X
تبلیغات
رایتل

دیه متفاوت و کفاره متساوى

چهارشنبه 10 آذر 1395

دیه متفاوت و کفاره متساوى

دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى‏باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملى‏اند متفاوت مى‏بیند و تساوى آنها را نفى مى‏کند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گوید:

... هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون (1)

آیا کسانى که مى‏دانند با کسانى که نمى‏دانند مساویند؟

و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین مى‏فرماید:

لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله (2)

مؤمنان خانه‏نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانى که با مال خود در راه خدا جهاد مى‏کنند یکسان نمى‏باشند.

ودرباره اختلاف کسى که قبل از فتح مکه و پیروزى چشمگیر اسلام، جهاد و کمک مالى مى‏کرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مى‏نمود با کسى که بعد از فتح مکه در جهاد شرکت مى‏کرد و در راه اسلام کمک مالى مى‏نمود چنین مى‏فرماید:

... لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبیر (3)

کسانى از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کرده‏اند با دیگران یسکان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگتر از کسانى‏اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏اند.

غرض آن که قرآن کریم با تصریح به عدم تساوى ارزش‏هاى الهى افراد یاد شده وبا اصرار بر تفاوت معنوى آنان تصریح به تساوى آنان در قصاص و دیه دارد و در این باره راجع به تساوى همگان چنین مى‏فرماید:

وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له (4)

و مقرر کردیم برایشان که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى‏باشد وزخم‏ها به همان ترتیب قصاص دارند و هرکه آن را ببخشد پس کفاره (گناهان) او خواهد بود.

یعنى هر انسانى اعم از زن و مرد در قبال انسان دیگر خواه زن و مرد قصاص مى‏شود چه این که قصاص اجزا و اطراف و قصاص جراحت‏ها نیز مساوى است، لیکن همین عموم یا اطلاق در آیه دیگر تقیید و تخصیص مى‏پذیرد زیرا خداوند در آیه دیگر چنین فرمود:

یا ایها الذین الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی ا لقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى (5)

اى کسانى که ایمان آروده‏اید درباره کشتگان، بر شما قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن.

با این آیه، عموم یا اطلاق آیه قبلى تخصیص یا تقیید مى‏پذیرد، یعنى زن در قبال زن قصاص مى‏شود نه مرد، و حکم دیه در اسلام با تفاوت بین زن و مرد تعیین مى‏گردد. گرچه از جهت ارزش‏هاى معنوى ممکن است زنى بیش از مرد نزد خدا مقرب باشد بنابراین تساوى دیه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم مى‏کاهد و نه بر مقام جاهل مى‏افزاید. ونیز تفاوت دیه مرد و زن نه بر منزلت مرد مى‏افزاید ونه از مقام زن مى‏کاهد، زیرا برخى از تفاوت‏هاى مادى و مالى هیچگونه ارتباطى به مقام‏هاى معنوى ندارد.

هیچگونه تلازم عقلى یا نقلى بین دیه و کمال معنوى وجود ندارد تا هر اندازه دیه بیشتر شود، قداست روح مقتول و تقرب وى نزد خدا افزون‏تر باشد چون حکم کلامى قتل ناظر به ارزش معنوى انسان مقتول است لذا قتل عمدى مرد یا زن مؤمن از هت‏بحث‏هاى کلامى یکسان است‏یعنى اگر قتل عمدى مؤمن عذاب ابد یا دراز مدت را به دنبال دارد هرگز فرقى بین آن که مؤمن مقتول عمدى زن باشد یا مرد وجود ندارد، چه این که از جهت لزوم کفاره هیچ فرقى بین قتل زن و مرد نیست‏یعنى در قتل عمدى کفاره جمع بین آزاد کردن برده و روزه شصت روز و اطعام شصت مسکین واجب است ودر قتل غیر عمد کفاره به نحو ترتیب نه به نحو جمع و نه به طور تخییر، واجب مى‏شود و از این لحاظ فقهى نیز فرقى بین قتل زن و مرد نیست.

فصل اول : دیه مو

ماده 368 : هرگاه کسى موى سر یا صورت مردى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موى سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دار خواهد بود .

ماده 369 : هر گاه کسى موى سر زنى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن مى باشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهر المثل خواهد بود و در این حکم فرقى میان کوچک و بزرگ نیست .

تبصره : اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت مى شود.

فصل دوم : دیه چشم

ماده 375 : از بین بردن دو چشم سالم موجب دیهء کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود .

تبصره : تمام چشم هائیکه بیناى دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیمارى و شبکورى و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند .

ماده 376 : چشمى که در سیاهى آن لکه سفیدى باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقدارى از دیدن باشد بطوریکه تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش مى یابد و اگر به طور کلى مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .

ماده 377 : دیه چشم کسى که داراى یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابیناى مادرزاد بوده یا در اثر بیمارى یا علل غیرجنائى از دست رفته باشد دیه کامل است و اگرچشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتى از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .

فصل سوم : دیه بینی

ماده 380 : از بین بردن تمام بینى دفعتاً یا نرمهء آن که پایین قصب و استخوان بینى است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقدارى از نرمهء بینى موجب همان نسبت دیه مى باشد.

ماده 381 : از بین بردن مقدارى از استخوان بینى بعد از بریدن نرمهء آن موجب دیه کامل و ارش مى‌باشد.

ماده 382 : اگر با شکستن یا سوزاندن یاامثال آن بینى را فاسد کنند در صورتى که اصلاح نشود موجب دیهء کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار مى باشد .

ماده 383 : فلج کردن بینى موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینى فلج موجب ثل

فصل پنجم : دیه لب

ماده 391 : از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لب ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقدارى از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .

ماده 392 : جنایتى که لب ها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقدارى است که حاکم آن را تعیین مى‌نماید .

ماده 393 : جنایتى که موجب سست شدن لب ها بشود بطورى که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل مى باشد .

ماده 394 : از بین بردن لب هاى فلج و بى حس ثلث دیه دارد .

ماده 395 : شکافتن یک یا دو لب بطورى که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود .

فصل ششم : دیه زبان

ماده 396 : از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزى و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.

ماده 397 : از بین بردن مقدارى از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولى دیه قسمتى از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداى حروف خواهد بود.

ماده 398 : تعیین مقدار دیه جنایتى که بر زبان وارده شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.

ماده 399 : هر گاه مقدارى از زبان را کسى قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت اداى مقدارى از حروف باشد و دیگرى مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقدارى از باقى حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت اداى حروف مى باشد .

نوع فایل: word

سایز:40.0 KB

تعداد صفحه:51خرید فایللینک منبع :دیه متفاوت و کفاره متساوى

دیه متفاوت و کفاره متساوى - زن در آیینه جمال و جلال نسخه متنی library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/61570/55‎Cachedدیه متفاوت و کفاره متساوى دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى باشد، نشانه آن این ... دیه متفاوت و کفاره متساوى - همکاری در فروش فایل mastanehoinline.marketfile.ir/product-31062-Different-blood-money-and-expiation-equal.aspx‎Cachedدیه متفاوت و کفاره متساوى دیه کفاره متساوى دیه در اسلام. دیه متفاوت و کفاره متساوى - دنیای رکوردهای عجیب و غریب igut.ir/post/2900‎Cached20 آگوست 2015 ... دیه متفاوت و کفاره متساوى. دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده ... مقاله دیه متفاوت و کفاره متساوى bankmaghale.ir/مقاله-دیه-متفاوت-و-کفاره-متساوى/‎Cachedدیه متفاوت و کفاره متساوى. دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى باشد، نشانه آن ... دیه متفاوت و کفاره متساوى footbalbarcelona.nasrblog.com/post/956/‎Cached11 نوامبر 2016 ... شما به منظور دریافت * دیه متفاوت و کفاره متساوى * وارد این صفحه شده اید . جهت دانلود و مشاهده توضیحات فایل * دیه متفاوت و کفاره متساوى * روی دکمه ... دیه متفاوت و کفاره متساوى | پایگاه دانلود رایگان کتاب www.takbook.com/4767-article/law-article/دیه-متفاوت-و-کفاره-متساوى/ دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى باش. [PDF] دﻳﻪ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻛﻔﺎره ﻣﺘﺴﺎوى ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﻲ،ﺣﻖ ﮔﺴﺘﺮ : ﻧﺎﺷ w www.vekalatonline.ir/.../1381328144-diye-kafare-[www.haghgostar.com].pdf‎Cachedﭘﺎﻳﮕﺎه. ﺣﻘﻮﻗﻲ،ﺣﻖ ﮔﺴﺘﺮ www.HaghGostar.ir. دﻳﻪ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻛﻔﺎره ﻣﺘﺴﺎوى. ﻧﺎﺷﺮ. : ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﻲ،ﺣﻖ ﮔﺴﺘﺮ ir. HaghGostar . www. دﻳﻪ در اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎر ارزش ﻣﻌﻨﻮى اﻧﺴﺎن ﻣﻘﺘﻮل ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻮر ﺧﺎﺻﻰ ... تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى - Newis.ir newis.ir/تحقیق-دیه-متفاوت-و-کفاره-متساوى/‎Cached7 سپتامبر 2016 ... تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى. دیه متفاوت و کفاره متساوى قیمت : 4600 تومان. ادامه مطلب. (برای رفتن به سایت اصلی نوشته و یا ارسال دیدگاه بر ... دیه-متفاوت-و-کفاره-متساوى - sellu - فایل ناب sellu.filenab.com/tag-دیه-متفاوت-و-کفاره-متساوى.aspx‎Cachedبخش همکاران. ورود همکار تبلیغ کننده · ثبت نام همکار تبلیغ کننده. بلوک کد اختصاصی. محصولاتی که دارای عبارت 'دیه-متفاوت-و-کفاره-متساوى' هستند. صفحه اصلی ... تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى - خبر یاب ، وب گردی news.yfile.ir/تحقیق-دیه-متفاوت-و-کفاره-متساوى/‎Cached7 سپتامبر 2016 ... جدید ترین اخبار سیاسی اقتصادی اجتماعی ورزشی سلامت · خانه. تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى. دیه متفاوت و کفاره متساوى قیمت : 4600 تومان ...
برچسب‌ها: متفاوت، کفاره، متساوى