X
تبلیغات
رایتل

بررسی آگاهی از بیماری هموفیلی

یکشنبه 30 آبان 1395

بررسی آگاهی از بیماری هموفیلیزمینه پژوهش:

معمول ترین اختلالات انعقادی ، هموفیلی A و B می باشد. هموفیلی A یک اختلال انعقادی وابسته به کروموزوم X می باشد که در آن سطح خونی فاکتور VIII انعقادی (AHF) کاهش می یابد. هموفیلی B نیز یک اختلال وابسته به جنس می باشد که در آن سطح خونی فاکتور IX انعقادی (فاکتور کریسمس )‌ کاهش می یابد. علایم بالینی در هر دو نوع هموفیلی یکسان می باشد . شیوع هموفیلی احتمالاً 20 در 000/100 مرد می باشد که در 80-85 درصد موارد مربوط به هموفیلی A می باشد. هر دونوع هموفیلی در بین تمام نژادها و در تمام قسمت های دنیا شیوع یکسانی دارد (لانزکوسکی ، 2000 ، ص 302) . تقریباً تمام افراد گرفتار مردمی باشند. مادران و بعضی از خواهران آنها حامل هستند ولی دارای علایم نیستند. بیماری معمولا در اوایل کودکی و در دوران تازه به راه افتادن کودک شناخته می شود (برونر – سودارث ، هندبوک ، 1379 ، ص 399).

تأثیر آموزش (عملی ):

در این پژوهش منظور از تأثیر آموزش عبارت است از محاسبه تفاوت بین امتیازات کسب شده از سؤالات مربوط به سنجش آگاهی و نگرش بیماران در پرسشنامه قبل و بعد از آموزش از طریق پیش آزمون و پس آزمون می باشد.

آگاهی (نظری ): آگاهی به معنی کسب اطلاعات یا حقایق جدید و توانائی به یادآوردن آموخته های قبلی است (تیلور، 1997 ، ص 422).

آگاهی (عملی): در این پژوهش منظور از آگاهی امتیازی است که واحدهای مورد پژوهش از پاسخگویی به سؤالات قسمت دوم پرسشنامه کسب می نمایند و نتایج به صورت درجات خوب، متوسط و ضعیف تقسیم بندی می شوند.

نگرش (نظری): نگرش را می توان تمایل نسبتاً دائمی هر فرد برای احساس کردن و رفتار کردن به شیوه ای خاص به یک موضوع یا یک پدیده معین دانست (ساعتچی ، 1374 ، ص 139).

نگرش (عملی ) : در این پژوهش نگرش به امتیاز حاصل از پاسخگویی واحدهای مورد پژوهش به سؤالات قسمت سوم پرسشنامه اطلاق می شود که براساس امتیازات بدست آمده به سطح نگرش مثبت ، منفی و بی نظر تقسیم بندی می شود.

هموفیلی (نظری ) : یک اختلال ژنتیکی وابسته به جنس است که با نبود یا نقص ساختمانی پروتئین های انعقادی مشخص می شود و منجر به طولانی شدن زمان انعقاد و ایجاد خونریزی می گردد. (اورتو، 1997 ، ص 117).

بیماران هموفیلی (عملی ):

در این تحقیق منظور افراد مبتلا به هموفیلی «آ» و «ب » از نوع شدید یا متوسط 12-20 ساله است که جهت درمان خونریزی ، جلوگیری از عوارض ، انجام آزمایشات و معاینات دوره ای به درمانگاه هموفیلی مجتمع درمانگاهی امام خمینی (ره) مراجعه می نمایند و در آن مرکز دارای پرونده پزشکی هستند.

درمانگاه (نظری):

مکانی است برای بیمارانی که نیاز به بستری شدن در بیمارستان ندارند و در مواقع لزوم برای مراقبت و درمان به آن محل مراجعه می نمایند. در این واحدهای سرپائی خدمات تشخیصی ، درمانی ،‌مشاوره ، مراقبت ، آموزش بهداشت و توانبخشی توسط پرسنل آن مرکز ارائه می گردد. (تیلور، 1997 ، ص 35).

درمانگاه هموفیلی مجتمع درمانگاهی امام خمینی (عملی):

منظور قسمتی از مجتمع درمانگاهی بیمارستان امام خمینی است که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و مرکز اصلی مراجعه بیماران هموفیلی به منظور درمان خونریزی ، پیشگیری از عوارض . مشاوره ، مشاوره ، آزمایشات و معاینات دوره ای می باشد.

پیش فرض های پژوهش:

1- هموفیلی از بیماریهای خونریزی دهندة ارثی است که از طریق کروموزوم X حامل ژن هموفیلی منتقل می شود (برونر، 1379 ،‌ص 399).

2- آلودگی به هپاتیت C و ایدز از خطرناکترین عوارض بیماری هموفیلی به شمار می آیند. (کریمی ، 2002، ص 740).

3- خونریزیهای مفصلی (همارتروز) از شایع ترین علایم بیماری هموفیلی هستند (تک، ‌1377 ، ص 29).

4- آرتروپاتی هموفیلی دلیل اصلی معلولیت در افراد هموفیل است (رزندال، گیلبرت ، ‌آیکوف ، 1377 ، ص 35).

5- آگاهی وسیله ای است که بر روی نگرش و عملکرد فرد تأثیر می گذارد (جلیلیان، ‌1380، ص 74).

6- هدف از آموزش به بیماران دست یافتن به عالی ترین سطح سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی می باشد. (برونر ، سودارث، 2000 ص 6 )

7- اجرای برنامه های آموزشی به بیماران هموفیلی ، با توسعه دانش آنها ، به کاهش دوره های خونریزی منجر می شود. (شاو ، ساسمن ، 1999- ص 41).

روش پژوهش : این پژوهش یک تحقیق تجربی حقیقی است که در آن پژوهشگر پس از انتخاب تصادفی واحدهای مورد پژوهش در گروه تجربه و شاهد اقدام به اجرای پیش آزمون نموده و پس از ارائه آموزش به صورت پخش فیلم ویدیوئی همراه با کتابچه آموزشی به واحدهای مورد پژوهش در گروه تجربه هر دو گروه پس از مدتی مورد بررسی مجدد و مقایسه قرار می دهد. این پژوهش شامل دو گروه واحد پژوهش است و کسب اطلاعات به صورت دو مرحله ای است.

محیط پژوهش :

محیط این پژوهش مجتمع درمانگاهی امام خمینی واقع در شهر تهران می باشد.

جامعه پژوهش :

جامعه پژوهش در این مطالعه بیماران هموفیلی نوع «آ» و «ب» شدید یا متوسط می باشند. که در مجتمع درمانگاهی امام خمینی تهران دارای پرونده بوده و به صورت منظم جهت تدابیر درمانی به این مرکز مراجعه می نمایند. سطح خونی فاکتور انعقادی در نوع شدید کمتر از 1% و در نوع متوسط 1-5% خواهد بود.

نمونه پژوهش :

نمونه های این پژوهش بیماران 12 تا 20 ساله مراجعه کننده به مجتمع درمانگاهی تهران می باشند که کلیه مشخصات واحدهای مورد پژوهش را دارا می باشند.

مشخصات واحدهای مورد پژوهش :

1- کلیه واحدهای مورد پژوهش در مرکز هموفیلی مجتمع درمانگاهی امام خمینی دارای پرونده پزشکی می باشند.

2- مبتلا به هموفیلی «آ» یا «ب» از نوع شدید یا متوسط طبق تشخیص پزشکی هستند.

3- در حدود سنی 12-20 سال قرار خواهند داشت.

روش نمونه گیری: روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی و تدریجی می باشد. به این ترتیب که به محیط مورد مطالعه مراجعه و از بین بیماران 12-20 سال هموفیل مراجعه کننده به درمانگاه به طور تصادفی یک نفر را در گروه تجربه و یک نفر را در گروه شاهد انتخاب و نمونه گیری تا رسیدن به حجم مورد نظر ادامه خواهد یافت. تعداد نمونه براساس فرمول تعیین حجم نمونه راهنمائیهای استاد محترم آمار تعیین خواهد شد.


فهرست

عنوان صفحه

زمینه پژوهش.............................................................................................................. 3-1

مروری بر مطالعات..................................................................................................... 4-3

چارچوب پنداشتی...................................................................................................... 7-4

اهداف پژوهش............................................................................................................ 7

فرضیه های پژوهش.................................................................................................... 8-7

تعریف واژه ها ........................................................................................................... 9-8

پیش فرضهای پژوهش................................................................................................ 9

روش پژوهش ............................................................................................................ 9

محیط پژوهش............................................................................................................ 10

جامعه پژوهش............................................................................................................ 10

نمونة پژوهش............................................................................................................. 10

مشخصات واحدهای مورد پژوهش............................................................................. 10

ابزارگردآوری داده ها ................................................................................................. 10

اعتبار علمی ابزار......................................................................................................... 10

اعتماد علمی ابزار........................................................................................................ 11

تجزیه و تحلیل داده ها ............................................................................................... 11

محدودیتهای پژوهش.................................................................................................. 12-11

اهمیت پژوهش .......................................................................................................... 12

ملاحظات اخلاقی....................................................................................................... 13

منابع فارسی................................................................................................................ 15-14

منابع خارجی.............................................................................................................. 16خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی از روشهای پیشگیری از بارداری (EC) در سال 81

شنبه 29 آبان 1395

مقاله بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی از روشهای پیشگیری از بارداری (EC) در سال 81


چکیده

باوجود دسترسی به روشهای مؤثری که در زمینة جلوگیری از باروری وجود دارد ، بسیاری از حاملگی ها غیر برنامه ریزی شده و ناخواسته می باشد. برای زنانیکه در معرض یک مقاربت محافظت نشده قرار میگیرند روشهای پیشگیری اضطراری مؤثری وجود دارد که بسیار کارآمد می باشند. ولی متأسفانه بخاطر اطلاعات ناکافی افراد نسبت به موضوع استفاده لازم از این روشها نمی شود. از آنجا که پزشکان خانواده و عمومی به عنوان مرجعی برای کسب اطلاعات مردم در این زمینه می باشند. در یک مطالعه مقطعی از پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی به روش نمونه گیری آسان از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 400 نفر در مورد آگاهی ، بینش و عملکرد نسبت به روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری Emergency contraception مورد تحقیق قرار گرفت . در این تحقیق 100% پزشکان EC را شنیده بودند در حالیکه 14% کاندوم را جزء روشهای EC می دانستند، 32% افراد IUD و 83% افراد HD))OCP را جزء روشهای EC می دانستند. 7% پزشکان معتقد بودند روشهای هورمونی Emergency Hormonal contraception(EHC) بدون عارضه است . در حالیکه عوارضی تهوع و استفراغ 87% ،‌خونریزی و لکه بینی 63% ،‌ترومبو آمبولی 31% ، سردرد 70% توسط بقیه ذکر شدند. 14% افراد به میزان تأثیر واقعی EHC واقف بودند ،‌83% به درستی می دانستند EHCمنع مصرفی ندارد . 40% افراد مدت اثربخشی را 72 ساعت می دانستند . 39% پزشکان EHC را به مراجعین خود توصیه نمی کردند. 62% در صورت لزوم برای خود EC استفاده می کردند. 41% پزشکان معتقد بودند جامعه دسترسی گسترده به روشهای EC داشته باشد ،‌41% دسترسی را کاملاً محدود و کنترل شده می خواستند . 71% از نظر شرعی روشهای EC را مجاز و 7% غیر مجاز می دانستند ،‌50% معتقد بودند فقط پزشکان باید EC را تجویز نمایند.

در بررسی بعمل آمده آگاهی با سن ، ازدواج و سابقة‌ طبابت ارتباط معنی داری داشت (P<0 001)="" .="" آگاهی="" با="" کاهش="" سن="" و="" کاهش="" سابقة="" طبابت="" بیشتر="" می="" شد،="" همچنین="" آگاهی="" افراد="" مجرد="" بیشتر="" بود="">

آگاهی با جنس ارتباطی نداشت.5/40 % افراد بدرستی می توانستند به مراجعین خود یک روش مؤثر EC را پیشنهاد و طریقه مصرف آن را بیان نمایند.

عملکرد افراد با سن ،‌سابقه طبابت و جنس ارتباط معنی داری داشت (P<0 01).="" افراد="" جوان="" با="" سابقة="" طبابت="" کمتر="" عملکرد="" بهتری="" داشتند.="" همچنین="" عملکرد="" خانم="" ها="" برخلاف="" آگاهی="" نسبت="" به="" آقایان="" بهتر="" بود.="" عملکرد="" با="" وضعیت="" تأهل="" ارتباط="" معنی="" داری="" نداشت="" (p="0/97)." همچنین="" بینش="" افراد="" با="" سابقة="" طبابت="" ،‌سن="" ،="" جنس="" و="" وضعیت="" تأهل="" ارتباط="" معنی="" داری="" نداشت="">

از نتایج این تحقیق مشخص شد بسیاری از پزشکان نمی توانند بخوبی و دقیق و کامل نسبت به EC به مردم اطلاعات بدهند و یا آنرا تجویز نمایند. لذا به مسئولان امر توصیه می شود که نسبت به آموزش پزشکان در مراکز بازآموزی در مورد EC توجه و تأکید بیشتری شود.

فصل اول

بیان مسئله و اهداف

بیان مسئله:

علیرغم دسترسی به روش‌های بسیار مؤثری که در زمینة جلوگیری از بارداری استفاده می‌شود بسیاری از حاملگی‌ها غیر برنامه‌ریزی شده و ناخواسته هستند. که در این موارد میزان سقط جنایی افزایش می‌یابد.1 شانس حاملگی در یک مقاربت محافظت نشده می‌تواند به اندازه باشد.‌1 برای زنانیکه در معرض مقاربت محافظت نشده قرار می‌گیرند، برای مثال به کار نبردن روش‌های پیشگیری، پاره شدن کاندوم، فراموش نمودن خوردن قرص‌های جلوگیری اضطراری از بارداری و یا تجاوز جنسی، روش‌های جلوگیری از بارداری اضطراری برای جلوگیری از حاملگی ناخواسته توصیه می‌شود.‌1

طبق آمار موجود در آمریکا 60% حاملگی‌ها ناخواسته است که نیمی از آنها منجر به سقط می‌شود.‌2 طبق برآورد who هر ساله 200000 زن یعنی هر 3 دقیقه یک زن جان خود را در اثر سقط و عوارض آن از دست می‌دهد و 99% این مرگ و میرها و عوارض در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد.‌3 اگر هر زن در معرض یک مقاربت محافظت نشده از روش‌های جلوگیری اضطراری از بارداری استفاده کند، مقدار حاملگی ناخواسته تا کم می‌شود.‌ تخمین زده می‌شود که اگر پیشگیری اضطراری از بارداری (*EC) به صورت گسترده در آمریکا به کار گرفته می‌شد می‌توانست از 7/1 میلیون بارداری ناخواسته که منجر به 8/0 میلیون ختم به روش سقط شد جلوگیری کند.‌4

عوارض بالای حاملگی ناخواسته و سقط‌های غیرقانونی ناشی از آن و توجه به این نکته که تنظیم خانواده یکی از اولویت‌های سیستم بهداشتی کشور می‌باشد، لزوم آگاهی جمعیت در سنین باروری کشور از Morning after pills بعنوان گام دوم در برنامه بهداشت خانواده ایران می‌رساند تا در مواقع لزوم با استفاده از این روش‌ها ریسک یک بارداری ناخواسته را به خود، خانواده و جامعه تحمیل نکنند.

مورد مهم دیگر بررسی سطح آگاهی و بینش و عملکرد پزشکان نسبت به EC به عنوان گروهی که مرجع افراد جامعه در مورد مشکلات بهداشتی می‌باشند و در بهبود سلامت جامعه نقش مهمی ایفا می‌نمایند می‌باشد.

روشی که اکثراً در جلوگیری اضطراری از بارداری استفاده می‌شود رژیم Yuzpe است. روشی که متخصصین زنان و مامایی کانادا برای اولین بار ابداع کردند. رژیمYuzpe شامل200 (میکرو‌‌ گرم) اتنیل‌استرادیول* همراه mgr 2 (میلی‌گرم) نورژسترول یا mg1 (میلی‌گرم) لوونرژسترول می‌باشد که به دو مقدار** مساوی تقسیم می‌شود. و به فاصله 12 ساعت استفاده می‌گردد. رژیم Yuzpe باید هر چه زودتر تا 72 ساعت بعد از مقاربت محافظت نشده مصرف گردد.‌5 رژیم دیگری که به کار برده می‌شود، خوردن یک قرص 750 میکرو‌گرم لوونرژسترول هر چه زودتر در عرض 72 ساعت پس از مقاربت محافظت نشده و تکرار آن در 12 ساعت بعد، یا به جای آن از 25 قرص Mini pill که معادل همان 750 میکرو‌گرم است برای هر روز استفاده کرد.‌5

البته ممکن است جذب هورمون هنگامی که تعداد زیادی قرص مصرف شود کمتر شود.‌ پزشکانی که با تصمیم برای تجویز EC روبرو می‌شوند در مورد تجویز آن مشکل دارند. که علت آن آموزش ناکافی درباره چگونگی مصرف آن است. پزشکانی که در این مورد کار کرده‌اند از نقص دانش تجربی خود آگاهند و علاقمند به بهبود دانش خود می‌باشند.‌6


فهرست مطالب


فصل اول: بیان مسئله و اهداف و سؤالات و فرضیات

بیان مسئله

اهداف طرح

هدف کلی

هدف جزیی

سوالات

فرضیات

فصل دوم: بررسی متون

لزوم آگاهی جامعه در مورد پیشگیری اضطراری از بارداری (EC)

تاریخچه روشهای EC

روشهایی که می‌توان جهت EC به کار برد.

مکانیسم اثر در روشهای EC

میزان مجاز استفاده از روشهای EC

عوارض استفاده از روشهای EC

موارد منع مصرف استفاده از روشهای EC

مطالعات مشابه انجام شده

فصل سوم : روش بررسی

جدول فهرست و مشخصات متغیرهای تحقیق

نوع مطالعه

جمعیت مورد مطالعه

الف) تعریف جامعه مورد مطالعه

ب) معیارهای ورود و حذف از مطالعه

ج) روش نمونه گیری

حجم نمونه و شیوة محاسبه آن

مکان و زمان انجام مطالعه

روش جمع‌آوری داده‌ها و اجرای طرح

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

مشکلات و محدودیتها

فصل چهارم: نتایج

نتایج

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

بحث و نتیجه گیری

منابع

فهرست جداول و نمودارهاجدول و نمودار شماره (1): توزیع فراوانی سنی افراد مورد مطالعه48

جدول و نمودار شماره (2): توزیع وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (3): توزیع فراوانی جنسی افراد مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (4): توزیع فراوانی سابقة طبابت افراد مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (5): توزیع میزان آگاهی نسبت به EC برحسب سن در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (6): توزیع میزان آگاهی نسبت به EC برحسب جنس در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (7): توزیع میزان آگاهی نسبت به EC برحسب وضعیت تأهل در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (8): توزیع میزان آگاهی نسبت به EC برحسب سابقة طبابت در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (9): توزیع میزان عملکرد نسبت به EC بر حسب سن در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (10): توزیع میزان عملکرد نسبت به EC برحسب جنس در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (11): توزیع میزان عملکرد نسبت به EC برحسب وضعیت تأهل در نمونه مورد مطالعه.

جدول و نمودار شماره (12): توزیع میزان عملکرد نسبت به EC برحسب سابقة‌ طبابت در نمونه مورد مطالعه.

جدول و نمودار شماره (13): توزیع فراوانی تعداد پاسخ به سؤالات بینش افراد مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (14): توزیع بینش نسبت به EC برحسب سن در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (15): توزیع بنیش نسبت به EC برحسب وضعیت تأهل در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (16): توزیع بینش نسبت به EC برحسب جنس در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (17) : توزیع بینش نسبت به EC برحسب سابقه طبابت در نمونه مورد مطالعه
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل

شنبه 29 آبان 1395

مقاله بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل

زمینه پژوهش:

معمول ترین اختلالات انعقادی [1] ، هموفیلی [2] A و B می باشد. هموفیلی A یک اختلال انعقادی وابسته به کروموزوم X می باشد که در آن سطح خونی فاکتور VIII انعقادی (AHF)[3] کاهش می یابد. هموفیلی B نیز یک اختلال وابسته به جنس می باشد که در آن سطح خونی فاکتور IX انعقادی (فاکتور کریسمس )‌[4] کاهش می یابد. علایم بالینی در هر دو نوع هموفیلی یکسان می باشد . شیوع [5] هموفیلی احتمالاً 20 در 000/100 مرد می باشد که در 80-85 درصد موارد مربوط به هموفیلی A می باشد. هر دونوع هموفیلی در بین تمام نژادها و در تمام قسمت های دنیا شیوع یکسانی دارد (لانزکوسکی [6] ، 2000 ، ص 302) . تقریباً تمام افراد گرفتار مردمی باشند. مادران و بعضی از خواهران آنها حامل هستند ولی دارای علایم نیستند. بیماری معمولا در اوایل کودکی و در دوران تازه به راه افتادن کودک شناخته می شود (برونر – سودارث ، هندبوک ، 1379 ، ص 399).

از علایم بیماری می توان به خونریزیهای مفاصل (همارتروز) [7] ، دستگاه ادراری (هماتوریا) [8] ، دهانی حلقی ، خونریزی دستگاه گوارش [9] و CNS [10] و خونریزی رتروپریتوان [11] اشاره نمود (لانزکوسکی ، 2000 ، ص 307) .

بیماری هموفیلی در طول چند قرن اخیر به دلیل گرفتاری خانواده سلطنتی انگلستان در اروپا بیماری شناخته شده ای بوده است ملکه ویکتوریا (ملکه انگلستان ) [12] ناقل بیماری هموفیلی بود و پسر او به نام لئوپلد[13] هموفیلی داشت (اسدی ، 1381، ص 27).

انجمن هموفیلی ایران (1377) گزارش می دهد که در حال حاضر تعداد 3215 نفر بیمار هموفیل A و تعداد 668 نفر بیمار هموفیل B وجود دارند . رشد هموفیلی و سایر اختلالات انعقادی حدوداً در حد تشخیص یک فرد در یک روز است یعنی سالیانه 360 نفر که رقم قابل توجهی به نظر می رسد (ص 34).

بر طبق آمارهای سالیانه فدراسیون جهانی هموفیلی [14] از 83 کشور عضو این فدراسیون فقط 100 هزار نفر از بیماران با مشکلات انعقادی شناخته شده اند. در حالیکه برطبق محاسبات حداقل 400 هزار نفر از این بیماریها رنج می برند (روان بد ،‌1381 ، ص 11).

دولت ایران سالانه بالغ بر 20 میلیون دلار فقط برای واردات فراورده های خونی مورد نیاز بیماران هموفیل هزینه می کند. یک گرم فاکتور VIII انعقادی در بازارهای جهانی به قیمتی حدود 2 میلیون دلار فروخته می شود (چوپان ، 1381 ، ص 7).

علاوه بر گران بودن قیمت فاکتورهای انعقادی باید به هزینه های مربوط به موارد بستری برای کنترل خونریزی و اعمال جراحی مختلف ،‌مراقبتهای دندانپزشکی ، توانبخشی ، مبارزه با عوارض عفونی ناشی از تزریق فراورده های خونی ، واکسیناسیون و معضلات اجتماعی اقتصادی ناشی از عوارض بیماری که بر سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل می شود و بروز مشکلات مالی و عاطفی در خانواده بیماران نیز اشاره نمود.

هدف از درمان در بیماری هموفیلی پیشگیری از خونریزی و کاهش دفعات آن ، جایگزینی ترکیبات خونی و فراورده های انعقادی و مراقبت به هنگام خونریزی می باشد (احسانی و همکاران ، 1379 ، ص 183).

بیماران باید بدانند نوع و مقدار داروها و فاکتورهای جایگزین به نوع و شدت هموفیلی آنها بستگی دارد و به دلیل نیمه عمر کوتاه فاکتورها انفوزیون آنها باید تکرار شود.

همچنین آنها باید در مورد فعالیتهای ورزشی مجاز، انفوزیون دارو در منزل ، نحوه محافظت از وریدها ، محاسبه مقدار مورد نیاز فاکتورهای انعقادی و احتیاطات مورد لزوم جهت به حداقل رساندن دوره های خونریزی و بسیاری از موارد دیگر نیز اطلاعات کافی داشته باشند. آموزش نکات فوق می تواند به بهبود کیفیت زندگی بیماران[15] و کاهش موارد ناتوانی آنان منجر شود. (اسپرینگ هاوز[16]، 2002، ص 974 و 976).

از سوی دیگر مطالعات متعددی نشان داده که بیماران از رویکرد برنامه ریزی شده و هماهنگ آموزش بیمار فوایدی را دریافت می‌نمایند. کاهش در طول مدت بستری، کاهش عوارض بیماری و تعداد دفعات پذیرش مجدد در بیمارستان و کاهش هزینه های درمانی و مراقبتی مزایایی هستند که بیماران از آن بهره برده و اکثراً به طور گسترده ای در پژوهش های آموزش بیماران ثبت شده اند( پارسی نیا و همکاران ، 1380 ، ص 145).

وسایل آموزشی بسیاری برای اجرای برنامه آموزش بیمار در دسترس است که در آنها از حواس بینائی و شنوائی فراگیرنده استفاده می شود. این وسایل شامل کتاب ها ، جزوات ، فیلم و اسلاید و … می باشد( رحیمی ، 1377 ، ص 39).

آموزش مفاهیم خود مراقبتی در پیشگیری از عوارض در بیماران هموفیل اهمیت بسزایی دارد که ضمن کاهش هزینه درمان و مراقبت به بهبود کیفیت زندگی آنان کمک بسزایی می کند. در رابطه با بیماران هموفیل تحقیقات نشان می دهد که خود آنان می توانند بهترین نقش را در کنترل بیماری داشته باشند لذا هسته مرکزی این پژوهش بر آموزش و بررسی تأثیر آن بر آگاهی بیماران استوار خواهد شد و از طرفی طبق تجارب کاری پژوهشگر و البته تحقیقات متعدد، این بیماران از نگرش مثبت برای ادامه برنامه های خود مراقبتی برخوردار نیستند لذا موضوع بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل در رابطه با بیماری هموفیلی مدنظر پژوهشگر قرار گرفته است. امید است یافته های این پژوهش بتواند مرکز بیماریهای خاص را برای ارائه هرچه بهتر خدمات مشاوره ای و انتخاب برنامه های آموزشی مطلوب تر جهت بیماران و پرستاران شاغل در مراکز مراقبت از بیماران هموفیل یاری نماید تا بدینوسیله بتواند گامی مؤثر در بهبود و ارتقائ وضعیت بهداشتی این قشر بردارد.

مروری بر مطالعات:

نورانی (1375) تحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر آموزش بهداشت بر دانش، نگرش و عملکرد مادران دارای کودک هموفیل زیر 11 سال انجام داده است. هدف از این تحقیق تعیین تأثیر آموزش بهداشت بر دانش ، نگرش و عمکلرد مادران دارای کودک هموفیل زیر 11 سال شهر تهران نسبت به مراقبت از فرزند ، پیشگیری از خونریزی و عوارض آن و همچنین تنظیم خانواده و مشاوره ژنتیک بود. در این پژوهش نیمه تجربی و کاربردی جامعه پژوهش را 76 نفر از مادران دارای کودک هموفیل زیر 11 سال تشکیل دادند. اطلاعات از طریق پرسشنامه و چک لیست جمع آوری گردید و برنامه آموزش به مدت 4 هفته به صورت سخنرانی و بحث گروهی و 2 جلسه آموزش چهره به چهره انجام گرفت. نتایج حاصل نشانگر افزایش معنی دار سطح آگاهی مادران (p=0.000) ، نگرش (P=.01) و سطح عملکرد (P=0.000) آنان نسبت به پیشگیری از هموفیلی، کنترل خونریزی و عوارض آن بود. همچنین در این پژوهش بین تحصیلات مادران و آگاهی آنان قبل از آموزش ، نگرش قبل از آموزش و نگرش پس از آموزش ارتباط معنی دار وجود داشت.فهرست مطالب:

زمینه پژوهش

مروری بر مطالعات

چارچوب پنداشتی

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعریف واژه ها

پیش فرضهای پژوهش

روش پژوهش

محیط پژوهش

جامعه پژوهش

نمونة پژوهش

مشخصات واحدهای مورد پژوهش

ابزارگردآوری داده ها

اعتبار علمی ابزار

اعتماد علمی ابزار

تجزیه و تحلیل داده ها

محدودیتهای پژوهش

اهمیت پژوهش

ملاحظات اخلاقی

منابع فارسی

منابع خارجی

خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله آگاهی و موانع آگاهی برتر (ورزش یوگا)

شنبه 29 آبان 1395

مقاله آگاهی و موانع آگاهی برتر (ورزش یوگا)

برای شناسایی موانع آ‎گاهی باید اول خود آگاهی را تا حدودی شناسایی کنیم و برای این منظور سؤالی به این مضمون مطرح می‎شود ، که آگاهی چیست ؟ چه فرقی با دانش دارد ؟ و … کلاً دونوع سؤال اساسی وجود دارد . یکی از نوع بودشی و نوعی دیگر دانشی است . برای سؤالات دانشی می‎توان جوابی با کلمات و واژه ها و منطقی که قابل انتقال باشد، پیدا کرد ، اما برای سؤالات بودشی تنها می‎توان جوابی نزدیک به کیفیت جواب سؤال پیدا کرد که به راحتی قابل انتقال نیست و اصلاً جواب واقعی نیست بلکه تنها فلش و راهنمایی است در درون خود فرد که جواب را که یک کیفیت است در درون خود تجربه کند . در مکتب TM مثال جالبی از این مورد وجود دارد که مثلاً شما چگونه می توانید توت فرنگی و یا مزه آنرا برای کسی که توت فرنگی را نخورده توضیح دهید و یا داستان فیل و شمع در مثنوی معنوی مولوی که می گوید: فیلی از هندوستان در شهری که مردمش تا به حال فیل ندیده بودند آوردند و آنرا در یک خانه تاریک گذاشتند و به هر کسی گفتند : بروید و بگویید آن چیست . یکی رفت و خرطوم فیل را لمس کرد و گفت یک مار بزرگ و دیگری گوشهای فیل را لمس کرد و گفت : بادبزنهایی بزرگ و …که اگر یکی از آنها شمعی در دست داشت می توانست واقعیت فیل را ببیند و یا گفته معروفی که، دائوئی که به نوشته در آید دائو نیست . سؤالات مربوط به آگاهی هم از نوع بودشی است و تنها می‎توان با دانش ، فلشی برای راهنمایی حقیقت جو درست کرد تا او خود آنرا در درون خود تجربه کند . آگاهی را تعریفهای مختلفی کرده اند که از جمله آنها می‎توان به هوشیاری یا حساس بودن معنا کرد ، نه تفکر و نه دانش صرفاً هوشیاری و زنده بودن ، رابطه هر چیزی با مبدأ اصلی آن ، کیفیتی از هوشیاری برتر ، تجربه ای از بسط و گسترش ، ماهیتی از بودن و …. ولی در کل آگاهی، نه دانش است و نه احساسی خام بلکه به وسیله این ابزار به کیفیتی از هوشیاری و بودش می رسیم که به آن مرتبه ای خاص از آگاهی می گویند . حال می رسیم به تعریف آگاهی برتر . آگاهی برتر مفهومی است نسبی ، مثلاً ممکن است سطحی از بودش که برای فردی آگاهی برتر نامیده می‎شود سطحی باشد که اکنون فرد دیگری در آن باشد ویا از آن گذشته باشد . اما در تعریفی کلی می‎توان گفت : آگاهی برتر سطح و کیفیتی از بودش[1] است که بالاتر و برتر از بودش کنونی فرد می‎باشد که در معنایی کاربردی تر، لطیف تر ، پرنورتر ، رهاتر و بسط یافته تر از آگاهی فعلی است . برای آگاهی از بودشی نو موانعی در فرد وجود دارد که قسمتی از آنها خودآگاه وقسمتی دیگر از آنها ناخودآگاه هستند که در عملکرد فردخود را نمایش می دهند . برای شناخت این موانع و برطرف کردن آنها می بایست فرد مشاهده گری درگیر با موضوع باشد یعنی در حین اینکه درگیر موضوع باشد بتواند خود و موضوع را بدون قضاوت و تجزیه تحلیل نظاره و مشاهده کند . باید توجه داشته باشید که الکترون با توجه به نور که به آن تابیده می‎شود جای خود را تغییر می‎دهد . « مشاهده و مشاهده گر ». مثلاً در یک مشاجره سه نوع برخورد می‎شود اولی که خود را کاملاً درگیر مشاجره می کنند و از خود غافل می‎شوند و درگیر احساسات ، عقاید و تجزیه تحلیل های قضاوت گونه خود می‎شوند ، نوع دیگر خود را درگیر موضوع نمی کند و سعی می‎کند خود را وارد آن نکند و در خود فرو می رود و از موضوع غافل می‎شود و نوع سومی هم وجود دارد که فرد بالاترین درگیری را با موضوع پیدا می‎کند ولی در عین حال خود و موضوع را مشاهده کرده و درسهایی برای بودشی نو از آن می‎گیرد .1 حال به بررسی بعضی از این موانع می‎پردازیم البته موانع بسیار دیگری وجود دارند که شناسایی و برطرف کردن آنها برعهده خود حقیقت جو می‎باشد و اینها تنها می‎توانند راهنمایی برای یافتن بقیه آن باشد. حال به بررسی برخی از آنها می‎پردازیم .

عدم کنترل بر احساسات و افکار :

گوئی انسان ماهیت خود را از دست داده وفراموش کرده است که احساسات و افکار ابزاری هستند برای زندگی بهتر چون یا احساسات از هم گسیخته راهبری او را در زندگی بر عهده دارد و یا افکاری محدود و بسته اورا محدود می کند . انسان حتی نمی تواند از بروز احساسات منفی خود در خود جلوگیری کند و یا با منطقی ناقص ،خود را بر حق می داند تا دیگران را کشتار کند و حق دیگری را پایمال کند .

1-پندار یا خیال و تخیل :

تخیل یکی از استعدادهای بسیار خلاق بشری ونیروی محرکی برای انسان است . در پس هر اختراعی ، در ذهن خالق آن تخیل آن بوده است . اما روی دیگر تخیل ، خیال بافی است که مانعی قدرتمند و موذیانه در برابر توانایی ما برای نفوذ به آگاهی برتر می باشد . توسط خیال بافی بخش عمده ای از انرژی توجه ما را هدرمی رود . بخش اعظم آنچه ما تفکر می گوییم خیال پردازی بیش نیست . در تخیل فرد اتکاء اش برخود است و قائم به ذات است ولی در خیال پردازی قالیچه ای از آسمان می‎آید و فرد را به آرزوهایش می رساند . خیال پردازی نوعی فرار و روبرو نشدن با واقعیت است. فرد قدرت و شجاعت برخورد با واقعیت را ندارد پس خود را در خیالاتش غرق می‎کند تا از درد و رنجی که می کشد فرار کند . خیال پردازی ما را از زندگی در اکنون جاودانه باز می دارد و کیفیت توجه را پراکنده می‎کند . ما حتی خودمان را از کیفیت خیالی اشباع کرده ایم ، خیالاتی همچون عشق ، روراستی و … خیال بافی فرد را در خوابی عمیق به اندازة عمر فرو می‎برد و به جای اینکه دست به عمل بزنیم ، نظریه می‎دهیم و دچار تئوری می شویم .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه کننده در درمانگاه زنان بیمارستان‌های بقیه‌ا... و نجمیه نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم

شنبه 29 آبان 1395

بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه کننده در درمانگاه زنان بیمارستان‌های بقیه‌ا... و نجمیه نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم

1 - زایمان

زایمان (labor) عبارتست از انقباضات رحمی منظم که منجر به افاسمان[1] و اتساع[2] سرویکس می‌شود. چنانچه سن تخمینی حاملگی صحیح باشد، زایمان معمولاً در فاصلة دو هفته از «تاریخ تخمینی زایمان[3]» شروع می‌شود (280 روز یا 40 هفته بعد از LMP). از آنجا که تنها 5-3% بیماران در همان زمان EDC وضع حمل می‌کنند، برای EDC محدودة 38 تا 42 هفته را در نظر می‌گیریم.

محرک طبیعی زنجیرة بیوشیمیایی که منجر به زایمان می‌گردد، ناشناخته مانده است. پیش از شروع زایمان حقیقی، نرم شدگی و کشیدگی منتشر در لیگامانهای لگنی و بافت‌های نرم واژن اتفاق می‌افتد. سرویکس نیز کوتاه و متسع می‌شود ( رسیده شدن[4]). انقباضات براکستون ـ هیکس (انقباضات ضعیف، نامنظم و ناحیه‌ای) معمولاً چند هفته قبل از شروع زایمان حقیقی رخ می‌دهد. فاکتور آزاد کنندة کورتیکوتروپین (CRF) دارای نقش مهمی است و در ابتدای سه ماهة دوم وارد گردش خون مادر شده و غلظت آن با پیشرفت حاملگی بطور تصاعدی بالا می‌رود. CRF ترشح کورتیزول آدرنال را تنظیم می‌کند و کورتیزول هورمونی است که می‌تواند قدرت انقباضات رحمی را افزایش دهد. CRF همچنین تولید اکسی توسین توسط جنین و پروستاگلندین‌ها توسط جفت را تحریک می‌کند.

احتمالاً عوامل دیگری نیز در زایمان دخالت دارند. به عنوان مثال، پروژسترون انقباض رحمی را مهار و استروژن آن را تحریک می‌کند. استروژن هم مانند CRF، تولید گیرنده‌های اکسی توسین را در رحم تحریک می‌کند. با این توصیف، با افت سطح پروژسترون در نزدیکی ترم، استروژن موجب انقباض رحم می‌شود. کشش مکانیکی (مثلاً در حاملگی دوقلو یا پلی هیدرآمنیوس) انقباضات رحمی را افزایش می‌دهد. با شروع زایمان، چندین قوس فیدبکی مثبت وارد عمل می‌شوند. برای نمونه، انقباضات رحمی موجب کشش سرویکس شده و این کشش خود باعث تحریک انقباض رفلکسی رحم و رانده شدن سرجنین به سمت سرویکس می‌شود و چرخه ادامه می‌یابد.

  • § پیشرفت زایمان

برای فهم بالینی بهتر، زایمان به سه مرحله تقسیم می‌شود و هریک از این مراحل دارای زمان استانداردی است که برگرفته از مطالعات و یافته‌های فریدمن می‌باشد. استفاده از یک منحنی گرافیکی زایمان (پارتوگرام[5] یا منحنی فریدمن)، به مراقبت‌های زایمانی کمک فراوانی می‌کند.

مرحلة اول زایمان با آغاز انقباضات رحمی منظم شروع شده و با اتساع کامل سرویکس پایان می‌یابد. مرحلة اول خود به سه فاز تقسیم می‌شود: ‌فاز نهفته[6] ، فاز فعال و فاز افت سرعت[7] . در جریان فاز نهفته، انقباضات به صورت پیشرونده قوی‌تر، طولانی‌تر، مکرر‌تر و هماهنگ‌تر می‌شوند. احساس ناراحتی مادر می‌تواند جزئی یا شدید باشد.

اگر فاز نهفته در زنان نولی پار از 20 ساعت و در زنان مولتی پاراز 14 ساعت تجاوز نماید، طول کشیده محسوب می‌گردد. در فاز فعال زنان نولی پار، اتساع سرویکس از cm4-3 شروع می‌شود و در نتیجة انقباضات قوی و منظم (هر 2 تا 3 دقیقه) با اتساع کامل سرویکس (cm 10) پایان می‌یابد. این مرحلة زایمان خیلی دردناک است. بدون بی‌حسی اپی دورال حداقل میزان اتساع، 2/1 تا 5/1 سانتیمتر در ساعت است. با بی حسی اپی دورال سرعت اتساع آهسته تر می‌شود. طی فاز فعال، درجات مختلفی از نزول سرجنین به داخل لگن مادر رخ می‌دهد.

نکته : طول فاز فعال قابل پیش ‌بینی‌تر است : 5 ساعت در زنان نولی پار و 2 ساعت در مولتی پارها.

مرحلة دوم به فاصلة زمانی بین اتساع کامل سرویکس تا تولد کامل نوزاد اطلاق می‌گردد. طی مرحلة دوم، انقباضات قوی و منظم بوده و هر 1 تا 3 دقیقه رخ می‌دهند. سرنوزاد بیشتر به داخل لگن نزول می‌کند و در بیمارانی که بی‌حسی ناحیه‌ای دریافت نکرده‌اند با هر انقباض بیمار تحریک می‌شود که بیشتر زور بزند. مرحله دوم معمولاً در نولی پارها 50 دقیقه و در مولتی پارها 20 دقیقه طول می‌کشد. بی‌حسی ناحیه‌ای این مرحله را طولانی‌تر می‌کند.

مرحله سوم زایمان به فاصلة زمانی بین تولد نوزاد تا خروج جفت گفته می‌شود. صرف نظر از تعداد زایمان‌ها، مرحلة سوم معمولاً کوتاه است (کمتر از 10 دقیقه). این مرحله اگر بیش از 30 دقیقه ادامه یابد، طول کشیده تلقی می‌گردد.

ژنیکولوژیک می‌باشد.

سه حلقه ایها برای سالها تنها داروهای ضدافسردگی اصلی بودند. ترکیبات اصلی در این گروه از داروها شامل آمی تریپتیلین و ایمی پرامین و نورتریپتیلین است. عوارض جانبی شایع این گروه مربوط به خاصیت ضد کولینرژیکی آنهاست. خشکی دهان، تاری دید، تأخیر ادرار، یبوست. بسیاری از بیماران که از سه حلقه ایها استفاده می‌کنند احساس گیجی یا خواب آلودگی می‌کنند. عوارض جانبی با شیوع کمتر اما ناراحت کننده شامل هیپوتانسیون ارتوستاتیک، آرتیمی‌های قلبی و گاهی افزایش وزن است. این داروها معمولاً به صورت تک دوز شبانه داده می‌شوند و حداقل به 3 هفته درمان برای اثر بخشی نیاز دارند. داروهای سه حلقه‌ای شایع در دسترس و محدودة دوزاژ آنها در زیر نشان داده شده است :

¤ آمی تریپتلین : 300-75 میلی‌گرم هنگام خواب

¤ داکسپین : 300-75 میلی گرم هنگام خواب

¤ ایمی پرامین : 300-40 میلی گرم هنگام خواب

¤ نورتریپتیلین : 200-75 میلی گرم هنگام خواب

¤ دزی پرامین : 300-75 میلی گرم هنگام خواب

هتروسیکلیک‌ها گروه‌بعدی داروهای ضدافسردگی هستند که مزیت‌های اصلی آنها نسبت به سه حلقه ایها کاهش عوارض جانبی آنتی کولینرژیک، هیپوتانسیون ارتوستاتیک و آریتمی قلبی بودند. خواب آلودگی همچنان به عنوان عارضه این داروها وجود دارد، اما در بسیاری از بیماران کاهش یافته است. همه این داروها به دوز منفرد روزانه نیاز دارند. پاسخ ضدافسردگی با تأخیر بروز می‌کند و ممکن است به 4 تا 6 هفته جهت پاسخ بالینی قابل توجه نیاز داشته باشند. داروهای شایع و دوزاژ آنها عبارتند از :

¤ آموکساپین : 40-10 میلی گرم هنگام خواب

¤ بوپروپیون : 450-225 میلی گرم هنگام خواب

¤ ماپروتیلین : 225-100 میلی گرم هنگام خواب

¤ ترازودون : 600-150 میلی گرم هنگام خواب

جدیدترین داروهای در دسترس جهت درمان افسردگی SSRI ها هستند. استفاده گسترده از این داروها در دهه گذشته بسیار زیاد شده است. این داروها حقیقتاً هیچ عارضه جانبی آنتی کولینرژیکی یا خواب آلودگی ایجاد نمی‌کنند که منجربه استفاده عموم مردم از این داروها شده است. بیشتر عوارض جانبی جدی قلبی و عروقی که با سایر داروها دیده می‌شود، حذف شده‌اند. در مقایسه با سایر داروها ناراحتی گوارشی شیوع بیشتر پیدا کرده است. به علت نداشتن عوارض جانبی قابل توجه این داروها ذهنیت درمان افسردگی را تغییر داده‌اند. اثرات درمانی ممکن است تا 4 الی 8 هفته مشاهده نشود اما بیشتر بیماران طی 2 هفته تغییر علائم را خواهند داشت. این داروها اغلب یکبار در روز مصرف می‌شوند. بعضی از سازمانهای تصمیم گیرنده درمانی مطرح کرده‌اند که این داروها را می‌توان به عنوان خط اول درمان به جای روان درمانی استفاده کرد. داروهای شایع این گروه و دوزاژ آنها عبارتند از :

¤ فلوکستین : 40-10 میلی گرم هنگام روزانه

¤ پاروکستین : 50-20 میلی گرم هنگام روزانه

¤سرترالین : 150-50 میلی گرم هنگام روزانه

¤ ونلافاکسین : 225-75 میلی گرم هنگام دوبار یا سه بار در روز

این داروها اشتها را کم می‌کنند و از افزایش وزن جلوگیری می‌کنند. افکار خودکشی و منفی را می کاهند. متأسفانه این داروها ممکن است حس رضایت ناشی از فعالیت‌ها را کاهش دهند و گزارش شده است که ارگاسم در زنان را می‌کاهند به طور کلی دارو باید حداقل 4 هفته و حداکثر 6 ماه استفاده شود. اگر چه استفاده از این داروها به مدت بیشتر از 6 ماه تأیید نشده است بسیاری از بیماران و پزشکان به استفاده از این داروها ادامه می‌دهند.

افرادی که سابقاً اقدام به خودکشی داشته‌اند، احتمالاً خارج از محدوده معمول کار یک متخصص زنان قرار دارند و احتمالاً به بهترین نحو توسط یک روان بزشک درمان می‌شوند. سابقه رفتار سایکوتیک قبلی، بیماریهای تغذیه‌ای شدید در بیشتر موارد منجر به ارجاع فوری می‌شود. اگر تلاش اولیه با یک دارو مانند سه حلقه‌ای، هتروسیکلیک‌ها و SSRIها ناموفق باشد، بیمار احتمالاًً نیاز به پی‌گیری ارجاعی طولانی مدت و دقیق دارد. در نهایت اگر پزشک نتواند بابیمار ارتباط برقرار کند یا بیمار پاسخ به درمان ندهد، احتمالاً ارجاع به موقع بهترین راه حل است. (1)

باید یادآوری کرد که پیش از تجویز دارو برای زنان باردار، باید به نوشته‌های داخل بسته بندی داروها (که کمپانی سازنده ارائه کرده و FDA آن را تأیید کرده است) مراجعه کرد. اگر دارویی طی بارداری تجویز می‌شود، مزیت‌های آن بایستی به وضوح بیش از خطرات احتمالی مصرف آن باشد. در زیر FDA Risk category برخی از داروهای ضدافسردگی بیان شده است :

الف ـ سه حلقه ایها و چند حلقه ایها : آمی تریپتیلین (D) ، ایمی پرامین (D) ، نورتریپتیلین (D)

فرضیات و سؤالات

با توجه به اینکه مطالعه توصیفی ـ مقطعی است سوالات زیر را مطرح کردیم:

1) فراوانی افسردگی در خانم‌های پست پارتوم چقدر است؟

2) فراوانی افسردگی در خانم‌های پست پارتوم برحسب سن خانم حامله چقدر است؟

3) فراوانی افسردگی در خانم‌های پست پارتوم برحسب داشتن و یا نداشتن اشتغال در بیرون از خانه چقدر است؟

4) فراوانی افسردگی در خانم‌های باردار برحسب سن حاملگی چقدر است؟

5) توزیعی سنی، شغلی تعداد زایمان مادران پست پارتوم چقدر است؟

6) ارتباط بین سن مادر با افسردگی وی چیست؟

7) آیا جنسیت کودک با افسردگی مادر ارتباط دارد؟

فرضیات زیر در هنگام مطالعه متون مطرح شد:

1- سن مادر با افسردگی وی ارتباط دارد

2- جنس کودک با افسردگی مادر ارتباط دارد

3- مادرانی که از حمایت بیشتری برخوردارند دارای درصد ابتلای کمتری به افسردگی هستند

4- نوع زایمان با بروز افسردگی ارتباط دارد

5- یافته های اجتماعی - اقتصادی در بروز افسردگی نقش مهمی دارد

6- تعداد زایمان های کم با کمترین میزان افسردگی همراه است


8-1- بیان مسئله

اختلالات خلقی، از شایعترین اختلالات روانی جهان می‌باشد و در میان اختلالات خلقی، افسردگی از شایعترین اختلالات روانی می‌باشد. به طور کلی افسردگی در خانمها دو برابر آقایان شیوع بیشتری دارد که می‌توان به استرسهای متفاوت زنان، مسائل خاص زنانگی و آثار اندکرین نهفته اشاره نمود. از لحاظ تعریف، افسردگی عبارت است از وجود خلق افسرده روزانه که حداقل به میزان دو هفته به طول بینجامد. هر دوره‌ای از افسردگی می‌تواند با اندوه، احساس پوچی، نبود علاقه و لذت، بی‌تفاوتی، بی‌ارزشی، عدم تسلط بر محیط و تحریک‌پذیری مشخص می‌گردد که معمولاً با تغییراتی در تعدادی از واکنشهای عصبی نباتی شامل تغییرات وزن، اشتها، خواب نامنظم، خستگی، احساس شرمساری یا گناه، اختلال تمرکز و تصمیم‌گیری، کُندی یا تهییج حرکتی و افکاری در رابطه با مرگ همراه می‌باشد. در واقع 80% بیماران افسرده از اختلالات خواب، خصوصاً زود بیدار شدن و بیداری‌های مکرر شبانه رنج می‌برند. حدود 84% از این بیماران احساس ذهنی ضعیف شدن تمرکز و 67% از مختل شدن تفکر شاکی می‌باشند و حدود دو سوم بیماران به فکر خودکشی می‌افتند که از این میان 10-15% آنها دست به خودکشی می‌زنند. (12)

فهرست مطالب

1- فصل اول: مقدمه وبیان مسئله

1-1 زایمان........................................................................................................................ 5

2-1 افسردگی.................................................................................................................... 8

3-1 اپیدمیولوژی................................................................................................................ 8

4-1 اتیولوژی..................................................................................................................... 10

5-1 افسردگی و باداری...................................................................................................... 15

6-1 درمان........................................................................................................................ 17

7-1 اهداف، فرضیات و سوالات.............................................................................................. 23

8-1 بیان مسئله .................................................................................................................... 25

9-1 بررسی متون................................................................................................................ 29

2- فصل دوم : مواد ابزار وروش کار

1-2 نوع مطالعه.................................................................................................................... 32

2-2 جمعیت مورد مطالعه و روش نمونه‌برداری..................................................................... 32

3-2 روش جمع آوری داده ها.............................................................................................. 32

4-2 جدول متغیرها.............................................................................................................. 33

5-2 حذف موارد تحت مطالعه ........................................................................................... 34

6-2 روش اجرای پژوهش.................................................................................................... 35

7-2 نحوة تجزیه و تحلیل داده‌ها و روش آماری.................................................................. 35

8-2 ملاحظات اخلاقی........................................................................................................ 35

9-2 نمونه پرسشنامه.............................................................................................................. 36

3- فصل سوم :نتایج

1-3 نتایج............................................................................................................................. 37

4-فصل چهارم :بحث و پیشنهادات

1-4 بحث........................................................................................................................... 45

2-4 پیشنهادات ................................................................................................................... 49

5-فصل پنجم:ضمایم

1-5 نمودارها .......................................................................................................................... 51

2-5 منابع ومآخذ..................................................................................................................... 56
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی میزان آگاهی زنان باردار نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم

جمعه 28 آبان 1395

بررسی میزان آگاهی زنان باردار نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم1-1 مـقدمــه

2-1 سرطان سرویکس

در ایالات متحده، کانسر سرویکس ششمین سرطان توپر شایع پس از کارسینوم پستان، ریه، کولورکتال، آندومتر و تخمدان می‌باشد. سن متوسط بیماران در زمان تشخیص 52 سال بوده و توزیع کانسر سرویکس دارای دو پیک 39-35 سالگی و 64-60 سالگی می‌باشد. کانسر سرویکس هنوز هم یکی از علل عمدة مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان است. خطر ابتلا به سرطان سرویکس در مناطق جغرافیایی مختلف بسیار متفاوت است. (1)


3-1 عوامل خطر

1) نژاد : بروز کانسر سرویکس در آمریکایی‌های افریقایی تبار و در بومیان آمریکا حدود 2 برابر بیشتر از سفید پوستان و آسیایی‌ها است. این تفاوت‌ تا حدود زیادی به عوامل اجتماعی اقتصادی وابسته است (ارتباط معکوس). تفاوت نژادی در میزان بقای بیماران نیز تأثیر می‌گذارد.(1)

2) عوامل جنسی و تولید مثلی : اولین مقاربت جنسی قبل از سن 16 سالگی در مقایسه با اولین نزدیکی پس از 20 سالگی، خطر سرطان سرویکس را دو برابر افزایش می‌دهد همچنین خطر کانسر سرویکس با تعداد شرکای جنسی نسبت مستقیم دارد. عوامل خطر فوق مستقل از هم هستند افزایش تعداد زایمان‌ها هم به عنوان یک عامل خطر مجزا عمل می‌کند. شواهد اندکی در حمایت از ارتباط میان سن منارک، سن منوپوز یا خصوصیات قاعدگی‌ها و کارسینوم‌ سرویکس وجود دارد. (1)

3) ‌سیگار : عامل اتیولوژیک مهمی در ایجاد کارسینوم سلول سنگفرشی SCC سرویکس می‌باشد. خطر بروز بیماری در سیگاری‌ها دو برابر بیشتر است. بالاترین خطر مربوط به آنهایی است که برای مدت طولانی تعداد زیادی سیگار کشیده‌اند. سطح بالایی از نیکوتین در مخاط سرویکس سیگاری‌ها یافت می‌شود.(1)

4) مصرف ضدبارداری‌ها : با در نظر گرفتن عوامل مخدوش کننده، مصرف طولانی مدت (5 سال یا بیشتر) OCP خطر کانسر سرویکس را حدود 2 برابر افزایش می‌دهد. استفاده از روش‌های سدمکانیکی برای جلوگیری از بارداری، بخصوص نوع ترکیبی مکانیکی و شیمیایی خطر کانسر سرویکس را کاهش می‌دهد که احتمالاً ناشی از کاهش مواجهه با عوامل عفونی می‌باشد. (1)

5) سرکوب ایمنی : به نظر می‌رسد ایمنی سلولی در ایجاد کانسر سرویکس دخیل باشد. در زنان مبتلا به نقص ایمنی (ناشی از پیوند کلیه یا عفونت HIV) نه تنها خطر بیماری بیشتر است بلکه پیشرفت به مرحلة تهاجمی نیز سریعتر صورت می‌گیرد در زنان HIV مثبت مبتلا به کانسر سرویکس خطر عود و مرگ ناشی از کانسر بالاتر است.(1)


4-1 نقش ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)

شواهد اپیدمیولوژیک حاکی از آن است که عفونت HPV در ایجاد SCC سرویکس نقش دارد. HPV DNA تقریباً در تمامی موارد (93%) کانسر سرویکس و ضایعات پیش ساز آن وجود دارد. به نظر نمی‌رسد عفونت HPV به تنهایی برای ایجاد کانسر سرویکس کافی باشد.

HPV باعث تشکیل زگیل در محل عفونت می شود. از میان بیش از 70 نوع مختلف HPV، 23 نوع ناحیة مقعدی تناسلی را آلوده می‌کنند. ویروس‌های با خطر سرطان زایی پایین شامل انواع 6، 11، 42، 43 و 44 با کوندیلوما آکومیناتا، مواردی از ضایعات اینترا اپی تلیال سنگفرشی (SIL) با درجة پایین و ندرتاً کانسر مهاجم همراهی دارند. ویروس‌های با خطر سرطان‌زایی شامل انواع 16، 18، 31، 45 و 56 معمولاً در زنان مبتلا به SIL درجه بالا (HGSIL) و سرطان مهاجم یافت می‌شوند. ویروس‌های با خطر سرطان‌زایی متوسط شامل انواع 33، 35، 41، 51 و 52 همراه با HGSIL و بعضاً کارسینوم مهاجم دیده شده‌اند.

عفونت HPV حاد سه پیامد بالینی به دنبال دارد : 1) عفونت ویروسی نهفته،
2) عفونت فعال که با پرولیفراسیون اپی تلیوم سنگفرشی به تومور‌های خوش خیم (زگیل) مشخص می‌گردد و 3) HPV با سرطان‌زایی بالا. در شروع دیسپلازی و کارسینوم سرویکس بخش‌های E6 وE7 ژنوم HPV اهمیت خاصی دارند. در HPV نوع 16 و 18 فرآورده‌های حاصل از E6 و E7 می‌توانند به ترتیب به محصولات ژن P53 و ژنهای سرکوبگر تومور رتینوبلاستوم (Rb) متصل شده و منجر به ترانسفورماسیون نئوپلاستیک گردند. (1)

حضور HPV به عنوان یک عامل ضروری اما ناکافی در پیدایش سرطان مهاجم سرویکس (SCC و آدنوکارسینوم) از سالها قبل پذیرفته شده است. اکثر عفونت‌های HPV خصوصاً مواردی که در سالهای نوجوانی و اوایل جوانی اتفاق افتاده‌اند، خودبخود پسرفت می‌کنند. انواع HPV براساس توانایی ایجاد نئوپلازی سرویس گروه‌بندی می‌شوند. آنهایی که ندرتاً در سرطان سرویکس یافت می‌شوند، جز ویروس‌های کم خطر و گروهی که حداقل گاهی در سرطان سرویکس یا CIN درجه بالا یافت می‌شوند، جزء ویروس‌های پرخطر تقسیم‌بندی می‌گردند (جدول 1-1).

جدول 1-1 : انواع ویروس پاپیلومای انسانی

انواع HPV کم خطر

6 ، 11

انواع HPV پرخطر

16، 18 ، 31، 33، 35، 39، 45، 51، 52، 56، 58، 59، 68


نکته : انواع 16 و 18 ویروس پاپیلومای انسانی سردستة گروه پرخطر HPV هستند. ویروس‌های پرخطر در بیش از 90% ضایعات پیش سرطانی درجة بالا و در بیش از 80% سرطان‌های مهاجم حضور دارند.

E6 و E7 مناطق ژنتیکی مهم در HPV هستند. فرآورده‌های پروتئینی این نواحی به ترتیب با ژن‌های سرکوبگر تومور p53 و pRB ترکیب شده و آنها را از کار می‌اندازند. به نظر می‌رسد مواجهه با HPV اصولاً از طریق تماس نزدیک جنسی و نه لزوماً مقاربت رخ دهد.

پاسخ ایمنی مسؤول پسرفت عفونت HPV شناخته شده است. بیماران دچار نقض ایمنی علیرغم درمان مکرر قادر به پاکسازی عفونت HPV خود نیستند. در زنان جوانی که اولین بار با HPV مواجه شده‌اند، عفونت بیشتر به شکل CIN1 تظاهر خواهد کرد. ضایعات CIN2 یا ‍CIN3 بیشتر تمایل دارند در اواسط یا اواخر دهة چهارم عمر تظاهر کنند. تمامی ضایعات فوق غالباً توسط ویروس‌های پرخطر پدید می‌آیند.

-1 نحوه برخورد باپاپ اسمیر غیر طبیعی

از زمان ابداع تست غربالگری پاپ اسمیر در دهة 1950، میزان بروز کانسر مهاجم سرویکس و مرگ و میر ناشی از آن تقریباً 70% کاهش یافته است. در پاپ اسمیر، سلول‌های ریزش یافته از سطح اپی تلیوم سالم، پیش سرطانی یا سرطانی جمع‌آوری می‌شود. طبقه بندی تست پاپ در سال 2001 تغییرات متعددی پیدا کرده و در قالب سیستم Bethesda معرفی گردید :

http: Bethesda 2001. cancer. Gov

بیش از 5% کل پاپ اسمیر در ایالات متحده ASCUS گزارش می‌شوند، لذا بسیاری از پزشکان ترجیح می‌دهند برای اولین پاپ اسمیر با گزارش ASCUS اقدام به کولپوسکوپی نکنند در این قسمت راهکارهای «انجمن کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس آمریکا» (ASCCP) ارائه خواهد شد (www. ASCCP.org):

الف) در مورد پاپ اسمیر‌های طبیعی ادا مة غربالگری روتین برمبنای تصمیم پزشک و بیمار انجام می‌گیرد.

ب) اصولاً پاپ اسمیر با گزارش ASCUS را می‌توان به دو طریق بررسی نمود: 1) بدون انجام تست HC II برای یافتن DNA HPV HR (ویروس‌های پرخطر) که در این صورت پاپ اسمیر در فواصل 6 ماهه تکرار خواهد شد و چنانچه گزارش ASCUS یا درجات بالاتر تکرار شود، کولپوسکوپی اندیکاسیون می‌یابد و 2) در صورت انجام تست HC II چنانچه HPV HR مثبت باشد، فوراً اقدام به کولپوسکوپی می‌گردد، اما آنهایی که HPV HR منفی دارند به برنامة غربالگری سالیانه بازگردانده می‌شوند.

برای بیماران دارای ASCUS با HPV HR مثبت که در کولپوسکوپی فاقد CIN بوده‌اند، تکرار آزمایش سیتولوژی با فواصل 6 ماهه توصیه می‌گردد. در صورت تکرار نتایج، کولپوسکوپی مجدد اندیکاسیون خواهد داشت. به عنوان راهکار جایگزین می‌توان تست DNA HPV را پس از 12 ماه تکرار نمود که اگر HPV HR مثبت باشد، کولپوسکوپی مجدد اندیکاسیون می‌یابد.

پ) بیماران دارای پاپ اسمیر ASC-H فوراً باید کولپوسکوپی شوند. تست DNA HPV برای گروه‌بندی این بیماران سودمند نیست. چنانچه کولپوسکوپی منفی باشد، بررسی مجدد سیتولوژی و هیستتولوژی برای تأیید پیشنهاد می‌شود. در صورت تأیید نتایج، تکرار سیتولوژی در فواصل 6 ماهه یا تست DNA HPV پس از گذشت 12 ماه قبول خواهد بود (تکرار کولپوسکوپی در صورت مشاهدة نتایج مثبت).

ت) در مورد نتایج LAIL هم گروه‌بندی برمبنای تست DNA HPV ارزشی ندارد،‌زیرا 83% بیماران HPV HR مثبت هستند. کولپوسکوپی برای این بیماران روش ارجح است (حتی اگر HC II منفی باشد) و چنانچه نتایج بیوپسی‌ها با CIN1 یا کمتر همخوان باشد، ادامة غربالگری سیتولوژی در فواصل 6 ماهه قابل قبول است (تا پسرفت خودبخودی CIN1). شیوة دیگر برای پیگیری این است که تست HC II پس از یک سال انجام شود و در صورت مثبت بودن، درمان مقتضی به عمل آید. در بیماران با سیتولوژی LSIL چنانچه نتیجة بیوپسی CIN2 یا CIN3 باشد، درمان مناسب ضرورت خواهد داشت.

نکته : در مورد LSIL رؤیت کامل ناحیة انتقالی (tz) توصیه می‌گردد. چنانچه کولپوسکوپی رضایت بخش نباشد، کورتاژ اندوسرویکال ترجیح داده می‌شود.

در زنان یائسه دارای LSIL بایستی تست پاپ از لحاظ شواهد آتروفی بررسی گردد. در صورت وجود آتروفی، بیمار با استروژن موضعی درمان شده و تست پاپ پس از چند هفته تکرار می‌شود. اگر نتیجة تست طبیعی بود، غربالگری روتین و چنانچه غیرطبیعی بود، کولپوسکوپی انجام می‌گیرد.

فهرست مطالب


1- فصل اول: مقدمه وبیان مسئله

1-1 مقدمه....................................................................................................................

2-1 سرطان سرویکس.......................................................................................................

3-1 عوامل خطر.................................................................................................................

4-1 نقش ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) .................................................................

5-1 تظاهرات بالینی..........................................................................................................

6-1 گسترش بیماری........................................................................................................

7-1 تشخیص و مرحله‌بندی..............................................................................................

8-1 متغیرهای مؤثر در پیش آگهی....................................................................................

9-1 شیوه‌های درمان........................................................................................................

10-1 پرتو درمانی اولیه....................................................................................................

11-1 عوارض پرتو درمانی...............................................................................................

12-1 شیمی درمانی..........................................................................................................

13-1 درمان کانسر راجعة سرویکس...............................................................................

14-1 ضایعات غده‌ای سرویکس.......................................................................................

15-1 غربالگری .................................................................................................................

16-1 نحوة برخورد با پاپ اسمیر غیر طبیعی.................................................................

17-1 سیستم Bethesda....................................................................................................

18-1 بیان مسئله................................................................................................................

19-1 بررسی متون..........................................................................................................

20-1 اهداف مطالعه..........................................................................................................

2- فصل دوم : مواد ابزار وروش کار

1-2 نوع مطالعه.................................................................................................................

2-2 جمعیت مورد مطالعه و روش نمونه‌برداری...............................................................

3-2 روش جمع آوری داده ها .........................................................................................

4-2 حذف موارد تحت مطالعه ...........................................................................................

5-2 روش اجرای پژوهش..................................................................................................

6-2 نحوه‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها و روش آماری..........................................................

7-2 ملاحظات اخلاقی ......................................................................................................

8-2 جدول متغیرها..............................................................................................................


3- فصل سوم :نتایج

1-3 نتایج...........................................................................................................................

4-فصل چهارم :بحث و پیشنهادات

1-4 بحث...........................................................................................................................

2-4 پیشنهادات...................................................................................................................

5-فصل پنجم:ضمایم

1-5 نمودارها.........................................................................................................................

2-5 منابع ومآخذ....................................................................................................................
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق خلاصه اثر آگاهی دادن قبل از امتحان بر میزان اضطراب و عملکرد دانش آموزان

یکشنبه 4 مهر 1395
هدف از این پژوهش تلاش برای پاسخ دادن به این سوال به به آگاهی دادن قبل از امتحان بر میزان اضطراب و عملکرد دانش آموزان تاثیر دارد یا خیر؟ به این منظرو نمونه های به حجم 120 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه پنجم شهر قوچان انتخاب کردیم. طریقه انتخاب آزمودنیها به صورت خوشه ای انجام گرفت. به منظور گردآوری اطلاعات از آزمودنیها از پرسشنامه ( اضطراب آشکار تایلر) استفاده این پرسشامه بر روی دو گروه از آزمودنیها ( گروه گواه و گروه آزمایش) اجرا شد. تقدیم داده های جمع آوری شده بر اساس روش آماری استودنیت برای گروههای مستقل مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به داده های جمع آوری شده آگاهی دادخ قبل از امتحان بر میزان اضطراب در هر دو گروه یکسان است اما عملکرد دانش آموزان در گروه آزمایش بهتر از گروه گواه بود. آورده اند که دو گوسفند را بر گرفتند یکی را با غذایی مختصر در اقامتگاهی نامناسب عبوس کردند و دیگری ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق تاثیر آگاهی های جنسی در ثبات خانواده

شنبه 3 مهر 1395
هدف از اجرای این تحقیق این است که بدانیم داشتن اگاهی های جنسی به چه میزان در ثبات خانواده موثر است و ایا کسانی که بدون داشتن اگاهی های جنسی ازدواج می کنند از رضایت کافی برخوردار هستند و قادر به ادامه زندگی با یکدیگر می باشند و یا اینکه اگاهی ها هیچ تاثیری در زندگی زناشویی ندارد. بعد از تحقیق و تکمیل پرسشنامه ها و تجزیه وتحلیل انها به این نتیجه رسیدیم که میزان اگاهی های جنسی در بین افراد متاهل به میزان متوسط می باشد و ما باید تلاش کنیم که با ارایی راهکار های مناسب این میزان متوسط را به بالاترین سطح برسانیم تا طلاق هایی را که در نتیجه عدم اگاهی جنسی رخ میدهد به حداقل برسانیم. کلمات کلیدی آگاهی جنسی، ثبات خانواده، رضایت زناشویی زندگی مشترک، برای خود فصل هایی دارد و هر فعلی، در جای خود، از اهمیت به سزایی برخوردار است، که در طی دوران زندگی مشترک، به تناسب موقعیت و نوع زندگی و همین طور طرز ف ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد میزان آگاهی دانشجویان از مسائل علمی و تربیتی قرآن

جمعه 2 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه15   1-1- مقدمه   “ما مفتخریم و ملت عزیر سر تا پا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو مذهبی است که می‌خواهد حقایق قرآنی که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم می‌زند، از مقبره‌ها و گورستانها نجات داده و بعنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمع قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می‌کشاند نجات دهد.” (امام خمینی، 1368، صفحه3).   با همه تلاشها و اقدامات مفید و مؤثری که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون توسط مسئولین و دست‌اندکاران تعلیم و تربیت در رابطه با قرآن به عمل آمده است اما افسوس که ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم. هنز قرآن در جامعه ما مظلوم و مهجور است. آنچه ک ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق آگاهی بر عملکرد

جمعه 2 مهر 1395
فایل : word قابل ویرایش و آماده چاپ تعداد صفحه :20 چکیده هدف در این بررسی مشاهده از آگاهی بر عملکرد می باشد. این آزمایش از نوع طرح های بازگشتی « ABA» و جزو مطالعات موردی (Case study) می باشد. این آزمایش در سه مرحله صورت گرفت، بدین صورت که در هر مرحله آزمودنی با چشم های بسته تعدادی خط را می بایست مابین دو خط افقی به نام های خط پایه و خط معیار رسم می کرد. حالت مطلوب خطوط به اندازه cm 10، یعنی فاصله بین دو خط پایه و معیار بود. در مرحله دو متغیر مستقل که آگاهی دادن به آزمودنی از عملکردش بوسیله آزماینده بود اعمال شد. نتیجه تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که آگاهی بر عملکرد این آزمودنی تأثیر خاصی نداشته است. البته اجرای این آزمایش خالی از نقاط ضعف نبود. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، آگاهی، عملکرد

پرسشنامه خود آگاهی شماره 86

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
هدف:این پرسشنامه با هدف کشف دیدگاه فرد نسبت به خودش و اینکه چطور می تواند با توجه به نیاز های خاصی که دارد به بهبود خود بپردازد، طراحی گردیده است. پاسخ های شما به پرسش ها دارید داشته باشید. گویه:دارای 11 گویه می باشد. ابعاد: ندارد. منبع:دکترمحمد مقیمی و دکتر مجید رمضان1394 ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: پرسشنامه، آگاهی، شماره، 86

تحقیق در مورد امام هادی (علیه السلام) و آگاهی به زبان ها

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:4 فهرست: منبع:روزنامه قدس – شماره 5743 پی نوشت ها دین اسلام سه ویژگی جامع، جهانی و جاویدان دارد. پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)) و امامان نیز الگوهای جامع، جهانی و جاویدانند. هر یک از امامان (علیهم السلام) در عصر خویش برترین شخصیت جهانی بوده اند و همه فضایل و ارزشها را با هم در سطح عالی داشته اند. امام رضا (علیه السلام) همین حقیقت را در تعریف «امام» آورده و فرموده اند: امام یکتای زمان خود است، هیچ کس به او نمی رسد و هیچ دانشمندی برابرش نیست و نظیری برای او پیدا نمی شود. بی درخواست و اکتسابی همه فضیلتها را دارد واختصاص او به همه فضیلتها، الهی و از جانب خدای فضیلت دهنده بخشنده است. (1) آن حضرت در ادامه همین حدیث درباره دانش انبیاء و ائمه نیز فرموده اند: خداوند به پیامبران و اما ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی تأثیر آموزش نقشهای پرستاری، بر میزان آگاهی و نگرش پرستاران، پیرامون مراقبت از مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس

جمعه 26 شهریور 1395
مشکلات بهداشتی مزمن در تمام سنین افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در سنین بسیار کم، میانسالی، یا سالخوردگی بروز می‌کند از جمله این مشکلات: بیماریهای دستگاه عصبی می‌باشد که در صورت بروز بیماری، بهبودی از آن بکندی صورت می‌گیرد، سیر این بیماریها قابل پیش‌بینی نبوده و مشکلات و مسائل مربوط به دستگاه عصبی، با گذشت زمان تغییر شکل می‌دهند و روی تمام جوانب زندگی اثر می‌گذارند. جهت کنترل و درمان این بیماریها به تیم چند مسئولیتی ماهر و مجرب نیاز می‌باشد. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

چهارشنبه 24 شهریور 1395
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 104 صفحه می باشد. مقدمه: رشد و گسترش همه‌جانبه آموزش و پرورش و ارتباط آن با همه نهادها و سازمانهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و.‌.. و همچنین کثرت تعداد دانش‌آموز و نیروی انسانی یعنی معلمان و سایر کارکنان، اختصاص منابع مالی عظیم، مسائل و مشکلات زیادی را در سازمانهای گوناگون این نهاد اساسی اجتماعی بوجود آورده است و باعث شده است که کشورهای مختلف جهان، بخصوص بعد از تئوری «مدیریت علمی تایلور» دریابند که سازمانهای آموزشی و پرورشی نیز همانند دیگر سازمانهای اداری، اقتصادی و.‌.. (حتی بیشتر از آنها) نیاز به مدیریت سنجیده و هوشمندانه دارند و بایستی مدیران تحصیل کرده و مجرب که از استعداد و توانایی لازم برخوردارند، مسئولیت ادارة این گونه سازمانها را برعهده داشته باشند، تا با استفاده از علم و هنر مدیریت، بویژه مدیریت آموزشی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد خود آگاهی

سه‌شنبه 23 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*  فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:6  فهرست مطالب مفهوم خود :   زیرمجموعه های خود آگهی از دید سازمان جهانی بهداشت   مفهوم خودآگاهی   اجزاء مهارت خودآگاهی   روشهای دستیابی و افزایش خودآگاهی   انواع خود   خود فیزیکی   خود واقعی   خود آرمانی   خود برای دیگران   خود کاذب   خود اجتماعی   خود معنوی   خود حقیقی     علی علیه السلام:   من عرف نفسه فقدعرف ربه   هرکس خودراشناختخدای خود را شناخته است.   امام رضا علیه السلام:   برترین عقل خود شناسی است.   مفهوم خود :   در فرایند رشد این خود شکل می گیرد. کودک با گدشت زمان به این مفهوم دست می یابد که آنچه پیرامون اوست غیر اوست.   زمان شکل گیری خودقبل از ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، آگاهی
( تعداد کل: 17 )
   1       2    >>