X
تبلیغات
رایتل

کار تحقیق حقوق

چهارشنبه 10 آذر 1395

کار تحقیق حقوق

حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه شکلی که وضعیت ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبایدقواعدی وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتی که به زیان دیده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگی اجتماعی نبایدفردزیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست.

چه اگردرجامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده ونیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نمایدویا قاعده ای باشدکه وی راملزم نمایدامااگراین قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشدبنظرمی رسدحق وحقوق شوخی بیش نیست یامفهومی ذهنی که عینیت نداردوتنهادرگوشه ای ازذهن درامیدحیات باقی مانده است پس هم بایدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرایی که ازاین قاعده حمایت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرایی که حق رادرمقابل دیدگان همه به نمایش بگذاردوآن را ازمفهومی دورکه قابل دسترس به مفهومی نزدیک وملموس مبدل کندوهمین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گردیدجامه عمل بپوشاند.

گفتاردوم:مسوولیت مدنی

بحث مسوولیت مدنی امروز چنان گسترش یافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصی فرارفته است1. ومباحثی رادرحقوق مدنی وبین الملل نیزبه خوداختصاص داده است.چیزی که دیروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارمیرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوایم بگویم مرکزوکانون روابط اجتماعی مسوولیت مدنی است حداقل می توان گفت که یک رقیب سرسخت برای اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزی معتقدندمرکزحقوق،مسوولیت مدنی است.

الف)تعریف مسوولیت مدنی:

ازسوی حقوقدانان تعاریف متعددی درموردمسوولیت مدنی به شرح زیرشده است2:

دکترعبدالمجیدامیری قائم مقامی می گوید«درزبان حقوقی جز در موارد استثنائی منظور ازمسوولیت مدنی تعهد جبران خسارت است »دکترحسینقلی حسینی نژاد می گوید:«الزام به ترمیم نتایج وارده مسوولیت مدنی است»

1-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی قلمرومسوولیت مدنی،1381،ص42

2- منبع همان ، ص26 و 27

.دکترکاتوزیان میگوید: «درهرموردکه شخص ناگریزازجبران خسارت دیگری باشدمی گوینددربرابراومسوولیت مدنی دارد»،ودکترحسن امامی نیزمی گوید:«ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری واردآورده مسوولیت مدنی زمانی بوجودمی آیدکه کسی بدون مجوزقانونی به حق دیگری لطمه زندودراثرآن زیانی به واردآورد».به نظرمی رسدمی توان مسوولیت مدنی راچنین معرفی نمودکه هرگاه شخصی متعهدبه جبران خسارت وارده به دیگری باشدکه این خسارت عرفاًمنسوب به وی باشدوشخص هیچ حق ومشروعی دراضراربه غیرنداشته باشدمسوولیت مدنی درجبران خسارت خواهدداشت وبازدکترکاتوزیان برای تبیین همین امرمی گوید«هرکس به دیگری ضرربزندبایدآن راجبران

کند،مگردرمواردی که اضرار به غیربه حکم قانون باشدیاضرری که به شخص واردآمده است نارواونامتعارف جلوه نکند1».

ب)انواع مسوولیت وارتباط آن بامسوولیت مدنی:

1-مسوولیت مدنی ومسوولیت اخلاقی:برای توضیح مسوولیت اخلاقی درابتدابه تعریف اخلاق می پردازیم«اخلاق اصول وقواعدمشترک انسانی است که بشررابه کمال مطلوب می رساندولازمه ی نیکوکاری

است»براین اساس حقوق واخلاق نقاط مشترک بسیاری دارندبسیاری ازقواعدحقوقی رنگ اخلاقی

1--کاتوزیان.دکترناصر.وقایع حقوقی.ص13

مسوولیت باراخلاقی دارد.درموردارتباط این دو نهادمی توان گفت که آنگاه که می گویم«هرکس به دیگری زیان زدبایدزیان وارده راجبران کندواساساًنبایدزیانی جبران نشده باقی بماند»درپی بیان یک قاعده اخلاقی هستیم.دراین میان نمی توان گفت که حقوق اخلاق به گونه ای باهم منطبق هستندکه تفاوتی بایکدیگرندارند.دکترکاتوزیان سه تفاوت بنیادی رادرموردمسوولیت مدنی ومسوولیت اخلاقی بیان می کند،ایشان معتقدندرکن اساسی تحقق مسوولیت مدنی ضرراست درحالی که درمسوولیت اخلاقی به صرف آنکه وجدان شخصی متاثرونادم گشت مسوولیت اخلاقی آن فردمحرزاست.یعنی هرگاه شخصی کرداریاگفتاری بکندکه مغایرباقواعداخلاقی باشدمسوول است هرچندکه عمل وی باعث تحقق هیچ امری درخارج نشده باشد1.1

نوع فایل: word

سایز:79.1 KB

تعداد صفحه:97خرید فایللینک منبع :کار تحقیق حقوق

انتخاب موضوع برای کار تحقیقی 1 و 2 برای دانشجویان رشته حقوق www.hoghooghiha.loxblog.com/.../موضوع%20کار%20تحقیقی/‎Cachedانتخاب موضوع برای کار تحقیقی 1 و 2 برای دانشجویان رشته حقوق. شنبه 10 فروردین ... دانلود کار تحقیقی بررسی حقوقی شرب خمر و اکراه در آن آماده چاپ · حق آزادی بیان ... دانلود پروژه های کار تحقیقی 1 و 2 - BlogyLaw www.blogylaw.com/forum/showthread.php?tid=5047‎Cached Similarبرای مشاهده فهرست و توضیحات پروژه ها به سایت زیر دسته بندی (کار تحقیقی و حقوق ) مراجعه کنید. http://www.irandac.com دانلود کار تحقیقی ... دادخواه - موضوعات پیشنهادی کار تحقیقی siavashjustice.blogfa.com/post-91.aspx‎Cached Similarدادخواه - موضوعات پیشنهادی کار تحقیقی - در خصوص موضوعات حقوقی و بعضا غیر حقوقی. کارتحقیقی حقوق www.kartahghighihoghogh.blogfa.com/‎Cached Similarسایت در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 95. به روز می باشد. در صورت تمایل به خرید انلاین ( پرداخت اینترنتی ). هریک از مطالبکار تحقیقی در جشنواره تخفیف ویژه. بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت ، 890مقاله حقوق خصوصی 670 مقاله ... www.nashreedalat.ir/‎Cached Similarنشر عدالت, بانک مقالات حقوقی , فروش مقالات حقوق ، فروش کار تحقیقی حقوق ، فروش پایان نامه حقوق ، فروش ،دانلود کتابهایی حفوفی ،، 642 مقاله حقوق خصوصی 428 ... دانلود کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال | مرجع دانلود پایان ... www.payanname.net/کار-تحقیقی-رشته-حقوق/‎Cached Similarمطالب این پست : دانلود کار تحقیقی عنوان: توقیف اموال با فرمت ورد (دانلود متن کامل ) کانون وکلای دادگستری مرکز کار تحقیقی عنوان: توقیف. کار تحقیقی رشته حقوق بصورت کاملا تخصصی www.09179182838.ir/‎Cached Similarدانشجویان عزیز به سایت تخصصی رشته حقوق خوش امدید. لطفا پس از انتخاب موضوع و هماهنگی با شماره های 09179182838 09393204505 حتی بصورت پیامک و اطلاع از ... حقوق و کار تحقیقی | ایران داکیومنت - خانه www.irandac.com/products/13‎Cached Similarمقدمه در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد . بدیهی است اگر فردی فاقد ... دانلود کار تحقیقی نقش خانواده در وقوع بزهکاری. موضوعاتی برای کار تحقیقی 1 و 2 کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق ... forum.pnu-club.com/64860-موضوعاتی-برای-کار-تحقیقی-1-و-2-a/‎Cached Similarبیش از 300 موضوع کاربردی در حوزه فقه قضائی و حقوق 1. احکام تنصیف دیه زن 2. اختلاف زوجین. کار تحقیقی 2 ( دانشجویان کارشناسی و کاردانی حقوق ) - حقوق خصوصی ... hasanilaw.blogfa.com/category/41‎Cached Similarحقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل - کار تحقیقی 2 ( دانشجویان کارشناسی و کاردانی حقوق ) - قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق ...
برچسب‌ها: تحقیق، حقوق