X
تبلیغات
رایتل

قانون‌ مدنی

شنبه 13 آذر 1395

قانون‌ مدنی

قانون مدنی قسمت اول

شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدنی قسمت اول

شماره:1564-ق-24/8/76

قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدنی

ماده واحده- ماده(1173) قانون مدنی بشرح زیر اصلاح می گردد:

ماده 1173- هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :

1- اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار .

2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء.

3- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی .

4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق .

5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده است .

علی اکبر ناطق نوری

رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:1564-ق-24/8/76

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح اصلاح ماده(1173) قانون مدنی و الحاق دو تبصره به آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 11/8/1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبر ناطق نوری

رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره 24427-27/8/1376

وزارت دادگستری

قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدنی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1564-ق مورخ 24/8/1376 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

سید محمد خاتمی

رئیس جمهور

قانون مدنی

مقدمه

در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده1- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید.

تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.

ماده2- قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

ماده4- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده5- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده6- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده7- اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده8- اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده9- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .

ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

جلد اول در اموال

کتاب اول در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده11- اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول0

فصل اول در اموال غیر منقول

ماده12- مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده13- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده14- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است .

ماده15- ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .

ماده16- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است .

ماده17- حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .

ماده18- حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است .

فصل دوم در اموال منقوله

ماده19- اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .

ماده20- کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.

ماده21- انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هائی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده22- مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است .

فصل سوم

در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده23- استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.

ماده24- هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

ماده25- هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .

ماده26- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزها نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده27- اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

ماده28- اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او بمصارف فقرا می رسد.

نوع فایل: word

سایز: 144 KB

تعداد صفحه:72خرید فایللینک منبع :قانون‌ مدنی

[PDF] ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf‎Similarﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ. در اﻧﺘﺸﺎر و آﺛﺎر و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم. ﻣﺎده. 1. ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ. ی ﻫﻤﻪ. ﭘﺮﺳﯽ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ. ﺟﻤﻬﻮر اﺑﻼغ ﻣﯽ. ﺷﻮد . رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز ... متن کامل قانون مدنی - آزمون وکالت 95 aajlow.persianblog.ir/post/19/‎Cached Similarدر انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم‌. ماده ۱. مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ... قانون مدنی www.ghanoonbaz.com/anavin/Madani/Canoon.../Madany.htm‎Cached Similarقانون مدنی. در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم. تاریخچه تدوین قانون مدنی. ماده ۱. مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس ... ‎مقدمه - ‎دربیان اموال - ‎مالکیت وحق انتفاع - ‎عمری رقبی سکنیمرکز پژوهشها - قانون مدنی rc.majlis.ir/fa/law/show/97937‎Cached Similarقانون مدنی مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم & ماده 1 - قوانین باید در ظرف ... الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. ( متن قانون‌ مدنی - مجموعه قوانین ایران iranlaws.hamrahnet.com/index.php?cc...tt=table3‎Cached Similarقانون مدنی قسمت سوم · قانون مدنی قسمت چهارم · قانون مدنی قسمت پنجم · قانون مدنی قسمت ششم · قانون مدنی قسمت هفتم · قانون مدنی قسمت هشتم · قانون مدنی قسمت نهم ... قانون مدنی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/قانون_مدنی‎Cached Similarقانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند. مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر ... حقوق مدنی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/حقوق_مدنی‎Cached Similarقانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسماً به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز ... قانون مدنی - Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and ... www.ghavanin.ir/detail.asp?id=16686‎Cached Similarقانون مدنی. مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم & ماده 1 - قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صحه ملوکانه منتشر شود . ماده 1- مصوبات مجلس شورای ... [PDF] قانون مدنی www.hsu.ac.ir/law/download/قوانین_و.../dad-law.ir%20قانون%20مدنی.pdf‎Similarﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩی ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮﺏ. 1370. ) ﻣﺎﺩﻩ. 2. ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ، ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ، ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ، ﺗﺮﺗﻴﺐ. ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍء ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﺩﻩ. Afghanistan: قانون مدنی جمهوری افغانستان - WIPO www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=242150‎Cached SimilarTools ↓. Home · Reference · WIPO Lex. Afghanistan. قانون مدنی جمهوری افغانستان. Bibliographic Entries; Texts. Download. Tools. Contact Us. Back to top ↑
برچسب‌ها: قانون‌، مدنی