X
تبلیغات
رایتل

بهبود خواص الکتریکی برقگیرهای اکسید روی در اثر استفاده از پودرهای نانومتری

سه‌شنبه 9 آذر 1395

بهبود خواص الکتریکی برقگیرهای اکسید روی در اثر استفاده از پودرهای نانومتری

چکیده:

با توجه به اثرات بسیار مفید کاهش اندازه دانه ها بر خواص قرصه های برقگیر که در تحقیقات گوناگون گزارش شده است، برقگیر اکسید روی از پودر نانومتری تهیه شده به روش آسیاب تولید شد . پودر مورد استفاده برای ساخت برقگیر توسط آسیاب گلوله ای با انرژی بالا در ا بعاد نانومتری تولید و سپس توزیع اندازه ذرات پودر توسط دستگاه زتاسایزر و مورفولوژی نانوپودرهای حاصل توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد بررسی قرار گرفت . آنالیز فازهای حاصل توسط صورت گرفت و سرانجام نمونه های پرس شده به شکل قرص، در دماهای مختلف زینتر شدند و در نهایت منحنی ولتاژ - شدت جریان نمونه ها توسط دستگاه مولتی متری اندازه گیری شد ...خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بهبود خواص الکتریکی وریستور اکسید روی با تغییر منحنی دمایی زینترینگ

سه‌شنبه 9 آذر 1395

بهبود خواص الکتریکی وریستور اکسید روی با تغییر منحنی دمایی زینترینگ

چکیده

وریستورهای اکسید روی سرامیک‌های نیمه رسانا می­باشند که دارای خصوصیات الکتریکی غیرخطی هستند که ناشی از مرز دانه­ها و ریز ساختار وریستوری می‌باشد. در این مقاله به مطالعه تاثیر دمای زینترینگ بر روی خواص الکتریکی وریستورهای اکسید روی می­پردازیم. تغییر دمای زینترینگ منجر به تغییر دانسیته وریستور، حفره­های داخلی و غلظت دهنده­ها در مرز دانه ­می­گردد که موجب تاثیر بر روی خواص الکتریکی و مکانیکی وریستور اکسید روی می­شود. اکسید بیسموت در دماهای پایین­تر از دمای زینترینگ ذوب شده و فاز مایع تشکیل میدهد. این فاز در مرز دانه­های اکسید روی کاملا کشیده می­شود؛ در واقع این فاز خاصیت عایق الکتریکی وریستور را افزایش می­دهد. سپس اکسیدهای فلزی افزوده شده به وریستور شامل اکسید منگنز، اکسید کروم، اکسید نیکل، اکسید بور و اکسید کبالت در مرز دانه­های اکسید روی و در دانه­های اکسید آنتیموان حل شده و فاز اسپینل تشکیل می­دهند. فاز اسپینل موجب پایداری در وریستور می­گردد. تصاویر میکروسکوپی از سطح وریستور اکسید روی برای دماهای زینترینگ مختلف نشان می­دهد که در دمای زینترینگ ۱۱۰۰ درجه سیلسیوس فازها به خوبی توزیع می­گردند؛ از طرفی تخلخل­ها­ در وریستور در این دما کاهش می­یابد. مشخصات دی­الکتریک، آنالیز دانسیته جریانی برحسب میدان الکتریکی و ضریب غیرخطی وریستورها به صورت تابعی از دمای زینترینگ بیان می­گردد. پس از اندازه­گیری مشخصات الکتریکی مشاهده می­گردد بهترین مشخصات الکتریکی وریستور، مربوط به وریستور با دمای زینترینگ ۱۱۰۰ درجه می­باشد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی برق میدان الکتریکی

یکشنبه 30 آبان 1395

بررسی برق میدان الکتریکی

تنها جملات خطی در میدان الکتریکی حفظ شده اند ، و فرکانسهای زاویه ای به نوسانات طبیعی مربوط می شود و انتظار می رود تا در حضور میدان نوسان ناپدید گردند . ضرایب برای اولین تخمین صورت زیر ارائه داده شده است .

که ما بجایی اختلال سریع در 0 ‏= t یک حد و یک افزایش آرام را در نظر گرفته ایم . با جایگزینی این نتیجه و ترکیب پیچیدة آن در معادلة ( 2 ـ 77 ) حاصل بدست می‌آید:

به دلیل اینکه معادلة ( 2 ـ 79 ) که در آن ، شکل معادلة (2ـ15) را دارد ، چنین استنباط می گردد که قابلیت پلاریزاسیون الکترونیکی وابسته به فرکانس بصورت زیر خوانده می شود :

( 2 ـ 80 )

یک ثابت بدون بعد ، با ویژگی گذار از :

( 2 ـ 81 )

شدت نوسان نامیده می شود . در حد فرکانس پایین ، که با معادلة ( 2 ـ 80 ) ارائه می گردد به قابلیت پلاریزاسیون استاتیک که با معادلة ( 2 ـ 19 ) تعریف شده ، تغییر می کند که برای به سادگی بدست می آید . پلاریزاسیون الکترونیکی ، یعنی معادلة ( 2 ـ 80 ) ، به صورت مجموع روی توزیع بسیاری از رزنانسهای الکترونیکی مربوط به انتقالهای اتمی ، نوشته می شود . هنگامیکه انرژی الکترو مغناطیسی اختلاف انرژی دو تراز الکترون را برابر می کند ، الکترون به موقعیت بالاتر منتقل می گردد . درصورت عدم وجود نوسان ، الکترون با انتشار فوتون در طول موجهای ماوراء بنفش یا کوتاهتر ، به موقعیت اولیه بر می گردد .

بنابراین بدیهی است که نمایش طرح وار آن که درشکل ( 2 ـ 6 ) ارائه می شود ،
تنها نمایانگر ناحیة فرکانسی است که در آن قابلیت پلاریزاسیون یونی مشخص
است .

مکانیک کوانتمی ، مدل توصیف قابلیت پلاریزاسیون یونی لورنتس را اثبات می کند که در آن الکترونها با نیروهای نیمه الاستیکی به محلهای ثابت متصل می شوند . مدل کلاسیک لورنتس ، روش ساده ای را برای ثابتهای اپتیکی دی الکتریکهای پر اتلاف ، فراهم می کند . که مستعدترین دی الکتریکها برای تخمین آزمایشی ساده می باشند . معادلة حرکت برای یک الکترون پیوند در یک میدان هارمونیک ، که دارای نیروی برگرداننده به حالت اول و نشان دهنده کاهش مقدار جنبش الکترون در نتیجة نوسانات می باشد ، به شکل زیر در می آید :

( 2 ـ 82 )

که و به ترتیب نیرو و ثابتهای نوسان می باشند . معادلة ( 2 ـ 82 ) حرکت هارمونیک نوسانی در اثر نیرو را توضیح می دهد که با جایگذاری در آن معادله داریم :

( 2 ـ 83 )

این جواب به نوسان در حالت ثابت و یکنواخت الکترونها در فرکانس میدان هارمونیک مربوط است .

اگر N تعداد الکتروها ی واحد حجم باشد ، و هر یک از آنها به اندازة مسافت از موقعیت تعادل خود حرکت نماید ، متوسط پلاریزاسیون الکترونیکی
می باشد که با جایگزینی معادلة ( 2 ـ 83 ) بدست می آید .

( 2 ـ 84 )

که فرکانس پلاسما می باشد :

( 2 ـ 85 )

مشخص می شود که برای z=1 و به تبدیل می شود . اگر ما حرکت یکنواخت الکترونهای پیوند را در نظر بگیریم ، میدان را می توان با معادلة
(2-28 ) ارائه داد و شکل معادلة ( 2 ـ 84 ) بصورت زیر می شود :

( 2 ـ 86 )

که می توان آن را برای حل نمود تا معادلة زیر بدست آید :

( 2 ـ 87 )

که فرکانس رزنانس بصورت زیر داده می شود :

( 2 ـ 88 )

این نتیجه که مشابه نتیجة بدست آمده از قابلیت قطبی شدن یونی ، معادلة (2-73) ، می باشد نشان می دهد که هر گاه الکترونها به جای اتمهای مجزا به یک شبکه بلوری متصل شوند ، فرکانس رزنانس توزیع الکترونیکی در گذردهی نسبی تغییر می کند . با توجه به معادلة (2 ـ20 ) ، معادلة ( 2 ـ 84 ) پذیرفتاری پیچیده الکترون را مشخص
می کند :

( 2 ـ 89 )

حتی اگر بارهای آزاد وجود نداشته باشند ، یک دی الکتریک اتلافی را توصیف می کند . با جایگذاری معادلة ( 2 ـ 89 ) در معادلة می توان
به یک گذردهی پیچیده دست یافت که بصورت زیر نوشته می شود :

( 2ـ 90 )

می توان ثابتهای اپتیکی را به شکلی مشابه ثابتهای مناسب برای جامدات هادی نور ، ، وارد نمود به شرط آنکه ضریب شکست داده شده کمیتی پیچیده باشد . اگر به اندازة کافی کوچک باشد برای آنکه مقدار مطلق عدد مرکب در سمت راست در مقایسه با واحد کوچک باشد ، برای تمام فرکانسها می توانیم تخمین بزنیم :

( 2 ـ 91 )

که ثابتهای اپتیکی n و ni بصورت زیر ارائه می شوند :

( 2 ـ 92 )

در یک ناحیه به اصطلاح هادی نور ( شفاف ) ، که برای فرکانسهای زیر فرکانس رزنانس روی می دهد ، که ، معادلات ( 2 ـ 92 ) نشان می‌دهند که و ما رابطة پراکندگی را بدست می آوریم که وابستگی فرکانس به n را بصورت زیر ارائه می دهد :

( 2 ـ 93 )

این ضریب شکست یا انکسار بیشتر از یک است و با افزایش فرکانس افزایش
می یابد . چنین رفتاری که مختص اکثر بلورهای یونی و مولکولی در ناحیة مرئی طیف است ، پراکندگی نرمال نامیده می شود .

در مجاورت فرکانس رزنانس ما را تنظیم می‌کنیم بطوریکه و معادلات ( 2 ـ 92 ) بصورت زیر تغییر می کنند :

( 2 ـ 94 )

همانگونه که در شکل ( 2 ـ 7 ) ترسیم می گردد n و ni وابسته به فرکانس می باشند . ناحیة فرکانس که در آن n بطور مشخص از صفر تغییر می کند ، ناحیة جذب نامیده می شود در این ناحیه n برای به حداکثر می رسد و سپس در تا حداقل کاهش می یابد . این رفتار بعنوان پراکندگی غیر عادی مورد توجه قرار می گیرد که

(5-1) شکست دی الکتریکی :

تعریف : خرابی دی الکتریکها تحت تنش الکتریکی شکست نامیده می شود و از نظر عملی زمینة مطالعة فوق العاده مهمی است . اغلب دیده می شود که مواد مشابه تحت شرایط صنعتی واقعی ، گسترة وسیعی از قدرتهای دی الکتریکی را که به نوع کاربردشان وابسته می باشند ارائه می دهند . بهر حال ، حتی در جایی که به ظاهر شرایط کاربردی و توزیع میدان یکسانند دیده می شود که باز هم شکست در گسترة وسیعی از تنشهای اعمال شده گسترده است علاوه بر آن تحت شرایط آزمایشگاهی ، اندازه گیریهای انجام شده عموماً این شکست را در قدرتهای میدان پایین تری از آنچه برای مادة خالص است ، بدست می دهند .

برای درک ساز و کارهای اساسی شکست ، لازم است شرایط کنترل شده در آزمون آزمایشگاهی دقیقاً حفظ شود . بنابراین از تمرکزهای میدان بالا در لبه های الکترودها باید جلوگیری شود و مادة تحت آزمایش باید خالص و همگن باشد و اتمسفر باید به دقت کنترل شود .

قبل از اینکه به بررسی تعدادی از سازو کارهای اساسی شکست بپردازیم لازم است ساختار الکترونی دی الکتریکهای خالص را بررسی کنیم .


(5ـ2) الکترونها در عایقها :

هنگامیکه اتمها برای تشکیل جامد نزدیک هم آورده می شوند ، ترازهای مجاز گسستة انرژی مربوط به الکترونها در اتم آزاد پهن شده و به نوارهای انرژی مجاز تبدیل
می شوند . در دمای صفر مطلق ، در بلور کامل بدون نقص ، این نوارها با الکترونهایی که دارای انرژی معین اند ، پر می شوند . با افزایش دما ، الکترونها انرژی کسب کرده و اگر انها دقیقاً مقدار انرژی انتقال را کسب کنند ، بخشی از انها به سطوح انرژی بالاتر حرکت می کنند .

نوارهای انرژی که مربوط به الکتروهای مقید به اتمهای مادر می باشند ، نوار ظرفیت نامیده می شوند . هنگامیکه الکترونها از چنین انرژیهایی انتقال می یابند ، از اتمهای مادر رها می شوند و نواری که به ان منتقل می گردند به نوار رسانایی موسوم است .
همینکه الکترونها در نوار رسانایی قرار بگیرند برای جابجایی در بلور آزاد خواهند
بود .

در عایقها نوارهای ظرفیت و رسانایی توسط گاف انرژی بزرگی از هم جدا هستند . این گاف چنان بزرگ است که در دمای اتاق الکترونها نمی توانند انرژی گرمایی لازم برای انتقال به نوار رسانایی را کسب کنند . بنابراین به اتمهای مادر مقید می مانند و چون قادر به جابجایی در بلور نخواهند بود رسانایی الکتریکی ایجاد نمی کنند .

بلور دی الکتریک کامل ، نارسانایی کامل با رسانندگی الکتریکی صفر خواهد بود . در عمل تمام بلورها باید یکی یا بیشتر از انواع ناکاملیهای زیر را شامل باشند .

1 ) تهیجاها و میانین ها : اینها در بلورهایی رخ می دهند که ناخالصی ندارند و دارای تناسب استیوکیومتری باشند . تهیجاها مکانهای شبکه ای خالی اند یعنی نقاطی که باید درآنها اتمها حضور داشته باشند ، ولی وجود ندارند . میانین ها ، یونهایی هستند که در موقعیتهای بین نقاط شبکه ای قرار گرفته اند ، یعنی نسبت به آرایة منظم اتمها در شبکة بلورین جابجا شده اند .

2 ) غیر استیوکیومتری : در بلوری که عنصر خالص نیست ، ممکن است مقدار کمی اضافه از یک نوع اتم ، نسبت به تناسبهای ترکیب دقیق شیمیایی بلور ، وجود داشته باشند . اتمهای اضافه می توانند به موقعیتهای میان شبکه ای منتقل شوند یا شبکه ممکن است خودش را باز ترتیب نماید بطوریکه تهیجاها وجود داشته باشند .

3 ) ناکامیهای ناشی از حضور اتمهای بیگانه : اثر این ناکامیها تغییر توزیع بار در بلور می باشد . که بعنوان تراکمهای موضعی بار عمل می کنند و می توانند الکترونهایی را که در بلور حرکت می کنند ، به دام اندازند . بدین طریق الکترونها از نوار رسانایی حذف می شوند . همینکه الکترون به دام می افتد ، حالتهای انرژی شبیه آنهایی را که در اتم منفرد در دسترس هستند اشغال می کند ، یعنی یک حالت پایه با تعدادی تراز برانگیختة قابل دسترس در بالای آن داریم .

قابل توجه است که تعادل الکترونی وقتی رخ می دهد که الکتروها برخورد کنند . این برخوردها ممکن است بین الکترونها در نوار رسانش ، بین یک الکترون رسانش و الکترون بدام افتاده و بین الکترون رسانش و شبکه رخ دهد . در بلور کاملاً خالص دو اتفاق اول کم است و ساز و کار اساسی ، بر هم کنش الکترون با شبکه می باشد . برای مواد بی شکل یا بلورهای خالص در دماهای بالا ، تعداد الکترونهای رسانش ، و به دام افتاده خیلی بیشتر هستند و دو ساز و کار اول غالب می باشند . تعداد الکترونها
بر واحد حجم ، n ، که انرژی آنها بین E+dE,E است از رابطه زیر بدست
می آید .

( 5 ـ 1 )

N تعداد کل الکترونهای موجود در واحد حجم است .

(5ـ3) سازو کار شکست :

هنگامیکه میدان بر بلور اعمال شود ، الکترونهای رسانش از آن انرژی دریافت خواهند کرد ، و بواسطة برخوردهای بین آنها این انرژی بین تمام الکترونها قسمت خواهد
شد . حال اگر بلور در وضعیت پایداری باشد این انرژی باید به طریقی اتلاف شود و اگر نسبتاً الکترونهای کمی وجود داشته باشند این عمل می تواند از طریق انتقال آن به شبکه بلور انجام گیرد . چنین انتقالی در صورتی رخ می دهد که دمای مؤثر الکترونها ، T ، از دمای شبکه ، TO بزرگتر باشد . بنابراین اثر میدان باعث افزایش دمای الکترون می شود و پس از برقراری تعادل حرارتی ، دمای جامد افزایش می یابد . برای حالت بلور ناخالص که در آن بر هم کنشهای الکترونی غالب است ، میدان ، انرژی الکترونها را افزایش می دهد و دمای الکترون نسبت به دمای شبکه بیشتر می شود . چون
محتمل ترین برخوردها آنهایی هستند که بین الکترونهای رسانش و به دام افتاده رخ می دهند ، افزایش دمای الکترون تعداد الکتروهای بدام افتاده ای را که به نوار رسانش می رسند ، افزایش خواهد داد .

این امر رسانندگی بلور را افزایش می دهد و همچنان که افزایش دمای الکترون ادامه می یابد ، مرحلة شکست کامل فرا خواهد رسید . این پدیده شکست دما – بالا نامیده می شود .

بر هم کنشهای الکترون – شبکه در بلور خالص غالب است . هنگامیکه میدان اعمال نشود ، الکترونها با شبکه ای که در دمای معین دارای محتمل ترین انرژی می باشد ، در تعادل خواهند بود . حال وقتیکه میدان اعمال شود ، الکترون از آن انرژی کسب
می کند . آهنگ کسب انرژی بستگی به این دارد که قبل از برخورد الکترون چه مدت توسط میدان شتاب داده می شود . آهنگ کسب انرژی با افزایش انرژی فزونی
می گیرد و همچنین با افزایش میدان نیز افزایش می یابد .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، میدان، الکتریکی

مقاله کامل درمورد عایقهای الکتریکی

شنبه 29 آبان 1395

مقاله کامل درمورد عایقهای الکتریکی


عایقهای الکتریکی

اصولاً قسمتهای عایق ماشینهای الکتریکی ، ترانسفورماتور ها ،خطوط هوایی و غیره به صورتی طراحی می شود که بتوانند به طور مداوم تحت ولتاژ معینی کارکرده و ضمناً قدرت تحمل ضربه های ولتاژ را در لحظات کوتاه داشته باشند .

هر نوع تغییرات ناگهانی و شدید در شرایط کاری شبکه، موجب ظهور جهشها یا پالسهای ولتاژ می شود . برای مثالمی توان اضافه ولتاژ های ناشی از قطع و یا وصل بارهای زیاد به طور یکجا ، جریانهای اتصال کوتاه ، تغییر ناگهانی مدار و غیره رانام برد .

رعد و برق نیز هنگامی که روی خطوط شبکه تخلیه شود ، باعث ایجاد پالسهای فشار قوی با دامنه زیاد و زمان کم می شود .

لذا عایق های موجوددر ماشینهای الکتریکی و تجهیزات فشار قوی باید از نظر استقامت در مقابل این نوع پالسها نیز طبقه بندی شده و مشخص شوند . عایقهای الکتریکی با گذشت زمان نیز در اثر آلودگی و جذب رطوبت فاسد شده و خاصیت خود را از دست می دهند .

در مهندسی برق سطوح مختلفی از مقاومت عایقی تعریف شده است که هر کدام بایستی در مقابل ولتاژ معینی استقامت نمایند . (ولتاژ دائمی و ولتاژ لحظه ای هر کدام به طور جداگانه مشخص می شوند )و البته طبیعی است که ازدیاد ولتاژ بیشتر از حد مجاز روی عایق باعث شکست آن می شود . در عمل دو نوع شکست برای عایق ها می توان باز شناخت ،حرارتی و الکتریکی .

زمانی که عایق تحت ولتاژ قرار دارد ، حرارت ناشی از تلفات دی الکتریکی می توان باعث شکست حرارتی شود . باید توجه نمود که افزایش درجه حرارت باعث کاهش مقاومت اهمی عایق و نتیجتاً افزایش تصاعدی درجه حرارت آن خواهد شد .

خلاصه اینکه عدم توازن بین حرارت ایجاد شده در عایق با انچه که به محیط اطراف دفع می نماید ، موجب افزایش درجه حرارت آن شده و این پروسه تا زمانیکه عایق کاملاً شکسته شده و به یک هادی الکتریسته در آید ، ادامه می باید .

شکست الکتریکی در عایق ها به دلیل تجزیه ذرات ان در اثر اعمال میدان الکتریکی نیز صورت می گیرد .

با توجه به آنچه گذشت ، عایقهای الکتریکی عموماً در معرض عواملی قرار دارند که باعث می شود در ولتاژ نامی نیز حالت نرمال خود را از دست بدهند . لذا در انتخاب عایقها ، عایق با کلاس بالاتر انتخاب می شود . اندازه گیریهای مختلفی که جهت شناسایی نواقص موجود در عایق ها انجام می گیرند عبارتند از :

اندازه گیری مقاومت D.C عایق یا جریان نشتی ان ، تلفات دی الکتریک ، ظرفیت خازنی عایق ، توزیع ولتاژ در عایق ، دشارژهای جزئی در عایق و میزان پارازیتهای حاصل از آن و تست استقامت الکتریکی عایق .

تعیین میزان و تلفات یک عایق ومقایسه آن با مقادیر اولیه ، معیار خوبی برای ارزیابی وضعیت آن می باشد . اصولاً افزایش تلفات در عایق های جامد ناشی از جذب رطوبت و در روغن ها به دلیل افزایش در صد آب یا آلودگیهای دیگر درآن می باشد .

باید دانست که مقدار تلفاتی که در مورد یک ترانس اندازه گیری می شود ، جمع تلفات روغن و ایزولاسیونجامد سیم پیچ بوده و هرگاه تلفات عایق یک ترانس از مقدار مجاز تجاوز نماید ، ابتدا باید روغن را به طور جداگانه مورد آزمایش قرار داد تا بتوان وضعیت ایزولاسیون سیم پیچی را ارزیابی نمود .

با توجه به انکه با تعیین مقدار تلفات به طور مطلق و بدون در نظر گرفتن ابعاد فیزیکی و جنس عایق نمی توان قضاوت صحیحی در مورد ان به عمل آورد ، بهترین پارامتری که می تواند وضعیت ایزولاسیون را مشخص نماید نسبت مولفه اکتیو به راکتیو جریان نشتی عایق می باشد . با اندازه گیری ظرفیت تلفات عایق می توان وضعیت ان را از نظر استقامت حرارتی ، میزان رطوبت جذب شده و عمر عایق ارزیابی نمود .

تجربه نشان داده است که در موارد زیر خطر اتصال کوتاه در ایزولاسیون تجهیزات الکتریکی که مستقیماً به فساد عایق مربوط باشد ، وجود ندارد :

الف : وقتیکه ایزولاسیون دارای ضریب تلفات عایق ثابتی است و با مروز زمان افزایش نمی یابد .

ب: وقتیکه ضریب تلفات عایق روغن بوشینگ دژنکتورهای روغنی که مستقیماً روی کلید اندازه گیری شده است ، بدون توجه به اندازه گیری قبلی در حد استاندارد باشد .

با اندازه گیری ظرفیت خازنی ایزولاسیون تجهیزات الکتریکی در دوفرکانس و یا دو درجه حرارت مختلف می توان اطلاعاتی مشابه با نتیجه تست تلفات دی الکتریک از وضعیت عایق بدست آورد .

وجه تمایز تست ظرفیت خازنی در دو فرکانس مختلف با دستگاههایی که جهت همین کار ساخته شده اند در این است که در هر درجه حرارتی قابل انجام بوده و احتیاجی به گرم کردن ترانس و یا تجهیزات دیگر نیست و به همین جهت پرسنل را از حمل و نقل دستگاهها و ادوات نسبتاً سنگین که برای گرمایش بکار می روند بی نیاز می سازد .

در این روش اساس کار بر این اصل مبتنی است که ظرفیت خازن با تغییر فرکانس تغییر می نماید . تجربه نشان داده است که در مورد ایزولاسیون سیم پیچ هایی که آب زیادی به خود جذب نموده اند نسبت بین ظرفیت خازنی در فرکانسهای 2 و 50 هرتز حدود دو بوده و در مورد ایزولاسیون خشک این نسبت حدود یک خواهد بود .

اندازه گیری فوق معمولاً بین سیم پیچ هر یک از فازها و بدنه در حالتیکه بقیه سیم پیچ ها نیز ارت شده اند انجام می گیرد . دقیقترین روش برای بررسی نتایج بدست امده در هر آزمایش مقایسه آن با مقادیر کارخانهای و یا تستای مشابه قبلی می باشد که البته در این عمل باید ارقام بر اساس یک درجه حرارت واحد اصلاح شد باشند . چنانچه مقایسه فوق به عللی تحقیق پذیر نباشد ، می توان به بعضی از اتسانداردهایی که در این زمینه موجود است مراجعه نمود . برای مثال پس از انجام تعمیرات ، میزان مقاومت D.C عایق نباید کاهش بیش از 40 در صد (برای ترانس 110 کیلو ولت به بالا 30 در صد ) ، نسبت ظرفیت خازن در فرکانس 2 هرتز به ظرفیت خازن در فرکانس 50 هرتز افزایش بیش از ده درصد و ضریب تلفات عایق افزایش بیش از 30 در صد نسبت به نتایج قبل از تعمیرات را نشان بدهند .

دردرجه حرارتهای 10 و 20 درجه سانتیگراد نسبت ظرفیت خازن در فرکانس 2 هرتز به ظرفیت خازن در فرکانس 50 هرتز باید به ترتیب مقادیری حدود 2/1 و 3/1 را داشته باشند .

اضافه گرمایش مجاز در هادیهای تجهیزات الکتریکی

روشن است که عبور جریان نامی به طور مداوئم در هادیهای الکتریکی موجب گر شدن آنها و ایزولاسیون مجاورشان می شوند . این پدیده عاملی است که محدودیت اساسی را برای باردهی تجهیزات الکتریکی بوجود می آورد .

بر اساس استاندارد های معتبر ، حداکثر درجه حرارت مجاز در انواع مواد عایقی بین 90 تا 180 درجه سانتیگراد معین شده است .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله کامل درمورد تقسیم بندی یک سیستم قدرت الکتریکی

شنبه 29 آبان 1395

مقاله کامل درمورد تقسیم بندی یک سیستم قدرت الکتریکیبخش های اساسی هر سیستم قدرت الکتریکی :

هر سیستم قدرت الکتریکی از سه بخش اساسی به شرح زیر تکمیل می شود.

1- مراکز تولید نیروگاه ها: این مراکز انرژی الکتریکی را تولید کرده و از طریق خطوط انتقال آن را به مراکز تولید منتقل می کنند .

2- سیستم های انتقال : جهت انتقال انرژی الکتریکی از مراکز تولید که اغلب در فواصل دور از مراکز تولید که اغلب در فواصل دور از مراکز بار قرار گرفته اند و به منظور انتقال قدرت های بزرگ ، از سیستم های انتقال استفاده می شود .

3- سیستم های توزیع انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین را با ولتاژ اولیه توزیع یا ولتاژ ثانویه توزیع تامین می کنند .

در شکل زیرشمای کلی و تک خطی یک سیستم قدرت نشان داده شده است.
فشار ضعیف ترانس کاهنده ترانس کاهنده ف.توزیع ترانس کاهنده انتقال ترانس افزاینده ژنراتور

6-11-20 KV 132,230 400KV ,63,66 KV 20 KV 400 3 220 1 20 /400

20KV/132KV 132KV 66/20 KV

20KV /230 KV 230 /66 ,63 KV 63/20 KV

20 KV/ 400 KV 400 /66 ,63 KV

ولتارژهای مورد استفاده در مملکت ما و تقسیم بندی آن ها از نظر انتقال و توزیع و فوق توزیع .

ولتاژهای مورد استفاده در مملکت ما به شرح ذیل است .

400V,6V,11KV,20KV,33KV.63KV,66 KV,132KV,230KV,400KV

توضیح 1) ولتاژهای تا 1000 ولت را فشار ضعیف واز 1KV تا 50KV را فشار متوسط و از 50KV با بالا را فشار قوی می نامند .

توضیج 2) ولتاژهای 6KV و 11KV در برخی از کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرند.

توضیح 3) ولتاژهای 20KV . 33KV ولتاژهای اولیه توزیع می شوند .

نکته: وزارت نیرو 20KV را به عنوان ولتاژ اولیه توزیع استاندارد نموده است ولی در برخی از نقاط ایران 33KV نیز وجود دارد .

توضیح 4) ولتاژهای 132kv,66kv, 63kv ولتاژهای فوق توزیع محسوب می شوند.

توضیح 5) ولتاژهای 132kv گاهی نیز به عنوان ولتاژ انتقال ولی 230kv و 400kv ولتاژهای انتقال محسوب می شوند .

انواع پست (از نظر قرار گرفتن تجهیزات در داخل یا خارج پست )

پست های سر پوشیده : (بسته) که قسمت سوئیچ یا در آن در داخل محفظه شیشه ای قرار دارند که داخل آن محفظه گاز sf6 قرار دارد که این گاز به عنوان عایق مورد استفاده قرار می گیرد - مانند پست 400 بندرعباس و پست 400 فولاد مبارکه .

از این پست ها در محل هایی استفاده می شود که فضا کم باشد یا هوای اطراف پست بنا به دلیلی آلوده باشد . طبیعاً در پست های سر پوشیده که داخل محفظه شیشه ای قرار دارد فاصله بین تجهیزات کمتری می باشد .

پست های باز : پست هایی هستند که قسمت سوئیچ یارد فضای آزاد قرار می گیرد که در این پست ها عایق هوای اطراف می باشد .

قسمت سوئیچ یارد : منطقه ای از پست که تجهیزات کلید زنی تابش بارها و کلید های قدرت و وسایل اندازه گیری در آن قمست قرار دارد.

شناسنامه ایستگاه

1) سال احداث : 1361

2) مجری ساختمانی : شرکت امانی ساختمانی توانیر

3) شرکت سارنده تجهیزات : اکسپورت - ایمپورت

4) کشور : آلمان شرقی

5) مونتاژ : شرکت پیمانیر

6) سال بهره برداری : طرح موقت : 1365 - طرح دائم : 1367

7) ظرفیت بار : 250 مگا وات آمپر

8) مساحت کل پست : 90000 متر مربع

9) مساحت اتاق فرمان : 400 متر

10) تعداد فندانسیون : 624 قطعه

11) تعداد ترانس قدرت : 2 دستگاه

12) تعداد خط ورودی : دو خط 230 کیلو ولت

13) تعداد خط خروجی : 14 خط 63 کیلو ولت

حد اکثر بار 140 مگا وات ساعت (اسفند 1373) - نسبت تبدیل:20/63/230 kv

نوع ترانس قدرت : کاهنده V,E,M - نوع کلید فشار قوی : اسپرن شو Minoil و sf6 اینرگوین وست - تعداد کلید قدرت 230 KV : (4 دستگاه سه فاز ) جمعاً 12 عدد - تعداد کلید قدرت 63 : 18 دستگاه (سه فاز) جمعاً 54 کلید - تعداد سکسیونر 63 : 81 عدد (سه فاز ) جمعاً 243 عدد - تعداد ترانس جریان 230 : 6 مجموعه (سه فاز ) جمعاً 18 عدد - تعداد ترانس جریان 63 : 22 مجموعه (سه فاز) جمعاً 66 عدد - تعداد ترانس ولتاژ 230: 4 مجموعه (سه فاز ) جمعاً 12 عدد - تعداد ترانس ولتاژ 63 : 18 مجموعه (سه فاز ) بعلاوه یک دستگاله تک فاز جمعاً 55 عدد - تعداد C.V.T 230 : 4 دستگاه - برق اضطراری مصرف داخلی : دیزل ژنراتور یا قدرت 250 کیلو وات ساعت - نوع رله : G.E.G - تعداد برقگیر 230 : 12 دستگاه - طرح توسعه خطوط 63: 4 خط (بی) 63KV - سال اجرای طرح توسعه : 1370 - سال بهره برداری طرح توسعه : 1372 - تست تانژانت دلتا : 1368- 1373- تست ترموویژن : 1373- تحویل موقت ترانس ک 1370 - تحویل دائم ترانس : 1373 - عایق بندی طرف 20 کیلو ولت ترانس ها : 1373 - عایق بندی داخل پانل 380ولت : 1371 - تعویض اینترلاک خط خروجی : 1371 - نصب تلفن D.T.S : 1373 - تعویض سیستم بوشلینگ نوترال ترانس : 1374 - در مدار قرار گرفتن ریکلزر خط خروجی : 1372- احداث فنداسیون ترانس های توسعه : 1372 - نصب تجهیزات مرکز تلفن E.M.S : 1370 - تنظیم پت ترانس های کمکی روی پست 1 : 1368-

وسایل ارتباطی

1) بی سیم S.T.C : یک دستگاه تماس یا دیس پانپیگ مرکزی توزیع و تعدادی ازپستها .

2) تلفن D.T.S : یک دستگاه تماس مستقیم با دیسپانپیگ مرکزی .

3) تلفن P.L.C : اتاق فرمان 2 دستگاه ، نگهبانی 1 دستگاه ، دفتر 1 دستگاه

وسایل اطفاء حریق تجهیزات

جهت ترانس ها : سیستم اطفاء حریق اتوماتیک از نوع گاز نیتروژن

جهت دیزل خانه : سیستم اطقاء حریق اتوماتیک از نوع گاز CO2

جهت کابل و وسایل برقی : کپسول گاز CO2

وسایل گرمایی و خنک کننده :

اتاق فرمان : یک دستگاه ایرکاندیشن 8 تن

اتاق رله : یک دستگاه ایرکاندیشن 5 تن

دیزل خانه : هیتر برقی

فهرست مطالب:

بخش های اساسی هر سیستم قدرت الکتریکی :

شناسنامه ایستگاه

وسایل ارتباطی

قسمت های اساسی پست در یک نگاه

ترانس قدرت کاهنده ولتاژ پست :

فن ها

کونسرواتور

سیلیکاژل یا سیلیکاژن

گروه برداری yn yn 0 D 11

بوشینگ ها

ترانس های اندازه گیری

کلیدهای قدرت

انواع کلید های قدرت :

مشخصات کلیدهای قدرت 230 پست :

مشخصات کلیدهای قدرت 63 پست :

معرفی سوئیچ های پانل دژنکتور :

آلارم ها :

نمراتور ها :

سکسیونر ارت :

دیزل خانه

پانل ها :

دلایل بالا رفتن دمای دماسنج :

باطری خانه

رله هاخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله درمورد بار الکتریکی

شنبه 29 آبان 1395

دانلود مقاله درمورد بار الکتریکی


سرفصل های اصلی:


«بار الکتریکی»


«جریان الکتریکی»


«انسان و حرکت»


«هماهنگی و ارتباط»


«بار الکتریکی»

1- سارا دوست دارد هنگام درس خواندن و فکر کردن قدم بزند. برحسب اتفاق روزی در حالی که مشغول فکر کردن درباره‌ی مساله ای بود و بر روی فرش اتاق خانه قدم می زد، جورابی به پا داشت که از الیاف مصنوعی بافته شده بود. در هنگام قدم زدن ناگهان دستش به دستگیره در برخورد کرد و احساس برق گرفتگی نمود. آیا می‌توانید علت اتفاقی را که برای سارا روی داده بیان کنید.

2- از بین شکل های زیر، نیروهای بین میله های باردار، در کدام شکل ها اشتباه است؟ چرا؟

3- هنگام باردار شدن یک اتم فقط تعداد الکترون ها کم یا زیاد می شود و تعداد پروتون ها و نوترون ها تغییری نمی کند. برای هر یک از این دو مورد بنویسید که چرا تعداد آنها هنگام باردار شدن اتم، کم و زیاد نمی شود؟

الف) نوترون ها:

ب) پروتون ها:

4- سروش در گزارش درمورد کار با برق نما نوشته است: «اگر جسم بارداری را به کلاهک برق نمای بدون باری نزدیک کنیم، اگر بار جسم مثبت باشد ورقه ها از یک دیگر دور می شوند و اگر بار جسم منفی باشد ورقه ها به هم نزدیک می شوند.»

پویا معتقد است این گزارش اشتباه است. شما برای نظر پویا دلیل بیاورید.

5- اگر دو جسم خنثی را به هم مالش دهیم و یک جسم بار الکتریکی مثبت پیدا کند، جسم دیگر……………

الف) به همان اندازه بار مثبت می گیرد.

ب) به همان اندازه بار منفی می گیرد.

ج) با توجه به مقدار جرم جسم، بار منفی می گیرد.

د) دارای خاصیت مغناطیسی می شود.

6- کارگران اداره‌ی برق وقتیدر بالای تیر چراغ برق، سیم های برق را تعمیر می‌کنند، دستکش هایی به دست می کنند که از جنس پارچه های ضخیم است. علت استفاده از این دستکش ها چیست؟

7- منوچهر یک میله‌ی مسی را در دست گرفته و می خواهد با مالش به یک تکه پارچه‌ی پشمی آن را باردار نماید. آیا او می تواند این کار را انجام دهد؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

8- یک کره‌ی فلزی خنثی مطابق شکل روی پایه‌ی عایقی قرار گرفته است. اگر یک میله‌ی باردار مثبت به این کره نزدیک کنیم، وضعیت بارهای مثبت و بارهای منفی در کره‌ی فلزی به چه صورت در خواهد آمد؟ روی شکل نشان دهید. آیا این دو بار با هم تفاوت دارد؟

9- برق نما یا الکتروسکوپ وسیله ای است که توسط آن آزمایشهای ساده ای در مورد الکتریسیته می توان انجام داد. معمولاً تیغه های پایین در برق نماها به شکل لولا ساخته می شوند تا به راحتی بتوانند حرکت کنند. علت این حالت لولایی را بنویسید.

10- با توجه شکل های زیر که دو مرحله از یک آزمایش را نشان می دهد، درمورد باردار بودن یا نبودن میله و نیز نوع بار الکتریکی آن نظر خود را بنویسید:

مرحله دوم مرحله اول

11- بادکنکی را باد کرده و آن را به موهای سر خود مالش می دهیم وقتی بادکنک را از موهای خود دور می کنیم، موهای سر ما را به سمت خود می کشد. به نظر شما علت این اتفاق چیست؟

12- وقتی یک میله با بار منفی بسیار زیاد را به کلاهک یک برق نما (الکتروسکوپ) با بار مثبت باردار شده است، تماس بدهیم چه اتفاقی می افتد؟ (ممکن است بیش از یک مورد درست باشد.)

الف) ورقه های الکتروسکوپ بدون بار می شوند.

ب) به احتمال زیاد ورقه های الکتروسکوپ بار منفی پیدا می کند.

ج) بار مثبت ورقه های الکتروسکوپ بیش تر می شود.

د) تغییری در وضعیت بارهای ورقه های الکتروسکوپ ایجاد نمی شود.

13- فاطمه به همراه گروه خود مشغول انجام آزمایش هایی با برق نما بود ولی جواب‌های مناسبی بدست نمی آمد. فاطمه از بچه های گروه ایراد گرفت و به آنها تذکر داد که اصلاً خوب کار نمی کنند در این هنگام معلم علوم به سر میز آنها آمد و علت نتیجه‌ی خوب نگرفتن بچه ها را رطوبت زیاد هوا اعلام کرد. شما برای ما بنویسید چرا رطوبت باعث می شود آزمایش ها مربوط به بار الکتریکی خوب انجام نشود؟

14- در مورد هر یک از شکل های زیر با ذکر دلیل بنویسید، بین بادکنک ها نیروی رانش وجود دارد یا کشش؟

15- یک صاعقه یا آذرخش در چه هنگامی به وجود می آید؟ برای جلوگیری از ایجاد خسارت صاعقه در ساختمان های بلند چه وسیله ای به کار برده می شود؟ این وسیله چه کاری انجام می دهد؟

16- وقتی یک میله‌ی پلاستیکی را با پارچه‌ی پشمی مالش می دهیم در پارچه بار الکتریکی مثبت و در میله‌ی پلاستیکی بار الکتریکی منفی انجام می شود. برای ما بنویسید الکترون ها در بین این دو جسم چگونه جابجا می شوند؟

17- در هر یک از حالت های زیر بنویسید که اتم بار مثبت پیدا می کند یا بار منفی؟

الف) از اتم دو الکترون کم شود ( )

ب) به اتم سه الکترون اضافه شود ( )

پ)‌ به اتم دو الکترون اضافه شود ( )

18- اجسام مختلفی مانند یک تکه مقوا، سیم، شانه‌ی پلاستیکی، یک قطعه چوب، یک میله‌ی شیشه‌ای، زغال باتری و… را به کلاهک برقنمای باردار شده ای تماس می‌دهیم.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله اندازه‌گیری الکتریکی

شنبه 29 آبان 1395

مقاله اندازه‌گیری الکتریکی

شکل : نمودار مدار کنتور همگام 3 ضربه ای

در ابتدا کلیه مدارهای دو ضربه ای، در صفر تنظیم می شوند، بنابراین خروجی ها عبارتند از: QC Q­B QA = 000 اما تنها در پایان اولین ضربه ای ادواری مدار دو ضربه ای A متصل می شود وخروجی QA از 0 منطقی با 1 منطقی تغییر می‌کند و همچنین دریچه AI AND را نیز روشن می‌کند. این امر هیچ تغییری در وضعیت خروجی مدار دو ضربه ای B و مدار دو ضربه ای C ایجاد نمی کند، زیرا ترمینال های ورودی T مدارها دو ضربه ای C,B قبل از رسیدن اولین ضربه ای ادواری در logic 0 منطقی بودند. بنابر این QC Q­B QA ، 001 می شود، البته پایان اولین ضربه ادواری ترمینال های ورودی T مدارهای دو ضربه ای B,A در ligic 1 هستند. البته قبل از رسیدن دومین ضربة ادواری بنابراین آنها فقط در پایان دومین ضربه ادواری متصل می شوند. لذا دریچه A1 AND خاموش می شود و دریچه AZ خاموش میماند. بنابراین در انتهای دومین دومین ضربه ادواری، خروجی QC Q­B QA 010 می شود. تنها در پایان سومین ضربة ادواری، مدار و ضربه ای A متصل می شود و خروجی آن به logic 1 تغییر می یابد. آن، دریچه A1 AND را روشن می‌کند و همچنین AZ AND نیز روشن می شود زیرا حالا ورودی دریچة AZ AND بالا هستند. لذا فقط در پایان ضربة سوم خروجی=011 QC Q­B QA تنها در پایان چهارمین ضربة ادواری،‌ ورودیهای T کلیة مدارهای دو ضربه ای بالاست بنابراین کلیه مدارهای دو ضربه ای، متصل هستند و خروجی QC Q­B QA از 011 به 100 تغییر می‌کند و همچنین هر دو دریچة A2 , A1 AND را خاموش می‌کند. تنها در پایان پنجمین ضربة ادواری، مدار دو ضربه ای A متصل می شود و خروجی QC Q­B QA ، 101 می شود. این پروسه با هر ضربه ادواری جدید،‌ طبق جدول ادامه می یابد. درست در پایان ضربة هفتم، خروجی هر مدار دو ضربه ای در logic 1 است و درست در پایان ضربة هشتم کلیه مدارهای دو ضربه ای مجدداً تنظیم می شوند و خروجی QC Q­B QA ، 000 می شود این چرخه مجدداً تکرار می گردد.

نکته شایان ذکر در این مدار این است ه درست در پایان هشتمین ضربة ادواری، کلیة مدارهای دو ضربه ای در یک زمان تنظیم مجدد می شوند و لذا نصب کنتور برابر است با زمان تأخیر انتشار هر مدار دو ضربه ای. این امر نشان می‌دهد که کنتور همگام می تواند با سیگنال ادواری فرکانس بالاتر عمل کند و راه اندازی شود.

برخی تفاوتهای جزئی در زمان تأخیر انتشار مدارهای دو ضربه ای و تأخیر ایجاد شده توسط دریچه های AND مورد استفاده در مدار ممکن است،‌موجب انحراف از همگامی شود، اما این انحراف آنقدر اندک و جزئی است که می توان آنرا نادیده گرفت. در این کنتور، دریچه های AND بر خلاف کنتور ناهمگام مورد استفاده قرار می گیرند، لذا می توان گفت که افزایش سرعت با افزایش هزینة سخت افزار حاصل می گردد.

در کنترهای ناهمگام، در زمان رمز گشایی دریچه ها، از آنها استفاده می‌شود، به تأخیر زمانی بین سیگنال ادواری و خروجی، سیگنال های QAبین خروجی QA و خروجی QB و بین خروجی QB و خروجی QC ممکن است در خروجی رمز گشایی دریچه های نقایص جزئی را ایجاد سازد، این نقایص و عیوب جزئی، در خروجی رمز گشایی دریچه ها و تنها به مدت چند نانو ثانیه می شوند و حتی نمی توانند روی اسیلوسکوپ دیده شوند. زمانیکه کنتور تنها برای شمارش ضربات مورد استفاده قرار می گیرد، این نقایص جزئی هیچ مسئله و مشکلی ایجاد نمی کنند، اما زمانیکه رمز گشایی دریچه ها برای حرکت دادن مدارهای منطقی دیگر به کار رود این نقایص ممکن است بواسطه واکنش سریع دستگاه های TTL مورد استفاده در مدارهای منطقی، نتایج نادرستی را ایجاد سازند.

این مسئله نقایص جزئی در کنتور همگام بر طرف شده اند، زیرا در این کنتور کلیة مدارهای دو ضربه ای دریک زمان و هماهنگ با ساعت نصب می شوند و لذا هیچ تأخیر زمانی بین سیگنال های خروجی QC Q­B QA وجود ندارد.

کنتورها یا شمارنده های حلقه ای

در این کنتور، همانطور که از نامشان پیداست، خروجی Q مدار دو ضربه ای و ورودی D مدار دو ضربه ای ردیفی، به طریقی متصل می شود که به شکل یک حلقه به نظر می رسد. نمودار مداری یک کنتور حلقه ای در شکل نشان داده می شود. برای آغاز به کنتور حلقه ای، سیگنال Reset برای کنتور به کار می رود که مدار دو ضربه ای A را از پیش تنظیم می‌کند و مدارهای دو ضربه ای دیگر مجدداً تنظیم می‌کند. حالا خروجی مدار دو ضربه ای برای QA بالاست و خروجی های دیگر، پائین هستند، لذا خروجی 0001 = QC Q­B QA QD حالا قبل از رسیدن ضربة ادواری اول تنها ورودی مدار دو ضربه ای B ، یعنی DB بالاست و کلیة ورودیهای دیگر، پائین هستند. در طول انتقال اولین ضربة ادواری، کلیة سیگنالهای ورودی مدارهای دو ضربه ای به خروجی هایشان منتقل می شوند، لذا خروجی QC Q­B QA QD ، 0010 می شود، طول انتقال دومین ضربة ادواری، مجدداً کلیه سیگنالهای ورودی مدارهای دو ضربه ای به خروجی هایشان منتقل می شوند، لذا خروجی QC Q­B QA QD ،0100 می شود، این امر در مورد ضربة ادواری بعدی ادامه می یابد و سیگنال ضربة بالا،‌ از اولین مدار دو ضربه ای به آخرین مدار دو ضربه ای و از آخرین مدار دو ضربه ای به اولین مدار دو ضربه ای و مجدداً به آخرین مدار دو ضربه ای حرکت می‌کند.

(طبق Truth Table در مورد کنترل حلقه ای).

1- زمان تأخیر انتشار: این زمان تقریباً 9 نانو ثانیه در مورد یک درچه TTL NAND می باشد.

2- تعداد دستگاه : دستگاههای TTL مختلف، می توانند با تغییر دادن تعداد ورودیهای گیرندة چند گانه و خروجی totem Pole طراحی می شوند. در جدول زیر فهرستی ارائه می شود که در آن شمارة ICها مشخص می شود و توصیف و تشریح آنها نیز در مقابل هر یک ارائه شده است.

تشریح

شمارة IC

دریچه های NAND دو ورودی چهار گوش

7400

دریچه های AND دو ورودی چهار گوش

7402

معکوس کنندة شش گوش

7404

دریچه های AND دو ورودی چهار گوش

7408

دریچه های NAND سه ورودی سه گوش

7410

دریچه های AND سه ورودی سه گوش

7411

دریچه های NAND چهار ورودی دوگانه

7420

دریچه های AND چهار ورودی دو گانه

7421

BCO برای رمز گشای اعشاری

7472

مدار دو ضربه ای JK راه اندازی شدة حاشیه

7470

مدار دو ضربه ای فرعی – اصلی JK

7472

مدار دو ضربه ای D دوگانه

7474

افزایشگر کامل دو جانبة 4 ضربه ای

7413

کنتور ده تایی

7490

سری دیگر TTL

پس از توسعه عملکرد موفق IC سری TTL 74 استاندارد چند IC سری TTL دیگر نیز ارائه شده اند که دارای ویژگیهای انتخاب نیرو و سرعت می باشد. این سری عبارتند از:

1- TTL نیرو (سری L 74): این سری، دارای مدار پایة مشابه با سری استاندارد 74 می باشد. تنها تفاوت این است که ارزش های کلیة مقاومتهای داخلی به منظور کاهش نیاز نیروی دریچه های TTL افزایش می یابند. از سوی دیگر بواسطه افزایش ارزشها و مقادیر مقاومت داخلی زمان تأخیر انتشار دستگاه افزایش می یابد. امروزه به این سری بواسطه توسعة سری دارای سرعت بالا و مصرف نیروی کم قدیمی شده است.

2- TTL سرعت بالای (سری H74): زمان تأخیر انتشار این سری، در مقایسه با سری 74 استاندارد پائین است. در این سری ارزش ها مقادیر مقاومتهای داخلی سری 74 استاندارد کاهش می یابد که مقدار ثابت زمان داخلی را کاهش می‌دهد و لذا دستگاه در عمل سریع تر عمل می‌کند. از سوی دیگر مصرف نیرو بواسطه کاهش ارزش ها مقادیر مقاومت، افزایش می یابد. این سری، بواسطة توسعة و ارائه سری های دیگر قدیمی شده است.

3- TTL شوتکی (سری S 74): این سری، سری S74 نامیده می شود. در سری 74، سری L74 ، سری H 74 ،‌ ترانزیستورها به اشباع عمیقی می رسند که این امر موجب می شود برخی ناقلین اضافی موجب ایجاد تأخیر می شوند، ضمن اینکه باید از پایه به خارج جریان یابند. این تأخیر زمان تأخیر اشباع نامیده می شود. به منظور مشخص شدن تأثیر اشباع عمیق ترانزیستورها زمان تأخیر انتشار، دیور مانع (SBO) Schottky بین پایه کلکتور هرترانزیستور، طبق شکل متصل می گردد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت مدارهای الکتریکی

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت مدارهای الکتریکی

رئوس مطالب:

معرفی عناصرالکتریکی و روابط آنها

مدارهای معادل نورتن و تونن

قوانین جریان و ولتاژ

روشهای ولتاژ-گره و جریان-خانه

مدارهای مرتبه اول

مدارهای مرتبه دوم


مقاومت الکتریکی:

واحد اندازه گیری آن اهم می‌باشد.

بین جریان و ولتاژ آن همیشه قانون اهم برقرار است:

V=R I

کهR مقاومت، I جریان و V ولتاژ است.


خازن:

واحد اندازه گیری آن فاراد می باشد.

رابطه ولتاژ و بار الکتریکی خازن بصورت زیر می باشد:

q=cv

که C ظرفیت، q بار الکتریکی و v ولتاژ خازن می باشند.
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق ماشینهای الکتریکی

شنبه 29 آبان 1395

تحقیق ماشینهای الکتریکی

مقدمه

صرفه جوئی انرژی می تواند با استفاده از تجهیزات بهتر نظیر : عایق بندی مطلوب ، افزایش راندمان سیسمتهای حرارتی، و بازیابی تلفات حرارتی بدست آید از طرف دیگر اعمال مدیریت انرژی، بمنظور درک سیستمهای موجود و طریقه استفاده از آنها، میتواند در کاهش مصرف انرژی نقش مهمی داشته باشد. در سیاست گذاری انرژی باید سازمانها رویکرد سیستمی داشته باشند. برای مثال در بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی هدف تنها کاهش هزینه های انرژی یک یا چند الکتروموتور مشخص نیست، بلکه باید آثار اقدامات مورد نظر روی سایر سیستمها نیز بدقت مورد توجه قرار گیرد. در یک بنگاه اقتصادی صرفه جوئی انرژی میتواند موجب برتری رقابتی بنگاه گردد.

در اغلب بخشهای صنعتی انرژی الکتریکی مهمترین منبع انرژی صنعت بشمار می رود . از آنجا که موتورهای الکتریکی، مصرف کننده اصلی انرژی الکتریکی در کارخانجات صنعتی میباشند. لذا بهینه سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی که موضوع مقاله است از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود . برای درک اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی به این مورد اشاره می کنیم که اگر راندمان موتورهای الکتریکی القائی موجود در اروپا تنها به میزان 1% افزایش یابد، هزینه مصرف انرژی الکتریکی به میزان 6/1 میلیارد دلار در سال کاهش خواهد یافت .

آمار منتشر شده از سوی وزارت نیرو نشان می دهد در سال 1373 ، 5/38% از کل انرژی الکتریکی مصرف شده در ایران توسط موتورهای الکتریکی بوده است[F1]. البته این میزان در کشورهای صنعتی تا 65% می رسد و شاخص خوبی برای نشان دادن سطح صنعتی شدن یک کشور می باشد[10] . اهداف بهینه سازی مصرف انرژیرا میتوان بصورت زیر بیان نمود:

استفاده منطقی از انرژی

حفظ منابع انرژی

اصلاح میزان مصرف انرژی در بخشهای مصرف کننده انرژی

کاهش گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا

اصلاح وضعیت موجود

کسب برتری رقابتی در بنگاههای اقتصادی

می توان اقدامات مختلفی برای صرفه جوئی انرژی الکتریکی در الکتروموتورهای صنعتی بعمل آورد. در حالت کلی این اقدامات به دو دسته تقسیم میشود:

1- اقدامات مربوط به طراحی موتور

2- اقدامات مربوط به بهره برداری از موتورها

اقدامات مربوط به بهره برداری از موتورها را نیز میتوان به دو دسته تقسیم نمود:

1- اقدامات روی موتور، نظیر تهویه، روغنکاری، و بارگذاری

2- استفاده از درایو یا کنترل کننده دور موتور

در این مقاله نخست روشهای بهینه سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی را مورد بحث قرار می دهیم سپس کاربرد درایوها در کنترل موتورهای الکتریکی و تاثیری که آنها می تواند در صرفه جوئی مصرف انرژی بگذارند مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

1- مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی

در سالهای اخیر بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع بدلایل اقتصادی و زیست محیطی اهمیت بیشتری یافته و موجب شده است که اقدامات عملی گسترده ای در این زمینه بعمل آید. علی رغم اینکه یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی الکتریکی در بخش صنعت موتورهای الکتریکی می باشند ، لیکن در زمینه افزایش بازدهی مبدلهای انرژی الکتریکی به مکانیکی مستقر در صنایع اقدامات عملی چندانی بعمل نیامده است. بدیهی است که افزایش بازدهی محرک های صنعتی نه تنها از نظر اقتصادی مورد توجه استفاده کنندگان می باشد بلکه در برنامه‌ریزی انرژی در سطح ملی نیز حائز اهمیت است .

2- موانع در سیاست گذاری انرژی

در ایران موانعی که سر راه بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی وجود دارد را میتوان بصورت زیر دسته بندی نمود:

سیاست دولت در پرداخت سوبسید به صنایع

عدم آگاهی مدیران صنایع از روشهای صرفه جوئی انرژی الکتریکی

ضعف دانش فنی مهندسین مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی

نگرانی از ضریب اطمینان درایو و آثار منفی آن روی شبکه و موتور

نداشتن یک رویکرد سیستمی در استفاده از موتورهای با راندمان بالا

3- انتخاب موتور مناسب

موتورهای القائی سه فاز و یک فاز به دلیل تنوع مصرف در کاربردهای زیادی مورد استفاده قرار می گیرند. مشخصه های بارمکانیکی ناشی از کاربرد و مورد مصرف می باشد. بدیهی است موتور در صورتی می تواند بار مکانیکی متصل به آن را تامین کند که مشخصه عملکردی موتور منطبق بر مشخصه بار مکانیکی باشد .

نوع فایل:word

سایز :214 KB

تعداد صفحه : 33خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق ماشین الکتریکی

شنبه 29 آبان 1395

تحقیق ماشین الکتریکی

موتورهای جریان متناوبAC سنکرون

موتورهای جریان متناوبAC

1- موتورهای سنکرون

2- موتورهای آسنکرون

موتورهای آسنکرون به علت نداشتن کلکتور و سادگی ساختمان آن بیشتر از موتور سنکرون متداول است.

مزایای موتور سنکرون:

1- این موتور دارای ضریب قدرت مناسب و قابل تنظیم است.

2- بازده عالی دارد.

3- در مقابل نوسان ولتاژ حساسیت ندارد.

4- امکان بکار بردن آن به طور مستقیم با ولتاژ زیاد وجود دارد.

5- با تحریک مناسب هیچگونه قدرت راکتیو مصرف نمیکند و فقط قدرت اکتیو مناسب می گیرد.

6- از این موتور میتوان به عنوان مولد قدرت راکتیو برای بالا بردن ضریب قدرت خط استفاده کرد.

معایب موتور سنکرون:

1- یک وسیله راه اندازی اولیه که موتور کمکی و غیره می باشد احتیاج دارد.

2- علاوه بر جریان متناوب برای سیم پیچ استاتور ، جریان دائم برای قطبهای آن هم مورد احتیاج است در نتیجه قیمت ماشین را نسبت به مشابه خود بالا میبرد.

3- سرعت آن ثابت است در نتیجه قابل تنظیم است.

4- نداشتن تحمل اضافه بار ( در صورتیکه خیلی زیادتر از حد مجاز به آن بار دهند میایستد و دوباره بایستی آنرا راه اندازی کرد.)

کاربرد موتور سنکرون:

به خاطر راه اندازی مشکل موتور سنکرون ، مورد استفاده آن محدود است.

به خاطر سرعت ثابت آن، در مواردیکه دور ثابت نیاز باشد، استفاده می شود. در وسایل دقیق مانند ساعتهای الکتریکی و گرام و ....

کاربرد مهم موتور سنکرون ، برای اصلاح Cosφ است. بار روی آن قرار نداده یعنی موتور بدون بار کار میکند در این حالت موتور سنکرون را خازن سنکرون گویند.

معرفی چند دستگاه برای کنترل سرعت موتورهای AC :

این دستگاهها برای کنترل سرعت موتورهای AC آسنکرون قفس سنجابی و یا سیم پیچی شده ساخته شده اند. ( ساخت شرکت پرتو صنعت )

این دستگاهها قابل کنترل از راه دور بوده و می توانند به کامپیوتر یا PLC متصل شوند. همچنین با اتصال چندین دستگاه به هم امکان ایجاد شبکه بر اساس پروتکل RS485 وجود دارد. این دستگاهها می توانند بصورت مستقل و یا در سیستمهای کنترل و اتوماسیون صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. سیستم کنترل این دستگاهها میکروپروسسوری بوده و تنظیم تمامی پارامترهای سیستمی دستگاه، بصورت نرم افزاری و از طریق پانل کنترل روی دستگاه انجام می گیرد.

مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای PSMC-RM

این دستگاهها در توانهای مختلف از 2.2 تا 11 کیلو وات موجود می باشند. دستگاههای2.2 ،3 و 4 کیلووات فاقد فن خنک کننده و دستگاههای 5.5 ، 7.5 و 11 کیلووات دارای فن خنک کننده می باشند.

درایوها چه کاری انجام میدهند؟

درایو یا کنورتور فرکانس و یا کنترل کننده دور موتور برای تنظیم دور الکتروموتورهای AC (موتورهای سه فاز ) استفاده میگردد. درایوها قادرند دور موتور را از صفر تا چندین برابر دور نامی موتور و بطور پیوسته تغییر دهند.

تنظیم دور در الکتروموتورها علاوه بر منعطف نمودن پروسه های صنعتی ، در کاربردهای زیادی منجر به صرفه جوئی انرژی هم میگردد. علاوه بر آن درایوها جریان راه اندازی کشیده شده از شبکه را به میزان زیادی کاهش میدهند. بطوریکه این جریان خیلی کمتر از جریان اسمی موتور است.

درایوها میتوانند موتور را بطور نرم و کاملا کنترل شده استارت و استپ نمایند. زمان استارت و استپ را میتوان بدقت تنظیم نمود. این زمانها میتوانند کسری از ثانیه و یا صدها دقیقه باشد. توانائی درایو در استارت و استپ نرم موجب کاهش قابل ملاحظه تنشهای مکانیکی در کوپلینگها و سایر ادوات دوار میگردد.

کنترل کننده های دور موتور :

کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی هر چند که ادوات پیچیده ای هستند ولی چون در ساختمان آنها از مدارات الکترونیک قدرت استاتیک استفاده می شود و فاقد قطعات متحرک می باشند، از عمر مفید بالائی برخوردار هستند . مزیت دیگر کنترل کننده های دور موتور توانائی آنها در عودت دادن انرژی مصرفی در ترمزهای مکانیکی و یا مقاومت های الکتریکی به شبکه می باشد . در چنین شرائطی با استفاده از کنترل کننده های دور مدرن می توان از اتلاف این نوع انرژی جلوگیری نمود . بطوریکه در برخی کاربردها قیمت انرژی بازیافت شده از این طریق ، در کمتر از یکسال معادل هزینه سرمایه گذاری سیستم بازیافت انرژی می شود .

کنترل کننده های دور موتور انواع مختلفی دارند. آنها قادرند انواع موتورهای AC و DC را کنترل کنند. قیمت کنترلرها وابسته به نوع تکنولوژی بکار رفته در ساختمان آنها میباشد.

1- روش تثبیت نسبت ولتاژ به فرکانس(یا کنترل V/ F ثابت) : ساده ترین روش کنترل موتورهای AC روش تثبیت نسبت ولتاژ به فرکانس میباشد. اینک این روش، بطور گسترده در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع کنترلرها از نوع اسکالر بوده و بصورت حلقه باز با پایداری خوب عمل میکنند. مزیت این روش سادگی سیستمهای کنترلی آن است. در مقابل این نوع کنترلرها برای کاربردهای با پاسخ سریع مناسب نمی باشند

نوع فایل:word

سایز :164 KB

تعداد صفحه : 22خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، ماشین، الکتریکی

کارآموزی و پروژه- کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی

جمعه 28 آبان 1395

کارآموزی و پروژه- کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی

2- اهداف طرح

آشنایی با موضوع

3- اهمیت و دلیل انتخاب طرح

انجام تکلیف درسی

4- موانع و محدودیت های طرح

کمبود امکانات مالی و کمبود تجربه ی کافی

5- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی

القا: هرگاه دو سیم پیچ در جوار یکدیگر باشند و از یکی از آنها جریان عبور کند از سیم پیچ دومی نیز جریانی عبور می کند به ای طریقه القا می گویند.

رله : وسیله ای است برای حفاظت مدار در مقابل خطا هایی که در مدار صورت می گیرد تا صدمه ای به قسمتهای مهم وارد نیاید .

برق ac : برق ac دارای دوره ی تناوب سینوسی است یعنی نوسان دارد مانند برق شهر که از این نوع است .

برق dc : این نوع دارای شکل خطی و یکنواخت است مانند برق باطریها که اینگونه هستند.

فرو مغناطیس : یک نوع فلز است که دارای ضریب نفوذ پذیری یا قدرت انتقال جریان را به نحو بهتری انجام می دهد .

روتور: قسمت دوار یا متحرک داخلی ماشینهای الکتریکی دوار را گویند که کار انجام می دهد.

استاتور : قسمت خارجی و ثابت بیرونی ماشین های الکتریکی دوار را گویند که میدان را بوجود آورده و در روتور القا می دهد .

میکرو متر : وسیله ای است دقیق برای بدست آوردن قطر سیم که با آن سیم پیچی می کنند .

کلاف: متشکل از تعدادی دور سیم که به صورت حلقه پیچیده شده است و یک کلاف را بوجود آورده است .

6- روش های جمع آوری اطلاعات

الف: روش کتابخانه ای : کتاب

ب: روش میدانی : مصاحبه

7- تاریخچه طرح یا قلمرو طرح

ماشینهای الکتریکی نقش ارزنده ای در زندگی بشر متمدن ایفا می کند . اکنون در سراسر گیتی در کلیه ی دانشگاههای مهندسی برق درس ماشینهای الکتریکی به نحوی تدریس می گردد کاربردی که می توان گفت ماشینهای الکتریکی از نوع موتور ، حرکت را برای انسانها به ارمغان می آورند . و ژنراتور برق را که هم اکنون چیزی حیاتی است را برای بشر به وجود می آورد مانند سد های آبی که با عبور آب حرکت پدید آمده و ای حرکت، برق تولید می کند و روشنایی و آسایش را به منازل می آورد . و این همه از کاربردهای ماشین های الکتریکی می باشد و این طرح برای راه اندازی مجدد ماشین های الکتریکی کوچک و خانگی است که بسیار از آنها استفاده می شود .


بخش اول- اصول کار ماشین های الکتریکی :

اصول ماشینهای الکتریکی این است که انرژی الکتریکی را به مکانیکی و بالعکس تبدیل می کند. ماشینهای القایی و ماشینهای جریان مستقیم (DC) ماشینهای القایی و ماشینهای سنکرون مهمترین دستگاههایی هستند که اینگونه تبدیل انرژی را انجام میدهند .

در دستگاههای دیگر همچون محرک ها یا عمل کننده ها ، و رله ها در اثر تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی حرکت خطی پدید می آید. در همگی این دستگاهها مواد مغناطیسی برای شکل دادن و جهت بخشیدن میدانهای مغناطیسی به کار آمده وبه منزله ی واسطه ای در فرایند تبدیل انرژی عمل می کنند .

امتیاز اساسی به کار گرفتن ماده ی مغناطیسی در ماشینهای الکتریکی به این دلیل است که چگالی شار بزرگی در ماشین حاصل شود و به این ترتیب به تولید گشتاوری زیاد یا خروجی افزونی به ازاء واحد حجم منجر می گردد . به سخنی دیگر با به کار گیری مواد مغناطیسی ابعاد ماشینهای الکتریکی به نحو چشم گیری کاهش می یابد .

برخی از مصرف کنندگان چون لامپهای روشنایی و گرمکن ها به انرژی الکتریکی نیاز داشته و برخی دیگر چون سیستمهای نورد در کارخانجات ذوب آهن به انرژی مکانیکی نیاز دارند. انرژی الکتریکی می تواند به انرژی مکانیکی مبدل شود و بالعکس .دستگاههایی که این دو انرژی را به یکدیگر مبدل می سازند، ماشین های الکتریکی نام دارند. فرآیند تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی و بالعکس تبدیل انرژی الکترو مکانیکی نامیده می شود لذا ماشین الکتریکی رابطی بین سیستم الکتریکی و سیستم مکانیکی محسوب می شود.

در این ماشینها فرایند تبدیل انرژی بر گشت پذیر است، اگر ماشین الکتریکی انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی مبدل سازد موتور نام دارد و اگر این ماشین انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند به ان ژنراتور (مولد) می گویند.در ماشینهای الکتریکی اعم از موتور یا مولد اگر سیستم الکتریکی AC باشد .موتور یا ژنراتور را AC می نامند . اگر سیستم الکتریکی در این ماشین هاDC(جریان مستقیم) باشد موتور ومولدرا DC گویند درسیستم های مکانیکی والکتریکی ماهیتاً با یکدیگر متفاوتند در سیستم الکتریکی کمیت هایی چون ولتاژ و جریان خود نمایی می کنند اما در سیستم مکانیکی گشتاور و سرعت از کمیتهای اساسی آن به شمار می روند.

در این ماشین ها فرآیند تبدیل انرژی از فرم الکتریکی به مکانیکی و بالعکس از دو پدیده الکترو مغناطیسی زیر نشات می گیرد .

الف:اگر یک هادی در میدان مغناطیسی حرکت کند ، در هادی ولتاژ القاء می گردد.

ب:اگر هادی حامل جریان در یک میدان مغناطیسی قرار گیرد ، به آن هادی نیروی مکانیکی وارد می شود باید دانست دو پدیده فوق الذکر هرگاه انرژی از فرم الکتریکی به مکانیکی یا بالعکس تبدیل شود ، همزمان رخ خواهد داد . گفتنی است که:

1- در حالت موتوری ، از طریق سیستم الکتریکی ، جریان وارد هادی هایی می شود و این هادی ها درون میدان مغناطیسی قرار گرفته اند . لذا بر هر هادی نیرو اعمال می گردد . اگر هادی ها بر روی قسمتی قرار گرفته باشند که آزادانه بتواند حرکت کند ، گشتاور الکترو مغناطیسی حاصل گشته وآن قسمت متحرک را تحت سرعتی به حرکت در می آورد . حال پس از حرکت هادی ها در می یابیم که این هادی ها درون میدان مغناطیسی می چرخند .ولذا درون آنها ولتاژ القاء میگردد.

2- در حالت ژنراتوری ، فرایند معکوس صورت می پذیرد . یعنی قسمت متحرک ماشین (روتور) توسط محرک اولیه مانند توربین بچرخش درمی آید. با بچرخش در آمدن هادی های روتور در آنها به خاطر وجود میدان مغناطیسی، ولتاژ القا میگردد .اکنون اگر بار الکتریکی به سیم پیچ حاصله توسط این هادی ها وصل گردد ، جریان جاری می شود و توان الکتریکی به مصرف کننده تزریق خواهد شد. باید دانست پس از برقراری جریان دوباره مساله نیرو گشتاور نیز در ژنراتور خودنمایان می شود . این گشتاور در جهت مخالف گشتاور اعمال توسط محرک اولیه (توربین) خواهد بود. ماشینهای سنکرون ، DC و القایی که بر اساس تبدیل انرژی الکترو مکانیکی عمل می نمایند در صنعت بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

مدارهای مغناطیسی :

مدارهای مغناطیسی ماشینهای الکتریکی ممکن است فقط از مواد فرو مغناطیسی تشکیل شده باشند (ترانسها) یا از مواد فرو مغناطیسی در پیوند با شکاف هوایی (فاصله هوایی )فراهم آمده باشند (ماشینهای الکتریکی دوار ) ، در اکثر ماشینهای الکتریکی به جزء ماشینهایی با آهن ربای دائم ، میدان مغناطیسی یا شار به کمک عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ هایی که بر روی مواد مغناطسی پیچیده می شوند ،ایجاد می گردد . هرگاه از یک هادی جریان عبور کند ، میدان مغناطیسی در اطراف هادی شکل می گیرد .

اگر در هسته با افزایش جریان ، شدت میدان مغناطیسی افزون شود . چگالی شار در هسته تغییر یافته و افزایش می یابد ، چگالی شار در ناحیه ای که شدت میدان مغناطیسی اندازه های کمی دارد ، تقریباً به گونه ای خطی افزایش می یابد ، در حالی که در اندازه های بیشتر ، تغییرات چگالی غیر خطی است .

به عبارت دیگر ماده ی مغناطیسی اثر اشباع را از خود نشان می دهد . مقاومت مغناطیسی ( رلوکتانس) مسیر مغناطیسی به چگالی شار بستگی دارد ، آنگاه که چگالی کم است مقاومت مغناطیسی کوچک است و هرگاه بزرگ است رلوکتانس نیز زیاد است ، از این نظر مدار مغناطیسی با مدار الکتریکی متفاوت است . زیرا عموماً مقاومت به جریان در مدار الکتریکی بستگی ندارد ، حال آنکه مقاومت مغناطیسی به چگالی شار مدار مغناطیسی وابسته است .

تلفات پس ماند ( هیسترزیس ):

حلقه های هیسترزیس با عبور جریان که به آرامی تغییر می کند در طی یک سیکل کامل به دست آمده است . در یک سیکل کامل جریان ، در چند دوره زمانی انرژی به سیستم هسته – سیم پیچ روانه می شود و در چند دوره ی زمانی دیگر انرژی به منبع باز می گردد . انرژی وارده به سیستم همواره بیشتر از انرژی برگشتی به منبع است . لذا در یک سیکل کامل از جریان که تغییرات (اچ) را به دنبال دارد مقداری از انرژی تلف می شود ، این تلف انرژی در هسته به صورت گرما آشکار می شود .تلفات توان هسته به خاطر پدیده پس ماند به تلفات پس ماند معروف است .که اندازه ی حلقه هیسترزیس با تلفات هیسترزیس متناسب است .

تلفات جریان گردابی :

از آنجایی که از مسیری که بر روی سطح مقطع هسته است شار در بر گرفته شده و این شار با زمان تغییر می کند ، لذا در آن ولتاژ القا می گردد . از این رهگذر جریان که به جریان گردابی معروف است ، گِردا،گرد مسیر حرکت خواهد کرد. چون ماده ی هسته دارای مقاومت است تلفات توان به سبب جریان گردابی به شکل گرما در هسته ظاهر می شود . و به دو شیوه کاهش می یابد :

1- ماده با مقاومت زیاد به کار برده شود . افزودن در صد نا چیزی از سیلیکون به آهن ، مقاومت را به شدت افزایش می دهد .

2- هسته لایه لایه (مورق) به کار برده شود ، در این حالت لایه های نازک ، از یکدیگر عایق بندی شده اند به ماشینهای الکتریکی قسمت هایی که در تحت تاثیر شارهای وابسته به زمان است به صورت مورق ساخته می شود .

بعضی از ماشینهای الکتریکی برای ایجاد میدان مغناطیسی از سیم پیچ یا آهن ربا استفاده می کنند ، برای ایجاد میدان توسط آهن ربا اینگونه است که فلزاتی همچون آهن ، نیکل و کبالت را که اصطلاحاً آهن سخت می گویند تحت تاثیر عملکرد حرارتی قرار داده می شوند تا استحکام مکانیکی در آنها پدیدار گردد ، و با اعمال نیرو محرک مغناطیسی زیاد به سیستم ، با برداشتن این نیرو ، چگالی شار به میزان چگالی شار ، پس ماند در سیستم باقی می ماند ، و در ماشینهای تولید میدان توسط سیم پیچ از سیم پیچ و اعمال جریان در آنها این میدان را تولید می کند . (مواد آهن ربای دائم از جنس فریت است).

مبدل های انرژی مکانیکی عموما از سه قسمت تشکیل شده اند .

1-سیستم الکتریکی 2- سیستم مکانیکی 3- میدان مغناطیسی رابط یا میدان پیوند دهنده ها

انرژی الکتریکی ورودی = انرژی مکانیکی خروجی + تلفات انرژی + افزایش انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی پیوند دهنده

تمام این تلفات به انرژی حرارتی مبدل شده وبه هدر می رود.

عمدتاً ماشینهای الکتریکی دوار از دو قسمت اصلی تشکیل شده اند :

1- قسمت ساکن که به استاتور معروف است

2- قسمت دوار که به روتور موسوم است

روتور بر روی محور نصب شده و آزادانه می تواند بین قطبهای استاتور بچرخد و این بدان معنی است که استاتور و روتور هر دو حاوی سیم پیچ حامل جریان هستند

ماشین القایی:

در این ماشینها سیم پیچی استاتور به سیم پیچی آرمیچر و سیم پیچی میدان (تحریک)عمل می کند. هرگاه سیم پیچی استاتور به شبکه AC وصل شود ،در شکاف هوایی درون ماشین شار گردانی شکل می گیرد که تحت سرعت سنکرون می چرخد. این شار دوار در سیم پیچهای روتور استاتور ولتاژ القا میکند . اگر مدار روتور بسته باشد ، در روتور جریان القایی پدید می آید . در اثر شار گردان و جریان روتور ، گشتاور حاصل می شود.

سیم پیچی روتور می تواند شبیه سیم پیچی استاتور باشد و به آن روتور سیم بندی شده گویند. روتور ممکن است از نوع قفسی سنجابی ساخته شده باشد . سرعت روتور در شرایط ماندگار خیلی به سرعت روتور نزدیک است، ولی هیچگاه سرعت روتور یا محور مساوی سنکرون نخواهد شد.

ماشین های سنکرون :

در این ماشین ها سیم پیچی میدان (تحریک)بر روی روتور قرار دارد و استاتور حاوی سیم پیچی آرمیچر است. سیم پیچی میدان توسط جریان DC تحریک می شود تا شار در شکاف هوایی درون ماشین شکل گیرد. هرگاه روتور بچرخد، در سیم پیچی آرمیچر که در استاتور جا سازی شده است ولتاژ القا می گردد.جریان آرمیچر در این ماشین ها شار گردانی در شکاف هوایی پدید می آورد که سرعت دوران این شار با سرعت چرخش روتور برابر است و لذا به این ماشین ها لفظ ماشین های سنکرون ( همزمان) اطلاق می گردد . باید دانست که ماشینهای سنکرون جزء ماشینهای جریان متناوب محسوب می شوند.

روشهای تحلیلی نشان میدهد که در ماشینهای DC ، توزیع شار روتور و استاتور در فضا ثابت است . در این ماشین ها چون این دو شار مایلند در یک راستا قرار گیرند، گشتاور حاصل می شود.

ماشینهای القایی جزء ماشینهای AC محسوب می شود و از نظر ساختاری با ماشین DC متفاوت است ، اما اصول کار آن مشابه اصول کار ماشینهای DC است . روشهای تحلیلی نشان میدهد که شار گردان روتور و شار گردان استاتور در شکاف هوایی هم سرعت بوده و به قول معروف همزمانی بین آنها بر قرار است . در این ماشین ها زاویه ای بین توزیع شار روتور و توزیع شار استاتور وجود دارد و به ان زاویه گشتاور گویند . در این ماشینها به خاطرآن که شار های روتور و استاتور مایلند در یک راستا قرار گیرند گشتاور حاصل می شود . خلاصه که ماشین های AC از نظر ساختمان با ماشینهای DC متفاوتند ، اما اصول بنیادی آنها یکسان است.

مو تورهای سنکرون دارACم پیچی بر روی روتور بوده که با منبع DC تغذیه می شود و استاتور آن حاوی سیم پیچ است که توسط منبع AC برقرار می گردد اگر سرعت زاویه ای برابر با صفر باشد ، گشتاور متوسط حاصل شده ولذا مو تورهای سنکرون خود راه انداز نیستند.اگر استاتور حاوی یک سیم پیچی باشد ، موتور سنکرون را تک فاز گویند که دارای تلفات انرژی و سر و صدای زیاد هستند و اصولاً موتور های سنکرون را سه فاخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آسانسور الکتریکی

جمعه 28 آبان 1395

آسانسور الکتریکی

قطعات اصلی آسانسور الکتریکی عبارتند از:

الف: وسایل تطبیق کابین و زنه تعادل که میتواند سیم بگسل فولادی و یا زنجیر باشد.

ب: وسیله رانش که محرک آسانسور است و شامل:

- موتور الکتریکی

- گیربکس

- ترمز

- فلکه کششی و یا دنده زنجیره

- شاسی ماسین – کوپلینگها، محور ها، یاتاقانها

- پ: کابین که مسافرین یا یار را حمل میکند، شامل یوک که چهارچوبی فلزی ست و کابین از طریق آن به سیستم تعلیق متصل می شود کف کابین که بار را نگهداری می کند و بدنه کابین به کف متصل است:

- قطعات دیگر عبارتند از:

- - سیستم تعلیق

- راهنما ها که باعث هدایت کابین در مسیرحرکت خود می شود.

- سیستم ایمنی

- درب کابین و محرک دبرب

- ث: وزنه تعادل که برای جبران وزن کابین و قسمتی از ظرفیت بکار می زو.

- ث: چاه آسانسور(Hoist way )

- ای فضا قسمتی یا تماماً پوشیده استو از کف چاله تا سق( کف موتور خانه) ادامه دارد این فضا کابین و وزنه تعادل حرکت میکند وشامل ریلهای راهنما برای کابین و وزنه تعادل و درهای طبقات و ضربه گیر در کف چاه می باشد. ج: سیستم ایمنی

- یک وسیله مکانیکی است که در صورت بروز هرگونه خرابی، شل شدن سیم بکسل، ( زنجیر تعلیق) وسیله توثف و نگاهداشتن کابین و یا وزنه تعادل روی ریل راهنما می اشد و اگر سرعت کابین در جهت پائین رفتن از مقدار مشخص شده ای تجاوز کند این مکانیزم عمل می نماید، عملکرد این مکانیزم توسط گاورنز که معمولاً درموتور خانه است شروع می شود.

- چ: ضربه گیر ها

- کابین یا وزنه از حدود تعیین شده در چاهک گذاشته شده و امکان برخورد با کف چاهک پیش می آید این وسیله از برخورد جلوگیری مینماید ضربه گیر ممکن است از جنس پلیا ورتان، فنر یا نوع روغنی انتخاب شود که بستگی به سرعت اسمی داشته و طوری طراحی می شود تا انرژی جنبشی کابین یا وزنه تعادل را جذب کرد( نوع فنری) و یا مستهلک نماید.

- ح) تجهیزات الکتریکی

- که شامل امکانات ایمنی و روشنایی نیز می گردد.

- خ: سیستم کنترلی

- یک نمونه از تجهیزات یک اسانسور است برقی( رانشی، کششی)

موتور محرکه القایی خطیLMI (Linear Induction Motor )

این نوع طرایحی انقلابی در فن آوری اسانسور میباشد دو نوع طراحی اساس زیر برای سیستم محرکه LIM میتواند در نظر گرفته شود:

الف) موتور القایی خطی جزئی از وزنه تعادل را تشکل میدهد و اتصال مکانیکی بین کابین و وزنه تعاادل به وسیله سیم بکسلهایی است که روی یک فلکه هرزگرد در بالای چاه آسانسور حرکت می کند. این سیستم اخیراً بوسیله شرکت یونایت تکنولوژی(United Technology ) امریکا و شرکت

نوع فایل:word

سایز :66.3 KB

تعداد صفحه : 76خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: آسانسور، الکتریکی

تحقیق طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوهای الکتریکی

جمعه 28 آبان 1395

تحقیق طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوهای الکتریکی

نوع حفاظتی که در این طبقه‌بندی مشخص شده شامل موارد زیر می‌باشد :

  1. حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برق‌دار و متحرک در داخل تابلو و حفاظت وسایل داخل تابلو در برابر نفوذ اجسام خارجی جامد به تابلو.
  2. حفاظت تجهیزات داخل تابلو در برابر ورود مایعات به داخل آن.

علائم مربوط به این درجات حفاظتی و آزمایشهای لازم برای تأیید آن از مواردی است که در این فصل آمده است.

1-1- علائم بکار رفته

برای نشان دادن درجات حفاظت ، ابتدا دو حرف IP آورده شده سپس با دو عدد مشخص که در بندهای 1-2 و 1-3 آمده است درجه حفاظت تابلو مشخص می‌گردد. اولین رقم نمایانگر درجه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برق‌دار و متحرک داخل تابلو و نفوذ اجسام خارجی جامد به آن و دومین رقم نشان‌دهنده درجه حفاظت در برابر نفوذ مایع به داخل تابلو می‌‌باشد.

مثال 1 :

IP 4 4

حروف مشخصه

اولین رقم مشخصه (جدول (1-1))

دومین رقم مشخصه ( جدول (1-2))

مثال فوق درجه حفاظتی تابلو طرح شده‌ای را نشان می‌دهد که در مقابل اجسام بزرگتر از یک میلیمتر و در برابر پاشیدن مایع حفاظت شده است.

1-2- اولین رقم مشخص‌کننده درجه حفاظتی

اولین رقم نشان‌دهنده حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای متحرک و برق‌دار در داخل تابلو و حفاظت در مقابل نفوذ اجسام خارجی جامد به داخل تابلو می‌باشد.

درجه حفاظت در مورد اولین رقم مشخصه در جدول (1-1) آمده است.

جدول (1-1)

اولین رقم مشخصه

درجه حفاظت

وضعیت آزمایش رجوع به بند

توصیف کوتاه و مختصر

تعریف

0

حفاظت نشده

هیچ حفاظت مشخصی وجود ندارد

1-6-1

1

در برابر اجسام جامد بزرگتر از 50 میلیمتر حفاظت شده است

سطح بزرگی از بدن مانند یک دست در مقابل تماس اتفاقی محفاظت شده و در مقابل اجسام جامد با قطر بزرگتر از 50 میلیمتر نیز حفاظت شده است.

1-6-2

2

در برابر اجسام جامد بزرکتر از 12 میلیمتر حفاظت شده است

انگشتان یا اجسام مشابه به طول کمتر از 80 میلیمتر و به قطر بیشتر از 12 میلیمتر در برابر تماس با قسمت‌های برق‌دار و متحرک داخل تابلو محافظت شده‌اند.

1-6-3

3

در برابر اجسام بزرگتر از 5/2 میلیمتر حفاظت شده است

ابزارها، سیمها و مواد مشابه به قطر بیشتر از 5/2 میلیمتر در برابر تماس با قسمتهای برق‌دار و متحرک داخل تابلو محفاظت شده‌اند.

1-6-4

4

در برابر اجسام جامد بزرگتر از 1 میلیمتر حفاظت شده‌اند

سیمها یا مفتولهایی به ضخامت یک میلیمتر و اجسام جامد به قطر بیشتر از 1 میلیمتر در برابر تماس با قسمتهای برق‌دار و متحرک داخل تابلو محفاظت شده‌اند.

1-6-5

5

حفاظت در مقابل گرد و غبار مضر وجود دارد

از نفوذ گرد و غبار بطور کلی جلوگیری نشده ولیکن گردوغبار نمی‌تواند به مقدار کافی در عملکرد رضایتبخش وسایل داخل تابلو تداخل نماید.

1-6-6

1-3- دومین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی

دومین رقم، نشان دهنده حفاظت وسایل در مقابل نفوذ مایع می‌باشد. جدول (1-2) نوع حفاظت را با توجه به رقم دوم نشان می‌دهد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوها…………...………....5

علائم بکاررفته …………………………………………………….6

اولین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی ……………..………………...7

دومین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی ……………..………………9

درجات حفاظتی ……………...…………………………………….9

توصیه‌های قبل از آزمایش ……………...…………………………10

آزمونها برای اولین عدد مشخصه ……………..……………………11

آزمونها برای دومین عدد مشخصه …………………………………11

فصل دوم : استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشار قوی .……………..22

مقدمه ……………...……………………………………………23

قسمت اول : تعاریف ………………………………………………23

شرایط کار عادی …………………………………………………33

شرایط حمل و نقل ، انبارکردن و نصب ……………...………………34

قسمت دوم : مقادیر اسمی …………………………………………35

ولتاژ اسمی ……………...………………………………………35

مقدار اسمی سطح عایقی ……………..……………………………36

فرکانس اسمی ……………..……………………………………..36

جریان اسمی عادی ………………………………………………..36

جریان اسمی ایستادگی کوتاه‌مدت ……………..……………………36

جریان اسمی ایستادگی پیک …………….………………………….37

افزایش دما …………...………………………………………….38

درجات حفاظت …………..……………………………………….38

قسمت سوم : طرح و ساخت ………………………………………..39

محفظه‌ها …………...……………………………………………40

کلیدهای جداکننده (ایزولاتورها) …………….………………………46

اینترلاکها …………….…………………………………………..47

زمین کردن ……………...………………………………………48

شینه‌ها …………………………………………………………..50

شناسایی ………………..……………………………………….51

ابعاد تابلو ………………………………………………………..54

اطلاعات ، لوله ویژگیها ……………....……………………………55

قسمت چهارم : آزمونها ……………..…………………………….56

طبقه‌بندی آزمونها ……………..…………………………………57

آزمونهای ولتاژ …………………………………………………..58

آزمونهای افزایش دما ……………..………………………………65

آزمونهای جریان کوتاه‌مدت بر روی مدار اصلی …………….………..68

آزمونهای جریان کوتاه‌مدت روی مدارات زمین ……………...………..69

تعیین مطابقت ظرفیتهای قطع و وصل ………………………………..69

آزمونهای عملکرد مکانیکی ……………...………………………….70

تعیین مطابقت درجات حفاظتی …………….………………………..71

آزمونهای وسایل کمکی الکتریکی ، مکانیکی …………….……………73

کنترل کردن سیم‌بندی …………….……………………………….73

پیوست (الف) استاندارد مقادیر جریان مطابق نشریه IEC شماره 59 …... 74

پیوست (ب) شرایط استاندارد اتمسفری مطابق نشریه IEC شماره 60 …..75

پیوست (پ) روش آزمون شرایط جوی ، برای تابلوهای قدرت و فرمان نصب شده در محیط‌های باز ……………………………………………78

پیوست (ت) راهنمای انتخاب درجات حفاظتی برای تابلوهای بکار رفته در شبکه توزیع …….………………………………………………..80

اندازه گیری مقاومت در مدار …….………………………………خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله تشخیص عیب های الکتریکی و رفع آن

چهارشنبه 26 آبان 1395
کسب مهارت در عیب یابی بیش تر در اثر تجربه عملی به دست می آید نه با خواندن کتاب و جزوه اما به هر حال ، آگاهی از برخی نکات لازم و ضروری می باشد که به بعضی از آنها مختصرا اشاره می کنیم . موتور ها مهمترین اجزایی هستند که در لوازم برقی گردنده بکار می روند.موتور ها انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. الکتروموتور ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد.1-موتور های آسنکرون    2 -موتور های یونیورسال     3-موتور با قطب چاکدار برای تشخیص عیب ، روش های مختلفی وجود دارد. بعضی عیب ها را فقط با مشاهده ی عینی می توان تشخیص داد. تعداد دیگری را از روی تغییر خصوصیات الکتریکی و تعدادی را با صدای مخصوصی که در هنگام کار تولید می کنند. بنابرای نظریه ی عیب یابی از راه های مختلف صورت می گیرد که ما در این بخش عیب های مکانیکی از روش مشاهده ی عینی و آزمایش با دست در ب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پایش وضعیت موتورهای الکتریکی توسط کنترل ولتاژ و جریان

یکشنبه 9 آبان 1395
پایش وضعیت موتورهای الکتریکی توسط کنترل ولتاژ و جریان

پایش-وضعیت-موتورهای-الکتریکی-توسط-کنترل-ولتاژ-و-جریانپروژه و پایان نامه رشته مهندسی برق قدرت، چکیده: این پروژه با هدف بررسی و تدوین روش نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یا پایش وضعیت بر روی موتورهای الکتریکی توسط کنترل ولتاژ و جریان و مقایسه آن باسیستم های دیگر پایش وضعیت مانند سیستم ارتعاشات و سایر روشها می باشد این پروژه از شش فصل تشکیل یافته که در ...دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 109 )
   1       2       3       4       5       ...       8    >>