X
تبلیغات
رایتل

اصول کلی رادار

چهارشنبه 10 آذر 1395

اصول کلی رادار

چکیده:

رادار سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت هدف بهکار می روند کلمه رادار اختصار کلمات آشکار سازی و بردیابی رادیویی می باشد رادار یکی از مظاهر شگفت انگیز قرن بیستم است اصول اولیه آشکارسازی تقریبا قدمتی برابرقدمت بحث الکترو مغناطیسی دارد.

گرچه امروزه توسط رادارهای جدید و پیشرفته از هدف علاوه بر فاصله استخراج می شود ولی تعیین فاصله هدف از فرستنده هنوز یکی از مهم ترین وظایف این دستگاه است. در پاییز 1922 تیلور یانگ از آزمایشگاه تحقیقات دریایی (NRL) با استفاده از یک موج پیوسته (CW) با فرستنده و گیرنده مجزا وجود یک کشتی چوبی را آشکار نمودند بدین ترتیب می توان گفت که اولین سیستم های راداری آزمایشی به صورت موج پیوسته کار می کردند و نوع آشکار سازی آنها بستگی به تداخل ایجاد شده بین علائم مهم سیستم دریافت شده از فرستنده علائم انعکاسی ازهدف متحرک با متغیر فرکانس داپلر داشت.

رادار یکی سیستم الکترومغناطیسی است که کاربردهای مختلف می تواند داشته باشد اما مهمترین مزیت رادار توانایی آن در محاسبه مسافت می باشد.

فهرست مطالب

چکیده. ث

فصل اول: اصول رادار. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2- اصول رادار: 4

1-3- فرمولهای اسامی رادار: 8

1-4- راههای کاهش نویز...11

1-5- رنجدینامیکی: (Dinamic rany ). 12

1-6- تقسیم بندی رادارهاازنظرکاربرد: 13

1-7- نوع بیمFan beam... 15

1-8- تفاوت راداهایاخطاراولیهباراداهایتجسسی:..16

1-9- PRFبرابر PRF رادارتجسسی (پالیین). 18

1-9-1 رادارهایسهبعدی: 18

1-9-2 رادارهایتعقیبهدف: (Track radars). 19

1-9-3- رادارکنترلآتش: (Fire control radars). 19

1-10 باندهایفرکانسی؛ 20

1-11- کاربردطیففرکانسراداریدررادارهامختلف؛. 21

1-12- باندفرکانسی: ( 30 – 300 mHz) VHF.. 23

1-13- باندفرکانسCو: ( 4 – 8 GHz ) P.. 24

1-14- باندفرکانس: ( 8 – 12 GHz ) X.. 24

1-15- امواجباطولموجمیلیمتری : 25

1-16- فرکانسهایلیزری: 25

1-17- محاسبهفرکانسداپلر. 31

1-18- انواعرادا……. MTI33

1-19- محاسبهخروجیآشکارسازفاز: 37

فصل دوم:نمایش اهداف متحرک بررویاسکوپ... 38

2-1- استخراجاطلاعاتداپلربهوسیلهاسکوپ: (PPI). 39

2-2- طرزکار: D.L Coneeler. 39

2-3- خطتأخیرالکترومغناطیس: 40

2-4- مدولاتور: PFN.. 42

2-5- خطتأخیرازنوعفیوزکوارتز. 44

2-6- خطتأخیریدیجیتالی: 45

2-6- مشخصاتفیلتریdelay line canceller : 46

2-7- منحنیپاسخفرکانس: Single Delay Line Canceller. 47

2-8- تحلیلسرعتکوربرایرادارهایمختلف: 47

2-9- پاسخفرکانس Double delay line canceller: 49

2-10- فیلترهایمتقاطعTransversal filters: 51

2-11- STAGER PRF ( PRFمتغیر): 52

2-12- روشتولیدPRFبهصورتStager : 56

2-13- فیلترهایداپلرباکمترلفاصله: 58

2-14- شرحکارسیستم: 61

2-15- محدودیتهایعملکردرادار: MTI. 62

2-16- ضریببهبودی: ( Improvement factor). 62

2-17- قابلیتدیددرکلاتر: ( Sub clutter visibility ). 63

2-18- اثرتغییراتفرکانس: 64

2-19- نوساناتداخلیکلاتر: ( Internal Clutter Fluctuation). 65

فصل سوم:نوسانات داخل یک لاتردررادار. 70

3-1- محدودکردنگسترشطیفیکلاتردررادار: MTI. 71

33-2- بلوک دیاگرام... Non Coherent MIT Rada72

-3- مشکلاتخاصدرطراحیرادار(AMTI) : 72

3-4- رادارهایپالسداپلر: 73

3-5- سیستمهایپالسداپلر: 76

3-6- رادارهایپالسداپلرMediom PRF : 77

3-7- فاصلهیابیFM : 78

3-8- رادارهایبافشردگیپالس: 81

3-9- مزیتهایفشردگیپالسPuls Lompression Advantage : 82

دستیابیبهیکپالسوسیعبااستفادهازپالسباریک: 83

3-10- کاربردهایپالسباریکدررادار: 83

3-11- محدودیتهاییکرادارپالسکوتاه: 84

3-12- عواملموثردرانتخابسیستمفشردگیپالس: 85

3-13- روشفعالدرتولیدشکلموج: 85

3-14- تکنیکهایفشردگیپالس: 86

3-15- وسایلغیرفعالFMخطی(Passive Fm Linr Device) : 90

3-15-1نوسانسازباکنترلولتاژ(V.C.O) : 91

فصل چهارم:رادارهای ردیاب... 100

4-1- رادارهایردیاب(Tracling Radars) : 101

4-2- چگونگیعملکردیکرادارردیاب: 101

4-3- کاربردهایاساسیرادارهایردیاب: 101

4-4- چگونگیدستیابیبهمختصاتهدفوعملپردازش : 102

4-5- اسکنالکترونیکیچیست؟. 106

4-6- اسکنوانواعآن: 106

4-7- مدتزماناسکن: 107

4-8- اسکنخطی(Raster Scan) : 108

4-9- اسکنمخروطی(Conical Scan) : 112

4-10- رادارردیابتکپالس(mono puls tracking radar) : 115

4-11- انواعرادارهایردیابتکپالس: 115

4-12- بلوکدیاگرامیکرادارردیابتکپالسمقایسهگردامنهییکبعدی: 118

4-13-تکنیکهایفیدهورن (تغذیهکنندهآنتن) رادارتکپالس: 119

4-14-زاویهیدیدچیست؟. 119

4-15-رادارهایردیابتکپالسمقایسهگرفاز: 120

4-16- بلوکدیاگرامرادارTrackازنوعتکپالسمقایهگرفاز: 123

4-17- مقایسهیرادارهایردیاب: 123

4-18- ردیابیدرسطحپایین ( زاویهیکم): 124

4-19- ردیابیدرفاصله: 125

4-20- رادارهایارتفاعیاب: 127

4-21- رادارهایسهبعدی(3D) : 127

4-22- رادارهایVبیم: 129

4-23- رادارهایچندبیمی: 130

4-24- رادارهایاسکنسهبعدی: 131

4-25- اسکنالکترونیکی: 131

4-26- اسکنفرکانس : 132

فصل پنجم:اصولآرایهفازی... 134

5-1- اصولآرایهفازی: 135

5-2- ترکیباتآرایهفازی: 136

5-3- محاسبهیخروجیآرایهچهارنقطهای: 137

5-4- عملاسکندرطولپالسدررادارهایآرایهفازی: 138

5-5- هدایتبیم: 139

5-6- مقایسهیتغذیهگرهایموازیومتوالی: 140

5-7- معایبومزایایرادارهاآرایهفازی: 146

5-8- فرقرادارهایاولیهوثانویهچیست؟. 147

5-9- درهایسیستمIFF : 148

5-10- سیستمSIF : 150

5-11- بخشRF : 152

5-12- کنسولآنالوگگیرنده: (ARC). 153

5-13- منبعتغذیه : 154

5-14- کنسولاصلیدیجیتال: (DMC). 154

5-15- کنسولفرعیدیجیتال: (DSC). 156

5-16- کنسولراهدوررادار : (DRC). 157

5-17- سیگنالهایدرایوفرستنده : 157

5-18- مشخصاتفنیقسمتآنالوگگیرنده: 158

5-19- مشخصاتسیستمبرقمورداستفاده: 160

5-20- ضریبتقویتMixerگیرندهدرمجموع40 dbمیباشد. 161

5-21- کنسولآنالوگگیرنده(ARC) : 163

5-22- کنسولدیجیتالی(DMC) : 171

5-23- طبقهیتطبیقسیگنال(SCS) : 173

5-24- کارتX Angle : 174

5-25- مشخصاترادارJY14 : 174

5-26- تکنیکهایضدموشکهایضدرادار(ARM) :179خرید فایللینک منبع :اصول کلی رادار

اصول کلی رادار - دانشنامه تخصصی مهندسی ایران engpedia.ir/اصول-کلی-رادار/‎Cached Similarاصول کلی رادار. مدیریت مهر ۵, ۱۳۹۳ 3509 بازدید ۰دیدگاه. رادار یک سیستم الکترومغناطیسی است که کاربردهای مختلف می تواند داشته باشد اما مهم ترین مزیت رادار ... دانلود رایگان مقاله اصول کلی رادار و عملکرد آن - مهندسی برق | پروژه ها www.prozheha.ir/9777/دانلود-رایگان-مقاله-اصول-کلی-رادار-و-عم‎Cached Similarرادار یک سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت هدفها به کار می رود. این دستگاه بر اساس یک شکل موج خاص به طرف هدف برای مثال یک موج ... اصول کلی رادار و عملکرد آن - دانلود فایلهای روز www.filez.blogsky.com/1395/06/23/post-12955/‎Cached13 سپتامبر 2016 ... مقدمه: 1-1-اصول کلی رادار و عملکرد آن رادار یک سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت هدفها به کار می رود. این دستگاه بر ... مقاله اصول کلی رادار bankmaghale.ir/مقاله-اصول-کلی-رادار/‎Cached Similarمقاله اصول کلی رادار مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اصول کلی رادار ... بررسی تخصصی رادار و اصول کلی و عملکرد آن - فایلود fiload.ir/.../پروژه-بررسی-تخصصی-رادار-و-اصول-کلی-و-عملکرد-آن‎Cachedبررسی تخصصی رادار و اصول کلی و عملکرد آن. بخشی از مقدمه: رادار یک سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت هدفها به کار می رود. اصول کلی رادار | ویکی پاور wikipower.ir/tag/اصول-کلی-رادار/‎Cachedاین پایان نامه در 5 فصل و 200 صفحه به تشریح کامل سیستم رادار پرداخته است. سرفصل های اصلی پایان نامه رادار به شرح زیر است : در فصل یکم به اصول کلی رادار و ... دانلود پایان نامه رشته ICT پیرامون اصول کلی رادارها - پروژه دات کام www.prozhe.com/دانلود-پایان-نامه-رشته-ict-پیرامون-رادار‎Cached Similar25 مه 2012 ... عنوان پایان نامه : اصول کلی رادارها قالب بندی : word قیمت : رایگان شرح مختصر : رادار سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین ... اصول کلی رادار - فروشگاه فایل رایگان - فایل ناب tahghigh20.filenab.com/product-64581-osol-radar.aspx‎Cachedدانلود پروژه اصول کلی رادار خرید پروژه اصول کلی رادار خرید و دانلود پروژه اصول کلی رادار دانلود و خرید پروژه اصول کلی رادار دانلود رایگان پروژه اصول کلی رادار اهورا ... دانلود پایان نامه اصول کلی رادار – سایت تخصصی برق|پاور جام ... powerjam.ir/دانلود-پایان-نامه-اصول-کلی-رادار/‎Cached Similar29 نوامبر 2015 ... عنوان : پایان نامه اصول کلی رادار. کد پروژه : ۴۸. تعداد صفحات : ۱۸۰. رادار سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت هدف به ... پایان نامه اصول کلی رادار thesisdoc.ir/دانلود/26664/پایان-نامه-اصول-کلی-رادار‎Cachedپایان نامه اصول کلی رادار پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مهندسی مخابرات -1 مقدمه رادار یک سیستم الکترومغناطیسی است که کاربردهای مختلف می تواند داشته باشد اما ...
برچسب‌ها: اصول، رادار