X
تبلیغات
رایتل

بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران

شنبه 29 آبان 1395

بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران

مقدمه

حسابداری بهای تمام شده[1] دارای پیشینه ای بیش از سه قرن است، اما عصر حسابداری بهای تمام شده به شکل مدون در سال 1885 آغاز شد.

در آستانه قرن بیستم انجمن مهندسین محاسب آمریکا متعاقب ترویج اصول مدیریت علمی، علاقه وافری به حوزه حسابداری بهای تمام شده نشان داد که باعث گسترش این رشته شد. آثار الکساندر همیلتون چرچ در مورد سربار تولید در همین دوره، باعث توسعه بیشتر درک عمومی از عوامل هزینه گردید.

در دهه های1920 تا 1950 موضوعاتی از قبیل بودجه بندی[2]، هزینه یابی استاندارد، [3]، مفاهیم ظرفیت و هزینه یابی متغیر[4] وارد مباحث حسابداری شد. هزینه یابی مستقیم[5] مهمترین تحول از تحولات مختلف دهه های 1950 تا 1980 بود. در دهه 1960 اصطلاح حسابداری مدیریت رفته رفته جایگزین حسابداری بهای تمام شده شد. در دهه 1990 حسابداری بهای تمام شده جزئی از حسابداری مدیریت محسوب می شد. ضعفها و کاستی های هزینه یابی جذبی منجر به معرفی هزینه یابی بر مبنای فعالیت، توسط پرفسورجانسون و پرفسور کاپلان شد. آنان در کتابی بنام اطلاعات نامربوط: ظهور و سقوط حسابداری مدیریت[6] فعالیتها را منشاء ایجاد هزینه دانستند و پیشنهاد کردند محصولات )یا مشتریان) به میزان استفاده از فعالیتها، بایستی هزینه های مربوط را متحمل شوند. معرفی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت[7] به ارائه سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت و همچنین بودجه ریزی بر مبنای فعالیت منجر گردید.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مهمترین نیاز واحدهای اقتصادی، یعنی اطلاعات صحیح و طبقه بندی شده را آنچنان تدارک می کند که امکان بهبود دائمی و دسترسی به کیفیت جامع[8] را تسهیل نماید. این سیستم به جای پرداختن به عوارض، نشانه ها و معلول، به علت وقایع می پردازد و علت ایجاد هزینه و تولید فعالیت را کالبدشکافی می کند. اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی، متقاضی و حتی ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند. در حالی که چنین خواصی در سیستمهای بهای تمام شده ای که حول محور واحدهای سازمانی، مراحل تولید )نه فعالیتها) طراحی شده است، موجود نیست. طبقه بندی هزینه ها به مستقیم و غیرمستقیم و رویارویی با مقادیر متنابهی به عنوان هزینه سربار که تسهیم آنها به نحو صحیح اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است، تنها یکی از دلایل این امر است. موجب و دلیل بهتر، نحوه ی نگاه به کلیت پدیده هاست که در هزینه یابی بر مبنای فعالیت دارای تفاوتی ماهوی با سایر سیستمهای رقیب و سنتی است.

بهره گیری از سیستم مدیریت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت، فرصتهای کلانی را برای خلاقیت، نوآوری، نوسازی و پیشرفت در سطوح مختلف واحدهای اقتصادی فراهم می آورد. برای باقی ماندن در صحنه ی رقابت و توسعه و رشد واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل شود که هر کار در اولین مرتبه، به بهترین وجه انجام شود. برای تحقق این منظور کلیه اجزای فرایندها، اعم از برنامه ریزی، هماهنگی، اجرا، نظارت و بازخورد، بایستی در هماهنگی با سیستم حسابداری نمایی شده قرار گیرد.

سیستمهای مدیریت و هزینه یابی در یک راستا و بر مبنای فعالیت طراحی می شوند. فعالیتها در قلب سیستم حسابداری مدیریت قرار دارند. تجزیه و تحلیل واحد اقتصادی براساس فعالیتها، امکان ارتباط سطوح مختلف سازمانی به نحوی که براساس برنامه ها، هر واحد بتواند اقدام مورد نظر را انجام دهد، فراهم می آورد، دستیابی به اهداف را تسهیل می نماید، محرکها و منشاء هزینه و فعالیت را شناسایی می کند و لذا فرایند بهبود و پیشرفت مستمر و سیستمهای پیشیبانی تصمیم گیری را تقویت می نماید.[9]

2-1- موضوع تحقیق

موضوع مورد بررسی در این تحقیق عبارت است از » بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران« که در ادامه به تشریح و بیان آن پرداخته شده است.

3-1- تشریح و بیان موضوع

امروزه بسیاری از شرکتها به منظور ادامه بقاء در بازارهای رقابتی که با تغییرات سریع تکنولوژی همراه است ناگزیرند با استفاده از روش های نوین در جهت بهبود مستمر کیفیت و کنترل و کاهش بهای تمام شده محصولات خود بکوشند.

در چنین شرایطی شرکتهای بسیاری در حال تغییر و تحول در سیستم های اطلاعاتی خود و دوری جستن از سیستم های سنتی و حرکت به سوی مدیریت هزینه ها[10] با دیدگاه کنکاش گرایانه هستند. جدی شدن بحث رقابت در صنایع ایجاب می کند که به بحث کنترل هزینه ها نگاه جدی تری به عمل آید.

کیفیت[11] به عنوان پیش شرط و بلیط ورود به میدان رقابت جهانی نقش مهمی را ایفا می کند. مشتریان به دنبال قیمت پایین تر، تأمین کنندگان به دنبال قیمت بالاتر، اتحادیه های کارگری به دنبال دستمزدهای زیادتر و سها مداران به دنبال سهم بیشتری هستند. رقابت برای تولید محصولی بهتر با خصوصیاتی مطلوبتر و قیمتی پایین تر صورت می گیرد. موفقیت تجاری به نحوه ی مدیریت تمام این عوامل و دیگر عوامل دخیل، بستگی دارد.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تولیدی، فعالیتهای عمده ی فرایند تولید را شناسایی و سپس در یکی از چهار طبقه زیر طبقه بندی می کند:

الف) فعالیتهای سطح واحد محصول

ب) فعالیتهای سطح دسته محصول

ج) فعالیتهای سطح محصول

د) فعالیتهای سطح کارخانه

هزینه های سه طبقه اول از فعالیتها، با استفاده از محرکهای فعالیت که تابع گرایش و تغییرپذیری هزینه های مورد تخصیص است. به محصولات تخصیص داده می شود، اما هزینه های فعالیتهای سطح کارخانه به عنوان هزینه های دوره تلقی شده یا بر مبنای اختیاری [12] به محصولات تسهیم می شود.[13]

هزینه یابی بر مبنای فعالیت را می توان بسط تکامل یافته ای از روش تخصیص دو مرحله ای هزینه تلقی کرد که شالوده ی سیستمهای نوین حسابداری بهای تمام شده است. در مرحله اول این روش، هزینه های غیرمستقیم منابع به مخازن هزینه[14] تخصیص می یابد و در مرحله دوم، هزینه های انباشته شده در مراکز هزینه[15] به محصولات)یا به سایر موضوعات هزینه) تخصیص داده می شود. تخصیص معمولاً برای ارزیابی عملکرد مدیر مسئول مرکز هزینه و برای تعیین بهای تمام شده ی محصولات بکار می رود.

4-1- اهمیت موضوع تحقیق

با توجه به اینکه درصد بسیار بالایی از مدیران امور مالی سازمانها و شرکتهای کشور ما از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC) هیچگونه اطلاعی ندارند و از طرفی تعیین قیمت فروش متأثر از قیمت تمام شده می باشد و کاملاً منطقی است که برای فروش یک محصول مدیر نیاز به داشتن هزینه ی ترکیبات بکار رفته در محصول داشته باشد.

مدیران به هزینه های صحیح برای تصمیمات استراتژیک در مورد محصول مانند طراحی تولید و بازاریابی دارند. هر تصمیم استراتژیک مانند کنکاشی در مورد طرح جدید محصول، معرفی محصول جدید و تلاشی جهت بازاریابی محصول یا خط تولید، متأثر از هزینه و سودآوری مورد انتظار محصول خواهد بود. بالعکس اگر به نظر برسد که سودآوری محصول کاهش می یابد، مسئله توقف مطرح می شود.

هزینه های محصول نقش مهمی را در تعیین قیمت، بخصوص در مورد محصولات سفارشی کم فروش و بدون قیمت بازار ایفا می نماید.

اطلاعات ناصحیح می تواند باعث شود شرکت از استراتژی نامناسب و بدون سودآوری پیروی کند، هزینه های صحیح شانس تصمیم گیریهای غلط را کاهش می دهند.

مدیران از سیستم هزینه یابی محصول به اطلاعاتی در سطوح فعالیت نیاز دارند تا بتوانند بهبود مداوم را رهبری کنند. هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) حاصل طبیعی محیط رقابتی و پیچیده امروزی است و با توجه به شرایط اقتصادی موجود که در بعضی از بخش ها منجر به فراوانی تولید نسبت به تقاضا شده است، به منظور کمک به مدیران در چنین شرایط رقابتی، این امید هست که با اجرا نمودن سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در عمل به قیمت تمام شده ی واقعی تری دست یافته تا هم به مدیران در اتخاذ تصمیمات صحیح کمک موثری شده باشد و هم به جامعه علمی و دست اندرکاران امور مالی سازمانهای کشورمان آگاهی بیشتری نسبت به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت داده شده باشد.

صنعت تراکتورسازی ایران به عنوان یکی از مهمترین محورهای حرکت به سمت توسعه و شکوفایی کشور که با مسائل پیچیده ورود و بکارگیری تکنولوژی های جدید روبروست، از این واقعیت به دور نیست. لذا هر گونه تلاش در شناسایی و بکارگیری سیستم های مدیریتی نوین در شرایط کنونی اقتصاد ایران می تواند گامی به سمت توسعه و پیشرفت کشور باشد.

2ـ مواد مستقیم به عنوان مبنا:

بررسی و مطالعه ی هزینه های گذشته ی شرکتها ممکن است حاکی از این باشد که بین مواد مستقیم و هزینه های سربار ساخت یک همبستگی وجود دارد. در چنین شرایطی به کار گیری هزینه ی مواد مستقیم به عنوان مبنای جذب هزینه های سربار ساخت می تواند مناسب باشد. از این مبنا به ندرت استفاده می شود. زیرا، در اغلب موارد بین هزینه های سربار ساخت و مواد مصرفی مورد استفاده در تولید محصولات ، رابطه ی منطقی وجود دارد. محصولی ممکن است با مواد مستقیم گرانبها ساخته شود و محصولی دیگر ممکن است با مواد مستقیم ارزان قیمت تولید شود، اما هر دو محصول ممکن است فرایند تولید یکسان داشته باشند و از هزینه های سربار به یک میزان برخوردار شوند.

3ـ دستمزد مستقیم به عنوان مبنا:

به کارگیری هزینه ی دستمزد به عنوان مبنای جذب هزینه های سربار ساخت نسبتاً آسان است. چون اطلاعات مورد نیاز مربوط به هزینه ی دستمزد مستقیم به سهولت در دسترس است. استفاده از این مبنا هنگامی منطقی است که بین هزینه ی دستمزد مستقم و هزینه ی سربار ساخت رابطه ی قوی وجود داشته باشد و همچنین نرخهای پرداخت هزینه ی مستقیم به ازای هر ساعت کار برای کارهای مشابه، قابل مقایسه باشد به طور کلی مناسب این است که از به کارگیری این روش تحت هر یک از شرایط و وضعیتهای زیر خودداری شود:

الف ـ هزینه ی استهلاک ماشین آلات و تجهیزات گرانبها که هیچ ارتباطی با هزینه ی دستمزد مستقیم ندارد، بخش مهمی از هزینه های سربار ساخت را تشکیل دهد.

ب ـ نرخهای دستمزد کارکنان مستقیم تولید بسیار متفاوت باشد.

4ـ ساعات کار مستقیم به عنوان مبنا:

از آنجا که ساعات کار مستقیم به عنوان مبنا، مبتنی بر عامل زمان است، یکی از مبانی مناسب برای جذب هزینه های سربار می باشد. به کارگیری این مبنا، به ویژه در دوایر کاربر، مناسبترین نتایج را به دنبال دارد. استفاده از این روش نیاز به گرد آوری اطلاعات مرتبط با ساعات کار مستقیم برای هر یک از محصولات و سفارشات دارد. مادام که کار و فعالیت کارکنان عامل اصلی تولید است. ساعات کار مستقیم، مبنای کار قابل قبولی برای جذب هزینه های سربار ساخت محسوب می شود. در کارخانجات تولیدی که ماشین آلات عامل اصلی تولید است، کار مستقیم نه تنها ممکن است مبنای نامناسب برای جذب هزینه های سربار ساخت باشد بلکه هزینه ی آن معمولاً بخش نسبتاً جزئی از جمع هزینه های ساخت را نیز تشکیل می دهد. در چنین شرایطی استفاده از ساعات کار مستقیم به عنوان مبنای غیر منطقی است.

5ـ ساعات کار ماشین آلات به عنوان مبنا:

هنگامی که ماشین آلات نقش اساسی در تولید محصولات دارند، ساعات کار ماشین آلات می تواند مناسب ترین مبنا برای جذب هزینه های سربار ساخت به محصولات و سفارشات قلمداد شود. زیرا، در چنین وضعیتهایی بخش عمده ی هزینه های سربار ساخت شامل استهلاک ماشین آلات، برق مصرفی ماشین آلات، تعمیر و نگهداشت ماشین آلات و نظایر آن، به نحوی با زمان مرتبط است، مبنای ساعات کار ماشین آلات نیز مبتنی بر زمان است.

8ـ1ـ2ـ تخصیص بهای خدمات دوایر پشتیبانی

بطور کلی دوایر و مراکز فعال در هر شرکت را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

1- دوایر عملیاتی

2- دوایر پشتیبانی

- دوایر عملیاتی:

دوایری است که مستقیماً در تولید و یا ارائه ی خدمات به مشتریان نقش دارند و نقش آنها در محصول برای مشتریان ملموس، قابل درک و یا قابل رویت است. این دوایر، دوایر اصلی شرکت هستند.

- دوایر پشتیبانی

دوایری هستند که بطور مستقیم در تولید یا ارائه ی خدمات به مشتریان، نقش ندارند و فعالیت آنها، در محصول خود را نشان نمی دهند. بنابراین خدمات آنها برای مشتریان ملموس قابل رویت و یا قابل درک نیست. این دوایر به سایر دوایر، خدمات پشتیبانی ارائه می دهند و عمدتاً خدماتی هستند. وظیفه و نقش اصلی دوایر پشتیبانی این است که به دوایر عملیاتی و احتمالاً دوایر پشتیبانی دیگر خدمات ارائه دهند.

در یک شرکت خدماتی، دایره عملیاتی نیز یک دایره خدماتی است و به همین دلیل اسم گذاری دوایر عملیاتی به دوایر تولیدی و یا اسم گذاری دوایر پشتیبانی به دوایر خدماتی صحیح نیست و نمی تواند عمومیت داشته باشد.

1ـ8ـ1ـ2ـ اهداف تخصیص بهای عوامل غیرمستقیم

بهای عوامل غیرمستقیم در اکثر موارد بخش قابل توجهی از بهای ساخت را تشکیل می دهد. که و لازم است به موضوع تعیین بها تسهیم شود.

برای انتخاب راه حل تسهیم روی موضوع تعیین بها به جای برخورد به عنوان هزینه ی دوره جاری، چهار هدف اصلی دنبال می شود که این اهداف عبارتند از:

1- ارائه اطلاعات برای تصمیم گیریهای اقتصادی

2- ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران

3- توجیه بهای ساخت و یا محاسبه مبالغ قابل بازپرداخت

4- محاسبه بهای ساخت موجودی ها جهت انعکاس در ترازنامه و یا صورت سود و زیان (گزارشگری خارجی)

- اگر هدف از تعیین بها تصمیم گیری باشد لازم است بهای تمامی عوامل موثر بر موضوع تعیین بها در بهای محاسبه شده لحاظ شود تا تصمیم گیری جامع و مستدل باشد. برای مثال اگر هدف از تعیین بها، تعیین قیمت فروش باشد. در نظر نگرفتن بهای عوامل غیرمستقیم اشتباه بزرگی خواهد بود که ممکن است منجر به تعیین قیمت نامناسب و زیان دهی شرکت گردد.

- اگر هدف ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران باشد، ارزیابی عملکرد بخش ها و مراکز بر مبنای کاهش بهای ساخت با حفظ کیفیت محصول و معیار قرار دادن سادگی و ارزانی ساخت محصولات طراحی شده برای واحد طراحی، نمونه هایی از ضرورت تسهیم بهای عوامل غیرمستقیم به موضوع تعیین بها
می باشد.

- اگر هدف اجرای یک فعالیت یا تولید یک نوع محصول طبق قراردادی خاص باشد، لازم است بهای ساخت شامل بهای عوامل درگیر ساخت اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم بوده تا بهای ساخت منصفانه و معقول باشد. بعنوان مثال برای جبران خسارت بوسیله شرکت بیمه لازم است بهای کالای خسارت دیده شامل عوامل مستقیم و غیرمستقیم محاسبه گردد تا جبران خسارت بطور کامل انجام پذیرد.

- به منظور گزارشگری برون سازمانی (خارجی) لازم است در تعیین بهای ساخت، استانداردهای حسابداری مالی رعایت شود. طبق این استاندارد بهای ساخت شامل کلیه عوامل تولید اعم از مستقیم و غیرمستقیم است.

2ـ8ـ1ـ2ـ مبانی تخصیص هزینه سربار

در ادبیات حسابداری چهار مبنا برای تخصیص بها است که عبارتند از:

1- مبنای علت و معلولی

2- مبنای دریافت منافع

3- مبنای توان تحمل

4- مبنای عدالت و منصفانه بودن.

- قوی ترین و مستدل ترین مبنا برای تخصیص بها، مبنای علت و معلولی است. اگر تحقق بها ناشی از یک عامل خاص باشد، بها را باید بر مبنای آن عامل تخصیص داد. زمانی که بهای یک عامل (مانند مواد مستقیم) بر مبنای رابطه علت و معلولی به یک محرک بها تخصیص می یابد، اصولاً تخصیص از طریق رهگیری انجام می شود نه از طریق تسهیم، و این اقدام دقت بها را افزایش می دهد.

- دومین مبنا بعد از علت و معلولی، مبنای دریافت منافع است. اگر به فرض بخواهیم بهای خدمات دایره ی رستوران را به دوایر فعال در یک شرکت تخصیص دهیم، طبق این مبنا سهم دایره ای که از خدمات رستوران بیشتر استفاده کرده است، بیشتر خواهد بود هر چند این مبنا ضعیف تر از مبنای علت و معلولی است ولی مبنایی سیستماتیک و معقول بوده و قابل دفاع است. استفاده از این مبنا موجب افزایش مسئولیت پذیری و کنترل می شود.

هزینه نسبی فعالیتهای تلفیق شونده

هزینه نسبی فعالیتهای مختلف, معیاری از میزان هزینه های هر فعالیت به عنوان درصدی از کل هزینه های فرایند تولیدی است, به طور کلی،هر قدر هزینه نسبی یک فعالیت بیشترباشد استفاده از محرک فعالیت با همبستگی ناقص برای تخصیص هزینه های آن فعالیت بین محصولات، تحریف در هزینه های محصول را بیشتر می کند.

تنوع حجم تولید

در صورتی که محصولات در دسته های محصول مختلف تولید شود, تنوع حجم تولید روی می دهد. چنانچه حجم تولید دو محصول با ضریبی معادل 1000 متفاوت باشند. تولید،سفارش و ارسال دسته ها تفاوت چشمگیری خواهند داشت سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت محرکهایی را برای فعالیتها بکار می گیرد که آثار حجم متفاوت تولید را تعدیل می کند. سیستمهای سنتی هزینه یابی این توانایی را ندارد.

- نقش قضاوت و تجزیه و تحلیل

در عمل، برای تعیین تعداد محرکهای فعالیت مورد نیاز سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت لازم است از هر دو عامل قضاوت و تجزیه و تحلیل استفاده شود. گام اول، شناخت منابعی است که ارزش پولی زیادی دارد. گام دوم توجه به تنوع محصولات و اندازه دسته هایی است که محصولات در آن دسته ها تولید می شود.

تولید محصولاتی که تفاوت بسیار زیادی با هم دارند، به طراح سیستم هزینه یابی امکان می دهد که بدون تحریف بیش از حد هزینه های محصول، منابع عمده ای را شناسایی کند که می توان آنها را با یکدیگر تلفیق کرد. سپس، طراح سیستم با توجه به اهداف طراحی، می تواند با تجزیه و تحلیل منابعی که از لحاظ ارزش ریالی اهمیت کمتری دارد، مشخص کند کدام یک از آنها را می توان با منابع عمده تلفیق کرد و کدام یک را باید به عنوان فعالیت مستقل تعریف کرد.

عوامل موثر در انتخاب محرکهای مناسب فعالیت

پس از تعیین حداقل تعداد محرکهای فعالیت مورد نیاز، می توان محرکهای مناسب فعالیت را انتخاب کرد در انتخاب محرکهای فعالیت باید سه عامل زیر مد نظر قرار گیرد:

1- هزینه های تعیین محرک فعالیت: فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز برای محرک فعالیت چه میزان ساده یا پیچیده است.

2- همبستگی: مصرف واقعی فعالیت بامصرفی که محرک فعالیت نشان می دهد چقدر همبستگی دارد.

3- اثر رفتاری: محرک فعالیت چه رفتاری را موجب می شود.

- هزینه های تعیین محرک فعالیت

سیستمهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت با بکارگیری محرکهای مختلف فعالیت،در مقایسه با سیستمهای صنعتی هزینه یابی، صحت اطلاعات مربوط به هزینه های محصول را افزایش می دهد.

منظور کاهش هزینه های تعیین محرکهای فعالیتها، طراح سیستمهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت باید محرکهایی را انتخاب کند که فراهم کردن اطلاعات و داده های مربوط به آنها نسبتاً آسان باشد.

همبستگی

استفاده از محرکهایی برای فعالیتها که مصرف واقعی آنها به طور غیرمستقیم تابع آن است, خطر تحریف و هزینه های محصول را در بردارد. برای مثال، استفاده از تعداد دفعات انجام بازرسی، برای مواردی که زمان انجام بازرسی محصولات مختلف متفاوت است (تنوع زمان بازرسی) , احتمالاً باعث تحریف هزینه های محصول می شود. در نتیجه, هزینه های محصولی که به زمان بیشتری برای بازرسی نیاز دارد, احتمالاً کمتر از واقع محاسبه می شود. در حالی که هزینه های محصولی که زمان کمتری برای بازرسی نیاز دارد, احتمالاً کمتر از واقع گزارش می شود.

همبستگی مقادیر مصرف منابع که به محصولات تخصیص داده شده است با مقادیر واقعی مصرف نشان دهنده ی درجه ی تناسب محرک فعالیت مربوط برای انعکاس مصرف واقعی آن فعالیت توسط محصول معینی است.

- آثار رفتاری

در انتخاب محرکهای فعالیت باید به اثرات ناشی از به کارگیری یک محرک فعالیت خاص بر رفتار افراد نیز توجه کرد. محرک فعالیت هنگامی بر رفتار اثر دارد که افراد احساس نمایند عملکردشان به نحوی بر اساس محرک فعالیت, ارزیابی خواهد شد (برای مثال: چنانچه عملکرد افراد براساس قیمت هر واحد یا هزینه های تخصیص یافته از طریق محرک فعالیت ارزیابی شود). اهمیت رفتاری- که می تواند مثبت یا منفی باشد- را نباید دست کم گرفت.

10ـ3ـ2ـ2ـ مزایا و محدودیتهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت:

خلاصه مزایای (ABC) شامل موارد زیر است:

1ـ فعالیتهای هزینه زا شناسایی می شود.

2ـ کمک در قیمت گذاری بهتر محصولات برای فروش.

3ـ کاهش هزینه ی فعالیتهایی که هزینه بالایی دارند.

4ـ احتمال حذف محصولاتی که بهای تمام شده آنها بالا است

5ـ سربار به میزان سهمی که در ایجاد عوامل هزینه زا دارند، جذب می شوند

6ـ موجب تغییر نگرش مدیران به بسیاری از هزینه های سربار می شود

7ـ امکان کنترل هزینه ها را به گونه ای مطلوب فراهم می آورد.

8ـ شناسایی دقیق تر قیمت تمام شده و در نتیجه سود ناخالص هر محصول.

9ـ انتخاب سبد تولید و در نتیجه فروش به گونه ای که سود نا خالص شرکت ماکزیمم گردد.

10ـ تفکیک فعالیتهای ارزش زا از فعالیتهایی که فاقد ارزش افزوده می باشند.

11ـ بستر سازی به کار گیری مدیریت بر مبنای فعالیت به عنوان یکی از حلقه های بهبود مستمر در سازمانها.

12ـ کنترل عملیات شرکت و برنامه ریزی کارا در آینده.

13ـ کمک به تصمیم گیری های کاراتر، صحیح تر و دقیق تر مدیریت.

14ـ ارزیابی صحیح تری از عملیات مالی مدیران.

15ـ بهبود سیستم هزینه یابی و تخصیص هزینه های شرکت به طور مطلوبتر.

خلاصه ی محدودیتهای (ABC) شامل موارد زیر است:

1ـ استمرار ضرورت تخصیص برخی هزینه ها بر اساس معیارهای قراردادی مبتنی بر حجم

2ـ هزینه های گزاف ناشی از تعداد مراکز فعالیت و عوامل هزینه زا.

11ـ3ـ2ـ2ـ مقایسه سیستم سنتی با سیستم ABC

جدول شماره ی (11ـ2) تفاوتهای عمده ی روش ABC را با سایر روشهای هزینه یابی سنتی (مثلاً هزینه یابی سفارش کار یا مرحله ای با استفاده از نرخ سربار یکپارچه، یا نرخ سربار از قبل تعیین شده بر اساس هزینه ی کار مستقیم یا ساعات کار ماشین آلات) نشان می دهد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی امکان پذیری طراحی و ساخت قالب‌های فورج مدولار(MODULAR)

جمعه 28 آبان 1395

«به نام خدا»

مقدمه:

برای بهینه سازی صنعتی و رونق اقتصادی، و ارتقاء و پیشرفت آموزشی و تکنولوژیکی و قدرت علمی و رقابت فرآورده‌های تولیدی در بازارهای جهانی نیاز به کسب دانش‌ جدید، آموزش و به کارگیری تکنولوژی و روش‌های مدرن در صنعت قالبسازی می‌باشد.

هم اکنون بیشتر قطعات مهم صنایع خودروسازی، و صنایع نظامی و موتورسیکلت، و ابزار آلات صنعتی و … به کمک صنعت آهنگری و قالب های فورج تهیه می‌شوند.

با توجه به آمار و ارقام و تحلیل‌های علمی و کاربردی صنعتی که انجام شده است، باید پروسة طراحی و ساخت قالب‌های فورج که شامل طراحی علمی و محاسباتی قالب است و انتخاب مواد قالب و مراحل ساخت و ماشینکاری و عملیات حرارتی قطعات و مونتاژ قالب به شکل صحیح و علمی انجام شود تا قالب‌ها عمر و بازدهی مفیدی داشته باشند و محصولات تولیدی اشان نیز کیفیت مطلوب، عالی و استانداردی را پیدا نمایند.

آهنگری قدیمی ترین و اصلی ترین روش شکل دادن فلزات است. آهنگری به معنای تغییر شکل مواد با فشار بین قالبها، احتمالاً قدیمی ترین روشی است که توسط انسان به کار گرفته شده است تا فلزات را به شکل مناسبی در آورد. طی سالهای متمادی صنعت آهنگری مراحل پیشرفت را طی نموده است.

شکل دادن طبق DIN 8580 یعنی «تولید با روش تغییر شکل خمیری (پلاستیکی) یک جسم جامد که در آن جرم و نیز همبستگی آن حفظ شود.

طبق یک تقسیم بندی در روشهای شکل دادن براساس تنشهای غالب موجود در منطقه شکل دادن، شکل دادن با قالب بسته‌ آهنگری و شکل دادن با قالب باز در این تقسیم بندی روشهای شکل دادن، جزء زیر مجموعه‌های شکل دادن فشاری می باشند.

از قابلیت‌های روش فورج در تولید فرآورده‌های صنعتی می‌توان به کاهش هزینه و انبوهی تولید، و از معایب این روش به کمتر دقیق بودن قطعات تولید شده اشاره کرد.

موضوع مورد بحث، بررسی امکان‌پذیری طراحی و ساخت قالبهای فورج مدولار می‌باشد یعنی انعطاف پذیر کردن قالب فورج، یا قطعه قطعه کردن قالب فورج، یعنی در ساخت قالب از چندین قطعه استفاده شود به صورت Modular. که از کنار هم قرار گرفتن آنها، کل قالب شکل می‌گیرد.

هدف این طرح آن است که یک قالب تنها برای تولید یک قطعه یا یک محصول نباشد، بلکه با جابه‌جا کردن مدولهای آن و جایگزین کردن مدول مناسب بتوان محصول دیگر را تولید کرد.

حتی اگر قسمتی از قالب دچار مشکل شد یعنی ترک بردار یا بشکند می‌توان مدول آسیب دیده را خارج کرد و مدول مناسب را در سرجای خود جازد. مهم آن است که این طرح باعث می شود، زمان طراحی فوق‌العاده کاهش یابد، و یک کاهش مهم در هزینه‌های ابزار ایجاد می‌شود.

این امر همچنین باعث تنوع در محصولات تولیدی خواهد شد و ما می توانیم در کوتاهترین زمان ممکن با تعویض قسمتهایی از قالب با مدولهای مناسب، محصول جدید دیگری را تولید کنیم و میزان تولیدات محصولها را نیز افزایش می دهد.

فصل اول:

1- صنعت فورج

فورج و شکل دهی فلزات گداخته یا تحت فشار قرار دادن آنها، توسط قالب‌های فورج و یا پرس‌های هیدرولیک یا پنوماتیک و یا پتک های ضربه‌ای را صنعت فورجینگ می نامند.

اکثر قطعات صنعتی در صنایع مهم مانند ماشین سازی، خودروسازی و صنایع نظامی با روش فورج تهیه می‌شوند.

در روش فورجینگ (آهنگری) مواد کار با قابلیت کوره‌کاری، و در حالت گداخته، فرم لازم را می گیرند. این قطعات دارای مقاومت و استحکام بیشتری نسبت به قطعات مشابه ماشینکاری شده هستند.

زیرا در پروسة آهنگری مواد اولیه قطعات به هم فشرده شده و قطعات مهمی مانند، میل لنگ‌ها، دسته پیستون ها و … ساخته می‌شوند.

از قابلیت‌های روش فورج در تولید فرآورده‌های صنعتی می‌توان به کاهش هزینه و انبوهی تولید، و از معایب این روش به کمتر دقیق بودن قطعات تولید شده اشاره کرد.

اکثر فلزات چکش خوار مانند فولاد‌ها، و آلیاژ‌های مس، آلیاژ‌های آلومینیوم و … قابلیت عملیات آهنگری را دارند.

چدن خاکستری جزء فلزاتی است که خاصیت آهنگری نداشته، زیرا امکان شکستگی در آن وجود دارد.

قابلیت کوره‌کاری و فورج قطعات فولادی، به مواد آلیاژی موجود در آن‌ها بستگی دارد. هر چه مقداری کربن فولاد‌ها کمتر باشد، می‌توان حرارت شروع آهنگری را افزایش داد.

در پروسة فورجینگ با افزایش مقدار کربن در فلزات از قابلیت فرم‌گیری و آهنگری آن‌ها کاسته می‌شود. همچنین فولاد‌هایی برای عملیات فورج مناسب می باشند که مقدار فسفر و گوگرد آن‌ها از 1% بیشتر نباشد و اگر مقداری گوگرد در فولاد زیاد باشد باعث ایجاد و شکستگی و ترک‌هایی بر روی فولاد گداخته می‌گردد.

در ساخت قالب‌های فورج از روش‌های جدید تکنولوژی ماشین‌کاری و اسپارک استفاده می کنند، به این شکل که ابتدا محفظة قالب‌های فورج را با روش سنتی ماشین‌کاری می‌کنند و اندازه نهایی را با ساختن الکترودهای مسی که شکل و ابعاد دقیق قطعه کار است، با عملیات اسپارک اورژن انجام می دهند.

البته مدلهای مسی (الکترودها) با روش کپی کاری گرافیت روی دستگاه سه بعدی کپی سازی طراحی و ساخته می‌شوند.

در طراحی و ساخت قالب‌های فورج باید به قدرت بلوک‌ها، اسکلت قالب‌های فورج، با توجه به فشار بالا، و مقدار تناژ لارم و نیزوی که برای تولید به کار می رود، توجه نمود.

بلوک‌ها و ساختمان قالب باید توانایی تحمل فشارهای عمودی (فشار‌های پرسی) و فشار‌های جانبی (عکس العمل داخلی قالب) را داشته باشند و در به کارگیری فولاد‌های آلیاژی با استفاده از جداول فولادها، بهترین انتخاب را انجام داد.

در عملیات حرارتی که شامل آبکاری و برگشت فولادهای قالب است، باید نهایت دقت و حوصله را به کاربرد و توجه کرد که عمق شیارهای پیرامون حفره‌ها و محفظه‌های مادگی قالب (محل فرار مازاد مولد اولیه قطعات کار) طوری محاسبه و تعیین شود که حجم اضافی مواد درون آن را پر کند و اضافه نیاید، زیرا باعث بازماندن درز قالب‌شده و از اندازة قطعه کار فورج شده، خارج می‌گردد.

فصل سوم:

3- اصول آهنگری

1-3- مراحل اصلی در شکل دادن پرسی با فلش

سه طریق شکل دادن، سرکوبی، پهن کردن و قد کشیدن مواد وجود دارد.

سرکوبی: بلندی اولیه قطعه خام بدون هر گونه افزایش زیاد عرضی و در حالیکه مسیر لغزش زیاد نیست، در امتداد دیواره قالب کاهش می یابد. اصولاً مواد موازی با جهت حرکت قالب جریان می یابد.

پهن کردن: مواد از داخل به سمت خارج پرس شده و در آن مسیر لغزشی طویلی ایجاد می‌شوند. جریان مواد بیشتر عمود بر جهت حرکت قالب صورت می‌گیرد.

قد کشیدن: قالب عمیق با افزایش موضعی ارتفاعی اولیه کاملاً پر می‌شود. در اینجا حتی بعد از ورود قسمتی از مواد به داخل شکاف فلاش، مسیر های طولانی لغزش مواد ایجاد می‌شوند.

هر نوع شکل دادن پرسی با مرحله سرکوبی شروع و با مرحله قد کشیدن خاتمه می یابد. فلاش حلقوی ایجاد شده در اطراف قطعه پرسی به وسیله قالب برش جدا می‌شود.

سوراخهای راه بدر در شکل دادن پرسی نمی توانند به طور کامل فشار داده شود زیرا در غیر این صورت مواد کاملاً به محفظه قالب بسته که برای سنبه پرس پیش بینی شده، جریان می یابد. گوشت باقی مانده بین دوسنبه بعداً سنبه سوراخ کم حذف و سوراخ راه بدر می‌شود.

شکل 8: مراحل اصلی در شکل دادن پرسی

شکل 9: مراحل یک قطعه کار شکل داده شده پرسی

قالبهای فورج با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و محاسبات دقیق و به کارگیری نرم‌افزارهاو تجارب کاربردی طراحی می‌شوند.

خاصیت تغییر فرم پذیری قطعات فلزی بر اثر حرارت، فشار و ضربه‌ای طرحی شکل قالب و تربیت اجزاء قالب با طراحی شکل قطعه کار (محصول) اهمیت یکسانی دارند. این قطعات باید از نظر جریان مواد، قالب، اندازه و ماشینکاری درست باشند.

در قالبهای بسته بدون فلش برای مواقعی است که شکل ساده باشد. هر چه شکل پیچیده تر شود از نوع با فلش استفاده می‌شود.

چون محاسبه حجم قطعه و پیش بینی نحوه پر شدن قالب کاری بسیار دشوار است. حسن روش بدون فلش، رسیدن به دقت نهایی بالاتر اولاً شکل و ثانیاً نیاز به محاسبة دقیق مواد اولیه است.

اگر حجم قطعه دقیقاً محاسبه نشود مشکلات اساسی پیش می آید:

  1. دقت ابعادی قطعه نهایی کم می‌شود.
  2. نیروی بیش از حد بر قالب وارد می‌شود و اصطلاحاً over load می‌شود.

3. در انتهای کورس به نیروی بسیار زیاد احتیاج داریم و آن هم موقعی است که گوشه‌های قالب می خواهد پر شود.

شکل 10: منحنی نیرو – ضرب برای آهنگری قالب بسته بدون فلش

شکل 11: مقایسه قالب بسته با فلش و بدون فلش

2-3- نحوه سیلان فلز در فرآیند فورج

در فرآیند فورج اغلب رسیدن به شکل نهایی قطعه مورد نظر در یک مرحله امکان پذیر نیست و لازم است قطعه تا رسیدن به شکل نهایی گاه تا چندین مرحله شکل دهی شود. عمده‌ترین دلایل نیاز به این مراحل میانی که پیش فرم گفته می‌شوند عبارتند از:

  1. محدود بودن شکل پذیری فلز.

چرا که ایجاد تغییر شکل بیش از حد تحمل فلز، باعث بوجود آمدن عیوب و در نهایت گسیختگی در آن می‌شود. پس از این رو در یک مرحله نمی توان بیش از حد تحمل فلز در آن تغییر شکل ایجاد کرد. وقتی فلز گرم شود، تنش سیلان آن پایین می آید و قابلیت شکل پذیری افزایش می یابد.

  1. محدود بودن تحمل قالب و پرس در مقابل نیرو و تنش های اعمالی
  2. پیچیدگی شکل هندسی قطعه

برای درک بهتر نحوه جریان یافتن فلز در فرآیند فورج، در ابتدا آزمون ساده فرآیند فشردن استوانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مصالح مرسله و امکان حجیت آن

جمعه 28 آبان 1395

مصالح مرسله و امکان حجیت آن

اختلاف در حجیت مصالح مرسله معروف است. مالک بن انس و احمد بن حنبل از ائمه فقه اهل سنت آن را حجت مى دانند، و طوفى از علماى حنابله، درحجیت آن مبالغه کرده است. ولى شافعى آن را حجت نمى داند و مى گوید: «عمل به مصالح مرسله مانند عمل به استحسان، تشریع و بدعت است.»((185))غزالى اعتقاد دارد: «مصلحت ضرورى قطعى و کلى ازوجود حکم کشف مى کند.»((186)) به حنفى ها نیزدیدگاههاى متفاوتى نسبت داده شده است.

اما شیعه، عمل به مصلحت را تنها در صورتى که قطعى باشد جایز مى داند. براساس دیدگاه ولایت فقیه،مصلحت ظنى نیز با امر حاکم شرع، حجیت پیدامى کند. (این مطلب را در جاى خود مختصرا توضیح خواهیم داد).

در عبارت «مصالح مرسله» دو کلمه به کار رفته است:

1- مصالح(جمع مصلحت)

2- مرسله.

پیش از هر چیز، به توضیح این دو واژه مى پردازیم:

تعریف مصلحت

غزالى مى نویسد:

مراد از مصلحت، حفظ مقصود شارع است، یعنى محافظت بر دین، جان، عقل، نسل ومال.((187))

برخى نیز در تعریف آن گفته اند:

چیزى که مقصود شارع را فراهم آورد، مصلحت نام دارد، اعم از این که عبادت(چیزى که شارع، آن را براى اداى حق خویش قصد کرده است) یا عادت(امر عادى و عرفى که شارع از آن، خدمت به بندگان را قصد کرده است) باشد.((188))

تعریف ارسال

براى ارسال، معانى مختلفى ذکر کرده اند:

1. چیزى که عقل، آن را کشف مى کند.

2. چیزى که داخل در روایات عمومى و کلى است، امادر باره آن، نص خاصى وجود ندارد.((189))

3. برخى نیز ارسال و استصلاح را مترادف هم دیگردانسته اند.

4. شیخ زحیلى مى گوید:

ارسال یعنى اوصافى که با تصرفات و اهداف شارع متناسب است، ولى دلیل خاص شرعى بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد، و از ارتباط حکم به آن، براى مردم، جلب منفعت یا دفع مفسده حاصل مى شود.((190))

5. آیت الله سید محمد تقى حکیم، بدون تعریف مشخصى از ارسال، مى گوید:
بحث پیرامون حجیت و عدم حجیت مصالح مرسله واحکام آن، بستگى به مفاهیم متعددى دارد که براى مصالح مرسله ارائه شده است.((191))

چکیده ادله و نقد دلایل کسانى که مصالح مرسله را حجت مى دانند:

1. احکام شرعى براى تحقق مصالح بندگان آمده است و حسن مصالح نیز با عقل، درک مى شود.(البته این استدلال به باب معاملات اختصاص دارد).

نقد: این دلیل دو مقدمه دارد:

(1). اعتقاد به تحسین وتقبیح عقلى((192)) (پذیرش این که عقل مى تواندحسن و قبح اشیاء را درک کند).

(2). این که عقل مى تواندبه طور قطعى حسن ذاتى یک عمل را درک کند.بنابراین، صرف درک وجود مقتضى حسن، بدون درک وجود شرایط و نبود موانع، کفایت نمى کند.

2. وقایع و حوادث جدید همواره پدید مى آیند. از این رو باید با استصلاح، باب تشریع را باز گذاشت و گرنه لازم مى آید که شریعت، محدود شود و این با سهل بودن و جاودانگى و خاتمیت دین اسلام نمى سازد.(براى اثبات حجیت قیاس و استحسان نیز به همین دلیل تمسک شده است).

شیخ زحیلى در توضیح این دلیل مى نویسد:

خداوند همه احکام را براساس مصالح تنظیم کرده است و این سبب مى شود که ظن به اعتبار مصلحت در تعلیل این احکام، معتبر باشد، زیرا عمل به ظن واجب است.

این توضیح درست نمى نماید، زیرا ظن، در صورتى که دلیل قطعى بر حجیتش وجود داشته باشد معتبر است. و دلیل قطعى بر حجیت ظن حاصل از استصلاح وجود ندارد.((193))

نقد: با وجود احکام کلى قابل تطبیق بر مصادیق فراوان و وجود مراتب گوناگون در احکام، مانند احکام مربوط به عناوین ثانویه و ولائیه، دیگر براى دفاع از خاتمیت وجاودانگى دین اسلام نیازى به مصالح مرسله نیست.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مصالح، مرسله، امکان، حجیت، آن

مکان‏یابی همزمان منابع تولید پراکنده و کلیدها در شبکه توزیع با در نظر گرفتن امکان عملکرد جزیره‏ای و مدل بار

چهارشنبه 26 آبان 1395
چکیده اهمیت مسأله انرژی، نیاز به استفاده از منابع انرژی نو را به عنوان تولیدکننده انرژی الکتریکی افزایش داده¬ است. امروزه یکی از گزینه¬های مناسب جهت تأمین انرژی الکتریکی، منابع تولید پراکنده می¬باشند. استفاده از تولید پراکنده، تأثیرات مثبت زیادی از قبیل افزایش ظرفیت آزاد خطوط، کاهش تلفات توان، بهبود پروفیل ولتاژ و بهبود شاخص‏های قابلیت اطمینان دارد. علاوه بر این، کاربرد کلیدهای جداکننده در شبکه توزیع¬ می-تواند نقش مؤثری در بهبود قابلیت اطمینان سیستم ایفا نماید. همچنین بکار بردن همزمان کلیدها و منابع تولید پراکنده، می¬تواند سبب افزایش قابلیت اطمینان سیستم از طریق تشکیل جزایر عمدی شود. به منظور بهره‏برداری بهینه از این تجهیزات و افزایش مزایای حاصل از آنها، باید برای آنها مکان و ظرفیت بهینه تعیین شود. تحقیقات گسترده¬ای در زمینه جایابی منابع تولید پراکنده و کلید ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق مطالعات طرح امکان سنجی مقدماتی تولید شیشه های دو جداره و کاربرد آن

سه‌شنبه 18 آبان 1395
مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن بعنوان مینایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش حاضر مطالعات طرح امکان سنجی مقدماتی تولید شیشه های دو جداره می باشد. این نوع شیشه از دو لایه ساده و گاهی رنگی که به موازات یکدیگر قرار گرفته اند و لبه ها یا درزهای آن ها هوابندی شده است و فضای بین آنها با مواد خشک کننده ای مانند سیلسیکاژل پر و یا در بعضی از موارد بین دو لایه خلاء ایجاد می شود. این نوع شیشه که عایق گرما، سرما و صداست در بسیاری از ساختمان ها مانند فرودگاه ها، هتل ها و بیمارستان ها به کار می رود سیستم شیشه دو جداره از دو یا چند لایه شیشه که به طور موازی در فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته اند و تو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد امکان تولید یک فرآوده پروبیوتیکی شیر با استفاده از کشت کمکی لاکتوباسیلوس کازئی

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه21 فهرست مطالب مقدمه   مواد و روش کار   ب- روش کار   نتایج   بحث و نتیجه گیری   منابع   خلاصه   از زمانیکه پروبیوتیک ها مورد توجه قرار گرفتند ، محصولات متنوع زیادی به عنوان حامل پروبیوتیک ها مطرح شدند تا مصرف کنندگان بتوانند مقادیر زیادی سلول های پروبیوتیک را به خاطر اثر درمانی آنها دریافت کنند(15) .  با توجه به خواص تغذیه ای ، رژیمی و دارویی (پیشگیری کننده و درمانی پروبیوتیک ها) نظیر پیشگیری از ابتلا به سرطان و کاهش رشد تومورها ، پیشگیری و درمان انواع اسهال ، جلوگیری از ابتلا به عفونت های روده ای و امراض مربوطه چون اسهال ، یبوست و آلرژی ، کاهش عفونت های دستگاه تناسلی خانم ها یا درمان نسبی آن ، بهبود عارضه عدم تحمل لاکتوز ، کاهش کلسترول سرم خون ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

طرح پژوهشی مطالعه و امکان سنجی ایجاد یک دیتاسنتر در شرکت مخابرات

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
طرح پژوهشی مطالعه و امکان سنجی ایجاد یک دیتاسنتر در شرکت مخابرات 1-مزایای ایجاد یک دیتاسنتر در شرکت مخابرات 2- چرا مخابرات نیاز به شناخت دیتاسنتر دارد؟ 3- دیتاسنتر داخلی چه فایده ای دارد!؟ 4-,,, ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق مطالعات طرح امکان سنجی مقدماتی تولید شیشه های دو جداره و کاربرد آن

چهارشنبه 7 مهر 1395
مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن بعنوان مینایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش حاضر مطالعات طرح امکان سنجی مقدماتی تولید شیشه های دو جداره می باشد. این نوع شیشه از دو لایه ساده و گاهی رنگی که به موازات یکدیگر قرار گرفته اند و لبه ها یا درزهای آن ها هوابندی شده است و فضای بین آنها با مواد خشک کننده ای مانند سیلسیکاژل پر و یا در بعضی از موارد بین دو لایه خلاء ایجاد می شود. این نوع شیشه که عایق گرما، سرما و صداست در بسیاری از ساختمان ها مانند فرودگاه ها، هتل ها و بیمارستان ها به کار می رود سیستم شیشه دو جداره از دو یا چند لایه شیشه که به طور موازی در فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته اند و تو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق امکان سنجی تولید نانوسیمان در ایران

شنبه 3 مهر 1395
تکنولوژی نانو نگرش و توانائی های ما را در مورد مواد تغییر داده است.در این فن آوری امکان ساخت مواد با استفاده از چینش ملکول به ملکول و توانائی آرایش مواد با دقت اتمی در حد نانو متر فراهم می گردد. از زمان ثبت اختراع سیمان پرتلند در 21 اکتبر 1824 توسط ژوزف آسپدین در انگلستان تا کنون این سیمان دستخوش تحولات زیادی شده است و هم اینک با بهره جستن از نانو مواد می توان بسیاری از پارامتر های مهندسی را در این سیمان  بهبود بخشید و در نهایت بتون هائی سخت تر و بادوام تر با قابلیت تحمل فشار و تنش های بالاتر از حد معمول به وجود آورد.پژوهش های انجام شده بر پایه استفاده از نانو ذرات در صنعت سیمان هم اکنون در حال متحول کردن و گامی به سوی انقلابی در این صنعت به شمار می رود. هم اکنون این پیشرفتها تا جایی پیشروی کرده است که استفاده از نانو ذراتی همانند نانوسیلیس و نانو آلومینا می توانند مقاومت سیمان را تا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پروژه امکان فرآوری کانسارهای وانادیوم و تنگستن دار

جمعه 2 مهر 1395
پروژه کارشناسی رشته مهندسی معدن با عنوان "امکان فرآوری کانسارهای وانادیوم و تنگستن دار" در غالب Word  و 61 صفحه و 5 فصل. چکیده وانادیوم محصول فرعی مهمی است که به طور وسیع در آلیاژهای فروس و غیر فروس بکار برده می شود. میزان جهانی وانادیوم از منابعی مانند مواد اولیه چگاله ها، سرباره های فلز کاری و پس مانده های نفتی بدست می آید. مواد معدنی حاوی وانادیوم عبارتند از: کارنوتیت، موتراسیت، پاترونیت، دشلولیت و وانادنیت. سرباره های صنایع آهن یک منبع اصلی وانادیوم اند در حال حاضر منابع شناخته شده وانادیوم نیازهای قرن آینده را برآورده می سازد. مواد حاوی وانادیوم بوسیله چند روند از قبیل کاهش کلسیم، لیچینگ، خروج هلال و تبادل یونی برای بدست آوردن وانادیوم به شکل یک فلز فرو وانادیوم، پنتوکسید وانادیوم و یا شکل مواد شیمیایی مختلف فرآورده می شود. میزان عنصر و تقاضای وانادیوم در طول 2 سال گذشته ثابت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مطالعات امکان سنجی مقدماتی و طرح توجیهی تولید البسه معطر با استفاده از نانوفناوری

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
تولید البسه معطر ویژگی جدیدی است که می تواند مشکلات ناشی از بوی نامطبوع پای انسان را رفعنماید. از طرف دیگر البسه زیر معطر نیز پتانسیل بالایی برای تولید خواهد داشت. این مسأله به خصوص درلباس های زیر خانم ها دامنه وسیع تری خواهد داشت.به طورکلی از آنجا که این محصول، محصولی جدید است به نظر می رسد با راه اندازی خط تولیدی کهامکان معطرسازی کلیه منسوجات را پوشش دهد می تواند با سودآوری بالایی همراه باشد و از طرف دیگر،به دلیل نوآوری به کار رفته امکان صادرات محصول نیز مهیا خواهد شد. موارد کاربرد پوشاکظرفیت پیشنهادی طرح (تن) 540عمده مواد اولیه مصرفی ترکیبات تکمیلی معطر پارچهمیزان مصرف سالیانه مواد اولیه (تن) 540کمبود/مازاد محصول در سال 1390 (تن) -اشتغالزایی (نفر) 24سرمایه گذاری ثابت طرحارزی (هزار دلار) 27510ریالی (میلیون ریال) 7642مجموع (میلیون ریال) 10262سرمایه در گردش طرحارزی (هزار دلار) 17860,5ریال ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

طرح توجیحی و امکان سنجی مقدماتی تهیه چای از برگ درخت زیتون

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
انواع گوناگون چای همچنان مانند گذشته پرمصرفترین نوشیدنی در جهان است.درطرح فوق تولید چای از برگ درخت زیتون مورد بررسی قرارداده شده است.مواد اولیه راه اندازی این طرح 13000000تومان است.حداقل زمین مورد نیاز(متر مربع)=1000 اشتغال زایی =11نفر فرمت فایل=zip فایل=pdf تعداد صفحات=56    ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش امکان سنجی مقدماتی و طرح توجیهی تولید توری فلزی

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید توری های فلزی میباشد. این مطالعاتدر قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدامحصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آنصورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت ونرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاریمورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقهمندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادیبا دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستایتوسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد . ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) 1950 تن در سالموارد کاربردبسته بندی برخی مواد ·استفاده در پشت گچ بری ها و گچ کاری های س ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

طرح توجیهی و امکان سنجی مقدماتی تولید آب باتری

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
اسیدها موادی ترش مزه اند خاصیت خورندگی دارند شناساگرها را تغییر رنگ می دهند و بازها را خنثی میکنند. بازها موادی با مزهٔ گس-تلخ اند حالتی لزج دارند شناساگرها را تغییر رنگ می دهند و اسیدها را خنثیمی کنند.لی بیگ: اسیدها موادی اند که در ساختار خود هیدروژن یا هیدروژن هایی دارند که در واکنش با فلزها توسط ▪یون های فلز جایگزین می شوند. نظریه فوق مدت پنجاه سال مورد استناد بوده است. بعدها با پیشرفت علم شیمی ، مفاهیم جدیدی درباره اسیدها اعلام شده که به بررسی آنها خواهیم پرداخت. ظرفیت پیشنهادی طرح (عدد) 200,000موارد کاربرد قابل استفاده در انواع خودرومواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) مایع باطری (مخلوط اسید سولفوریک) -600.000 لیتر- کمبود / مازاد محصول تا سال 2,711,358 1395اشتغالزایی (نفر) 443500 (2m) زمین مورد نیاز زیر بنا350 (2m) تولیدی300 (2m) اداری450 (2m) انبارمیزان مصرف سالان ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح اولیه تجهیزات آسانسور

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
آدمی همواره کوشیده است برخی شیو های ساده برای بلند کردن خود و مواد مورد استعمال را بالاببرد .یکی از نخستین آسانسور ها که اختراع آن ثبت شده به وسیله ریاضیدان پر آوازه ،ارشمیدس درحدود قرن 253 ق .م بود .آسانسور وی یک بلند کن دستی بود که برای حمل یک مسافر طراحی شدهبود . در مصر باستان احتمالا " نمونه ای از نیروی بلند کردن به وسیله بردگان برای ساختمان اهراماستفاده میکردند.آورده اند که چنگیزخان مغول برای رفتن به طبقات بالای یک ساختمان از آ سانسور استفاده میکرداما این آسانسور را نیروی بردگان و اسیران بالا و پایین میبرد . اما تا زمانی که آدمی ساختمان هایخیلی بلند نساخته بود نیازی به آ سانسور نداشت و از وقتی آسانسور مورد نیاز احساس گشت که کارایجاد بنا های بلند آغاز گردید.بعد ها به فکر ساختن آسانسوری افتادند که با نیروی باد ، آب ، برق و غیره کار کند و سرانجام درسال 1850 آسانسور آبی یا هیدرولیکی برای ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 37 )
   1       2       3    >>