X
تبلیغات
رایتل

فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای

چهارشنبه 10 آذر 1395

فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای

مقدمه:

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)

تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.

انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی» (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.

عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.

روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.

فهرست مطالب

صفحه عنوان

مقدمه

بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم

فصل اول – مفهوم و مبنا

گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای

فصل دوم – قلمرو آزادی پخش

گفتار اول: آزادی پخش ماهوار

گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی

گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای

بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات

فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی

گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر

گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن

گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر

گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی

گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان

فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی

فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات

گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن

گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات

فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن

گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن

گفتار دوم: فرهنک ارتباطات

گفتار سدم: حقوق ارتباطات

ضمایم

منابع و مآخذ

گفتار سوم: امنیت ملی

گفتار چهارم: نظم عمومی

گفتار پنجم: اخلاق

گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران

گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای

نوع فایل: word

سایز:298 KB

تعداد صفحه: 118خرید فایللینک منبع :فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای

فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای - فروشگاه فایل رایگان - فایل ناب tahghigh20.filenab.com/product-64528-takgikg.aspx‎Cachedفضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای برنامه های ماهواره ای ارتباطات ماهواره ای آزادی پخش ماهوار عرف در منابع حقوقی ... تحقیق محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد ... filoadnew.blogsky.com/.../تحقیق-محدودیتهای-اصل-آزادی-پخش-مستقیم-برنامه-های-ماهواره-ای-در-اسناد-حقوق-بشر-‎Cached3 سپتامبر 2016 ... تحقیق محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر - فایلود نیو ... گفتار سوم: فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای مقاله محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد ... digeekala.ir/product-12753-hoghok.aspx‎Cachedگفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای. بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات. فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی. مقاله محدودیت های اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد ... digeekala.ir/product-16518-RVANSHEVASI.aspx‎Cachedگفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای. بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات. فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی. [PDF] مقاله محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد ح amparticle.tk/.../19174-مقاله-محدودیتهای-اصل-آزادی-پخش-مستقیم.pdf‎Cachedﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم – ﻓﻀﺎی و آزادی ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ای. ﺑﺨﺶ دوم: اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی آزادی ﺑﯿﺎن و اﻃﻼﻋﺎت. ﻓﺼﻞ اول – ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﮔﻔﺘﺎر اول: ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ. پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد ... 21473.paperfa.ir/‎Cachedگفتار اول: آزادی پخش ماهوار. گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی. گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای. بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و ... پایان نامه محدودیت های اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در ... bankmaghale.ir/پایان-نامه-محدودیت-های-اصل-آزادی-پخش-مس/‎Cached Similarگفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای فصل دوم – قلمرو آزادی پخش گفتار اول: آزادی پخش ماهوار گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ... بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد ... fun.iranoo.ir/2016/06/.../بررسی-محدودیتهای-اصل-آزادی-پخش-مستقیم/‎Cached24 ژوئن 2016 ... بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر. جمعه 24 ژوئن .... گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای دانلود تحقیق در مورد محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ... pakhshmahvare-t.lel.ir/‎Cached16 آگوست 2016 ... دانلود مقاله محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در ... فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای … پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد ... dockade.com/1930/پایان-نامه-محدودیتهای-اصل-آزادی-پخش-مس/‎Cachedپایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر. دانلود فایل ... گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای بخش دوم: اسناد ...
برچسب‌ها: فضآزادی، برنامه، ماهواره، ای