X
تبلیغات
رایتل

بررسی ماتریس الگوریتم

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

بررسی ماتریس الگوریتم

-2) EZW

الگوریتم EZW در سال 1993 توسط shapiro ابداع شد نام کامل این واژه به معنای کدینگ تدریجی با استفاده از درخت ضرایب ویولت است. این الگوریتم ضرایب ویولت را به عنوان مجموعه ای از درختهای جهت یابی مکانی در نظر می گیرد هر درخت شامل ضرایبی از تمام زیرباندهای فرکانسی و مکانی است که به یک ناحیه مشخص از تصویر اختصاص دارند. الگوریتم ابتدا ضرایب ویولت با دامنه بزرگتر را کددهی می کند در صورتیکه دامنه یک ضریب بزرگتر یا مساوی آستانه مشخص باشد ضریب به عنوان ضریب معنی دار در نظر گرفته می شود و در غیر اینصورت بی معنی می باشد یک درخت نیز در صورتی معنی دار است که بزرگترین ضریب آن از نظر دامنه بزرگتر یا مساوی با آستانه مورد نظر باشد و در غیراینصورت درخت بی معنی است.

مقدار آستانه در هر مرحله از الگوریتم نصف می شود و بدین ترتیب ضرایب بزرگتر زودتر فرستاده می شوند در هر مرحله، ابتدا معنی دار بودن ضرایب مربوط به زیر باند فرکانسی پایین تر ارزیابی می شود اگر مجموعه بی معنی باشد یک علامت درخت صفر استفاده می شود تا نشان دهد که تمامی ضرایب مجموعه صفر می باشند در غیراینصورت مجموعه به چهارزیرمجموعه برای ارزیابی بیشتر شکسته می شود و پس از اینکه تمامی مجموعه ها و ضرایب مورد ارزیابی قرار گرفته اند این مرحله به پایان می رسد کدینگ EZW براساس این فرضیه استوار است که چگالی طیف توان در اکثر تصاویر طبیعی به سرعت کاهش می یابد بدین معنی که اگر یک ضریب در زیر باند فرکانسی پایین تر کوچک باشد به احتمال زیاد ضرایب مربوط به فرزندان آن در زیر باندهای بالاتر نیز کوچک هستند به بیان دیگر اگر یک ضریب والد بی معنی باشد به احتمال زیاد فرزندان آن نیز بی معنی هستند اگر آستانه ها توانهایی از دو باشند میتوان کدینگ EZW را به عنوان یک کدینگ bit-plane در نظر گرفت در این روش در یک زمان، یک رشته بیت که از MSB شروع می شود کددهی می شود با کدینگ تدریجی رشته بیت ها و ارزیابی درختها از زیرباندهای فرکانسی کمتر به زیرباندهای فرکانسی بیشتر در هر رشته بیت میتوان به کدینگ جاسازی دست یافت.

الگوریتم EZW بر پایه 4 اصل استوار است [3]

1- جدا کردن سلسله مراتبی زیرباندها با استفاده از تبدیل ویولت گسسته

1-1-2) تبدیل ویولت گسسته

تبدیل ویولت سلسله مراتبی که در EZW و SPIHT مورد استفاده قرار می گیرد نظیر یک سیستم تجزیه زیرباند سلسله مراتبی است که در آن فاصله زیرباندها در مبنای فرکانس بصورت لگاریتمی است.

در شکل 2-2 یک مثال از تجزیه دو سطحی ویولت روی یک تصویر دو بعدی نشان داده شده است. تصویر ابتدا با بکارگیری فیلترهای افقی و عمودی به چهار زیرباند تجزیه می‌شود. در تصویر (c ) 2-2 هر ضریب مربوط به ناحیه تقریبی 2×2 پیکسل در تصویر ورودی است. پس از اولین مرحله تجزیه سه زیر باند LH1 , HL1 و HH1 بعنوان زیرباندهای فرکانس بالایی در نظر گرفته می شوند که به ترتیب دارای سه موقعیت عمودی، افقی و قطری می باشند اگر Wv , Wh به ترتیب فرکانسهای افقی و عمودی باشند، پهنای باند فرکانسی برای هر زیر باند در اولین سطح تجزیه ویولت در جدول
1-2 آمده است[4]

جدول 2-1 ) پهنای باند فرکانسی مربوط به هر زیر باند پس از اولین مرحله تجزیه ویولت با استفاده از فیلترهای مشابه (پایین گذر و بالاگذر) زیر باند LL1 پس از اولین مرحله تجزیه ویولت، مجدداً تجزیه شده و ضرایب ویولت جدیدی به دست می آید جدول 2-2) پهنای باند مربوط به این ضرایب را نشان می دهد.

2-1-2) تبدیل ویولت بعنوان یک تبدیل خطی

میتوان تبدیل بالا را یک تبدیل خطی در نظر گرفت [5]. P یک بردار ستونی که درایه هایش نشان دهنده یک اسکن از پیکسلهای تصویر هستند. C یک بردار ستونی شامل ضرایب ویولت به دست آمده است از بکارگیری تبدیل ویولت گسسته روی بردار p است. اگر تبدیل ویولت بعنوان ماتریس W در نظر گرفته شوند که سطرهایش توابع پایه تبدیل هستند میتوان تبدیل خطی زیر را در نظر گرفت.

فرمول

بردار p را میتوان با تبدیل ویولت معکوس به دست آورد.

فرمول

اگر تبدیل W متعامد باشد. است و بنابراین

فرمول

در واقع تبدیل ویولت W نه تنها متعامد بلکه دو متعامدی می باشد.

3-1-2) یک مثال از تبدیل ویولت سلسله مراتبی

یک مثال از تبدیل ویولت سلسله مراتبی در این بخش شرح داده شده است. تصویر اولیه 16*16 و مقادیر پیکسلهای مربوط به آن به ترتیب در شکل 3-2 و جدول 3-2 آمده است.

یک ویولت چهارلایه روی تصویر اولیه اعمال شده است. فیتلر مورد استفاده فیلتر دو متعامدی Daubechies 9/7 است [6]. جدول 4-2 ضرایب تبدیل گرد شده به اعداد صحیح را نشان می دهد. قابل توجه است که ضرایب با دامنه بیشتر در زیرباندهای با فرکانس کمتر قرار گرفته اند و بسیاری از ضرایب دامنه های کوچکی دارند ویژگی فشرده سازی انرژی در تبدیل ویولت در این مثال به خوبی دیده می شود جدول 5-2 تصویر تبدیل یافته و کمی شده را نشان می دهد چنانکه کمی سازی تنها برای اولین سطح ویولت انجام گرفته است یک ضریب مقیاس 25/0 در هر ضریب فیلتر ویولت ضرب شده و سپس مجموعه فیلتر پاین گذر و بالاگذر روی تصویر اولیه بکار گرفته می شود اندازه گام کمی سازی مربوطه در این حالت 16 است.

پس از کمی سازی بیشتر ضرایب در بالاترین زیر باند فرکانسی صفر می شوند تصویربازسازی شده و تبدیل ویولت معکوس در شکل (b) 7-2 و جدول 6-2 آمده است. به علت کمی سازی بازسازی با اتلاف است.

1- ضرایب با دامنه بزرگتر زدوتر ارسال می شوند.

2- بیتهای پرارزش تر ضریب حاوی اطلاعات کمتری هستند و زودتر ارسال میشوند.

میتوان نشان داد که چگونه اینکدر SPIHT از این اصلها برای انتقال تدریجی ضرایب ویولت به دیکدر استفاده می کند فرض می شود تبدیل ویولت به تصویر اعمال شده و ضرایب Ci,j در حافظه ذخیره شده اند. این ضرایب بدون در نظر گرفتن علامتشان مرتب شده و اطلاعات مرتب شده در آرایه m قرار گرفته اند و عضو m(k) از این آرایه شامل مختصات (i,j) مربوط به آرایه Ci,j است و بنابراین برای همه مقادیر k داریم

فرمول

جدول 58-5 مقادیر فرضی 16 ضریب را نشان می دهد که هر کدام بعنوان یک عدد 16 بیتی نشان داده شده است. پرارزشترین بیت،‌بیت علامت است و 15 بیت باقیمانده مربوط به مقدار عدد هستند. اولین ضریب است که برابر با S1aci…r است. ضریب دوم نیز برابر با است و به همین ترتیب

اطلاعات مرتب شده ای که اینکدر باید بفرستد دنباله m(k) است که به ترتیب زیر است:

علاوه بر آن باید 16 علامت و 16 ضریب را به ترتیب ارزش بفرستد. یک انتقال مستقیم شامل ارسال 16 عدد است. این روش یک روش wastfull است. در الگوریتم SPIHT ، اینکدر وارد یک حلقه می شود که در هر تکرار حلقه دو گام انجام می شود: گام مرتب سازی و گام اصلاح.

در اولین تکرار اینکدر عدد 2= L یعنی تعدد ضرایبی را که در فاصله

فرمول

قرار دارند می فرستد در ادامه دو جفت مختصات ( 3و 2 ) و (4 و 3) و علامت دو ضریب اول فرستاده می شود. این عملیات در نخستین مرحله مرتب سازی انجام می شود. این اطلاعات دیکدر را قادر به تخمین زدن ضرایب به ترتیبی که در ادامه آمده است می کند:

ضرایب و بعنوان یک عدد 16 بیتی بصورت و 14 ضریب باقیمانده صفر بازسازی می شوند. این نشان می دهد که چگونه پرارزش ترین بیتهای مربوط به بزرگترین ضرایب ابتدا به دیکدر فرستاده می شوند. گام بعدی مرحله اصلاح می باشد که در تکرار اول انجام نمی شود.

در تکرار دوم (حلقه دوم) اینکدر هر دو گام را انجام می دهد. در مرحله مرتب سازی عدد 4= L بعنوان تعداد ضرایبی که در فاصله

فرمول

قرار دارند در ادامة آن چهار مختصات ( 2و 3) ، (4 و 4) ، (2 و 1) و (1 و3) و علامت چهار ضریب فرستاده می شود. در گام اصلاح دو بیت b , a بعنوان چهاردهمین بیت با ارزش ضرایب مربوطه به حلقه قبلی فرستاده می شود.

اطلاعات به دست آمده دیکدر را قادر به اصلاح ضرایب تقریبی که از مرحله قبل بدست آمده اند می کند و شش ضریب اول به شکل زیر در می آید:

فرمول

و ده ضریب باقیمانده تغییری نمی کند.

2-2-2) دسته بندی ضرایب در الگوریتم SPIHT

به منظور کاهش تعداد تصمیم گیری ها در مقایسه میان بیتها و نیز کاهش حجم داده های خروجی در الگوریتم SPIHT از ساختار سلسله مراتبی استفاده می شود. در اینجا هدف اصلی دسته بندی ضرایب در مجموعه ها به گونه ای است که تعداد عضوهای یک مجموعه بی معنی حداکثر باشد و هر مجموعه معنی دار تنها یک عضو را شامل شود.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، ماتریس، الگوریتم

بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه‌سازی ترکیب یافته و الگوریتم ژنتیک

شنبه 29 آبان 1395

بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه‌سازی ترکیب یافته و الگوریتم ژنتیک


خلاصه

این مقاله، توسط ترکیب کردن فلوچارت ( نمودار گردش کار) براساس ابراز شبیه سازی با یک روش بهینه سازی ژنتیک قدرتمند، یک روش را برای بهینه سازی منبع نشان می دهد.روش ارائه شده، کمترین هزینه،و بیشترین بازده را ارائه میدهد، وبالاترین نسبت سودمندی را در عملکردهای ساخت و تولید فراهم می آورد. به منظور یکپارچگی بیشتر بهینه سازی منبع در طرح ریزی های ساخت،مدلهای شبیه سازی بهینه یافته (GA) الگوریتم های ژنتیکی گوناگون،عموماً با نرم افزارهای مدیریت پروژه بکار رفته شده ادغام می شوند. بنابراین، این مدلها از طریق نرم افزار زمان بندی فعال می شوند و طرح را بهینه می سازند.نتیجه، یک ساختار کاری تقلیل یافته سلسله مراتبی در رابطه با مدلهای همانندی سازی بهینه یافته GA است. آزمایشات گوناگون بهینه سازی با یک سیستم در دو مورد مطالعه، توانایی آن را برای بهینه ساختن منابع در محدوده محدودیتهای واقعی مدلهای همانند سازی آشکار کرد. این الگو برای کاربرد بسیارآسان است و می تواند در پروژه های بزرگ بکار رود. براساس این تحقیق، همانندسازی کامپیوتر وا لگوریتمهای ژنتیک ،می توانند یک ترکیب موثر برای بهبود دادن بازده و صرفه جویی در زمان وساخت و هزینه ها باشند.


مقدمه

این امر کاملاً آشکار شده است که بازده کاری پایین ،عدم آموزش، و کاهش تعداد معاملات، چالشهای بحرانی هستند که صنعت ساختمان( ساخت) با آن روبرو خواهد شد.

بهره دهی یا قدرت تولید در رابطه با مطالعه ها، برای مثال،دلالت بر زمان بیکاری (بیهودة) کاربران در ساخت(تولید) دارد که این زمان از 20 تا 45% متغیر است. این اتلاف وقت ، که از طریق منابع ناکارآمد و طرح ریزیهای غیربسنده( نامناسب) ناشی می شود، تاثیر و پیامد فوق العاده ای در هزینه های ساخت دارد. همچنین، پیماناکاران که مهارتهای مدیریتی منابع کارآمد را ندارند، این رقابت کردن در بازارهای ساخت جهانی که آنها د ر آن فرصتها بسیاری را خواهند یافت، برای آنها کاری بس دشوار خواهد بود.

با ایجاد تجهیزات و نیروی کار برای امر ساخت و تولید، این امر آشکار است که تدبیرهای کاربرد نیروی کار متناوب و کاربرد بهتر از منابع کاری موجود، به منظور بهبود دادن،بهره دهی کاری و کاهش هزینه های ساخت، مورد نیاز است. استفاده کارآمد از منابع پروژه، هزینه های ساخت را برای مالکان و مصرف کنندگان کاهش می دهد، و در عین حال سودمندیهایی را برای پیمانکاران افزایش می دهد. با این وجود،برخی فاکتورها وجود دارند که ،مدیریت منبع را امر دشواری می سازند، این فاکتورها در مراحل زیر توضیح داده شده اند:

- سیاست جداسازی مدیریت منبع:در ادبیات، محققان گوناگون، تعدادی تکنیکها را برای پرداختن به جنبه های فردی مدیریت منبع، همانند تخصیص منبع، سطح بندی منبع، مدیریت نقدینگی، و تجزیه و هزینه و زمان معاملات (TCT) ، ارائه داده اند. مطالعات تالبوت و پترسون(1979) و گاولیش و پیرکون (1991)، برای مثال، به تخصیص منابع مربوط بود ، در حالیکه بررسیهای Easa (1989) و Shah et al (1993) به سطح بندی و تراز کردن منابع می پرداخت روشهای دیگر ، تنها روی تجزیه TCT متمرکز شدند. همانطوریکه این بررسیها سودمند واقع شدند، آنها به ویژگیهای مجزایی پرداختند که یکی پس از دیگری برای پروژه ها بکار برده می شدند ( نه بطور همزمان) . بوسیله پیچیدگی اساسی پروژه ها و مشکلاتی در رابطه با الگوبرداری تمام ویژگیهای ترکیب یافته، تلاش بسیار کمی برای بهینه سازی منابع ترکیب شده به عمل آمد.

مدلهای همانندسازی بهینه سازی شده الگوریتم های ژنتیک

این مدلهای همانندسازی نشان داده شده در قبل، قادرند که اجرای فرآیند را در هنگام تغذیه شدن مدلها با مجموعه منابع منطقی تجزیه نمایند. معمولاً یک روش آزمون وخطا برای آزمایش ترکیبات منبع گوناگون در تلاش برای بهبود راه حل، یا کیفیتهای خروجی مدلهای همانندسازی بکار برده می‌شود.با این وجود ، روش آزمون وخطا ، ممکن است یک راه حل منطقی را آشکار نماید، آن می تواند وقت گیر باشد و یک راه حل بهینه و ارائه تعداد وسیعی ترکیبات منبعی ممکن را تضمین ننماید. به این منظور الگوریتم ژنتیک (Gas) بطور موفقیت آمیزی بصورت یک مکانیزم تحقیقی قدرتمند برای راه حلهای تقریباً‌بهینه در مشکلات بسیار بزرگ بکار برده می‌شود.

روش الگوریتم های ژنتیک برای مدلهای همانند سازی

سودمندی کاربردی الگوریتم های ژنتیک، با مدلهای همانندسازی، بررسی تحقیق یک مجموعه منبعهای بهینه است، که هزینه و تولید را تحت محدودیتهای گوناگون در رابطه با تولید مطلوب،وضعیتهای کار،و محدودیتهای موجودیت منبع بهینه می سازد. با

الگوریتمهای ژنتیک وسیع بکار برده شده تقریباً در هر دامنه‌ای،برخی مرجعها در ساخت،اطلاعات زمینه ای مفصل وروشهای مرحله به مرحله را فراهم می نمایند.

روش Gas که بهینه سازی منابع درمدلهای همانندسازی مناسب است ، همانند دو مثال زیر،شامل پنج مرحله اصلی به شرح زیر می باشد:

- مرحله (1) : تعریف یک راه حل

یک راه حل برای بهینه سازی مشکل، توسط مجموعه ای از روشها (مقدارهای منابع) در رابطه با متغیرهای مشکل(تعداد متغیرها = تعداد انواع منابع) نشان داده می‌شود.آرایش Gas که راه حلی را در یک رشته با نام کروموزوم تنظیم می کند، دارای تعدادی عناصر (ژن ها) است که تعداد متغیرها را نشان میدهد.(شکل3)

- مرحله (2) :تنظیم متغیرها ،تابع هدف ، ومحدودیت ها

- متغیرها: متغیرها، مقدار (ارزش) هر منبع بر کاربرد می باشند ( برای مثال، مقدار داخل هر ژن)، همانطورکه در ساختار کروموزوم شکل (3)نشان داده شده است.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

الگوریتم های مسیریابی (2)

شنبه 29 آبان 1395

الگوریتم های مسیریابی (2)

طراحی الگوریتم

اصول عملکرد

روترها از الگوریتمهای مسیریابی،برای یافتن بهترین مسیر تا مقصد استفاده مینمایند هنگامی که ما در مورد بهترین مسیر صحبت میکنیم،پارامترهایی همانند تعداد hopها (مسیری که یک بسته از یک روتر دیگر در شبکه منتقل میشود).زمان تغییر و هزینه ارتباطی ارسال بسته را در نظر میگیریم.

مبتنی بر اینکه روترها چگونه اطلاعاتی در مورد ساختار یک شبکه جمع آوری مینمایند و نیز تحلیل آنها از اطلاعات برای تعیین بهترین مسیر،ما دو الگوریتم مسیر یابی اصلی را در اختیار داریم:الگوریتم مسیر یابی عمومی و الگوریتمهای مسیر یابی غیر متمرکز.

در الگوریتم های مسیر یابی غیر متمرکز،هر روتر اطلاعاتی در مورد روترهایی که مستقیما به آنها متصل میباشند در اختیار دارد. در این روش هر روتر در مورد همه روتر های موجود در شبکه،اطلاعات در اختیار ندارد.این الگوریتمها تحت نام الگوریتمهای (DV (distance vectorمعروف هستند.

در الگوریتمهای مسیریابی عمومی،هر روتر اطلاعات کاملی در مورد همه روترهای دیگر شبکه و نیز وضعیت ترافیک شبکه در اختیار دارد.این الگوریتمها تحت نام الگوریتمهای(LS(Link state معروف هستند.ما در ادامه مقاله به بررسی الگوریتمهای LS میپردازیم.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: الگوریتم، مسیریابی، (2)

الگوریتم های متراکم سازی

شنبه 29 آبان 1395

الگوریتم های متراکم سازی

فایلهای قبل از چاپ اغلب بزرگ هستند .بنابر این ، این یک امر منطقی است که داده اغلب فشرده شده است .

تعداد کاملاً کمی الگوریتم وجود دارد که بتواند هم برای نوشتار و هم برای تصاویر استفاده کرد . یک دانش ابتدایی درباره اینکه چگونه الگوریتم های متفاوت کار می کنند می تواند ارزنده باشد . این اوراق یک دید کلی از الگوریتم های تراکم سازی گوناگون که در صنعت پیش چاپ استفاده می شود ارائه خواهد کرد . آن به هیچ وجه یک دید کلی کامل از همه الگوریتم های موجود نیست .

انواع تراکم سازی ملاک عبارتند از :...........................خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: الگوریتم، متراکم، سازی

الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی

شنبه 29 آبان 1395

الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی

مقدمه:

پیشرفت در تکنولوژیهای شبکه و پایگاه داده در دهه های اخیر منجر به ایجاد سیستم های پایگاه داده توزیع شده گشته است .یک سیستم پایگاه داده توزیع شده مجموعه ای از سایتها می باشد که از طریق شبکه به هم متصل شده اند که هر کدام از سایت ها پایگاه داده مخصوص به خود دارد اما می توانند با یکدیگر کار کنند بنابراین هر کاربری در هر سایتی می تواند به همه داده های موجود در شبکه دسترسی داشته باشد درست مانند اینکه همه داده ها در سایت کاربر ذخیره شده است .

دغدغه اصلی سیستم های پایگاه داده توزیع شده قطعه قطعه کردن و تخصیص پایگاه داده اصلی می باشد واحد قطعه داده می تواند یک فایل باشد که در این حالت موضوع تخصیص همان تخصیص فایل خواهد بود مشکل تخصیص داده یک مسئله NP-complete می باشد بنابراین نیاز به هیوریستیکهای سریع برای تولید راه حل های موثر می باشد علاوه بر اینها تخصیص بهینه اشیا پایگاه داده به طور شدید بستگی به استراتژی اجرای پرس وجو که به وسیله پایگاه داده توزیع شده پیاده سازی شده دارد .

هزینه اصلی در اجرای پرس و جو در سیستمهای پایگاه داده توزیع شده هزینه انتقال داده هنگام انتقال یک رابطه در موقع درخواست پرس و جو از یک سایت و انتقال آن از یک سایت متفاوت می باشد . هدف اصلی الگوریتم های تخصیص داده تعیین نسبت دادن فرگمنتها به سایتهای مختلف برای کمینه کردن هزینه انتقال داده در اجرای یک مجموعه از پرس و جو ها می باشد که معادل کمینه کردن زمان متوسط اجرای پرس و جو می باشد که اهمیت اصلی در محیط های توزیع شده و پایگاه داده چند رسانه ای دارد .
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله در مورد الگوریتم های مسیریابی

شنبه 29 آبان 1395

مقاله در مورد الگوریتم های مسیریابی

مقدمه الگوریتمهای مسیریابی

در هریک از سه قرم گذشته فناوری خاصی رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سیستم های مکانیکی بزرگ به همراه انقلاب صنعتی بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بیستم زمان جمع آو ری ،پردازش ، و توزیع اطلاعات بودو در بین سایر پیشرفت ها ،شاهد نصب شبکه های جهانی تلفن، اختراع رادیو و تلویزیون ، تولید و رشد بی سایقه صنعت کامپیوتر و پرتاب ماهواره های ارتباطی بوده ایم.

با پیشرفت فناوری این موارد د رحال همگرایی است و تفاوت هایی بین جمع آوری ، انتثال ذخیره و پردازش اطلاعات به شدت در حال محو شدن است سازمان هایی با صدها شعبه در نقاط مختلف جغرافیایی ،ب فشردن کلید وضعیت فعلی را حتی در دورترین نقاط بررسی می کنند. با افزایش فدرت جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات، تقاضای پردازش اطلاعات پیچیده تر نیز افزایش می یابد

الگوریتمهای مسیر یابی

وظیفه اصلی لایه شبکه ، هدایت بسته‌ها از ماشین منبع به ماشین مقصد است در اغلب زیر شبکه‌ها ، بسته‌ها باید چند جهش انجام دهند. تا به مقصد برسند. برای شبکه‌های پخشی،استثنایی وجود دارد، وای در اینجا نیز اگر منبع و مقصد در یک شبکه نباشد مسیر یابی مشکل محسوب می‌شود. الگورتیم هایی که مسیرها و ساختمان داده‌های مربوط به آن را انتخاب می‌کنند، موضوع مهم را طراحی لایه شبکه اند.

الگوریتم مسیر یابی بخشی از نرم افزار لایه شبکه است که تعیین می‌کند بسته ورودی باید به کدام خط خروجی منتقل شود. اگر زیر شبکه از داده‌ها گرام‌ها استفاده کند، این تصمیم گیری دوباره باید برای هر بسته ورودی تکرار شود ،چون تا آن موقع امکان دارد بهترین مسیر، تغییر کند اگر زیر شبکه از مدارهای مجازی استفاده کند ، تصمیمات مسیر یابی وقتی اتخاذ می‌شوند که مدار مجازی جدیدی استفاده گردد.

از آن پس ، بسته‌های داده‌ها فقط از مسیر ایجاد شده قبلی منتقل می‌شوند.حالت دوم گاهی مسیر یابی تماس دارد ، زیرا مسیر در طول مدت تمسا کاربر باقی می‌ماند ( مثل کار کردن با پایانه یا انتقال فایل ) صرف نظر از این که آیا مسیرها برای هر بسته به طور مستقل انتخاب میشوند یا فقط وقتی که اتصال جدیدی برقرار می‌شود انتخاب می‌گردند، خواصی وجود دارند.

که در الگوریتم‌های مسیر یابی مطلوب‌اند صحت ، سهولت تحمل عیب، پایداری ، عدالت و بهینگی صخت وسهولت نیازی به توضیح ندارند، اما نیاز به تحمل عیب چندان روشن نیست. انتظار می‌رود که شبکه‌های بزرگ ، سال‌ها بدون عیب کلی سیستم به کار خود ادامه دهند. در این مدت ممکن است اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری گوناگونی به وجود آید. میزبان‌ها مسیر یاب‌ها مسیر یاب‌ها بدون نیاز به توقف انجام انجام کارها در مسیر یاب‌ها و راه اندازی مجدد شبکه در هر بار متلاشی شدن مسیریاباز عهده تغییرات در توپولوژی و ترافیک برآید.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

الگوریتم های مسیر یابی

شنبه 29 آبان 1395

الگوریتم های مسیر یابی

خلاصه:

این مقاله به توصیف الگوریتم مسیر یابی Q برای مسیر یابی packet در ماجول تقویت کننده آموزش دهنده که در هر گروه از یک شبکه جابه جا کننده قرار داده شده است می پردازیم. تنها ارتباط های محلی برای هر گیرنده بکار می رود تا آمار آنها را در مرحله تصمیم های جهتیابی دقیق نگاه دارد که منجر به کاهش زمان ارسال می گردد.

در آزمایشهای ساده که حاوی 36 گره است و شبکه بصورت بی قاعده ای متصل گردیده است. جهت یابی Q برتری حضور را نسبت به الگوریتم غیر قابل تطابق مبتنی بر محاسبات کوتاه ترین مسیر ها به اثبات می رساند و قادر خواهد بود تا به میزان کافی جهت یابی انجام دهد حتی زمانی که ویژگیهای بسیار مهم شبیه سازی همانند load کردن شبکه اجازه می یابند تا بطور پویا تغییر پیدا کنند. این مقاله در برگیرنده بحثی در مورد حالت حد وسط بین کشف میان برها و سیاست های با ثبات نگه داشتن می باشد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: الگوریتم، مسیر، یابی

مقاله الگوریتم های مرتب سازی

شنبه 29 آبان 1395

مقاله الگوریتم های مرتب سازی

مقدمه :

الگوریتم مرتب‌سازی، در علوم کامپیوتر و ریاضی، الگوریتمی است که لیستی از داده‌ها را به ترتیبی مشخص می‌چیند.

پر استفاده‌ترین ترتیب‌ها، ترتیب‌های عددی و لغت‌نامه‌ای هستند. مرتب‌سازی کارا در بهینه سازی الگوریم‌هایی که به لیست‌های مرتب شده نیاز دارند (مثل جستجو و ترکیب) اهمیت زیادی دارد.

از ابتدای علم کامپیوتر مسائل مرتب‌سازی تحقیقات فراوانی را متوجه خود ساختند، شاید به این علت که در عین ساده بودن، حل آن به صورت کارا پیچیده‌است. برای مثال مرتب‌سازی حبابی در سال ۱۹۵۶ به وجود آمد. در حالی که بسیاری این را یک مسئلهٔ حل شده می‌پندارند، الگوریتم کارآمد جدیدی همچنان ابداع می‌شوند (مثلاً مرتب‌سازی کتاب خانه‌ای در سال ۲۰۰۴ مطرح شد).خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقاله، الگوریتم، مرتب، سازی

پاورپوینت ساختمان داده ها و الگوریتم (1)

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت ساختمان داده ها و الگوریتم (1)

در مورد ساختمان داده:

ساختمان داده روشی است برای معرفی و دستکاری داده

و کلیه برنامه های معرفی داده

برای معرفی داده نیازمند یک الگوریتم میباشد.

روش های طراحی الگوریتم نیازمند پیشرفت برنامه هایی است که برای نگهداری داده است.

در علوم کامپیوتر مطالعه ساختمان داده ها مهم وضروری میبا شد.


Perequisites:

C++

پیچیدگی

Big oh , theta and omega notation


Sorting:

ترتیب زیر را در نظر بگیرید:

a[0],a[1],…, a[n-1]

پس از مرتب سازی صعودی داریم:

a[0] <=a[1]><=><>

example:8,6,9,4,3 => 3,4,6,8,9خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت ساختمان داده و الگوریتم

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت ساختمان داده و الگوریتم

سرفصل‌ها :

1- مفاهیم: زمان اجرا، الگوریتم‌ها، بازگشتی.

2- آرایه‌ها و ماتریس‌ها

3- پشته و صف

4- اشاره‌گرها و لیست‌های پیوندی

5- کاربرد سیستم‌های پیوندی

6- درخت‌ها

7- گراف‌ها

8- مرتب سازی و جستجو


فصل اول: مفاهیم ساختمان داده و الگوریتم


مهندسی نرم افزار: بررسی، تعریف و طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزارهای کامپیوتری را گویند.

برنامه‌ها: داده‌ها الگوریتم‌ها

با توجه به تعریف مهندس نرم افزار نتیجه می‌گیریم که وظیفه اصلی مهندسی نرم افزار طراحی و پیاده سازی برنامه‌های مناسب و پشتیبانی آنها می‌باشد.

تعریف داده: مقدار یا مجموعه‌ای از مقادیر را اصطلاحاً گویند.

ساختمان داده: یک مدل منطقی یا ریاضی برای نگهداری و نمایش داده‌ها را گویند.

ویژگی‌های یک ساختمان داده مناسب:

1- سادگی: به این معناست که بتوانیم برای ساختمان داده مورد نظر الگوریتم‌های ساده‌ای را طراحی کنیم.

2- استغنا (بی‌نیازی): هر قدر که ساختمان داده مورد نظر بتواند به دنیای واقعی نزدیک باشد استغنای آن بیشتر است.

الگوریتم: مجموعه دستورالعمل‌هایی که با اجرای گام به گام آن‌ها هدف خاصی دنبال می‌شود.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی

مقدمه:

دغدغه اصلی سیستم های پایگاه داده توزیع شده قطعه قطعه کردن و تخصیص پایگاه داده اصلی می باشد واحد قطعه داده می تواند یک فایل باشد که در این حالت موضوع تخصیص همان تخصیص فایل خواهد بود مشکل تخصیص داده یک مسئله NP-complete می باشد نیاز به هیوریستیکهای سریع برای تولید راه حل های موثر می باشد §تخصیص بهینه اشیا پایگاه داده به طور شدید بستگی به استراتژی اجرای پرس وجو که به وسیله پایگاه داده توزیع شده پیاده سازی شده دارد.


فهرست مطالب:

مقدمه

الگوریتم های استاتیک

الگوریتم ژنتیک

الگوریتم Simulated Evolution

الگوریتم The Mean Field Annealing (MFA)

الگوریتم تخصیص داده جستجوی تصادفی همسایگی


الگوریتمهای تخصیص پویا

الگوریتم شمارنده ساده

الگوریتم Load Sensitive counter

الگوریتم Incremental

الگوریتم optimal

الگوریتم Threshold
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت درس طراحی الگوریتم ها

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت درس طراحی الگوریتم ها

این کتاب در باره تکنیک های مربوط به حل مسائل است.

تکنیک ، روش مورد استفاده در حل مسائل است.

مسئله ، پرسشی است که به دنبال پاسخ آن هستیم.

بکار بردن تکنیک منجر به روشی گام به گام (الگوریتم ) در حل یک مسئله می شود.

منظور از سریع بودن یک الگوریتم، یعنی تحلیل آن از لحاظ زمان و حافظه.


نوشتن الگوریتم به زبان فارسی دو ایراد دارد:

1- نوشتن الگوریتم های پیچیده به این شیوه دشوار است.

2- مشخص نیست از توصیف فارسی الگوریتم چگونه

می توان یک برنامه کامپیوتری ایجاد کرد.


فهرست:


فصل اول: کارایی ، تحلیل و مرتبه الگوریتم ها

فصل دوم: روش تقسیم و حل

فصل سوم: برنامه نویسی پویا

فصل چهارم: روش حریصانه در طراحی الگوریتم

فصل پنجم: راهبرد عقبگرد

فصل ششم: راهبرد شاخه و حد

فصل هفتم: مقدمه ای بر پیچیدگی محاسباتی: مسئله مرتب سازی
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

الگوریتم های رمزنگاری تصویر در متلب ppt

سه‌شنبه 25 آبان 1395
از واژه های یونانی Kryptos به معنی پنهان و Graphia به معنی نوشتن تشکیل شده است.  بررسی و شناخت اصول و روش‌های انتقال یا ذخیره اطلاعات به صورت امن حتی اگر مسیر انتقال ناامن باشد. رمزنگاری دو جزء اصلی دارد : (1 الگوریتم   ( یک مبدل یا فرمول ریاضی ) (2 کلید   ( یک رشته از ارقام دودویی است که به خودی‌ خود بی‌معنی است ) =========================================== نوع فایل: PowerPoint تعداد اسلاید: 45 اسلاید حجم فایل: 1.89 مگابایت رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر مقطع تحصیلی: کارشناسی توضیحات: این فایل قابلیت ویرایش دارد وشامل تصاویر کامل می باشد =========================================== .1 رمزنگاری کلید متقارن • آن دسته از الگوریتم‌ها، پروتکل‌ها و سیستم‌های رمزنگاری که هر دو طرف با رد و بدل اطلاعات ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شبیه سازی الگوریتم ایمنی مصنوعی مبتنی بر پیش بینی پایداری ولتاژ در سیستم قدرت

شنبه 22 آبان 1395
فایل زیر شبیه سازی در زمینه الگوریتم ایمنی مصنوعی مبتنی بر پیش بینی پایداری ولتاژ در سیستم قدرت می باشد. شبیه سازی ارائه شده برای دو سیستم قدرت چهار ماشینه و تک ماشینه ارائه شده است. در این زمینه مقالات زیادی منتشر شده است که عنوان انگلیسی فوق به صورت زیر می باشد: Artificial Immune-Based For Voltage Stability Prediction In Power System درشکل کنار همگرایی را نشان می دهد. انالیزهای شبیه سازی براساس مقادیر ویژه است. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

نقش ادوات FACTS برای مسئله VSC - OPF با استفاده از طبقه بندی غیرتسلط یافته الگوریتم ژنتیک

یکشنبه 9 آبان 1395
نقش ادوات FACTS برای مسئله VSC - OPF با استفاده از طبقه بندی غیرتسلط یافته الگوریتم ژنتیک

نقش-ادوات-facts-برای-مسئله-vsc--opf-با-استفاده-از-طبقه-بندی-غیرتسلط-یافته-الگوریتم-ژنتیکمقاله ترجمه شده به همراه متن اصلی با عنوان Contribution of FACTS devices for VSC-OPF Problem using Non- Dominated Sorting Genetic Algorithm -II، چکیده: پایداری ولتاژ در برنامه ریزی و عملیات سیستم های قدرت یک مسئله مهم می باشد. رخدادهای احتمالی مانند قطع برق پیش بینی نشده ممکن است حاصل عدم ...دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 101 )
   1       2       3       4       5       ...       7    >>