X
تبلیغات
رایتل

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران

چهارشنبه 10 آذر 1395

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران


اشتغال وبیکاری وکشورهای درحال توسعه :

امروزه بیکاری واشتغال ناقص ، به یکی از معضلات بزرگ جوامع تبدیل گردیده بگونه ای که حتی کشورهای پیشرفته صنعتی نیز که انتظار می رفت به وضعیت اشتغال کامل نزدیک شده باشند ، اکنون گرفتار بحران بیکاری کم سابقه ای شده اند.برای کشورهای درحال توسعه که اکثریت نیروی کارگری جهان درآنها بسرمی برند مسائل حل نشدنی اشتغال هر روز پیچیده ترمی شود. این کشورها بدلیل مشکلات عدیده ای همچون رکود جهانی، کاهش زیادمخارج عمومی، وامها وبدهیهای بزرگ و...مرتباًًً از هدف اشتغال کامل،مولد وآزاد دورگشته اند بطوری که تدریجاًًًًًًًً این هدف جزء رویاهای این کشورها بشمارخواهد آمد. امروزه بیش از هرزمان دیگر، وابستگی بین کشورها درمقوله اشتغال ودرآمد حاصل از آن مشهود است بگونه ای که هر کشوری که بکوشد تا مسائل داخلی اشتغال خود را بی توجه به ابعاد بین المللی سیاستهای خویش حل کند نه تنها موفق نبوده بلکه در دراز مدت ، آینده اشتغال کشور خویش نیز به خطرخواهد انداخت . به اعتقاد اکثر کارشناسان ضرورت دارد همه کشورها ، چه غنی و چه فقیر برای استفاده از امکانات و منافع آینده محیط اقتصادی ، خود را با محیط متحول اقتصاد بین الملل سازگار نمایند) کیاوند، 1365: 9تا33)

تجربه نشان داده است که نمی توان انتظار داشت فقط با اتکا به رشد اقتصادی ، تمام مشکلات مربوط به اشتغال وبیکاری را حل نمود. بلکه برای ریشه کن ساختن این بیماری مزمن ، که عوامل نامرئی آن دارای ریشه های ژرف می باشد ، بایست تمام امکانات مادی و معنوی داخل کشور را بسیج نموده و از ظرفیتهای بین المللی نیز نهایت استفاده را برد.

مسئله اشتغال در کشورهای درحال توسعه گستره ای از مسائل مرتبط با یکدیگر را تشکیل داده که برخی از آنها حادترند وبرخی کمتر حادند واین معضل ، بس فراتر از آن چیزی است که به عنوان بیکاری آشکار می شناسیم.

جنبه عمده بیکاری درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران ، تمرکز آن در میان جوانان و دانش آموخته ها ست . آمارها نشان می دهد که میزان بیکاری آشکار درمیان افراد 15تا24 ساله ، دو و حتی بیش از دو برابر میزان بیکاری آشکار در میان کل نیروی کار است این در حالی است که در کشورهای صنعتی ، بیکاری در میان افراد مسن تمرکز داشته ودر میان افراد جوان تقریبا نا چیز بوده است تمرکز بیکاری در میان گروههای سنی جوان درکشورهای درحال توسعه تا حدودی منعکس کننده تعداد نامتناسب افراد جوان درکل جمعیت است که این مسئله به نوبه خود نتیجه نرخهای سریع رشد جمعیت ونیروی کار می باشد. ازطرفی نسبت بالای جوانان در میان بیکاران نمایانگر گسترش سریع آموزش نیز می باشد ، چنانکه هر ساله تعداد بیشتری از تحصیل کرده ها را به جستجوی مشاغل مزدوحقوق بگیری در شهرها تشویق می کند و معمولا نیز فرصتهای شغلی موجود برای این خیل عظیم جمعیت ، کافی نیست (خزاعی ،1368:17تا21)

بهر حال ، عوامل متعدد و گوناگونی دست در دست هم داده اند تا مسئله بیکاری به یک معضل بزرگ برای کشورهای درحال توسعه تبدیل شود وآنها را با چالشهای جدی و اساسی در هزاره سوم روبرو سازد به نحوی که اگر برای حل آن چاره اندیشی نگردد موجب اضمحلال و نابودی آنها خواهد گشت.

....................................................

منابع و مآخذ:

- جولی ، ریچارد و دیگران .ترجمه احمد خزاعی (1368)، اشتغال در جهان سوم : مسائل و استرتژی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

-امین زاده ،فرخ، جمعیت شناسی کار ،انتشارات دانشگاه ملی ایران،1358

-زیاری ،کرامت ا... ،بررسی ساختار اشتغال زنان ومردان درنقاط شهری وروستایی کشوروآینده نگری آن،1382

- فرجی ، یوسف (1375) ، اقتصاد کلان (1) ، انتشارات کویر

-گروه مولفان ،بررسی مسائل اجتماعی ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور ،1383

علویون ،محمد رضا،کارزنان درحقوق ایران وحقوق بین المللی کار، انتشارات روشنگران ومطالعات زنان،تهران،1381

- سازمان برنامه و بودجه استان یزد ، آمارنامه استان یزد سالهای مختلف ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه استان یزد

- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد ، سالنامه آماری استان یزد سالهای مختلف ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد

- گزارش نشست کارشناسان ارشد دفتر بین المللی کار درباره اشتغال .ترجمه عزیز کیاوند (1365) ، اشتغال وفقردر جهانی پرآشوب ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

- مرکز آمار ایران (1376) ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 ، انتشارات مرکزآمارایران

- مرکز آمار ایران ، آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار سالهای مختلف ، انتشارات مرکز آمار ایران

- مرکز آمار ایران ، سالنامه آماری کشور سالهای مختلف ، انتشارات مرکز آمار ایران

فهرست مطالب

اشتغال وبیکاری وکشورهای درحال توسعه

تعریف بیکاری و انواع آن

ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال

ابهام ذهنی بودن مفهوم کنونی اشتغال

نتایج ابهام مفهوم اشتغال

نگرشی به مفهوم جدید اشتغال

عوامل موثر بر آرزوهای شغلی

آموزش و اشتغال

چالشهای اشتغال فارغ التحصیلا ن کشور

تحولات اشتغال بر اساس تخصص

توزیع شاغلان درسال 1375به تفکیک سطوح تحصیلی

مسائل اشتغال زنان در ایران

نظریه های تفاوت اشتغال زنان ومردان

سهم زنان دراشتغال ایران

علل بیکاری

آسیب های ناشی ازعدم وجود شغل

تحولات اشتغال وبیکاری

تحولات بیکاری

وضعیت فعلی اشتغال وبیکاری درکشور

بیکاری در استان یزد

بررسی و تحلیل روند تغییرات نرخ فعالیت و بیکاری استان طی دوره 81 – 1375
خرید فایللینک منبع :عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران » دانلود تحقیق ، پروژه ... mihandocs.com/3242-عوامل-موثر-در-اشتغال-و-بیکاری--در-جامعه-ایران.html‎Cached4 سپتامبر 2015 ... یکی از مهمترین مباحث در کشورهای در حال توسعه توسعه یافته و یا جوامع بشریجهان امروز مسئله مبادرت ورزیدن به کاری مفید وسازنده برای افرادآن جامعه ... بررسی عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران - فایلود نیو filoadnew.blogsky.com/.../بررسی-عوامل-موثر-در-اشتغال-و-بیکاری-در-جامعه-ایران‎Cached25 ژوئن 2016 ... مقدمه: یکی از مهمترین مباحث در کشورهای در حال توسعه توسعه یافته و یا جوامع بشری جهان امروز مسئله مبادرت ورزیدن به کاری مفید و سازنده برای افرادآن ... بررسی عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران - فایلود fiload.ir/.../پروژه-عوامل-موثر-در-اشتغال-و-بیکاری-در-جامعه-ایران‎Cached Similarدانلود پروژه اقتصاد و علوم اجتماعی، عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران، مقدمه: یکی از مهمترین مباحث در کشورهای در حال توسعه توسعه یافته و یا جوامع بشری ... تحقیق عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران ,عوامل موثر در ... realfile.ir/tag/تحقیق-عوامل-موثر-در-اشتغال-و-بیکاری-در-ج/‎Cachedخانه / بایگانی برچسب: تحقیق عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران ,عوامل موثر در اشتغال و بیکاری ایران , علوم انسانی , دانلود تحقیق عوامل موثر در اشتغال و ... پایان نامه عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران bankmaghale.ir/پایان-نامه-عوامل-موثر-در-اشتغال-و-بیکار/‎Cachedپایان نامه عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۶ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ... عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران - فروشگاه فایل رایگان tahghigh20.filenab.com/product-64509-eshtegal-and-bikari.aspx‎Cachedعوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران. اشتغال وبیکاری وکشورهای درحال توسعه : امروزه بیکاری واشتغال ناقص ، به یکی از معضلات بزرگ جوامع تبدیل گردیده ... پایان نامه عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران | مرجع دانلود ... www.payanname.net/پایان-نامه-عوامل-موثر-در-اشتغال-و-بیکار/‎Cached Similarبا فرمت ورد word ( دانلود متن کامل پایان نامه ) فهرست: عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران - سایت استخدام و کنکور https://kandoocn.com/index.php?newsid=131‎Cachedیکی از مهمترین مباحث در کشورهای در حال توسعه توسعه یافته و یا جوامع بشری جهان امروز مسئله مبادرت ورزیدن به کاری مفید وسازنده برای افرادآن جامعه است.شغل مرتبط ... پروژه عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران - بانک مقالات فارسی papersky.ir/download/.../پروژه-عوامل-موثر-در-اشتغال-و-بیکاری-در-ج/‎Cachedدانلود پروژه عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران مقاله عوامل موثر در اشتغال کشور تحقیق عوامل موثر در اشتغال زنان عوامل موثر بر ایجاد اشتغال در کشو. عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران - صفحه اصلی projeiran.ir/1392-12-09-1-19-37.shtml‎Cachedضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال ۱۲. ابهام ذهنی بودن مفهوم کنونی اشتغال ۱۵-۱۲. نتایج ابهام مفهوم اشتغال ۱۶-۱۵. نگرشی به مفهوم جدید اشتغال ۱۸- ۱۶. عوامل موثر بر ...