X
تبلیغات
رایتل

بررسی اصول ومبانی تربیت بدنی

شنبه 29 آبان 1395

بررسی اصول ومبانی تربیت بدنی


ومبانی تربیت بدنی

ضروری ترین پدیده ای که به معنای کامل باید شناخته شود انسان است وبدون شناسایی صحیح وکامل انسانی دستیابی به اهداف واقعی وضروری وحقیقی تربیت بدنی مقدور نخواهد بود شناخت انسان از دوطریق میسر است

الف)‌ ازطریق انسان (علم )‌

ب)‌ از طریق خالق انسان (وحی)‌

موضوع کار وبی تربیت انسان است و او از طریق جنبة‌حرکتی وبدنی انسان به تربیت او می پرداز پس باید به ویژگی های او و نیازهای مادی و معنوی او،‌اهداف وغایت او آگاهی کافی داشته باشند. انسان به معنای انس یا خو گرفتن می باشد قدیمترین تعریف در مورد انسان به حیوان ناطق که توسط سیبویه تعریف شده است ( انسان حیوان ناطق است)‌

ابن سینا:‌ انسان با وجود جاندار بودنش سخنگو نیز است.

درمورد پیدایش روح دو تعریف وجود دارد:‌ 1- روح موجود ی کاملاً مجرداست که قبل از تعلق ارتباط با بدن به همین شکل وجود داشته وسپس به بدن مادی پیوستگی وتعلق یافته است .

2ـ نظریه دیگر نفس وروح با پیدایش بدن وجنین آغاز می شود و مراحل وجودی وتجردرا از ضعف به شدت طی می کند تا به تجرد عقلانی برسد بس رابطه متقابل روح وبدن عمیق و دارای ریشه های فلسفی می باشد وبدن مثل ابزار ی حرف تلقی نمی شود تأثیر متقابل او حیاتی وحالات روحی بر بدن وهمچنین تآثیر ویژگی های جهانی براوحیات وحش به دست خواهد آمد.

ویژگی های اصلی انسان

1- علم و آگاهی

2- میل یا گرایش

3- اختیاریا آزادی

4- قدرت یا توانایی

5- تحول پذیری شخصی

الف)‌علم وآگاهی دونوع داریم

1- حضوری :‌خود آگاهی یا علم انسان به ویژگی های روحی ، قوای جسمی ، اندیشه های خودآگاهی.

2- اکتسابی :‌ علم ما به جهانی پیرامون را شامل شود، آسمان ،‌زمین ،‌و…..

ب)‌میل وگرایش انسان ؛‌یکی دیگر از ویژگی های روحی انسان تمایلات یا گرایش های متنوع است تمایلات وگرایشات گوناگون در انسان منشأ رفتارهای متفاوت است وهیچگونه فعل ارادی از انسان بدون انگیزه روانی صادر نمی شود.

مشخصات میل وگرایش :‌

1- میل اساساً موتور محرک در افعال ارادی حیوانی وانسانی است

2- میل شعوری آگاهانه است و مانند میل طبیعی فقط کشش ناآگاهانه نیست.

3- میل شعوری همراه اراده واختیار است

4- اهداف همواره بر اساس امیال شکل می گیرد تا میل به علم نباشد تحصیل علم هدف قرار نمی گیرد.

اصالت فطرت وگرایش های انسانی :‌

خداگرایی وتعلق قلبی به ماورای طبیعت بویژه دین، فطری و ذاتی انسان است گرایش فطری دارای ویژگیهای زیر می باشد.

1- در همه افراد بشر وجود دارد

2- درهمه ادوار تاریخ وجود دارد

3- در همه محیطها واقوام وجوامع به چشم می خورد

4- قابل سلب ونفی کلی از انسان نیستند.‌

5- عوامل خارجی در اصل وجود وعدم آن تأثیر ندارد ولی در فعلیت وعدم فعلیت ولذت ضعف آن نقش دارد.

ج)‌اختیار و آگاهی :‌یکی از ویژ گیهای بشر اختیار و آزادی وقدرت انتخاب گری است اساس تکلیف صواب، عقاب، زشتی وزیبایی ،‌ زیبایی اخلاقی ومسئولیت انسان به این ویژه گی وابسته است . مانند کسی است که در باغی محصور است ولی در آنجا برای انتخاب میوه وگلهای متنوع آزاد ومختار است.

د) قدرت وتوانایی :‌ هرگونه نیروکه بتواند مبدأ یا منشأ‌کار یا اثری شود.

الف)‌قدرت مادی

ب)‌قدرت غیر مادی

قدرت مادی انرژی یا نیرویی که موجود در برخی اجسام است که می تواند منشأ ومبدأ حرکت شود که هم در انسان و هم در غیر انسان وجود دارد مثل قدرت مغناطیسی‌آهنربا وقدرت موجود در آنتی بیوتیک ها قدرت غیر مادی که هرگونه نیروی غیر مادی را شامل می شود نظیر قوا وکنییات گوناگون نفسانی

هه)‌تحول پذیری شخصیت

ویژگیهای تحول پذیری انسان :

1- آگاهانه

2- آزادانه

3- تأثیر عمل درکار

عوامل موثر بر شخصیت

توارث

بیرونی : عامل محیط طبیعی ومادی

عوامل اجتماعی

درونی :‌ نظیر اندیشه تعقل وفطرت غریزه گرایش ها اراده می باشد که تأثیر عمده ای بر شخصیت انسانی دارد.

تأثیر عمل در کار:‌ همان گونه که امور روانی وشخصیت مبدأ کار و عمل است عمل نیز به سهم خود تأثیر عمیقی برشکل گیری ساختار شخصیت انسان دارد.

تعریف فلسفه :‌

فلسفه از دو کلمه فیلو و سوفیا تشکیل شده است. فیلو به معنی دولت داشتن وسوفیا به معنای دانش می باشد بنابراین فلسفه یعنی دوستداری دانش . در مفهوم فلسفه عبارتست از ژرف اندیشی یعنی نگاه عمیق کردن به مسائل زندگی ( فلسفیدن)‌

بنابراین فلیسوف یعنی کسی که با نگاه ژرف به مسائل می نگرد. فلسفه برای شناخت واقعی تربیت بدنی ضروری است جوهر هر اصل ورشته تنها با بررسی اصول عمومی فلسفی و فلسفه قلمروهای تخصصی آن رشته قابل تصدیق می باشد. فلسفه یک قلمرو وتحقیقی است که به کمک اصول آن افراد در یک طریق مناسب ورضایت بخش ارتباط خود را با جهان ارزیابی می کنند.

تعاریف :‌

حرکات بازتابی:‌ حرکاتهایی غیر ارادی هستند که فراگیر با مواجه شدن با آنها به طور غیر آگاهانه پاسخ می دهد.

حرکات بنیادی :‌ این حرکات در طول سال اول وبعد از حرکات بازتاب اولیه در کودک توسعه می یابد.

توانایی ادراکی حرکتی :‌ این سطح شامل رفتارهای شناختی و هم چنین رفتارهای روانی حرکتی است.

توانایی جسمانی : این توانایی ها در عمل کرد موثر فرد نقش اساسی دارد یعنی فردی که دارای توانایی های جسمانی مطلوبی است پاسخ مناسبی به محیط ارائه می دهد.

حرکات مهارتی :‌ این حرکات در برگیرنده فعالیتهای حرکتی است که ضمن پیچیده بودن انجام آنها نیاز به یادگیری دارند. حرکات مهارتی نشان دهنده سطح شایستگی و تسلط در انجام یک عمل است.

انواع ورزش :‌ ورزشها دارای صور مختلفی هستند وآنها را می توان به صورتهای گوناگون تقسیم بندی کرد زیرا که هریک مقررات ویژه ای دارند

1- ملاک تقسیم بندی برحسب ابزار مورد استفاده درورزش.

2- تقسیم بندی چگونگی رابطه در روند فعالیت ورزشی .

3- تقسیم بندی برحسب زمان ورزشها و منابع انرژی مورد استفاده (‌استقامتی و سرعتی – هوازی- بی هوازی )‌

4- تقسیم بندی بانگرش روانشناسی ورزشی مانند فعالیتهایی که موجب تسلط بر طبیعت می شود( کوهنوردی )‌ فعالیتهایی که موجب برتری جامعه ومصونیت بخشیدن آن می شود ( تیراندازی )‌

5- تقسیم بندی از نظر واکنشهای رفتاری

عوامل موثر بر آن،‌این نوع دسته بندی براساس چگونگی محرکی است که در مقابل ورزشکار وجود دارد (مهارت وثبات) ( وزنه برداری- برش طول وارتفاع )‌

ورزشهای بدون وسیله :‌ کشتی ودو

ورزشهای با وسیله : والیبال و…

مبارزه ای : رزمی

میدانی: دو

طبیعی ومکانیکی:‌ کوهنوردی

مهارت باز:‌ اسکی،‌قایقرانی ( قابل پیش بینی نیست)‌

هم بازهم بسته : ‌فوتبال و…

تعریف بازی :‌ به کلیه فعالیتهایی که فرد به صورت آزادانه وبا هدف خیالی جهت کسب لذت وشادی انجام می دهد. گفته می شود که بصورت ذاتی برانگیخته می شود

تعریف هدف : نقطه ای که برای رسیدن به آن حرکت می کنیم.

اهداف تربیت بدنی: مقاصد یا نتایج مطلوبی هستند که فرد با شرکت د رمسابقات به دنبال آن می باشد.

غایت :‌مجموعه انتظاراتی که فرد در زندگی می تواند از خود داشته باشد را گویند.

آرمان: انتظاراتی که دور از دست رس است یکی از مجموعه های غایت در زندگی فرد است که نشان دهنده جهت وسمت وسو دریک موضوع وغیر قابل دست رس عمومی می باشد.

مشخصات آرمان:‌ 1- متعالی وپایدار و باارزش ( از هوی و هوس و امیال نفسانی به دور باشد)‌

2- الهام بخش باشد (‌اگر یک بار شکست خوردیم دوباره به پا خیزیم)‌

3- با اهداف تعلیم وتربیت سازگاری داشته باشد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، اصول، ومبانی، تربیت، بدنی

اگر هدف ترتیب است تنبیه بدنی چرا؟

جمعه 28 آبان 1395

اگر هدف ترتیب است تنبیه بدنی چرا؟

مقدمه

«... یکی از نهادهای مهم اجتماعی، نهادآموزش و پرورش است که مسئولیت مهمی را در تربیت کودکان، نوجوانان، جوانان بر عهده دارد.

امروزه آموزش و پرورش بیشتر به شکل رسمی و شهری و سازمان یافته در سطحی گسترده جریان داشته و ارتباطی تنگاتنگ با رشد اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی دارد. نگاه گسترده به نقش آموزش و پرورش به عنوان عاملی موثر در فعلیت بخشیدن به امکانات بالقوه و ذاتی افراد، انتقال اندوخته تجارب گذشتگان،ارائه ارزشهای مطلوب، افزایش معلومات و ایجاد مهارتهای لازم در اجزاء برای زندگی و بالاخره تسهیل سیر حرکت وجودی آدمی به سوی کمال و قرب الی‌الله، اهمیت امروزه این نهاد اجتماعی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

و کل نظام آموزش و پرورش، در حقیقت نظامی است تربیتی که امروزه روی فرد انسانی پیاده می‌شود و این انسان با صفات و ویژگیهای متعدد و متنوعی که دارد، موجودی بسیار پیچیده و استثنایی است که تربیت و هدایت وی بدون شناخت دقیق این صفات به درستی و آسانی مقدور نخواهد بود.

شناخت، تنها از راه مطالعه چند کتاب با چند مورد خاص پیدا نمی‌شود، بلکه به ممارست و عمل نیاز دارد. و تربیت (آموزش و پرورش) با کوشش برای تغییر رفتار فرد، هنگامی و در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که مربی، اعم از مادر و پدر و معلم موضوع تربیت را درک کند و او را انسانی بارآورد که لازمه یک جامعه ایده‌آل باشد.

انسان شدن یا به خصایص انسانیت دست یافتن و آراسته شدن جز از راه «تربیت سالم» امکان ندارد. تربیتی که به کلیت رفتار انسان توجه دارد و بهره‌مندی از زندگی سالم را هدف عمده خود تلقی می‌کند. تربیتی که امروز انسان را فدای آینده نمی‌کند بدون این که از آینده او ارزش حیاتی آن غافل باشد.

البته نباید از نظر دور داشت که نهاد آموزش و پرورش از نظر تربیتی پس از خانواده قرار دارد. همچنان که از دیدگاههای متفاوت و مستند علوم زیستی- تربیتی از جمله روانشناسی، تربیت اولیه کودک و خودآدمی در محیط خانواده پایه‌ریزی می‌شود که بعد از آن طبعاً وارد خانه دوم یعنی مدرسه شده و بعد به اجتماعی بزرگتر از هر دو اجتماع قبلی به نام جامعه قدم می‌گذارد.

پس خانواده به عنوان نخستین گروه راهنمایی - تربیتی، با دوام‌ترین عاملی است که در رشد شخصیت تاثیر می‌گذارد. تاثیر خانواده بخصوص در شیئی اولیه کودک نقش‌پذیری بیشتری دارد و از اهمیت بیشتری برخوردار است. کودک در محیط خانوادگی خود و به وسیله آن با زندگی جمعی و فرهنگی جامعه خود آشنا می‌شود.....

چکیده تحقیق

در تربیت، تنبیه به میزانی است که نوجوان را به خطای خود آگاه و راه آینده او را روشن کند امری ضروری است. ولی زیاده‌روی در معنی و توجیه تنبیه به نفع خود و متوسل شدن به کتک آن هم متناسب با میزان جرم خود دانش‌آموز غلط است.

در فصل مربوط به تنبیه و علل بکارگیری آن بطور گذرا اشاره شده است که تنبیه همه گاه به صورت زدن نیست؛ و تازه اگر کتک زدن هم ضروری باشد باید در مرحله نهایی تدابیری اندیشیده شود برای ایجاد اتاقهای مشاوره و یا ارجاع افراد به هسته‌های مشاوره متمرکز در ادارات و یا مراکز توانبخشی و روانکاوی.

و در مورد تنبیهاتی که به طریق ملامت و سرزنش صورت می‌گیرد آن هم در حضور جمع - فرق نمی‌کند در کلاس باشد و یا در جمع دبیران اتاق مدیر و یا در جمع در و همسایه ونزدیکان- نوعی افراط در تنبیه است که موجب پیدایش عقده از دبیران واولیای مدرسه و اجتماع و دلسردی از تحصیل و زندگی را موجب می‌شود.

نوجوان بدین گونه یا از مدرسه می‌گریزد یا در برابر مربی و مربیان مربوطه می‌ایستد و آنچه نباید بشود پیش خواهد آمد.

در طبقات پایین و فقیر جامعه رفتارها و نگرشهای نامطلوب خانواده‌ها مسائل کودکان و نوجوانان را دو چندان می‌کند. بویژه اگر تنبیه بدنی و ارضا نشدن نیازها و خواسته‌های فوری آنان همراه باشد. در این گونه خانواده‌ها چون کسب علم و معرفت هدفهای دراز مدتی را دنبال می‌کند، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.....

فهرست

مقدمه

چکیده تحقیق

رهنمودها و سفارشات دینی

ناسازگاریها و انگیزه‌های آن در خانه و مدرسه

نبود اتاقهای مشاوره و مشاور

نتیجه‌گیری
رهنمودها و سفارشات دینی
لزوم شناخت تفاوتهای فردی و جلوگیری از آموزشهای غلط
اثرات سوء تنبیه بدنی و علل بکارگیری تنبیه
پیشنهاداتی در امر تربیت
زیرنویسهای این تحقیق
فهرست منابع و ماخذخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: ترتیب، تنبیه، بدنی، چرا؟

مباحث تئوری و شناختی کلاس درس تربیت بدنی و روش تدریس آن

یکشنبه 18 مهر 1395
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات4       فـهرست مطالـبعنوان.................................................................. صفحهکلید واژه ها............................................................... 1مقدمه...................................................................... 31- هنرتدریس............................................................ 42- تعیین و طبقه بندی اهداف تدریس.............................. 43- روشهای تدریس..................................................... 54- محسنات و معایب روشها......................................... 85- انتخاب یک شیوه تدریس.......................................... 106- بررسی وضعیت موجود درس تربیت بدنی در کشور......... 107- پیشنهادات........................................................... 12منابع.................. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

نقش ورزش در شخصیت و سلامت درس تربیت بدنی پودمان دروس عمومی

یکشنبه 4 مهر 1395
دانلود تحقیق نقش ورزش در شخصیت و سلامت درس تربیت بدنی پودمان دروس عمومی با فرمت ورد و قابل ویرایش در 26 صفحه این مقاله بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد : مقدمه سوابق تحقیق متن تحقیق نتیجه گیری پیشنهادات  منابع و ماخذ مقدمه  بدن انسان همیشه به صورت یک کل واحد عمل می کند، نه به صورت یکسری بخش های جد از هم. ذهن و بدن از هم جدا نیستند و تقریباً هیچ پدیده ای وجود ندارد که تأثیرات آن تنها جسمی یا روانی باشد. نه ذهن از عناصر و استعدادهای مستقل تشکیل شده است و نه جسم از بخش های متفاوت به وجود آمده است. تغییر در هر بخش آن می تواند برکل بدن اثر بگذارد. امروزه با پیشرفت علوم زیستی و روانشناسی کاملاً مشخص شده که موجودی به نام انسان مجموعه ای است از ویژگی های جسمانی و مشخصه های روانی که مطلقاً از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. تغییرات بدن انسان مساوی است ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق روش تدریس تربیت بدنی در مدارس

یکشنبه 4 مهر 1395
تربیت بدنی فرایندی است آموزشی – تربیتی که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد انسان از طریق فعالیتهای جسمانی است . تعریف فوق برداشتی است کلی از تعلیم و تربیت که نشاندهنده فرآیند مستمر یادگیری و تکامل کلی در طول زندگی است . تربیت بدنی شامل کسب و پردازش مهارت های حرکتی ، توسعه و نگهداری آمادگی جسمانی برای تندرستی و سلامت ، کسب دانش علمی درباره فعالیتهای جسمانی و تمرین و توسعه تصور ذهنیت از فعالیتهای جسمانی به عنوان وسیله ای برای بهبود اجرا و عملکرد انسان است . تربیت بدنی نه تنها به فواید جسمانی حاصل از شرکت در فعالیتهای بدنی توجه دارد بلکه بالا بردن دانش و آگاهی و ایجاد موقعیت های مناسب برای یادگیری و فعالیت مداوم را نیز مورد توجه قرار می دهد . برای عینیت بخشیدن به فواید تربیت بدنی ، مربیان باید در تدوین برنامه های کامل و انتخاب آگاهانه فعالیتها کوشا باشند تا از طریق نهایت استفاده نصیب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درس تربیت زیستی و بدنی پودمان تغذیه و سلامت خانواده

یکشنبه 4 مهر 1395
دانلود تحقیق درس تربیت زیستی و بدنی پودمان تغذیه و سلامت خانواده با فرمت ورد و قابل ویرایش در 26 صفحه این مقاله بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد : مقدمه  سوابق تحقیق  متن تحقیق  نتیجه گیری  پیشنهادات   منابع و ماخذ مقدمه  بدن انسان همیشه به صورت یک کل واحد عمل می کند، نه به صورت یکسری بخش های جد از هم. ذهن و بدن از هم جدا نیستند و تقریباً هیچ پدیده ای وجود ندارد که تأثیرات آن تنها جسمی یا روانی باشد. نه ذهن از عناصر و استعدادهای مستقل تشکیل شده است و نه جسم از بخش های متفاوت به وجود آمده است. تغییر در هر بخش آن می تواند برکل بدن اثر بگذارد. امروزه با پیشرفت علوم زیستی و روانشناسی کاملاً مشخص شده که موجودی به نام انسان مجموعه ای است از ویژگی های جسمانی و مشخصه های روانی که مطلقاً از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. تغییر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله روش تدریس تربیت بدنی در مدارس

شنبه 3 مهر 1395
تربیت بدنی فرایندی است آموزشی – تربیتی که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد انسان از طریق فعالیتهای جسمانی است . تعریف فوق برداشتی است کلی از تعلیم و تربیت که نشاندهنده فرآیند مستمر یادگیری و تکامل کلی در طول زندگی است . تربیت بدنی شامل کسب و پردازش مهارت های حرکتی ، توسعه و نگهداری آمادگی جسمانی برای تندرستی و سلامت ، کسب دانش علمی درباره فعالیتهای جسمانی و تمرین و توسعه تصور ذهنیت از فعالیتهای جسمانی به عنوان وسیله ای برای بهبود اجرا و عملکرد انسان است . تربیت بدنی نه تنها به فواید جسمانی حاصل از شرکت در فعالیتهای بدنی توجه دارد بلکه بالا بردن دانش و آگاهی و ایجاد موقعیت های مناسب برای یادگیری و فعالیت مداوم را نیز مورد توجه قرار می دهد . برای عینیت بخشیدن به فواید تربیت بدنی ، مربیان باید در تدوین برنامه های کامل و انتخاب آگاهانه فعالیتها کوشا باشند تا از طریق نهایت استفاده نصیب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

روش تحقیق در فعالیت های جسمانی - فراهانی، عبدوی، رضایی صوفی - ارشد تربیت بدنی

شنبه 3 مهر 1395
کتاب روش تحقیق در فعالیت های جسمانی جری آر.توماس         جک کی.نلسون         استفن جی.سیلورمن          ترجمه ابولفضل فراهانی، فاطمه عبدوی، مرتضی رضایی صوفی منبع ارشد تربیت بدنی شامل 262 صفحه کتاب در قالب فایل pdf ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کارآموزی در اداره تربیت بدنی

جمعه 2 مهر 1395
این فایل در قالب ورد می باشد 26 صفحه توضیحات درباره کارآموزی در اداره تربیت بدنی و شرح ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: کارآموزی، اداره، تربیت، بدنی

اقدام پژوهی دبیر تربیت بدنی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه مند کنم؟

جمعه 2 مهر 1395
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 29 صفحه می باشد. اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده می باشد. اقدام پژوهی دبیر تربیت بدنی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه شهید باهنر (دخترانه) را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه مند کنم؟ مقدمه ورزش مدارس پس از سال‌ها رکود داشته و نتوانسته است به ماهیت اصلی خود برسد و آنچه در زنگ ورزش دیده می‌شود چیزی نیست که به هدف اصلی نزدیک باشد و حتی می‌توان گفت گاهی زنگ ورزش در مدارس قربانی دشواری دروس ریاضی‌، علوم و... می‌شود. در حالی که برای رشد ورزش قهرمانی در کشور توجه به ورزش دانش‌آموزی نوعی الزام و اجبار است و زمان شروع ورزش برای بسیاری ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش تخصصی تربیت بدنی

جمعه 2 مهر 1395
گزارش تخصصی ارائه شده در مورد تربیت بدنی و شمامل 35 صفحه بوده که فهرست آن به شرح ذیل است مقدمه. 4 شناسایی مسئله. 4 سوالات مطرح در گزارش... 5 بیان وضعیت موجود. 6 اهداف تربیت بدنی در مدارس : 7 مراحل تدریس در ساعت درس تربیت بدنی.. 9 سازماندهی کلاس درس... 15 فعالیت های پایان سال. 21 ویژگیهای معلمان خوب.. 23 مشکلات دبیران تربیت‌بدنی.. 30 چالشها و نقاط ضعف و راهکارهای درس تربیت بدنی.. 33 نتیجه گیری.. 35 منابع. 35 ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: گزارش، تخصصی، تربیت، بدنی

طرح یک ساعت در س تربیت بدنی -کسب و بهبود تعادل 30 ص - ورد

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
طرح کلی یک ساعت درس تربیت بدنی مشخصات کلی عنوان درس: آمادگی جسمانی   موضوع: کسب و بهبود تعادل  مدت جلسه: 45 دقیقه   شماره درس: 3   نام دانشجو معلم: معصومه چوب بر   تاریخ: 20/01/86   روش تدریس: توضیحی – نمایشی هدف کلی کسب تعادل اهداف جزئی حیطه دانشی: آشنایی با چگونگی حفظ تعادل هنگام حرکت و وضعیت های مختلف بدن- آشنای با برخی تمرینات تعادلی حیطه مهارتی: مهارت در حفظ تعادل هنگام حرکات و وضعیت های مختلف بدن – مهارت در انجام برخی تمرینات تعادلی حیطه نگرشی: توجه به وضعیت تعادل خود هنگام حرکات و وضعیت های مختلف بدن – علاقمندی به انجام تمرینات تعادلی وسایل مورد نیاز گچ برای خط کشی و علامت گذاری – مانع – زمین مناسب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله تنبیه بدنی کودکان و راه حل‏های جایگزین

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
چنین والدین و مربیانی غافلند که اطاعت و انضباطی که از راه تنبیه حاصل شود،موجب اضمحلال و نابودی حس ابتکار کودک می‏گردد. نیروی کنجکاوی دیگر رشد نمی‏یابد. وقتی سخن از«تنبیه‏» به میان می‏آید، در اکثر ذهن‏ها، «انضباط‏» متبلور می‏شود و در نتیجه‏برخی تنبیه را با انضباط و اطاعت کورکورانه مترادف می‏دانند. بعضی افراد معتقدندکه انضباط در سایه اطاعت کورکورانه به دست می‏آید و منضبط کسی است که بدون اظهارنظری، دستور مافوق خود را اجرا نماید. کسانی که این گونه فکر می‏کنند، چند فرض‏را قبول کرده‏اند که: ۱) مافوق هیچ وقت اشتباه نمی‏کند و دستورهای او همیشه با صلاح و صواب همراه است. بنابراین، زیردستان بدون چون و چرا باید از وی اطاعت کنند; ۲) فرادی که تحت‏سرپرستی یک نفر قرار دارند، معمولا از لحاظ فهم و درک ضعیفند، روی این اصل، ص ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق طرح یک ساعت در س تربیت بدنی -کسب و بهبود تعادل 30 ص - ورد

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
طرح کلی یک ساعت درس تربیت بدنی مشخصات کلی عنوان درس: آمادگی جسمانی   موضوع: کسب و بهبود تعادل  مدت جلسه: 45 دقیقه   شماره درس: 3   نام دانشجو معلم: معصومه چوب بر   تاریخ: 20/01/86   روش تدریس: توضیحی – نمایشی هدف کلی کسب تعادل اهداف جزئی حیطه دانشی: آشنایی با چگونگی حفظ تعادل هنگام حرکت و وضعیت های مختلف بدن- آشنای با برخی تمرینات تعادلی حیطه مهارتی: مهارت در حفظ تعادل هنگام حرکات و وضعیت های مختلف بدن – مهارت در انجام برخی تمرینات تعادلی حیطه نگرشی: توجه به وضعیت تعادل خود هنگام حرکات و وضعیت های مختلف بدن – علاقمندی به انجام تمرینات تعادلی وسایل مورد نیاز گچ برای خط کشی و علامت گذاری – مانع – زمین مناسب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات تربیت بدنی دانشگاه پیام نور   کد درس ۱۲۱۵۴۳۱ رشته های علوم پایه و مهندسی کد درس ۱۲۱۵۴۲۷ رشته های علوم انسانی   این محصول شامل دانلود تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد. دانلود نمونه سوالات تربیت بدنی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ کلیه رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات تربیت بدنی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ کلیه رشته‌های علوم پایه دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات تربیت بدنی نیمسال اول ۹۵-۹۴ کلیه رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات تربیت بدنی نیمسال اول ۹۵-۹۴ کلیه رشته‌های علوم پایه دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات تربیت بدنی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ کلیه رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور همراه با جواب د ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 57 )
   1       2       3       4    >>