X
تبلیغات
رایتل

پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید

چهارشنبه 10 آذر 1395

پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا)موقعیت جغرافیایی:

به طور کلی بیانگر وضعیت خاص یک محل در سطح زمین است و مفاهیم گوناگونی دارد. امامعمولا اصلاح موقعیت مطلق ونسبی به کار برده می شود. nموقعیت مطلق: nاین موقعیت بر اساس مقادیر طول و عرض جغرافیایی مشخص میشود روستاهای فرخان_علیاوسفلی کهنه وشاهراه به لحاظ موقعیت مطلق در رق شهرستان قوچان در32 58طول شرقی و 375 عرض شمال و ارتفاع 1355 متر از سطح دریا واقع شده است. nموقعیت نسبی: n این موقعیت براساس و ویژگیهای خاص طبیعی (توپوگرافی_منابع معدنی و مانند آن)یا بر مبنای روابط بیرونی و درونی یک واحدمسکونهای شخصی می شود و به ترتیب موقعیت طبیعی (موقعیت جغرافیایی)و موقعیت کارکردی را شکل می دهد .موقعیت طبیعی یک واحد سکونتگاه با عوامل محیطی همچون پستی وبلندی_منابع آب _پوشش گیاهی_ارتباط مستقیم دارد.بنابر این با توجه به استقرار یک سکونت گاه در روی کوه پایه _ساحل و پایکوه موقعیت ها (گوناگون طبیعی ترتیب عبارت است از :موقعیت کوهستانی _موقعیت دامنهای_موقعیت دره ای_موقعیت ساحلی_موقعیت جلگهای (دشتی)موقعیت پایکوهی .به لحاظ طبیعی فرخان در دسته روستاهای جلگه ای محسوب می شود. nموقعیت کارکردی بر اساس شکل و دامنه روابط و نحوه بر آوردن نیازهای یک سکونت گاه مشخص می شودو اگر چه وابسته به موقعیت طبیعی است_می توان شامل جمله های زیر شود.

موقعیت محلی_موقعیت ناحیه ای _موقعیت فرا ناحیه ای n فرخان _براساس آخرین تقسیمات سیاسی در سال 1375 در محدوده سیاسی دهستان سودانه از بخش مرکزی شهرستان قوچان قرار دارد_موقعیت سیاسی روستاهای فرخان در نقطه شماره (1)نشان داده شده است . nتعین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی nبه طور کلی علل بزرگی کوچکی واحد های روستایی گوناگون است.شرایط مناسب یا نا مناسب بر نسبت محیطی_ویژیگی هایی مربوط به شیوه تولید اقتصادی_طول مدت و چگونگی تکامل و توسعه اجتماعی_ساختارهای فرهنگی وجنبه های دفاعی_نظامی حتی بنیاد های حقوقی_از جمله _از جمله مقرارت مربوط به ارث می توان در این میان نقشی بر عهده داشته باشد به این ترتیب وسعت روستا ها تا حد زیاد بیانگر ویژگی های طبیعی و شرایط اجتماعی_اقتصادی آنهاست . در نواحیکه زمین مسطح و هموار بود _خاک حاصل خیز آب کافی در دسترس است.روستا معمولا بزرگ هستند و بر عکس در نواحی تپه ماهوری و کوهستانی قشه خاک ناچیز و در نتیجه حاصلخیزی دهی پایین است روستا ها کوچک هستند . nفرخان جهت همواری با شهر قوچان توسط سازمان منابع طبیعی _تعین حریم نشده و نقشه ای از حریم زمینهای کشاورزی روستا در دست نیست .

با توجه به نقشه تو پوگرافی 1 :50000 و بر اساس اظهارات اهالی شورای روستاهای فرخان محدوده عرض روستا _شهر زیر می باشد nاز شمال چسبیده به بافت روستای قاسم آباد می باشد از جنوب نیز به پلیس راه صنعتی می باشد از شرق متصل به راه ارتباطی مشهد _قوچان می باشد. nاز غرب بافاصله 5 کیلومتری به مرکز دهستان سودانه روستاب علی آبادمتصل می شود. nبرسی وضعیت زمین شناسی الف روستای فرخان در مرکز شهرستان قوچان و در 5 کیلومتری شهر قوچان و در دشت قوچان قرار گرفته است ارتفاع این روستا از سطح دریا 1355 متر می باشد .با نگاهی به نقشه تویو گرافی 1: 50 می توان گفت: تا 10 کیلومتری چهار جهت اصلی روستا در این منطقه ارتفاعات مهمی مشاهده میشود و از این فاصله به بعد منحنی میزان های500 1به بالا رؤیت می شود.به طوری که در گذشته به دلیل موقعیت بیوگرافی منطقه و عدم وجود ارتفاعات قابل توجهی در این مکان و به منظور حفظ امنیت ,این روستا محصور بوده است و به صورت قلعهای شکل گرفته است شیب منطقه نیز از جنوب شرقی بر شمال غرب و معادل 1% درصد می باشد. nب:زمین شناسی =براساس تحقیقات صورت گرفته در منطقه قوچان قدیمی ترین سازنده ها متعلق به دوران چهارم زمین شناسی می باشد با توجه به نقشه زمین شناسی 1025000

شهرستان قوچان روستای فرخان در دوره چهارم زمین شناسی قرار گرفته است که شامل مخروط افکنه ها و دشتهای آبرفتی میباشد جنوب زمین در منطقه فرخان از نوع دشت آبرفتی است. nبررسی وضعیت اقلیمی:آب وهوا یکی از عوامل مهم در چگونگی بهره برداری از منابع آب وخاک وتثبیت مناطق مختلف میباشد این عامل میتواند در چگونگی معماری وشکل گیری فضاهای مسکونی نیز موثر واقع شود مطالعه آب وهوای هر منطقه نیز نتیجه ترکیب عوامل مختلفی استکه تغییر یک یا چند عامل آن باعث پیدایش اقلیم های مختلف وتنوع nآب وهوایی شده ودرنتیجه تفاوت بین محیطهای مختلف را سبب می گردد وبه این جهت دربرنامه ریزیهای بلند مدت شناخت عناصر اقلیمی یکی از مسائل مهم محسوب می گردد چرا که عوامل وعناصر اقلیمی می توانند تاثیرات مستقیم وغیر مستقیم همه جانبه ای را در پیشرفت وتوسعه یا عدم آن داشته والگوی خاصی ازمحیط های زندگی وفعالیت انسانی را ارائه نمایید .


تعیین نوع اقلیم منطقه :

گرچه تعیین نوع اقلیم منطقه کارچندان ساده ای نیست لاکن درحد اطلاعات موجود وبا استفاده از روش دمارتن سعی می شود وضعیت اقلیم منطقه معرفی شود بادرنظرگرفتن متوسط بارندگی ومتوسط درجه حرارت سالانه ایستگاه قوچان وبا استفاده از فرمول دمارتن اقلیم مورد مطالعه از نوع خشک می باشد. n nP=بارندگی nT=درجه حرارت n11=237.2/27.5=237.2/10+11.5=p/i+10=i n nبررسی تامین آب آشامیدنی وکشاورزی روستا : nاصولا در کشور ایران که روستایی یا گرفته قطعا منبع آبی در مراحلبعدی با زمین وپیشرفتهای فنی جوامع انسانی مرتبط است.منابع آب روستاهای مناطق خشک ونیمه خشک در گذشته به قناتها وتعداد محدودی رودخانه دائمی که احتمالا سرچشمه انها خارج از منطقه قرارداشته وبه رودخانه های فصلی محدود بوده است. درسالهای اخیر با پیشرفت فنون استحصال آبهای زیرزمین احذاث چاههای عمیق ونیمه عمیق که مهمترین منابع آب روستا را تشکیل دهد درروستاهای ایران رایج شده است متابع آب روستا معمولا به دوگروه تقسیم می شوند منابع آبهای زیرزمینی ومنابع آبهای سطحی. nمنابع آب زیرزمینی: استفاده از این آبها غالبا درمناطق خشک ونیمه خشک کشور متداول است. برای استحصال آب از شیوه های سنتی (قنات) وجدید ( چاه) استفاده می شود.

منبع تامین آب شرب فرخان کهنه وشاهراه یک چاه عمیق درهر روستا به صورت مجزا می باشد وآب شرب فرخان علیا وسفلی به صورت یک چاه مشترک می باشد که این آب به منابع هوایی واقع در روستا منتقل واز آنجا به صورت لوله کشی شیر آب به منازل هدایت می شود. درزمینه آب کشاورزی روستاها می توان به تعداد سه حلقه چاه عمیق 118 چاه دستی اشاره نمود.

منابع آب سطحی:

روستاهای فرخان به لحاظ منابع آب سطحی راروی یک رودخانه دائمی به نام اترک می باشد منابع تامین آب شرب وکشاورزی چهار روستای فرخان درجه 8 نشان داده شده است.


دامداری:

براساس آمار سال 82 شبکه پست دامپزشکی شهرستان قوچان دراین سال چهار روستای فرخان 6414 راس انواع دام بزرگ وکوچک نگهداری می شده است از مجموع دامهای این روستاها 6030 راس (94 درصد) راگوسفند وبز و384 راس (6 درصد) گاو وگوساله به خود اختصاص داده اند. تعداد دام دراین روستا معادل 7489 واحذ دامی محاسبه شده است. nچنانچه هر واحد دامی درسال 300 واحد علوفه در نظر بگیریم نیاز عضو دامی سالانه چهار روستای فرخان معادل 2246700 واحد علوفه خواهد شد. nصنایع ومعادن: صنایع چهار روستای فرخان شامل قالیبافی می باشد که به صورت پراکنده درروستا ها ودرصد مصارف خانگی را می باشد لذا در این شق از فعالیتهای روستایی درآمد عاید روستاییان نمی شود همچنین این روستافاقد معادن وفعالیتهای معدنی می باشد .


شناخت مصالح ساختمانی جدید در روستا :

تحولات اجتماعی اقتصادی ایران بعد از سالهای 1354 به طبع افزایش بهای نفت دربازارهای جهانی وسرازیر شدن دلارهای نفتی به یکباره چهره ی شهرها وروستاهای ایران دست خوش تحول نمود طبعیت از الگوی غربی در زمینه های مختلف از جمله مسکن بدون توجه به شرایط طبیعی اجتماعی واقتصادی ا زجمله مواردی می باشد که می توان آنها را به موضوع فوق نسبت داد روستاهای فراخان نیز از این قاعده مستثنی نیست بخش عمده مصالح ساختمانی جدید که شامل آجر سیمان وآهن ( مصالح بادوام می باشد ودر قسمتهایی از روستا به کار برده شده اند امروزه از آجر وفلز وپوشش خاک گچ برای نمای داخل وسیمان وگاها سنگ برای نمای خارجی استفاده میشود و در صورت امکان کف حیاط با موزاییک فرش می شود علت جایگزینی شدن فلز به شرح زیر میباشد:1-سرعت عمل 2-تصور روستاییان به اینکه با ساختا سقف فلزی منزل به سبک جدید ساخته میشود.


برسی تاسیسات عمومی روستا :

تاسیسات عمومی شامل آب لوله کشی_برق ومخابرات است. nآب لوله کشی:روستا از طریق یک حلقه چاه نیمه عمیق به یک منبه هوایی متصل و ازآنجا در شبکه توضیع قرار می گیرد. در حال حاضر هم مناظر روستا از سیستم آب لوله کشی برخوردار است . nبرق رسانی: nبرق رسانی روستاحدود بیست سال است که انجام گرفته است وشبکه سراسری نیز متصل می باشد. nفاضلاب ونحوه دفع آبهای سطحی:شبکه های فاضلاب روستا تماما سنتی بوده وآ خروجیاز منازل یا حاصل از بارندگی از طریقمعابر به تبعیت از شی معابر به سمت مزارع منتقل می گرددشایان ذکر است در منازل روستا اچاه جذبی جهت دفع فاضلاب وجود دارد. nجمع آوری زباله و دفع زباله ها: nدر حال حاضر برای جمع آوری زباله روستا اقدام خاصی صورت نمیگیرد و روستائیان به صورت مشخص زباله های منازل خود را جمع کرده و در گودالهای روستا و یا پایین می ریزند.
خرید فایللینک منبع :پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید

پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید mastanehoinline.marketfile.ir/product-42581-roostaye-farkhan.aspx‎Cachedپاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) در 51 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx. موقعیت جغرافیایی: به طور کلی بیانگر وضعیت خاص یک محل در سطح ... پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید - فایل ناب filenab.com/product-64479-roostaye-farkhan.aspx‎Cachedپاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا). موقعیت جغرافیایی: به طور کلی بیانگر وضعیت خاص یک محل در سطح زمین است و مفاهیم گوناگونی دارد. امامعمولا اصلاح ... پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید - مدرسه ... schoolfile.parsiblog.com/Posts/.../پاورپوینت+تحلیل+روستای+فر/‎Cached11 نوامبر 2016 ... پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید. درود بر شما. به دانشگاه مجازی آفمَس خوش آمدید. در این ساعت به روز هستیم با دانلود فایل ... پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید bankfile.avablog.ir/.../پاورپوینت+تحلیل+روستای+فرخان+(پروژه+روستا)+_+51+اسلاید‎Cached27 ا کتبر 2016 ... در این ساعت به روز هستیم با دانلود فایل پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید که محتویات آن یاری گر کاملی برای موضوع مد ... پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) downloaddl.nedablog.ir/.../پاورپوینت+تحلیل+روستای+فرخان+(پروژه+روستا)‎Cached8 ا کتبر 2016 ... دانلود پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید. به سایت علمی ما خوش آمدید. فایل دانلودی با عنوان پاورپوینت تحلیل روستای ... دانلود (پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید) jahanriane.blogroom.ir/post/404‎Cached31 ا کتبر 2016 ... کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید عنوان محصول دانلودی: پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید برترین فایل پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 ... agigdlc.ir/post.php?id=6269‎Cached18 ا کتبر 2016 ... شما به صفحه اختصاصی پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات ... دانلود (پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید ... harirdlc.ir/article/29939‎Cached28 ا کتبر 2016 ... سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید ... برترین فایل پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 ... kmyabdlcnt.ir/post.php?id=4879‎Cached1 نوامبر 2016 ... بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید درجه کیفی و رضایت از دانلود: ... Images for پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید