X
تبلیغات
رایتل

بررسی ناکامی در به دست آوردن امنیت

چهارشنبه 3 آذر 1395

بررسی ناکامی در به دست آوردن امنیت


سندرم انطباق عمومی

تحقیقات ( هانس سلیه) چگونگی تأثیر استرس ( فشار روانی ) را برعمکرد غدد درون ریز و تأثیر مواد مترشحة غدد دورن ریز بر عملکردهای بدنی و رفتار آشکار ساخته است.

سلیه (1945م. ) نشان داد که تحت استرس یک نشانگان انطباق عمومی

(General Adaptation Syndrome ) پدید می‌آید.

هورمونهای قشر غدد فوق کلیه ( Adreal Gland ) مسئول این واکنش فیزیولوژیک هستند. سلیه، حیوانات متعدد را در آزمایشگاه در شرایط فشار روانی قرار داد. او دریافت که وقتی آسیبهای محیطی یا بدنی این حیوانات را تهدید می‌کند، عملکرد غدد مترشحة درونی افزایش می‌یابد. بدین معنی که رنگ غدة فوق کلیه از زرد به قهوه‌ای تغییر می‌کند، حجیم می‌شود، شروع به رهاسازی مواد ذخیره‌ای خود یعنی ( استروئیدها‌ ) می‌نماید، وقتی که وضعیت استرس‌زا از میان می‌رود، ظاهراً غدة آدرنال به حالت عادی بازگشته و عملکردهای عادی خود را آغاز می‌کند. اما این حالت موقتی است، زیرا چند هفته پس از آنکه حیوان بار دیگر در معرض استرس شدید و طولانی مدت قرار می‌گیرد، غدة آدرنال مجدداً بزرگ شده، ذخیره استروئید خود را از دست می‌دهد و سرانجام حیوان به دلیل این تخلیه می‌میرد ( آزاد، 1379، به نقل از سادوک، حسن رفیعی و همکاران 1382 و میلانی فر 1382 و ساراسون و ساراسون، به نقل از بهمن نجاریان و همکاران، 1382؛ کارلسون، به نقل از مهرداد پژهان، 1380؛ سادوک و سادوک، 2003؛ سلیه و تاک وبر، 1977 ).

سلیه استرس را واکنش غیر اختصاصی بدن به هر گونه خواسته و نیازی می‌دانست که به وسیلة شرایط لذت بخش یا ناخوشایند ایجاد شده است.

سلیه معتقد بود که طبق تعریف مذکور، ضرورتی ندارد که استرس همیشه ناخوشایند باشد، او استرس ناخوشایند را استرس ( رنج و عذاب Distress ) نامید. پذیرش هر دو نوع استرس مستلزم تطابق است. ( سادوک و سادوک، به نقل از حسن رفیعی و همکاران، 1382؛ سادوک و سادوک، 2003).

استرس بنا به تعریف فوق، شامل هر چیز می‌شود ( اعم از واقعی، نمادین یا تصوری) که بقای فرد را با خطر و تهدید مواجه می‌کند. واکنش بدن به استرس به معنای یاد شده ـ شامل به راه انداختن مجموعه‌ای از پاسخ‌ها است که تلاش می‌کنند تا اثر عامل استرس‌زا را کاهش داده و تعادل بدن را به حالت اولیه باز گردانند.

دربارة پاسخ فیزیولوژیک به استرس حاد اطلاعات زیادی به دست آمده است. ولی آنچه که دربارة پاسخ به استرس مزمن می‌دانیم بسیار کم است.

بسیاری از عوامل استرس‌زا در طول یک مدت زمان طولانی رخ می‌دهند و یا عواقب دیر پا و دراز مدتی دارند ( سادوک و سادوک، به نقل از حسن رفیعی و همکاران،1382؛ و سادوک و سادوک، 2003 ).

تأثیر عوامل استرس‌زا بستگی به ظرفیت جسمی هر فرد، برداشت‌ها و واکنش پذیری وی دارد ( کارلسون، به نقل ازمهرداد پژهان، 1380 ).


واکنش‌های فیزیولوژیک به استرس

واکنش‌های فیزیولوژیک به استرس طبق نظر سلیه دارای سه مرحله هستند:

1- مرحلة اعلام خطر ( Alarm reaction ) و هشیاری بدن که خود شامل دو مرحله است:

الف) مرحله شوک ( Shock ): که شامل مجموعه علایمی است که از تغییرات تعادل بدن به علت بی‌کفایتی گردش خون در اثر کولامپوس عروق محیطی ناشی می‌شود و همیشه با سه علامت اصلی نقصان ( Hypo ) توأم است. نقصان در فشار خون شریانی ( Hypotension )، نقصان درجه حرارت بدن ( Hypothermic ) و نقصان حس

) Hypoesthesis).

ب) مرحلة ضد شوک: که مرحلة فعال یا ترمیم هومئوستازی است.

(در مقابل مرحله قبل که مرحلة غیر فعال یا مرحلة اعتدال هومئوستازی بود )

2- مرحلة مقاومت یا سازش و تسلط ( Stage of Resistance ).

3- مرحلة خستگی و از بین رفتن تعادل و فروپاشی ( Stage of exhaustion ).

(میلانی فر، 1382؛ و سادو ک و سادوک، 2003 ).

اثر عوامل روانی به خصوص استرس بر سیستم ایمنی باعث شده است تا مبحث تازه‌ای به نام ایمنی شناسی عصبی ـ روانی ( Psychoneuroimmunology ) به وجود آید که نشاندهندة ارتباط بیولوژیک بین سیستم عصبی و سیستم ایمنی است ( گلاسر و همکاران، 1987؛ و فاین بام و همکاران، 1979؛ از منت ولستر، 2001؛ و هامل و همکاران، 2001 ).

حرکت به سوی امنیت

هر فرد در زندگی واکنش‌های گوناگونی در برابر محیط بیرونی و درونی خویش برای به دست‌آوردن امنیت ابراز می‌نماید. به عبارت دیگر، هر فرد برای رسیدن به سطح بهینة ادراکی احساس امنیت دایماً با محیط خویش ( درونی و بیرونی ) در تعامل و تبادل است. این تعامل و تبادل واکنش‌های دوسویگی محسوب می‌شوند.

چون اصولاً هم فرد و هم محیط با هم در تعامل متقابل هستند و نظریة دوسویگی (ارتباط فرد با محیط ) ( آتکینسون و همکاران، به نقل از محمد تقی براهنی و همکاران، 1379؛ کاپلان، به نقل از مهرداد فیروز بخت، 1382؛ و ماسن و همکاران، به نقل از مهشید یاسایی، 1380 ). اگر فرد در این تعامل توانایی ایجاد تأثیر تصوری مقتضی روی محیط داشته باشد در نتیجه احساس برتری، کنترل و تسلط بر محیط را در خود درک می‌کند که این ادراک کنترل داشتن بر محیط موجب بالا رفتن عزت نفس و احساس خود کار آمدی و در نتیجه احساس امنیت می‌گردد. ( هامل و همکاران، 2001 ؛ ازمنت و لستر، 2001 ) انتظارات فرد از توانایی‌های خویش و احساس خود کارآمدی وی می‌باشد. ( ریو، به نقل از یحیی سیدمحمدی، 1381 ).

واکنش فرار می‌تواند اینگونه باشد که فرد، ادارک کارآیی و خود کارآمدی بیشتر را در محیط و زمان دیگری برای خود ادارک می‌کند. پس بافرار در حقیقت به خود فرصت ارزیابی مجدد و شرایط جدید و بسیج نیروهای خویش را می‌دهد و امیداور است که بتواند به نوعی احساس تسلط و در نتیجه امنیت خود را در مکان و زمان دیگری بازیابد. البته در این مورد به بررسی‌های بیشتری نیاز است.

رفتارهای فرد برای بدست آوردن احساس امنیت مجدد

از بحث فوق نتیجه می‌شود که عملاً فقط سازگاری و جنگ ( مقابله) موجب ادراک احساس برتری و تسلط تصوری بر محیط می‌گردد. در این راستا فرد امید به این دارد که با توجه به ادراک خود از خودکارآمدی و توانایی‌هایش بتواند حداقل تغییری نسبی در شرایط و محیط ایجاد نماید که به ادارک تصوری تسلط در وی بیانجامد. در اینجا به بررسی برخی از راهکارهای موجود برای به دست آوردن مجدد احساس امنیت تصوری می‌پردازیم.

1) براندازی مانع ایجاد شده.

2)در آمیختن با مانع.

عملاً در محیط تلفیقی از دو حالت فوق روی می‌دهد.

در هر کدام از حالات فوق فرد می‌تواند به 2 صورت عمل کند.

1)تغییر مسیر ارضای نیاز.

2)حفظ میسر ارضای نیاز.

فرد در این وضعیت نیز تلفیقی از اقدامات و مکانیسم‌‌های فوق را به کار برد.

در « براندازی » فرد سعی می‌کند که مانع را از سر راه بردارد. اما در « آمیختن فرد با مانع» فرد ظاهراً سعی در براندازی مانع ندارد بلکه با آن در می‌آمیزد و آن را بخشی از خود می‌کند.

راه‌های براندازی یا عملی هستند یا ذهنی. در براندازی ذهنی که بیشتر در مواقع ناکامی انسانی روی می‌دهد فرد به حذف ذهنی منبع ناکامی و انکار تسلط آن می‌پردازد. در براندازی عملی‌فرد به صورت ملموس با منبع ناکامی در می‌آویزد و سعی در حذف آن می‌نماید. واکنش شایع در براندازی « پرخاشگری » است. در درآمیختن فرد می‌تواند منفعل یا فعال باشد. در فعال بودن نوعی تغییر در منابع ناکامی‌های انسانی یا غیرانسانی پیش می‌آید که باعث ارضای نیازها یا هموار شدن راه ارضای نیازهای فرد ( احساس امنیت ) می‌شود. ولی در انفعال چشم فرد به دست منابع ناکامی‌زا است که شاید به او مرحمتی کنند.

پیشنهادهای راهبردی برای فرد درگیر با ناکامی و فاقد احساس امنیت

1)درک درست منبع ناکامی یا عدم احساس امنیت.

2)شناخت درست از ناکامی یا احساس عدم امنیت.

3)ادارک درست توانایی‌ها و کارآمدی‌های فرد در شرایط موجود.

4)رفع فاعلی ناکامی‌ها و احساس عدم امنیتی که وجود بیرونی ندارند.

5)تصحیح شناخت فرد نسبت به ناکامی‌ها و احساس عدم امنیت تصوری.

6)جرأت ورزی و توانایی مقابله با منابع ناکامی و احساس عدم امنیت.

7)فرا شناخت فرد نسبت به مکانیسم عواملی که باعث ادارک ناکامی و احساس عدم امنیت در وی می‌گردند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، ناکامی، آوردن، امنیت

بررسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایرانچکیده

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.


مقدمه:

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.


سوال اصلی:

پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این که از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.

سوال فرعی:

برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:

1- قومیت یعنی چه؟

2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حکومتی تقدیل نمود؟

3- چگونه می توان زمینه مشارکت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم کرد؟

4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حکومتی تبیین نمود؟

5- چگونه می توان از توان بالقوه و بالفعل قومیتها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بهره برد؟

6- چگونه می توان احساس جدایی طلبی قومیتها را تضعیف کرد؟


فرضیه:

فصول مختلف این گزارش و رساله تلاشی در جهت آزمون و اثبات فرضیه ذیل می‌باشد:

در مدیریت قومی کارآمد (جلب مشارکت اقوام، تقویت حس ملی، جذب نخبگان قومی و افشای توطئه و منافع بیگانگان) موجب تضعیف منابع تهدید امنیت ملی از سوی قومیتها در ایران خواهد شد. برای تسهیل آزمون و اثبات فرضیه کلی فوق می‌توان آنرا به فرضیه های جزئی تر به شرح ذیل تقسیم نمود:

- در برنامه ریزی های اساسی کشور قومیتها جایگاه واقعی پیدا ننموده اند.

- عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با قومیتها باعث دلسردی و عدم مشارکت سیاسی آنان شده است.

قومیت ها جایگاه مهم و اساسی در ذهنیت و دیدگاه نخبگان طراز اول حکومتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نداشته اند.

- در رفع معضل بیگاری و مشارکت اقتصادی مناطق قومی اقدامات شایسته بعمل نیامده است.

- عدم وجود برابری در حقوق و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای قومیتها بسیار بحث انگیز است.


روش تحقیق:

برای تکمیل این گزارش و رساله بیشتر از روش کتابخانه ای بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرایط انجام چنین تحقیقی در نظام آموزشی و اداری کشور، مشکلات عدیده ای برای نگارنده جهت دسترسی به منابع و یا مصاحبه وجود داشته است.

منابع:

برای تدوین این رساله بیش از 60 مورد کتاب، فصلنامه، رساله، روزنامه و بولتن مورد استفاده قرار گرفته که اهم عناوین آنها در فهرست منابع آورده شده است.


مفاهیم و تعاریف:

1- قومیت: این صاطلاح به خود آگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قائل شدن میان خود و سایر گروههای ساکن در همان منطقه اشاره دارد (1).

2- مدیریت: مدیریت، فرآیند به کارگیری موثر کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی بسیج- منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد.

3- مدیریت سیاسی: یعنی توان سیاست سازی به گونه ای که زمینه مشارکت گسترده اقوام و جلب حمایت عمومی را باعث گردد.

4- هویت: عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی و فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی همسان است که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه به معنی یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر دلالت کند و آنها را در یک ظرف زمانی و مکانی معین بطور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروهها و افراد متعلق به آنها متمایز کند.

5- بران سیاسی و اجتماعی: حالت و فرآیندی است که با آن تعادل و ثبات ناپدیدی شود و از انتقالی نسبتاً اجتناب ناپذیر به سوی شرایط و اوضای دیگر خبر می‌دهد، هرگاه پدیده ای بطور منظم معمولی و آن گونه که از قبل پیش بینی می‌شد جریان نیابد حالتیاز نابسامانی پدید می آید .

6- نارضایتی: شرط لازم برای بحرانهای سیاسی و اجتماعی است، چنانچه خواسته‌ها و نیازهای مشترک و عمومی اکثریت اعضاء جامعه به علت قصور و یا تغییر نخبگان در حد معقول و مقبول برآورده نشود و در خمیر آنان حالت ناکامی پدید آید، نارضایتی بروزی ناید و این امر خود زمینه ساز بروز انواع رفتارهای جمعی ناهنجار و خشونت آمیزی می باشد.

7- نخبگان قومی: یعنی کسانی که از لحاظ فکری و سیاسی در راس سلسله مراتب اقوام قرار می گیرند.

8- امنیت: از دید و ؟؟؟؟ امنیت در معنای عینی قصدان تهدید در برابر ارزشهای کسب شده را مشخص می نماید و در معنای ذهنی، فقدان ترس و وحشت از وجود تهدید بر ضد ارزشها را معین می کند.

9- جدایی طلبی: احساس بیگانگی از نظام سیاسی حاکم و تلاش برای استقلال و یا الحاق به واحد سیاسی همجوار.


علل انتخاب موضوع:

دهه های پایانی قرن بیستم میلادی با تحولات اساسی در ساختار نظام بین‌المللی همراه بود که از جمله آنها فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تشکیل کشورهای مستقل براساس میراث فرهنگی و نژادی و همچنین تجزیه یوگسلاوی سابق و تشکیل چند کشور براساس زیر ساخت قومیتی باعث گردید کانونهای بحران ساز سیاسی و امنیتی جهان در طی آن برآیند که با بدست گرفتن اهرم قومیت به تضعیف امنیت ملی کشورهای چند قومی و تعقیب و تامین منافع و مطامع خویش بپردازند قومیت در شکل و وسعت نظام اجتماعی و سیاسی ایران در طول تاریخ وجود داشته و در بیشتر واقع نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی در ظهور و سقوط حکومتها و دولتها در گذشته نقش اساسی ایفاء نموده است.

نظام ج.ا.ا نیز از ابتداء درگیر مشکلاتی از ناحیه قومیتها بود و چه بسا اگر تدبیر خردمندانه رهبر کبیر انقلاب در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در مورد قومیتها موثر واقع نمی شد. اکنون کشوری با چنین شکل و وسعت بر نهه گیتی وجود نداشت، هم اکنون نیز مسئله قومیتها یکی از اهم مسایل نظام سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران محسوب می گردد که بایستی راهکارهای لازم در برخورد با آن مد نظر قرار گیرد.


فصل سوم

قومیت ها در ایران

در ایران با توجه به شرایط گوناگون که در طول تاریخ بر آن حاکم بوده است اقلیتهای قومی و مذهبی مختلفی در ایران با توجه به شرایط گوناگون که در طول تاریخ بر آن حاکم بوده است اقلیتهای قومی و مذهبی مختلفی زندگی می کنند و هر کدام نیز جهت بقاء و ادامه حیات خود به راههای متفاوتی متوسل شده اند بعضی از این اقلیتها اول خود را ایرانی می دانند و سپس ترک، بلوچ و یا متعلق به اقوام دیگر. با توجه به این که امروزه در جمهوری اسلامی ایران چند قوم زندگی می کنند که به مرحله خودآگاهی قومی، یعنی دارا بودن اختصاصات قومی مانند زبان، پیشینه تاریخی، آداب و رسوم فرهنگی رسیده اند، شناخت هر یک از این اقوام می تواند کمک بیشتری به درک مساله قومیتها در کشور و چگونگی هدایت و برنامه ریزی لازم نماید. براین اساس ابتدا تقسیم بندی استانهای کشور بر مبنای درگیر بودن آنها با مساله قومیت و سپس معرفی هر یک از اقوام بانگاه به تاریخ، زبان، مذهب، محل زندگی و هم چنین حرکتهای جدائی طلبانه هر یک بطور مختصر ذکر می گردد.

تقسیم بندی استانهای کشور بر مبنای ترکیب قومی آنها:

1- استانهای بدون جمعیت قومی قابل توجه این استانها عمدتاً در مرکز کشور قرار دارند و صرفه نظر از وجود گروههای قومی محدود و عمدتاً مهاجر در میان آنها، اکثریت قریب به اتفاق جمعیت آنها را فارس های شیعه مذهب تشکیل می دهند، این استانها عبارتند از:

1- استان تهران 4- استان سمنان

2- استان قم 5- استان مرکزی

3- استان اصفهان 6- استان یزد

2- استانهای با درصدی قابل توجه از جمعیت و مسایل قومی و یا مذهبی که البته به لحاظ قومی و زبانی و فرهنگی پیوند زیادی با قوم و زبان فارسی دارند این استانها نیز عبارتند از:

1- استان خراسان 2- استان فارس

3- استان کهکیلویه و بویراحمد 4- استان چهارمحال و بختیاری

5- استان قزوین 6- استان کرمان

7- استان گیلان 8- استان مازندران

9- استان لرستان 10- استان ایلام

11- استان هرمزگان 12- استان بوشهر

3- استانهای دارای جمعیت با اکثریت گروههای قومی ایرانی که به لحاظ بالقوه و بالفعل بودن مسایل قومی و تبعات امنیت آن به دو گروه تقسیم می شوند:

الف) استانهایی که شکاف قومی و زبانی تمام و یا بخش عمده ای از آنها به لحاظ پیوند مذهبی با اکثریت شیعه حالت بالفعل و خطرناک ندارد، مانند:

1- استان اردبیل 2- استان آذربایجان شرقی

3- استان خوزستان 4- استان کرمانشاه

5- استان زنجان 6- استان همدان

ب) استانهایی که شکاف قومی و زبانی آنها، موازی باشکاف مذهبی بوده و با تقویت و بالفعل نمودن همدیگر براحتمال فعال شدن و تبعات امنیتی مسایل قومی می افزایند و از گذشته نیز این معضل بصورت جدی وجود داشته است:

1- استان سیستان و بلوچستان 2- استان گلستان

3- استان آذربایجان غربی 4- استان کردستان


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.......................................................................................................................................................

مقدمه........................................................................................................................................................

سوال اصلی..............................................................................................................................................

سوال فرعی..............................................................................................................................................

فرضیات.....................................................................................................................................................

روش تحقیق............................................................................................................................................

مفاهیم و اصطلاحات.............................................................................................................................

علل انتخاب موضوع...............................................................................................................................

چهارچوب تئوریک.................................................................................................................................

تعریف قوم و ملت..................................................................................................................................

تفاوت ملت و قوم...................................................................................................................................

قومتها و دولتها........................................................................................................................................

شکافهای اجتماعی و قومیت...............................................................................................................

عوامل تشدید کننده شکافهای قومی................................................................................................

نظریات مربوط به بسیج قوی..............................................................................................................

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی...............................................................................

قومت ها در ایران...................................................................................................................................

قوم ترک یا آذری...................................................................................................................................

قوم کرد.....................................................................................................................................................

قوم بلوچ....................................................................................................................................................

قوم عرب...................................................................................................................................................

قوم ترکمن...............................................................................................................................................

قوم لر........................................................................................................................................................

قومیت ها و تهدید امنیت ایران.........................................................................................................

فرآیند شکل گیری تهدید....................................................................................................................

رابطه امنیت و تهدید............................................................................................................................

امنیت و امنیت ملی..............................................................................................................................

قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران................................................................................................

افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین........................................................................................

شیوه های حل و فصل منازعات قومی.............................................................................................

راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی................................................................................................

نتیجه گیری و پیشنهادات...................................................................................................................

منابع و ماخذ...........................................................................................................................................
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقدمه ای بر امنیت شبکه

یکشنبه 30 آبان 1395

مقدمه ای بر امنیت شبکه

چکیده :

امنیت شبکه یک موضوع پیچیده است که از نظر تاریخی فقط توسط افراد با تجربه و آنهایی که آموزش کافی دیده اند مورد توجه قرار می گیرد. با اینحال ، همچنان که افراد بیشتری به شبکه متصل میشوند ، تعداد افرادی که بایستی اصول امنیت را در دنیای شبکه شده بدانند ، نیز افزایش می یابد. این مقاله بر اساس ماربری کامپیوتر و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی که در خاطرم بوده است نوشته شده است و مفاهیم مورد نیاز برای آشنا شدن با بازار و خطرات و نحوه مواجه شدن با آنها را توضیح می دهد.

مدیریت ریسک: بازی امنیتی

این بسیار مهم است که دانسته شود که در بحث امنیت ، یک فرد به آسانی نمی تواند بگوید که " بهترین فایروال کدام است؟"

در این رابطه دو مطلب وجود دارد : امنیت مطلق و دسترسی مطلق.

بهترین راه برای بدست آوردن یک امنیت مطلق برای ماشین این است که آنرا از شبکه و برق جدا کرده آنرا درون یک جای امن قرار داده و آنرا به کف اقیانوس بفرستیم. متاسفانه ،در اینحالت از ماشین نمی توان استفاده کرد. یک ماشین با دسترسی مطلق برای استفاده بسیار راحت است : این ماشین به آسانی در جایی قرار می گیرد ، و بدون هیچ پرسشی ، تاییدی ، کدرمزی یا هر مکانیسم دیگری ، می توانید هر چه را که می خواهید از او بخواهید. متاسفانه ،این حالت امکان پذیر نیست یا اینکه اینترنت یک همسایه بد است و در صورتی که یک آدم احمق و کله خراب به کامپیوتر فرمان کاری همانند خراب کردن خوش را بدهد ،مدت طولانی این سیستم پایدار نمی ماند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقدمه، امنیت، شبکه

اینترنت و امنیت فرهنگی ـ سیاسی (بررسی ‌ها و راهبردهایی برای جمهوری اسلامی ایران‌)

شنبه 29 آبان 1395

اینترنت و امنیت فرهنگی ـ سیاسی (بررسی ‌ها و راهبردهایی برای جمهوری اسلامی ایران‌)

شاید آنگاه که یک پژوهشگر آفریقایی در کنفرانس باشگاه رم تحت عنوان «جهان در آستانه قرن بیست و یکم» گفتار خود در باره «عصر نوین فرهنگ و ارتباطات » را با این جملات به پایان برد کسی سخنان او را چندان جدی نگرفت؛ او معتقد بود: «دوران کنونی تمام می شود و عصر تازه ای آغاز می گردد.

تاکنون در هیچ زمانی بشر برای بقا تا این حد به قدرت انطباق و تخیل نیاز نداشته است. عصر جدید فرهنگ و ارتباطات، در مرحله نخست عصری است که انسان باید در آن شجاعت خود را متحول کند.» (پچی155:1370) اما سرعت تغییرات ارتباطی و فرهنگی در پایان قرن گذشته و سالهای آغازین سده جدید، اهمیت سه مفهوم کلیدی قدرت تخیل، قدرت انطباق و شجاعت تحول را برای تداوم حیات دولتها، فرهنگهای ملی و حتی -در سطحی انتزاعی تر- تمدنها بخوبی نشان داده است.

حکومتها و حاکمانی که توانایی آینده‌نگری، ارایه هویت فرهنگی مناسب در عرصه جهانی و شجاعت ترک پاسخهای کهنه به پرسشهای نو را نداشتند با جهل مرکب ، ملتشان را به جای دروازه های تمدن بزرگ به آستانه انقلاب سوق دادند و لا جرم خود به حاشیه تاریخ رانده شدند. انقلاب اسلامی پاسخ خلاق، متناسب و شجاعانه مردم ایران به الزامات تمدنی و تاریخی خودبود.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

امنیت و قابلیت اعتماد در سیستم های نظیر به نظیر

شنبه 29 آبان 1395

امنیت و قابلیت اعتماد در سیستم های نظیر به نظیر

مسئله امنیت در سیستمهای نظیر‌به‌نظیر را می‌توان از نقطه نظر قابلیت اعتماد مورد بحث قرار داد. سیستمهای نظیر‌به‌نظیر چالشهای ویژه‌ای در مورد قابلیت اعتماد علاوه بر سایر سیستمهای اجتماعی-تکنیکی ارائه می‌دهند و سه محیط کلیدی مهم را معرفی‌ می‌کنند: هویت-زمینه‌ اجتماعی-منع و تهدید. بررسی این سه محیط شیوه‌ای مناسب را برای درک بهتر طراحی و پیاده سازی و اجرای سیستمهای نظیر‌به‌نظیر ارائه می‌دهد.

قابلیت اعتماد و امنیت:

سیستمهای نظیر‌به‌نظیر موجودیتهای متفاوتی را برای اخذ تصمیم در مورد چگونگی بر هم کنش و رفتار با یکدیگر نیاز دارند. این تصمیمات در واقع همان تصمیمات امنیتی است. علاوه بر این خود سیستمها نیز برای اجرای نوع خاصی از برهم کنش یا تصمیمات خاص در مورد آن تنظیم شده‌اند. تمامی اینها تصمیماتی درباره قابلیت اعتماد هستند.
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

امنیت و دستیابی به اطلاعات در UNIX

شنبه 29 آبان 1395

امنیت و دستیابی به اطلاعات در UNIX

امنیت و دستیابی به اطلاعات در UNIX

مسئله امنیت و دستیابی به اطلاعات از وظائف مدیر سیستم UNIX است که باید آن را انجام دهد. در این فصل ساختار امنیتی و مسئله PASSWORD ( کلمه عبور) مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین امکان دسترسی به فایلها از طریق استفاده کنندگان سیستم نیز بحث خواهد شد.

سیستم امنیتی UNIX

سیستم UNIX دارای سیستم امنیتی از پیش ساخته ای است . در سطح LOGIN ( ورود به سیستم ) ، یا پرسش PASSWORD , USER ID مسئله امنیت حاصل می شود.

هر USER ID در سیستم منحصر به فرد است. هر فردی دارای USER ID خاص خودش می باشد. با توجه به اینکه هر فردی با وارد شدن به سیستم می تواند USER ID را بدست آورد، درخواست کلمه عبور نیز موجب بالا رفتن سطح امنیت می شود. باید از کلمات عبور مراقبت کامل شود. هیچ کس توانایی پیدا کردن کلمه عبور شما را ندارد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: امنیت، دستیابی، اطلاعات، Unix

امنیت و TCPIP Stack

شنبه 29 آبان 1395

امنیت و TCP/IP Stack

یکی از پروتکل های مطرح در عرصه شبکه های کامپیوتری است که از چهار لایه متفاوت فیزیکی ، شبکه ، حمل و کاربرد تشکیل شده است . شکل زیر ارتباط پروتکل چهار لایه ای TCP/IP و مدل مرجع OSI هفت لایه ای را نشان می دهد :

..............................

هر لایه دارای مکانیزم های امنیتی ، پروتکل ها و برنامه های مختص به خود می باشد . در ادامه به برخی از امکانات امنیتی متداول و مرتبط با هر یک از لایه های پروتکل TCP/IP اشاره می گردد :

لایه فیزیکی : معادل لایه های اول و دوم مدل مرجع OSIخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: امنیت، TCPIP، Stack

امنیت لایه دسترسی شبکه

شنبه 29 آبان 1395

امنیت لایه دسترسی شبکه

مرور:

اگر درست در نظر گرفته ،اجرا ، گسترش و اداره شده باشد،یک سیستم امنیتی قادر به تولید عامل مؤثر دسترسی به کنترل سرویسها برای جمع شدن ناسازگاریهاست. در نتیجه در بیشتر شبکه اداره کننده ی تنظیمات، سیستم های امنیتی چنان است که آنها اول : در مقابل حمله های خارجی ،دفاع کنند. و بعد باعث معرفی و بحث از عقاید و اصول اساسی و پایه از تکنولوژی سیستم های امنیتی می شوند. اجزاء آن: ( بسته های اطلاعات، فیلترها، گذرگاههای مدارات پیچیده و گذرگاه درخواستها) و تعدادی پیکربندی ممکن است.

ما این فصل را تا پایان بخش 2 برای رسیدن به یک تصویر رایج و روشن درباره ی خلاصه ای از دستورالعملها در پیشرفت و توسعه و بازبینی سیستم های امنیتی در آینده و نقش مهم سیستم های امنیتی در آینده ی اطلاعات ادامه می دهیم.

در ابتدا مسئله قابل توجه از موارد امنیت یک صورتی ازوجود مسائل امنیتی در اینترنت است و این احتمال وجود ندارد که آنها در آینده ناپدید شوند. در این صورت تکنولوژی سیستم امنیتی بیشترین توسعه را نسبت به تکنولوژی امنیت در اینترنت داشته است.تعداد زیادی شرکت و سازمان بطور مداوم بازار را مورد بررسی قرار می دهند و نتایج متناظر ( با نیاز بازار) تولید می کنند. دردنیا بین چندین فروشنده ی کامپیوتر اطلاعات متناسب با نیاز، ردوبدل می شود.این موارد تکنولوژی نرم افزار Check Point را هم شامل میشود. پایگاه آزادی برای ایمنی در سال 1997 کشف شد ،ابتکاری مانند OPSEC برای تکمیل تکنولوژی سیستم امنیتی در آینده بسیار مهم است.

با وجود موفقیت تجاری آنها ، تکنولوژی سیستم امنیتی در جامعه ی اینترنت بصورت یک موضوع حساس و هیجان انگیز باقی مانده بود. ما بطورمختصر آرگومانهای بزرگتری را بیان کردیم.


فهرست مطالب:

مرور 1

فصل 13: 9

پروتکل امنیت لایه ی دسترسی.. 9

13.1 مقدمه. 9

بخش 13.1 11

بخش 13.2. 11

13.2: پروتکل لایه دو جلویی.. 13

13.3: شکل ارتباط نظیربه نظیر 14

13.3.1: شناسایی MS-PPTP. 16

13.3.2: رمزگذاری MS-PPTP. 18

13.3.3: بررسی امنیت... 20

13.5 نتیجه:24خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: امنیت، لایه، دسترسی، شبکه

امنیت شبکه

شنبه 29 آبان 1395

امنیت شبکه

مقدمه :

تهدیدات امنیت شبکه

بی شک یکی از مهمترین مسائل امروز دنیای علم که در تمامی ابعاد زندگی بشر نفوذ داشته است شبکه و بکارگیری آن در تکنولوژی است، چرا که هرگز نمی توان مزایای شگفت انگیز آن را نسبت به عدم استفاده از این تکنولوژی را نادیده گرفت.مزایایی از قبیل به اشتراک گذاری منابع و اطلاعات، دسترسی به منابع در هر جای دنیا و در کمترین زمان ممکن، ارتباطات متقابل به طور همزمان و ..... .

به همین دلیل استفاده از این امکان با سرعتی شگرف در حال فزونی است ، اما آنچه در این بین ناخوشایند جلوه می نماید این است که هر چه گستره این تکنولوژی و استفاده از آن بیشتر می شود، خطراتی که آنرا و کاربران آنرا تهدید می کند بیشتر می شود.

مهمترین این خطرات وجود افرادی است که به هر دلیل قصد رخنه در حریم غیر مجاز امنیتی شبکه را دارند تا از آن سوء استفاده ببرند.

این افراد که مهمترین نوع آنها به هکرها موسومند با ورود بدون مجوز به یک سیستم قصد ضربه زدن به آن و یا ربودن اطلاعات را دارند.

از طرفی متأسفانه باید گفت که ابزارهای قوی و فراوانی وجود دارند که راه را برای نفوذگران شبکه آسانتر می کنند. این ابزارها در اینترنت فراوانند و بسیاری از سایت های اینترنتی به رایگان در اختیار همه قرار می دهند.

بطور خلاصه مهمترین این ابزارها را همراه با کاربرد آنها معرفی می کنیم.

- ابزاری به نام cheops که یک توپولوژی کامل از شبکه را ارائه می دهد .

- ابزارهای قدرتمندی مانند Nscan ، Nmap ، Netcat که تمامی پورتهای روی یک سرور را به طور دقیق بررسی می کنند، علاوه بر این قادر به تشخیص خودکار سیستم عامل دستگاه هدف می باشند.

- دستوراتی مانند ping ، tracert و همچنین netstate در سیستم عامل ویندوز وجود دارند که برای یافتن آدرس IP یک سرور به کار می روند.

- دستوری به نام Telnet –تعبیه شده در ویندوز- که امکان بررسی پورتهای روی سیستم و حتی ارتباط با آنها را ممکن می سازد.

- Nessus و SATAN از جمله ابزار ی هستند که قادر به تشخیص آسیب پذیریهای یک شبکه می باشند.

این نوع ابزارها در ابتدا برای مدیران شبکه و به منظور شناسایی آسان معایب شبکه طراحی شدند ، اما اکنون مورد سوء استفاده نفوذگران نیز واقع شده اند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: امنیت، شبکه

امنیت در NTFS

شنبه 29 آبان 1395

امنیت در NTFS

اشاره :

نسل جدید فایل سیستم ویندوز یعنی NTFS برای از بین بردن مشکلا‌ت امنیتی سیستم‌های قبلی، همراه با ویندوز NT عرضه شد. با وجود NTFS، سازوکار امنیتی فایل‌ها، دایرکتوری‌ها و ویندوز، مستقل شده‌است و این امر انعطاف‌پذیری زیادی را هنگام برپا کردن یک شبکه به ارمغان می‌آورد. مایکروسافت پیشنهاد می‌کند که تمام به اشتراک‌گذاری‌های تحت شبکه با استفاده از سیستم فایل ‌NTFS اجرا شود. در این مقاله به دو موضوع پرداخته شده است:

ابتدا مقایسه فایل سیستم‌های FAT و NTFS و پس از آن، یک بررسی شخصی از دید نویسنده، در مورد NTFS را می‌خوانید.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: امنیت، NTFS

امنیت بانک های اطلاعاتی

شنبه 29 آبان 1395

امنیت بانک های اطلاعاتی

مقدمه:

امروزه اهمیت و کاربرد روزافزون سیستمهای اطلاعاتی بر کسی پوشیده نیست و از آن جا که حیات این سیستمها وابسته به حجم انبوهی از دادهاست، نیازبه استفاده از سیستمهای مدیریت پایگاه داده انکار ناپذیر می باشد.

چون داده ها از ارزش بسیار بالایی برخوردار هستند تهاجمات زیادی برای تخریب و یا دسترسی غیر مجاز به آنها صورت می گیرد و بنابراین نیاز به روشهایی است که بتواند امنیت را در پایگاههای داده برقرار سازد. به طور کلی امنیت پایگاه داده به مجموعه سیاستها و مکانیزمهایی گفته می شودکه محرمانگی، جامعیت و دسترس پذیری را برای داده ها به وجود آورده و آنها را در برابر حملات عناصر داخلی و خارجی محافظت نماید. هرچند که این موضوع در کشورهای توسعه یافته جزو مباحث روز بوده و به پیشرفتهای بسیار نائل شده‌اند. هنوز این مبحث در کشورایران بسیار نوپا و جوان است .


فهرست مطالب:

مقدمه

بانک های اطلاعاتی ، در دسترس همگان

مرکز داده

امنیت بانکهای اطلاعاتی‌

محدودیت‌های جدید برای سرپرستان پایگاه‌های داده
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: امنیت، بانک، اطلاعاتی

امنیت در لینوکس

شنبه 29 آبان 1395

امنیت در لینوکس

لینوکس: امنیت، امنیت، امنیت

امروزه در دنیایی متکی بر فناوری اطلاعات زندگی می‌کنیم که هر لحظه به خطر افتادن جریان اطلاعات منجر به بروز خسارت‌های تجاری جبران ناپذیری خواهد شد. امروزه همه به دنبال یک سکوی (Platform) امن‌تر برای اجرای برنامه‌های کاربردی و سرویس‌دهنده‌ها هستند. لینوکس حرف‌های زیادی برای گفتن در سمت امنیت دارد. بسیاری از قابلیت‌های امنیتی که در ویندوز وجود ندارند و یا فقط با اضافه کردن نرم‌افزارهای اضافی قابل دسترسی می‌باشند، بطور درونی و پیش‌گزیده در لینوکس پیاده‌سازی شده‌اند.

لینوکس از ابتدا برای محیط‌های شبکه‌ای و چند کاربره طراحی شده است و همین باعث رعایت مسایل امنیتی از ابتدا در آن شده است، درحالی که ویندوز اینگونه نبوده و درحال حاضر نیز از نظر امنیتی دارای نقاط ضعف فراوانی است. مثلاً یک برنامه‌ی مخرب با استفاده از همین ضعف‌های امنیتی می‌تواند کل سیستم‌عامل را نابود کند، ولی در صورتی که مورد مشابهی در لینوکس وجود داشته باشد، حداکثر به دایرکتوری خانگی کاربر اجرا کننده آسیب خواهد رسید، نه کل سیستم‌عامل.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: امنیت، لینوکس

امنیت در PHP

شنبه 29 آبان 1395

امنیت در PHP

تزریق اسکریپتهای سمت کاربر (Cross Site Scripting)

در این گونه حملات مهاجم بر روی نقطه ضعف برنامه شما برای کار با ورودی های کاربر که می توانند یک کد HTML یا جاوااسکریپت باشند متمرکز می شود.

<>

$filename="aa";

if (isset($HTTP_POST_VARS['comment'])

and !empty($HTTP_POST_VARS ['comment'])){

if (!$handle = fopen($filename, 'a')) {

echo "Cannot open aa file";

exit;

}........................................خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: امنیت، PHP

امنیت پایگاه داده ( سرور)

شنبه 29 آبان 1395

امنیت پایگاه داده ( سرور)

اشاره :

مقوله امنیت همواره یکی از مهم‌ترین شاخه‌های مهندسی نرم‌افزار و به تبع آن، یکی از حساس‌ترین وظایف مدیران سیستم به‌خصوص مدیران شبکه و یا مدیران بانک‌های اطلاعاتی است. با تنظیم سطوح دسترسی برای کاربران شبکه یا بانک‌های اطلاعاتی شبکه، امنیت اطلاعات یا به عبارتی عدم دسترسی افراد فاقد صلاحیت به اطلاعات، تضمین می‌گردد.

هر سیستم‌عامل، پلتفرم یا بانک اطلاعاتی، شیوه‌هایی خاصی را برای برقراری قواعد امنیتی به کاربران معرفی می‌نماید. در SQL Server هم روش‌های خاصی برای این مقوله وجود دارد که در اینجا به آن‌ها می‌پردازیمخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: امنیت، پایگاه، داده، سرور)

اصول امنیت برنامه های وب

شنبه 29 آبان 1395

اصول امنیت برنامه های وب

اینترنت و به دنبال آن وب ، دنیای نرم افزار را دستخوش تحولات فراوانی نموده است . ظهور نسل جدیدی از برنامه های کامپیوتری موسوم به "برنامه های وب " از جمله این تحولات عظیم است . پس از ارائه سرویس وب در سال 1991، وب سایت های متعددی ایجاد گردید . اینگونه سایت ها به منظور ارائه اطلاعات به مخاطبان خود از صفحات وب ایستا استفاده می کردند . در چنین وب سایت هائی ، امکان تعامل کاربر با برنامه وجود نداشت .
با توجه به این که رویکرد فوق با ماهیت و یا روح نرم افزار چندان سازگار نمی باشد ، تلاش های گسترده ای در جهت ایجاد محتویات پویا انجام و متعاقب آن ، فن آوری های متعددی ایجاد گردید . به عنوان نمونه ، با پیاده سازی فن آوری CGI ( برگرفته از Common Gateway Interface ) ، امکان استفاده از برنامه های خارجی به منظور تولید محتویات پویا فراهم گردید .

بدین ترتیب ، کاربران قادر به درج اطلاعات و ارسال آنها برای یک برنامه خارجی و یا اسکریپت سمت سرویس دهنده شدند . برنامه موجود در سمت سرویس دهنده پس از دریافت اطلاعات و انجام پردازش های تعریف شده ، نتایج را تولید و آنها را برای کاربر ارسال می نمود .
رویکرد فوق ،‌ به عنوان نقطه عطفی در برنامه های وب تلقی می گردد چراکه برای اولین مرتبه امکان تولید محتویات پویا در وب سایت ها فراهم گردید . از آن زمان تاکنون فن آوری های متعددی به منظور تولید برنامه های وب ایجاد شده است . PHP و ASP.NET نمونه هائی در این زمینه می باشند . صرفنظر از این که از کدام فن آوری به منظور ایجاد برنامه های وب استفاده می گردد ، ایمن سازی آنان از جمله اهداف مشترک تمامی پیاده کنندگان است .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: اصول، امنیت، برنامه، وب
( تعداد کل: 169 )
   1       2       3       4       5       ...       12    >>