامل اقلامی است که می توانند منابع با ارزشی باشند یعنی نتایج گرد همایی اکتبر 2004 و گزارش ILO درباره روند اشتغال جهانی برای جوانان، سال 2004.

فصل اول

اشتغال جوانان: ظرفیت بالقوه و چالش‌ها

1- چالش اشتغال جوانان تا زمانیکه توسط شرایط کلی اشتغال احاطه شده باشد، ابعاد خاص خودش را دارد که نیازمند عکس العملهای ویژه‌ای می‌باشد. در کشورهای در حال توسعه، حداکثر نمودن ظرفیت های کارکنان جوان، موضوع اساسی و مرکزی در ارتقای رشد کاهش فقر و توسعه می باشد. در هر دو کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تعدادی از عامل‌های اقتصادی و اجتماعی در انتقال به دوره کار بزرگسالان تاثیر می گذارند که این عوامل شامل تبعیض ها و محرومیت های اجتماعی و هم چنین روندهای دوره‌ای و ساختاری در اقتصاد می باشد. تاثیر نامتعادل جهانی شدن اقتصاد یک توجه جهانی برای اشتغال جوانان است. (مربع مستطیل 1/1 را درباره تغییر یافتن تعاریف جوان نگاه کنید).

مربع مستطیل 1/1

تعریف جوان

کشورها در تعریف جوان و نوجوان به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر دارند که از سن 7 سالگی آغاز شده و تا سن 39 سالگی تغییر می کند. بطور مثال در کشور اوگاندا، جوان به شخص 12 تا 30 ساله اطلاق می شود در حالیکه در کشورهای نیجریه و بنگلادش، این سن بین 18 و 35 سال می باشد. بطور کلی1، جوان به عنوان مرحله‌ای در دوره زندگی قبل از اینکه دوره بزرگسالی شروع شود، تعریف شده است که توسط عواملی از قبیل متوسط سنی که در آن، جمعیت جوان، تعلیم و تربیت و آموزش فنی اولیه را تمام می کنند و متوسط سنی که در آن انتظار می رود نقش بزرگسالان را در اجتماع ایفا کنند. وضعیت قانونی «جوان» در یک کشور به دلایلی از قبیل ازدواج، حق رای، حقوق کشوری، جرایم جنایی، واجد شرایط بودن برای خدمت سربازی یا توافق برای خدمات پزشکی می تواند تغییر کند. به لحاظ اینکه این ویژگیها از یک کشور به کشور دیگر تفاوت دارند و بین کشورها تغییر می کنند، نیازمند لحاظ شدن در بررسی خط مشی‌های ویژه در مورد جوانان می‎باشد.2

این گزارش، تعریف کلی تر و گسترده از جوانانی که قبل از مرحله وارد شدن به حیات بزرگسالی هستند را به دست می‎دهد. آمار اظهار شده در این گزارش منعکس کننده تعریف یکسان شده سازمان ملل متحد از جوان به عنوان سن بین 15 الی 24 سال می‎باشد.3

1- ILO: گردهمایی درباره «جهانی شدن و آینده جوانان در آسیا» توکیو،ژاپن، 2003 دسامبر 2004 گزارش کشوری بنگلادش، صفحه 4- Forth coming on the public access در www.ilo.org/youth

2- کازانوا: local development, productive networks and training

3- UN: Statistical charts and indicators on the situation of youth 1970-1990

1.1. بررسی روندهای بازار کار جوانان

6. یک نگاه دقیق در مشارکت مردان و زنان جوان در بازار کار از لحاظ جنبه‌های متفاوت قضیه، در ذیل به منظور ایجاد مرحله‌ای برای بحث درباره مشکلات اساسی ارایه می‌شود[1].

اشتغال

§ در سطح جهانی، کمتر از نصف جوانان موجود برای کار، در سال 2004 شغل داشتند.

§ بسیاری از جمعیت جوان در وضعیت اشتغال ناقص به عنوان مزد و حقوق بگیران پاره وقت غیر داوطلبانه به سر می برند یا کارکنان موقت (کوتاه مدت) یا در کاری با بهره وری ناکافی هستند.[2]

کیفیت کار

§ اکثریت گسترده‌ای از جوانان جهان در بخش غیر رسمی کار می کنند. در آفریقا، 93 درصد از مشاغل جدید و در آمریکای لاتین، تقریباً تمامی مشاغل جدیداً ایجاد شده (برای وارد شوندگان جوان به بازار کار) در بخش غیر رسمی هستند. کارکنان جوان بخش غیر رسمی، ساعتهای طولانی با دستمزدهای کم، تحت شرایط بدو ناپایدار، بدون دسترسی به حمایت های اجتماعی، آزادی انجمن‌ها و مذاکرات دستجمعی، کار می کنند.

§ بنابر یک برآورد، حدود 59 میلیون جوان در سنین 15 الی 18 سال در شکلهای کار خطرناک در حیطه جهانی هستند[3].

بیکاری

§ نرخ بیکاری جوانان بطور پایداری در سطح جهان بالا است، برآوردهای اخیر حکایت از 88 میلیون جوان یا 47 درصد از کل بیکاران، همراه با زنان جوان در بسیاری از کشورها که محتملاً بیکارتر از مردان جوان هستند، دارد.

§ این الگو به نظر می رسد احتمالا ادامه یا در غیاب رشد اقتصادی قابل توجه اقتصادی و توسعه، ضایعات بیشتری داشته باشد زیرا رشد جمعیت و ورود نفرات بسیار جوان به بازار کار در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و علیرغم کاهش حجم جوانان در کشورهای OECD، ادامه دارد.

§ نرخ بیکاری جوانان در تمامی مناطق جهان عموماً بیشتر از نرخ های بیکاری کلی هستند. در هر کشوری که داده‌های ILO موجود هستند، نرخ‌های بیکاری جوانان از نرخ‌های بیکاری بزرگسالان پیش می گیرند. نسبت نرخ بیکاری جوانان به بزرگسالان 3 به 5 در سال 2003 بود.

§ بیکاری مداوم می تواند جوانان را غیر قابل تحمل تر برای انفجار های اجتماعی بنماید. اطلاعات درباره میزان و تاثیر بیکاری بلند مدت در بین جوانان بطور سریعی مورد نیاز است طوری که سیاست گذاران بتوانند جوانان را در برنامه‌های مرتبط به بیکاری بلند مدت هدف گذاری کنند و به آنها کمک کنند که به اجتماع با بهره‌وری بالاتر وارد شوند

اشاره به راه پیش روی

281- اختلاف بین چالش اشتغال جوانان و چالش عمومی اشتغال به جوانان کمک می کند که از حق کمک به شروع استفاده کنند تا تضمینی باشد برای اینکه آنها راه کار شایسته را دنبال کنند. مدت زمانی طولانی برای رسیدن به این مسیر طول می کشد یا چنانچه مسیری وجود نداشته باشد، چالش مذکور دشوارتر می شود.

282-بنابراین خط مشی برای جوانان باید بر آنچه که حمایت از زنان و مردان جوان را در یک گذر موفقیت آمیز از کودکی و تحصیلات بزرگسالی و کار را فراهم می آورد، تمرکز یابد.

بر این منوال، اولین قدم عبارت از یک تحصیلات مستحکم می باشد که با فرصت های واقعی برای مشاغل شایسته همراه است . نیاز است که دامنه ای از خط مشی ها با تمرکز بر جوانان جستجو شود و با توسعه ساختار اداری مناسب و شرایط مناسب برای اشتغال جوانان ترکیب شود که این تمرکز را ابقا نماید و به ما اجازه دهد که به طور موفقیت آمیزی به چالش هجوم ببریم.

283-کشورهای پیرامون دنیا در جستجوی ارتقای فرصت ها برای مشاغل شایسته برای شهروندان جوانشان می باشند و تشخیص می دهند که ایجاد مسیرهایی برای کار شایسته برای مردان و زنان جوان هر کس را بهره مند می سازد، افراد، خانواده ها، اجتماعات و جامعه: دولت ها و شرکای اجتماعی و هم چنین سازمان های داخلی دولت، آژانس های اجتماعی وطنی و سازمان های بین المللی درباره تداوم بیکاری جوانان دو برابر بیشتر از نرخ بیکاری بزرگسالان علاقمند هستند و این واقعیت که وقتی جوانان در اشتغال هستند اغلب در پایین تر از شرایط مناسب، در بخش غیر رسمی اقتصاد، یا در مشاغل ناایمن در بخش اقتصاد رسمی کار می‌کنند. اهمیت اقدامات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سوخت رسان این توجه است و با این احتمال شدیدتر می شود که چنانچه کاری انجام نشده است وضعیت جاری ادامه خواهد داشت، یا بدتر خواهد شد، با توجه به اینکه نیروی کار جوان به رشد خود در کشورهای در حال توسعه در آینده قابل پیش بینی ادامه خواهد داد و اینکه بیکاری جوانان حتی در کشورهایی که تعداد جوانان مرتبط کاهش یافته است، در سطح بالایی باقی خواهد ماند.

284-چنانچه فقر کاهش یابد، منافع حاصل از جهانی شدن در سطح وسیعی و به طور مساوی تقسیم خواهد شد و با توجه به فرصت های داده شده به جوانان، آنها رویاها، و توقعاتشان را محقق خواهند کرد و این امر مستلزم آن است که مسیرهایی ایجاد شوند که فرصت های جهانی را به مشاغل مولد، آزادانه انتخاب شده برای جوانان و همچنین برای نیروی کار به طور کل تبدیل کند[1]. خواه این مسئله در کشوری باشد که اتکای بیشتری به جوانان جهت مشارکت در اقتصاد و حمایت از اعضای وابسته خانواده باشد کشورهایی از قبیل صحرای آفریقا جایی که بیماری شایع ایدز، ظرفیت مولد نیروی کار را تباه کرده است یا خواه کشورهایی که بر اثر درگیری های نظامی ایجاد می شوند، جایی که جوانان ظرفیت بالقوه ای جهت ایجاد مشارکت مهم در تجدید ساختار دارند یا می توانند به عنوان یک عامل بی ثباتی در جامعه عمل کنند یا آنهایی که نیروی کار مسن دارند، منتظر بودن برای نارسایی مربوط به کارکنان با تجربه و دارای صلاحیت در آینده به واسطه بازنشسته شدن کارکنان مسن تر، در تمامی موارد فوق الذکر نیاز برای برنامه و خط مشی موثر برای مداخله در مسائل مورد تاکید است.

1/4- موضوعاتی برای بحث

1-محرومیت های عمده ای که جوانان در بازار کار با آنها مواجه هستند، چه هستند؟ نتایج فقدان دسترسی آنها به کار شایسته چیست؟

2- اجزای بسته های خط مشی ها و برنامه ها که کار شایسته را برای جوانان تشویق کند، چه هستند؟

نقشهای مربوط به دولت ها، سازمان های کارگری و کارفرمایی در ارتقای مسیرهای کار شایسته برای مردان و زنان جوان چه هستند؟

4- چه چیزی برای تضمین اینکه استانداردهای بین المللی کار، اشتغال جوانان را هدایت کند، مورد نیاز است؟

5- اولویت های خط مشی، تحقیقات، دفاع و کمک فنی ILO در خصوص ارتقای کار شایسته و مولد برای جوانان، چه خواهد بود؟

فهرست مطالب صفحه

- مقدمه...................................................................................................................... 1

- فصل 1- اشتغال جوانان: ظرفیت‌های بالقوه و چالش‌ها......................................... 3

1. 1. مرور کلی بر روند‌های بازار کار جوانان................................................ 4

2. 1. ظرفیت بالقوه عظیم و هزینه‌های خیلی زیاد: نیاز برای اقدام................... 9

1. 2. 1. هزینه‌های غفلت از اشتغال جوانان...................................... 9

2. 2. 1. مزایای سرمایه گذاری بر روی جوانان............................... 11

3. 1. چرا جوانان از بازار کار محروم هستند؟ مرور کلی واقعیت‌ها............ 13

1.3.1. تقاضای متراکم و رشد اقتصادی........................................... 14

1.3.2. اندازه جوانان مرتبط، حداقل مزدها و حمایت شغلی............... 15

1.3.3. تاثیرات دوره‌های کسب و کار................................................ 15

1.3.4. موضوعات قابلیت اشتغال پذیری............................................ 16

4. 1. ایجاد مشاغل دارای کیفیت.................................................................... 17

1.4.1. تضمین کیفیت مشارکین......................................................... 20

1.5. توانا کردن قابلیت اشتغال پذیری............................................................ 28

1.6. آسیب پذیری: چرا بعضی از جوانان در مقایسه با دیگران در بازار کار محروم تر هستند؟ تأثیر تبعیض و محرومیت................................................................................................................ 39

1.7. صدای جوانان و نمایندگی آنان: نقش سازمانهای کارگری و کارفرمایی 54

1.8. خلاصه: موضوعات اساسی.................................................................. 56

فصل 2- ایجاد مسیر برای کار شایسته جهت جوانان: ابداعات ملی............. 59

2.1. ایجاد مشاغل دارای کیفیت برای جوانان............................................... 59

2.1.1. دستاورد یکپارچه، مرتبط و جامع..................................................... 60

2.1.2. ابداعات خط مشی اقتصاد کلان......................................................... 67

2.1.3. خط مشی‌های بخشی.......................................................................... 70

2.1.4. توانمندسازی محیط قانونمند............................................................. 77

2.1.5. ابداعات در سطح کوچک.................................................................... 82

فهرست مطالب صفحه

2.2. افزایش دادن اشتغال پذیری جوانان.................................................................. 88

2.2.1. آموزش یکپارچه، تجربه کار و خدمات بازار کار............................... 88

2.2.2. تحصیل و آموزش فنی........................................................................ 95

2.2.3. اطلاعات و خدمات بازار کار............................................................ 103

2.3. خلاصه مطالب: درسهای اساسی.................................................................... 105

فصل 3-ILO ساختن راههایی برای کار شایسته جهت جوانان............................. 108

3.1. شبکه اشتغال جوانان:دادن یک شانس واقعی به جوانان درکار شایسته 109

3.2. توسعه راهبردهای اشتغال جوانان از طریق دستور کار شایسته....... 116

3.2.1. استانداردهای بین المللی کار و اشتغال جوانان................................ 116

3.2.2. گسترش دانش محوری برای اشتغال جوانان.................................. 122

3.2.3. دفاع سازمان بین المللی کار (ILO) از اشتغال جوانان................... 127

3.2.4. اشتغال جوانان: خدمات ILO برای موسسین................................. 132

3.3. ایجاد مشاغل دارای کیفیت – چشم انداز ILO............................................... 137

3.3.1. خط مشی‌های اقتصاد کلان مبتنی بر مرکزیت اشتغال..................... 138

3.3.2. خط مشی‌های توسعه بخشهای اقتصادی......................................... 140

3.3.3. مقررات بازار کار............................................................................. 141

3.3.4. خط مشی‌های فعال بازار کار........................................................... 143

3.4. ترقی دادن قابلیت اشتغال پذیری جوانان: چشم انداز ILO............................ 151

3.4.1. تحصیلات و آموزش فنی.................................................................... 151

3.4.2. برنامه‌های فعال آموزش بازار کار، قابلیت اشتغال‌پذیری را ترقی
می‌دهند.................................................................................................................... 161

3.4.3. مبارزه بر علیه تبعیض و محرومیت‌ها از طریق ابداعات هدفمند........ 167

3.5. خلاصه: پیام‌های اساسی................................................................................ 172

فصل 4- اشاره به راه پیش روی........................................................................... 175

4.1. موضوعاتی برای بحث.......................................................................... 176

فهرست مربع مستطیل‌ها صفحه

فصل 1.................................................................................................................... 3

1. 1. تعریف جوان.................................................................................................. 3

2. 1. کم رنگ شدن مشروعیت سیاسی و امنیت فیزیکی در کنیا............................ 10

3. 1. استانداردهای بین المللی کار و ایجاد اشتغال................................................ 17

4. 1. قطعنامه‌ مربوط به کار شایسته در بخش اقتصاد غیر رسمی....................... 27

5. 1. استانداردهای بین المللی کار و قابلیت اشتغال............................................... 28

6. 1. بیماری ایدز (HIV) و فرایند‌های آموزشی.................................................... 34

7. 1. توسعه کار آفرینی: سازمان‌های کار فرمایان در مکزیک.............................. 53

8. 1. اختصاص دادن خط مشی ها برای جوانان: سازمان کارکنان در اسپانیا..... 53

فصل 2.................................................................................................................... 59

2.1. PRSP: مشاوره و نمایندگی جوانان.............................................................. 66

2.2. مسافرت و توریسم: ظرفیت بالقوه‌ای برای جوانان........................................ 72

2.3. تصویب مقاوله نامه‌های مربوط به اشتغال جوانان........................................ 78

2.4. قانون درباره آموزش فنی جوانان و به کار گماری جوانان در بازار کار..... 79

2.5. ارتقای ایجاد اشتغال و توسعه مهارت ها برای جوانان محروم..................... 85

2.6. ایجاد راهبردها برای اشتغال جوانان در شهرهای آفریقایی: توصیه نامه‌ها.. 90

2.7. تحت پوشش درآوردن جوانان محروم........................................................... 100

2.8. خدمات همه جانبه بازار کار........................................................................... 105

فصل 3.................................................................................................................... 108

3.1. شبکه اشتغال جوانان (YEN): طرح‌ اقدام ملی برای اشتغال جوانان............. 108

3.2. قطعنامه‌های اخیر مربوط به اشتغال جوانان.................................................. 110

3.3. جوانان و اصول بنیادین و حقوق کار............................................................. 112

3.4. دستور کار اشتغال جهانی: ارتقای اشتغال، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی 114

3.5. استانداردهای بین المللی کار: ارتقای اشتغال................................................. 118

فهرست مربع مستطیل‌ها صفحه

3.6. استانداردهای بین المللی کار: حمایت از کارکنان جوان................................. 119

3.7. ابزارهای ILO: شرایط کار............................................................................ 121

3.8. ابزارهای ILO: جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل..................................................... 123

3.9. سازمان ILO: نماگرهای در حال توسعه....................................................... 124

3.10. گردهمایی‌های سه جانبه: پیشرفت دستور کار اشتغال جوانان.................... 128

3.11. نتایج و توصیه‌های درباره اشتغال جوانان حاصل از گردهمایی اخیر سه جانبه ILO 130

3.12. گفتگوی اجتماعی برای اشتغال جوانان......................................................... 131

3.13. ابزارهای ILO: توصیه‌های خط مشی گذاری مربوط به اشتغال جوانان.... 133

3.14. ایجاد تفاوت در سریلانکا.............................................................................. 134

3.15. ابزارهای ILO: فرصتهای اشتغال برابر از طریق قانون گذاری................ 142

3.16. ابزارهای ILO: توسعه اشتغال کاربر.......................................................... 144

3.17. ابزارهای ILO: توسعه بنگاه‌های اقتصادی و توسعه کار آفرینی................ 148

3.18. ابزارهای ILO: امور مالی اجتماعی............................................................. 150

3.19. ابزارهای ILO: ابداعات در توسعه منابع انسانی......................................... 153

3.20. کارآموزی سنتی برای افراد معلول.............................................................. 157

3.21. کارآموزی سنتی: نقاط قوت و ضعف.......................................................... 158

3.22. ابزارهای ILO: آموزش فنی مبتنی بر اجتماع.............................................. 162

3.23. پروژه‌های آموزش فنی برای توانمند سازی اقتصاد روستایی (TREE).... 163

3.24. ابزارهای ILO: خدمات بازار کار................................................................ 166

3.25. اشتغال جوانان و گنجایش اجتماعی در کوزوو (KOSOVO).................... 168

3.26. CINTERFOR: مشاهده اقدام خوب درباره آموزش فنی......................... 170خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی

جمعه 28 آبان 1395

انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی

مقدمه

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة ماعده آیه اول)

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.

از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.

روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.

این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله‌ عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

برای بررسی عدم اجرای قرارداد و آثار آن لازم است ابتدا تعریف اجمالی از قرارداد و شرایط آن و لزوم اجرای آن ارائه شود و پس از آن به معقوله عدم اجرای قرارداد و در نهایت به مشکلات ناشی از اختلاف در قراردادهای بین المللی و عدم اجرای آنها پرداخته می شود.

در متون حقوقی کامن لا، قرارداد یک توافق قانونی الزام آور تعریف شده است و توافق را در نتیجه ایجاب و قبول می‌داند و برای تحقق یک قرارداد معتبر شرایط دیگری را نیز لازم می‌داند از جمله این ش رایط وجود ثمن، قصد طرفین برای ایجاد اثر قانونی و به طور قانونی ملتزم شدن، اهلیت طرفین، امکان اجرا و قانونی بودن قرارداد[1].

مادة 183 قانون مدنی ایران عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چن نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» البته حقوقدانان بر این تعریف ایراداتی را وارد کرده‌اند و در توضیح این ماده گفته‌اند که اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد[2].

همچنین قانونگذار در مادة 190 شرایطی را برای صحت قرار داد اساسی می‌داند که عبارتند از 1-قصد طرفین و رضای‌ آنها 2-اهلیت طرفین 3- موضوع معین که م ورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله.

اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای ع مل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می‌گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می‌شود ممکن است بر عهده یکی از دو طرف و یا هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت گردد.

تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، براساس شناسائیها و گرایشهای عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، بر پایه خواسته‌های سازش پذیر و غیر متعارض انسانها، ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است.

این ضرورت به نوبه خود پایبندی و احترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته‌اندد به عنوان یک اصل حقوقی و نیز حمایت و پشتیبانی اقتدار و حاکمیت جامعه را نسبت به آن، لازم و غیر قابل اجتناب می سازد.

اصل یا قاعده لزوم که در ماده 219 ق.م با عبارات «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الانتایج است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه قانونی است.

در حقوق فرانسه، اثر توان اجبار به اجرای موضوع تعهد، نیروی الازم کنند. تعهد نامیده می‌شود. در حقوق فرانسه، ماده 1134 ق.م قدرت الزامی تعهد را، با تشبیه قرارداد به قانون، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده‌اند، بیان داشته است.

در ماده 241 ق.م آلمان نیز خاصیت الزامی قرار داد، انعکاس دارد.

در حقوق فرانسه و انگلیس و سایر سیستمهای حقوقی غربی، حسن نیت در اجرای قرارداد و تعهد به عنوان یک عامل معنوی در اجرای صادقانه آن لازم شمرده شده است.

در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی شده است، لیکن با مطالعه موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه، می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است، جز در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای قضایی، جانشین حسن نیت دانست.

فهرست مطالب

مقدمه

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

عدم اجرای تعهد

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر

الف) مداخلة طرف دیگر

ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا

قیود معافیت

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل

در حقوق بعض کشورهای خارجی

قوه قاهره یا فوریس ماژور

بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد

دوم- تعلیق قرارداد

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

خلاصه و نتیجه

در حقوق بین‌الملل عمومی

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی

گفتار اول: تعارض قوانین

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم

تشریفات و صلاحیت رسیدگی

خواندگان خارج از شمول صلاحیت

قرار تأمین اموال

مصونیت دولت مستقل

داوری

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران

منابع


[1] Oxford Dictionary of law

[2] دکتر کاتوزیان، ناثر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونیخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره دادگاه‌های نظامی بین‌المللی نورنبرگ و توکیو

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 21 صفحه                مقدمه: حقوق جزای بین‌الملل مجموعه‌ای از قواعد بین‌المللی است که جرایم بین‌المللی را منع کرده است و دولتها را ملزم به تعقیب و مجازات این جرایم یا حداقل کسانی که نمونه‌های شنیع این جرایم را مرتکب می‌شوند، می‌کند. همچنین این رشتة حقوقی، شیوة تعقیب و محاکمة این دسته از مجرمان را در محاکم کیفری بین‌المللی تبیین می‌کند. البته عده‌ای بین «حقوق جزای بین‌الملل» و «حقوق بین‌الملل کیفری» قائل به تفاوت هستند، به این ترتیب که معتقدند حقوق جزای بین‌الملل رشته‌ای از حقوق جزا است که در مورد جرایم مخل نظم داخلی در زمانی که یک یا چند عنصر و عامل (بُعد) خارجی و برون مرزی در وقوع جرم مداخله دارند بحث و گفت& ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی 31 ص - ورد

یکشنبه 4 مهر 1395
چکیده از عوامل مهم پیشرفت یک رشته علمی، توان پژوهشی و کیفیت مقاله‌های چاپ شده در سطح ملی و بین­المللی است که توانایی رقابت آن رشته را در سطح جهان نشان می­دهد. این نوشته به بررسی وضعیت کمّی مقاله‌های منتشر شده به زبان انگلیسی توسط متخصصان کتابداری و اطلاع­رسانی ایران در سطح بین­المللی می­پردازد. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که وضعیت کمّی مقاله‌های منتشر شده توسط متخصصان کتابداری و اطلاع­رسانی ایران در سطح بین­المللی پایین است و توجه بیشتری را می­طلبد. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بازنمایی از مهاجرت بین‌المللی سرمایه‌های انسانی

شنبه 3 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات82   بازنمایی از مهاجرت بین‌المللی سرمایه‌های انسانی در آخرین سال‌های قرن بیستم‎, فرار مغزها‎, کمبود مهارت‌ها و فقدان فرصت‌های شغلی مسایل عمده‌ای هستند که سیاست‌گذارانی را که با تحقیق و توسعه در دولت‎, دانشگاه و صنعت ارتباط دارند‎, نگران کرده‌اند‎. اگرچه حرکت نیروی کار‎, به‌خصوص در بین نیروی کار بسیار ماهر‎, در عرض مرزهای سیاسی راه حلی را در ارتباط با نگرانی‌های مذکور به بعضی از دست‌اندرکاران ارایه می‌دهد‎, اما باعث ایجاد مشکلاتی برای دیگران می‌شود‎. در این مقاله‎, با استفاده از تحقیقات مختلف تجربی ومطالعات زمینه‌ای سعی شده است تا بازنمایی از انواع مختلف حرکت منابع انسانی در عرض مرزهای ملی ارایه شود و در این باره که گروه‌های متنوع ا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پرده‌نگار (پاورپوینت): ارتباطات میان‌فرهنگی و ارتباطات بین‌المللی: تحلیل جهانگردی

جمعه 2 مهر 1395
پرده‌نگار (پاورپوینت): ارتباطات میان‌فرهنگی و ارتباطات بین‌المللی: تحلیل جهانگردی استاد درس: دکتر حسن بشیر مبحث: تحلیل جهانگردی به مثابه ارتباطات میان‌فرهنگی براساس اندیشه‌های استاد دکتر محمدهادی همایون تنظیم و ارائه دانشجویی: حمید درویشی شاهکلائی قالب: پرده‌نگار با فرمت PPT در ۹۳ اسلاید ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین‌المللی و تحولات آن

شنبه 27 شهریور 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 21 صفحه                 اعلامیه پناهندگی سرزمینی (1967) اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب رسیده بود قطعنامه غیر الزام آوری به شمار می رفت که در آن از «حق پناهنده شدن در دیگر کشورها و استفاده از آن در صورت تعقیب» سخن به میان آمده بود. کمیسیون حقوق بشر که پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را تهیه کرده بود در آن زمان پیشنهاد نموده بود که «مسئله گنجانیدن حق پناهندگی در مقابل تعقیب در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون ویژه ای در این خصوص» و در اولین فرصت ممکن عملی شود. با این حال عدم وجود توافق درباب موضوعات محوری باعث عدم توفیق در گنجانیدن بندی در خصوص پناهندگی در میثاق بین المللی حقوق سیاسی مدنی شد. موضوعاتی که باعث اختلاف نظر در میان کشورها شد، همان موضوعاتی بود که به ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام(قسمت اول)

جمعه 26 شهریور 1395
                فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 28 چکیده این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بین­المللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. موضوع‌های مذکور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسی‌ها و ویژگیهای آنها می‌باشد. تکیه من محدود به دو سند بین‌المللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجه‌گیری و تاکید می‌کند که مسلمانان به‌طور‌کلی از این اسناد حقوق بشر حمایت می­کنند و آنها را به‌عنوان یک نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی می­کنند. به هر حال مسلمین معتقدند که این اسناد به‌طور خالص و ناب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود بیش از 30 مقاله بین‌المللی با موضوع شبیه سازی مونت کارلو نانوذرات در رادیوتراپی با لینک مستقیم

چهارشنبه 24 شهریور 1395
دانلود  32 مقاله با موضوع شبیه سازی مونت کارلو نانوذرات در رادیوتراپی با لینک مستقیم ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق بازاریابی بین‌المللی - 13 ص ورد

سه‌شنبه 23 شهریور 1395
بازاریابی بین‌المللی، در ساده‌ترین سطح خود، فرایندی است که در آن یک شرکت تجاری باید در مورد آمیخته بازاریابی خود در ورای مرزهای کشورش تصمیم‌گیری کند. پیچیده‌ترین سطح آن، شامل ایجاد واحد تولیدی و هماهنگ کردن استراتژی بازاریابی شرکت در سراسر جهان می‌باشد . طبق تعریفی دیگر، بازاریابی بین‌المللی عبارت است از انجام فعالیت‌های تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک شرکت به مشتریان یا مصرف‌کنندگان خود در بیش از یک کشور، به منظور کسب سود . مراحل و اصول بازاریابی جنبه استاندارد و عمومی دارند و در همه بازارها و کشورها قابل اجرا هستند . تنها وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی در حوزه فعالیت آنهاست. همین تفاوت مهم مبحث جدید بازاریابی بین‌المللی را بوجود می‌آورد که از جمله مسائل مورد توجه در آن، آگاهی از مسائل کشور (های) ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

صندوق بین‌المللی پول (IMF)

شنبه 20 شهریور 1395
              مقاله اقتصادی با عنوان صندوق بین‌المللی پول در قالب ورد بوده و حاوی مطالب زیر می باشد: * صندوق بین‌المللی پول (IMF) * زمینه پیدایش و شکل‌گیری * ارکان وتشکیلات صندوق بین‌المللی پول به شرح زیر می‌باشد * نمودار ساختاری صندوق بین‌المللی پول * اهداف صندوق بین المللی پول * اهداف صندوق بین‌المللی پول عبارست از: * اعضاء * عملکرد صندوق بین‌المللی پول * صندوق بین المللی پول طی 46 سال از تاریخ تاسیس خود (1990-1994)، دو مرحله را پشت سر گذاشته است: * شرایط صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت وام به کشورها ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: صندوق، بین‌المللی، (IMF)

صندوق بین‌المللی پول (IMF)

شنبه 20 شهریور 1395
              مقاله اقتصاد، حسابداری و بانکداری با عنوان صندوق بین‌المللی پول (IMF) در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد: * زمینه پیدایش و شکل‌گیری * نمودار ساختاری صندوق بین‌المللی پول * اهداف صندوق بین المللی پول * اعضاء * عملکرد صندوق بین‌المللی پول * شرایط صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت وام به کشورها ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: صندوق، بین‌المللی، (IMF)