X
تبلیغات
زولا

تحقیقات و پژوهش فایلز

تحقیقات و پژوهش فایلز

پایان نامه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

پایان نامه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

پایان نامه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

فرمت فایل : doc

حجم : 1537

صفحات : 136

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

چکیده:

پژوهش حاضر در ارتباط با بررسی تاثیرهوشمندی رقابتی برفروش محصولات بیمه درنمایندگان بیمه ایران استان کرمانشاه انجام شده است.این پژوهش از نظر روش اجرا توصیفی و از نوع پژوهش های همبستگی است.جامعه آماری پژوهش حاضر نمایندگان فروش بیمه ایران در استان کرمانشاه بودند که از این میان 114 نمایندگی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.روش جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه است، برای سنجش هوش رقابتی از پرسشنامه هوش نایک و دشمپاس استفاده گردید که پایایی این پرسشنامه با الفای کرونباخ 91/0 مورد تائید می باشد و میزان درآمد خالص ماهانه نیز ملاک پژوهشگر برای میزان فروش است. داده های به دست آمده با نرم افزار spss تحلیل گردید و یافته های بدست آمده نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین هوش رقابتی در بین نمایندگان و فروش محصولات بیمه است در جامعه مرد بررسی است. همچنین یافته تا نشان می دهند که از نظر نمایندگان فروش بیمه ایران استان کرمانشاه آگاهی از رقبا قادر به پیش بینی هوش رقابتی است. 

واژگان کلیدی: بیمه- هوش رقابتی- آگاهی از بازار- آگاهی از رقبا- آگاهی از فناوری- آگاهی از راهبرده ها

مقدمه

با توجه به رشد روز افزون رقابت میان شرکت ها چگونگی رویکرد آنها میتواند نقش مهمی در پیروزی یا شکست آنها ایفا کند در این عرصه شرکت های نوپا که به تازگی وارد بازار رقابت شده اند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند بنابراین لازم است آنها با دانسته های قبلی رقابت را آغاز کرده  تا شانس بیشتری در پیروزی داشته باشند. بدین منظور با استفاده ازهوش رقابتی میتوان احتمال پیروزی در رقابتها را بیشتر کرد(مومنی وهمکاران، 1389،ص1)

قسمتی از متن

تاریخچه 

هوشمندی رقابتی مفهوم جدیدی نیست. شرکتها همیشه سعی داشته اند بدانند که رقبای آنها چه می کنند. این مفهوم از دهه 1980 جای خود را در محافل آکادمیک باز کرد. برخی از نویسندگان ادعا کرده‌اند مایکل پورتر(1980) محقق معروف مدیریت استراتژیک، با معرفی نیروهای پنج گانه رقابتی و استراتژیهای ژنریک، مفهوم هوشمندی رقابتی را خلق کرده است. پورتر در ایجاد انجمن متخصصان هوشمندسازی رقابتی [1]سال 1986 پیشگام بوده و نخستین شماره مجله هوشمندی رقابتی را در سال 1990 منتشر ساخته است(پیروت و دیگران[2]،2002،58-747 ).


[1] - society for competitive intelligence professionals.[2]- Peyrot et all (2002).

MIS  و سیستم های اطلاعات مدیریت[1] با این همه در دهه ی 1980 بود که سیستم های هوش کسب و کار پدیدار شدند تا امکان استفاده از اطلاعات پیرامونی با اثربخشی بیشینه فراهم شود.

اما از اوایل دهه 90 میلادی با تکمیل رویکرد های رنگارنگی از نظام های مدیریتی، موضوع هوش رقابتی به عنوان بخش اعظم هوش سازمانی در مجامع علمی فراگیر شد. در این دوران پژوهشگران رویکردهای گوناگونی را برای اندازه گیری هوش رقابتی و اثرهای آن در سازمان طرح ریزی نمودند و بکار گرفتند. اما از اوایل دهه 90 میلادی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از ادبیات کسب و کار بین پژوهشگران و در مجامع علمی فراگیر شد. برآورد می شود از نظر حجمی بیش از 85 درصد هوش سازمانی را هوش رقابتی تشکیل می دهد و تا کنون اندیشه اندیشمندان بسیاری در دانشگاه های سراسر جهان به پردازش هوش رقابتی معطوف گردیده است (مارین و پولتر ،2004،80-165).


[1] - BIS

فهرست مطالب

عنوان                                                 صفحه

فصل اول: کلیات طرح

1-1 مقدمه .................................................................................................................................................................     

2-1 بیان مسئله ..............................................................................................................................................................     

3-1 اهمیت و ضرورت ..................................................................................................................................................      

4-1 اهداف تحقیق .......................................................................................................................................................     

1-4-1 هدف کلی ............................................................................................................................................................        

2-4-1 اهداف جزئی ........................................................................................................................................................     

3-4-1 اهداف کاربردی .....................................................................................................................................................    

5-1 سئوالات پژوهش.........................................................................................................................................................      

1-5-1 سئوالات اصلی ...............................................................................................................................................       

2-5-1 سئوالات فرعی...................................................................................................................................................        

6-1 فرضیه ها .............................................................................................................................................................    

1-6-1 فرضیه اصلی ......................................................................................................................................................    

2-6-1 فرضیه های فرعی ...........................................................................................................................................    

7-1 مدل تحقیق ...........................................................................................................................................................    

8-1 جنبه جدید بودن ونو آوری تحقیق .........................................................................................................................    

9-1 قلمروموضوعی ...........................................................................................................................................................      

10-1 قلمرو مکانی ......................................................................................................................................................     

11-1 قلمرو زمانی .................................................................................................................................................................    

12-1 تعاریف واژگان و اصطلاحات .................................................................................................................................    

1-12-1 تعاریف مفهومی ...................................................................................................................................................    

2-12-1 تعاریف عملیاتی ....................................................................................................................................................      

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه .............................................................................................................................................................................  

2-2 مبانی نظری هوش رقابتی ............................................................................................................................................    

1-2-2 تاریخچه ......... .......................................................................................................................................................    

2-2-2 تعریف هوش سازمانی..............................................................................................................................................    

3-2-2 تعریف هوش رقابتی ..............................................................................................................................................    

4-2-2 ابعاد هوش رقابتی ......................... .......................................................................................................................    

5-2-2 فرایند هوش رقابتی................ ..............................................................................................................................     

6-2-2 مدل های هوشمندی رقابتی ...................................................................................................................................    

1-6-2-2 مدل تحلیلی swot  ......... .............................................................................................................................    

7-2-2 رابطه هوش رقابتی با هوش تجاری........................................................................................................................    

8-2-2 اهمیت هوش رقابتی ..............................................................................................................................................    

9-2-2 خواص پنج گانه هوش رقابتی.................................................................................................................................     

10-2-2 نقش هوش رقابتی در افزایش توان رقابی ...........................................................................................................      

11-2-2 مدیریت هوش رقابتی ............................................................................................................................................    

12-2-2 انواع هوشمندی رقابتی .........................................................................................................................................   

13-2-2 هدف سیستم هوشمندی رقابتی................................................................................................................................    

14-2-2 تکنولوژی کامپیوتری یا توانمندی های انسان .......................................................................................................    

15-2-2 تاثیراطلاعات و هوشمندی بر تصمیم گیری استراتژیک.......................................................................................    

16-2-2 هوشمندی رقابتی در عمل   .................................................................................................................................    

17-2-2 واحد های سازمانی برای هوشمندی رقابتی ..........................................................................................................     

18-2-2 هوشمندی رقابتی و بازاریابی هوشمند چیست .......................................................................................................    

19-2-2 تمایز هوشمندی رقابتی و بازار یابی هوشمند با جاسوسی صنعتی ونتایج ان ...................................................... 

20-2-2 دیدگاه های نادرست راجع به جمع اوری اطلاعات................................................................................................    

21-2-2 اخلاق وهوشمندی رقابتی  .....................................................................................................................................    

22-2-2 وظایف متخصصین هوشمندی رقابتی .................................................................................................................     

23-2-2 مقابله با هوشمندی ............... ................................................................................................................................     

3-2 بخش دوم ............................... .....................................................................................................................................           

1-3-2 تعریف بیمه ...............................................................................................................................................................     

2-3-2 تعریف فنی بیمه ....................... ..............................................................................................................................     

3-3-2 شرایط اساسی عقد بیمه .........................................................................................................................................    

4-3-2 پیشینه بیمه وبیمه گری ............................. ...............................................................................................................     

5-3-2 تاریخچه بیمه در ایران ..............................................................................................................................................        

6-3-2 تاریخچه شرکت بیمه ایران ........................................................................................................................................  

7-3-2 موضوع فعالیت     ..................................................................................................................................................      

8-3-2 شبکه فروش ...........................................................................................................................................................    

9-3-2 تعریف نماینده بیمه .................................................................................................................................................      

4-2 بخش سوم ...................................................................................................................................................................        

1-4-2 پیشینه تحقیق .............................................................................................................................................................    

فصل سوم : روش تحقیق

1-3 مقدمه .............................................................................................................................................................................      

2-3 روش تحقیق....................................................................................................................................................................      

3-3 روش وابزار گرد آوری اطلاعات ...................................................................................................................................      

4-3 روایی پرسشنامه.... .........................................................................................................................................................     

5-3 پایایی پرسشنامه .............................................................................................................................................................     

6-3 مقیاس یا ابزار اندازه گیری ............................................................................................................................................    

7-3 جامعه تحقیق .................................................................................................................................................................   

1-7-3 جامعه آماری..............................................................................................................................................................     

2-7-3 تعداد نمونه ................................................................................................................................................................     

8-3 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات .......................................................................................................................................     

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادها

1-4 مقدمه .............................................................................................................................................................................    

2-4 تحلیل توصیفی دادها .....................................................................................................................................................    

1-2-4 بررسی متغیر های تعدیل کننده .................................................................................................................................    

1-1-2-4 توصیف آماری جنسیت نمونه................................................................................................................................     

2-1-2-4 توصیف آماری سن نمونه ....................................................................................................................................      

3-1-2-4 توصیف آماری میزان تحصیلات نمونه .................................................................................................................     

4-1-2-4 توصیف آماری سابقه خدمت نمونه ......................................................................................................................     

2-2-4 متغیرهای پژوهش .....................................................................................................................................................  

1-2-2-4 آگاهی از بازار ....................................................................................................................................................     

2-2-2-4 آگاهی از رقبا ..................................................................................................................................................         

3-2-2-4 آگاهی از راهبرها...............................................................................................................................................       

4-2-2-4 آگاهی از فناوری................................................................................................................................................       

5-2-2-4 هوش رقابتی ....................................................................................................................................................     

6-2-2-4 فروش محصولات بیمه .....................................................................................................................................     

3-4 آمار استنباطی ............................................................................................................................................................     

1-3-4 آزمون کلموگروف اسمیرنوف ..............................................................................................................................    

2-3-4 آزمون فرضیه اصلی ..............................................................................................................................................    

3-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول .......................................................................................................................................     

4-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم ........................................................................................................................................    

5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم .....................................................................................................................................          

6-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم ...................................................................................................................................  

7-3-4 آزمون T-Student ..............................................................................................................................            

8-3-4 نتایج آزمون فرید من ...........................................................................................................................................     

فصل پنج : بحث و نتیجه گیری وپیشنهاد ها

1-5 مقدمه ......................................................................................................................................................................   

2-5 نتایج پژوهش .............................................................................................................................................................   

1-2-5 نتایج توصیفی پژوهش ..........................................................................................................................................    

3-5 نتایج استنباطی پژوهش ..................................................................................................................................................    

1-3-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی ........................................................................................................................................     

2-3-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی اول ..................................................................................................................................        

3-3-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی دوم .................................................................................................................................   

4-3-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی سوم .................................................................................................................................    

5-3-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی چهارم ..............................................................................................................................     

4-5 پیشنهاد های کاربردی حاصل از پژوهش .......................................................................................................................   

5-5 پیشنهاد به پژوهشگران آتی ............................................................................................................................................        

پیوست ها

فهرت منابع و مآخذ ...............................................................................................................................................................    

ضمائم ..................................................................................................................................................................................

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

تاریخ ارسال: دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 11:19 | نویسنده: مهندس ارسلانی | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
تبادل لینک - تبادل لینک گن لاغری مردانه - گن لاغری مردانه گیره کوچک کننده بینی - گیره کوچک کننده بینی کوچک کننده بینی گوشتی - کوچک کننده بینی گوشتی دانلود آهنگ های جدید - دانلود آهنگ های جدید پاپ آپ - پاپ آپ دانلود آهنگ های جدید - دانلود آهنگ های جدید آپلود عکس - آپلود عکس متن آهنگ - متن آهنگ تبادل لینک سه طرفه - تبادل لینک سه طرفه دانلود آهنگ جدید | بی باک موزیک - دانلود آهنگ جدید | بی باک موزیک تبادل لینک رایگان - تبادل لینک رایگان دانلود آهنگ سایت ازدواج اینترنتی - سایت همسریابی ایرانی