X
تبلیغات
رایتل

بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش

یکشنبه 30 آبان 1395

بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش

چکیده:

در پژوهش حاضر، تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز بیماران دارای سابقه ضربه صوتی حاد و یا مزمن را بررسی نمودیم. و نیز شاخصه‌های آزمونهای الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را نیز قبل و بعد از تابش اشعه لیزر، ثبت و بررسی نمودیم. بیماران حدود 12 جلسه تحت درمان با لیزر کم توان m.w 200 به مدت حدود 42 دقیقه قرار می‌گرفتند و این روند درمان 2 مرتبه در هفته و به مدت 12 جلسه صورت گرفت. طول موج لیزر مورد استفاده n.m 830 بود. ارزیابیهای ادیومتری تون خالص و ادیومتری ایمیتانس و ارزیابی وزوز شامل تطابق بلندی و تعیین زیر و بمی وزوز، میزان بلندی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و میزان آزاردهندگی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و آزمون الکتروکوکلئوگرافی و گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج نیز قبل و بعد از دوره لیزر درمانی ثبت و بررسی گردید. تطابق بلندی وزوز با تغییرات آماری معناداری را در قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان نشان داد. میزان بلندی ذهنی و آزار دهندگی ذهنی نیز کاهش یافت و لی بدلیل محدود بودن تعداد نمونه‌گیری این اختلاف معنادار نبود.

مقدمه:

وزوز درک صدا یا نویز بدون حضور یک منبع خارجی واقعی می‌باشد که این عارضه همراه با انواع گوناگون کم شنوایی می‌باشد وزوز اغلب با کم شنوایی ناشی از نویز همراه می‌باشد. مطالعات اپیدمیولویک نشان داده‌اند که حدود 17% از جمعیت وزوز دارند در حالیکه تنها فقط 5/0 الی 6/1 % به طور شدیدی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در میان افراد با آسیب شنوایی حدود 67% از وزوز رنج می‌برند (Zenker.F 2004)

در این پژوهش، تأثیر اشعه لیزر کم توان را بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را بررسی نمودیم. اشعه لیزر کم توان، یک روش غیر تهاجمی بدون عوارض جانبی می‌باشد که به جهت پایین بودن توان خروجی لیزر و نیز طول موج منحصر به فرد آن، میزان جذب آن از طریق پوست کاهش یافته و عمق نفوذ پرتو در بافت افزایش می‌یابد. اشعه لیزر کم توان باعث فعالیت ATP سازی در سلولها می‌گردد.

متدو روشها:

پژوهش حاضر بر روی 5 فرد مبتلا به وزوز ناشی از ضربه صوتی صورت گرفت. 3 نفر از بیماران وزوز یکطرفه و 2 نفر دارای وزوز دوطرفه بودند که مجموعاً 7 گوش تحت درمان با اشعه لیزر کم توان قرار گرفت.

بیماران قبل از دوره درمان، مورد آزمایشات ادیومتری تون خالص و ادیومتری ایمیتانس قرار می گرفتند و در صورت لزوم جهت رد ضایعات فضاگیر، آزمایشات تکمیلی شامل MRI و ABR انجام می‌شد. ارزیابی وزوز بیماران شامل آزمون تطابق بلندی وزوز و تعیین زیر و بمی وزوز در آنها صورت گرفت. و پرسشنامه‌ای جهت بررسی میزان بلندی ذهنی وزوز و میزان آزاردهندگی وزوز بر حسب معیار دیداری- قیاسی- تکمیل می‌گردید. جهت پایش تغییرات احتمالی میکرومکانیکهای حلزونی آزمایشات الکتروکوکلئوگرافی ثبت می‌گردید. در این آزمون، سطح آستانه پتانسیل عمل مرکب (CAP)، دامنه CAP و زمان نهفتگی CAP و نسبت دامنه پتانسیل تجمعی به پتانسیل عمل (Sp/AP) ثبت گردید.

آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج (DPOAE) به صورت رسم Dp-gram در دو سطح شدتی و ثبت می‌گردید.

این آزمایشات قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان صورت می‌گرفت در هر فرد حدود 12-10 جلسه لیزر درمانی به صورت 2 جلسه در هفته صورت می‌گرفت و در هر جلسه در گوش مبتلا به وزوز، تابش اشعه لیزر کم توان با توان m.w200 به مدت حدود 42 دقیقه صورت می‌گرفت. حدود J180 انرژی از طریق تابش به زائده ماستوئید و حدود J 90 انرژی از طریق تابش به مجرای خارجی گوش صورت می‌گرفت.

نتایج:

در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون Parred t-test و آزمون Willcoxon استفاده گردید. تطابق بلندی وزوز قبل و بعد از لیزر درمانی تفاوت آماری معناداری نشان داد. میزان بلندی ذهنی وزوز و میزان آزاردهندگی ذهنی در مبتلایان به وزوز کاهش یافت( ما بدلیل محدویت تعداد نمونه‌ها، اختلاف آماری معناداری را نشان نداد هیچکدام از شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی، شامل آستانه CAP، دامنه CAP، زمان نهفتگی CAP و نسبت دامنه SP/AP در مراحل ارزیابی قبل و بعد از تابش اشعه لیزری، از نظر آماری اختلاف معنادرای نشان ندادند.

آزمون DDOAE در سطح شدت ، در تمام بیماران مقادیر منفی و کوچکی را قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان نشان داد.

در سطح شدت در سه نقطه و و و و و قبل و بعد از لیزردرمانی اندازه گیری گردید. نقطه و اختلاف آماری معناداری را نشان داد. بعد از تابش اشعه لیزر، کاهش دامنه در این نقاط دیده می شد.

بحث:

در این پژوهش، نیز در مورد تطابق میزان بلندی وزوز، شاهد اختلاف معناداری بودیم که در نتیجه محققان Prochatka و همکاران (2000)، که در بررسی تأثیر لیزر کم توان m.w200 و داروی Egb761 به 26% بهبودی کامل و 36% بهبودی بیشتر از 50% می یافتند.

Hahn.A و همکاران در سال 2001، در مطالعه ای بر روی 200 بیمار، در بررسی تأثیر لیزر کم توان و درمان دارویی EGb761 به 26% بهبودی کامل و 43% بهبودی بیش از 50% دست یافتند. که لیزر با توان m.w300 را استفاده نموده بودند. این محققین تأثیر ترکیبی دارو و لیزر کم توان را بررسی نمودند.

Nakashima و همکاران (2002) در بررسی تأثیر لیزر کم توان m.w60 را در درمان وزوز به کار بردند و به تفاوت آماری معناداری در نتایج ارزیابی وزوز و DPOAE دست نیافتند. گزارش نمودند که درمان لیزری m.w 60 را جهت کنترل وزوز مؤثر نمی باشد.

Rogowski و همکاران (1999) در مطالعه 32 بیمار تحت درمان لیزر کم توان، معیار دیداری - قیاسی بلندی وزوز و TEOAE را قبل و بعد از درمان به کار بردند و تفاوت آماری معناداری در بلندی وزوز و تغییرات دامنه TEOAE نیافتند.

Mirz.f و همکاران (2000) در یک مطالعه دو سویه کور، با استفاده از لیزر توان m.w50 و طول موج nm830 را در 49 بیمار در کنترل وزوز را بررسی نمودند و با وجود آنکه 18% بیماران بهبودی را نشان دادند، اشعه لیزر کم توان را وسیله ارزشمندی در درمان مبتلایان به وزوز دیر درمان دانستند.

در پژوهش حاضر، بین تأثیر لیزر و تغییرات حلزون با استفاده از آزمون‌EcochG و DPOAE به تغییرات معناداری دست نیافتیم. اما تأثیر لیزر بر بلندی وزوز و کاهش میزان بلندی ذهنی وزوز و میزان آزاردهندگی آن را احتمالاً بدلیل استفاده از از توان بالای لیزر m.w200 می باشد.

میزان بهبودی وزوز در تحقیقاتی که توان بالاتر لیزر را همراه با داروی EGb6761 به کار برده بودند، بیشتر از تحقیقات دیگر می باشد.

Refrences:

Zenker, and j. Barajas Evaluation of chronic tinnitus patient. Fundacin canaria Para la prevencin de la sordera 2004, http://auditio.com/fcps/tinnitus. htm.

آکوستیک تروما (Acoustic-trauma):

تعریف شرحی: آسیب شنوایی ناشی از صدای ناگهانی شدید و آسیب شنوایی طولانی مدت ناشی از در معرض نویز بیش از حد بودن. (stash Brad. A, 1997)

تعریف عملیاتی: در این پژوهش آسیب شنوایی های ناشی از صدای بلند که به طور ناگهانی یا در دراز مدت به دلیل در معرض نویز بودن ایجاد شده اند مد نظر می باشد.

تطابق بلندی (Loudness Matching of Tinnitus):

- تعریف شرحی: بلندی عبارتست از توازن درکی از شدت صدا و آزمون تطابق بلندی به معنی تلاش در جهت اندازه گیری کمی شدت وزوز، با یک صوت خارجی در واحد دسی بل می باشد. (Goldstain- shulman, 1997)

تعریف عملیاتی: در پژوهش به تطابق بلندی وزوز با شدت معادل یک صوت خارجی در فرکانس معین و با معیار dB اطلاق می‌گردد که این متغییر به صورت کمی در قبل و بعد از مداخله لیزر کم توان مورد اندازه گیری قرار می‌گیرد.

تطابق زیر و بمی وزوز (Pitch Matching of tinnitus)

تعریف شرحی: تلاش در اندازه گیری زیر و بمی وزوز به صورت کمی در تطابق با فرکانس یک صوت خارجی گفته می‌شود که با واحد هرتز بیان می‌شود. (Goldstain - shulman, 1997)

- تعریف عملیاتی: در این پژوهش به تعیین زیر و بمی وزوز به صورت کمی در تطابق با فرکانس یک صوت خارجی معادل اطلاق می‌گردد که تغییرات آن قبل و بعد از مداخله لیزر کم توان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

- تعریف عملیاتی: در این پژوهش به طول مدت زمان کاهش یا وقفه‌ای که به صورت موقتی پس از قطع صدای پوششی در بلندی صدای وزوز به وجود می‌آید، اطلاق می‌گردد.

معیار قیاسی _ دیداری (Visual Analog Scale)

- تعریف شرحی: معیاری ذهنی (سابجکتیو) برای بررسی بلندی وزوز می باشد که درآن شدت وزوز روی محوری از اعداد صفر تا 10 ارزش گذاری شده است. ((hazel, 1996

- تعریف عملیاتی: معیار ذهنی برای بررسی بلندی وزوز می‌باشد که در آن شدت وزوز روی محوری از اعداد صفر تا ده ارزش گذاری شده است. در این مطالعه عدد صفر مؤید عدم وزوز و عدد ده مشخص کننده بالاترین درجه بلندی وزوز می‌باشد. هر چه از صفر به عدد ده روی محور مربوطه میل شود مؤید بالا رفتن بلندی وزوز می‌باشد.

(Ecoch G) الکترو کوکلئوگرافی:

روشی از ثبت پتانسیلهای برانگیخته زودرس شنوایی از حلزون و عصب هشتم جمجمه ای که شامل میکروفونیکهای حلزونی (CM)، پتانسیل تجمعی (SP) و پتانسیل عمل مرکب (CAP) است که می تواند توسط الکترود مجرا یا پرومونتوری به ثبت برسد ( stach, 1997)

آستانه CAP:

- تعریف شرحی:حداقل سطح صوتی که در آن موج CAP به صورت قابل تکرار و قابل تشخیص بدست آید. (Hall, 1992)

- تعریف عملیاتی: در این پژوهش به حداقل سطح صوتی گفته می‌شود که در آن موج CAP به صورت قابل تکرار و قابل تشخیص بدست آید. که در سطوح پایین‌تر از آن، هیچ موج مشخصی حاصل نشود.

دامنه (Amplitude):

- تعریف شرحی: شامل اندازه پاسخ برانگیخته بر حسب میکرو ولت ( stach, 1997)

تعریف عملیاتی: اندازه پاسخ CAP بر حسب میکرو ولت است که در این تحقییق این دامنه بصورت تفاوت ولتاژ بین خط پایه‌ای تا قله موج1N بر حسب میکرو ولت اندازه گیری می‌شود.

نهفتگی (latency):

- تعریف شرحی:به فاصله زمانی بین لحظه مشخص ارائه محرک و ظهور یک تغییر منتظره (اوج یا قعر) در شکل موج پاسخ برانگیخته شنوایی اطلاق می شود.
(hall, 1991)

- تعریف عملیاتی: در این پژوهش به فاصله زمانی از لحظه ارائه محرک تا ظهور قله موج CAP گفته می‌شود واحد اندازه گیری آن میلی ثانیه است.

4-3-4- آزمون تطابق بلندی وزوز:

میانگین تطابق بلندی وزوز قبل از تابش اشعه لیزر 9/6 14/8 دسی بل و بعد از تابش 01/7 2/6 می باشد که نتیجه آزمونt زوج، از نظر آماری معنادار می باشد.

5-3-4- بررسی شدت وزوز بر حسب شاخص دیداری - قیاسی(VAS) :

درجه بلندی وزوز، بر اساس یک محور عددی که از صفر تا 10 مدرج شده بود، ارزیابی می‌گشت. عدد صفر به مفهوم عدم هر گونه وزوز، در گوش‌ها یا سر و عدد 10 به مفهوم بالاترین شدت وزوز که در حد صدای موتور هواپیما باشد، تشبیه می‌شد، هر چه عدد به 10 نزدیکتر بوده نشان دهنده شدت بیشتر وزوز بود.

میزان شدت وزوز قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان ثبت می‌گردید.

در ارزیابی شدت ذنی وزوز قبل و بعد از تابش اشعه لیزر تغییراتی در جهت کاهش بلندی داشتیم که نتیجه آزمون Wilcoxon از نظر آماری معنا دار نمی‌باشد که با توجه به به نظر می‌رسدکه احتمالاً با افزایش تعداد نمونه این اعداد معنادار گردند. جدول اطلاعات آماری ضمیمه می‌باشد.

6-3-4- بررسی میزان آزاردهندگی وزوز بر حسب شاخص دیداری- قیاسی(VAS) :

میزان آزاردهندگی ذهنی وزوز نیز بر حسب شاخص دیداری - قیاسی قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان مورد ارزیابی قرار گرفت. و تغییراتی در جهت کاهش میزان آزاردهندگی داشتیم که با آزمون willcoxon از نظر آماری معنادار نمی‌باشد و

4-4- تغییرات مربوط به شاخصه‌های آزمون Ecoch :

در این آزمون آستانه پتانسیل عمل مرکب، دامنه پتانسیل عمل مرکب زمان نهفتگی پتانسیل عمل مرکب، نسبت دامنه SP/AP قبل و بعد از لیزر درمانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

1-4-4- تغییر آستانه پتانسیل عمل مرکب:

در این مطالعه میانگین سطح آستانه‌های پتانسیل عمل مرکب قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان مورد ارزیابی قرار گرفت و که نتیجه آزمون t زوج قبل و بعد از تابش اشعه لیزر، تفاوت‌ آماری معنی‌داری را نشان نمی‌دهد.

2-4-4- تغییرات دامنه پتانسیل عمل مرکب (CAP) :

تغییرات میانگین دامنه‌های پتانسیل عمل قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان از تا نانوولت افزایش معناداری را از نظر آماری نشان نداد.

3-4-4- تغییرات نهفتگی پتانسیل عمل مرکب (CAP) :

تغییرات میانگین نهفتگی CAP و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان از 1.39 تا 1.37 میلی ثانیه، از نظر آماری اختلاف معنا داری را نشان نداد.

5-4- تغییرات مربوط به آزمون DPOAE :

در این مطالعه قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان آزمون DPOAE به صورت ثبت و و ثبت گردید.

در تمام بیماران مقادیری دامنه DPOAE در سطح شدتی 55dBspl، قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان کمتر از صفر دسی بل و منفی بودند.

مقادیر دامنه قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان در نقاط و و و و و و مورد بررسی قرار گرفت. در نقطه و میانگین دامنه از به دسی بل spl تغییر نشان داده بود که این تغییرات دامنه در این نقطه، از نظر آماری اختلاف معناداری نداشت.

در نقطه و تغییرات میانگین دامنه DPOAG از به - ، از نظر آماری اختلاف معناداری را نشان داد. ))

در نقطه و تغییرات میانگین دامنه DPOAG از به دسی بل SPL ، از نظر آماری اختلاف معناداری نداشت.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش

شنبه 29 آبان 1395

بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوشچکیده:

در پژوهش حاضر، تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز بیماران دارای سابقه ضربه صوتی حاد و یا مزمن را بررسی نمودیم. و نیز شاخصه‌های آزمونهای الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را نیز قبل و بعد از تابش اشعه لیزر، ثبت و بررسی نمودیم. بیماران حدود 12 جلسه تحت درمان با لیزر کم توان m.w 200 به مدت حدود 42 دقیقه قرار می‌گرفتند و این روند درمان 2 مرتبه در هفته و به مدت 12 جلسه صورت گرفت. طول موج لیزر مورد استفاده n.m 830 بود. ارزیابیهای ادیومتری تون خالص و ادیومتری ایمیتانس و ارزیابی وزوز شامل تطابق بلندی و تعیین زیر و بمی وزوز، میزان بلندی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و میزان آزاردهندگی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و آزمون الکتروکوکلئوگرافی و گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج نیز قبل و بعد از دوره لیزر درمانی ثبت و بررسی گردید. تطابق بلندی وزوز با تغییرات آماری معناداری را در قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان نشان داد. میزان بلندی ذهنی و آزار دهندگی ذهنی نیز کاهش یافت و لی بدلیل محدود بودن تعداد نمونه‌گیری این اختلاف معنادار نبود.

مقدمه:

وزوز درک صدا یا نویز بدون حضور یک منبع خارجی واقعی می‌باشد که این عارضه همراه با انواع گوناگون کم شنوایی می‌باشد وزوز اغلب با کم شنوایی ناشی از نویز همراه می‌باشد. مطالعات اپیدمیولویک نشان داده‌اند که حدود 17% از جمعیت وزوز دارند در حالیکه تنها فقط 5/0 الی 6/1 % به طور شدیدی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در میان افراد با آسیب شنوایی حدود 67% از وزوز رنج می‌برند (Zenker.F 2004)

در این پژوهش، تأثیر اشعه لیزر کم توان را بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را بررسی نمودیم. اشعه لیزر کم توان، یک روش غیر تهاجمی بدون عوارض جانبی می‌باشد که به جهت پایین بودن توان خروجی لیزر و نیز طول موج منحصر به فرد آن، میزان جذب آن از طریق پوست کاهش یافته و عمق نفوذ پرتو در بافت افزایش می‌یابد. اشعه لیزر کم توان باعث فعالیت ATP سازی در سلولها می‌گردد.

متدو روشها:

پژوهش حاضر بر روی 5 فرد مبتلا به وزوز ناشی از ضربه صوتی صورت گرفت. 3 نفر از بیماران وزوز یکطرفه و 2 نفر دارای وزوز دوطرفه بودند که مجموعاً 7 گوش تحت درمان با اشعه لیزر کم توان قرار گرفت.

بیماران قبل از دوره درمان، مورد آزمایشات ادیومتری تون خالص و ادیومتری ایمیتانس قرار می گرفتند و در صورت لزوم جهت رد ضایعات فضاگیر، آزمایشات تکمیلی شامل MRI و ABR انجام می‌شد. ارزیابی وزوز بیماران شامل آزمون تطابق بلندی وزوز و تعیین زیر و بمی وزوز در آنها صورت گرفت. و پرسشنامه‌ای جهت بررسی میزان بلندی ذهنی وزوز و میزان آزاردهندگی وزوز بر حسب معیار دیداری- قیاسی- تکمیل می‌گردید. جهت پایش تغییرات احتمالی میکرومکانیکهای حلزونی آزمایشات الکتروکوکلئوگرافی ثبت می‌گردید. در این آزمون، سطح آستانه پتانسیل عمل مرکب (CAP)، دامنه CAP و زمان نهفتگی CAP[1] و نسبت دامنه پتانسیل تجمعی به پتانسیل عمل (Sp/AP) ثبت گردید.

آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج (DPOAE) به صورت رسم Dp-gram در دو سطح شدتی و ثبت می‌گردید.

این آزمایشات قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان صورت می‌گرفت در هر فرد حدود 12-10 جلسه لیزر درمانی به صورت 2 جلسه در هفته صورت می‌گرفت و در هر جلسه در گوش مبتلا به وزوز، تابش اشعه لیزر کم توان با توان m.w200 به مدت حدود 42 دقیقه صورت می‌گرفت. حدود J180 انرژی از طریق تابش به زائده ماستوئید و حدود J 90 انرژی از طریق تابش به مجرای خارجی گوش صورت می‌گرفت.فصل اول


1-1- موضوع و اهمیت آن:

این تحقیق جهت بررسی تاثیر تابش اشعه لیزر کم توان بروزوز و شاخصه های آزمون های الکتروکوکلئوگرافی و گسیلهای صوتی گوش انجام شده است. امروزه تعداد زیادی از افراد از وزوز گوش خود رنج می برند. با وجود تدابیر متعددی که در این زمینه به کار گرفته شده است هنوز درمان قطعی و معینی برای این مشکل یافت نشده است.

عوامل متعددی در ایجاد این مشکل دخیل هستند که از جمله آنها می توان به اختلالات حلزونی، ضایعات عصبی و اختلالات مرکزی، ناراحتیهای عروقی، اختلالات گردنی و … اشاره نمود. فرد مبتلا به وزوز بسته به میزان بلندی وزوز از احساس صدا در گوش رنج می برد و این مشکل آرامش روحی و روانی شخص را متاثر می سازدDavis (1996) گزارش نمود که یک سوم از همه بزرگسالان برخی از انواع وزوز را گزارش می کنند و در حدود 10 درصد افراد، وزوز خود بخودی طولانی مدت (P.S.T)[1] را گزارش می کنند که در حدود 5 درصد آنها دچار وزوز ناراحت کننده نسبتاً شدیدی می باشند و حدود 4-2 درصد افراد مبتلا به مراکز بیمارستانی دارای سرویسهای درمانی ارجاع داده شده اند.

وزوز مشکلی است که در افراد مبتلا اضطراب و پریشانی، عصبانیت، افسردگی، تحریک پذیری، بی خوابی، آشفتگی، ترس، انزوا ایجاده نموده و کیفیت زندگی افراد مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهد.

در این تحقیق، تاثیر اشعه لیزر کم توان را بر وزوز بررسی نموده ایم. یکی از کاربردهای بسیار مهم لیزر، در امر پزشکی است. اصولاً به کارگیری انرژی فوتون به جای تیغ جراحی بیش از دو دهه است که به کار گرفته شده است.

یکی از کاربردهای لیزر در پزشکی، استفاده از لیزرهای کم توان در لیزر درمانی می باشد


خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

خودرو – رینگهای فولادی و آلیاژی سبک – روش آزمون

جمعه 28 آبان 1395

خودرو – رینگهای فولادی و آلیاژی سبک – روش آزمون

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((5)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.

همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

پیشگفتار

استاندارد ” خودرو – رینگهای فولادی و آلیاژی سبک – روش آزمون ”‌که توسط کمیسیونهای مربوطه تهیه و تدوین شده و در بیست و چهارمین جلسه کمیته ملی استاندارد خودرو ونیروی محرکه مورخ25/8/81 تصویب شد، اینک به استناد بند 1 ماده3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محسوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استاندارد های ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد.

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود نیازهای جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.

منابع و مآخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است :

1- Jis D 4103 – 1989 : Disc Wheels for Automobiles

کمیسیون استاندارد خودرو – رینگهای فولادی و آلیاژی سبک – روش آزمون

1- هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش آزمون رینگهای فولادی و آلیاژی سبک می باشد. این استاندارد شامل دوچرخه ، موتور سیکلت، خودرو های صنعتی، راهسازی و کشاورزی نمی شود.

یادآوری 1- رینگهای آلیاژی به رینگهایی اطلاق می گرددکه کاسه و طوقه و یا طوقه آن از آلیاژ سبک ساخته شده باشد.

2- مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استانداردمحسوب می شود . در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ ویاتجدید نظر اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست . معهذابهتر است کاربران ذینفع این استاندارد امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یاتجدید نظر آخرین چاپ و یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده است .

1- استاندارد ملی ایران 6329 : سال 1381 ” خودرو – طرح طوقه – ویژگی ها ”

2- استاندارد ملی ایران 6333 : سال 1381 ”خودرو – رینگهای چرخ – ویژگی های ابعادی و روش بستن ”

3- JIS D 4202 1989. Dimensions of Tires for Automobiles

3- اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد واژه ها و یا اصطلاحات با تعاریف زیر بیان می گردد .

3-1 فاصله آفست

عبارت است از فاصله بین خط مرکزی طوقه و محل اتصال کاسه

نوع فایل:word

سایز :760 KB

تعداد صفحه :18خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

سوالات نمونه عمومی آزمون استخدامی کمک بهیاری و کمک پرستاری سال 1395

جمعه 28 آبان 1395

سوالات نمونه عمومی آزمون استخدامی کمک بهیاری و کمک پرستاری سال 1395

نمونه سوالات عمومی کمک بهیاری و کمک پرستاری آزمون استخدامی علوم پزشکی سال 1395 با جواب کامل که در چند مرحله توسط تیم پشتیبانی صحت سنجی گردیده است جهت موفقیت کامل شما عزیزان ارائه داشته ایم.
و در آخر به اطلاع مشتریان وفادار و عزیز میرسانیم از آنجایی که لطف فرموده و به لحاظ کیفی و کمی به محصولات ارائه شده توسط تیم ما و در نهایت مجموعه دست اندرکار ما اعتماد و اطمینان کامل داریدلذا از شما خواهشمندیم که به سایت های مشابه فاقد مجوز که محصولات مشابهی بطور ناقص و بعضا فاقد صحت و سلامت محتوایی از نسخه اصلی به هر طریق ممکن کپی برداری کرده و با محتوایی نامعتبر و اکثرا نامربوط و اشتباه تنها به نیت تامین مالی خودارائه مینمایند هیچگونه اعتمادی نداشته و در نظر داشته باشید که شعبع مشابهی نداریم با تشکر فراوان آرزوی موفقیت تمام و کمال برایتان داریم. انشاالله...خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی 1395 خوشه شغلی کارشناس شبکه و سخت افزار

جمعه 28 آبان 1395

نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی 1395 خوشه شغلی کارشناس شبکه و سخت افزار

مجموعه حاضر نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی سال 1395 در خوشه شغلی کارشناس شبکه و سخت افزار و مطابق با منابع اعلام شده میباشند.

لطفا با کمی تامل به نکات زیر توجه فرمایید تا هرگونه دودلی و شبه و ... نسبت به تهیه این مجموعه نفیس دارید برطرف گردد در نهایت تصمیم نهایی با شماست.
ممکن است توجه شما به سایت های مشابه با ارایه مشابه همین محصول و دیگر محصولات استخدامی شده باشد که یقینا تاکنون خود شما به این مسئله واقف گردیده اید که به لحاظ اعتبار و کیفیت محصولات ارائه شده فاقد هرگونه صلاحیت و مجوز قانونی بوده و اکثرا به اتفاق با کپی برداری بدون کیفیت و ناقص و فاقد کیفیت از محصول اصلی اقدام نموده و آن را در معرض فروش قرار داده بدون توجه به اهمیت معنوی و بدون در نظرگرفتن کیفیت و صحت پاسخنامه که به کرات مشاهده شده که پاسخنامه ها حتی کوچکترین ارتباط معنایی با نمونه سوالات نداشته و تنها جهت تکمیل مجموعه از پاسخنامه سوری استفاده گردیده است که به هیچ عنوان مورد رضایت شما عزیزان نخواهد بود از طرفی تیم فنی و پشتیبانی ما بطور شبانه روزی و فورس ماژور تمامی تلاش خود را در جهت رضایت مشتریان گرامی به لحاظ کیفیت و صحت مجموعه های ارائه شده نموده و با تمام اطمینان کیفیت محصولات موجود را تضمین مینمایند و جمیعا بر این عقیده ثابت قدم بوده که کیفیت صحت و اطمینان تنها راز موفقیت در راستای مشتری مداری و در سمت مقابل وفاداری مشتریان محترم و عزیزمان میباشد لذا با تمام وجود از اطمینانی که نسبت به ما دارید صمیمانه تشکر و سپاسگزاریم و برای شما نهایت موفقیت را آرزو داریم.انشاالله...خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی کمک بهیاری و کمک پرستاری سال 1395

جمعه 28 آبان 1395

نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی کمک بهیاری و کمک پرستاری سال 1395

نمونه سوالات تخصصی کمک بهیاری و کمک پرستاری آزمون استخدامی علوم پزشکی سال 1395 با جواب کامل که در چند مرحله توسط تیم پشتیبانی صحت سنجی گردیده است جهت موفقیت کامل شما عزیزان ارائه داشته ایم.
و در آخر به اطلاع مشتریان وفادار و عزیز میرسانیم از آنجایی که لطف فرموده و به لحاظ کیفی و کمی به محصولات ارائه شده توسط تیم ما و در نهایت مجموعه دست اندرکار ما اعتماد و اطمینان کامل داریدلذا از شما خواهشمندیم که به سایت های مشابه فاقد مجوز که محصولات مشابهی بطور ناقص و بعضا فاقد صحت و سلامت محتوایی از نسخه اصلی به هر طریق ممکن کپی برداری کرده و با محتوایی نامعتبر و اکثرا نامربوط و اشتباه تنها به نیت تامین مالی خودارائه مینمایند هیچگونه اعتمادی نداشته و در نظر داشته باشید که شعبع مشابهی نداریم با تشکر فراوان آرزوی موفقیت تمام و کمال برایتان داریم. انشاالله...خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق سیستم آزمون و تست شخصیت و علاقه

چهارشنبه 26 آبان 1395
            فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :10 مقدمه: همه مسئولان و مدیران سازمانی می دانند که شخصیت کارگران و کارمندان ، در سازگاری ، آنها با محیط کار و تولید اهمیت بسزایی دارد. برای  بعضی از پست ها و شغل ها داشتن اخلاق و شخصیت امری  بسیار مهم  تلقی می شود. جدا از مهارت ها و تجربه و توانایی هایی که فرد  دارد . مثال : رئیس واحد که نمی تواند با مراجعه کننده  با  ملایمت صحبت کند. خیلی زود خشمگین می شود و مشتری را می رنجاند . برای  این کار مفید نمی باشد. هوش ، استعداد ، علاقه ، انگیزه ، شخصیت ، نگرشها کل ویژگی  هائی که انسان در هر کاری به همه اینها نیاز دارد. علاقه : اگر فردی در کاری علاقه نداشته باشد و در واقع با آن کار بجنگد صد در صد آسیب می بیند و حتی می تواند برای  موسسه ضرر مالی داشته با ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مباحث 22 گانه آزمون های نظام مهندسی رشته برق + نمونه سوالات آزمون های رشته برق+ پاسخنامه + جزوات آموزشی

شنبه 22 آبان 1395
مباحث 22 گانه   و کتاب های آزمون های نظام مهندسی رشته برق + نمونه سوالات آزمون های رشته برق+ پاسخنامه + جزوات آموزشی شامل 56 فایل در قالب پی دی اف لیست شامل:  مقررات ملی ساختمان (مباحث 22 گانه) مبحث اول ( تعاریف)- (۱۳۹۲) .............................66 صفحه مبحث دوم ( نظامات اداری)- (۱۳۸۴).......................179 صفحه مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق )- (۱۳۹۲)... 115 صفحه مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان )- (۱۳۹۲) ......... 125 صفحه مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)- (۱۳۹۲) ....248 صفحه مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲) ....... 164 صفحه مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- (۱۳۹۲) .........77 صفحه مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- (۱۳۹۲) .. 92 صفحه مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )- ویرایش چهارم، چاپ دوم ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کلید واژه کلی رشته مهندسی عمران- محاسبات با چینش سه ستونه (ویژه آزمون شهریور ۹۵)

پنج‌شنبه 13 آبان 1395
کلیه کارشناسانی که دارای مدرک مهندسی در هر یک از رشته های فوق هستند با گذشت سه سال از زمان فارغ التحصیلی مجاز به شرکت در این آزمونها هستند . برای اینکه مطمئن شوید مدرک شما با رشته های فوق مرتبط است می توانید به واحد عضویت سازمان نظام مهندسی استان خود مراجعه نمایید . تمامی استانهای کشور دارای سازمان نظام مهندسی هستند . پس از آنکه مطمئن شدید رشته شما مورد قبول است و سه سال هم از زمان فارغ التحصیلی تان گذشته باید عضو سازمان شده و خود را برای آزمون دوره بعدی آماده کنید. قبولی در این آزمون مزایای زیادی را برای شما به همراه خواهد داشت با قبولی در این آزمون شما می توانید پروانه اشتغال بکار در حرفه مهندسان کسب نمایید و بواسطه آن به عنوان کارشناس سازمان نظام مهندسی در امور نظارت ساختمانها و یا طراحی ، نظارت و اجرای ساختمانهای استان خود فعالیت کنید. مهندسین عزیز جهت قبولی در این آزمون ابتدا باید ویر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاسخنامه تشریحی سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری گروه فنی مهندسی سال 94 به همراه سوالات

دوشنبه 10 آبان 1395

گنجینه نفیس و ناب نمونه سوالات و جزوات بسیار موثر آزمون استخدامی هلال احمر

دوشنبه 19 مهر 1395
گنجینه ناب و باارزش نمونه سوالات و جزوات بسیار موثر آزمون استخدامی هلال احمر شما را ناامید نخواهد ساخت انشاالله...یقینا با اندکی دقت با اطمینان کامل و با خاطری آسوده آزمون مورد نظر را با موفقیت پشت سر خواهید گذاشت درضمن این مجموعه شامل جزوات موثر و بسیار مهم و مطابق با منابع جدید آزمون استخدامی در سال 1395 میباشد..   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مجموعه شگفت انگیز سوالات و جزوات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی 1395

دوشنبه 19 مهر 1395
گنجینه ناب و باارزش نمونه سوالات و جزوات بسیار موثر آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی شما را ناامید نخواهد ساخت انشاالله...یقینا با اندکی دقت با اطمینان کامل و با خاطری آسوده آزمون مورد نظر را با موفقیت پشت سر خواهید گذاشت درضمن این مجموعه شامل جزوات موثر و بسیار مهم و مطابق با منابع جدید آزمون استخدامی در سال 1395 میباشد.. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

نمونه سوالات آزمون استخدامی هلال احمر سال ۱۳۹۵ مطابق با منابع جدید اعلام شده بخش اختصاصی آزمون

دوشنبه 19 مهر 1395
این مجموعه شامل نمونه سوالات اختصاصی فوق العاده کارآمد در آزمون استخدامی هلال احمر 1395 میباشند سوالات بسیار موثر و پرتکرار در آزمون های مشابه میباشند و بدیهیست که تاثیر فوق العاده ای در روند موفقیت شما خواهند داشت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کامل ترین جزوات و منابع تخصصی آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی سال 1395

یکشنبه 18 مهر 1395
کامل ترین جزوات و منابع تخصصی مطابق دفترچه راهنما آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی می باشد :           اقتصادخرد و کلان، حسابداری صنعتی، حسابداری عمومی، مالیه عمومی و قوانین و مقررات مالیاتی    که دقیقاً با توجه به منابع  آزمون ذکر شده : فایل منبع تخصصی شامل درس و تست اقتصاد خرد و کلان ، درس و تست حسابداری صنعتی ،  درس  و تست حسابداری عمومی ( اصول حسابداری) و درس و تست مالیه عمومی . تست ها دارای پاسخ نامه می باشند . جزوه  حسابداری عمومی از جزوات آموزشی سازمان امور مالیاتی مختصص درس اصول حسابداری   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی 1395 همراه با پاسخ

یکشنبه 18 مهر 1395
دانلود نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی 1395 مجموعه نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی سال  1395  که این نمونه سوالات همراه با پاسخ می باشد  تمامی سوالات به صورت چهارگزینه ای و همراه با تصاویر مربوطه بوده مجموعه بی نظیر از نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی با بیش از 500 سوال همراه با پاسخ این مجموعه سوالات در یک فایل  pdf می باشد . ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 221 )
   1       2       3       4       5       ...       15    >>