X
تبلیغات
رایتل

مقاله کامل ارتقای سلامتی در جوامع مختلف

شنبه 29 آبان 1395

مقاله کامل ارتقای سلامتی در جوامع مختلف


بنام خدا

Health Promotion

Health Promotion ( ارتقاء سلامتی ) یک موضوع جدید بوده و هنوز بطور کامل آنطور که باید پذیرفته نشده است . اگر چه افزایش دوره های آکادمیک نشان دهنده این است که این موضوع بتدریج جای خود را باز می یابد و روز به روز توسعه بیشتری پیدا می کند .

با نگاهی به آمار و ارقام در می یابیم که در اکثر کشورها . امروزه ، الگوی بیماری تغییر یافته است ، به گونه ای که بیماریهای عفونی و مرگ و میر کودکان و مادران کاهش یافته است و در مقابل مرگهایی که در کشورهای توسعه یافته روی می دهند به دلیل مشکلات مربوط به شیوه زندگی (Life style ) بوده که می توان از بسیاری از این مرگها از طریق افزایش کیفیت زندگی quailty of life پیشگیری نمود . اگر ما بتوانیم به افراد کمک نماییم که ورزش منظم کرده . غذای مغذی بخورند ، نحوه مقابله با استرس را فرا بگیرند و شبکه های اجتماعی ( Social network ) را گسترش داده و شرایط اقتصادی را بهبود بخشیم ، ارزشهای زندگی را برای افراد آشکار سازیم ، می توانیم آنها در راه رسیدن به سلامتی یاری نماییم و بدین ترتیب توجه به سوی رفتار فردی جلب گردیده و رفتار فردی به عنوان علت اولیه بسیاری از بیماریهای جدید ( Modern disease ) در نظر گرفته شده و در حقیقت با تغییر مفاهیم بیماری ، سلامت ، Health promotion از پشت صحنه نیازهای سلامتی و بهداشت ، پا به عرصه حضور گذاشت .

تاریخچه

قبل از دوره رنسانس ، سلامتی و رفاه بطور ضمنی با مذهب در ارتباط بودند ، بیماری اغلب به عنوان پیامد اشتباهی در زندگی و یا تخلف از تابوهای اجتماعی
( Social taboos ) محسوب می شد ، به هر حال دوره های پزشکی اروپا
( Hippocratic Bc 600 Medicine تا AD200 و AD 1500 modern tradition تا زمان حال ) هر یک با گشودن قید بندهای خود از ریشه های مذهبی که در ابتدا به عنوان منبع آنها پذیرفته شده بودند ، به قدرت دست یافتند .

health promotion در پیوند با Hippocratic medicine شکل گرفت ولی نه تحت همان نام در حقیقت عبارت H.P ( از این به بعد به جای عبارت Health promotion مخفف.H.P بکار می رود) از 1973 مطرح گردید (در معنایی که اخیراً استفاده می شود). در همین راستا می توان از بیانیه Mare Lalonde ( 1974 ) وزیر بهداشت و رفاه کانادا نامه برد . که چشم اندازی جدید به روی بهداشت و سلامتی کانادا باز نمود .

بیانیه فوق الذکر ، بیانیه ای مهم است ، چرا که نه تنها عجیب و نادر می باشد که وزیری نظرات خود را بدینگونه انتشار دهد بلکه وی در این بیانیه علتهای ضعف سلامتی را به گونه ای اساسی به منابع non – medical استناد داد و چهار علت زیر را مشخص نمود:

عدم کفایت در ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه واقعی

فاکتورهای رفتاری ( فرادی – گروهی )

ویژگیهای bio – physical

آلودگیهای محیطی

وی مفاهیمی شجاعانه را مطرح نمود که اثر خودش را هم داشت ، بطوریکه دولت امریکا به تغییر سیاست رایج خود از درمان بیماری به پیشگیری رای داد . دیدگاه Lalonde دیدگاهی عملکردی ( functional ) از سلامتی بود ، که در آن اجزاء رفتار انسانی ، محیط ، شیوه زندگی ( life style ) و سازمانهای مراقبت کننده بهداشتی
( سازمانهای خدمات بهداشتی ) مد نظر قرار گرفته بودند . یکی از جنبه های مهم سلامت در دیدگاه وی طرح شیوه زندگی ( life style ) به عنوان یکی از تعیین کننده‌های مهم سلامت بود .

Lalonde سلامت را موضوعی Subjective دانست و آن را به گونه ای holistic
( کلیت ) معرفی نمود که ترکیبی از مسئولیت افراد در محیط اطراف می باشد . این دیدگاه مشابه تعریف اخیر WHO است که از علتها و دیدگاههای بیولوژیک سلامتی به عنوان اجتماعی ( Social ) و کلیت ( holistic ) آن حرکت نموده است . ا ز طرف دیگر دیدگاه WHO , Lalonde را برانگیخت تا کنفرانس مشهور Alma Ata را برگزار نماید که به بیانیه آلما آتا منجر گردید ( Health for all = HFA / 2000 سلامتی برای همه ( WHO / 1977 ) که اساسی برای H.P. شد و بعد از آن نیز کنفرانس H.P.
( November 1986 ) در Ottawa با شرکت 200 نماینده از 38 ملیت برگزار گردید . در این کنفرانس بحثها بر اساس نیازهای کشورهای صنعتی بود که با در نظر گرفته مشابهات به دیگر نواحی تعمیم داده شده . تا این زمان توافقی جدی در زمینه تعریف H.P. وجود نداشت اما منشور اوتاوا که نتیجه کنفرانس اوتاوا بود تعریفی ازارائه داد که مورد قبول همگان واقع گردید ( بر اساس اصول Primary Health care = PHC در کنفرانس آلماآتا ) . بنابراین می توان نتیجه گرفت که منطق ارائه استراتژی برای سلامتی از فعالیهای WHO نشأت گرفته است ، در حقیقت WHO حرکتی اساسی از مدل پزشکی (Medical ) مراقبتهای بهداشتی به سمت مفهوم چند نظامنامه ای ( Multdisciplinary ) ارتقاء سلامتی ( H.P. ) آغاز کرده و بدین ترتیب H.P. که از دوران رویایی ( embryonic ) خود در اواخر دهه 1960 ، به سرعت در ربع آخر قرن بیستم بالغ شد ، نمونه ای از انحراف از تأکید فردی بر مشکلات پزشکی به دیدگاه ساختاری وسیع تر بود که شامل مد نظر قرار دادن معیارهای محیطی اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و قانونی برای ارتقاء سلامتی می باشد . درحقیقت H.P. سلامتی را به عنوان رویدادی درون یک سیستم پیچیده از متغیرها آمیخته با فاکتورهای روانشناختی و biomedical فردی را درون یک مفهوم محیطی و Socio – ecological درنظر گرفت.

تعریف Health promotion

کمتر از نصف قرن پیش ، H.P. چیزی بیشتر از آموزش بهداشت ( Health education ) معنی نمی داد ، ولی این مفهوم رشد و بالغ گردید و به حرفه ای جدید تبدیل شده آنچه ما امروزه به عنوان H.P. می شناسیم ، شامل فعالیتهایی از قبیل سیاستهای بهداشتی که هدفشان بهبود سلامتی است ، مداخلات کلینیکی با هدف جلوگیری از بیماری آموزش با هدف قادر سازی مردم برای کنترل سلامتی خود در تعدادی از ملاحظات با هدف تقویت جوامع و افزایش اهمیت اجتماع است . تمام این فعالیتها به شکلی بسیار مناسب در تعریف منشور Ottawa ارائه گردیده است .

منشور اوتارا ( Ottawa charter / WHO / 1986 ) بطور وسیع به عنوان چهارچوبی برای H.P. جدید و تعریف اساسی آن پذیرفته شده است . از این دیدگاه H.P. عبارت است از :

فرآیند قادر سازی مردم به منظور کنترل و بهبود سلامتی خود .

و به پنج مفهوم ( Concept ) مختلف H.P. تأکید می نماید از طریق :

سیاستهای بهداشت عمومی health public policy

مشارکت جامعه community participation

توسعه مهارتهای فردی personal skills development

re-oriented health services and the creation of supportive environment .

هدایت مجدد خدمات بهداشتی و ایجاد محیط حمایت کننده

عده ای بر این عقیده اند که این تعریف قلمرو فعالیت H.P. را گسترده کرده و هدف آنرا نشان می دهد . به هر حال این موضوع ممکن است توسط ادارات ، سازمانها و یا سیاستمداران که سیاستهای H.P. را در کشور پایه ریزی می نمایند ، کاملاً نادیده انگاشته شود . البته از آنجا که این تعریف قدرت کنترل سلامتی را از سازمانها به مردم منتقل می نماید ، سیاسمتداران نمی توانند آن را به طور کامل طرد نمایند . لیکن از طریق سهل انگاری و نادیده انگاشتن آن می توانند در برابر آن مقاومت نمایند .

از طرف دیگر این تعریف تا حدودی دارای ایهام نیز می باشد که در ارتباط با ایهام تعریف سلامت می باشد همچنین H.p. یکی از اولین اقدامات مهم در مداخله دادن نظامهای مختلف ( interdisciplinery همراه با public health ) در سلامتی است و به نظر می رسد که بطور اساسی از غلبه medicine رها شده است ، در حالیکه medicine سهم خود را در H.P.. دارد ، اما انگیزه اصـلی آن medicine یا medical model نیست .

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه

تعریف ارتقای سلامتی

empowerment & impowerment

تعاریف کاربردی ارتقاء سلامتی

دیدگاههای ارتقای سلامتی

ارتقای سلامتی و بهداشت عمومی جدید

ارتقای سلامتی و آموزش بهداشت

ایدئولوژیهای موثر بر ارتقای سلامتی

ارتقای سلامتی و بازاریابی اجتماعی

اصول ارتقای سلامتی بر اساس منشور اوتاوا

ساختار ارتقای سلامتی

سیاستهای ارتقای سلامتی

فعالیتهای عمده ارتقای سلامتی

گروههای هدف و ارتقای سلامتی

health literacy و ارتقای سلامتی

قلمرو ارتقای سلامتی

نقش کارکنان ارتقای سلامتی

مراحل لازم در اجرای برنامه های ارتقای سلامتی

اعتبار اجتماعی مداخلات ارتقای سلامتی

پیشنهاداتی در رابطة با اثر بخشی برنامه ها

ارزیابی برنامه های ارتقاء سلامتی

ویژگیهای برنامه ارتقاء سلامتی در جهان سوم

ارتقاء چه زمانی خاتمه می یابد ؟

ارتباط ارتقاء سلامتی و علوم مختلف

اولین ژورنال و کنفرانس در زمینه ارتقاء سلامتی

فهرست منابعخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی سازمان بین‌المللی کار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان

شنبه 29 آبان 1395

بررسی سازمان بین‌المللی کار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان

مقدمه

1- سازمان بین المللی کار (ILO) نقش رهبری کننده بین المللی را در اشتغال جمعیت جوان در چهارچوب شبکه اشتغال جوانان دبیر کلی سازمان ملل متحد و قطعنامه هیئت کل سازمان ملل متحد دربارة «ارتقای اشتغال جوانان» ایفا می کند. هم چنین این موضوع به اهداف توسعه هزار ساله سازمان ملل متحد بخصوص هدف هشتم واگذار گردید که توسعه و اجرای راهبردهای کار شایسته و مولد را برای جوانان به عنوان یک هدف در همکاری با کشورهای در حال توسعه، مد نظر قرار می دهد. این مسئولیت‌ها، انعکاسی از توافق پایدار مشارکین ILO و سازماندهی جهت ارتقای کار شایسته برای تمامی مردان و زنان جوان می باشد.

2- در نوامبر سال 2003، هیئت دولتی ILO، اشتغال جوانان را به عنوان یک موضوع برای بحث عمومی در کنفرانس بین المللی کار در ژوئن 2005 تعیین کرد. در تدارک برای بحث عمومی، هیئت دولت، اجرای یک گردهمایی سه جانبه درباره اشتغال جوانان را به اثبات رساند یعنی: راه پیش رو در اکتبر 2004. موضوع اصلی این مباحثه عبارت از بررسی خط مشی های ملی و برنامه‌های مبتنی بر تشویق ایجاد مشاغل دارای کیفیت برای مردان و زنان جوان و تعیین زمینه‌های اولیه توافق درباره ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مساله بود، به عبارت دیگر «اقدام به تهیه چارچوبی برای مباحثات کامل تر درباره این مساله در کنفرانس بین المللی کار در ژوئن 2005 بود، جائیکه نتایج جامع تری تصمیم گیری خواهند شد».[1]

3- گزارش این کنفرانس، جوانان: مسیرهائی برای کار شایسته، با یک بررسی کلی از اشتغال جوانان و عوامل اجتماعی – اقتصادی شروع می شود که به جمعیت جوان در کسب کار شایسته کمک می کند و پشت سر آنهاست. این گزارش ابداعات در سطح ملی را مورد بحث قرار می دهد، درسهای کلیدی در تنظیم خط مشی ها و برنامه های موفق را تعیین می‌کند. این گزارش هم چنین حمایت ILO را از مشارکت کنندگان در ارتقای کار شایسته. برای جمعیت جوان نشان داده و دستاوردها و ابزارهایی که برای مشارکت کنندگان مفید بوده و یا می توانند مفید واقع شوند را روشن می کند.

4- مجموعه مستندات این کنفرانس شامل اقلامی است که می توانند منابع با ارزشی باشند یعنی نتایج گرد همایی اکتبر 2004 و گزارش ILO درباره روند اشتغال جهانی برای جوانان، سال 2004.

فصل اول

اشتغال جوانان: ظرفیت بالقوه و چالش‌ها

1- چالش اشتغال جوانان تا زمانیکه توسط شرایط کلی اشتغال احاطه شده باشد، ابعاد خاص خودش را دارد که نیازمند عکس العملهای ویژه‌ای می‌باشد. در کشورهای در حال توسعه، حداکثر نمودن ظرفیت های کارکنان جوان، موضوع اساسی و مرکزی در ارتقای رشد کاهش فقر و توسعه می باشد. در هر دو کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تعدادی از عامل‌های اقتصادی و اجتماعی در انتقال به دوره کار بزرگسالان تاثیر می گذارند که این عوامل شامل تبعیض ها و محرومیت های اجتماعی و هم چنین روندهای دوره‌ای و ساختاری در اقتصاد می باشد. تاثیر نامتعادل جهانی شدن اقتصاد یک توجه جهانی برای اشتغال جوانان است. (مربع مستطیل 1/1 را درباره تغییر یافتن تعاریف جوان نگاه کنید).

مربع مستطیل 1/1

تعریف جوان

کشورها در تعریف جوان و نوجوان به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر دارند که از سن 7 سالگی آغاز شده و تا سن 39 سالگی تغییر می کند. بطور مثال در کشور اوگاندا، جوان به شخص 12 تا 30 ساله اطلاق می شود در حالیکه در کشورهای نیجریه و بنگلادش، این سن بین 18 و 35 سال می باشد. بطور کلی1، جوان به عنوان مرحله‌ای در دوره زندگی قبل از اینکه دوره بزرگسالی شروع شود، تعریف شده است که توسط عواملی از قبیل متوسط سنی که در آن، جمعیت جوان، تعلیم و تربیت و آموزش فنی اولیه را تمام می کنند و متوسط سنی که در آن انتظار می رود نقش بزرگسالان را در اجتماع ایفا کنند. وضعیت قانونی «جوان» در یک کشور به دلایلی از قبیل ازدواج، حق رای، حقوق کشوری، جرایم جنایی، واجد شرایط بودن برای خدمت سربازی یا توافق برای خدمات پزشکی می تواند تغییر کند. به لحاظ اینکه این ویژگیها از یک کشور به کشور دیگر تفاوت دارند و بین کشورها تغییر می کنند، نیازمند لحاظ شدن در بررسی خط مشی‌های ویژه در مورد جوانان می‎باشد.2

این گزارش، تعریف کلی تر و گسترده از جوانانی که قبل از مرحله وارد شدن به حیات بزرگسالی هستند را به دست می‎دهد. آمار اظهار شده در این گزارش منعکس کننده تعریف یکسان شده سازمان ملل متحد از جوان به عنوان سن بین 15 الی 24 سال می‎باشد.3

1- ILO: گردهمایی درباره «جهانی شدن و آینده جوانان در آسیا» توکیو،ژاپن، 2003 دسامبر 2004 گزارش کشوری بنگلادش، صفحه 4- Forth coming on the public access در www.ilo.org/youth

2- کازانوا: local development, productive networks and training

3- UN: Statistical charts and indicators on the situation of youth 1970-1990

1.1. بررسی روندهای بازار کار جوانان

6. یک نگاه دقیق در مشارکت مردان و زنان جوان در بازار کار از لحاظ جنبه‌های متفاوت قضیه، در ذیل به منظور ایجاد مرحله‌ای برای بحث درباره مشکلات اساسی ارایه می‌شود[1].

اشتغال

§ در سطح جهانی، کمتر از نصف جوانان موجود برای کار، در سال 2004 شغل داشتند.

§ بسیاری از جمعیت جوان در وضعیت اشتغال ناقص به عنوان مزد و حقوق بگیران پاره وقت غیر داوطلبانه به سر می برند یا کارکنان موقت (کوتاه مدت) یا در کاری با بهره وری ناکافی هستند.[2]

کیفیت کار

§ اکثریت گسترده‌ای از جوانان جهان در بخش غیر رسمی کار می کنند. در آفریقا، 93 درصد از مشاغل جدید و در آمریکای لاتین، تقریباً تمامی مشاغل جدیداً ایجاد شده (برای وارد شوندگان جوان به بازار کار) در بخش غیر رسمی هستند. کارکنان جوان بخش غیر رسمی، ساعتهای طولانی با دستمزدهای کم، تحت شرایط بدو ناپایدار، بدون دسترسی به حمایت های اجتماعی، آزادی انجمن‌ها و مذاکرات دستجمعی، کار می کنند.

§ بنابر یک برآورد، حدود 59 میلیون جوان در سنین 15 الی 18 سال در شکلهای کار خطرناک در حیطه جهانی هستند[3].

بیکاری

§ نرخ بیکاری جوانان بطور پایداری در سطح جهان بالا است، برآوردهای اخیر حکایت از 88 میلیون جوان یا 47 درصد از کل بیکاران، همراه با زنان جوان در بسیاری از کشورها که محتملاً بیکارتر از مردان جوان هستند، دارد.

§ این الگو به نظر می رسد احتمالا ادامه یا در غیاب رشد اقتصادی قابل توجه اقتصادی و توسعه، ضایعات بیشتری داشته باشد زیرا رشد جمعیت و ورود نفرات بسیار جوان به بازار کار در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و علیرغم کاهش حجم جوانان در کشورهای OECD، ادامه دارد.

§ نرخ بیکاری جوانان در تمامی مناطق جهان عموماً بیشتر از نرخ های بیکاری کلی هستند. در هر کشوری که داده‌های ILO موجود هستند، نرخ‌های بیکاری جوانان از نرخ‌های بیکاری بزرگسالان پیش می گیرند. نسبت نرخ بیکاری جوانان به بزرگسالان 3 به 5 در سال 2003 بود.

§ بیکاری مداوم می تواند جوانان را غیر قابل تحمل تر برای انفجار های اجتماعی بنماید. اطلاعات درباره میزان و تاثیر بیکاری بلند مدت در بین جوانان بطور سریعی مورد نیاز است طوری که سیاست گذاران بتوانند جوانان را در برنامه‌های مرتبط به بیکاری بلند مدت هدف گذاری کنند و به آنها کمک کنند که به اجتماع با بهره‌وری بالاتر وارد شوند

اشاره به راه پیش روی

281- اختلاف بین چالش اشتغال جوانان و چالش عمومی اشتغال به جوانان کمک می کند که از حق کمک به شروع استفاده کنند تا تضمینی باشد برای اینکه آنها راه کار شایسته را دنبال کنند. مدت زمانی طولانی برای رسیدن به این مسیر طول می کشد یا چنانچه مسیری وجود نداشته باشد، چالش مذکور دشوارتر می شود.

282-بنابراین خط مشی برای جوانان باید بر آنچه که حمایت از زنان و مردان جوان را در یک گذر موفقیت آمیز از کودکی و تحصیلات بزرگسالی و کار را فراهم می آورد، تمرکز یابد.

بر این منوال، اولین قدم عبارت از یک تحصیلات مستحکم می باشد که با فرصت های واقعی برای مشاغل شایسته همراه است . نیاز است که دامنه ای از خط مشی ها با تمرکز بر جوانان جستجو شود و با توسعه ساختار اداری مناسب و شرایط مناسب برای اشتغال جوانان ترکیب شود که این تمرکز را ابقا نماید و به ما اجازه دهد که به طور موفقیت آمیزی به چالش هجوم ببریم.

283-کشورهای پیرامون دنیا در جستجوی ارتقای فرصت ها برای مشاغل شایسته برای شهروندان جوانشان می باشند و تشخیص می دهند که ایجاد مسیرهایی برای کار شایسته برای مردان و زنان جوان هر کس را بهره مند می سازد، افراد، خانواده ها، اجتماعات و جامعه: دولت ها و شرکای اجتماعی و هم چنین سازمان های داخلی دولت، آژانس های اجتماعی وطنی و سازمان های بین المللی درباره تداوم بیکاری جوانان دو برابر بیشتر از نرخ بیکاری بزرگسالان علاقمند هستند و این واقعیت که وقتی جوانان در اشتغال هستند اغلب در پایین تر از شرایط مناسب، در بخش غیر رسمی اقتصاد، یا در مشاغل ناایمن در بخش اقتصاد رسمی کار می‌کنند. اهمیت اقدامات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سوخت رسان این توجه است و با این احتمال شدیدتر می شود که چنانچه کاری انجام نشده است وضعیت جاری ادامه خواهد داشت، یا بدتر خواهد شد، با توجه به اینکه نیروی کار جوان به رشد خود در کشورهای در حال توسعه در آینده قابل پیش بینی ادامه خواهد داد و اینکه بیکاری جوانان حتی در کشورهایی که تعداد جوانان مرتبط کاهش یافته است، در سطح بالایی باقی خواهد ماند.

284-چنانچه فقر کاهش یابد، منافع حاصل از جهانی شدن در سطح وسیعی و به طور مساوی تقسیم خواهد شد و با توجه به فرصت های داده شده به جوانان، آنها رویاها، و توقعاتشان را محقق خواهند کرد و این امر مستلزم آن است که مسیرهایی ایجاد شوند که فرصت های جهانی را به مشاغل مولد، آزادانه انتخاب شده برای جوانان و همچنین برای نیروی کار به طور کل تبدیل کند[1]. خواه این مسئله در کشوری باشد که اتکای بیشتری به جوانان جهت مشارکت در اقتصاد و حمایت از اعضای وابسته خانواده باشد کشورهایی از قبیل صحرای آفریقا جایی که بیماری شایع ایدز، ظرفیت مولد نیروی کار را تباه کرده است یا خواه کشورهایی که بر اثر درگیری های نظامی ایجاد می شوند، جایی که جوانان ظرفیت بالقوه ای جهت ایجاد مشارکت مهم در تجدید ساختار دارند یا می توانند به عنوان یک عامل بی ثباتی در جامعه عمل کنند یا آنهایی که نیروی کار مسن دارند، منتظر بودن برای نارسایی مربوط به کارکنان با تجربه و دارای صلاحیت در آینده به واسطه بازنشسته شدن کارکنان مسن تر، در تمامی موارد فوق الذکر نیاز برای برنامه و خط مشی موثر برای مداخله در مسائل مورد تاکید است.

1/4- موضوعاتی برای بحث

1-محرومیت های عمده ای که جوانان در بازار کار با آنها مواجه هستند، چه هستند؟ نتایج فقدان دسترسی آنها به کار شایسته چیست؟

2- اجزای بسته های خط مشی ها و برنامه ها که کار شایسته را برای جوانان تشویق کند، چه هستند؟

نقشهای مربوط به دولت ها، سازمان های کارگری و کارفرمایی در ارتقای مسیرهای کار شایسته برای مردان و زنان جوان چه هستند؟

4- چه چیزی برای تضمین اینکه استانداردهای بین المللی کار، اشتغال جوانان را هدایت کند، مورد نیاز است؟

5- اولویت های خط مشی، تحقیقات، دفاع و کمک فنی ILO در خصوص ارتقای کار شایسته و مولد برای جوانان، چه خواهد بود؟

فهرست مطالب صفحه

- مقدمه...................................................................................................................... 1

- فصل 1- اشتغال جوانان: ظرفیت‌های بالقوه و چالش‌ها......................................... 3

1. 1. مرور کلی بر روند‌های بازار کار جوانان................................................ 4

2. 1. ظرفیت بالقوه عظیم و هزینه‌های خیلی زیاد: نیاز برای اقدام................... 9

1. 2. 1. هزینه‌های غفلت از اشتغال جوانان...................................... 9

2. 2. 1. مزایای سرمایه گذاری بر روی جوانان............................... 11

3. 1. چرا جوانان از بازار کار محروم هستند؟ مرور کلی واقعیت‌ها............ 13

1.3.1. تقاضای متراکم و رشد اقتصادی........................................... 14

1.3.2. اندازه جوانان مرتبط، حداقل مزدها و حمایت شغلی............... 15

1.3.3. تاثیرات دوره‌های کسب و کار................................................ 15

1.3.4. موضوعات قابلیت اشتغال پذیری............................................ 16

4. 1. ایجاد مشاغل دارای کیفیت.................................................................... 17

1.4.1. تضمین کیفیت مشارکین......................................................... 20

1.5. توانا کردن قابلیت اشتغال پذیری............................................................ 28

1.6. آسیب پذیری: چرا بعضی از جوانان در مقایسه با دیگران در بازار کار محروم تر هستند؟ تأثیر تبعیض و محرومیت................................................................................................................ 39

1.7. صدای جوانان و نمایندگی آنان: نقش سازمانهای کارگری و کارفرمایی 54

1.8. خلاصه: موضوعات اساسی.................................................................. 56

فصل 2- ایجاد مسیر برای کار شایسته جهت جوانان: ابداعات ملی............. 59

2.1. ایجاد مشاغل دارای کیفیت برای جوانان............................................... 59

2.1.1. دستاورد یکپارچه، مرتبط و جامع..................................................... 60

2.1.2. ابداعات خط مشی اقتصاد کلان......................................................... 67

2.1.3. خط مشی‌های بخشی.......................................................................... 70

2.1.4. توانمندسازی محیط قانونمند............................................................. 77

2.1.5. ابداعات در سطح کوچک.................................................................... 82

فهرست مطالب صفحه

2.2. افزایش دادن اشتغال پذیری جوانان.................................................................. 88

2.2.1. آموزش یکپارچه، تجربه کار و خدمات بازار کار............................... 88

2.2.2. تحصیل و آموزش فنی........................................................................ 95

2.2.3. اطلاعات و خدمات بازار کار............................................................ 103

2.3. خلاصه مطالب: درسهای اساسی.................................................................... 105

فصل 3-ILO ساختن راههایی برای کار شایسته جهت جوانان............................. 108

3.1. شبکه اشتغال جوانان:دادن یک شانس واقعی به جوانان درکار شایسته 109

3.2. توسعه راهبردهای اشتغال جوانان از طریق دستور کار شایسته....... 116

3.2.1. استانداردهای بین المللی کار و اشتغال جوانان................................ 116

3.2.2. گسترش دانش محوری برای اشتغال جوانان.................................. 122

3.2.3. دفاع سازمان بین المللی کار (ILO) از اشتغال جوانان................... 127

3.2.4. اشتغال جوانان: خدمات ILO برای موسسین................................. 132

3.3. ایجاد مشاغل دارای کیفیت – چشم انداز ILO............................................... 137

3.3.1. خط مشی‌های اقتصاد کلان مبتنی بر مرکزیت اشتغال..................... 138

3.3.2. خط مشی‌های توسعه بخشهای اقتصادی......................................... 140

3.3.3. مقررات بازار کار............................................................................. 141

3.3.4. خط مشی‌های فعال بازار کار........................................................... 143

3.4. ترقی دادن قابلیت اشتغال پذیری جوانان: چشم انداز ILO............................ 151

3.4.1. تحصیلات و آموزش فنی.................................................................... 151

3.4.2. برنامه‌های فعال آموزش بازار کار، قابلیت اشتغال‌پذیری را ترقی
می‌دهند.................................................................................................................... 161

3.4.3. مبارزه بر علیه تبعیض و محرومیت‌ها از طریق ابداعات هدفمند........ 167

3.5. خلاصه: پیام‌های اساسی................................................................................ 172

فصل 4- اشاره به راه پیش روی........................................................................... 175

4.1. موضوعاتی برای بحث.......................................................................... 176

فهرست مربع مستطیل‌ها صفحه

فصل 1.................................................................................................................... 3

1. 1. تعریف جوان.................................................................................................. 3

2. 1. کم رنگ شدن مشروعیت سیاسی و امنیت فیزیکی در کنیا............................ 10

3. 1. استانداردهای بین المللی کار و ایجاد اشتغال................................................ 17

4. 1. قطعنامه‌ مربوط به کار شایسته در بخش اقتصاد غیر رسمی....................... 27

5. 1. استانداردهای بین المللی کار و قابلیت اشتغال............................................... 28

6. 1. بیماری ایدز (HIV) و فرایند‌های آموزشی.................................................... 34

7. 1. توسعه کار آفرینی: سازمان‌های کار فرمایان در مکزیک.............................. 53

8. 1. اختصاص دادن خط مشی ها برای جوانان: سازمان کارکنان در اسپانیا..... 53

فصل 2.................................................................................................................... 59

2.1. PRSP: مشاوره و نمایندگی جوانان.............................................................. 66

2.2. مسافرت و توریسم: ظرفیت بالقوه‌ای برای جوانان........................................ 72

2.3. تصویب مقاوله نامه‌های مربوط به اشتغال جوانان........................................ 78

2.4. قانون درباره آموزش فنی جوانان و به کار گماری جوانان در بازار کار..... 79

2.5. ارتقای ایجاد اشتغال و توسعه مهارت ها برای جوانان محروم..................... 85

2.6. ایجاد راهبردها برای اشتغال جوانان در شهرهای آفریقایی: توصیه نامه‌ها.. 90

2.7. تحت پوشش درآوردن جوانان محروم........................................................... 100

2.8. خدمات همه جانبه بازار کار........................................................................... 105

فصل 3.................................................................................................................... 108

3.1. شبکه اشتغال جوانان (YEN): طرح‌ اقدام ملی برای اشتغال جوانان............. 108

3.2. قطعنامه‌های اخیر مربوط به اشتغال جوانان.................................................. 110

3.3. جوانان و اصول بنیادین و حقوق کار............................................................. 112

3.4. دستور کار اشتغال جهانی: ارتقای اشتغال، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی 114

3.5. استانداردهای بین المللی کار: ارتقای اشتغال................................................. 118

فهرست مربع مستطیل‌ها صفحه

3.6. استانداردهای بین المللی کار: حمایت از کارکنان جوان................................. 119

3.7. ابزارهای ILO: شرایط کار............................................................................ 121

3.8. ابزارهای ILO: جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل..................................................... 123

3.9. سازمان ILO: نماگرهای در حال توسعه....................................................... 124

3.10. گردهمایی‌های سه جانبه: پیشرفت دستور کار اشتغال جوانان.................... 128

3.11. نتایج و توصیه‌های درباره اشتغال جوانان حاصل از گردهمایی اخیر سه جانبه ILO 130

3.12. گفتگوی اجتماعی برای اشتغال جوانان......................................................... 131

3.13. ابزارهای ILO: توصیه‌های خط مشی گذاری مربوط به اشتغال جوانان.... 133

3.14. ایجاد تفاوت در سریلانکا.............................................................................. 134

3.15. ابزارهای ILO: فرصتهای اشتغال برابر از طریق قانون گذاری................ 142

3.16. ابزارهای ILO: توسعه اشتغال کاربر.......................................................... 144

3.17. ابزارهای ILO: توسعه بنگاه‌های اقتصادی و توسعه کار آفرینی................ 148

3.18. ابزارهای ILO: امور مالی اجتماعی............................................................. 150

3.19. ابزارهای ILO: ابداعات در توسعه منابع انسانی......................................... 153

3.20. کارآموزی سنتی برای افراد معلول.............................................................. 157

3.21. کارآموزی سنتی: نقاط قوت و ضعف.......................................................... 158

3.22. ابزارهای ILO: آموزش فنی مبتنی بر اجتماع.............................................. 162

3.23. پروژه‌های آموزش فنی برای توانمند سازی اقتصاد روستایی (TREE).... 163

3.24. ابزارهای ILO: خدمات بازار کار................................................................ 166

3.25. اشتغال جوانان و گنجایش اجتماعی در کوزوو (KOSOVO).................... 168

3.26. CINTERFOR: مشاهده اقدام خوب درباره آموزش فنی......................... 170خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد طرح ارتقای امنیت اجتماعی

شنبه 3 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه106 فهرست مطالب ابعاد حقوقی و روند طرح   قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم   عاملان طرح   شکایت چهل حقوقدان از نیروی انتظامی   بودجه ۱۰۳ میلیاردی   اقدامات پلیس پیرامون پوشش و روابط مردم   کنترل پوشش وبازداشت ها   کنترل ظاهر مردم در فرودگاهها   بازجویی از مردم پیرامون محل خرید لباس   کنترل خریدهای مردم   پلمپ عکاسی‌ها   دادگاه سیار و پرونده سازی   کنترل روابط افراد و «بدحجابی» در شرکت‌ها و   کنترل موبایل ها   طرح ارتقای امنیت اجتماعی       یک واحد «گشت ارشاد» در پارک ملت تهران. طرح امنیت اجتماعی در پارک‌ها نیز به اجرا در آمده‌است.[۱]   &la ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقدام پژوهی (چگونگی ارتقای سطح کیفی و کمّی دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی)

شنبه 3 مهر 1395
عنوان:اقدام پژوهی (چگونگی ارتقای سطح کیفی و کمّی دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی) نوع فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحه:47 چکیده باموفقیت دراجرای این طرح، به این نتیجه رسیدیم که؛ طراحی و تبیین الگوی مناسب آموزشی در مدارس بدون توجه به پژوهش کاری پر هزینه و گاه بی فایده است . فقط در صورت همسویی آموزش با جریان پژوهش است که می توان به تحقق اهداف توسعه امیدوار بود . آموزش صحیح روش تحقیق می تواند دانش آموزان را برای سال های بعد بویژه در دوره های آموزش عالی آماده کند . در مورد استفاده از این طرح در سال های آینده با ایجاد تغییراتی در نحوه اجرای آن برای مقاطع مختلف تجدید نظر خواهیم کرد. مقدمه نظام آموزشی هر کشور به عنوان یک نظام پویا و هدفمند، در تولید و رشد علمی ‌نقش بسزا و سازنده‌ای را ایفا می‌کند و در صدد افزایش تولید دانش می‌باشد. در عصر دانش و نو‌آوری که منبع اصلی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد ارتقای اثر بخشی مطالعات مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت ریسک

شنبه 3 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه12 فهرست مطالب 2-تحلیل و مدیریت ریسک   3-مهندسی ارزش   3- نمونه مطالعات   7- نحوه محاسبه ریسک در کارگاه‌های مهندسی ارزش   مراجع   8- تحلیل و نتیجه‌گیری   ارتقای اثر بخشی مطالعات مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت ریسک                   حسین مهدیخانی[1]، سید مهدی رضوی[2]، داودرضا عرب[3]   1و2و3 شرکت مهندسان مشاور کریت کارا- صندوق پستی1415/14515   mehdikhani@kuritkara.com       چکیده   مهندسی ارزش ابزار موثر تصمیم سازی برای مدیران می‌باشد. مطالعات ارزش فرصت‌های مناسبی برای کاهش هزینه طول عمر، بهبود کیفیت، بهبود ساخت‌پذیری، کاهش زمان ساخت، افزایش طول عمر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقدام پژوهی (چگونگی ارتقای سطح کیفی و کمّی دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی)

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
              فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 56 اقدام پژوهی (چگونگی ارتقای سطح کیفی و کمّی دانش آموزان در فعالیت های پژوهشی) چکیده باموفقیت دراجرای این طرح، به این نتیجه رسیدیم که؛ طراحی و تبیین الگوی مناسب آموزشی در مدارس بدون توجه به پژوهش کاری پر هزینه و گاه بی فایده است . فقط در صورت همسویی آموزش با جریان پژوهش است که می توان به تحقق اهداف توسعه امیدوار بود . آموزش صحیح روش تحقیق می تواند دانش آموزان را برای سال های بعد بویژه در دوره های آموزش عالی آماده کند . در مورد استفاده از این طرح در سال های آینده با ایجاد تغییراتی در نحوه اجرای آن برای مقاطع مختلف تجدید نظر خواهیم کرد. مقدمه نظام آموزشی هر کشور به عنوان یک نظام پویا و هدفمند، در تولید و رشد علمی ‌نقش بسزا و سازنده‌ای را ایفا می‌کند و در صدد افزایش ت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شیوه نامه ارتقای دانشجویان دکتری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام-مصوب ۱۳۹۵

یکشنبه 28 شهریور 1395
شیوه نامه ارتقای دانشجویان دکتری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام-مصوب ۱۳۹۵ چه کنیم تا در دانشگاه امام صادق هزینه‌های کمتری بپردازیم؟ نوشتن مقاله،‌کتاب،تدریس چند امتیاز دارد؟ چه معدلی را باید کسب کنیم؟ از چه ترمی می‌توانیم ارتقا پیدا کنیم؟ سایر شرایط و اهم ملاحظات ارتقا چیست؟ با امضای رئیس دانشگاه امام صادق علیه السلام فایل پی دی اف در ۲ صفحه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد بررسی سازه ها وراههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار

سه‌شنبه 23 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:55 فهرست مطالب:   ارتقای اثر بخشی نیروی کار موفقیت و اثر بخشی ی سازه ها اثر بخشی گروههای کار عوامل تعیین کننده اثر بخشی کار نظریه تقویت واثر بخشی پاداش برای اثر بخشی مدیر : پاداش برای حرکت در راستای هدفهای جدید : کار مزد های فوق العاده برای کادر فروش : پاداش برای داشتن مهارت : پاداش برای نیروی کار تند آموز : پاداش متناسب با تواناییها : پاداش متناسب با افکار مشارکت جویانه ونو آوری : نتیجه گیری توجه به شناخت اجتماعی هم در سازمانهای خدماتی وهم درسازمانهای تولیدی برای حصول به عملکرد مورد انتظار واستاندارد متفاوت است . مداخله بازخورد عملکرد در الگوی تغییر رفتار سازمانی عمدتا شامل هدفهای از پیش تعیین شده ونمایش هندسی اطلاعات رفتارهای عملکرد کارکنان است تقویت کنن ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

‌21راز استخدام و ارتقای شغلی در بازار کار ایران

یکشنبه 21 شهریور 1395
           ایــن کتــاب زنـدگی شما را تغییر میدهد... 21 راز استخدام و ارتقای شغلی در بازار کار ایران + نسخه رایگان بعد از خواندن این کتاب با خود میگویید :چقدر نکته بود که من از آن غافل بودم و چه موقعیت های خوبی که بخاطر همین ندانستن از دست دادم.   قرار نیست با خواندن یک کتاب زندگی‌تان متحول شود ، ولی کسانی که این ۲۱ راز مهم را می دانند و به آن عمل می کنند در زندگی شغلی موفق تر بوده و درآمد بیشتری کسب می کنند . بازار کار ایران و موقعیت های شغلی و استخدام در حال تغییر است ، توقعات کارفرماها و مدیران تغییر کرده ، آنها به دنبال چیزهای جدیدی در نیروی مورد نظر خود می گردند. بسیاری از کارجویان ایرانی و کسانی که هم اکنون مشغول به کار هستند ، هیچ اطلاعی از این تغییرات ندارند ، و به همین دلیل گرفتار بیکاری یا عدم رضایت شغلی می شوند. بیکاری ، عدم م ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مدیریت ریسک ، رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها

شنبه 20 شهریور 1395
عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. برای مدیر مؤثر این چالشها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگیهای خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. به طورکلی، ریسک با مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندیهای متنوع دارد. یکی از این طبقه‌بندیها ریسک سوداگرانه و ریسک خطرناک است. تمامی اشکال ریسک شامل عناصر مشترکی چون محتوا، فعالیت، شرایط و پیامدها هستند. طبقه بندی دیگر ریسک استراتژیک و ریسک عملیاتی است. مدیریت ریسک به مفهوم سنجش ریسک و سپس اتخاذ راهبردهایی برای مدیریت ریسک دلالت دارد. انواع ریسک ها برحسب احتمال وقوع و تأثیر آنها قابل تقسیم است که نتیجه آن پورتفوی ریسک و اعمال استراتژی‌های مناسب (ا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

(مقاله ارتقای شغلی) بررسی تحلیلی بر روش های تدریس درس تاریخ

جمعه 19 شهریور 1395
مقدمه می‌توان به یاد آورد که در دهه‌های اخیر چندین بار محتوای درس تاریخ در دوره متوسطه بحث‌انگیز شده، حتی به عرصه مطبوعات هم رسیده است. از آنجا که در حوزه تاریخ معاصر ایران نگرش‌های متعددی وجود دارد و این دوره از تاریخ، در سال سوم متوسطه برای همه رشته‌های دبیرستانی تدریس می‌شود، مراقبت و توجه بیشتری نسبت به آن نشان داده می‌شود. چه بسا این حساسیت برای تاریخ دوره باستان یا دوره اسلامی اعمال نمی‌گردد. از این رو ورود هر یک از نگاه‌ها به صفحات کتاب تاریخ، نقد و نظرهایی در پی دارد. البته طبیعی است آنچه در پایان کار در منظر دانش‌آموزان قرار می‌گیرد، قرائت رسمی از رخدادهاست، نه دیدگاه‌های چالش برانگیزی که معمولاً در حوزه‌های خصوصی‌تر تاریخ پژوهی مطرح می‌گردد. روی سخن در اینجا، نه این موضوع، بلکه طرح این نکته است که آیا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله ارتقای شغلی: بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان

جمعه 19 شهریور 1395
مقدمه  بدون شک ، این برداشت که افت تحصیلی به معنای ناتوانی دانش آموز در یادگیری مواد و محتوای درسی است ، نادرست و غیر منطقی است . ناتوانی ممکن است از توانایی های افت تحصیلی به معنای تنزل از یک سطح بالاتر به مرتبه ی پایین تر در تحصیل و آموزش و یا کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطحی رضایت بخش به سطحی نامطلوب است . باتوجه به این تعریف مقایسه و سنجش سطح عملکرد بر اساس نمرات تحصیلی قبلی و فعلی بهترین شاخص افت تحصیلی است . ولی آیا واقعاً این چنین است . آیاامتحان می تواند توانایی ها و ناتونایی های فرزندانمان رابه آموزش بکشد ؟ عصردانایی ، عصرآموزش ، فراگیری و یادگیری مستمر و مادام العمر را به امری حیاتی در سرنوشت افراد ، خانواده ها ، گروه ها ، کشورها و حتی نوع بشر تبدیل نموده است و ازسوی دیگر عوارض ناشی از بی قیدی های تربیتی و حذف ارزش های معنوی و پیامد های مرگبار روحی و روانی ومادی و معیش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله ارتقای شغلی: بررسی علل بی انضباطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی

جمعه 19 شهریور 1395
مقدمه اطمینان راسخ داریم که تربیت مقدم بر تعلیم است و برای اینکه نتیجه دلخواه دانش آموزان و زحمات خانواده ، دبیران ،مشاورین و...زایل نشود، باید دانش آموزان را به سیستمی منظم ، منطقی و منسجم هدایت کرد، یعنی اگر آموزشگاه موفق شود نظم و انضباط خاص خود را حاکم کند ، دانش اموز بیشترین استفاده را از امکانات خواهد برد. روابط صمیمانه والدین با فرزندان، مدیران با شاگردان و همدلی و همراهی و تعامل مطلوب و زبان تایید و تشویق و تکریم ، کلام صادقانه و گذشت و صبوری و ایثار، سبب تقویت خود پنداری مثبت و تقویت رفتارهای مطلوب و حذف رفتارهای نامطلوب می گردد، بالعکس هر گونه تعارض و تضاد فکری و تهدید و تکذیب مستمر می تواند بذر بسیاری از رفتارهای نامطلوب همانند لجبازی، پرخاشگری ، بی تفاوتی ، اضطراب ، افسردگی ، بی نظمی و...را در نهاد فرزندان و شاگردان بارور سازد. باید بدانیم که هر گونه تعارض و تضاد فکری و رف ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله ارتقای شغلی: بررسی نقش و جایگاه معاونین و مربیان پرورشی مجتمع های شهری و روستایی

جمعه 19 شهریور 1395
مقدمه هنگامی که با روی کار آمدن دولت اصولگرای دولت نهم به ریاست جناب آقای دکتر احمدی نژاد که خود یک انسان فرهیخته، زحمتکش و دلسوز این نظام است و با شروع به کار مجلس هفتم که مجلسی فرهنگی و همگام با دولت و همچنین انتخاب آقای پیشنمازی به عنوان معاونت پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش که ابتدای امر در وزارت بی یار و یاور بود و با سفرهای استانی متعددی که داشت با شور و حرارت وصف ناشدنی و اعتقاد و التزامی که در ایشان نسبت به عملی کردن فرمایشاتشان داشت بارقه امید در دل کسانی که نقایص را می دیدند و کاری از دستشان در سطح کلان بر نمی آمد، درخشیده و خصوصا با افزایش ساعات نیروهای اختصاصی به مدارس در حوزه پرورشی این نورامید تبدیل به گرمایی از جنس همدلی و بشارت به آینده ای که بسیاری آن را تیره و تار می بینند و آن را از دست رفته می دانند گردید. اما با تمامی تلاش هایی که در دولت و مجلس و با وجود دس ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله ارتقای شغلی: شیوه های بهبود تربیت بدنی در مدارس

جمعه 19 شهریور 1395
مقدمه در مقاله حاضر در پی آنیم تا با ایجاد برخی سؤالات اساسی در زمینه ی تربیت بدنی و با فراخواندن دبیران تربیت بدنی مدارس به تفکر در مسائل ساده ی ورزش دانش آموزان با هم اندیشی گامی در راه بهبود تربیت بدنی در مدارس برداشته شود.      تربیت بدنی فرایندی است آموزشی – تربیتی که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد ابعاد مختلف انسانی از طریق فعالیتهای جسمانی است. تعریف فوق برداشتی است کلی از تعلیم و تربیت که نشان دهنده ی فرآیند مستمر یادگیری و تکامل کلی در طول زندگی است. تربیت بدنی شامل کسب و پردازش مهارت های حرکتی، توسعه و نگهداری آمادگی جسمانی برای تندرستی و سلامت، کسب دانش علمی درباره ی فعالیتهای جسمانی و تمرین و توسعه ی تصور ذهنی از فعالیتهای جسمانی به عنوان وسیله ای برای بهبود اجرا و عملکرد انسان است. تربیت بدنی نه تنها به فواید جسمانی حاصل از شرکت در فع ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 23 )
   1       2    >>