X
تبلیغات
رایتل

قانون کار

چهارشنبه 10 آذر 1395

قانون کار


مقدمه

ذکر تاریخجه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نکته باید بسنده کرد که اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای کارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده که بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم.

امروزه مشخص است که (( کار )) یعنی زندگی و (( کارگر )) کسی است که نه تنها معاش خود را تامین میکند بلکه برای دیگران نیز زندگی ساز است.

با تصویب قانون کارمسئولین نظام ثابت کردند که امروز در جامعه ما کار کردن یک ارزش است و کارگر عنصری ارزشمند و بنابراین صیانت از او لازم و ضروری است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

تعاریف کلی و اصولی 5

فصل دوم

قرار داد کار

مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن 6

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار 8

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار 10

مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار 14

فصل سوم

شرایط کار

مبحث اول- حق السعی 16

مبحث دوم- مدت 21

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها 24

مبحث چهارم- شرایط کارزنان 27

مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان 28

فصل اول _ تعاریف کلی و اصولی

ماده 1- کلیه کارفرمایان کارگران کارگاهها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسوولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی کشاورزی معدنی ساختمانی ترابری مسافربری خدماتی تجاری تولیدی اماکن عمومی و امثال آنها.

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند از قبیل نمازخانه ناهارخوری تعاونیها شیرخوارگاه مهدکودک درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه کلاسهای سوادآموزی

وسایرمراکزآموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ورزشگاه

ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند.

نوع فایل: word

سایز:27.9 KB

تعداد صفحه:29خرید فایللینک منبع :قانون کار

قوانین کار - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی www.mcls.gov.ir/fa/lawlist/kar‎Cached Similarقانون کار; قوانین مرتبط; آرای دیوان عدالت اداری; آیین نامه ها و اصلاحیه آنها ... قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌ ... فصل ششم - تشکل های کارگری و کار فرمائی. ‎فصل اول - متن قانون کار - ‎فصل دوم- قرارداد کار و شرایط ... - ‎قانون پرداخت پاداش و عیدی ...بخش اول : مشمولین قانون کار - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی www.mcls.gov.ir/fa/kar/rahnamayemorajein/karegaran/.../bakhsh1‎Cached Similarنمایندگان کارفرما که از طرف ایشان اداره کارگاه را عهده دار می باشند چنانچه در تعریف کارگر(از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ... [PDF] ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻛﻠﻲ و اﺻﻮﻟﻲ 1- ﻓﺼﻞ legal.umsu.ac.ir/uploads/28.pdf‎Cached Similarﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. ﻓﺼﻞ. -1. ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻛﻠﻲ و اﺻﻮﻟﻲ. ﻣﺎده. 1. ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن، ﻛﺎرﮔﺮان، ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻛﺸﺎورزی. ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده. 2. قانون کار www.ghanoonbaz.com/anavin/kar/gh_kar.htm‎Cached Similar‌ماده ۲ - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند. ‌ماده ۳ - کارفرما ... ‎کلیات - ‎قراردادکار - ‎شرایط کار - ‎حفاظت فنی وتهداشت کار[PDF] ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﻠﯽ و اﺻﻮل - ﻓﺼﻞ اول 1 ﻣﺎده ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ، ﺻﻨ - وزارت نفت www.mop.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=8388e1c9-51a3...‎Cached Similarﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر. ﻓﺼﻞ اول. -. ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﻠﯽ و اﺻﻮل. ﻣﺎده. 1. -. ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن. ،. ﮐﺎرﮔﺮان. ،. ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی. ،. ﺻﻨﻌﺘﯽ. ،. ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ. وﮐﺸﺎورزی ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ. ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده. 2. -. ﮐﺎرﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ... قانون کار - منطقه آزاد ارس www.arasfz.ir/Portals/0/docs/kar-law.pdf‎Similar قانون کار و امور اجتماعی www.ejoo.ir/services/law/ghanoon-kar‎Cached Similarقانون کار و امور اجتماعی کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم ... [PDF] ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﻠﯽ و اﺻﻮﻟﯽ 1- ﻓﺼﻞ ravash.ir/public/user_data/kar/kar.pdf‎Cachedﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ﻓﺼﻞ. -1. ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﻠﯽ و اﺻﻮﻟﯽ. ﻣﺎده. 1. ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن، ﮐﺎرﮔﺮان، ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺎده. 2. قانون کار - شناسنامه قانون shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/kar.html‎Cached Similarابطال بخشنامه اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان مبنی بر اعلام بی‌اعتباری برخی از موارد صادره از سوی هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ... قوانین کار hassangolamy.blogfa.com/‎Cached Similarسال 1395. حد اقل حقوق بر اساس قانون کار. ردیف. 270722. حقـوق روزانـه. 1. 8121660. حقوق مـاهـانه. 2. 51706. اضافه کـار ساعـتی. 3. 108288. جمــعه کـاری. 4. 94752.
برچسب‌ها: قانون، کار