X
تبلیغات
رایتل

آنتاگونیسم لاکتیکی و افزایش عمر ماندگاری گوشت تازة‌ خرد شدة شتر

چهارشنبه 10 آذر 1395

آنتاگونیسم لاکتیکی و افزایش عمر ماندگاری گوشت تازة‌ خرد شدة شتر


بخش 1:

توضیح مختصری در مورد آنتاگونیسم لاکتیکی

این پدیده که باکتری لاکتیکی هنگامی که در محیطهای کشت مخلوط وجود داشته باشد منجر به اثر بازدارندگی یا کشندگی بر روی سوشهای وابسته به ارگانیسمهای عامل فساد و

مولد سم می گردد، به مدت بیش از 60 سال مورد توجه بوده است. آنتاگونیسم به وجود آمده توسط باکتریهای لاکتیکی به مطالعه وسیعی نیاز داشته و چندین گزارش از تحقیقات اولیه

منتشر شده است. نکات قابل توجه تازه‌ای از این پدیده به عنوان یک روش مفید استفاده از مواد شیمیایی به منظور کنترل ارگانیسمهای نامطلوب مواد غذایی بدست آمده است.

باکتریهای لاکتیکی روی لاکتوکوکسیها ، انتروکوکسیها، لاکتوباسیلها، کارنوباکتریها و پدیوکوکسیها دارای یک اثر آنتا گونیسمی می‌باشند. بر روی انواع مختلف پاتوژنهای عامل فساد یا اثر

کشندگی و یا اثر بازدارندگی داشته و به همین طریق روی بسیاری از ارگانیسمهای عامل فساد بخصوص سرما دوستهای گرم منفی نیز مؤثر می‌باشد.

در میان مواد آنتاگونیستیک تولد شده بوسیله باکتریهای لاکتیکی، با کتریوسینها و عوامل مشابه باکتریوسین وجود دارند، این مواد اصولاً از پلاسمید تولید شده، به حرارت مقاومند و روی

سوشهای تولید کننده خودشان اثری ندارند. بسیاری از این مواد البته نه همة آنها از مواد پپتیدی می‌باشند و در عمل باکتری کشش به حساب میایند. گسترده‌ترین مطالعات انجام گرفته

بر روی کلی سین تولید شده از سوشهای اشریشیا کلی بوده است، این پدیده در حدود 30 سال پیش که حداقل 5 نوع ماده مختلف بوسیله لاکتوکوکسیهای سرولوژیک گروه D تولید

شده بودند، مورد حداقل 5 نوع ماده مختلف بوسیله لاکتوکوکسیهای سرولوژیک گروه D تولید شده بودند، مورد توجه واقع شد. نایزین شناخته شده‌ترین با کتریوسینی است که توسط

باکتریهای لاکتیکی تولید می‌گردد و وسیعتر از ابعاد یک آنتی بیوتیک مورد بررسی واقع شده است. در یک بررسی بر روی 280 سوش استرپتوکوکهای لاکتیکی، در حدود 5% آنها عواملی

مشابه باکتریوسینها تولد کرده‌اند. لاکتاسین B توسط برخی سوشهای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ، لاکتاسین F توسط سوشهای دیگر همین گونه (100) ، هلوتیسین J بوسیله

لاکتوباسیلوس هلوتیکوس پدیوسین بوسیله پدیوکوکوس پنتوزاسوس و پلانتاسین B بوسیله لاکتویاسیلوس پلانتاروم تولید شده‌اند. توالی اسیدهای آمینه در لاکتاسین F مشخص و کلون شده است.

یکی از سوشهای انتروکوکوس فاسیوم در مقابل برخی از گونه‌های لیستر یا تولید یک ماده آنتاگونستیک می‌نماید و کارنوباکتریوم پیسی کولا در مقابل گونه‌های وابسته به لاکتیس

باکتریوسنیهای فعالی ایجاد می‌کند لوکونوستوک ژلی دوم ، در اوایل سیکل رشد خود در دماهای ْ1 و ْ5 و cْ25 ماده‌ای مشابه باکتریوسین تولید می نماید که این ماده در برابر انتروکوکوس

فکالیس و لیستریا منوسیتوژنز فعال است. بسیاری از سوشهاخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است

چهارشنبه 10 آذر 1395

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است


چکیده :

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های

مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد

کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی

قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین

ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی

است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی

نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی،

نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال

نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه


.........................................


منابع و ماخذ:

1- اقتصاد کلان، دورنبوش، رودیگرد و فیشر، استانلی، ترجمه محمد حسین تیزهوش، انتشارات سروش، 1373.

2- گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه کشور، بیمه مرکزی ایران سال های مختلف.

3- مبانی نظری و علمی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، ترجمه عبدالناصر همتی، و علی دهقانی، چاپ دوم، بیمه مرکزی ایران، 1382.

4- مبانی اقتصاد سنجی، دامودار گجراتی، ترجمه حمید ابریشمی، دانشگاه‌ تهران، 1371.

5- نشریه زیگما، انتشارات شرکت بیمه اتکایی سوئیس، شماره های مختلف.

فهرست مطالب


عنوان صفحه

چکیده.......................................................................................................... 1

مقدمه............................................................................................................ 2

ساز و کار فعالیتهای بیمه ایران...................................................................... 4

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی.............................................................. 6

تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی........................................... 9

الگوی اشتغال در صنعت بیمه....................................................................... 10

نتیجه گیری.................................................................................................. 19

منابع و مآخذ................................................................................................. 21
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

بررسی نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری


مقدمه :

شاید برای عده ای تصور اینکه بتوان در مدرسه ای از تشویق استفاده کرد کمی دشواراست اما واقعیت این است که می توان در سنگر مدارس شاهد حضور با شکوه معلمان وشاگردانی بود که با سرمایه از محبت وچهره های متبسم ومصصم در تلاش هستند که در کارهای خود موفق بوده اند. پس باید رنگ مدرسه ای یادآور زیبائیها ونیکوئیها باشد. چرا که هم انسانها بالاخص نوجوانان محبت پذیر می باشند. ولذا نیاز به محبت از اساسی ترین نیازهای هر انسان می باشد.

تشویق نیروها واستعدادهای دانش آموزان را به کار می اندازد واستقامت آنها را در کارها زیاد می کند وموجبات سرعت در کارهای بدنی را فراهم می کند ودر کارهای فکری موجب سعی وکوشش بیشتری می گردد. تشویق وتقویت رفتار مثبت کودکان سبب شکل گیری عادات مطلوب در آنان می شود. به عبارت دیگر از آنجا که از طریق رفتارهای تشویق آمیز کلامی وغیر کلامی مادی وعنوی فردی وگروهی مستقیم وغیر مستقیم مربی بیش از هر چیز به یک نیاز هم نوجوانان یعنی نیاز به محبت متعلق وتوجه پاسخ داده می شود.

ما شاهد بیشترین مؤثرترین وپایدارترین اثر در رفتار آنان هستیم در حالی که وقتی دانش آموزی را تنبیه می کنیمن نه تنها به هیچ یک از نیازهای خطری واساسی او پاسخ نمی دهیم بلکه تعادل حیاتی اش را برهم زده او را با تجربه ناخوش آیندی که همواره ازآن گریز دارد مواجه می کنیم ولو اینکه بطور موقت رفتار مطلوب آن را کنترل کرده باشیم.

رسول خدا پایه رفتار با کودکان و نوجوانان را بر محبت استوار کرده وسفارش می کند که آنان را گرامی بداریم وبا جایزه ای که امکان وفایش هست انان را تشویق نمائیم.

استفاده ازروش تشویق ومحبت یکی از روشهای تربیتی بسیار مؤثر ونشانه صدر ونقش مطمئنه داشتن فرد است. خدای تعالی رمز پیروزی پیامبر اکرم (ص) رادر همین شرح صدور محبت ورزی پیامبر به امت خود می داند : به موجب لطف ورحمت الهی برایشان اموزشی نجواه وبا انان مشورت کن ( وبه آنان شخصیت بده )

کودک اگر از لحاظ درسی واخلاقی در سطح غیر قابل قبولی باشد باید نقطه مثبتی در وضع رفتار وظاهر او یافت وازآن بعنوان جای پای برای تشویق وی استفاده کرده مثلا ممکن است دستهایش لطیف واز آن بعنوان جای پای برای تشویق وی استفاده کرده مثلا ممکن است دستهایش لطیف ویا موی سرش اصلاح شده ومرتب باشد همچنین ممکن است به تمیزی کفشهایش اهمیت بده ویا دفتر وکتاب خودرا خوب نگه داری کند. به هر حال باید از همان نقطه مثبت و روزنه کوچک نوری به زندگی تحصیلی کودک تابیده شخصیت قابل قبولی از او ساخت وزندگی جدیدی را برایش پی ریزی کرد. سرگرمیها وعلائق کودک نیز نباید از نظر معلم دور نماید.

مقداری توجه وتحسین برای هر کسی مفید است چون انسان نیاز به تایید واحترام دیگران دارد ومی خواهد در هر کاری که فعالیت می کند دیگران کوشش او را قدر بدانند و برایش ارزش قائل شوند. منتها برای سرآمد شدن یا برجسته شدن ودریافت تحسین باید کوشش بیش از حد متعارف داشته والبته به موازات کوشش آمادگی واستعداد آن فعالیت ویژه هم باید در انسان باشد.

کودک باید عمل خوب را بر پایه عمل به وظیفه شخصی واجتماعی وبدون توقع داشتن پاداش انجام دهد ولی والدین به این عنوان که او فردی وظیفه شناس است او را تشویق کنند. تشویق بهتر است صورت مالی پیدا نکند بلکه اولا کودک باید خواندن نماز را مانند دیگران وظیفه خود بداند و ثانیا تشویق ما از او بهعنوان ابزار رضایت از انجام وظیفه اش باشد. یعنی نشان دهیم که از عملش خشنودیم وبعد در بستن بالاتر به او بفهمانیم که خدا هم ازاین عمل او راضی است.

تشویق باید واحد ضوابط وحدود باشد یعنی اینکه نباید فرد برای عمل تشویق شود.

بلکه شایسته است که رفتارهای خاص وبرجسته او مورد ستایش قرار گیرد. اما به جهت گستردگی موضوع فوق دراین پروژه فقط به موضوع تشویق می پردازیم که البته از اهمیت خاصی ( ویژه ای ) نسبت به تنبیه در مواردی نیاز است ولی باید باشد که شاعر عالی مقام سعدی می فرماید :

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را

درس معلم اربود زمزمه محبتی

فهرست:

فصل اول

طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف واژه ها واصطلاحات

موانع ومحدودیت های تحقیق


فصل دوم

ادبیات تحقیق

پیشینه تحقیق

نقد وبررسی تحقیقات انجام شده


فصل سوم

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

وسایل جمع آوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات


فصل چهارم

بررسی سؤال اول تحقیق

بررسی سؤال دوم تحقیق

بررسی سؤال سوم تحقیق

بررسی سؤال چهارم تحقیق

بررسی سؤال پنجم تحقیق


فصل پنجم

خلاصه ونتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مأخذ
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن (به همراه نمودار)

سه‌شنبه 2 آذر 1395

تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن (به همراه نمودار)


خلاصه

هدف : تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن .

روش کار : از میان 110 مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل پروژه و گرفتن رضایت اطلاعات شامل : سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید .

در مرحله بعد معاینات گرفتن دید بدون عینک ، رفرکشن توسط رتینوسکوپ استاتیک ، بررسی دید با اصلاح انجام شده و از میان بیمارانی که با اصلاح ، دید کامل داشته اند تست حساسیت کانتراست پلی رابسون ابتدا تک چشمی و سپس دوچشمی در شرایط نوری گرفته شد و نتایج بررسی شد.

نتایج :بر اساس آزمون T میزان حساسیت کانتراست چشم راست، چپ و دوچشمی در گروههای سنی مختلف تفاوت معنی داری داشت .

(P-Value چشم راست = 002/0 ؛ P-Value چشم چپ = 003/0 ؛ P-Value دوچشمی = 000/0 )

نتیجه گیری : از میان فاکتورهای بررسی شده بین سن و تغییرات حساسیت کانتراست ارتباط معکوس وجود دارد به طوری که هر چه سن افزایش می یابد اندازه حساسیت کانتراست کاهش می یابد ، همچنین مقدار حساسیت کانتراست دوچشمی بیشتر از تک چشمی مشاهده شد .

در این پژوهش بین جنس ، عیوب انکساری اصلاح شده و مقدار حساسیت کانتراست با افزایش سن ارتباطی پیدا نشد .

فهرست:

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته

فصل سوم: روش کار

فصل چهارم: نتایج

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیریخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

افزایش کارآیی برنامه های وب در ASP.NET 2.0

شنبه 29 آبان 1395

افزایش کارآیی برنامه های وب در ASP.NET 2.0

یکی از ملزومات کلیدی در هر نوع برنامه کامپیوتری میزان کارائی و قابلیت پاسخگوئی سریع آن به کاربران است . طراحان و پیاده کنندگان برنامه های کامپیوتری می بایست در زمان طراحی ، پیاده سازی و نوشتن کد به این موضوع توجه جدی داشته باشند.
برنامه های وب با توجه به ماهیت و رسالت خود می بایست قادر به ارائه خدمات مورد نیاز به صدها و یا هزاران متقاضی همزمان به سادگی و با سرعت مطلوب باشند. به عبارت دیگر ، همزمان با افزایش کاربران نمی بایست شاهد افت سرعت و کارآئی یک برنامه وب باشیم .
با ارائه فریمورک دات نت و به دنبال آن ASP.NET ، پیاده سازی یک برنامه وب بطرز ناباورانه ای ساده شده است . همین موضوع باعث شده است که طراحان و پیاده کنندگان بیشتر در اندیشه طراحی و پیاده سازی سریع برنامه های وب باشند و به مسائل مربوط به کارآئی برنامه کمتر توجه نمایند .
پیاده کنندگان برنامه های وب با استفاده از فناوری ASP.NET می بایست با بکارگیری مجموعه ای از ترفندها ، فناوری ها و رعایت برخی نکات کلیدی اقدام به پیاده سازی برنامه های وب با کارآئی بالا نمایند .
در این مقاله و سایر مقالاتی که در آینده منتشر خواهد شد قصد داریم به برخی از روش های موجود به منظور طراحی و پیاده سازی یک برنامه وب کارآ اشاره نمائیم . بدین منظور بر روی سه محور اساسی زیر متمرکز خواهیم شد :

  • طراحی برای کارآئی : در این رابطه به مجموعه ای از نکات کلیدی اشاره خواهیم کرد که رعایت آنها در زمان طراحی می تواند زمینه پیاده سازی یک برنامه وب کارآ را فراهم نماید .
  • تست برنامه قبل از عملیاتی شدن آن : یکی از مسائل مهم در ارتباط با برنامه های وب ، عدم تست آنها با شرایط مشابه و یا نزدیک به محیط واقعی است . در این راستا می توان از نرم افزارها و یا ابزارهای مختلفی استفاده کرد تا بتوان عملکرد و سرویس دهی یک برنامه وب را قبل از زیر بار رفتن واقعی مشاهده و بررسی نمود . شرکت مایکروسافت در این رابطه ابزارها و برنامه های متعددی را ارائه نموده است که به بررسی آنها خواهیم پرداخت .
  • پیاده سازی سیستم caching : با پیاده سازی سیستم caching در سطوح متفاوت و caching داده می توان کارآئی برنامه های وب را بطرز کاملا" محسوسی افزایش داد. در این بخش به نحوه پیاده سازی سیستم caching در برنامه های وب اشاره خواهیم کرد .

در ادامه بر روی اولین محور متمرکز و به بررسی مسائل مرتبط با آن خواهیم پرداخت .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: افزایش، کارآیی، برنامه، Asp.Net، 2.0

ارتباط افزایش حافظه اصلی با سرعت کامپیوتر

شنبه 29 آبان 1395

ارتباط افزایش حافظه اصلی با سرعت کامپیوتر

آیا سرعت اجرای برخی برنامه ها بر روی کامپیوتر شما پائین است ؟ برای حل مشکل بدنبال چه راهکاری هستید ؟ آیا فکر می کنید اگر حافظه کامپیوتر خود را افزایش دهید ، سرعت اجرای برنامه ها بهبود پیدا می نماید ؟ با مطالعه ایـن مطلب شاید پاسخ به سوالات فوق ، مشخص گردد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

طرح پاداش افزایش تولید (آکورد)

جمعه 28 آبان 1395

طرح پاداش افزایش تولید (آکورد)

معرفی کارخانه:

کارخانه تولیدی ادوات کشاورزی قربان محمدزاده و پسران در کیلومتر 5 جاده قوچان- روبروی اکسیژن خوراکیان واقع می باشد. مالکیت این واحد متعلق به سه برادر می باشد.تولیدات این کارخانه به ساخت گاوآهن و قطعات یدکی آن محدود میشود که در 12 نوع و سایز طراحی و تولید می شود و 60 نفر کارگر تولیدی و 7 نفر کارمند اداری در این واحد مشغول به فعالیت می باشند. دفتر فروش کارخانه مزبور در چهارراه ابوطالب واقع شده است و در تولید گاوآهن دارای پیشینه ای 80 ساله می باشند. فروش محصولات نیز بصورت داخلی و صادراتی (به کشورهای پاکستان- سوریه- افغانستان و ....) می باشد.

فرآیند تولید:

روند تولید بصورت انبوه و پیوسته می باشد و بدلیل وجود بازاری با ظرفیت کافی و مناسب- محصولات کارخانه معمولا پیش فروش شده و نگرانی از بابت عدم فروش محصولات وجود ندارد. بهمین دلیل لزومی برای در نظر گرفتن ساختمانی جهت انبار محصولات ساخته شده وجود ندارد. محصولات در 8 دایره تولید می شوند.

دایره اول: برشکاری

اولین دایره تولیدی- برشکاری می باشد که در این دایره مواد اولیه ای از قبیل ورق آهن و تسمه و قوطی بوسیله هواگاز- برش خورده و جهت استفاده در دوایر بعدی آماده می گردد. لازم به ذکر است برای برش از دستگاهی استفاده می شود که توسط خود مالکین طراحی و ساخته شده است که تکنولوژی آن مربوط به 50 سال پیش است. بهمین دلیل از بازدهی بسیار پایینی برخوردار است که باعث اتلاف وقت و در نتیچه از کارافتادگی دوایر دیگر می شود. این دایره یکی از مشکلات اساسی روند تولید این کارخانه می باشد.

دایره دوم: کوره و چکش کاری

برخی قطعات برش خورده جهت استحکام بیشتر در یک درجه حرارت مشخص در کوره گرم می شود و سپس توسط ماشین چکش کاری- فرآیند استحکام بخشی به قطعات کامل می شود. سپس قطعات مورد نظر درون آب قرار می گیرد. در این دایره 3 عدد کوره گازوئیل سوز و یک دستگاه چکش وجود دارد.

دایره سوم: پرسکاری

قطعات آماده شده توسط دایره کوره و برخی دیگر از قطعات که در دایره برش آماده گردیده است- جهت پرس و شکل گیری به این دایره انتقال می یابند. لازم به ذکر است تعداد دستگاه های پرس موجود در این دایره زیاد بوده و تعداد زیادی از آنها مورد استفاده قرار نمی گیرد.

دایره چهارم: سوراخکاری

در این دایره برخی از قطعات که جهت اتصال به بدنه اصلی گاوآهن احتیاج به پیچ شدن دارند- عملیات سوراخکاری روی این قطعات انجام می شود. در این دایره 5 دستگاه دریل در سایزهای مختلف وجود دارد.

دایره پنجم: جوشکاری

بعضی قطعات جهت اتصال قوی تر- لازم است بوسیله جوش به یکدیگر متصل شوند که در نهایت منجر به تولید بدنه اصلی گاوآهن می شوند.

دایره ششم: فرچه کاری و تمیزکاری

در این دایره قطعات جوشکاری شده جهت تمیزکاری و مسطح کردن ناهمواری ها و از بین بردن قسمتهای زاید توسط فرچه برقی- عملیات انجام می شود.

دایره هفتم: نقاشی

در این دایره قطعات ساخته شده در دوایر مذکور- رنگ آمیزی می شوند و سپس جهت پخته شدن در کوره ای مخصوص حرارت می بینند.

دایره هشتم: مونتاژ

این دایره که دایره نهایی می باشد تمام قطعات آماده شده در دوایر دیگر- بر روی بدنه اصلی بوسیله پیچ و مهره و بمنظور تشکیل محصول نهایی- متصل می شوند.

مشکلات موجود:

الف) لازم به ذکر است که در خط تولیدی این کارخانه هیچگونه تفکیکی جهت جداسازی دوایر مختلف وجود ندارد و همجنین دوایر مذکور از جهت ترتیب چیدمان در وضعیت نامطلوب قرار دارد که این مشکل پیامدهای زیر را بدنبال دارد:

1) حمل و نقل مواد بین دوایر- وقت گیر و پرهزینه می باشد.

2) موجودی کالای نیمه ساخته در دوایر بالا می باشد و نیاز به سرمایه در گردش بیشتر می باشد و علت آن طولانیتر بودن زمان تولید است.

3) برنامه ریزی و کنترل تولید- پیچیده است.

4) نیاز بیشتری به تجهیزات حمل و نقل متحرک مثل لیفتراک وجود دارد.

نوع فایل:word

سایز : 216 KB

تعداد صفحه : 15خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: پاداش، افزایش، تولید، (آکورد)

افزایش تعداد اعضای کانال

شنبه 22 آبان 1395
"اد ممبر بینهایت" {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت کنید.     جدیدترین نسخه : آپدیت 10 تیر 95 کسب درآمد میلیونی!!! توجه : این برنامه را با برنامه هایی که فقط ۲۰۰ کاربر میتونن عضو کانال کنند و کلا کاربردی نیست اشتباه نگیرید. با کمک اد ممبر بینهایت شما میتوانید بینهایت عضو به کانالتون اضافه کنید. آموزش ساخت تی دیتا(یعنی خودتون تی دیتا یا همون کاربر فیک میسازین و باهاش کسب درآمد میکنید)” همراه با فیلم آموزشی کامل ساخت تی دیتا و افزودن اعضا به کانال میتونید بی نهایت ویو(بازدید) برای پست هاتون بفرستید. این نرم افزار ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: افزایش، تعداد، اعضای، کانال

بهینه سازی طراحی و مدلسازی مطلوب با هدف افزایش بازده موتور سنکرون آهنربای دائم خطی

یکشنبه 9 آبان 1395
بهینه سازی طراحی و مدلسازی مطلوب با هدف افزایش بازده موتور سنکرون آهنربای دائم خطی

بهینه-سازی-طراحی-و-مدلسازی-مطلوب-با-هدف-افزایش-بازده-موتور-سنکرون-آهنربای-دائم-خطیپروژه و پایان نامه کامل رشته مهندسی برق، چکیده: امروزه موتورهای خطی برای تولید حرکت های انتقالی به طور گسترده ای در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. در این میان، موتورهای سنکرون آهنربای دائم خطی به دلیل داشتن چگالی نیرو و راندمان زیاد و عملکرد دینامیکی مناسب از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است...دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق دانشجویی سبک زندگی مدرن و افزایش آمار طلاق

دوشنبه 19 مهر 1395
فهرست مطالب : خانواده، مقدس‌ترین نهاد در اسلام تغییر سبک زندگی و دوری از آموزه‌های اسلام استراتژی غرب در تغییر هویت زن مسلمان قبح زدایی از مغبوض‌ترین حلال خدا نتیجه‌گیری   قابل استفاده در سمینارها ، پژوهش ها و پایان نامه های شما ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقدام پژوهی چگونه می توانم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم؟

یکشنبه 18 مهر 1395
این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه می باشد .               فهرست مطالب چکیده. 4 مقدمه. 6 توصیف وضعیت موجود. 6 تعریف برخی از واژه ها و مفاهیم. 7 پیشینه تحقیق. 8 تاثیر استفاده از کاریکاتور و طنز در سوالات امتحانی(سالاری، محسن-1382)   8 یافته های علمی. 8 اصول ارزشیابی. 9 گرد آوری اطلاعات شواهد(1). 13 مصاحبه:. 13 آزمون. 14 تجزیه و تحلیل اطلاعات. 14 طرح ریزی امتحان. 15 ارائه راه حل. 16 اجرای راه حل. 16 گرد آوری اطلاعات شواهد(2). 18 مزایای طرح. 19 پیشنهادات :. 20 فهرست منابع. 21   چکیده رضایت خاطری که از انجام یک کار نیک به انسان دست می دهد، به خصوص وقتی که آن کار برای خدا و رضای او صورت می گیرد، بالاترین اجر و پاداش معنوی است. معلم نیز آنگاه به پاداش خود می رسد که نتیجه کار خود را مطلوب و مناسب یابد و این مهم میسر نمی شود مگر آنکه رو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

برنامه اندروید لغات بسیار مهم ILETS-برای افزایش تضمینی نمره آزمون ایلتس

یکشنبه 18 مهر 1395
به نام خدا آزمون ایلتس رو دیگه کسی نیست که نشنیده باشه ! آزمونی که به درد همه میخوره چه یک دانجشو چه یک کارگر که میخواد به کشور های دیگه برای کار بره این آزمون یکی از معتبرترین مدارک بین المللی زبان انگلیسی رو در اختیار شماقرار میده که تو کل دنیا اعتبار داره مهمترین بخشش هم میشه گفت دایره لغات داوطلبه که خب هرچقد قوی تر باشه تو بخش های  دیگه هم کارش راحت تره . تو بازار کلی دی وی دی و کتاب مخصوص برای این آزمون موجوده که با توجه به حجم زیاد و مطالب نا مربوط الکی و از همه مهم تر هزینه ی بالا به درد من و شما نمیخوره واسه همین من براتون ضروری ترین لغات رو با مترادف و متضاد هاش تو قالب یه برنامه ی کوچولوی اندرویدی آماده کردم که فقط با 5 تومن میتونید صاحبش بشید لازم به ذکر هستش که با مراجعه به ایدی تلگرام من میتونید این برنامه ی قوث العاده رو به قیمیت 3 تومن دریا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ربات افزایش ممبر ایرانی

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
در این پکیج روش افزایش ممبر واقعی و ایرانی فعال تلگرام اموزش داده شده است ایا میدانید مبلغ خرید هر 1000 نفر ممبر واقعی حدود 80 تا 100 هزار تومن است . شما میتوانید با استفاده از این پکیج در روز 1000 تا 3000 ممبر واقعی به کانال خود اضافه کنید یا بفروشید . افزایش ممببر واقعی در زمان کوتاه با قابلیت کسب درامد از فروش ممبر واقعی صددرصد واقعی وتضمین شده ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: ربات، افزایش، ممبر، ایرانی

افزایش سرعت سایت WP Rocket باورنکردنی

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
افزایش سرعت سایت WP Rocket باورنکردنی Reviewed by bigtheme on May 30 Rating: 5.0 افزونه وردپرس WP Rocket یک پلاگین افزایش سرعت سایت در حد باورنکردنی می باشد با این افزنه می توانید سرعت سایت وردپرس خود را در حد موشک افزایش داده و بالا ببرید. در حال حاظر WP Rocket به عنوان بهترین و پر فروش ترین افزونه افزایش سرعت وردپرس شناخته شده. اگر شما هم از آن دست از افرادی هستید که سرعت سایتتون پایینه و می خواید سرعت سایت رو افزایش بدید با ما همراه باشید تا یکی از حرفه ای ترین افزونه های افزایش سرعت رو بهتون معرفی کنیم. مطمئنا تا به حال افزونه های زیادی در این زمینه مشاهده کردید که هر کدوم به نحوی سرعت سایت رو بالا میبرن اما ممکنه راضی کننده نباشه در اینجا ما بهترین این افزونه ها رو انتخاب کردیم تا شما بتونید به راحتی سرعت سایت خود را تا حد ممکن افزایش بدید. افزایش سرعت سایت وردپرس WP Rocket ( سرعت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق دانشجویی سبک زندگی مدرن و افزایش آمار طلاق

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
سبک زندگی مدرن و افزایش آمار طلاق   فهرست مطالب : خانواده، مقدس‌ترین نهاد در اسلام تغییر سبک زندگی و دوری از آموزه‌های اسلام استراتژی غرب در تغییر هویت زن مسلمان قبح زدایی از مغبوض‌ترین حلال خدا نتیجه‌گیری   در فرمت Word و قابل ویرایش قابل استفاده در پایان نامه ها و تحقیقات پژوهشی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 151 )
   1       2       3       4       5       ...       11    >>