X
تبلیغات
رایتل

فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای

چهارشنبه 10 آذر 1395

فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای

مقدمه:

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)

تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.

انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی» (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.

عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.

روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.

فهرست مطالب

صفحه عنوان

مقدمه

بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم

فصل اول – مفهوم و مبنا

گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای

فصل دوم – قلمرو آزادی پخش

گفتار اول: آزادی پخش ماهوار

گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی

گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای

بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات

فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی

گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر

گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن

گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر

گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی

گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان

فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی

فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات

گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن

گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات

فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن

گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن

گفتار دوم: فرهنک ارتباطات

گفتار سدم: حقوق ارتباطات

ضمایم

منابع و مآخذ

گفتار سوم: امنیت ملی

گفتار چهارم: نظم عمومی

گفتار پنجم: اخلاق

گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران

گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای

نوع فایل: word

سایز:298 KB

تعداد صفحه: 118خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: فضآزادی، برنامه، ماهواره، ای

فیزیک هسته ای

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

فیزیک هسته ای

مقدمه: استخراج اورانیوم از معدن

اورانیوم که ماده خام اصلی مورد نیاز برای تولید انرژی در برنامه های صلح آمیز یا نظامی هسته ای است، از طریق استخراج از معادن زیرزمینی یا سر باز بدست می آید. اگر چه این عنصر بطور طبیعی در سرتاسر جهان یافت میشود اما تنها حجم کوچکی از آن بصورت متراکم در معادن موجود است.

هنگامی که هسته اتم اورانیوم در یک واکنش زنجیره ای شکافته شود مقداری انرژی آزاد خواهد شد.

برای شکافت هسته اتم اورانیوم، یک نوترون به هسته آن شلیک میشود و در نتیجه این فرایند، اتم مذکور به دو اتم کوچکتر تجزیه شده و تعدادی نوترون جدید نیز آزاد میشود که هرکدام به نوبه خود میتوانند هسته های جدیدی را در یک فرایند زنجیره ای تجزیه کنند.

مجموع جرم اتمهای کوچکتری که از تجزیه اتم اورانیوم بدست می آید از کل جرم اولیه این اتم کمتر است و این بدان معناست که مقداری از جرم اولیه که ظاهرا ناپدید شده در واقع به انرژی تبدیل شده است، و این انرژی با استفاده از رابطه E=MC۲ یعنی رابطه جرم و انرژی که آلبرت اینشتین نخستین بار آنرا کشف کرد قابل محاسبه است.

اورانیوم به صورت سه ایزوتوپ مختلف در طبیعت یافت میشود. دو گونه اصلی آن اورانیوم U۲۳۵ و U۲۳۸ است که هر دو دارای تعداد پروتون یکسانی بوده و تنها تفاوتشان در سه نوترون اضافه ای است که در هسته U۲۳۸ وجود دارد. اعداد ۲۳۵ و ۲۳۸ بیانگر مجموع تعداد پروتونها و نوترونها در هسته هر کدام از این دو ایزوتوپ است.

برای بدست آوردن بالاترین بازدهی در فرایند زنجیره ای شکافت هسته باید از اورانیوم ۲۳۵ استفاده کرد که هسته آن به سادگی شکافته میشود. هنگامی که این نوع اورانیوم به اتمهای کوچکتر تجزیه میشود علاوه بر آزاد شدن مقداری انرژی حرارتی دو یا سه نوترون جدید نیز رها میشود که در صورت برخورد با اتمهای جدید اورانیوم بازهم انرژی حرارتی بیشتر و نوترونهای جدید آزاد میشود.اما بدلیل "نیمه عمر" کوتاه اورانیوم ۲۳۵ و فروپاشی سریع آن، این ایزوتوپ در طبیعت بسیار نادر است بطوری که از هر ۱۰۰۰ اتم اورانیوم موجود در طبیعت تنها هفت اتم از نوع U۲۳۵ بوده و مابقی از نوع سنگینتر U۲۳۸ است.

کشورهای اصلی تولید کننده اورانیوم

استرالیا

چین

کانادا

قزاقستان

نامیبیا

نیجر

روسیه

ازبکستانخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: فیزیک، هسته، ای

بررسی دعاوی قولنامه ای

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی دعاوی قولنامه ای

مقدمه :

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .

اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .

این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .

سعی که از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریک پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزارکار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد .

و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است که برای تنظیم کنندگان این سند مفید واقع شود .

قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد با متعهدله میباشد .

بدیهی است در این فرض خریدار ، متعهدله تصور شده است ، لذا ضرورت دارد نامبرده با اظهار نامه مهلت و زمانی را معین کند و به فروشنده ابلاغ نماید که در آن تاریخ ، تعهد اجرا شود .

قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد یا متعهد است .

درست است که توافق طرفین بصورت قراردادی منعقد گردیده ولی وقتی اجرای تعهد یا متعهد باشد امکان اجبار و الزام نمی تواند وجودداشته باشد پس اگر متعهد نخواهد به تعهد جامه عمل بپوشاند چون او را نمی توان اجبار نمود مثل اینست که تعهدی ایجاد نشده وچنین قولنامه ای فاقد ارزش و اعتبار است .

قولنامه هائیکه زمان اجرای تعهد معین و روشن نیست :

در این قولنامه ها توافق برانجام معامله صورت میگیرد وممکن هم هست قید شود که طرفین الزام دارند در دفتر اسناد رسمی حاضر و مورد معامله رسما انتقال یابد ولی موعد معین نشده که در چه تاریخی حاضر شوند. در این صورت نیز دو فرض قابل تصور است .

قاعدتا بعداز تنظیم قولنامه طرفین آمادگی رفتن بدفترخانه رادارند و میتوانند انتقال را انجام دهند . بدیهی است که اجرای تعهد بعد از تنظیم ترازنامه بایدعملی شود .

ممکن است چنین تصور شود که اگر طرفین قادر به انجام فعلی معامله بودند نیاز به تنظیم قولنامه نبود و بارجوع بدفترخانه اقدام به انتقال مینمودند پس وقتی قولنامه تنظیم کرده اند بدین مفهوم است که در مهلتی متعارف آماده شوند و مدارک لازم را تهیه نمایند ، این مهلت را درقصد طرفین، سایر شروط قولنامه ، امارات و نهایتا عرف باید جستجو کرد ولی نظر اول منطقی تر بنظر میرسد .

ج : برمبنای تعهدات طرفین قولنامه ها را به انواع زیر می توان تقسیم نمود:

1- قولنامه ساده

گاه طرفین ورقه ای را امضاء میکنند که در آن قصد انشاء و ایجاد تعهد ندارند و تعهدی در این اسناد ایجاد نمیشود وچون تعهدی ایجاد نمیگردد فاقد اثر است . این نوع قولنامه ها فقط از جهت اخلاقی برای طرفین لازم الرعایه میباشد و ضمانت اجرای قانونی ندارد و نمیتوان الزام طرف را درخواست نمود .

2- قولنامه تعهد آور :

گفتیم قولنامه قراردادی است که هرگاه مخالف قانون نباشد برای طرفین لازم الرعایه است ، لذا بجز قولنامه هائی که وعده ساده وجنبه اخلاقی و تعارف دارد سایر قولنامه ها ایجاد تعهد می نماید و از این نوع است . و اساسا طرفین قصد ایجاد تعهد ، از تنظیم آن دارند . گاه برای ضمانت اجرای تعهد وجه التزام هم قرار میدهند که البته وجه التزام از شروطی است که ممکن است در قرارداد مرقوم آورده نشود این قراردادها بمنظور وقوع عقد اصلی بسته میشود.

د- مبایعه نامه :

این اسناد که درچند سال اخیر مرسوم و ایجاد شده ظاهرا به صورت سند وقوع بیع بین طرفین تنظیم میشود . به عبارت دیگر معامله قطعی بنی طرفین واقع میگردد. شرایط معامله در این سند قید میشود ( هرچند ممکن است قسمتی از ثمن موجل باشد و مبیع هم تسلیم نشود ) که در این اقدام تنظیم سند رسمی امری جدا از عقد است و به بعد موکول میشود ، از طرفی به استناد ماده 220 قانون مدنی تنظیم سند را ظاهرا نتایج قانونی حاصل ازعقد می گیرند . بدیهی است نتایج قانونی حاصل از عقد آثاری است از عقد که قانون میشناسد تنظیم سند رسمی آثار قانونی عقد نمی باشد . این اسناد را قولنامه تلقی کرد هرگاه عقد بیع را طبق ماده 339 ق .م پایان یافته بدانیم . از تعریف قولنامه و مقایسه آن با اقدام متعاملین بصورت بیع نامه موضوع روشن است .

مبحث دوم : ماهیت قولنامه

همانطور که گفته شد قولنامه پیش قراردادی است که طرفین منعقد می نمایند تا ملزم به انعقاد عقد اصلی بشوند پس اگر در این سند طرفین آن بعنوان فروشنده وخریدار نامبرده میشوند این امر دلالت برخرید وفروش (وقوع بیع ) ندارند .عرف نیز افاده بیع از قولنامه نمی نماید رویه محاکم و هیئت عمومی دیوانعالی بحال صادر شده است . فقه وحدت رویه را باید ناشی از یکنواخت نبودن قولنامه ها ، عدم اطلاع تنظیم کنندگان آنها از قوانین مربوطه و مختلف بودن محتوی و مندرجات آن ها دانست . بهمین جهت انتخاب یک نظر واحد مشکل بلکه غیرمقدور است . معهذا آنچه مسلم است برا ی اینکه بتوان در مورد ماهیت حقوقی قولنامه اظهار نظر قطعی نمود ، لازم است ، اقدام معمول شده در تنظیم قولنامه بنحو صحیح اظهار نظر قطعی نمود ، لازم است ، اقدام معمول شده در تنظیم قولنامه بنحو صحیح توصیف گردد . توصیف اعمال حقوقی بدون شک تابع عناوینی که طرفین برآن می نهند ، نمی باشد بلکه از مندرجات و محتویات سندی که تنظیم می نمایند باید قصد مشترک روشن نمود قولنامه تعهد به انتقال است یا سند انتقال (بیع ) و یا وعده ای که الزامی برای طرفین ایجاد نمی نماید ، در سنوات اخیر قولنامه تحت عنوان بیع نامه ، فروش نامه و امثال آن تنظیم میگردد که بحقیقت بیع نیست ، روشی است برمبنای طرز تفکر ایجاد شده چند ساله اخیر که این تعهدات را بصورت شرط ضمن عقد یا بصورت عقود معین می پذیرند و نیز ، دوراندیشی اطراف قولنامه است تا در صورت وقوع اختلاف و رجوع به محاکم ، برای احقاق حقوق خود زحمت کمتری را در توجیه و تفسیر سند واستدلال و ثبوت دعوی متحمل شوند .

د:قولنامه و وعده :

وعده بمعنای عهد وپیمان آورده شده و در اصطلاح تعهد به بستن قرارداد برای انجام یا عدم انجام کاری است و نیز وعده در فقه اخبار یک یا دو نفر بدیگری از وقوع عقدی است که بعدا بین آنها واقع خواهد شد بدون اینکه تعهد یاانتقالی صورت گیرد و بهمین جهت منشاء آثار حقوقی نمیباشد .

از تعریف فوق این نتیجه گرفته میشود که وعده دو نوع است وعده ای که اخبار است بدون ایجاد تعهد و وعده ای که قصد انشاء در آن میباشد و وعده دهنده ملزم و متعهد بآن است . مفهوم قصد انشاء مورد را روشن تر مینماید . انشاء در لغت بمعنی ایجاد کردن است و این دو (انشاء و ایجاد ) مرادف هم بکار برده میشوند . قصد انشاء یعنی قصد ایجاد چنانکه ماده 193 قانون مدنی در تعریف عقد بکار گرفته ولی قصدی که خلاق نباشد قصد اخبار است چنانکه در ماده 1259 قانون مدنی آمده از امری که ایجاد شده خبر داده میشود .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، دعاوی، قولنامه، ای

نگاشت تراکنش های پایگاه داده شی گرا به تراکنش های رابطه ای

دوشنبه 1 آذر 1395

نگاشت تراکنش های پایگاه داده شی گرا به تراکنش های رابطه ای

در اکثر پروژه­های کامپیوتری انجام شده در دهه­های اخیر از تکنولوژی­های تمام شئ­گرایی مانند Java و C# استفاده شده در حالی که برای ذخیره سازی داده­ها از پایگاه­داده­های رابطه­ای که در آنها اثری از شئ­گرایی موجود نیست استفاده شده. این بدین معنا نیست که انتخاب­های دیگری موجود نیست بلکه بسیاری زبان­های برنامه­نویسی Procedural شبیه COBOL موجود است همچنین بسیاری از پایگاه­داده­های موجود از تکنولوژی شئ­گرا بهره می­برند از جمله می­توان از پایگاه­داده­های XML نام برد.

بین تکنولوژی­های شئ­گرایی و رابطه­ای که اکثر تیم­های نرم­افزاری در سیستم­های خود به­کار می­برند یک ناهم­خوانی ذاتی موجود است. برای رفع این ناهمخوانی یک راه ساده وجود دارد که از دو بخش تشکیل شده: ابتدا باید پروسه­ی نگاشت اشیاء به رابطه­های پایگاه­داده را آموخت و سپس روشی برای پیاده­سازی آن فرا گرفت.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی آزمایش آشنایی با مولتی متر عقربه ای

یکشنبه 30 آبان 1395

بررسی آزمایش آشنایی با مولتی متر عقربه ای


آزمایش شماره (1) :

آشنایی به وسایل اندازه گیری

هدف : آشنایی با مولتی متر عقربه ای ( آنالوگ ) و طریقه اندازه گیری چند کمیت با آن , همچنین آشنایی با گالوانومتر و چگونگی کاربرد آن .

زمینه نظری : دستگاه اندازه گیری عقربه ای یا آنالوگ از یک قاب متحرک تشکیل شده که در داخل یک میدان مغناطیسی دائمی قرار گرفته و میزان چرخش آن را عقربه نشان می دهد . وقتی جریان معینی از قاب متحرک حرکت می کند, قاب و عقربه متصل به آن منحرف شده و عقریه مقدار جریان را نشان می دهد . برای اندازه گیری پارامترهای مختلف مانند شدت جریان , ولتاژ , مقاومت و ... روی صفحه را طوری درجه بندی می کنند که میزان انحراف عقربه متناسب با جریان عبور کرده از قاب متحرک و در نتیجه متناسب با پرامتر مورد اندازه گیری باشد . و بتوان مقدار پارامتر مورد اندازه گیزی را مستقیما روی صفحه خواند .

مولتی متر عقربه ای ( آنالوگ ) Sanwa مدل yx360 TRE :

مولتی متر ( Multi meter ) یا آوومتر دستگاهی است که به وسیله آن می توان چند کمیت مختلف را اندازه گیری کرد . و نام آن از حروف اول کلمات Amper , Volt , Ohm گرفته شده است . تمام مولتی مترها با جزیی اختلاف مانند یکدیگر هستند . در اینجا جهت آشنایی با طرز کار و نحوه قرار دادن آن در مدارهای الکتریکی , به شرح یکی از مدل های مولتی متر می پردازیم . در روی مولتی متر قسمت های زیر قابل مشاهده است :

1- صفحه نمایش شامل عقربه و قوس های مدرج

2- کلید انتخاب یا سلکتور ( دکمه انتخاب )

3- دکمه تنظیم کننده مکان عقربه

4- پیچ تنظیم عقربه

5- فیش های مثبت و منفی به رنگ های قرمز و سیاه

در مولتی متر مورد نظر در صفحه , برای کمیت های مختلف 9 ردیف قوس های مدرج دیده می شود که هر ردیف به درجات مختلف تقسیم شده است .

روی صفحه و در کنار سلکتور علائم V برای اختلاف پتانسیل , A برای شدت جریان , W برای مقاومت , Ac برای جریان متناوب و Dc برای جریان مستقیم به کار رفته است . بر روی صفحه منحنی شماره ( 1 ) برای اندازه گیری مقاومت به کار می رود . منحنی دوم در زیر آینه برای اندازه گیری ( با سه سری ( 2 ) , ( 3 ) و ( 4 ) ) ولتاژ و شدت جریان مستقیم به کار می رود . منحنی شماره ( 5 ) برای اندازه گیری ولتاژ متناوب تا حداکثر 10v به کار می رود . منحنی شماره ( 6 ) برای اندازه گیری ظرفیت خازن به کار می رود .

منحنی پنج با شماره گدذاری های ( 7 ) و ( 8 ) نیز برای اندازه گیری ولتاژ مستقیم به ترتیب تا حداکثر+25v ,+5v به کار می رود . با این تفاوت مه چون صفر منحنی در وسط قرار دارد , نحوه اتصال دستگاه در مدار یعنی فیش مثبت دستگاه به قطب مثبت منبع یا قطب منفی منبع تغذیه متصل شود می توان اندازه گیری را انجام داد . البته برای تغییرات ولتاژ از مثبت به منفی و بالعکس نیز قابل استفاده است .

منحنی های نشان داده شده با شماره های ( 9 ) و ( 10 ) , (11 ) و (12) برای اندازه گیری های پارامترهای ** و ترانفریستور به کار می رود که از ذکر آن صرف نظر می کنیم.


معمولا درجه بندی مربوط به مقاومت الکتریکی از راست به چپ و بقیه درجه بندی ها از چپ به راست می باشد .

سلکتور ( دکمه انتخاب ) کلیدی است که می تواند روی صفحه دایره شکل حول خود حرکت کند . در محیط دایره درجاتی است که حوزه کار دستگاه را نشان می دهد . اعدادی که کلیه سلکتور مقابل آن قرارداده می شود ممکن است کوچکتر یا بزرگتر از درجات قوس های مدرج باشند . حاصل تقسم را که ضزیب قرائت نامیده می شود در عدد متقابل به عقربه ضرب می نماییم , به این ترتیب مقدار کمیت به دست می آید . هنگام کار با دستگاه توجه به نکات زیر ضروری است .

1- برای اندازه گیری شدت جریان دستگاه را به طور سری و هنگام اندازه گیری اختلاف پتانسیل باید دستگاه را به طور موازی در مدار قرار داد .

2- هنگام اندازه گیری مقاومت لازم است جریام برق را قطع کنید در غیر این صورت به دستگاه آسیب می رسد .

3- همیشه هنگام اندازه گیری کمیت ها کلید سلکتور را روی بیشترین درجه قرار دهید و در صورت لزوم به تدریج آن را کاهش دهید تا به دستگاه لطمه ای وارد نشود .

4- اگر کلید سلکتور مقابل بیشترین درجه قرار داده شود و عقربه بیش از حد مجاز منحرف گردد , باید بلافاصله مدار را قطع کنید . زیرا دستگاه برای اندازه گیری آن مقدار از کمیت مناسب نیست و باید دستگاه دیگری با ظرفیت بیشتر استفاده کنیم .

5-اگر چرخش عقربه در جهت معکوس باشد یا باید جای فیش های ورودی را جابجا کرده , با اینکه عمل تعویض دو قطب را در منبع تغذیه انجام داد .

تشخیص مقدار ظرفیت خازن از روی رمز عددی :

در بعضی موارد (مانند خازن های الکترولیتی) مقدار عدد ظرفیت و واحد آن عینا بر روی بدنه خازن قید می شود که در این صورت ابهامی برای خواندن مقدار ظرفیت وجود ندارد . در اغلب موارد مقدار واحد ظرفیت بر روی بدنه خازن قید نمی شود . در این صورت چنانچه عدد مزبور از یک کوچکتر باشد , ظرفیت بر حسب میکروفاراد و چنانچه عدد بزرگتر از یک باشد ظرفیت بر حسب پیکوفاراد است .

در حالتی که عدد ظرفیت بزرگتر از واحد است به خوص در مورد خازن های سرامیکی عدسی 100 پیکوفاراد به بالا معمولا عدد ظرفیت به صورت یک عدد سه رقمی مشخص می شود . که دو رقم اول عدد به صورت یک عدد سه رقمی مشخص می شود . که دو رقم اول عدد و رقم سوم ضریب (تعداد صفر) را مشخص می کند .


مقدار تلرانس خازن با استفاده از یک حرف بر روی آن مشخص می شود که مفهوم آن به شکل زیر است .


گاهی ولتاژ مجاز خازن یا حداکثر ولتاژی که می تواند خازن تحمل کرده بدون اینکه تغییر در ساختار آن ایجاد شود . نیز بر روی آن نوشته می شود .

البته گاه مشخصات دیگری نیز به صورت علائم بر روی خازن نوشته می شود و یا مشخصات خازن به طور کلی با استفاده از رمزهای رنگی بر روی خازن ثبت می گردد که از ذکر موارد فوق صرف نظر می کنیم .

وسایل آزمایش : مولتی متری که بتوان با آن ظرفیت خازن را اندازه گیری کرد - صفحه مدار - سیم رابط - خازن اندازه گیری ظرفیت خازن با استفاده از مولتی متر :

سلکتور (دکمه اتنخاب) را روی وضعیت (mf) c قرار دهید . دو سر فیش های مولتی متر را به هم متصل نموده و با دکمه تنظیم عقربه , موقعیت عقربه را روبه روی صفر اهم (W0) تنظیم کنید . دو پایه خازن را اتصال کوتاه کنید تا مطمئن شوید که خازن شارژ شده , دو سر فیش های مولتی متر را به پایه های خازن متصل کنید . مشاهده خواهید کرد که که عقربه درجه بندی (mf) c را به سرعت طی کرده به نقطه معینی می رسد و خازن به وسیله باطری مولتی متر شارژ می شود پس از آن عقربه از نقطه مذکور شروع به بازگشت خواهد کرد . نشینه انحراف عقربه که بر روی منحنی (mf)c نشان داده می شود مقدار ظرفیت خازن است .

توجه : برای هر بار اندازه گیری ظرفیت خازن باید حتما خازن مورد آزمایش را دشارژ کنید .

توجه : در مورد خازن های الکترولیتی به قطبیت خازن توجه کرده و قطب مثبت خازن را به قطب منفی مولتی متر متصل کنید و بالعکس .

روش آزمایش :

ابتدا مقدار اسمی ظرفیت خازن را مشخص کنید سپس خازن را یر روی صفحه مدار متصل کرده و ابتدا پایه های آن را با استفاده از سیم رابط برای چند لحظه اتصال کوتاه نید تا از دشارژ بودن آن مطمئن شوید . مقدار ظرفیت خازن را با استفاده از مولتی متر اندازه گیری کرده و با مقدار اسمی آن مقایسه کنید . اندازه گیری را برای چند بار تکرار کنید (و توجه کنید که هر بار خازن را دشارژ کرده و سپس اندازه گیری را انجام دهید ) و مقدار متوسط به دست آمده را یادداشت کنید .

آزمایش را برای چند خازن انجام دهید .

پرسش :

1- در هتگام اتصال دو سر یک خازن باردار به خازن بی بار حرکت بارهای الکتریکی تا چه زمانی ادامه می یابد ؟

2- چرا در مدار جریان مستقیم که شامل خازن است شدت جریان در لحظه اتصال ماکزیمم است و بعد صفر می شود ؟

آزمایش شماره 8 : بستن خازن ها

هدف اتصال خازن ها بطور موازی و سری و محاسبه ظرفیت معادل در هر یک از حالات.

زمینه نظری :

1- به هم بستن خازن ها به طور سری یا متوالی :

به طوری که در شکل مشاهده می شود , دو خازن با ظرفیت های 1c و 2c به طور سزی به یکدیگر بسته شده اند و دو سر آنها به اختلاف پتانسیل v مربوط است . مقدار بار هر خازن (q) با هم مساوی است . (چرا؟) .

و ولتاژ بین صفحات هر یک از خازن ها را از روابط زیر می توان به دست آورد .


ولتاژ کل مساوی مجموع ولتاژ هر یک از خازن های متصل به هم می باشد (چرا؟)

با توجه به اینکه ولتاژ خازن معادل از رابطه به دست می آید , پس :


در نتیجه :

ملاحظه می شود که ظرفیت معادل چند خازن که به طور سری از کوچکترین ظرفیت های موجود کمتر می باشد .

2- به بستن خازن ها به طور موازی :

اگر دو خازن مطابق شکل به طور موازی به هم بسته شوند و دو سر آنها به اختلاف پتانسیل v متصل گردد . اختلاف پتانسیل بین دو صفحه هر خازن برابر v خواهد بود (چرا)؟

بنابراین در مورد هر خازن می توان نوشت :

مقدار کل بار الکتریکی این سیستم برابر است با :

(چرا؟)

اگر ظرفیت خازن معادل را با c نشان دهیم نتیجه می شود :

بنابراین :

یعنی ظرفیت معادل در اتصال موازی خازن ها برابر است با مجموع ظرفیت هر یک از خازن ها .

وسایل آزمایش : مولتی متری که بتوان با آن ظرفیت خازن را اندازه گیری کرد .- صفحه مدار - سیم رابط - خازن

روش آزمایش :

الف ) اتصال سری یا متوالی : ابتدا ظرفیت اسمی خازن های 1c و 2c را از روی رمز عددی حک شده بر روی خازن مشخص کرده یادداشت کنید (C1 ,C2) . مقدار ظرفیت را برای هر خازن به طور مستقیم نیز اندازه گیری کرده و یادداشت نمایید (1c و 2c ) . دو خازن را به طور سری روی صفحه مدار متصل نموده و ظرفیت معادل را اندازه گیری کنید (c) مقدار اندازه گیری شده ظرفیت معادل (c) رابا مقدار محاسبه شده از طریق رابطه زیر مقایسه کنید .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی راکتورهای هسته ای

شنبه 29 آبان 1395

بررسی راکتورهای هسته ای

-1- تاریخچه راکتورهای VVER

اولین نیروگاه هسته ای با راکتور آب تحت فشار شوروی سابق، در شهر Novovoronezh در سال 1963 وارد مرحله بهره برداری شد. این نیروگاه VVER-210 نامیده شد و قدرت الکتریکی آن 265 مگاوات بود. این طرح در تکنولوژی وستینگهاوس الهام گرفته شده بود و نسبت به آن تفاوتها و کمبودهای زیادی داشت. دومین راکتور از همین نوع به قدرت 336 مگاوات در همان شهر یعنی Novovoronezh ساخته شد. در این دو نیروگاه که اولین نسل از نیروگاههای VVER بود پوشش ایمن برای راکتور در نظر گرفته نشده بود. در واقع این دو نیروگاه را می‎توان به عنوان نیروگاههای آزمایشی برای جمع آوری اطلاعات فنی و تجربیات اولیه جهت توسعه نیروگاههای VVER بعدی در نظر گرفت.

براساس تجربیاتی که از این راکتورهای نوع اول بدست آمد طرح استاندارد یک نیروگاه جدید به قدرت 440 مگاوات با راکتور آب تحت فشار از نوع VVER-230 ریخته شد و دو واحد از این نیروگاه در سال 1972 و 1973 در همان شهر Novovoronezh وارد مرحله بهره برداری شدند.

براساس تجربیاتی که از نسل اول و دوم نیروگاههای VVER بدست آمد طرح راکتورهای V-213 تهیه شد و بخشی از کمبودهای مدل V230 جبران شد.

دو واحد 440 مگاواتی از نوع V-213 که در شهر Lovisa فنلاند ساخته شده بخصوص از نظر تکامل نیروگاههای VVER جالب توجه بود. این دو واحد که از طرف شوروی سابق ساخته می‌شد با تکنولوژی پیشرفته کشورهای غربی بهبود یافت. انجام این تغییرات در تحول بعدی نیروگاههای VVER کاملاً مشهود بود.

از سال 1970 طراحی نیروگاههای VVER به قدرت 1000 مگاوات شروع شد و چند سال بعد ساخت اولین نمونه آن آغاز شد.

اولین نیروگاه 100 مگاواتی شوروری سابق در سال 1980 Novovoronezh به بهره برداری رسید. با اعمال تغییراتی در طراحی نیروگاه که در دوران توسعه راکتورهای 440 مگاواتی بدست آمده بود، منجر به بهبودهای اساسی در طراحی راکتور VVER-1000 شد. از جمله نوآوریهایی که در این نوع راکتورها اعمال شده که در مدلهای جدید راکتورهای 440 مگاواتی نیز به کار رفته است می‎توان به موارد زیر اشاره کرد.

- ایجاد یک پوشش ایمنی دوجداره که جدار خارجی آن از بتن پیش فشرده می‎باشد.

- پوشانیدن جدار داخلی دیگ فشار از یک لایه فولاد ضد زنگ برای جلوگیری از خوردگی

- افزایش چگالی قدرت قلب راکتور با یکنواخت تر کردن انتقال حرارت در حجم قلب و افزایش سرعت آب خنک کننده.

- بکارگیری مکانیسم های الکترومغناطیسی برای حرکت دادن چنگک های کنترل

- استفاده از اسید بوریک علاوه بر میله های کنترل برای کنترل راکتور

- استفاده از یک توربین واحد 1000 مگاواتی یا دو توربین موازی.

- توربین ژنراتورهای هر راکتور در ساختمانی جداگانه و به صورت یک مجموعه مجزا در کنار ساختمان راکتور قرار می گیرند.

این تغییرات به تدریج در مدلهای V-302 , V-187 و مدل جدید V-3205 انجام شده است. در طرحهای جدید نیروگاه 1000 مگاواتی روسی، از اواخر دهه 80 از طرح راکتورهای جدید V-410 و V-392 استفاده شد و طرحهای مربوط به آنها به ترتیب NPP-92 , NPP-91 نام گرفته اند. [3]

کدهای محاسباتی نوترونی

مقدمه

کدهای هسته ای محاسباتی نوترونی به چند دسته صفر، یک، دو و سه بعدی تقسیم می‎شوند. کدهای صفر بعدی اثرات فضایی را فقط در یک سلول مورد بررسی قرار می دهند و در محاسبات مصرف سوخت، رآکتور را به مانند چشم نوترونی نقطه ای فرض می نمایند و قادر به انجام محاسبات سلولی می باشند. اصولاً علاوه بر این که شکل تغییرات، جریان، شکل هندسی و ترکیب قلب نیز به صورت صحیح نشان داده نمی‎شوند که اینگونه کدها تنها در تخمین محاسبات اولیه، مانند تخمین تغییرات رآکتیویته با مصرف سوخت و یا تولید ثوابت گروهی جهت استفاده در محاسبات سه بعدی و … کاربرد دارند. در میان این کدها، کدهایی مانند wims دارای قابلیت بیشتری در پرداختن به جزئیات دارند.

برای کاربردهای طراحی و آنالیز قلبهای چند ناحیه ای معمولاً از مدل نظریه پخش در یک تا سه بعدی و دو تا چهار گروهی برای راکتورهای آب سبک (LWR) که خنک کننده آن آب می‎باشد، مانند PWR استفاده می‎شود. کدهای یک بعدی فرض می‌کند که نوترونها تنها در یک جهت x مولفه شعاعی جریان دارند، مثلاً در چند شعاعی و قلب به صورت نواحی استوانه ای در نظر گرفته می‎شود و نشت در جهت محور عمودی با استفاده از کلینگ هندسی تعیین می‎شود که نمونه‌ای از این کدها عبارتند از کدهای AIM , FOG.

کدهای دوبعدی نظریه پخش، بررسی مجتمعهای سوخت و یا قسمتهای بزرگی از قلب را با دقت و جزئیات قابل توجهی امکانپذیر می نمایند. میله های کنترل، آبراهها، وسایل اندازه گیری و نواحی با غنای متفاوت، در این کدها منحصراً قابل آنالیز هستند و نمونه ای از این کدها عبارتند از کدهای EQUIPOISE , EXTERMIWATOR .

کدهای سه بعدی قادر به حل معادله سه بعدی پخش در چند گروه می باشند از جمله این کدها، کدهای CITATION , TRITON هستند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، راکتورههسته، ای

پاورپوینت نگاشت تراکنش های پایگاه داده شی گرا به تراکنش های رابطه ای

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت نگاشت تراکنش های پایگاه داده شی گرا به تراکنش های رابطه ای

اعمال اولیه برای نگاشت بین مدل رابطه ای و شئ گرا:

نگاشت

هدف اصلی یافتن یک استراتژی مناسب و کارا برای نگاهداری داده های اشیاء است. این کار شامل ذخیره کردن صفات و رابطه های بین اشیاء از جمله رابطه ارث بری میان اشیاء است.

پیاده سازی نگاشت

یکسان ساختن کارایی
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جرم انگاری جرایم رایانه ای

جمعه 28 آبان 1395

جرم انگاری جرایم رایانه ای

گفتار اول: تعریف جرائم رایانه‌ای

ارائه تعریف دقیق و به نحوه جامع و مانع مشکل به نظر می‌رسد و دلیلش هم به خاطر این است که موضوع جدیدی است و هنوز تمام ابعاد و جهات آن شناخته نشده است و به همین خاطر متخصصان امر نتوانسته‌اند تاکنون تعریف جامع از جرائم رایانه‌ای ارائه دهند به گونه‌ای که تمام مصادیق جرائم را شامل گردد. در اینجا به تعریف جرم رایانه‌ای و اینترنتی و جرم مجازی به نقل از هفته‌نامه ارتباط می‌پردازیم: راهنمای سازمان ملل پیرامون جرائم کامپیوتری اینگونه تعریف کرده است:

جرائم کامپیوتری می‌تواند شامل فعالیت‌هایی مجرمانه‌ای باشد که ماهیت سنتی دارند. از جمله سرقت، کلاهبرداری، جعل و سوءاستفاده از سند مجعول که همگی به‌طور معمول در ضمانت اجراهای کیفری هستند. کامپیوتر نیز فرصت‌های تازه‌ای برای سوءاستفاده به‌وجود آورده است که می‌توانند و یا باید جرم‌انگاری شوند.

یکی از نویسندگان رهنمود شواری اروپا جرم کامپیوتری را اینگونه تعریف کرده است:

هر عمل غیرقانونی که کامپیوتر ابزار یا موضوع جرم باشد به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد.

قانون‌گذاران فلاند جرم کامپیوتری را به این ترتیب تعریف کرده‌اند: جرمی است که دربر گیرنده سیستم‌های نرم‌افزار به عنوان یک هدف و یا یک ابزار یا یک رکن عمل مجرمانه است.

در ایالات متحده آمریکا تعریف وسیعی از جرم کامپیوتری به عمل آمده است: هر اقدام غیرقانونی که با یک کامپیوتر یا سیستم کامپیوتر یا به‌کارگیری آن مرتبط باشد را جرم کامپیوتری می‌گویند. هر اقدام عمومی که به هر ترتیب با کامپیوتر مرتبط بود و موجب ایجاد خسارت به بزه‌دیده شده و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند جرم کامپیوتری است.

وزارت دادگستری آمریکا هر اقدام غیرقانونی که برای ارتکاب پی‌جویی یا پیگرد قضائی آن بهره‌برداری از دانش فن‌آوری کامپیوتر ضروری باشد را جرم کامپیوتری دانسته است. بنابراین دانش کامپیوتر برای ارتکاب جرم ضروری است. در حقوق کانادا جرم کامپیوتری شامل هر فعالیت مجرمانه‌ای است که دربر گیرنده کپی، استفاده جابجا، مداخله، دسترسی یا سوءاستفاده از سیستم‌های کامپیوتری عملکرد کامپیوتر داده‌ها یا برنامه کامپیوتر است.

در آلمان گروه کاری پلیس جنایی فدرال و ایالتی اینگونه تعریف کرده‌اند: جرائم کامپیوتری شامل همه شرایطی است که پردازش الکترونیکی جرائم متضمن اعمال توأم با بی‌مبادلاتی یا حوادثی که موجب تخریب عملکرد سیستم کامپیوتر با استفاده غیرقانونی از آن باشد.[1]

در این میان اصطلاح جرم سایبر به جرائم جنایی ارتکابی با استفاده از اینترنت یا سایر شبکه‌های کامپیوتری اطلاق می‌شود و این اصطلاح ارتباط مستقیم با فضای سایبر دارد.

جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات از زمان پیدایش و شروع یعنی دهه 60 میلادی تا امروزه گستره‌ای از جرائم کامپیوتری تا جرائم سایبری را شامل می‌شود و اکنونه در فضای حاکمیت جرائم سایبری هستیم. جرائم کامپیوتری تا قبل از پیدایش و تکامل آناتومی و تکنیک فضای سایبر حدوداً شامل 16 عنوان مجرمانه می‌شد، اما در فضای سایبر این جرائم چند ده عنوان مجرمانه را شامل می‌شود. جرائم سایبری یا به تعبیر قدیم‌تر آن جرائم کامپیوتری و به تعبیر نادرست یا مسامحه‌گونه آن جرائم اینترنتی (زیرا اینترنت مفهوم اساسی نیست بلکه یک ابر شاهراه الکترونیکی و واسط است) شامل طیف وسیعی از اعمال مجرمانه می‌شود که برخی عنوان سنتی مدرن دارند. مثل جعل سایبری، کلاهبرداری سایبری، پول‌شویی در فضای سایبر، قمار اینترنتی (از جمله کازینوهای سایبری/ مجازی)، جاسوسی سایبری و برخی علیه محتوا می‌باشند. مانند پورنوگرافی و محتواهای مضر دیگر. برخی جرائم مخابراتی (مخابرات با ویژگی سایبری و نه مخابرات در دهه 40 تا 70 میلادی) برخی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات (جرائم دستیابی و....)، برخی جرائم با مبنای غیر جزایی مانند جرائم بانکداری الکترونیک، جرائم مالکیت فکری سایبری، جرائم حمایت از داده، جرائم تجارت الکترونیک و.... می‌باشند.

به خاطر داشته باشیم جرائم در هر گروه شامل جرم اصلی یا مادر، جرائم زیر گروه و جرائم مرتبط می‌شوند. مثلاً بازی‌های اینترنتی که یک گروه آن قمار اینترنتی و زیر گروه قمار اینترنتی، جرائمی مانند شرط‌بندی و.... و نیز جرائم مرتبط با این گروه نظیر کلاهبرداری در حین شرط‌بندی آنلاین، پول‌‌شویی و... است. از این رو به عقیده برخی محققان تعداد جرائم سایبری بیش از دویست عنوان مجرمانه است.[2]

در بند 8 گزارش توجیهی کنوانسیون جرائم سایبر نیز به این موضوع اشاره شده است. فضای سایبر با پیدایش شبکه‌های رایانه‌ای به‌وجود آمد و با پیدایش اینترنت گسترش و تعمیم پیدا کرد. بنابراین به‌طور طبیعی باید اصطلاح جرم سایبر نیز بعد از شناخت فضای سایبر توسط متخصصین امر و نام‌گذاری آن تحت این عنوان به‌وجود آمده باشد.

اولین اقدام رسمی که در آن صراحتاً به اصطلاح «جرم سایبر» اشاره شده است، اقدام شورای اروپا در نوامبر 1986 مبنی بر تشکیل «کمیته کارشناسان برخورد با جرائم سایبر» است.

شورای اروپا در اقدام دیگری در سال 1997 کمیته جدیدی به نام «کمیته متخصصان جرم در فضای سایبر» به منظور تهیه کنوانسیون جرائم سایبر تشکیل داد.

جدیدترین سند بین‌المللی که در آن اصطلاح جرم سایبر مورد اشاره قرار گرفته است، کنوانسیون جرم سایبر (مصوب 23 سپتامبر 2001 بوداپست) است. تنظیم کنندگان و تصویب کنندگان کنوانسیون جرم سایبر بدون اینکه توضیحی در مورد اصطلاح جرم سایبر بدهند آن را به عنوان نام آن کنوانسیون برگزیده‌اند. علیرغم اینکه تنظیم کنندگان کنوانسیون جرم سایبر اصطلاح جرم سایبر را به عنوان نام کنوانسیون برگزیده‌اند. در کنوانسیون مذکور و گزارش توجیهی آن از اصطلاحات جرم رایانه‌ای و جرائم مرتبط با رایانه‌اینترنتی نیز استفاده شده است. به عنوان مثال یک دسته از جرائم موضوع کنوانسیون جرائم مرتبط با رایانه‌اینترنتی نامیده شده‌اند.

به موجب مواد 7 و 8 کنوانسیون مزبور، جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای زیرمجموعه جرائم مرتبط با رایانه‌ محسوب می‌شوند. هم‌چنین در بند 33 گزارش توجیهی این کنوانسیون آمده است: «هدف بخش اول این کنوانسیون ارتقاء و پیشرفت وسایل پیشگیری و متوقف ساختن جرائم رایانه‌ای یا جرائم مرتبط با رایانه‌ از طریق ایجاد حداقل استانداردهای مربوط به این جرائم است.»[3]

سکوت کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص معنی و مفهوم اصطلاح «جرم سایبر» و به‌کارگیری اصطلاحاتی مانند «جرائم رایانه‌ای» و «جرائم مرتبط با رایانه» در این کنوانسیون و گزارش توجیهی آن موجب برداشت‌های متفاوت از اصطلاح جرائم سایبر شده است. بدین تریب که عده‌ای اصطلاح «جرم سایبر» را صرفاً شامل جرائمی می‌دانند که از طریق شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت ارتکاب یافته باشند. اما دسته دیگر این اصطلاح را برای تمام جرائم فن‌آوری اطلاعات به‌کار می‌برند.

با این وصف به نظر می‌رسد که جرائمی که از طریق رایانه در دنیای مجازی اینترنت صورت می‌پذیرد از دو شکل خارج نیست:

شکل اول: این جرائم دارای ماهیت سنتی است ولی نحوه ارتکاب و شکل‌گیری آن با استفاده از ابزار مترقی‌تر صورت می‌گیرد ولی اصل جرم با آن تفاوتی ندارد. به عنوان مثال در سرقت‌های سنتی سارق مباشراً با انجام دادن عملیات فیزیکی مخفیانه مثل بالا رفتن از روی دیوار، شکستن قفل و کلید و در و پنجره، ربودن و فرار کردن و استفاده از ابزارهای ملموس سنتی و معمولی مانند چاپو، خنجر، میله آهنی، طناب ماشین و غیره مرتکب سرقت می‌شود اما در سرقت رایانه‌ای نوع ابزار و نحوه چگونگی دزدی تغییر کرده است. یعنی از تکنولوژی جدید استفاده می‌کنند و از ابزار الکترونیکی جهت رسیدن به نیت پلید خویش استفاده می‌کنند. یعنی نیت و هدف سارق ربودن مال غیر است و از هر راهی که ممکن‌الحصول باشد استفاده می‌کند.

به عبارت دیگر در اصل جرم تغییری حاصل نشده است و نفس جرم همان سرقت می‌باشد و جنس سرقت رایانه‌ای همان جنس سنتی است و می‌توان اینگونه نتیجه و بیان کرد که هرگاه عناصر عمومی و اختصاصی جرم محقق گشت عنوان جرم تام می‌شود. یعنی اگر عنصر قانونی روانی و مادی جرم سرقت کامل شد و عناصر اختصاصی جرم سرقت مثل شکستن حرز و مال غیر به‌طور پنهانی کامل گشت در این صورت می‌توان گفت مجرم، مرتکب جرم «سرقت» شده، چون ملاک‌های این جرم با ملاک‌های جرم سنتی وحدت دارند و یکی هستند.

شکل دوم: ممکن است از طریق رایانه جرمی صورت بپذیرد که از سوی قانون‌گذار تاکنون جرم‌انگاری نشده باشد. در این خصوص فاقد عنصر قانونی باشد. مانند دستیابی به فایل‌های اطلاعاتی دیگران بدون هرگونه سوءاستفاده یعنی فقط این اطلاعات را مطالعه نماید و این عمل هم بدون اجازه فرد مورد نظر صورت پذیرد و به همین خاطر باید جرم جدید را بشناسد و تعریفی درست از آن ارائه دهند. به گونه‌ای که شامل کلیه افراد خویش شود و تعریفی که ارائه شد این است که:

«هر فعل و ترک فعلی که «در» یا «از طریق» یا «به کمک» یا «از طریق اتصال به اینترنت» چه به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم رخ می‌دهد توسط قانون ممنوع گردید و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است جرم کامپیوتری نامیده می‌شود»[4] و از نظر فقهی می‌توان این چنین نتیجه گرفت و گفت: هر کسی عالماً و عامداً اعم از قول و فعل و ترک فعل که به واسطه رایانه صورت پذیرد به گونه‌ای که موجب تعدی به اعراض انساب، اموال عقول و نفوس شود به گونه‌ای که شارع بدان امر یا از آن نهی کرده باشد گناه و جرم محسوب می‌شود و درخور کیفر حد یا تعزیر می‌باشد. چون در هر صورت علماء اسلامی «هدف از کیفر را پاسداری از مصالح عمومی و معتبر اسلامی یعنی حفظ و حراست از نفس، دین، ناموس، عقل و مال دانستند.»[5]

در کتابچه راهنمای سازمان ملل، جرائم رایانه‌ای بدین شرح تعریف شده است: «جرائم رایانه‌ای می‌تواند شامل فعالیت‌هایی مجرمانه‌ای باشد که ماهیت سنتی دارند. از جمله سرقت، کلاهبرداری، جعل و سوءاستفاده که همگی به‌طور معمول در همه‌جا مشمول ضمانت اجراهای کیفری می‌شوند. رایانه نیز راه‌های تازه‌ای برای سوءاستفاده یا استفاده نامناسب به‌وجود آورده است که می‌توانند و یا باید مجرمانه محسوب شوند.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود سازمان ملل متحد با ظرافتی خاص به سه دسته فعالیت به عنوان موضوع جرم رایانه‌ای اشاره کرده است که عبارتند از:

  1. فعالیت‌هایی مجرمانه‌ای که همه کشورها به موجب قوانین سنتی خود قبلاً آنها را جرم‌انگاری کرده‌اند.
  2. راه‌های تازه سوءاستفاده از رایانه‌ که باید جرم‌انگاری شوند، زیرا تمام نظام‌های حقوقی دنیا در جرم‌انگاری آنها به اجماع رسیده‌اند.
  3. راه‌های تازه استفاده نامناسب از رایانه‌ که قابلیت جرم‌انگاری دارند و کشورها حسب موقعیت خود مختارند که آنها را جرم‌انگاری کنند یا اینکه با تدابیر و ضمانت اجراهای حقوقی یا کیفری از بروز آنها جلوگیری نمایند.

گروه متخصصان جرم رایانه‌ای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیز به جای تعریف جرم رایانه‌ای «سوءاستفاده رایانه‌ای» را به شرح زیر تعریف کرده‌اند:

«سوءاستفاده از رایانه‌ شامل هر رفتار غیر قانونی، غیر اخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده‌هاست.»

پروفسور اولریش زیبر در تأیید این تعریف می‌گوید: «امروز اجماع بین‌الملل بر این است که جرم رایانه‌ای باید به‌طور موسع تعریف شود... مطالعات اخیر مفاهیم وسیع‌تر و پیشرفته‌تر را از مجرمیت داده‌ها و یا جرم اطلاعاتی ارائه می‌کند. ارائه اینگونه تعریف‌ها موجب می‌شود بتوان از آنها در مطالعات مختلف جرم‌شناختی، جرم‌یابی، اقتصادی بازدارنده یا قضایی استفاده کرد. واضح است که تعاریف تخصصی‌تر و یا طبقه‌بندی جزئی‌تر از پدیده جرم رایانه‌ای وجود دارد و این امر منوط به هدف تحقیقاتی مورد نظر است. طبعاً طبقه‌بندی‌های فنی در کنار تفاوت‌های جامعه‌شناختی تنها ارزش محدودی برای مطالعات قضایی دارد.»[6]

در مقام نقد تعریف فوق گفته‌اند: در این تعریف:

اولاً: ذکر عبارت رفتار غیرقانونی کفایت می‌کند. در حقوق جزا رفتاری که جرم شناخته می‌شود باید در قانون ذکر شود (عنصر قانونی) از این رو ذکر قید غیر قانونی بودن در تعریف کفایت می‌کند و ذکر دو عنوان دیگر یعنی غیر اخلاقی و غیرمجاز خالی از اشکال نیست.

ثانیاً: جرم در قانون تصریحاً تعیین می‌شود، اما رفتار غیرمجاز گاهی می‌تواند جرم باشد و گاه دارای وصف غیر مجرمانه است. خواه این توصیف غیر جزائی بتواند داخل در مفاهیم و اعمال مسئولیت‌آفرین در حقوق مدنی جای گیرد و خواه در حقوق اداری جاری مجرایش باشد. به هر حال ذکر عبارت غیرقانونی، ذات و اساس جرم را می‌رساند اما عمل غیرمجاز دایره‌ای وسیع‌تر از مفهوم جرم دارد. عبارت غیراخلاقی نیز چنین است.

ثالثاً: جز مسائلی که در توصیه‌های سازمان ملل و حتی در توصیه‌های خود آقای زیبر و همگنان وی ذکر شده استفاده از حقوق جزا به عنوان آخرین راه‌حل است. تا وقتی بتوان عمل را داخل در مفاهیم مسئولیت مدنی و تخلفات اداری طرح کرد، جرم شناختن آن کاری غیر عقلایی است که ذکر دلایل این عدم منفعت عقلایی نیازمند بحث‌های تفصیلی است. تعریف موسع OECD در تناقص با اصل «حقوق جزا به عنوان آخرین راه‌حل» است.

رابعاً: از جمله مسائل مهم که سال‌های اخیر در سیاست جنایی طرح می‌شود مسأله اجتناب از تورم کیفری است. با انباشتن انبان حقوق جزا از جرائم مختلف و جرم شناختن هر عملی بدون توجه به پیامدها یا سودمندی آن این کار عمل را لغو می‌نماید. این تعریف در تضاد با این اصل نیز هست.

خامساً: عبارت پردازش اتوماتیک یا انتقال داده‌ها نیز نارسا است. متخصصان OECD در بخش اول تعریف راه وسیع‌نگری در پیش گرفته‌اند، اما در بخش دوم تعریف، نحوه ارتکاب یا موضوع ارتکاب را بسیار محدود کرده‌اند. محدودیتی که موجب دور افتادن از برخی لوازم بحث است با تنوعی که در اشکال مجرمانه جرم رایانه‌ای قابل مشاهده است. انحصار تعریف بر داده‌پردازی اتوماتیک یا انتقال داده‌ها امری غیرمعقول است.[7]

شورای اروپا در توصیه‌نامه (95)R مصوب سال 1995 اصطلاح جرم فن‌آوری اطلاعات را به جای اصطلاح جرم رایانه‌ای به‌کار برده و در گزارش توجیهی توصیه‌نامه مذکور اعلام کرده است: مفهوم جرائم مربوط به رایانه برای اهداف توصیه‌نامه (89)R که فهرستی از اعمال مجرمانه ویژه را دربر دارد، طرح گردیده است. بندهای 28 و 29 و 30 گزارش توجیهی توصیه‌نامه (95)R شورای اروپا در خصوص تعریف جرم رایانه‌ای اشعار داشته‌اند:

«28- در توصیه‌نامه شماره (89)R عبارت جرم مربوط به رایانه‌ به‌کار رفته است. چنین تشخیص داده شده که تعریف کردن جرائم مربوط به رایانه به عنوان تیپ یا طبقه ویژه‌ای از جرم به اندازه طبقات موجود جرم در قوانین جزائی خیلی مشکل است اگرچه غیرممکن نیست.


[1] - پرویزی، رضا، 1382، جرم‌های رایانه‌ای در ایران، هفته‌نامه ارتباط، ص 5.

[2] - دزیانی، محمدحسن، 1383، شروع جرائم کامپیوتری / سایبری، خبرنامه تخصصی انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک.

[3] - Convention on Cybercrime, op, cit, Arts 7 & 8.

[4] - اسحاقی، محمد، 1381، جرائم اینترنتی، گزارش ماه، مرکز مطبوعات معاونت اجتماعی قوه قضاییه، ص 30 تا 31.

[5] - ولیدی، محمدصالح، 1374، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات سمت، ص 29.

[6] - زیبر، اولریش، 1376، پیدایش بین‌المللی حقوق کیفری اطلاعات، ترجمه: محمدحسن دزیانی، جزوه جرائم کامپیوتری، جلد سوم، شورای عالی انفورماتیک.

[7] - پاکزاد، بتول، اقدام‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در خصوص جرم‌های رایانه‌ای، مجموعه مقاله‌های همایش بررسی جنبه‌های حقوقی فن‌آوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، تهران، سلسبیل، چاپ اول.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: انگاری، جرایم، رایانه، ای

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

جمعه 28 آبان 1395

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

تحدید حدود کشورها از جمله مباحث حقوق بین الملل عمومی و گهگاه منشاء اختلافات گوناگون میان دولتهاست ، تعیین مزربین دو کشور جزو اختیارات دولتهایی است که همسایه یکدیگرند ، این امر علی الاصول مطابق قرارداد منعقد بین دو دولت و یا لرجاع قضیه به داوری و اجرای رای داوران ، حل و فصل میشود .
رودخانه فاصل میان دو کشور از زمره مرزهای طبیعی است . بران تعیین مرز بر پهنه رود خانه ها ، روشهای گوناگونی را بر گزیده اند . نوشته حاضر ، ترجمه و تحریر مقاله ای است که با بررسی طرز عمل دولتها تدوین و در مجله (( حقوق بین الملل عمومی )) منتشر شده است و در بر دارنده سنتر یا تالیف اطلاعات مربوط به نحوه تعیین مرزهای رودخانه ای میباشد . علاوه بر این میتوان در چگونگی تنظیم و بیان مطالب بدقت نظر کرد و با روش بررسی عهد نامه های بین المللی ، دسته بندی و نتیجه گیری از آنها و سرانجام استخراج قواعد در حقوق بین الملل قراردادی ، آشنا شد .

از حواشی مقاله ، تنها آن قسمت که متضمن توضیحاتی بوده ، ترجمه شده است ضبط لاتین اسامی رودخانه ها در ذیل صفحات ، همگی در یک سطر آمده و در متن نیز در کنار همه آنها علامت × نهاده شده است

مقدمه

خطی که سرزمین دو کشور همسایه را از یکدیگر جدا می کنند مرز نام دارد . به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاکمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و کم گسترده ای بود که در سر حد دو دولت قرار داشت .

گهگاه علل امنیتی و بیشتر اوقات وجود نواحی غیر مشکوف و غیر مسکون یا کنم سکنه توجیه کننده این طرز کار بود . اما اکنون مرز یک خط مشخص و دقیق است که در صورت امکان به یاری (( اردیناتور )) ترسیم میشود و سپس از طریق عملیات تحدید حدود بر روی زمین منتقل میگردد . ممکن است مرز دو کشور تعیین نشود و یا تحدید آن کامل نباشد . راستی را بخواهیم دولتها بر طبق هیچیک از قواعد حقوق بین الملل مجبور به تعیین کامل مرزهای خود نیستند . اما بدیهی است که در دراز مدت تنها تحدید حدود ، بطور قطعی و کامل و منصفانه ، میتواند دولتها را از گیر و دار و اختلاف در زمینه مسائل مرزی مصون دارد .

گفتیم که در زمان ما مرزها ، عملا بدقت تحدید میشوند و بیشتر مرزها نیز بصورت خطی است نه منطقه ای ، اما این واقعیت مانع از آن نیست که دیگر بار گرایش به تعیین مرزهای منطقه ای رو به فزونی گذارد .نیازی به همکاری میان دولتهای همسایه ، در نواحی مرزی و رشد این نیاز سبب شده است که دکترین جدید نظریه ای تازه ، در زمینهْ مرزهای منطقه ای ، تدوین نماید و از چشم انداز (( حقوق بین الملل همکاری )) به این مسئله نظر کند . لکن ما به این بحث نمیپردازیم زیرا بنایمان در این مقاله بررسی مسائل مربوط به (( خط مرزی )) است و این بحث در جولانگاه (( حقوق بین الملل همزیستی )) واقع است ، (( حقوق بین الملل همکاری )) هنگامی که دولتها در صدد تایین دقیق مرزهای خود برمی آیند ، طبیعتاَ می بایست برخی از اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت نمایند . این اصول در درجه اول ناظر به مسایل شکلی و بنابر این مربوط به مسایل مورد استفاده است . وسایل مذکور باید مسالمت آمیز باشند زیرا دولتها عموماَ مکلف اند از توسل به تهدید و یا اعمال قوه قهریه خود داری کنند این تکلیف که جنبه سلبی دارد همراه با یک وظیفه اساسی دیگر ، یعنی مذاکره مبتنی بر حسن نیت است . سپس باید دید آیا حقوق بین الملل عمومی از دولتهایی که با مسئله تهدید حدود مرزی سروکار دارند مراعات قواعد مربوط به ماهیت امر را طلب میکند و تکالیفی را در خصوص ترسیم خطوط عرضی معین مینماید ؟ جواب این سوال در زمینه تهدید حدود زمینی و دریایی و دریاچه ای و رودخانه ای با یکدیگر تفاوت دارد .

موضوع این مقاله بررسی مسایل مربوط به تایین مرزهای طبیعی رودخانه ای است . توده متحرک رودخانها و شکل عریض و طویل آنها ، از جمله عناصر تفکیک میان دو سرزمین مجاورند . از یک طرف رودخانهایی وجود دارند که متوالیاَ از سرزمین دو یا چند دولت عبور مکند و از سوی دیگر رودخانهایی هستند که متصل به سرزمینهای دو دولت اند و به این ترتیب دو قلمرو را از یک دیگ جدا مینمایند . واقع را بخوانیم تنها در مورد اخیر میتوان از مرزهای حقیقی رودخانه ای یا رودخانه های مرزی سخن گفت . ما نیز به بررسی خط مرزی بر روی رودخانهای بین المللی ، متصل به سرزمین دو دولت می پردازیم . در بخش اول مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها و نیز را حل هایی را مطالعه میکنیم که دولتها در عمل به آن رسیده اند و در بخش دوم از مسایل خاص مربوط به تهدید حدود رودخانه ها سخن میگویم . در خاتمه نیز حاصل این تحقیقات و نتایج مستفاد از آنها را مطرح میسازیم .


بخش اول

مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها

1 ـ مرزهایی که در دو ساحل رودخانه فاصل سرزمین دو دولت قرار دارند

در قرون وسطی مرز عبارت از دو خط در دو طرف رودخانه بود و منطقه ای را که همان رودخانه باشد در بر میگرفت . وضعیت حقوقی این منطقه نیز متغیر بود . به این معنی رودخانه به عنوان یک فضای بی طرف و گاه به عنوان ملک مشرک تلقی می شد . نظر به اینکه قالباَ این منطقه در منطقه ای بی طرف تلقی می کردند ، شهریاران به منظور امضاء عهد نامه ها عادتاَ در جزایر موجود در رودخانه با یک دیگر ملاقات مینمودند .

حقوقدانان قرون وسطی آبهای این قبیل رودخانها را ملک مشترک میدانستند . از آغاز قرن چهاردهم ، علمای حقوق ( دکترین ) این فکر را عرضه کردند که آب رودخانه های واقع در مرز دو شهر نیز ملک مشاعند .

عهد نامه (( کله و)) مورخ 7 / 1 اکتبر 1918 میان پروس و هلند این وضعیت حقوقی را تثبیت کرد . به موجب ماده30 این عهد نامه ، در صورت نبودن مقررات مغایر ، انهار ، خندقها و کانالهای تشکیل دهنده مرز ، ملک مشترک طرفین تلقی میشوند . همین قاعده به قسمت (( موز )) که لوکزامبورگ را از کنت نشین (( نامور )) جدا میکند و نیز به قسمت (( موزل یعنی حد فاصل میان لوکزامبورگ و آلمان اعمال میشود .


2 ـ مرز در یکی از دو ساحل ( حد ساحلی )

در مواردی چند دولتها قلمرو خود را که در مجاورت رودخانه قرار دارد با حد ساحلی تحدید کرده اند . در نتیجه یکی از سواحل رودخانه مرز دو کشور است و فقط یکی از دو دولت بر تمامی رودخانه حق حاکمیت دارد و دیگری بدان دست رسی ندارد.

این سیستم در عهد نامه صلح و مودت (( اوترشت )) ( 11 / آوریل 1713 ) میان فرانسه و پرتقال در خصوص (( آمازون )) اعمال گردید . با این همه در تفسیری که به سال 1900 از مقررات عهدنامه به عمل آمد ، این مطلب به خط تقسیم آبها معنی شد . به موجب عهدنامه ورشو ( مورخ 18 سپتامبر 1773 ) میان لهستان و پروس رودخانه (( نتز )) به پادشاه پروس واگذار گردید همین سیستم در مورد (( دوب )) و (( فورون )) و نیز رودخانه ونسان پنسون ( میان گویان فرانسه و گویان پرتقال ) بکار رفت . ( آدیژ ) و ( پو ) و نیز ( ساآل ) که آبهایش در حاکمیت پروس قرار گرفت ، مثالهای تاریخی دیگر این نوع از تحدید حدود به شمار میرود .

به موجب عهد نامه (( آندرینوپل )) ( مورخ 14 سپتامبر 1829 ) میان روسیه و ترکیه آبهای دانوب در اختیار روسیه قرار گرفت و در ضمن ساحل راست رودخانه ( جانب ترکیه ) هم (( میبایست به فاصله دو ساعت از رودخانه غیر مسکونی باقی بماند )) . مثال تاریخی دیگر مربوط به رودخانه (( اسپرشیوس )) است که اکنون بطور کامل در یونان قرار دارد . لکن به هنگام استقلال یونان مرز بین دولت جدید یونان و امپراطوری عثمانی را تشکیل میداد . همین سیستم ( حد ساحلی ) برای رودخانه های ( سان جوان ) میان کوستاریکا و نیکارگوا و سواحل (( اودنگ )) و (( ترینگ )) بر روی جزیره (( برودو )) و نیز برای(( ریو تینتو )) و (( ریو مونتاگوا )) یعنی مرز میان گواتمالا و هندوراس پذیرفته شد .

در خصوص رودخانه (( آمور )) نیز چین و روسیه با یک دیگر اختلاف پیدا کرده اند . روسها مدعی اند که به موجب عهدنامه پکن مورخ 1860 این رودخانه بطور قطع تحدید شده است و حد ساحلی رودخانه در جانب چین مرز دو دولت را تشکیل میدهد اما به اعتقاد چینیها مرز باید منطبق بر خط (( تالوگ )) رودخانه باشدخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جرایم رایانه ای

جمعه 28 آبان 1395

جرایم رایانه ای

استفاده از رایانه واینترنت به مانندتیغ دولبه ای است که چنانچه در اختیار دانش پژوهی قرار گیرد،در راه صلاح وسازندگی جوامع واگر در اختیار نااهلان باشد ،در جهت تباهی جوامع وانسان ها به کار می رود رایانه واینترنت ابزاری بسیار پیچیده وپیشرفته هستندولازم است بدانیم انهایی که خلاف مصالح بشر از ان استفاده می کنند نیز افرادی متخصص ،فنی ونسبتاً باهوشی هستند که با رمزورازهای تخصصی وفنی امور پیچده رایانه واینترنت اشنا می باشند:به همین دلیل است که متولیان مقابله با این جرایم به سختی وپس از گذشت زمان نسبتاً زیادی انها راکشف می نمایند. بنابراین بسیار مشاهده شده است که بعضی از مجرمان ،کلاهبرداران ومتخلفان رایانه ای از افراد با ضریب هوشی بالای فنی سازمان های جاسوسی پیشرفته انتخاب ودر باندهای جرایم سازمان یافته به کار گرفته شده اند .به این ترتیب باندهای تبهکار نوانسته اند توسط اینگونه افراد با استفاده از ابزار پیشرفته رایانه ای به جرایم متعددی دست زننداز جمله تطهیر پول یا پول شویی ،جابه جایی غیر مجاز پول ،کلاهبرداری الکترونیکی ،سرقت اطلاعات ،دخل وتصرف در اطلاعات ،هرزه نگاری ،ساختن ویروس های رایانه ای مهلک ،جعل هویت ،تخریب سیستم های حفظتی الکترونیکی ،تجاوز جنسی وقتل (از طریق یافتن قربانیان در اینترنت)و... در واقع اینگونه افراد مصداق (دزد چون با چراغ اید،گزیده تر برد کالا)می باشند.بنابراین مجرمان رایانه ای افراد کودن ومعمولی نیستندکه دست به اعمال مجرمانه ساده بزنند. لذا یافتن ادامه وشواهد جرم علیه انان به مراتب سخت وپیچیده تر وفنی تر از دیگر مجرمان می باشد. از سوی دیگر ،گرایش شدید جوانان به فناوری جدید ارتباطی ورایانه ای (اینترنت)

راهکارهای پیشگیری ومبارزه باجرایم رایانه ای

تشنگی ناپذیری انها رانه تنها کاهش نداده بلکه بعضاً به نظر می رسد تشنه تر نیز نموده است. جوانان به وسیله رایانه واینترنت روحیه نوجویی خودر ا ارضا می کنندوتعدادی از این جوانان که بی اندازه باهوش هستند،سعی می نمایند در مقابل دوستان ودیگر افراد جامعه با استفاده از این ابزار دست به ماجراجویی کنجکاوانه زده وبه نوعی خودنمایی نمایند.این جوانان بسیار در معرض خطر می باشند وبنابراین اگر با این روحیه به طرز منطقی برخورد نشودوازا ن در جهت امور صحیح استفاده نشود،احتمال زیادی وجود دراد تا به خلافکاران ومجرمان حرفه ای بالقوه وبالفعل رایانه ای در اینده تبدیل شوند. پدیده جرایم رایانه ای مرز نمی شناسد. باافزایش گسترش وبه کارگیری فناوری های جدید ،پدیده جرایم مرتبط با این فناوری ها نیز به سرعت وتصاعدی افزا یش می یابد.هم اکنون مجرمان به ویژه در کشورهای پیشرفته کمتر به خودشان زحمت میدهند به بانکی ،مسلحانه دستبرد بزنندوخطر دستگیری وزندانی شدن ومرگ را به جان بخرندانان قادرنداز خانه خود وبا کمی امکانات پول بانک ها را از نقطه دیگر جهانی انتقال دهند واحیاناً در امور مختلف به کار می گیرند.این در حالی است که انان سعی می نمایند با اقدامات بسیار پیچیده از خود ردپایی به جای نگذارند.در ایران نیز سالهاست که استفاده از رایانه واینترنت روند رو به گسترش داشته است .بنابراین موادر پیش گفته در مورد کشور مانیز در حال شکل گیری وافزایش است . گسترش روز افزوی جرایم رایانه ای در ایران مانندسرقت از کارت های اعتباری ،سرقت اینترنتی ،سرقت از دستگاه های خودپرداز (عابر بانک)نفوذ در شبکه های اطلاعاتی موسسات دولتی وخصوصی واحیاناً تخریب با سوءاستفاده مالی ،هرزه نگاراینترنتی و... ایجاب می نمایدکارشناسان علوم مختلف رایانه ها ،شبکه هاواینترنت ،پلیس و... به اخرین یافته های این علم تجهیز شوندتابدانندبا این نوع جرایم مقابله نمایند .از این رواطلاع واگاهی از اخرین شیوه های تخریبی ومجرمانه رایانه ای برای پیش گیری ،ردیابی وپی جویی وکنترل این نوع جرایم کاملاً ضروری می باشد.

اختراع رایانه ،ابداع جرائم

بی شک بعد از مدت زمانی که از خلق هر پدیده می گذرد ،ذهن بشر راههای سوءاستفاده از ان رامی یابد. کامپیوتر نیز که بعنوان پدید ای که با سرعت فوق العاده زیاد وگنجایش بیش از ان جایگزین ذهن بشر شده از این تجاوزات مستثنی نبوده ونشده است. کامپیوتر با تمامی مزایایی که برانسان دار دکه از ان جمله می توان به سرعت ،صحت دقت ،خستگی ناپذیری ،فراموش نکردن،نگهداری حجم عظیمی از اطلاعات اشاره کرد اما از گزند تجاوزات بشری به دور نبوده است واین همان جنبه منفی کامپوتر یا نیمه تاریکی ان است . امرزه شاهد تعداد زیادی جرائم هستیم که در زمینه کامپیوتر رخ می دهدحال چه با واسطه ان وچه علیه ان .البته میزان ارتکاب این جرائم وهمچنین زمان پیدایش این جرائم در کشورها متفاوت است وان به دلیل شناختی است که افراد هر کشور از کامپیوتر دارند.برای درک مطلب بهتر است بدانیم که کشورهای سازنده به دلیل تخصص واشنایی بیشتر بالطبع زودتر وبیشتر به جرائم کامپیوتر ی برخوردندودر کشورهای واردکننده میزان جرائم ارتکابی به نسبت درجه اگاهی وشناخت افراد ان کشورها از تکنولوژی جدید متفاوت است . زمان دقیق ارتکاب اولین جرم کامپیوتری مشخص نیست ودر این زمینه عقاید زیاد است ونیز هز کشوری در این زمینه تاریخچه خاص خود را دارد. درمورد زمان دقیق ارتکاب اولین جرم کامپیوتری سه دسته عقیده بیان شده است که ذیلا به ان می پردازیم .با پیدایش کامپیوتر جرم کامپیوتری نیز پیدا شد. این عقیده نمی تواند درست باشد زیر ا ابعاد منفی یک پدیده لزوماً همزمان با پیدایش ان پدیده بروز نمی یابند.

1-درسال 1801 ژوزف ژاکاردکارت خودکار سازی بافندگی را طراحی کرد وکارمندان زیر دست اواز ترس از دست دادن شغل خود شروع به اقدامات خرابکارانه ر وی این کارتها نمودند. این قضیه وخرابکاری بر روی کارتها از عملیات غیر کامپیوتری است نه از روی عملیات کامپیوتری .

2-باقضیه الدن رویس اغاز شد. [1] انچه که از این نظریات مفهوم می شود این است که به درستی زمان ارتکاب اولین جرم کامپیوتری مشخص نیست واین شاید دلیل دیگری نیز داشته باشد وان عدم شناخت ودرک جرم کامپیوتری در ان زمان بوده است . اما اولین جرایم کامپیوتری که بازتاب ان در مطبوعات ورسانه ها واذهان عمومی به چشم خورد در دهه 1960 شکل گرفت . بحث در باره سوءاستفاده کامپیوتری در بیشتر کشورها از دهه 1960 با به خطر افتادن حقوق فردی شروع شد که تحت عنوان (حمایت از داده ها )مورد بحث قرار گرفت وبدواً به نظر نمی رسید که بخشی از مباحث مربوط به (جرم کامپیوتری ) می باشد. در دهه 1970 تحقیقات علمی بر جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر به خصوص سواستفاده کامپیوتر ی ،جاسوسی کامپیوتری وسرقت نرم افزار متمرکز شد.تحقیقات نشان داده است که همزمان با گسترش سریع تکنولوژی اطلاعات در قلمروهای جدید زندگی ،مجرمین نیز از کامپیوتر برای ارتاب همه جرایم می توانند استفاده کنند.دهه 1960 شاهد شروع سیطره کامپیوترها بودودر بسیاری از کشورهای غربی این امر به واقعیت پیوست که جمع اوری ،ذخیره سازی ،انتقال ومرتبط سازی داده های شغلی حقوق مربوط به شخصیت شهروندان را به خطر می اندازد. به هر حال ،امروزه طر ح قدیمی کامپیوتر به عنوان یک ابزار دخیل در دستان قدرت با گسترش روز افزون کامپیوتر های شخصی تا حد زیادی مهجور ومتروک شده است . سواستفاده از اسناد (Stasi ( یعنی اسناد وزارت امنیت دولتی جمهوری سابق دموکراتیک المان ،یا امکان سرقت از مریضان مبتلا به ایدز اثبات کرد که در جامعه اطلاعاتی قرن 20 حمایت از داده ها موضوعی مهم شود بهر حال اکثر محققین دهه 1960 را شروع وقوع جرائم کامپیوتری می دانند . درسال 1963 قضیه الدن رویس در امریکا مطرح شد . وی که حسابدار یک شرکت عمده فروش میوه بود اعتقاد داشت حقش توسط مسئولان شرکت پایمال می شود.

جنگ نرم1

3-3-تعریف جرم رایانه[2]


[1]( ابعاد جزایی کاربرد کامپیوتری وجرایم کامپیوتری ) دزیانی ،محمد حسین ،خبرنامه انفورماتیک شورای عالی انفورماتیک کشور ،سازمان برنامه وبودجه ،دی واسفند 1373 شماره 58 ص 154

[2] .Cyber Crimesخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: جرایم، رایانه، ای

نرم افزار اندروید آموزش ساخت وبلاگ حرفه ای

جمعه 28 آبان 1395

نرم افزار اندروید آموزش ساخت وبلاگ حرفه ای


این برنامه آموزش ساخت وبلاگ حرفه ای می باشد که بروی سیستم های اندروید قایل استفاده ونصب می باشد. دراین برنامه ما گام به گام بصورت فایلهای متنی ،تصویری وویدیویی طراحی وساخت وبلاگ را آموزش می دیم.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت معماری صخره ای

پنج‌شنبه 27 آبان 1395

پاورپوینت معماری صخره ای

طبیعت الهام بخش ترین مکان

معماران و طراحان ساختمان معتقدند که طرح‌های الهام گرفته از طبیعت، می‌تواند به کاهش صدمات زیست‌محیطی ناشی از ساختمان‌ها کمک شایانی کند.

آرشیتکت ها از دیرباز از طبیعت الهام گرفته‌اند. در عصر باستان، ستون‌های معابد و قصرها به تقلید از درختان نخل و یا گل نیلوفر ساخته می‌شدند و طراحان ساختمان‌ها نیز در موارد مختلف، از شکل‌ها و تناسب‌های طبیعی برای دستیابی به الگوهای زیباشناختی و چشم‌نواز بهره جسته‌اند. امروزه، برخی از آرشیتکت‌ها بر این باورند که تقلید از طبیعت، به مراتب بیش از زیباسازی ظاهری ساختمان‌ها، مفید خواهد بود.

از الگوهای طبیعی برای خنک کردن محیط زندگی، تولید انرژی و حتی شیرین کردن آب دریاها استفاده می‌کنند.

طرح های هوشمند

بعنوان مثال، بر سر در جنوبی ساختمان متعلق به موسسه جهان عرب در پاریس، یک ردیف حسگرهای مکانیکی چشم مانندی نصب شده‌اند که با توجه به میزان نور ورودی به ساختمان، باز و بسته شده و بدین‌وسیله دمای داخلی ساختمان را کنترل می‌کنند

-پروژه شیرین‌سازی آب شور با استفاده از روشی است که به وسیله «سوسک‌های مه‌‌خوار» و شته‌ها به کار برده می‌شود و قرار است در باریکه‌ای به طول ۳ کیلومتر در سانتاکاتالینا ایتسموس واقع در لاس‌پالماس به مرحله اجرا در آید. آرشیتک‌های این طرح، قصد دارند به جای استفاده از منافع انرژی فسیلی، از وسایل طبیعی برای خنک کردن و آبیاری این تاسیسات بهره گیرند. به عبارت دیگر، می خواهند آب و انرژی مورد نیاز این تشکیلات را، خود به وجود بیاورند و این یعنی نیاز به یافتن راهی برای شیرین کردن آب دریا، آن هم بدون استفاده از سوخت‌های فسیلی.

فهرست:

نمونه ای از فرم معماری الهام از صخره

معرفی روستای کندوان

روستای کندوان : خانه هایی در دل کوه

خصوصیات معماری بومی روستای کندوان

فلسفه سکونت در کندوان

هتل ٥ ستاره بین المللی کندوان

معرفی روستای میمند

حمام میمند

مدرسه میمند

مسجد میمند

آب و هوا و اقلیم

معماری ایلیاتی

روستای گورمه در کاپادوکیه ترکیه

وادی قلیچ لار

خصوصیات معماری بومی گورمه

فلسفه ی سکونت در گورمه

--

پاورپوینت آماده برای درس انسان ، طبیعت ، معماری

پاورپوینت ویژه برای دانشجویان معماری

--

عنوان: معماری صخره ای
فرمت: پاورپوینت
حجم: ۲٫۸ MB
صفحات: ۴۲ اسلایدخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: پاورپوینت، معماری، صخره، ای

تحقیق در مورد قارچ دکمه ای

سه‌شنبه 25 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه53 فهرست مطالب 1ـ فاز اول کمپوست سازی 2- فاز دوم کمپوست سازی 3- بذر زنی 6- نظا فت سالن 5- برداشت 4- پنجه دوانی مشخصات اسپور و کلونی قارچ خوراکی: روش پرورش قارچ دکمه ای :   کشت قارچ دکمه ای : (َAgaricus Bisporus )     مواد اولیه جهت تهیه کمپوست قارچ دکمه ای :   6000 کیلوگرم کلش گندم خشک   100 کیلوگرم اوره   100 کیلوگرم ملاس   400 کیلوگرم گچ   3500 کیلو گرم کود مرغی خشک   روشهای تهیه کمپوست قارچ دکمه ای:   دو روش عمده برای تولید کمپوست وجود دارد:   روش کوتاه مدت و روش دراز مدت   روش دراز مدت یک روش قدیمی و اولیه بوده و برای تولید کمپوست به منظور کشت قارچ در سطح تجاری مناسب نیست.روش کوتاه مدت تهیه کمپوست به مراتب سریعتر و پ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، قارچ، دکمه، ای

تحقیق در مورد کلزای علوفه ای

شنبه 22 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه40 فهرست مطالب کلزای علوفه ای   مقدمه:   مراحل مختلف رشد و نمو :   اکولوژی کلزا :   درجه حرارت :   رطوبت :   نور :   خاک :   شخم با گاو آهن برگرداندار :   شخم با گاو آهن قلمی :   دیسک :   کنجاله  کلزا علوفه ای است با پروتئین بالا و نسبت مناسب لیزین به سیستئین. این گیاه با گیاهان خانواده لگومینوز ترکیب خوبی می سازد و کلزا علاوه بر اینکه خود به تنهایی گیاه علوفه ای مناسب است ، با سویا و دیگر گیاهان نیز مخلوط خوبی درست کمی کنند.   به رغم اینکه قرن ها از روغن کلزا برای مصارف خوراکی  در آسیا، شبه قاره هند و توسط مردم فقیر اروپا استفاده می شد ولی استفاده گسترده از آ ن برای این منظور فقط بعد از جنگ جهانی دوم رواج یافت . ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، کلزعلوفه، ای

تحقیق در مورد گزنه های مدیترانه ای

سه‌شنبه 18 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه10 گزنه ی اروپایی بک درخت برگ ریز ، 40 تا 70 فوت بلندی با 40 تا 50 فوت عرض ، با نرمی و خاکستری روشن ، پوست تا حدی زگیل مانند و یک تاج گسترده ، عریض و پر است . که آن را یک درخت سایه ای  اساساً خوب کرده است ( شکل 1 ) . 6 اینچ بلندی دارد ، برگ های تیز دندانه ای خاکستری تیره ، سبز هستند و در طول سال به یک زرد کمرنگی قبل از رسیدن به پاییز ، محو می شوند . میوه های کوچک ، گرد و ارغوانی تیره در خوشه های کوتاه آن آویزان  هستند و بینهایت برای پرندگان و دیگر حیات وحش محبوب هستند اما آنها سخت هستند و مردم می توانند روی آنها غلت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، گزنه، مدیترانه، ای
( تعداد کل: 208 )
   1       2       3       4       5       ...       14    >>